XXXI Sesja Rady Miejskiej w Mosinie - 29.08.2008

Uchwała nr XXXI/197/08 w sprawie budżetu Gminy Mosina na rok 2008

UCHWAŁA NR XXXI/197/08

RADY MIEJSKIEJ W MOSINIE

z dnia 29 sierpnia 2008 r.

 

w sprawie budżetu Gminy Mosina na rok 2008

 

               Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) oraz art. 165, art. 166,  art. 173, art. 184 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach  publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104  ze zmianami), Rada Miejska w Mosinie uchwala, co następuje:

 

 

§ 1.

 

W uchwale nr XXIII/134/07 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie budżetu Gminy Mosina na rok 2008, zmienionej uchwałami Rady Miejskiej w Mosinie Nr XXV/150/08 z dnia 28 lutego 2008 r., Nr XXVI/155/08 z dnia 27 marca 2008 r., Nr XXIX/181//08 z dnia 29 maja 2008 r. i Nr XXX/190/08 z dnia 26 czerwca 2008 r. wprowadza się następujące zmiany:

 

§ 1 otrzymuje brzmienie:

 

„§1. Ustala się dochody budżetu na rok 2008 w wysokości

58.857.300,00 zł

-   dochody bieżące w kwocie 52.406.454,00 zł

 

-   dochody majątkowe w kwocie 6.450.846,00 zł

 

2.   Dochody budżetu określa załącznik nr 1 do uchwały

 

3.   Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:

 

1)      dotacje celowe na realizacje zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 6.229.612,00 zł – zgodnie z załącznikiem nr 5

 

2)      dotacje celowe na realizacje zadań wspólnych realizowanych na podstawie umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 157.500,00 zł – zgodnie z załącznikiem nr 4”

 

 

§ 2 otrzymuje brzmienie

 

„§2.Ustala się wydatki budżetu na rok 2008 w wysokości

59.838.178,35 zł

1.   Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują:

 

1)  Wydatki bieżące w wysokości  47.354.065,35 zł,

 

a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

20.758.023,98 zł 

b)   dotacje udzielone z budżetu Gminy na zadania bieżące

5.052.617,00 zł

c)   wydatki na obsługę długu

606.999,00 zł

d)   wydatki z tytułu udzielonych

    poręczeń i gwarancji

208.234,00 zł

       2)  Wydatki majątkowe

12.444.113,00 zł

     3)  Wpłaty na fundusz celowy

          na dofinansowanie zadań

         inwestycyjnych

 

40.000,00 zł

2.   Wydatki związane z wieloletnimi programami inwestycyjnymi z wyodrębnieniem wydatków na finansowanie poszczególnych programów w latach 2008 – 2010 – zgodnie z załącznikiem nr 7

3.   Kwota wydatków określona w ust. 1 obejmuje:

 

1)      Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 6.229.612,00 zł

2)     Wydatki związane z realizacją zadań wspólnych zrealizowanych na podstawie umów lub porozumień zawartych z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 398.145,00 zł – zgodnie z załącznikiem nr 4”
 

 

§ 4 otrzymuje brzmienie:

 

„§4. Deficyt budżetu w kwocie 980.878,35 zł sfinansowany zostanie przychodami z tytułu innych rozliczeń krajowych w wysokości 4.946.077,00 zł, umniejszony o spłatę pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie 3.965.198,65 zł – zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.”

 

§ 5 otrzymuje brzmienie:

 

„§5. Rezerwy budżetu stanowią:

1.   rezerwa ogólna w wysokości 10.000,00 zł

2.   rezerwy celowe w wysokości 358.234,00 zł, w tym:

a)    150.000,00 zł rezerwa celowa przeznaczona na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego,

b)   208.234,00 zł z tytułu udzielonego poręczenia dla TBS.”

 

§6 otrzymuje brzmienie:

 

„§6. Ustala się zakres i kwoty dotacji przedmiotowych dla zakładów budżetowych i gospodarstw pomocniczych – zgodnie z załącznikiem nr 9.”

 

§7 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

 

§7.Określa się plan przychodów i wydatków:

  1. zakładów budżetowych – zgodnie z załącznikiem nr 10.”

 

 

§ 2.

 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Mosina.

 

§ 3.

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i dotyczy roku budżetowego 2008.

 

 

 

 

 

 


U z a s a d n i e n i e

do uchwały z dnia 29 sierpnia 2008 r.

 

  1. Dochody

-    Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa – zwiększa się o kwotę 374.946,00 zł z tytułu uzyskania ponadplanowych dochodów ze sprzedaży mienia.

 

-    Dział  756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – zwiększa się o kwotę 97.192,00 zł, w tym: zwiększenie o 37.192,00 zł z tytułu utraconych dochodów w związku ze zwolnieniem z podatku od nieruchomości za rok 2007 parków i rezerwatów przyrody – pismo Wojewody Wielkopolskiego z dnia 28 lipca 2008 r, Nr Fb.I-7-318/08, zmniejszenie planu dochodów w podatku rolnym o 70.000,00 zł, co wynika z przeszacowania i przeliczenia przewidywanego wykonania oraz zwiększenie o kwotę 130.000,00 zł w wyniku ponadplanowego wykonania dochodów z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych.

 

-    Dział 758 Różne rozliczenia – zwiększa się o kwotę 13.673,00 zł na podstawie pisma Ministra Finansów z dnia 9 lipca 2008 r. Nr ST5/4822/8g/BKU/08 informującego o zwiększeniu części oświatowej subwencji ogólnej, przeznaczonej na dofinansowanie wydatków związanych z przeprowadzeniem remontów bieżących w obiektach oświatowych.

 

-     Dział 801 Oświata i wychowanie – zwiększa się o kwotę 8.000,00 zł z tytułu dotacji celowej przeznaczonej na dofinansowanie zakupu i instalacji w szkołach i placówkach oświatowych zestawów do monitoringu wizyjnego, a także dofinansowanie modernizacji lub rozszerzenia istniejącej sieci monitoringu – zgodnie z Rządowym programem „Monitoring wizyjny w szkołach i placówkach oświatowych.” Zmiana wprowadzana jest w oparciu o pismo Wojewody Wielkopolskiego z dnia 14 sierpnia 2008 r. Nr Fb.I.3011-294/08.

 

-     Dział 852 Pomoc społeczna – zwiększa się o kwotę 33.500,00 zł na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego z dnia 11 sierpnia 2008 r. Nr FB. I-3.3011-335/08 z tytułu dotacji celowej przeznaczonej na wdrożenie ustawy o pomocy uprawnionym do alimentów.

 

Łączne zwiększenie dochodów wynosi 527.311,00 zł.

 

  1. Przychody:

-       Zwiększa się przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych do kwoty 4.946.077,00 zł

 

  1. Wydatki

-    Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo – zwiększa się o kwotę 380.000,00 zł z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne „budowa wodociągu do Głuszyny Leśnej” – zgodnie z załącznikiem nr 6. W trakcie negocjacji jest umowa na współfinansowanie zadania przez Agencję Nieruchomości Rolnych.

 

-    Dział 600 Transport i łączność – zwiększa się o kwotę 545.000,00 zł, w tym: 200.000,00 zł środki na wydatki bieżące związane z utrzymaniem dróg, będące realizacją wniosków mieszkańców oraz 345.000,00 zł z przeznaczeniem na wydatki majątkowe – zgodnie z załącznikiem nr 6, w tym: 80.000,00 zł na wykonanie dokumentacji technicznej zadania nr 11 Czarnokurz – dotychczas wykonano aktualizację koncepcji odwodnienia i dalsza realizacja zadania wymaga zwiększenia środków; 250.000,00 zł na budowę systemu odwadniającego i utwardzenie ul. Szkolnej w Pecnej  - całkowity koszt prac objętych zadaniem jest większy, co wykazał rozstrzygnięty przetarg na budowę systemu odwadniającego oraz 15.000,00 zł środki na wykonanie chodnika w ul. Sowińskiego prawa strona od ul. Targowej do kanału.

 

-    Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa – zwiększa się o kwotę 17.500,00 zł z przeznaczeniem na wydatki inwestycyjne zgodnie z załącznikiem nr 6, w tym: 5.000,00 zł na zadanie świetlica Rogalinek w wyniku zwiększenie zakresu robót dotyczących budowy sanitariatów i przyłącza kanalizacyjnego oraz 12.500,00 zł na nowe zadanie plac zabaw w Dymaczewie Starym obejmujące wykonanie dokumentacji technicznej oświetlenia placu oraz częściowe jego utwardzenie.

 

-    Dział 758 Różne rozliczenia – zmniejsza się o kwotę 120.780,00 zł w związku ze zmniejszeniem wielkości zabezpieczenia poręczenia dla TBS.

 

-     Dział 801 Oświata i wychowanie -  zwiększa się o kwotę 52.091,00 zł, w tym: zwiększenie o 13.673,00 zł wydatków na usługi remontowe w SP nr 1 w Mosinie- środki pochodzące z subwencji, wprowadzone na podstawie pisma Ministra Finansów z dnia 9 lipca 2008 r. Nr ST5/4822/8g/BKU/08 informującego o zwiększeniu części oświatowej subwencji ogólnej, przeznaczonej na dofinansowanie wydatków związanych z przeprowadzeniem remontów bieżących w obiektach oświatowych; 38.418,00 zł wydatki majątkowe – zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały w tym: zmniejszenie kosztów zadania związanego z przebudową budynku poszkolnego w Dymaczewie Starym o kwotę 11.582,00 zł; wprowadzenie nowego zadania – zakup pojazdu do przewozu osób niepełnosprawnych na kwotę 42.000,00 zł – zadanie wprowadzone w związku ze złożonym wnioskiem do PFRON o dofinansowanie zakupu pojazdu w ramach obszaru „B” pilotażowego programu PN. „Uczeń na wsi – pomoc w zdobywaniu wykształcenia przez osoby niepełnosprawne zamieszkujące gminy wiejskie oraz gminy miejsko – wiejskie; oraz 8.000,00 zł  środki z tytułu dotacji celowej przeznaczonej na dofinansowanie zakupu i instalacji w szkołach i placówkach oświatowych zestawów do monitoringu wizyjnego, a także dofinansowanie modernizacji lub rozszerzenia istniejącej sieci monitoringu – zgodnie z Rządowym programem „Monitoring wizyjny w szkołach i placówkach oświatowych.” Zmiana wprowadzana jest w oparciu o pismo Wojewody Wielkopolskiego z dnia 14 sierpnia 2008 r. Nr Fb.I.3011-294/08 – zadanie będzie realizowane w Gimnazjum nr 1 w Mosinie.

 

-    Dział 852 Opieka społeczna – zwiększa się o kwotę 33.500,00 zł, na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego z dnia 11 sierpnia 2008 r. Nr FB. I-3.3011-335/08 z tytułu dotacji celowej przeznaczonej na wdrożenie ustawy o pomocy uprawnionym do alimentów. Z powyższej kwoty na wydatki bieżące przeznacza się kwotę 29.000,00 zł, natomiast na wydatki majątkowe 4.500,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały.

 

Łączne zwiększenie wydatków wynosi 907.311,00 zł.

 

Ponadto dokonuje się przeniesienia kwoty 20.000,00 zł w dziale 754, przeznaczonej na dofinansowanie patroli Policji.

Załączniki do uchwały nr XXXI/197/08.pdf