XXVII Sesja Rady Miejskiej w Mosinie - 24.04.2008

Uchwała nr XXVII/162/08 w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Gminy Mosina za 2007 rok.

UCHWAŁA NR XXVII/162/08

RADY MIEJSKIEJ W MOSINIE

z dnia 24 kwietnia 2008 r.

 

w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Gminy Mosina za 2007 rok.

 

 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) i art. 199 ust. 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) Rada Miejska w Mosinie uchwala, co następuje:

 

 

§ 1.

 

Po rozpatrzeniu sprawozdania Burmistrza Gminy Mosina z wykonania budżetu Gminy Mosina za rok 2007 udziela się – na wniosek Komisji Rewizyjnej, zaopiniowany przez Regionalną Izbę Obrachunkową – absolutorium Burmistrzowi Gminy Mosina z tego tytułu.

 

 

§ 2.

 

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Mosina za rok 2007 stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

 

 

§ 3.

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

§ 4.

 

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Mosina za rok 2007 podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Mosina za rok 2007.pdf

Załącznik nr 1 i nr 2 do sprawozdania.pdf 

Załącznik nr 3 do sprawozdania.pdf

Załącznik nr 4 do sprawozdania - tab. 80105.pdf

Załącznik nr 4 do sprawozdania - tab. 85412.pdf

Załącznik nr 4 do sprawozdania - różne tabele.pdf

Załącznik nr 5 do sprawozdania.pdf

Załącznik nr 6 do sprawozdania.pdf

Załącznik nr 7 i nr 8 do sprawozdania.pdf

Załącznik do sprawozdania dotyczący Mosińskiego Ośrodka Kultury.pdf

Załącznik do sprawozdania dotyczący Mosińskiej Biblioteki Publicznej.pdf