XXV Sesja Rady Miejskiej w Mosinie - 28.02.2008

Uchwała nr XXV/153/08 dotycząca regulaminu wynagradzania i przyznawania dodatków nauczycielom w szkołach Gminy Mosina (Wojewoda Wielkopolski pismem NK.I-8 0911-194/08 z 4.04.2008 r. orzekł ni


Uchwała nr XXV/152/08 w sprawie założenia Stowarzyszenia Gmin Mikroregionu Wielkopolskiego Parku Narodowego.

UCHWAŁA NR XXV/152/08

RADY MIEJSKIEJ W MOSINIE

z dnia 28 lutego 2008 r.

 

w sprawie założenia Stowarzyszenia Gmin Mikroregionu Wielkopolskiego Parku Narodowego.

 

 

Na podstawie art. 84 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) Rada Miejska w Mosinie uchwala, co następuje:

 

 

§ 1.

 

Gmina Mosina zakłada Stowarzyszenie Gmin Mikroregionu Wielkopolskiego Parku Narodowego z siedzibą w Puszczykowie.

 

 

§ 2.

 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Mosina.

 

 

§ 3.

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 


UZASADNIENIE

 

            Stosownie do treści art. 84 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) w celu wspierania idei samorządu terytorialnego oraz obrony wspólnych interesów, gminy mogą zakładać stowarzyszenia.
Gmina Puszczykowo wystąpiła z inicjatywą założenia Stowarzyszenia Gmin Mikroregionu Wielkopolskiego Parku Narodowego, które realizowałoby powyższe cele poprzez:

a)     wspieranie realizacji celów strategii zrównoważonego rozwoju turystyki i rekreacji gmin Mikroregionu WPN;

b)     wspieranie i wprowadzanie zintegrowanych i ekologicznych rozwiązań w rozwoju transportu wewnątrz i międzygminnego (w tym dróg rowerowych i wodnych),  propagowanie nowej kultury mobilności;

c)     inicjowanie i prowadzenie działań na rzecz poprawy infrastruktury technicznej i informatycznej obszaru Mikroregionu WPN;

d)     inicjowanie, wspieranie i realizację przedsięwzięć z dziedziny nauki, kultury, sportu, ochrony środowiska, w tym gospodarki wodnej i gospodarki odpadami;

e)     inicjowanie, wspieranie i realizację przedsięwzięć w dziedzinie promocji oraz rozwoju turystyki i rekreacji, inicjowanie, wspieranie i realizację przedsięwzięć w dziedzinie edukacji ekologicznej;

f)       inicjowanie działań na rzecz wprowadzenia nowych energooszczędnych technologii w budownictwie oraz propagowanie oszczędności energii i wprowadzania alternatywnych źródeł energii;

g)     wspieranie środowisk zainteresowanych rekreacyjnym zagospodarowaniem rzeki Warty;

h)     uzgadnianie wspólnej polityki na rzecz zrównoważonego rozwoju oraz podejmowanie wspólnych działań w zakresie harmonijnego rozwoju środowiska naturalnego, społecznego i gospodarczego, w tym racjonalnej polityki przestrzennej;

i)       wspieranie działań na rzecz ochrony czystości wód podziemnych i powierzchniowych, w tym czystości rzeki Warty;

j)       prowadzenie dialogu i współdziałanie z innymi stowarzyszeniami i organizacjami
w celu uniknięcia konfliktów związanych z rozwojem społeczno-gospodarczym
w bezpośrednim sąsiedztwie obszarów chronionych;

k)     udzielanie poparcia i pomocy w prowadzeniu prac badawczych i publikowaniu wydawnictw poświęconych obszarowi Mikroregionu WPN i obszarów powiązanych z nim funkcjonalnie.

Inicjatywę Miasta Puszczykowa popierają również gminy: Kórnik, Brodnica, Dopiewo, Komorniki, Luboń oraz Stęszew, wyrażające wolę współpracy, której zasadniczym celem jest  harmonijny  rozwój środowiska naturalnego społecznego i gospodarczego obszaru, umownie nazwanego Mikroregionem Wielkopolskiego Parku Narodowego. Ideą łączącą współdziałanie gmin jest zwiększenie ich atrakcyjności gospodarczej i społecznej przy jednoczesnej ochronie obszarów przyrodniczo cennych i ograniczeniu negatywnych następstw niekontrolowanych procesów urbanizacyjnych.

Stowarzyszenie będzie kontynuacją i rozwojem dobrych doświadczeń związanych z realizacją projektów: Dialog w Gminach Wielkopolskiego Parku Narodowego oraz Mikroregion WPN – Zielone Płuca Wielkopolski. W ramach projektów powstały: inwentaryzacja obiektów rekreacyjno-turystycznych na obszarze 8 gmin, wspólna Strategia Zrównoważonego Rozwoju Turystyki i Rekreacji, przyjęta uchwałą przez Radę Miejską w Mosinie oraz folder promujący Pętlę rowerową wokół Mikroregionu – zapowiedź pierwszego wspólnego produktu turystycznego. Powstała również interaktywna mapa Mikroregionu WPN oraz jego logo.


Uchwała nr XXV/151/08 dotycząca miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów obiektów produkcyjnych, składów i magazynów oraz terenów zabudowy usługowej w Czapurach przy ulicy Po

UCHWAŁA NR XXV/151/08

RADY MIEJSKIEJ W MOSINIE

z dnia 28 lutego 2008 r.

 

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów obiektów produkcyjnych, składów i magazynów oraz terenów zabudowy usługowej w Czapurach przy ulicy Poznańskiej.

 

 

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.) Rada Miejska w Mosinie uchwala, co następuje:

 

 

Rozdział 1

Przepisy ogólne

 

§ 1.

 

1.   W związku z uchwałą nr LIX/449/06 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 25 maja 2006 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów obiektów produkcyjnych, składów i magazynów oraz terenów zabudowy usługowej w Czapurach, przy ulicy Poznańskiej oraz po stwierdzeniu zgodności poniższych ustaleń ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Mosina, uchwala się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenów obiektów produkcyjnych, składów i magazynów oraz terenów zabudowy usługowej w Czapurach, przy ulicy Poznańskiej, zwany dalej „planem”.

2.    Integralnymi częściami uchwały są:

1)  rysunek planu zatytułowany „Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenów obiektów produkcyjnych, składów i magazynów oraz terenów zabudowy usługowej w Czapurach, przy ulicy Poznańskiej” opracowany w skali 1: 1000; stanowiący załącznik nr 1 do uchwały;

2)  rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu planu, stanowiące załącznik nr 2 do uchwały;

3)  rozstrzygnięcie o sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, należących do zadań własnych gminy oraz zasadach ich finansowania, zgodnie z przepisami o finansach publicznych, stanowiące załącznik nr 3 do uchwały.

3.    Granice obszaru objętego planem zostały określone na rysunku planu.

 

 

§ 2.

 

Ilekroć w uchwale występuje termin:

1)  powierzchnia zabudowy – należy przez to rozumieć sumę powierzchni wyznaczonych przez rzuty pionowe zewnętrznych krawędzi budynków na działce w stosunku do powierzchni tej działki;

2)  nieprzekraczalna linia zabudowy – należy przez to rozumieć linię, w której może być umieszczona ściana frontowa projektowanego budynku bez prawa jej przekraczania w kierunku drogi publicznej;

3)  warunki zabudowy i sposób zagospodarowania terenu – należy przez to rozumieć parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu;

4)  wysokość budynków – należy przez to rozumieć maksymalny, pionowy wymiar budynku lub jego części, liczony od poziomu terenu przed głównym wejściem do budynku do najwyżej położonej krawędzi dachu (kalenicy, gzymsu, attyki).

 

 

§ 3.

 

Ustaleniami planu na rysunku planu są:

1)   granica obszaru objętego planem;

2)   nieprzekraczalne linie zabudowy;

3)   przeznaczenie terenu;

4)   projektowany szpaler zieleni średniej – krzewów.

 

 

§ 4.

 

Ustala się wyznaczenie na obszarze planu terenu o jednolitym przeznaczeniu, określonego na rysunku planu, oznaczonego symbolem: P/U.

 

 

§ 5.

 

Ustalenia dotyczące zasad ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:

1)  zabudowę należy lokalizować zgodnie z nieprzekraczalnymi liniami zabudowy określonymi na rysunku planu;

2)  na terenie obiektów produkcyjnych, składów i magazynów oraz usług, oznaczonych na rysunku planu symbolem P/U, nie przewiduje się lokalizacji wielkopowierzchniowych obiektów handlowych o powierzchni sprzedaży przekraczającej powierzchnię, o której mowa w przepisach o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz przepisach odrębnych;

3)  ustala się lokalizację projektowanego szpaleru zieleni średniej – krzewów, zgodnie z rysunkiem planu;

4)  należy unikać przekształcenia powierzchni terenu z wyjątkiem sytuacji wymagających kształtowania właściwej niwelety przekroju poprzecznego dojazdów i dojść;

5)  zakazuje się lokalizacji obiektów i budynków tymczasowych, z wyjątkiem obiektów zaplecza budów na czas ich realizacji.

 

 

§ 6.

 

Ustalenia dotyczące ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego:

1)  ustala się zakaz lokalizacji inwestycji dla których Prawo ochrony środowiska przewiduje obligatoryjne sporządzenie raportu oddziaływania na środowisko, za wyjątkiem inwestycji celu publicznego;

2)   zakazuje się budowy ferm hodowlanych;

3)  zakazuje się prowadzenia unieszkodliwiania odpadów, w tym lokalizowania składowisk odpadów;

4)  magazynowanie i odzysk odpadów innych niż komunalne może odbywać się jedynie na zasadach określonych w przepisach o odpadach;

5)  postępowanie z powstającymi odpadami powinno być zgodne z przepisami o odpadach;

6)  w celu poprawienia walorów krajobrazowych, teren obiektów produkcyjnych, składów i magazynów oraz zabudowy usługowej należy zagospodarować zielenią.

 

 

§ 7.

 

Ustalenia dotyczące ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków: dla ochrony archeologicznego dziedzictwa kulturowego, ustala się obowiązek, przed uzyskaniem pozwolenia na budowę, uzgodnienia z właściwym organem ochrony zabytków wszelkich inwestycji związanych z zagospodarowaniem i zabudowaniem przedmiotowego terenu, wymagających prac ziemnych, celem określenia obowiązującego inwestora zakresu badań archeologicznych.

 

 

§ 8.

 

Ustalenia dotyczące szczególnych warunków zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu:

1)  przez teren opracowania planu przebiega elektroenergetyczna sieć przesyłowa o napięciu 220 kV relacji Plewiska – Poznań Południe, dla której wyznacza się pas technologiczny o szerokości 50 m, po 25 m od osi linii w obu kierunkach, zgodnie z rysunkiem planu, z następującymi ograniczeniami użytkowania terenu:

a)   w obrębie pasa technologicznego nie należy lokalizować budynków przeznaczonych na stały pobyt ludzi, a w uzasadnionych przypadkach dopuszcza się lokalizacje takich obiektów w uzgodnieniu z właściwym zarządcą sieci;

b)  ustala się zakaz sadzenia roślinności wysokiej pod linią i w odległości 16,5 m w obu kierunkach od osi linii;

c)   lokalizacja wszelkich obiektów w obrębie pasa technologicznego, wymaga uzgodnienia z właściwym zarządcą sieci;

d)  lokalizacja w obrębie pasa technologicznego oraz jego bezpośrednim sąsiedztwie: budowli zawierających materiały niebezpieczne, stacji paliw, stref zagrożonych wybuchem oraz konstrukcji wysokich w bezpośrednim, wymaga uzgodnienia z właściwym zarządcą sieci;

2)  przez teren opracowania planu przebiega elektroenergetyczna linia wysokiego napięcia WN – 110 kV, dla której wyznacza się pas technologiczny po 14,5 m od skrajnego przewodu linii w obu kierunkach, zgodnie z rysunkiem planu, z następującym ograniczeniem użytkowania terenu: nowe obiekty należy lokalizować w uzgodnieniu z właściwym zarządcą sieci;

3)  przez teren opracowania planu przebiega magistrala wodociągowa o średnicy 1200 mm, dla której wyznacza się pas technologiczny o szerokości 8,0 m po obu stronach przewodu wodociągowego, licząc od skraju magistrali, zgodnie z rysunkiem planu, z następującym ograniczeniem użytkowania terenu: w obrębie pasa technologicznego nie należy lokalizować zabudowy oraz nasadzeń zieleni, a w uzasadnionych przypadkach dopuszcza się lokalizację zabudowy w uzgodnieniu  z właściwym zarządcą sieci.

 

 

§ 9.

 

Ustalenia dotyczące zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji:

1)  dla obszaru planu podstawowy układ komunikacyjny tworzyć będą drogi publiczne zlokalizowane poza obszarem opracowania planu;

2)  dla zapewnienia pełnej obsługi komunikacyjnej obszaru zezwala się na realizację dróg wewnętrznych w ramach zagospodarowania terenu;

3)  w ramach terenu należy zapewnić odpowiednią liczbę miejsc postojowych oraz garażowych zaspokajającą potrzeby w zakresie parkowania i postoju samochodów z uwzględnieniem warunków technicznych określonych w przepisach odrębnych, jednak nie mniejszą niż:

a)   dla obiektów w zabudowie usługowej – 1 miejsce parkingowe na każde 50 m2 powierzchni użytkowej,

b)  dla obiektów produkcyjnych, magazynowych i składowych – 1 miejsce parkingowe na 1 zatrudnionego;

 

 

§ 10.

 

Ustalenia dotyczące zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury technicznej:

1)  docelowo należy zapewnić wykonanie pełnego uzbrojenia w podstawową sieć infrastruktury technicznej oraz podłączenia do niej terenu objętego planem;

2)  zezwala się na lokalizację sieci i urządzeń infrastruktury technicznej, w tym nie związanych z obsługą terenu objętego opracowaniem planu;

3)  kierunki budowy i rozbudowy sieci uzbrojenia technicznego należy realizować zgodnie z opracowaniami dotyczącymi rozwoju sieci, w oparciu o wnioski przyszłych odbiorców;

4)  dla zaopatrzenia w wodę plan ustala powiązanie terenu objętego planem z istniejącym i projektowanym układem sieci wodociągowej; adaptację, rozbudowę, wymianę, modernizację istniejącej sieci wodociągowej;

5)  ustala się odprowadzanie wód opadowych do sieci kanalizacji deszczowej lub do gruntu, z uwzględnieniem przepisów odrębnych;

6)  do czasu realizacji kanalizacji sanitarnej dopuszcza się odprowadzenie ścieków do szczelnych zbiorników bezodpływowych;

7)  ustala się obowiązek gospodarowania odpadami zgodnie z przepisami o odpadach;

8)  dla zaopatrzenia w energię elektryczną plan ustala powiązanie terenu objętego planem z systemem zasilania poprzez rozbudowę istniejących linii napowietrznych bądź kablowych średniego i niskiego napięcia oraz stacji transformatorowych;

 

 

§ 11.

 

Ustalenia dotyczące szczegółowych zasad i warunków scalania i podziału nieruchomości: nie zachodzi scalanie i podział nieruchomości w rozumieniu przepisów odrębnych.

 

 

§ 12.

 

Ustalenia dotyczące sposobów i terminów tymczasowego zagospodarowania i użytkowania terenów – nie ustala się.

 

 

Rozdział 2

Ustalenia szczegółowe

 

§ 13.

 

Ustalenia dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem P/U:

1)  przeznaczenie terenu – tereny obiektów produkcyjnych, składów i magazynów oraz usług;

2)   zasady podziału nieruchomości:

a)   zezwala się na podział terenu przy zachowaniu minimalnej powierzchni nowowydzielanych działek budowlanych – 3000 m2,

b)   dopuszcza się łączenie działek;

3)   warunki zabudowy i sposób zagospodarowania terenu:

a)   dopuszczalne obiekty towarzyszące – garaże, budynki gospodarcze, urządzenia i obiekty infrastruktury technicznej,

b)  geometria dachów – dopuszcza się wszelkie rozwiązania, z zastrzeżeniem § 13 pkt 3) lit. c),

c)   w przypadku realizacji dachów pochyłych ustala się nachylenie połaci dachowych do 30º,

d)   wysokość zabudowy kubaturowej – maks. 9,0 m,

e)    powierzchnia zabudowy – maks. 60% powierzchni działki budowlanej,

f)     powierzchnia biologicznie czynna – min. 20% powierzchni działki budowlanej,

g)   należy zlokalizować szpaler zieleni średniej – krzewów, zgodnie z rysunkiem planu;

4)   zasady obsługi w zakresie komunikacji:

a)    dojazd z dróg przyległych do granicy opracowania planu,

b)   dla działek nie mających bezpośredniego dostępu do dróg publicznych ustala się dojazd z działek sąsiednich stosownie do ustalonych lub planowanych dróg wewnętrznych i służebności; 

5)   zasady obsługi w zakresie infrastruktury technicznej – zgodnie z § 10;

6)  stawka procentowa jednorazowej opłaty od wzrostu wartości nieruchomości – 30%.

 

 

Rozdział 3

Ustalenia końcowe

 

§ 14.

 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Mosina.

 

 

§ 15.

 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

 

 

 

 

 

UZASADNIENIE

 

            Obszar wsi Czapury, ze względu na swoje usytuowanie wzdłuż drogi powiatowej ul. Poznańskiej i w bezpośrednim sąsiedztwie miasta Poznania, cechuje się przenikaniem różnych funkcji w sposób charakterystycznych dla terenów podmiejskich. Tradycyjna i pierwotna na tym terenie zabudowa zagrodowa w gospodarstwach rolnych ma obecnie charakter marginalny i jest wypierana przez zabudowę mieszkaniową jednorodzinną, zabudowę usługową oraz produkcyjną.

            Uchwałą nr LIX/449/06 z dnia 25 maja 2006 r. Rada Miejska w Mosinie przystąpiła do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów obiektów produkcyjnych, składów i magazynów oraz terenów zabudowy usługowej w Czapurach, przy ulicy Poznańskiej, obejmującej działki o nr ewid. 97/15, 92, 97/6, 91, 90, 82/7, 82/8 oraz części działek o nr ewid. 94, 93/2, 83/1, 82/6, 82/5, 82/4 obręb Czapury. W Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Mosina, przyjętym uchwałą nr XLVIII/365/98 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 9 czerwca 1998 r., dla wyżej wymienionych działek wyznaczono kierunek zagospodarowania przestrzennego: tereny zainwestowania istniejącego oraz przesądzone do zainwestowania w opracowaniach planistycznych – tereny zabudowy działalności gospodarczej (DG), a więc tereny działalności produkcyjnej, magazynowej, usługowej czy składowej. Podkreślenia wymaga również, iż obszar objęty niniejszą uchwałą jest w znacznym stopniu obszarem zainwestowanym zróżnicowanymi pod względem prowadzonej działalności gospodarczej zakładami produkcyjnymi, składowymi, magazynowymi i usługowymi. Jednocześnie ze względu na bezpośrednie sąsiedztwo drogi powiatowej, przebieg linii elektroenergetycznych wysokich napięć oraz pośrednie, poprzez rzekę Wartę sąsiedztwo zakładów przemysłowych w Luboniu, przedmiotowy obszar nie jest predysponowany do przeznaczenia pod zabudowę mieszkaniową.

            Stąd też celem podjęcia niniejszej uchwały jest określenie sposobów zagospodarowania oraz zabudowy terenu umożliwiających prowadzenie na tym terenie działalności gospodarczej i dalszy jej rozwój przy jednoczesnym zapewnieniu ochrony przed uciążliwościami sąsiadującym terenom zabudowy mieszkaniowej.

 

Załącznik nr 1 do uchwały nr XXV/151/08.pdf 

 

Załącznik nr 2 do uchwały nr XXV/151/08 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 28 lutego 2008 r.

                                                                                 

 

 

 

ROZSTRZYGNIĘCIE

 O SPOSOBIE ROZPATRZENIA UWAG

WNIESIONYCH DO PROJEKTU MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO TERENÓW OBIEKTÓW PRODUKCYJNYCH, SKŁADÓW
I MAGAZYNÓW ORAZ TERENÓW ZABUDOWY USŁUGOWEJ W CZAPURACH PRZY ULICY POZNAŃSKIEJ

 

 

Przedmiotowy projekt zmiany planu został wyłożony do publicznego wglądu w terminie od dnia 12 grudnia 2007 r. do dnia 7 stycznia 2008 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Mosinie. W dniu 7 stycznia 2008 r. odbyła się dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie przedmiotowego planu rozwiązaniami.

Zgodnie z ustawą z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.) uwagi do przedmiotowego projektu planu przyjmowane były do dnia 22 stycznia 2008 r.

W ustawowym terminie, nie wniesiono żadnych uwag, w związku z czym Rada Miejska w Mosinie nie podejmuje rozstrzygnięcia o sposobie rozpatrzenia wniesionych uwag, o którym mowa w art. 20 ust. 1 wyżej wymienionej ustawy.

 

 

Załącznik nr 3 do uchwały nr XXV/151/08 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 28 lutego 2008 r.

 

 

 

ROZSTRZYGNIĘCIE

O SPOSOBIE REALIZACJI, ZAPISANYCH W PLANIE, INWESTYCJI Z ZAKRESU INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ, KTÓRE NALEŻĄ DO ZADAŃ WŁASNYCH GMINY ORAZ ZASADACH ICH FINANSOWANIA

 

Zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.), Rada Miejska w Mosinie, w oparciu o obowiązujące przepisy, w tym:

1)    ustawę z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.),

2)    ustawę z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.);

3)    ustawę z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2006 r. Nr 123, poz. 858 z późn. zm.);

4)    ustawę z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (Dz. U. z 2006 r. Nr 89, poz. 625 z późn. zm.);

5)    prognozę skutków finansowych uchwalenia przedmiotowego planu miejscowego;

oraz ustalenia planu, rozstrzyga, co następuje:

 

 

§ 1.

 

1.     Inwestycje z zakresu infrastruktury technicznej służące zaspokojeniu zbiorowych potrzeb mieszkańców stanowią, zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt 1, 2 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, zadania własne gminy.

2.     Teren objęty planem posiada dostęp do infrastruktury technicznej. Nie wystąpi więc konieczność nowych inwestycji w infrastrukturę techniczną. Ewentualne inwestycje w infrastrukturę techniczną realizowane będą ze środków finansowych działających na tym obszarze inwestorów.

 

 

§ 2.

 

1.     Na terenie objętym planem istnieją urządzenia energetyczne. Ponadto jeżeli wzrośnie zapotrzebowanie na energię, wykonanie stacji transformatorowej lub przyłącza energetycznego leży w gestii dysponenta sieci, zgodnie z art. 7 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne.

2.     Zaopatrzenie w ciepło jest obowiązkiem inwestora, w zależności od wyboru sposobu ogrzewania, niezbędne będzie porozumienie z właściwym dysponentem sieci, zgodnie z wyżej wymienioną ustawą z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne.

 

 

§ 3.

 

1.     Przedmiotowy plan miejscowy nie przewiduje wydzielenia i budowy dróg publicznych. Nie wystąpi więc konieczność ponoszenia kosztów finansowych związanych z ewentualnym wykupów gruntów na cele publiczne. Drogi wewnętrzne realizowane będą ze środków finansowych działających na tym obszarze inwestorów.

2.      Realizacja indywidualnych zjazdów należy do zadań inwestora.

 

 

Mosina, dnia 13 lutego 2008 r.

 

 

  

               W związku z art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.), stwierdzam zgodność pomiędzy ustaleniami Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Mosina, a ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów obiektów produkcyjnych, składów i magazynów oraz terenów zabudowy usługowej w Czapurach przy ul. Poznańskiej.

 

 


Uchwała nr XXV/150/08 w sprawie budżetu Gminy Mosina na rok 2008.

UCHWAŁA NR XXV/150/08

RADY MIEJSKIEJ W MOSINIE

z dnia 28 lutego 2008 r.

 

w sprawie budżetu Gminy Mosina na rok 2008

 

               Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) oraz art. 165, art. 166,  art. 173, art. 184 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach  publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2014 ze zmianami), Rada Miejska w Mosinie uchwala co następuje:

 

 

§ 1.

 

W uchwale nr XXIII/134/07 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie budżetu Gminy Mosina na rok 2008 wprowadza się następujące zmiany:

 

§ 1 otrzymuje brzmienie:

 

„§1. Ustala się dochody budżetu na rok 2008 w wysokości

56.775.229,00 zł

-       dochody bieżące w kwocie 51.888.829,00 zł

 

-       dochody majątkowe w kwocie 4.886.400,00 zł

 

2.      Dochody budżetu określa załącznik nr 1 do uchwały

 

3.     Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:

 

1)      dotacje celowe na realizacje zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 6.073.797,00 zł – zgodnie z załącznikiem nr 5

 

2)      dotacje celowe na realizacje zadań wspólnych realizowanych na podstawie umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 42.000,00 zł – zgodnie z załącznikiem nr 4”

 

 

§ 2 otrzymuje brzmienie

 

„§2.Ustala się wydatki budżetu na rok 2008 w wysokości

54.013.107,35 zł

1.      Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują:

 

1)     Wydatki bieżące w wysokości  44.932.412,35 zł,

 

a)     wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

20.552.111,00 zł  

b)     dotacje udzielone z budżetu Gminy na zadania bieżące

4.812.145,00 zł

b)      wydatki na obsługę długu

606.999,00 zł

c)      wydatki z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

329.014,00 zł

       2)  Wydatki majątkowe

9.040.695,00 zł

      3)  Wpłaty na fundusz celowy

           na dofinansowanie zadań

           inwestycyjnych

 

40.000,00 zł

2.     Wydatki związane z wieloletnimi programami inwestycyjnymi z wyodrębnieniem wydatków na finansowanie poszczególnych programów w latach 2008 – 2010 – zgodnie z załącznikiem nr 7

3.      Kwota wydatków określona w ust. 1 obejmuje:

 

1)      Wydatki związane z realizacja zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 6.073.797,00 zł

    2)       Wydatki związane z realizacja zadań wspólnych zrealizowanych na podstawie umów lub porozumień zawartych z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 42.000,00 zł.”
§ 4 otrzymuje brzmienie:

 

 „§4. Nadwyżka budżetu:

-       przychody z tytułu rozliczeń krajowych 1.203.077,00 zł,

-      spłata pożyczki zaciągniętej z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie 3.965.198,65 zł – zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.”

 

§ 6 otrzymuje brzmienie:

 

„§6. Ustala się zakres i kwoty dotacji przedmiotowych dla zakładów budżetowych – zgodnie z załącznikiem nr 9.”

 

§ 8 otrzymuje brzmienie:

 

„§8. Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości:

1.      przychody 350.128,54 zł

2.      wydatki 345.000,00 zł

zgodnie z załącznikiem nr 8.”

 

§ 2.

 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Mosina.

 

§ 3.

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i dotyczy roku budżetowego 2008.

 

 


U z a s a d n i e n i e

do uchwały Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 28 lutego 2008 r.

 

  1. Dochody:

-      Dział 600  Transport i Łączność - zwiększa się o kwotę 114.300,00 zł z tytułu dotacji celowej na utrzymanie dróg powiatowych w granicach miasta Mosiny – zgodnie z pismem Starosty Poznańskiego Nr WD.5421-31/08  z dnia 20 lutego 2008 r.

 

-      Dział 758 Różne Rozliczenia - zwiększa się o kwotę 915.964,00 zł w wyniku zmiany subwencji oświatowej – pismo Ministra Finansów Nr ST3/4820/1/08 z dnia 12 lutego 2008 r.

 

-      Dział 852 Pomoc Społeczna - zmniejsza się o kwotę 210.800,00 zł w oparciu o informację wynikającą z pisma Wojewody Wielkopolskiego Nr FB.I-3.3010-3/08 z dnia 21 lutego 2008 r. określającego plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz plan dotacji celowych na zadania wykonywane przez samorząd. Ogólny poziom dotacji został skorygowany po przyjęciu przez Sejm RP w dniu 23 stycznia 2008 r. ustawy budżetowej. Zmiany dotyczą rozdziału 85212 – świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego § 2010 – zmniejszenie wynosi 181.200,00 zł, rozdział 85214 – zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe § 2010 zmniejsza się o kwotę 1.400,00 zł i § 2030 zmniejsza się o kwotę 28.200,00 zł.

 

Łączne zwiększenie dochodów wynosi 819.464,00 zł.

 

  1. Przychody: 

-      Zwiększa się przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych o kwotę 1.203.077,00 zł.

 

  1. Wydatki:

-      Dział 010 Rolnictwo i Łowiectwo – zwiększa się o kwotę 15.000,00 zł – są to środki na budowę sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Mosinie ul. Krzywoustego, a ich zwiększenie wynika z kosztorysu inwestorskiego. Zwiększenie nakładów na powyższe zadania inwestycyjne oparte jest o kosztorysy inwestorskie i ujęte jest  w załączniku nr 6 do uchwały. 

 

-      Dział 600 Transport i Łączność – zwiększa się o kwotę 1.064.300,00 zł: w tym: 114.300,00 zł dotacja na bieżące utrzymanie dróg powiatowych w granicach miasta Mosina i 950.000,00 zł na zadania inwestycyjne, które dotyczą: ul. Targowej 720.000,00 zł, III etapu budowy ul. Powstańców Wlkp., Orzeszkowej i Konopnickiej w Mosinie 160.000,00 zł i przebudowy ul. Czarnieckiego 70.000,00 zł. Zwiększenie nakładów na powyższe zadania inwestycyjne oparte jest o kosztorysy inwestorskie i ujęte jest w załączniku nr 6 do uchwały. 

 

-      Dział 700 Gospodarka Mieszkaniowa zwiększa się o kwotę 15.000,00 zł, z przeznaczeniem na świetlicę wiejską w Żabinku. W budżecie zabezpieczono środki w wysokości 15.000,00 zł, a wartość według sporządzonego kosztorysu inwestorskiego wynosi 30.000,00 zł. 

 

-      Dział 750 Administracja Publiczna – zmniejsza się o kwotę 8.432,00 zł w związku ze zmniejszeniem kosztów utrzymania filii Wydziału komunikacji Starostwa Powiatowego w Poznaniu. Zmiana ta jest wynikiem podjętej przez Radę Miejską Uchwały Nr XXIV/148/08 z dnia 31 stycznia 2008 r. w oparciu o  pismo Starosty Poznańskiego dotyczące informacji zmniejszenia kosztów funkcjonowania Filii Wydziału Komunikacji do wysokości 10.654,00 zł rocznie.

 

-      Dział 754 Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwpożarowa – zwiększa się o kwotę 130.000,00 zł, w tym: 40.000,00 zł środki na dofinansowanie zakupu samochodu dla Policji, 5.000,00 zł środki na zadania pożytku publicznego realizowane przez Ochotnicze Straże Pożarne, 85.000,00 zł zwiększenie funduszu płac i pochodnych w rozdziale 75416 w związku z koniecznością zatrudnienia 2 strażników i pracownika administracji.

 

-      Dział 801 Oświata i Wychowanie – zwiększa się o kwotę 874.595,00 zł, w tym zwiększenie z tytułu subwencji oświatowej 874.964,00 zł i umniejszenie o 369,00 zł   w wyniku przeniesień między rozdziałami i paragrafami w związku z naliczeniem dodatkowego wynagrodzenia rocznego. 

 

-      Dział 852 Pomoc Społeczna – zmniejsza się o kwotę 222.800,00 zł, w tym: zmniejszenie 12.000,00 zł, które wynika z rozstrzygnięcia I etapu konkursu ofert na zadania z zakresu pożytku publicznego realizowane zgodnie z programem współpracy samorządu Gminy Mosina z organizacjami pozarządowymi, oraz 210.800,00 zł jako konsekwencja zmniejszenia dotacji celowych na zadania zlecone, wynikająca z pisma Wojewody Wielkopolskiego   Nr FB.I-3.3010-3/08 z dnia 21 lutego 2008 r.

 

-      Dział 853 Pozostałe Zadania z Zakresu Polityki Społecznej – zmniejsza się o kwotę 10.000,00 zł – zmiana spowodowana jest koniecznością zapisania zadania realizowanego przez organizacje pożytku publicznego zgodnie z klasyfikacją budżetową – kwota przeniesiona do działu 854.

 

-      Dział 854 Edukacyjna Opieka Wychowawcza  – zwiększa się o kwotę 58.869,00 zł, w tym: 41.000,00 zł zwiększenie środków na wynagrodzenia i pochodne, 17.500,00 zł na zadania pożytku publicznego planowane do realizacji w II etapie konkursu ofert i 369,00 zł z tytułu przeniesienia z działu 801.

 

-      Dział 900 Gospodarka komunalna i Ochrona Środowiska – zwiększa się o kwotę 30.000,00 zł – środki na zadania inwestycyjne w zakresie zadania dotyczącego projektów oświetlenia drogowego, zgodnie z załącznikiem nr 6.

 

-      Dział 921 Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego – zwiększa się o 76.500,00 zł z tytułu zwiększenia dotacji dla Ośrodka Kultury z przeznaczeniem Galerię i Izbę Muzealną.

 

-      Dział 926 Kultura Fizyczna i Sport – zmniejsza się o kwotę 500,00 zł w wyniku zmiany dotacji na zadania pożytku publicznego, po rozstrzygnięciu I etapu konkursu ofert.

 

Łączne zwiększenie wydatków wynosi 2.022.541,00 zł.

 

 

Ponadto dokonuje się przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami, rozdziałami i działami w celu prawidłowej realizacji budżetu.

 

W uchwałę wyeliminowano uchybienia wskazane przez Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu w Uchwale Nr 2/119/2008 z dnia 23 stycznia 2008 r. dotyczące załącznika nr 6 zadania inwestycyjne na rok 2008 i zał. nr 7 limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2008 – 2001 – zał. nr 7. Ponadto wykreślono w zał. nr 9 wyrażenie „i gospodarstw pomocniczych”.

 

Załączniki do uchwały nr XXV/150/08.pdf 


Uchwała nr XXV/149/08 w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej we wsi Sasinowo.

UCHWAŁA NR XXV/149/08

RADY MIEJSKIEJ W MOSINIE

z dnia 28 lutego 2008 r.

 

w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej we wsi Sasinowo.

 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) Rada Miejska w Mosinie uchwala, co następuje:

 

 

§ 1.

 

Nadaje się drodze wewnętrznej obejmującej działki o numerach ewidencyjnych 222, 6/1 i 6/2, położonych w Sasinowie, nazwę „Leśna”.

 

 

§ 2.

 

Integralną część uchwały stanowi załączona mapa wsi Sasinowo.

 

 

§ 3.

 

Ustalona nazwa drogi wewnętrznej podlega przeniesieniu na mapę zasadniczą i ewidencyjną Gminy Mosina.

 

 

§ 4.

 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Mosina.

 

 

§ 5.

 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

 

 


UZASADNIENIE

 

           Sołtys wsi Sasinowo zwrócił się z wnioskiem o nadanie drodze wewnętrznej o numerach ewidencyjnych 222, 6/1 i 6/2, prowadzącej do Leśniczówki w Sasinowie, nazwy „Leśna”. Działka o numerze ewidencyjnym 222 położona w Sasinowie stanowi własność Gminy Mosina. Działki o numerach ewidencyjnych 6/1 i 6/2, stanowią własność Skarbu Państwa.

     Zgodnie z art. 8 ust. 1a ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115 z późn. zm.) właściciel działek o numerach ewidencyjnych 6/1 i 6/2,  zapisanych w księdze wieczystej KW 21203 Sądu Rejonowego w Śremie – Skarb Państwa pismem z dnia 28 grudnia 2007 r. Nr GK-6.7463/2/08 poinformował, że nie wnosi zastrzeżeń w sprawie nadania nazwy drodze obejmującej działki o numerach 6/1 i 6/2 położonych w Sasinowie. W związku z powyższym podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione.

 Załącznik do uchwały nr XXV/149/08.pdf