XXIX Sesja Rady Miejskiej w Mosinie - 29.05.2008

Uchwała nr XXIX/185/08 w sprawie procedury uchwalania budżetu.

UCHWAŁA NR XXIX/185/08

RADY MIEJSKIEJ W MOSINIE

z dnia 29 maja 2008 r.

 

w sprawie procedury uchwalania budżetu.

 

 

            Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) Rada Miejska w Mosinie uchwala, co następuje:

 

 

§ 1.

 

1.     Burmistrz do dnia 1 sierpnia przesyła Radzie stanowisko w sprawie budżetu na kolejny rok, w którym zawiera kierunki najistotniejszych działań.

2.     Stanowisko, o którym mowa w § 1 ust. 1, zostaje zamieszczone do dnia 1 sierpnia na stronie internetowej Urzędu Miejskiego.

 

 

§ 2.

 

1.   Wnioski i propozycje do budżetu są składane w następujących terminach:

1)      do dnia 10 września roku poprzedzającego rok budżetowy:

a)     jednostki nie zaliczane do sektora finansów publicznych i nie działające w celu osiągania zysku, o dotacje celowe zgodnie z zasadami określonymi odrębną uchwałą Rady Miejskiej,

b)      radni oraz mieszkańcy Gminy Mosina,

c)     kierownicy gminnych jednostek organizacyjnych opracowują i przedkładają Burmistrzowi propozycje dochodów (przychodów) i wydatków (rozchodów) związanych z realizacją zadań,

d)     jednostki pomocnicze gminy przedkładają Burmistrzowi propozycje dotyczące ich wydatków,

e)     wnioski i propozycje, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 1, złożone po 10 września, nie będą rozpatrywane,

2)     do dnia 25 września roku poprzedzającego rok budżetowy kierownicy referatów Urzędu Miejskiego opracowują i przedkładają Burmistrzowi projekty planów dochodów i wydatków wynikających z realizacji zadań gminy,

2.     W terminie do dnia 20 września roku poprzedzającego rok budżetowy sporządza się informację o stanie mienia komunalnego.

 

 

§ 3.

 

1.     Skarbnik Gminy w oparciu o przedłożone materiały, a także przewidywane kwoty dochodów gminy, opracowuje zbiorcze zestawienie dochodów i wydatków budżetowych i przedkłada je Burmistrzowi do dnia 30 października.

2.     Burmistrz na podstawie materiałów opracowanych przez Skarbnika Gminy oraz  w oparciu o założenia do budżetu wynikające z polityki gminy, obowiązujące stawki opłaty i ceny, z uwzględnieniem ich przewidywanych zmian w nowym roku budżetowym, przewidywany stan zatrudnienia i przewidywanych zmian wynagrodzeń, przygotowuje projekt budżetu do dnia 15 listopada.

3.     Projekt uchwały budżetowej zawiera dane zgodnie z ustawą o finansach publicznych w pełnej szczegółowości (dział, rozdział, paragraf).

4.      Do projektu uchwały budżetowej dołącza się:

1)     objaśnienia zawierające opis planu dochodów i przychodów oraz planu wydatków i rozchodów;

2)     prognozę łącznej kwoty długu zawierającą kwoty zaciągniętych zobowiązań, planowanych zobowiązań, spłat zobowiązań, prognozy dochodów i wydatków, relację długu do dochodów oraz relację spłaty zadłużenia do dochodów;

3)    informacje o stanie mienia komunalnego zawierającą dane określone w ustawie o finansach publicznych;

4)     kopie wniosków i propozycji, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 1.

5.     Burmistrz przedstawia projekt uchwały budżetowej wraz z załącznikami:

1)      Regionalnej Izbie Obrachunkowej – celem zaopiniowania,

2)      Radzie Miejskiej

do dnia 15 listopada poprzedzającego rok budżetowy.

 

 

§ 4.

 

1.     W terminie 7 dni od dnia przekazania Radzie Miejskiej projektu uchwały budżetowej, Burmistrz przekazuje podległym jednostkom informacje niezbędne do opracowania projektów i planów finansowych.

2.     Podległe jednostki opracowują projekty planów finansowych w terminie 30 dni od dnia otrzymania danych, o których mowa w ust. 1, nie później jednak niż do dnia 22  grudnia.

 

 

§ 5.

 

1.     Przewodniczący Rady Miejskiej przekazuje niezwłocznie projekt uchwały budżetowej stałym komisjom Rady celem zaopiniowania.

2.     Komisje Rady do dnia 2 grudnia odbywają posiedzenia, na których formułowane są na piśmie opinie o projekcie budżetu.

3.      Komisje Rady mogą odbywać wspólne posiedzenia.

4.     Opinie o projekcie budżetu przekazywane są Burmistrzowi oraz Komisji Budżetu i Finansów, która w terminie do dnia 7 grudnia formułuje ostateczną opinię o projekcie budżetu i przekazuje ją Przewodniczącemu Rady i Burmistrzowi.

5.     Po analizie opinii stałych komisji rady Miejskiej, Burmistrz ma prawo przygotowania autopoprawki do projektu uchwały budżetowej, które do dnia 22 grudnia przesyła radnym za pośrednictwem Biura Rady.

 

 

                                                                       § 6.

 

W porządku obrad sesji Rady Miejskiej, na której rozpatrywany jest projekt budżetu, uwzględnia się następujące punkty:

1)     przedstawienie przez Burmistrza projektu uchwały wraz z uzasadnieniem,

2)      odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej,

3)     przedstawienie stanowiska Burmistrza w sprawie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej,

4)      zapoznanie się z opiniami Komisji Rady,

5)     przedstawienie i głosowanie wniosków radnych oraz autopoprawek,

6)      dyskusja,

7)      głosowanie wniosków radnych oraz autopoprawek,

8)      głosowanie uchwały budżetowej.

 

 

§ 7.

 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Mosina.

 

 

§ 8.

 

Traci moc uchwała nr XXI/124/96 z dnia 27 czerwca 1996 r. w sprawie procedury uchwalania budżetu oraz uchwała nr XXXVI/309/01 z dnia 25 stycznia 2001 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXI/124/96 w sprawie procedury uchwalania budżetu.

 


Uchwała nr XXIX/184/08 dotycząca regulaminu wynagradzania i przyznawania dodatków nauczycielom zatrudnionym w szkołach, przedszkolach prowadzonych przez Gminę Mosina.

UCHWAŁA NR XXIX/184/08

RADY MIEJSKIEJ W MOSINIE

z dnia 29 maja 2008 r.

 

w sprawie zmiany uchwały nr XXV/153/08 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 28 lutego 2008 r. w sprawie regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania i wypłacania dodatków za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, mieszkaniowego oraz za warunki pracy i niektóre inne składniki wynagrodzenia, jak również szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe, godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość i warunki wypłacania nagród dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Mosina. 

 

 

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 8, art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 30 ust.6, ust 6a w związku z art. 91 d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 z późn. zm.), zgodnie z art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 79, poz. 854 z późn. zm.) oraz rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 stycznia 2005 r. w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy (Dz. U. Nr 22, poz. 181 z późn. zm.), po uzgodnieniu ze związkami zawodowymi: Związek Nauczycielstwa Polskiego, Międzyzakładowa Komisja NSZZ „Solidarność” Pracowników Oświaty i Wychowania Regionu Wielkopolska Koło przy Zespole Szkół w Mosinie, Rada Miejska w Mosinie uchwala Regulamin wynagradzania i przyznawania dodatków nauczycielom zatrudnionym w szkołach, przedszkolach prowadzonych przez Gminę Mosina.

 

 

§ 1.

 

W uchwale Rady Miejskiej w Mosinie nr XXV/153/08 z dnia 28 lutego 2008 r. wprowadza się następujące zmiany:

§ 12 otrzymuje brzmienie:

㤠12. Dodatek mieszkaniowy

1.     Dodatek mieszkaniowy przysługuje nauczycielowi zatrudnionemu w szkole położonej na terenie wiejskim oraz w mieście liczącym do 5000 mieszkańców.

2.     Dodatek przyznaje się nauczycielowi posiadającemu kwalifikacje do zajmowanego stanowiska nauczyciela.

3.     Dodatek  mogą otrzymywać nauczyciele zatrudnieni minimum w ½ wymiaru etatu.

4.     Dodatek przyznaje się na wniosek nauczyciela lub na wspólny wniosek nauczycieli będących współmałżonkami.

5.     Dodatek należny nauczycielowi przyznawany jest przez dyrektora szkoły. Dodatek należny dyrektorowi szkoły przyznawany jest przez burmistrza.

6.     Nauczycielowi i jego współmałżonkowi będącemu nauczycielem i stale z nim   zamieszkującemu, przysługuje tylko jeden dodatek. Małżonkowie wspólnie dokonują   wyboru pracodawcy, który będzie zobowiązany do wypłacenia należnego im dodatku.

7.      Dodatek przysługuje w okresach:

1)      wykonywania pracy;

2)      pobierania wynagrodzenia chorobowego;

3)      pobierania zasiłku chorobowego;

4)      nieświadczenia pracy, za które przysługuje wynagrodzenie;

5)      odbywania przeszkolenia wojskowego

6)      urlopu macierzyńskiego.

8.     Nauczycielowi przysługuje dodatek niezależnie od tytułu prawnego do zajmowanego lokalu.

9.     Miesięczną stawkę ustala się według średniego wynagrodzenia nauczyciela stażysty obowiązującego w dniu 30 października poprzedzającego nowy rok kalendarzowy. Tak ustalona miesięczna stawka obowiązuje przez cały rok kalendarzowy.

10. Nauczycielowi przysługuje dodatek uzależniony od liczby członków rodziny, wypłacany co miesiąc w wysokości:

a)      1% miesięcznej stawki dla jednej osoby,

b)      2% miesięcznej stawki dla dwóch osób,

c)      3% miesięcznej stawki dla trzech osób,

d)      4% miesięcznej stawki dla czterech i więcej osób.

11. Dodatek przysługuje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym złożono wniosek o jego przyznanie.

12.  Przysługujący dodatek wypłaca się nauczycielowi z dołu.

13. Do członków rodziny, o której mowa w pkt 10 zalicza się nauczyciela oraz wspólnie z nim zamieszkujących:

1)      współmałżonka,

2)    pozostające na wyłącznym utrzymaniu nauczyciela i jego współmałżonka dzieci do ukończenia 18 roku życia lub do czasu ukończenia przez nie szkoły ponadgimnazjalnej, nie dłużej jednak niż do 21 roku życia,

3)     pozostające na wyłącznym utrzymaniu nauczyciela lub nauczyciela i jego     współmałżonka niepracujące dzieci będące studentami do czasu ukończenia     studiów wyższych, nie dłużej jednak niż do ukończenia 26 roku życia,

4)     dzieci niepełnosprawne, nieposiadające własnego źródła dochodu.

14. Jeżeli nauczyciel jest zatrudniony w kilku szkołach na terenie Gminy Mosina, przysługuje mu tylko jeden dodatek mieszkaniowy.”

 

 

§ 2.

 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Mosina.

 

 

§ 3.

 

Uchwała ma zastosowanie dla wynagrodzeń nauczycieli w roku 2008.

 

 

§ 4.

 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

 

 

 

 

UZASADNIENIE

 

Organ prowadzący szkołę, zgodnie z art. 54 ust. 7 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2004 r. Nr 97, poz. 674 z późn. zm.), zobowiązany jest określić w trybie, o którym mowa w art. 30 ust. 6 ustawy – Karta Nauczyciela, wysokość dodatku mieszkaniowego oraz zasady jego przyznawania i wypłacania.

 


Uchwała nr XXIX/183/08 w sprawie przyjęcia statutu Związku Międzygminnego "Schronisko dla zwierząt - SCHRONISKO".


Uchwała nr XXIX/182/08 w sprawie utworzenia celowego związku gmin pod nazwą Związek Międzygminny "Schronisko dla zwierząt - SCHRONISKO".

UCHWAŁA NR XXIX/182/08

RADY MIEJSKIEJ W MOSINIE

z dnia 29 maja 2008 r.

 

w sprawie utworzenia celowego związku gmin pod nazwą Związek Międzygminny „Schronisko dla zwierząt   SCHRONISKO”.

 

 

Na podstawie art. 64 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2003 r. Nr 106, poz. 1002 z późn. zm.) oraz z art. 3 ust. 2 pkt 5 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach  (Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008 z późn. zm.) Rada Miejska w Mosinie uchwala, co następuje:

 

 

§ 1.

 

Gmina  Mosina postanawia utworzyć związek gmin pod nazwą Związek Międzygminny „Schronisko dla zwierząt – SCHRONISKO”, wspólnie z:

1)      Gminą Czerwonak

2)      Gminą Kleszczewo

3)      Gminą Komorniki

4)      Gminą Kostrzyn

5)      Gminą Kórnik

6)   Gminą Murowana Goślina

7)   Gminą Pobiedziska

8)      Gminą Puszczykowo

9)      Gminą Suchy Las

10)  Gminą Swarzędz

 

 

§ 2.

 

Celem związku, o którym mowa w § 1, jest wspólne wykonywanie zadań publicznych w zakresie:

1)      budowy schroniska dla bezdomnych zwierząt w Skałowie,

2)      utrzymanie i eksploatacja schroniska.

 

 

§ 3.

 

Traci moc uchwała nr XXIV/143/08 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 31 stycznia 2008 r. w sprawie utworzenia celowego związku gmin pod nazwą Związek Międzygminny „Schronisko dla Zwierząt – SCHRONISKO”.

 

 

§ 4.

 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Mosina.

              

 

§  5.

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Uchwała nr XXIX/181/08 w sprawie budżetu Gminy Mosina na rok 2008.

UCHWAŁA NR XXIX/181/08

RADY MIEJSKIEJ W MOSINIE

z dnia 29 maja 2008 r.

 

w sprawie budżetu Gminy Mosina na rok 2008

 

               Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) oraz art. 165, art. 166,  art. 173, art. 184 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach  publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2014  ze zmianami), Rada Miejska w Mosinie uchwala, co następuje:

 

 

§ 1.

 

W uchwale nr XXIII/134/07 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie budżetu Gminy Mosina na rok 2008, zmienionej uchwałami Rady Miejskiej w Mosinie Nr XXV/150/08 z dnia 28 lutego 2008 r. i Nr XXVI/155/08 z dnia 27 marca 2008 r. wprowadza się następujące zmiany:

 

§ 1 otrzymuje brzmienie:

 

„§1. Ustala się dochody budżetu na rok 2008 w wysokości

56.975.919,00 zł

-       dochody bieżące w kwocie 52.089.519,00 zł

 

-       dochody majątkowe w kwocie 4.886.400,00 zł

 

2.      Dochody budżetu określa załącznik nr 1 do uchwały

 

3.      Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:

 

1)      dotacje celowe na realizacje zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 6.196.112,00 zł – zgodnie z załącznikiem nr 5

 

2)      dotacje celowe na realizacje zadań wspólnych realizowanych na podstawie umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 157.500,00 zł – zgodnie z załącznikiem nr 4”

 

 

§ 2 otrzymuje brzmienie

 

„§2.Ustala się wydatki budżetu na rok 2008 w wysokości

57.576.797,35 zł

1.      Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują:

 

1)     Wydatki bieżące w wysokości  46.645.852,35 zł,

 

a)     wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

20.588.376,00 zł 

b)     dotacje udzielone z budżetu Gminy na zadania bieżące

4.973.345,00 zł

b)      wydatki na obsługę długu

606.999,00 zł

c)      wydatki z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

329.014,00 zł

       2)  Wydatki majątkowe

10.883.695,00 zł

     3)   Wpłaty na fundusz celowy na dofinansowanie zadań

           inwestycyjnych

 

40.000,00 zł

2.      Wydatki związane z wieloletnimi programami inwestycyjnymi z wyodrębnieniem wydatków na finansowanie poszczególnych programów w latach 2008 – 2010 – zgodnie z załącznikiem nr 7

3.      Kwota wydatków określona w ust. 1 obejmuje:

 

1)      Wydatki związane z realizacja zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 6.196.112,00 zł

2)       Wydatki związane z realizacja zadań wspólnych zrealizowanych na podstawie umów lub porozumień zawartych z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 398.145,00 zł – zgodnie z załącznikiem nr 4”
 

 

§ 2.

 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Mosina.

 

§ 3.

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i dotyczy roku budżetowego 2008.

 

 

 

 

 

 

U z a s a d n i e n i e

do uchwały Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 29 maja 2008 r.

 

 

  1. Dochody

 

-      Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo – zwiększa się o kwotę 94.490,00 zł z tytułu dotacji celowej przeznaczonej na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę, zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego z dnia 12 maja 2008 r. Nr FB. I-3.3011-194/08.

 

-      Dział 801 Oświata i wychowanie – zwiększa się o kwotę 32.900,00 zł w związku z dotacją celową przeznaczoną na sfinansowanie w ramach wdrażania reformy oświaty – zakończenie dwuletniego programu pilotażowego nauczania języka angielskiego od pierwszej klasy szkoły podstawowej w okresie od stycznia do sierpnia 2008 r. – pismo Wojewody Wielkopolskiego z dnia 24 kwietnia 2008 r. Nr FB.I-3.3011-170/08.

 

-      Dział 852 Pomoc społeczna – zwiększa się o kwotę 7.250,00 zł na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego z dnia 21 maja 2008 r. Nr FB.I.3-3011-76/08 przyznającego dotację celową na wypłatę dodatków na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku.

 

-      Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza – zwiększa się o kwotę 55.225,00 zł z tytułu dotacji celowej przeznaczonej na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym

 

-      Dział 926 Kultura Fizyczna i Sport – zwiększa się o kwotę 10.000,00 zł w związku z otrzymaniem pomocy finansowej w formie dotacji celowej przyznanej przez Departament Sportu i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu, przeznaczonej na realizację zadania „renowacja płyty boiska sportowego w Mosinie”

 

 

Łączne zwiększenie dochodów wynosi 199.865,00 zł

 

  1. Wydatki

 

-      Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo – zwiększa się o kwotę 149.490,00 zł, w tym: 94.490,00 zł dotacja celowa przeznaczona na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę, zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego z dnia 12 maja 2008 r. Nr FB. I-3.3011-194/08, oraz 55.000,00 zł wydatki inwestycyjne przeznaczone na wykonanie dokumentacji technicznej sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w rejonie ulic Konopnickiej i Orzeszkowej w Mosinie.

 

-      Dział 600 – Transport i łączność – zwiększa się o kwotę 226.000,00 zł z przeznaczeniem na wydatki majątkowe związane z wykonaniem kanalizacji deszczowej w Krośnie – kolektor w ul. Polnej 140.000,00 zł i 186.000,00 zł na utwardzenie ul. Szkolnej w Pecnie, i zmniejszeniem o 100.000,00 zł zadania budowa ul. Powstańców Wielkopolskich, Orzeszkowej  i Konopnickiej w Mosinie. Zmiany powyższe wynikają z przeszacowania kosztów inwestycji.

 

-      Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa – zwiększa się o kwotę 119.000,00 zł w związku ze wzrostem nakładów na wydatki majątkowe klubów w Krosinku, Radzewicach i Nowinkach, oraz wprowadzeniem zadań dotyczących projektu budynku z mieszkaniami socjalnymi i partycypacją w kosztach budowy lokalu mieszkalnego w TBS Mosina – zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały.

 

-      Dział 750 Administracja publiczna – zwiększa się o kwotę 5.000,00 zł – są to środki przeznaczone promocję gminy jako nagrody  za wybitne osiągnięcia sportowe.

 

-      Dział 754 Bezpieczeństwa publiczne i ochrona przeciwpożarowa zwiększa się o kwotę 85.000,00 zł, w tym: 80.000,00 zł z przeznaczeniem na wydatki majątkowe związane z zakupem samochodu dla OSP oraz 5.000,00 zł na wydatki bieżące Straży Miejskiej.

 

-      Dział 801 Oświata i wychowanie – zmniejsza się o kwotę 517.100,00 zł, w tym: zmniejszenie wydatków inwestycyjnych – wartość przetargowa inwestycji niższa od kosztorysowej o 550.000,00 zł dla inwestycji -  budowa nowej szkoły – zgodnie z załącznikiem nr 6, zwiększenie wydatków o 32.900,00 zł w związku z otrzymaną dotacją celową przeznaczoną na sfinansowanie w ramach wdrażania reformy oświaty – zakończenie dwuletniego programu pilotażowego nauczania języka angielskiego od pierwszej klasy szkoły podstawowej w okresie od stycznia do sierpnia 2008 r. – pismo Wojewody Wielkopolskiego z dnia 24 kwietnia 2008 r. Nr FB.I-3.3011-170/08. Ponadto dokonuje się przeniesień wydatków budżetowych między rozdziałami wynikającymi z wniosków szkół i przedszkoli, które mają na celu zapewnienie prawidłowej realizacji budżetu.

 

-      Dział 852 Pomoc społeczna – zwiększa się o kwotę 7.250,00 zł z tytułu dotacji celowej, przeznaczonej na wypłatę dodatków pracownikowi socjalnemu zatrudnionemu w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującemu pracę socjalną w środowisku.

 

-      Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza – zwiększa się o kwotę 55.225,00 zł z tytułu dotacji celowej przeznaczonej na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym.

 

-      Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – zwiększa się o kwotę 57.500,00 zł, w tym: zwiększenie dotacji o 60.000,00 zł przeznaczonej dla Mosińskiego Ośrodka Kultury oraz zmniejszenie dotacji dla organizacji pożytku publicznego o kwotę 2.500,00 zł i przeniesienie jej do działu 926 z przeznaczeniem na turniej halowy rugby.

 

-      Dział 926 Kultura Fizyczna i Sport – zwiększa się o kwotę 12.500,00 zł w związku z otrzymaniem pomocy finansowej w formie dotacji celowej w kwocie 10.000,00 zł, przyznanej przez Departament Sportu i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu, przeznaczonej na realizację zadania „renowacja płyty boiska sportowego w Mosinie” oraz przeniesieniem kwoty 2.500,00 zł z działu 921, przeznaczonej dla organizacji pożytku publicznego na organizację halowego turnieju rugby.

 

Łączne zwiększenie wydatków wynosi 199.865,00 zł.

 

Ponadto dokonuje się przeniesień wydatków między rozdziałami i paragrafami, zapewniając tym samym prawidłowość realizacji budżetu za rok 2008.

 

Załączniki do uchwały nr XXIX/181/08.pdf 

 

 


Uchwała nr XXIX/180/08 w sprawie wniesienia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Wielkopolskiego.

UCHWAŁA NR XXIX/180/08

RADY MIEJSKIEJ W MOSINIE

z dnia 29 maja 2008 r.

 

w sprawie wniesienia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Wielkopolskiego

 

 

            Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 98 ust. 1, ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) Rada Miejska w Mosinie uchwala, co następuje:

 

 

§ 1.

 

Wnosi się skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Wielkopolskiego z dnia 28 kwietnia 2008 r. nr NK.I.8.0911-241/08 orzekające nieważność uchwały nr XXVI/158/08 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 27 marca 2008 r. o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu usług przy ulicy Leszczyńskiej w Mosinie z powodu niezgodności z prawem.

 

 

§ 2.

 

Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Mosina.

 

 

§ 3.

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


 

 

UZASADNIENIE

 

            W dniu 27 marca 2008 r. Rada Miejska w Mosinie podjęła uchwałę nr XXVI/158/08 o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu usług przy ulicy Leszczyńskiej w Mosinie. Zgodnie z art. 90 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) wyżej wymieniona uchwała przekazana została Wojewodzie Wielkopolskiemu. Wojewoda Wielkopolski rozstrzygnięciem nadzorczym nr NK.I-8.0911-241/08 z dnia 28 kwietnia 2008 r., które wpłynęło do Urzędu Miejskiego w Mosinie w dniu 30 kwietnia 2008 r., orzekł o nieważności uchwały nr XXVI/158/08 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 27 marca 2008 r. o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu usług przy ulicy Leszczyńskiej w Mosinie – ze względu na istotne naruszenie prawa. Rada Miejska w Mosinie uznała, że wyżej wymienione rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Wielkopolskiego jest niezgodne z prawem. Stąd też konieczne jest wniesienie, na podstawie art. 98 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 52 § 1 i art. 54 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.), skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu. W myśl art. 98 ust. 3 wyżej wymienionej ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym podstawą do wniesienia skargi jest uchwała lub zarządzenie organu, który podjął uchwałę lub zarządzenie albo którego dotyczy rozstrzygniecie nadzorcze. Jak zostało to wskazane powyżej, Wojewoda Wielkopolski zarządzeniem nadzorczym orzekł nieważność uchwały Rady Miejskiej w Mosinie. W związku z powyższym podstawą do wniesienia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Wielkopolskiego z dnia 28 kwietnia 2008 r. nr NK.I-10.0911-241/08 jest niniejsza uchwała Rady Miejskiej w Mosinie.

 

Załącznik do uchwały nr XXIX/180/08.pdf


Uchwała nr XXIX/179/08 o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu usług przy ulicy Leszczyńskiej w Mosinie.

UCHWAŁA NR XXIX/179/08

RADY MIEJSKIEJ W MOSINIE

z dnia 29 maja 2008 r.

 

o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu usług przy ulicy Leszczyńskiej w Mosinie.

 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.) Rada Miejska w Mosinie uchwala, co następuje:

 

 

§ 1.

 

1.       Przystępuje się do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu usług przy ulicy Leszczyńskiej w Mosinie.

2.       Projekt planu miejscowego, o którym mowa w ust. 1, obejmuje działki o nr ewid. 1829/1, 1829/2, 1829/3 obręb Mosina.

 

 

§ 2.

 

1.     Granice obszaru objętego projektem planu przedstawione zostały na:

1)     mapie ewidencyjnej w skali 1:1000, stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszej uchwały;

2)     wypisie w skali 1:10 000 ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Mosina, przyjętego uchwałą nr XLVIII/365/98 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 9 czerwca 1998 r., stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

2.     Przedmiotem opracowania planu, o którym mowa w § 1, jest ustalenie przeznaczenia terenów, w tym dla inwestycji celu publicznego oraz określenia sposobów ich zagospodarowania i zabudowy.

3.     Zakres ustaleń planu obejmuje problematykę wskazaną w art. 15 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

 

 

§ 3.

 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Mosina.

 

 

§ 4.

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 


UZASADNIENIE

 

            W dniu 15 grudnia 2005 r. Rada Miejska w Mosinie podjęła uchwałę nr LI/401/05 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów usług administracji w Mosinie, działka o nr ewid. 1829/3 (Dz. Urz. Woj. Wlkp. Nr 9, poz. 195). Przywołany plan miejscowy ustala dla działki o nr ewid. 1829/3 obręb Mosina przeznaczenie podstawowe: usługi administracji oraz przeznaczenie dopuszczalne: mieszkalno–biurowe, nie przekraczające 10% powierzchni ogólnej oraz usług nieuciążliwych o charakterze publicznym. Przywołany plan miejscowy jest planem obowiązującym.

W myśl ustaleń Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Mosina, przyjętego uchwałą nr XLVIII/365/98 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 9 czerwca 1998 r., dla działek o nr ewid. 1829/1, 1829/2, 1829/3 obręb Mosina wyznaczono kierunek zagospodarowania przestrzennego: tereny zainwestowania istniejącego oraz przesądzone do zainwestowania w opracowaniach planistycznych – tereny usług innych, oznaczone na rysunku studium symbolem U.

Celem podjęcia niniejszej uchwały jest opracowanie planu miejscowego dla działek o nr ewid. 1829/1, 1829/2, 1829/3 obręb Mosina, w którym na tym obszarze zostałaby umożliwiona lokalizacja obiektu z miejscami noclegowymi np. hotelu, pensjonatu wraz z funkcjami oraz infrastrukturą towarzyszącą. Niniejsza uchwała obejmuje również swoim zasięgiem działki o nr ewid. 1829/1 i 1829/2 obręb Mosina, czyli drogę oraz teren trafostacji, w celu umożliwienia zastosowania bardziej kompleksowych rozwiązań projektowych.

Zmiana przeznaczenia tego terenu wynika z konieczności zapewnienia:

-  bazy noclegowej dla turystów;

- bazy noclegowej dla inwestorów prowadzących i planujących działalność  gospodarczą na terenie Gminy Mosina;

- bazy noclegowej w związku ze zbliżającymi się Mistrzostwami Europy w Piłce Nożnej EURO 2012.

Nie ulega wątpliwości, iż teren objęty niniejszą uchwałą ze względu na usytuowanie w centrum miasta Mosina, przy drodze powiatowej, tj. ulicy Leszczyńskiej, jest terenem atrakcyjnym dla sytuowania tego rodzaju działalności. W związku z powyższym zasadne jest podjęcie niniejszej uchwały.

 

Załącznik nr 1 do uchwały nr XXIX/179/08.pdf

Załącznik nr 2 do uchwały nr XXIX/179/08.pdf


Uchwała nr XXIX/178/08 w sprawie przyjęcia "Lokalnego Programu Rewitalizacji dla miasta Mosiny na lata 2008 - 2013".

 

UCHWAŁA NR XXIX/178/08

RADY MIEJSKIEJ W MOSINIE

z dnia 29 maja 2008 r.

 

w sprawie przyjęcia

„Lokalnego Programu Rewitalizacji dla miasta Mosiny na lata 2008 – 2013”.

 

 

Na podstawie art. 7 ust. l pkt l oraz art. 18 ust. 1, ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) Rada Miejska w Mosinie uchwala, co następuje:

 

 

§ 1.

 

Przyjmuje się „Lokalny Programu Rewitalizacji dla miasta Mosiny na lata 2008-2013” stanowiący załącznik do uchwały.

 

 

§ 2.

 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Mosina.

 

 

§ 3.

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 


UZASADNIENIE

 

Przystąpienie Polski do Unii Europejskiej stworzyło korzystne warunki dla samorządów gminnych w kwestii dofinansowania z funduszy strukturalnych wspólnoty realizacji powierzonych im zadań.

Biorąc pod uwagę fakt postępującej dekapitalizacji tkanki urbanistycznej Mosiny oraz negatywnych zjawisk zachodzących w sferze społecznej, wychodząc naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców, w oparciu o nowoczesne założenia urbanistyki operacyjnej miast europejskich, rozpoczęły się działania zmierzające do przygotowania Lokalnego Programu Rewitalizacji dla miasta Mosiny. Pierwszym krokiem poczynionym ku realizacji tego celu było przystąpienie do opracowania Lokalnego Programu Rewitalizacji uchwałą nr VI/39/07 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 25 stycznia 2007 r. Następnie Burmistrz Gminy Mosina zarządzeniem nr 20/I/2007 z dnia 30 stycznia 2007 r. powołał Pełnomocnika do spraw rewitalizacji miasta Mosiny oraz Zespół zadaniowy.

Powyższy zespół zadaniowy wraz z pełnomocnikiem do spraw rewitalizacji przez od momentu jego powołania do dnia dzisiejszego prowadzili prace związane z analizą sytuacji w mieście. Badania te opierały się na analizie danych dostępnych w rocznikach statystycznych, a także informacji uzyskanych od jednostek organizacyjnych Urzędu Miejskiego w Mosinie.

Mając na uwadze, że rewitalizacja jest procesem wysoce uspołecznionym w etapie przygotowawczym niniejszego programu rewitalizacji wzięto ten element pod uwagę. Przeprowadzone zostały konsultacje społeczne mające na celu uzyskanie informacji o stosunku mieszkańców do planowanych działań. W „Merkuriuszu Mosińskim” zamieszczona została ankieta dotycząca problematyki rewitalizacyjnej w Mosinie, dostępna była ona również w Urzędzie Miejskim w Mosinie.

Dla przybliżenia mieszkańcom kwestii związanych z rewitalizacją miasta, z inicjatywy Burmistrza Gminy Mosina odbyły się spotkania, podczas których Zespół zadaniowy do spraw rewitalizacji miasta Mosiny udzielał informacji na temat podjętych i planowanych działań zmierzających do naprawy tkanki miasta. 

Ponadto uruchomiona została strona internetowa www.elegancka.mosina.pl służąca informowaniu wszystkich zainteresowanych aspektem odnowy środowiska miejskiego Mosiny.

Delimitacja trzech obszarów przeznaczonych pod rewitalizację przeprowadzona została w oparciu o diagnozę dla miasta dokonaną na podstawie analizy SWOT. Wybrane zostały trzy fragmenty Mosiny wymagające natychmiastowych działań rewitalizacyjnych, mianowicie:

        Obszar A - Obszar Pilotażowy,

        Obszar B - Nowy Rynek,

        Obszar C - Potencjał Rozwojowy.

Lokalny Program Rewitalizacji dla miasta Mosiny został opracowany na lata 2008 – 2013.
Dla tego okresu zostały określone w nim projekty dotyczące działań rewitalizacyjnych na wybranych obszarach miasta.

Głównym celem opracowanego programu jest stworzenie nowych szans gospodarczych oraz społecznych, ale także ogólnorozwojowych dla mieszkańców obszarów rewitalizowanych oraz w układzie lokalnym, w wyniku których zwiększy się suma szans indywidualnego rozwoju poszczególnych mieszkańców.

Fakt posiadania strategicznego dokumentu jakim jest Lokalny Program Rewitalizacji dla miasta Mosiny pozwoli na ubieganie się o dofinansowanie projektów z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej, a szczególnie tych zawartych w Wielkopolskim Programie Operacyjnym Rozwoju Regionalnego na lata 2007 – 2013 objętych priorytetem IV – Rewitalizacja obszarów problemowych. Celem głównym priorytetu jest: Restrukturyzacja obszarów problemowych na rzecz wzrostu i zatrudnienia, a wypracowany ma on być poprzez realizację celów szczegółowych, tj. rewitalizacje terenów miejskich oraz rewitalizację terenów poprzemysłowych.

W ramach wyżej wymienionych pól interwencji do rozdysponowania na finansowanie projektów rewitalizacyjnych zostało przeznaczone w Wielkopolskim Programie Operacyjnym Rozwoju Regionalnego ok. 54,1 mln euro.

Reasumując przyjęcie Lokalnego Programu Rewitalizacji dla miasta Mosiny pozwoli na przeprowadzenie kompleksowej odnowy przestrzeni społecznej i urbanistycznej miasta poprzez realizację zawartych w nim projektów.

Załącznik do uchwały nr XXIX/178/08.pdf


Uchwała nr XXIX/177/08 w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Czapury.

UCHWAŁA NR XXIX/177/08

RADY MIEJSKIEJ W MOSINIE

z dnia 29 maja 2008 r.

 

w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Czapury.

 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz § 10 ust. 2 pkt 2 lit. b rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 14 lutego 2008 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (Dz. U. Nr 38, poz. 220) Rada Miejska w Mosinie uchwala, co następuje:

 

 

§ 1.

 

Zatwierdza się Plan Odnowy Miejscowości Czapury, stanowiący załącznik do uchwały.

 

 

§ 2.

 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Mosina.

 

 

§ 3.

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 

 

 

 UZASADNIENIE

 

Zatwierdzenie przez Radę Miejską w Mosinie Planu Odnowy Miejscowości Czapury wymagane jest przez powołane na wstępie rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, ustanawiające warunki ubiegania się o dofinansowanie z działania „Odnowa i rozwój wsi”, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Plan Odnowy Miejscowości Czapury służyć będzie mobilizacji społeczności lokalnych i pobudzeniu aktywności do podejmowania wspólnych przedsięwzięć na rzecz poprawy warunków i jakości życia swojej miejscowości.

Załącznik do uchwały nr XXIX/177/08.pdf


Uchwała nr XXIX/176/08 w sprawie wynagrodzenia Burmistrza.

UCHWAŁA NR XXIX/176/08

RADY MIEJSKIEJ W MOSINIE

z dnia 29 maja 2008 r.

 

w sprawie wynagrodzenia Burmistrza.

 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) i art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 22 marca 1990 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1593 z późn. zm.), rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 sierpnia 2005 r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w urzędach gmin, starostwach powiatowych i urzędach marszałkowskich (Dz. U. Nr 146, poz. 1223, z 2006 r. Nr 39, poz. 272, z 2008 r. Nr 73, poz. 431) oraz § 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 kwietnia 2008 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w urzędach gmin, starostwach powiatowych i urzędach marszałkowskich (Dz. U. Nr 73, poz. 431) Rada Miejska w Mosinie uchwala, co następuje:

 

 

§ 1.

 

W uchwale nr IV/24/06 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 20 grudnia 2006 r. w sprawie wynagrodzenia Burmistrza, wprowadza się następujące zmiany:

§ 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1 Burmistrzowi ustala się:

a)    miesięczne wynagrodzenie zasadnicze w kwocie 6.000,00 zł,

b)   dodatek funkcyjny w kwocie 2.100,00 zł,

c)   dodatek za wieloletnią pracę w wysokości 20% miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego w kwocie 1.200,00 zł,

d)  dodatek specjalny w wysokości 20% wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego w kwocie 1.620,00 zł.”

 

 

§ 2.

 

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Miejskiej.

 

 

§ 3.

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i ma zastosowanie do wynagrodzeń należnych od dnia 1 stycznia 2008 r.

 

 

 

 


Uchwała nr XXIX/175/08 w sprawie nadania nazwy ulicy w Mosinie.

UCHWAŁA NR XXIX/175/08

RADY MIEJSKIEJ W MOSINIE

z dnia 29 maja 2008 r.

 

w sprawie nadania nazwy ulicy w Mosinie.

 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) Rada Miejska w Mosinie uchwala, co  następuje:

 

 

§ 1.

 

Nadaje się ulicy położonej w Mosinie, obejmującej działkę o numerze ewidencyjnym 515/1, zapisanej w księdze wieczystej Nr 19759 Sądu Rejonowego w Śremie jako własność Gminy Mosina – nazwę „Cedrowa”.

 

 

§ 2.

 

Integralną część uchwały stanowi mapa Mosiny.

 

 

§ 3.

 

Ustalona uchwałą nazwa ulicy podlega przeniesieniu na mapę zasadniczą i ewidencyjną  Gminy Mosina.

 

 

§ 4.

 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

 

 

§ 5.

 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

 

 

 

UZASADNIENIE

 

       W wyniku decyzji Nr PP.MP/7430-21/, zatwierdzającej projekt podziału z dnia 21 marca 2005 r., wydanej przez  Burmistrza Gminy Mosina, powstała ulica o numerze ewidencyjnym 515/1.

W dniu 17 marca 2008 r. Pan Dariusz Hemmerling w imieniu właścicieli działek położonych przy  ulicy o numerze ewid. 515/1, zwrócił się z wnioskiem o nadanie nazwy ul. Cedrowej.
W związku z powyższym należy podjąć niniejszą uchwałę.

 

Załącznik do uchwały nr XXIX/175/08.pdf


Uchwała nr XXIX/174/08 w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty Pani Dorocie Urszuli i Panu Benedyktowi Witoldowi Grzywacz od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wiecz

UCHWAŁA NR XXIX/174/08

RADY MIEJSKIEJ W MOSINIE

z dnia 29 maja 2008 r.

 

w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty Pani Dorocie Urszuli i Panu Benedyktowi Witoldowi Grzywacz od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.

 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 4 ust. 7 pkt 2, ust. 11 pkt 2 i ust. 17 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości (Dz. U. Nr 175, poz. 1459 z późn. zm.), w związku z art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 z późn. zm.) Rada Miejska w Mosinie uchwala, co następuje:

 

 

§ 1.

 

Wyraża się zgodę na udzielenie Pani Dorocie Urszuli i Panu Benedyktowi Witoldowi Grzywacz 91% bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości położonej w Mosinie przy ul.          , oznaczonej w ewidencji gruntów działka numer       , o powierzchni 0.08.51 ha, zapisanej w księdze wieczystej                   prowadzonej przez Sąd Rejonowy – Wydział V ksiąg Wieczystych w Śremie. 

 

 

§ 2.

 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Mosina.

 

 

§ 3.

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 


UZASADNIENIE

 

        Pani Dorota Urszula i Pan Benedykt Witold Grzywacz jako użytkownicy wieczyści  nieruchomości położonej w Mosinie przy ul.        , oznaczonej w ewidencji gruntów działka  numer        , o powierzchni 0.08.51 ha, zapisanej w księdze wieczystej             , wystąpili z wnioskiem o przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz o zastosowanie 91% bonifikaty od opłaty.

Na podstawie art. 4 ust. 7 pkt 2, ust. 11 pkt 2 i ust. 17 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości (Dz. U. Nr 175, poz. 1459 z późn. zm.), w związku z art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004 r. Nr 261 poz. 2603 z późn. zm.), Burmistrz Gminy Mosina w decyzji o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego może udzielić, za zgodą Rady Miejskiej, bonifikaty 91% od ceny ustalonej zgodnie z art. 67 ust.1 i art. 69 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 z późn. zm.).

Wobec powyższego podjęcie przedmiotowej uchwały jest uzasadnione.    

 


Uchwała nr XXIX/173/08 w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty Pani Ewie Śpiączka od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.

UCHWAŁA NR XXIX/173/08

RADY MIEJSKIEJ W MOSINIE

z dnia 29 maja 2008 r.

 

w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty Pani Ewie Śpiączka od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.

 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 4 ust. 7 pkt 2, ust. 11 pkt 2 i ust. 17 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości (Dz. U. Nr 175, poz. 1459 z późn. zm.), w związku z art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 z późn. zm.) Rada Miejska w Mosinie uchwala, co następuje:

 

 

§ 1.

 

Wyraża się zgodę na udzielenie Pani Ewie Śpiączka 91% bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości  położonej w Mosinie przy ul.         , oznaczonej w ewidencji gruntów działka numer       , o powierzchni 0.11.90 ha, zapisanej w księdze wieczystej              prowadzonej przez Sąd Rejonowy – Wydział V ksiąg Wieczystych w Śremie. 

 

 

§ 2.

 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Mosina.

 

 

§ 3.

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 

UZASADNIENIE

 

        Pani Ewa Śpiączka jako użytkownik wieczysty nieruchomości położonej w Mosinie przy ul.          , o powierzchni 0.11.90 ha, zapisanej w księdze wieczystej                , wystąpiła z wnioskiem o przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz o zastosowanie 91% bonifikaty od opłaty.

Na podstawie art. 4 ust. 7 pkt 2, ust. 11 pkt 2 i ust. 17 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości (Dz. U. Nr 175, poz. 1459 z późn. zm.), w związku z art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004 r. Nr 261 poz. 2603 z późn. zm.), Burmistrz Gminy Mosina w decyzji o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego może udzielić, za zgodą Rady Miejskiej, bonifikaty 91% od ceny ustalonej zgodnie z art. 67 ust.1 i art. 69 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 z późn. zm.).

Wobec powyższego podjęcie przedmiotowej uchwały jest uzasadnione.    


Uchwała nr XXIX/172/08 w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty Pani E. Stefaniak, Pani M. Jeziorskiej oraz Panu J. Stefaniak, T. Stefaniak od opłaty z tytułu przekształcenia prawa

UCHWAŁA NR XXIX/172/08

RADY MIEJSKIEJ W MOSINIE

z dnia 29 maja 2008 r.

 

w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty Pani Eulalii Stefaniak, Pani Małgorzacie Jeziorskiej oraz Panu Janowi Stefaniak, Tomaszowi Stefaniak od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.

 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 4 ust. 7 pkt 2, ust. 11 pkt 2 i ust. 17 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości (Dz. U. Nr 175, poz. 1459 z późn. zm.), w związku z art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 z późn. zm.) Rada Miejska w Mosinie uchwala, co następuje:

 

 

§ 1.

 

Wyraża się zgodę na udzielenie Pani Eulalii Stefaniak, Pani Małgorzacie Jeziorskiej oraz Panu Janowi Stefaniak, Tomaszowi Stefaniak 91% bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości  położonej w Mosinie przy ul.        , oznaczonej w ewidencji gruntów działka numer        , o powierzchni 0.08.50 ha, zapisanej w księdze wieczystej           prowadzonej przez Sąd Rejonowy – Wydział V ksiąg Wieczystych w Śremie. 

 

 

§ 2.

 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Mosina.

 

 

§ 3.

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 


UZASADNIENIE

 

        Pani Eulalia Stefaniak, Pani Małgorzata Jeziorska oraz Pan Jan Stefaniak, Tomasz Stefaniak jako użytkownicy wieczyści nieruchomości położonej w Mosinie przy ul.          , oznaczonej w ewidencji gruntów działka numer        , o powierzchni 0.08.50 ha, zapisanej w księdze wieczystej        wystąpili z wnioskiem o przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz o zastosowanie 91% bonifikaty od opłaty.

Na podstawie art. 4 ust. 7 pkt 2, ust. 11 pkt 2 i ust. 17 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości (Dz. U. Nr 175, poz. 1459 z późn. zm.), w związku z art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004 r. Nr 261 poz. 2603 z późn. zm.), Burmistrz Gminy Mosina w decyzji o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego może udzielić, za zgodą Rady Miejskiej, bonifikaty 91% od ceny ustalonej zgodnie z art. 67 ust.1 i art. 69 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 z późn. zm.).

Wobec powyższego podjęcie przedmiotowej uchwały jest uzasadnione.    

 


Uchwała nr XXIX/171/08 w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty Pani Barbarze Staszak i Panu Sławomirowi Staszak od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w p

UCHWAŁA NR XXIX/171/08

RADY MIEJSKIEJ W MOSINIE

z dnia 29 maja 2008 r.

 

w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty Pani Barbarze Staszak i Panu Sławomirowi Staszak od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.

 

 

          Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 4 ust. 7 pkt 2, ust. 11 pkt 2 i ust. 17 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości (Dz. U. Nr 175, poz. 1459 z późn. zm.), w związku z art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 z późn. zm.) Rada Miejska w Mosinie uchwala, co następuje:

 

 

§ 1.

 

Wyraża się zgodę na udzielenie Pani Barbarze Staszak i Panu Sławomirowi Staszak 91% bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości położonej w Mosinie przy ul.              , oznaczonej w ewidencji gruntów działka numer           , o powierzchni 0.07.88 ha, zapisanej w księdze wieczystej             prowadzonej przez Sąd Rejonowy – Wydział V ksiąg Wieczystych w Śremie. 

 

 

§ 2.

 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Mosina.

 

 

§ 3.

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 

UZASADNIENIE

 

Pani Barbara Staszak i Pan Sławomir Staszak jako użytkownicy wieczyści  nieruchomości położonej w Mosinie przy ul.           , oznaczonej w ewidencji gruntów działka numer         , o powierzchni 0.07.88 ha, zapisanej w księdze wieczystej                , wystąpili z wnioskiem o przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz o zastosowanie 91% bonifikaty od opłaty.

Na podstawie art. 4 ust. 7 pkt 2, ust. 11 pkt 2 i ust. 17 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości (Dz. U. Nr 175, poz. 1459 z późn. zm.), w związku z art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004 r. Nr 261 poz. 2603 z późn. zm.), Burmistrz Gminy Mosina w decyzji o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego może udzielić, za zgodą Rady Miejskiej, bonifikaty 91% od ceny ustalonej zgodnie z art. 67 ust.1 i art. 69 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 z późn. zm.).

Wobec powyższego podjęcie przedmiotowej uchwały jest uzasadnione.    


Uchwała nr XXIX/170/08 w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty Pani Danucie Przybył i Pani Małgorzacie Marciniak od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w

UCHWAŁA NR XXIX/170/08

RADY MIEJSKIEJ W MOSINIE

z dnia 29 maja 2008 r.

 

w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty Pani Danucie Przybył i Pani Małgorzacie Marciniak od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.

 

 

          Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 4 ust. 7 pkt 2, ust. 11 pkt 2 i ust. 17 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości (Dz. U. Nr 175, poz. 1459 z późn. zm.), w związku z art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 z późn. zm.) Rada Miejska w Mosinie uchwala, co następuje:

 

 

§ 1.

 

Wyraża się zgodę na udzielenie Pani Danucie Przybył i Małgorzacie Marciniak 91% bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości położonej w Mosinie przy ul.             , oznaczonej w ewidencji gruntów działka numer         , o powierzchni 0.06.60. ha, zapisanej w księdze wieczystej             prowadzonej przez Sąd Rejonowy – Wydział V ksiąg Wieczystych w Śremie. 

 

 

§ 2.

 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Mosina.

 

 

§ 3.

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 

UZASADNIENIE

 

        Pani Danuta Przybył i Pani Małgorzata Marciniak jako użytkownicy wieczyści nieruchomości położonej w Mosinie przy ul.                , o powierzchni 0.06.60. ha,  zapisanej w księdze wieczystej               , wystąpili z wnioskiem o przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz o zastosowanie 91% bonifikaty od opłaty.

Na podstawie art. 4 ust. 7 pkt 2, ust. 11 pkt 2 i ust. 17 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości (Dz. U. Nr 175, poz. 1459 z późn. zm.), w związku z art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004 r. Nr 261 poz. 2603 z późn. zm.), Burmistrz Gminy Mosina w decyzji o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego może udzielić, za zgodą Rady Miejskiej, bonifikaty 91% od ceny ustalonej zgodnie z art. 67 ust.1 i art. 69 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 z późn. zm.).

Wobec powyższego podjęcie przedmiotowej uchwały jest uzasadnione.    


Uchwała nr XXIX/169/08 w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty Pani J. Pawłowskiej i Panu W. J. Pawłowskiemu oraz Pani B. i Panu Z. Paszkowiak od opłaty z tytułu przekształcenia pr

UCHWAŁA NR XXIX/169/08

RADY MIEJSKIEJ W MOSINIE

z dnia 29 maja 2008 r.

 

w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty Pani Janinie Pawłowskiej i Panu Wojciechowi Jerzemu Pawłowskiemu oraz Pani Bogusławie i Panu Zbigniewowi Paszkowiak od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.

 

 

          Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 4 ust. 7 pkt 2, ust. 11 pkt 2 i ust. 17 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości (Dz. U. Nr 175, poz. 1459 z późn. zm.), w związku z art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 z późn. zm.) Rada Miejska w Mosinie uchwala, co następuje:

 

 

§ 1.

 

Wyraża się zgodę na udzielenie Pani Janinie Pawłowskiej i Panu Wojciechowi Jerzemu Pawłowskiemu oraz  Pani Bogusławie i Panu Zbigniewowi Paszkowiak 91% bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości położonej w Mosinie przy ul.             , oznaczonej w ewidencji gruntów działka numer            , o powierzchni 0.04.34 ha, zapisanej w księdze wieczystej            prowadzonej przez Sąd Rejonowy – Wydział V Ksiąg Wieczystych w Śremie. 

 

 

§ 2.

 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Mosina.

 

 

§ 3.

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 


UZASADNIENIE

 

        Pani Janina Pawłowska i Pan Wojciech Jerzy Pawłowski oraz Pani Bogusława i Pan Zbigniew Paszkowiak jako użytkownicy wieczyści nieruchomości położonej w Mosinie przy ul.        , o powierzchni 0.04.34 ha, zapisanej w księdze wieczystej              , wystąpili z wnioskiem o przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz o zastosowanie 91% bonifikaty od opłaty.

Na podstawie art. 4 ust. 7 pkt 2, ust. 11 pkt 2 i ust. 17 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości (Dz. U. Nr 175, poz. 1459 z późn. zm.), w związku z art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004 r. Nr 261 poz. 2603 z późn. zm.), Burmistrz Gminy Mosina w decyzji o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego może udzielić, za zgodą Rady Miejskiej, bonifikaty 91% od ceny ustalonej zgodnie z art. 67 ust.1 i art. 69 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 z późn. zm.).

Wobec powyższego podjęcie przedmiotowej uchwały jest uzasadnione.    

 


Uchwała nr XXIX/168/08 w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty Pani Marii Grażynie Kordylewskiej i Panu Mirosławowi Kazimierzowi Kordylewskiemu od opłaty z tytułu przekształcenia p

UCHWAŁA NR XXIX/168/08

RADY MIEJSKIEJ W MOSINIE

z dnia 29 maja 2008 r.

 

w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty Pani Marii Grażynie Kordylewskiej i Panu Mirosławowi Kazimierzowi Kordylewskiemu od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.

 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 4 ust. 7 pkt 2, ust. 11 pkt 2 i ust. 17 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości (Dz. U. Nr 175, poz. 1459 z późn. zm.), w związku z art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 z późn. zm.) Rada Miejska w Mosinie uchwala, co następuje:

 

 

§ 1.

 

Wyraża się zgodę na udzielenie Pani Marii Grażynie Kordylewskiej i Panu Mirosławowi  Kazimierzowi Kordylewskiemu 91% bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości położonej w Mosinie przy ul.          , oznaczonej w ewidencji gruntów działka numer         , o powierzchni 0.03.22 ha, zapisanej w księdze wieczystej                             prowadzonej przez Sąd Rejonowy – Wydział V ksiąg Wieczystych w Śremie. 

 

 

§ 2.

 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Mosina.

 

 

§ 3.

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 


UZASADNIENIE

 

Pani Maria Grażyna Kordylewska i Pan Mirosław Kazimierz Kordylewski jako użytkownicy wieczyści nieruchomości położonej w Mosinie przy ul.        , oznaczonej w ewidencji gruntów działka numer       , o powierzchni 0.03.22 ha, zapisanej w księdze wieczystej                , wystąpili z wnioskiem o przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz o zastosowanie 91% bonifikaty od opłaty.

Na podstawie art. 4 ust. 7 pkt 2, ust. 11 pkt 2 i ust. 17 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości (Dz. U. Nr 175, poz. 1459 z późn. zm.), w związku z art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004 r. Nr 261 poz. 2603 z późn. zm.), Burmistrz Gminy Mosina w decyzji o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego może udzielić, za zgodą Rady Miejskiej, bonifikaty 91% od ceny ustalonej zgodnie z art. 67 ust.1 i art. 69 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 z późn. zm.).

Wobec powyższego podjęcie przedmiotowej uchwały jest uzasadnione.    

 


Uchwała nr XXIX/167/08 w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty Panu Markowi Kołodziejowi od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.

UCHWAŁA NR XXIX/167/08

RADY MIEJSKIEJ W MOSINIE

z dnia 29 maja 2008 r.

 

w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty Panu Markowi Kołodziejowi od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.

 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 4 ust. 7 pkt 2, ust. 11 pkt 2 i ust. 17 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości (Dz. U. Nr 175, poz. 1459 z późn. zm.), w związku z art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 z późn. zm.) Rada Miejska w Mosinie uchwala, co następuje:

 

 

§ 1.

 

Wyraża się zgodę na udzielenie Panu Markowi Kołodziejowi 91% bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości  położonej w Mosinie przy ul.                     , oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka  numer          , o powierzchni 0.06.66 ha, zapisanej w księdze wieczystej             prowadzonej przez Sąd Rejonowy – Wydział V ksiąg Wieczystych w Śremie. 

 

 

§ 2.

 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Mosina.

 

 

§ 3.

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

UZASADNIENIE

 

Pan Marek Kołodziej jako użytkownik wieczysty nieruchomości położonej w Mosinie przy ul.                 , oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka numer       , o powierzchni 0.06.66 ha, zapisanej w księdze wieczystej           , wystąpił z wnioskiem o przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz o zastosowanie 91% bonifikaty od opłaty.

Na podstawie art. 4 ust. 7 pkt 2, ust. 11 pkt 2 i ust. 17 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości (Dz. U. Nr 175, poz. 1459 z późn. zm.), w związku z art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004 r. Nr 261 poz. 2603 z późn. zm.), Burmistrz Gminy Mosina w decyzji o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego może udzielić, za zgodą Rady Miejskiej, bonifikaty 91% od ceny ustalonej zgodnie z art. 67 ust.1 i art. 69 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 z późn. zm.).

Wobec powyższego podjęcie przedmiotowej uchwały jest uzasadnione.    


Uchwała nr XXIX/166/08 w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty Panu Marianowi Piotrowi Jezioreckiemu od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własno

UCHWAŁA NR XXIX/166/08

RADY MIEJSKIEJ W MOSINIE

z dnia 29 maja 2008 r.

 

w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty Panu Marianowi Piotrowi Jezioreckiemu od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego
w prawo własności.

 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 4 ust. 7 pkt 2, ust. 11 pkt 2 i ust. 17 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości (Dz. U. Nr 175, poz. 1459 z późn. zm.), w związku z art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 z późn. zm.) Rada Miejska w Mosinie uchwala, co następuje:

 

 

§ 1.

 

Wyraża się zgodę na udzielenie Panu Marianowi Piotrowi Jezioreckiemu 91% bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości położonej w Mosinie przy ul.                , oznaczonej w ewidencji gruntów działka numer            , o powierzchni 0.04.44 ha, zapisanej w księdze wieczystej              prowadzonej przez Sąd Rejonowy – Wydział V ksiąg Wieczystych w Śremie. 

 

 

§ 2.

 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Mosina.

 

 

§ 3.

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 

UZASADNIENIE

 

        Pan Marian Piotr Jeziorecki jako użytkownik wieczysty nieruchomości położonej w Mosinie przy ul.                  , o numerze ewid.             i o powierzchni 0.04.55 ha, zapisanej w księdze wieczystej              , wystąpił z wnioskiem o przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz o zastosowanie 91% bonifikaty od opłaty.

Na podstawie art. 4 ust. 7 pkt 2, ust. 11 pkt 2 i ust. 17 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości (Dz. U. Nr 175, poz. 1459 z późn. zm.), w związku z art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004 r. Nr 261 poz. 2603 z późn. zm.), Burmistrz Gminy Mosina w decyzji o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego może udzielić, za zgodą Rady Miejskiej, bonifikaty 91% od ceny ustalonej zgodnie z art. 67 ust.1 i art. 69 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 z późn. zm.).

Wobec powyższego podjęcie przedmiotowej uchwały jest uzasadnione.    


Uchwała nr XXIX/165/08 w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty Pani Z. Gielnik i K. Koralewskiej oraz Panu R. S. Gielnik, B. Gielnik i L. M. Gielnik od opłaty z tytułu przekształce

UCHWAŁA NR XXIX/165/08

RADY MIEJSKIEJ W MOSINIE

z dnia 29 maja 2008 r.

 

w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty Pani Zofii Gielnik i Krystynie Koralewskiej oraz Panu Ryszardowi Stanisławowi Gielnik, Bogusławowi Gielnik i Leszkowi Maciejowi Gielnik od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.

 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 4 ust. 7 pkt 2, ust. 11 pkt 2 i ust. 17 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości (Dz. U. Nr 175, poz. 1459 z późn. zm.), w związku z art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 z późn. zm.) Rada Miejska w Mosinie uchwala, co następuje:

 

 

§ 1.

 

Wyraża się zgodę na udzielenie Pani Zofii Gielnik i Krystynie Koralewskiej oraz Panu Ryszardowi Stanisławowi Gielnik, Bogusławowi Gielnik i Leszkowi Maciejowi Gielnik 91% bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości położonej w Mosinie przy ul.              , oznaczonej w ewidencji gruntów działka numer       ,      ,     , o powierzchni 0.05.61 ha, zapisanej w księdze wieczystej            prowadzonej przez Sąd Rejonowy – Wydział V Ksiąg Wieczystych w Śremie. 

 

 

§ 2.

 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Mosina.

 

 

§ 3.

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 
UZASADNIENIE

 

        Pani Zofia Gielnik i Krystyna Koralewska oraz Pan Ryszard Stanisław Gielnik, Bogusław Gielnik i Leszek Maciej Gielnik jako użytkownicy wieczyści nieruchomości położonej w Mosinie przy ul.           , o powierzchni 0.05.61 ha, zapisanej w księdze wieczystej           , wystąpili z wnioskiem o przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz o zastosowanie 91% bonifikaty od opłaty.

Na podstawie art. 4 ust. 7 pkt 2, ust. 11 pkt 2 i ust. 17 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości (Dz. U. Nr 175, poz. 1459 z późn. zm.), w związku z art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004 r. Nr 261 poz. 2603 z późn. zm.), Burmistrz Gminy Mosina w decyzji o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego może udzielić, za zgodą Rady Miejskiej, bonifikaty 91% od ceny ustalonej zgodnie z art. 67 ust.1 i art. 69 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 z późn. zm.).

Wobec powyższego podjęcie przedmiotowej uchwały jest uzasadnione.    


Uchwała nr XXIX/164/08 w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty Pani Krystynie Gajewskiej i Panu Janowi Bronisławowi Gajewskiemu od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania

UCHWAŁA NR XXIX/164/08

RADY MIEJSKIEJ W MOSINIE

z dnia 29 maja 2008 r.

 

w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty Pani Krystynie Gajewskiej i Panu Janowi Bronisławowi Gajewskiemu od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.

 

 

          Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 4 ust. 7 pkt 2, ust. 11 pkt 2 i ust. 17 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości (Dz. U. Nr 175, poz. 1459 z późn. zm.), w związku z art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 z późn. zm.) Rada Miejska w Mosinie uchwala, co następuje:

 

 

§ 1.

 

Wyraża się zgodę na udzielenie Pani Krystynie Gajewskiej i Panu Janowi Bronisławowi Gajewskiemu 91% bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości położonej w Mosinie przy ul.            , oznaczonej w ewidencji gruntów działka numer      , o powierzchni 0.04.24 ha, zapisanej w księdze wieczystej            prowadzonej przez Sąd Rejonowy – Wydział V ksiąg Wieczystych w Śremie. 

 

 

§ 2.

 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Mosina.

 

 

§ 3.

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 

UZASADNIENIE

 

        Pani Krystyna Gajewska i Pan Janusz Bronisław Gajewski jako użytkownicy wieczyści nieruchomości położonej w Mosinie przy ul.             , o powierzchni 0.04.24 ha, zapisanej w księdze wieczystej             , wystąpili z wnioskiem o przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz o zastosowanie 91% bonifikaty od opłaty.

Na podstawie art. 4 ust. 7 pkt 2, ust. 11 pkt 2 i ust. 17 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości (Dz. U. Nr 175, poz. 1459 z późn. zm.), w związku z art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004 r. Nr 261 poz. 2603 z późn. zm.), Burmistrz Gminy Mosina w decyzji o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego może udzielić, za zgodą Rady Miejskiej, bonifikaty 91% od ceny ustalonej zgodnie z art. 67 ust.1 i art. 69 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 z późn. zm.).

Wobec powyższego podjęcie przedmiotowej uchwały jest uzasadnione.    


Uchwała nr XXIX/163/08 w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty Pani Reginie Fajfer i Panu Januszowi Fajfer od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo

UCHWAŁA NR XXIX/163/08

RADY MIEJSKIEJ W MOSINIE

z dnia 29 maja 2008 r.

 

w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty Pani Reginie Fajfer i Panu Januszowi Fajfer od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.

 

 

          Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 4 ust. 7 pkt 2, ust. 11 pkt 2 i ust. 17 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości (Dz. U. Nr 175, poz. 1459 z późn. zm.), w związku z art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 z późn. zm.) Rada Miejska w Mosinie uchwala, co następuje:

 

 

§ 1.

 

Wyraża się zgodę na udzielenie Pani Reginie Fajfer i Panu Januszowi Fajfer 91%bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości położonej w Mosinie przy ul.             , oznaczonej w ewidencji gruntów działka numer        , o powierzchni 0.10.23 ha, zapisanej w księdze wieczystej             prowadzonej przez Sąd Rejonowy – Wydział V ksiąg Wieczystych w Śremie. 

 

 

§ 2.

 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Mosina.

 

 

§ 3.

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 

UZASADNIENIE

 

        Pani Regina Fajfer i Pan Janusz Fajfer jako użytkownicy wieczyści nieruchomości położonej w Mosinie przy ul.                  , o powierzchni 0.10.23 ha, zapisanej w księdze wieczystej             , wystąpili z wnioskiem o przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz o zastosowanie 91% bonifikaty od opłaty.

Na podstawie art. 4 ust. 7 pkt 2, ust. 11 pkt 2 i ust. 17 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości (Dz. U. Nr 175, poz. 1459 z późn. zm.), w związku z art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004 r. Nr 261 poz. 2603 z późn. zm.), Burmistrz Gminy Mosina w decyzji o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego może udzielić, za zgodą Rady Miejskiej, bonifikaty 91% od ceny ustalonej zgodnie z art. 67 ust.1 i art. 69 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 z późn. zm.).

Wobec powyższego podjęcie przedmiotowej uchwały jest uzasadnione.