XXIV Sesja Rady Miejskiej w Mosinie - 31.01.2008

Uchwała nr XXIV/148/08 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Poznańskiemu.

UCHWAŁA NR XXIV/148/08

RADY MIEJSKIEJ W MOSINIE

z dnia 31 stycznia 2008 r.

 

w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Poznańskiemu.

 

 

            Na podstawie art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 167 ust. 2 pkt 5 i art. 175 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) Rada Miejska w Mosinie uchwala, co następuje:

 

 

§ 1.

 

Udziela się z budżetu Gminy Mosina pomocy finansowej Powiatowi Poznańskiemu z przeznaczeniem na utrzymanie Filii Wydziału Komunikacji Starostwa Powiatowego w Poznaniu na terenie Gminy Mosina.

 

 

§ 2.

 

Pomoc finansowa, o której mowa w § 1, zostanie udzielona ze środków budżetu na rok 2008 w wysokości 10.654,00 zł.

 

 

§ 3.

 

Szczegółowe warunki udzielenia pomocy finansowej określone zostaną w umowie pomiędzy Powiatem Poznańskim a Gminą Mosina. Do zawarcia umowy upoważnia się Burmistrza Gminy Mosina.

 

 

§ 4.

 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Mosina.

 

 

§ 5.

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 


UZASADNIENIE

 

            W związku z funkcjonowaniem w Urzędzie Miejskim w Mosinie Filii Wydziału Komunikacji Starostwa Powiatowego w Poznaniu, Gmina Mosina zabezpiecza w budżecie środki na udzielenie pomocy finansowej dla Starostwa.

Pismem nr KT.5500-4055/07 z dnia 19 grudnia 2007 r. Starosta Poznański powiadomił o uruchomieniu dodatkowego stanowiska komputerowego pracującego w centralnym rejestrze pojazdów, co spowoduje zmniejszenie dotychczasowych kosztów utrzymania Filii. Wysokość pomocy finansowej na rok 2008 oszacowana została na kwotę 10.654,00 zł i obejmuje abonament za łącze FR za dwanaście miesięcy oraz konwój.

Mając na uwadze dalsze funkcjonowanie w Mosinie Filii Wydziału Komunikacji Starostwa Powiatowego w Poznaniu, podjęcie przedmiotowej uchwały jest w pełni uzasadnione.


UCHWAŁA NR XXIV/147/08

RADY MIEJSKIEJ W MOSINIE

z dnia 31 stycznia 2008 r.

 

zmieniająca uchwałę nr XX/92/07 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 27 września 2007 r. o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów gruntów rolnych i leśnych na obszarze części wsi Daszewice i Babki, Gmina Mosina.

 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.) Rada Miejska w Mosinie uchwala, co następuje:

 

 

§ 1.

 

W uchwale nr XX/92/07 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 27 września 2007 r. o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów gruntów rolnych i leśnych na obszarze części wsi Daszewice i Babki, Gmina Mosina, zmienionej uchwałą nr XXI/109/07 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 25 października 2007 r., § 1 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2.  Granica obszaru objętego planem miejscowym, o którym mowa w ust. 1, przebiega wzdłuż wschodniej granicy Gminy Mosina na terenie wsi Daszewice, następnie w odległości 750,0 m na południe od południowej granicy ulicy Poznańskiej we wsi Daszewice, do działki o nr ewid. 175 obręb Daszewice, następnie wzdłuż południowej granicy tejże działki, następnie wzdłuż południowej granicy działki o nr ewid. 109 obręb Babki do odległości 100,0 m od budynków zagrody rolniczej usytuowanej na działce o nr ewid. 116/2 obręb Babki, następnie okrąża przedmiotową zagrodę w odległości 100,0 m na południe do działki o nr ewid. 117 obręb Babki, następnie wzdłuż zachodniej granicy działek o nr ewid. 117, 83, 84 obręb Babki aż do przedłużenia linii lasu na działce o nr ewid. 173 obręb Babki, następnie wzdłuż linii lasu na działce o nr ewid. 173 obręb Babki do działki 209 obręb Babki, następnie wzdłuż zachodniej granicy działki o nr ewid. 209 obręb Babki do działki o nr ewid. 74 obręb Babki, wzdłuż południowej granicy działki o nr ewid. 74 obręb Babki, następnie wzdłuż południowej i zachodniej granicy działki o nr ewid. 73/7 obręb Babki, następnie wzdłuż południowej granicy działki o nr ewid. 75 obręb Babki, następnie wzdłuż wschodniej granicy działki o nr ewid. 72 obręb Babki do linii przebiegającej wzdłuż północnej granicy lasu na działce o nr ewid. 196 obręb Babki do linii stanowiącej przedłużenie zachodniej granicy działki o nr ewid. 104/7 obręb Babki, następnie wzdłuż zachodniej granicy działki o nr ewid. 104/7 obręb Babki do linii stanowiącej przedłużenie północnej granicy działki o nr ewid. 108/2 obręb Babki, następnie wzdłuż północnej, wschodniej i ponownie północnej granicy działki o nr ewid. 108/2 obręb Babki do działki o nr ewid. 117 obręb Babki, wzdłuż wschodniej granicy działki o nr ewid. 117 obręb Babki do linii stanowiącej przedłużenie południowej granicy Gminy Mosina na terenie wsi Daszewice, następnie wzdłuż południowej granicy Gminy Mosina na terenie wsi Daszewice do wschodniej granicy Gminy Mosina na terenie wsi Daszewice.”

 

 

 

§ 2.

 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

 

 

§ 3.

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 

UZASADNIENIE

 

            Uchwałą nr XX/92/07 z dnia 27 września 2007 r., zmienioną uchwałą nr XXI/109/07 z dnia 25 października 2007 r., Rada Miejska w Mosinie przystąpiła do opracowywania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów gruntów rolnych i leśnych na obszarze części wsi Daszewice i Babki, Gmina Mosina. W toku prac planistycznych, Burmistrz Gminy Mosina, na podstawie art. 17 pkt 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.), zawiadomił o podjęciu przywołanych uchwał o przystąpieniu do sporządzenia planu miejscowego instytucje i organy właściwe do uzgadniania oraz opiniowania projektu planu, w tym Wojewódzki Sztab Wojskowy. Wyżej wymieniona jednostka pismem nr WO/169/08, doręczonym do Urzędu Miejskiego w Mosinie w dniu 21 stycznia 2008 r., poinformowała, iż działka o nr ewid. 73/7 obręb Babki, na podstawie decyzji nr 0-11/MON z dnia 28 grudnia 2000 r. znajduje się w wykazie terenów zamkniętych użytkowanych przez jednostki organizacyjne resortu Obrony Narodowej. Wykaz terenów zamkniętych został przekazany Staroście Poznańskiemu, 60-509 Poznań, ul. Jackowskiego 18, pismem z dnia 20 czerwca 2006 r. nr 5170/06.

            Zgodnie z art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2005 r. Nr 240, poz. 2027 z późn. zm.) dane zawarte w ewidencji gruntów i budynków stanowią między innymi podstawę planowania gospodarczego, czy planowania przestrzennego. Z ewidencji gruntów i budynków prowadzonej przez Starostę Poznańskiego wynika, że działka o nr ewid. 73/7 obręb Babki, jest własnością Skarbu Państwa. Brak jest natomiast jakiejkolwiek informacji, iż przedmiotowa działka znajduje się we władaniu czy użytkowaniu Ministerstwa Obrony Narodowej i stanowi teren zamknięty.

            Działka o nr ewid. 73/7 obręb Babki sąsiaduje od strony wschodniej z działką o nr ewid. 74 obręb Babki oraz od strony północnej z działką o nr ewid. 75 obręb Babki. Jak wynika z § 1 ust. 2 uchwały nr XX/92/07 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 27 września 2007 r., zmienionej uchwałą nr XXI/109/07 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 25 października 2007 r., granica opracowania przedmiotowego projektu planu miejscowego przebiega wzdłuż południowej i zachodniej granicy działki o nr ewid. 74 obręb Babki. Tym samym w zakres opracowania projektu planu weszła działka o nr ewid. 73/7 obręb Babki, która stanowi jednocześnie teren zamknięty.

            Z art. 14 ust. 6 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym wynika, iż planów miejscowych nie sporządza się dla terenów zamkniętych. W związku z powyższym konieczna jest zmiana uchwały nr XX/92/07 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 27 września 2007 r. o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów gruntów rolnych i leśnych na obszarze części wsi Daszewice i Babki, Gmina Mosina poprzez wyłączenie z obszaru opracowania projektu przedmiotowego planu miejscowego, działki o nr ewid. 73/7 obręb Babki.


Uchwała nr XXIV/146/08 dotycząca zagospodarowania przestrzennego rejonu ulic: Strzeleckiej i Krasickiego w Mosinie (Wojewoda Wielkopolski pismem nr NK.I -8. 0911-142/08 z 6.03.2008 r. orzekł

 
 
Załącznik nr 2 do uchwały nr XXIV/146/08 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 31 stycznia 2008 r.

                                                                                 

  

ROZSTRZYGNIĘCIE

 O SPOSOBIE ROZPATRZENIA UWAG

WNIESIONYCH DO PROJEKTU MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO TERENÓW ZABUDOWY MIESZKANIOWEJ JEDNORODZINNEJ
I USŁUG OŚWIATY W MOSINIE
W REJONIE ULIC STRZELECKIEJ I KRASICKIEGO

 

 

Przedmiotowy projekt zmiany planu został wyłożony do publicznego wglądu w terminie od dnia 29 listopada do dnia 21 grudnia 2007 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Mosinie. W dniu 17 grudnia 2007 r. odbyła się dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie przedmiotowego planu rozwiązaniami.

Zgodnie z ustawą z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.) uwagi do przedmiotowego projektu planu przyjmowane były do dnia 7 stycznia 2008 r.

W ustawowym terminie, nie wniesiono żadnych uwag, w związku z czym Rada Miejska w Mosinie nie podejmuje rozstrzygnięcia o sposobie rozpatrzenia wniesionych uwag, o którym mowa w art. 20 ust. 1 wyżej wymienionej ustawy.

 

 

 

Załącznik nr 3 do uchwały nr XXIV/146/08 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 31 stycznia 2008 r.

 

  

ROZSTRZYGNIĘCIE

O SPOSOBIE REALIZACJI, ZAPISANYCH W PLANIE, INWESTYCJI Z ZAKRESU INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ, KTÓRE NALEŻĄ DO ZADAŃ WŁASNYCH GMINY ORAZ ZASADACH ICH FINANSOWANIA

 

 

Zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.), Rada Miejska w Mosinie, w oparciu o obowiązujące przepisy, w tym:

1)     ustawę z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.);

2)     ustawę z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.);

3)     ustawę z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2006 r. Nr 123, poz. 858 z późn. zm.);

4)     ustawę z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2006 r. Nr 89,
poz. 625 z późn. zm.);

5)     prognozę skutków finansowych uchwalenia przedmiotowego planu miejscowego

oraz ustalenia planu, rozstrzyga, co następuje:

 

 

§ 1.

 

1.     Inwestycje z zakresu infrastruktury technicznej służące zaspokojeniu zbiorowych potrzeb mieszkańców stanowią, zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt 1, 2 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, zadania własne gminy.

2.     W wyniku uchwalenia planu koszty związane z realizacją infrastruktury technicznej, z zastrzeżeniem § 2, polegające w szczególności na:

1)     budowie nowych odcinków sieci oraz urządzeń wodociągowych i kanalizacji sanitarnej w drogach publicznych wyznaczonych planem miejscowym;

2)     budowie sieci kanalizacji deszczowej w drogach publicznych wyznaczonych planem miejscowym

będą realizowane z budżetu Gminy Mosina lub na koszt i staraniem Spółki Akcyjnej AQUANET. Na wyżej wymieniony cel środki można będzie uzyskać z wykorzystaniem następujących źródeł finansowania:

‑ dochody własne Gminy,

‑ fundusze Unii Europejskiej,

‑ dotacje,

‑ pożyczki preferencyjne.

 

 

§ 2.

 

1.     Na terenie objętym planem istnieją urządzenia energetyczne. Ponadto jeżeli wzrośnie zapotrzebowanie na energię, wykonanie stacji transformatorowej lub przyłącza energetycznego leży w gestii dysponenta sieci, zgodnie z art. 7 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne.

2.     Zaopatrzenie w ciepło jest obowiązkiem inwestora, w zależności od wyboru sposobu ogrzewania, niezbędne będzie porozumienie z właściwym dysponentem sieci, zgodnie z wyżej wymienioną ustawą z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne.

 

 

§ 3.

 

1.      Realizacja ustaleń planu miejscowego w zakresie komunikacji obejmująca:

1)     wykup gruntów, stanowiących własność osób fizycznych, pod gminne drogi publiczne, oznaczone na rysunku planu symbolami 18KD-d, 20KD-d, 21KD-d,
22KD-d oraz część 15KD-l;

2)     budowę gminnych dróg publicznych, oznaczonych w planie miejscowych 16KD-d, 17KD-d, 24KD-d, 18KD-d, 20KD-d, 21KD-d, 22KD-d oraz poszerzenie ulicy Strzeleckiej, oznaczonej na rysunku planu symbolem 14KD-l i 15KD-l

wykonana zostanie z budżetu Gminy Mosina.

Na wyżej wymieniony cel środki można będzie uzyskać z wykorzystaniem następujących źródeł finansowania:

‑ dochody własne Gminy,

‑ fundusze Unii Europejskiej,

‑ dotacje,

‑ pożyczki preferencyjne.

2.      Realizacja indywidualnych zjazdów należy do zadań inwestora.

 

 

Mosina, dnia 14 stycznia 2008 r.

 

  

            W związku z art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.) stwierdzam zgodność pomiędzy ustaleniami Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Mosina, a ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i usług oświaty w Mosinie w rejonie ulic: Strzeleckiej i Krasickiego.

 

 


Uchwała nr XXIV/145/08 w sprawie zatwierdzenia projektu zestawienia przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2008 rok.

UCHWAŁA NR XXIV/145/08

RADY MIEJSKIEJ W MOSINIE

z dnia 31 stycznia 2008 r.

 

w sprawie zatwierdzenia projektu zestawienia przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2008 rok.

 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) i art. 420 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2006 r. Nr 129, poz. 902 z późn. zm.) Rada Miejska w Mosinie uchwala, co następuje:

 

 

§ 1.

 

Zatwierdza się:

1) projekt zestawienia przychodów Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na rok 2008 w kwocie 350.000 zł,

2) projekt zestawienia wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na rok 2008 w kwocie 345.000 zł,

- zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały.

 

 

§ 2.

 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Mosina.

 

 

§ 3.

 

Burmistrz Gminy Mosina podaje do publicznej wiadomości zestawienie stanowiące załącznik do niniejszej uchwały, poprzez ogłoszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Mosinie.

 

 

§ 4.

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

  

 

UZASADNIENIE

 

Zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym i ustawą - Prawo ochrony środowiska, Burmistrz Gminy Mosina przedstawia co roku Radzie Miejskiej w Mosinie do zatwierdzenia projekt zestawienia przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

                                                                                                         

 

 

Załącznik do uchwały nr XXIV/145/08 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 31 stycznia 2008 r.

 

 Projekt zestawienia przychodów i wydatków

Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na rok 2008

 

Przychody

 

Dział

Rozdział

Paragraf

Plan

900

90011

0690

              310.000,00

900

90011

2960

                40.000,00

Razem

              350.000,00

Stan środków obrotowych na początku roku

                     128,54

Ogółem

              350.128,54

 

 

 

Rozchody

 

Dział

Rozdział

Paragraf

Plan

900

90011

4210

               100.000,00

900

90011

4300

               245.000,00

Razem

               345.000,00

Stan środków obrotowych na koniec roku

                   5.000,00

Ogółem

               350.000,00

  


Uchwała nr XXIV/144/08 w sprawie przyjęcia statutu Związku Międzygminnego "Schronisko dla Zwierząt - SCHRONISKO".


Uchwała nr XXIV/143/08 w sprawie utworzenia celowego związku gmin pod nazwą Związek Międzygminny "Schronisko dla Zwierząt - SCHRONISKO".

UCHWAŁA NR XXIV/143/08

RADY MIEJSKIEJ W MOSINIE

z dnia 31 stycznia 2008 r.

 

w sprawie utworzenia celowego związku gmin pod nazwą Związek Międzygminny „Schronisko dla Zwierząt – SCHRONISKO”.

 

 

Na podstawie art. 64 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), w związku z art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2003 r. Nr 106, poz. 1002 z późn. zm.) oraz z art. 3 ust. 2 pkt 5 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

 

 

§ 1.

 

Gmina Mosina postanawia utworzyć związek gmin pod nazwą Związek Międzygminny „Schronisko dla Zwierząt – SCHRONISKO”, wspólnie z:

1)      Gminą Czerwonak

2)      Gminą Kleszczewo

3)      Gminą Komorniki

4)      Gminą Kostrzyn

5)      Gminą Kórnik

6)      Gminą Luboń

7)   Gminą Murowana Goślina

8)      Gminą Pobiedziska

9)      Gminą Puszczykowo

10)  Gminą Suchy Las

11)  Gminą Swarzędz.

 

 

§ 2.

 

Celem związku, o którym mowa w § 1, jest wspólne wykonywanie zadań publicznych w zakresie:

1)      budowy schroniska dla bezdomnych zwierząt w Skałowie,

2)      utrzymania i eksploatacji schroniska.

 

 

§ 3.

 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Mosina.

 

 

§ 4.

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.