XXIII Sesja Rady Miejskiej w Mosinie - 28.12.2007

Uchwała nr XXIII/142/07 w sprawie powołania Skarbnika Gminy Mosina.

UCHWAŁA NR XXIII/142/07

RADY MIEJSKIEJ W MOSINIE

z dnia 28 grudnia 2007 r.

 

w sprawie powołania Skarbnika Gminy Mosina.

 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) Rada Miejska w Mosinie uchwala, co następuje:

 

 

§ 1.

 

Powołuje się Panią Marię Borowiak na Skarbnika Gminy Mosina, który jest głównym księgowym budżetu.

 

 

§ 2.

 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Mosina.

 

 

§ 3.

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2008 r.

 

 

 

UZASADNIENIE

           

            Powołanie skarbnika gminy należy do kompetencji rady gminy. Burmistrz Gminy Mosina wnioskuje o powołanie na to stanowisko Panią Marię Borowiak z dniem 1 stycznia 2008 roku.

Pani Maria Borowiak ukończyła Wyższą Szkołę Społeczno-Ekonomiczną w Warszawie na Wydziale Ekonomii uzyskując tytuł zawodowy licencjat. Naukę kontynuuje w Zachodniopomorskiej Szkole Biznesu na Wydziale Ekonomii i Informatyki. Od 1973 roku jest zatrudniona w Urzędzie Miejskim w Mosinie. W latach 2003-2007 pełniła funkcję Zastępcy Głównego Księgowego, natomiast od 1 lutego 2007 r. sprawuje funkcję Zastępcy Skarbnika Gminy Mosina.

Pani Maria Borowiak spełnia wymogi określone w art. 45 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.).


Uchwała nr XXIII/141/07 w sprawie utworzenia funduszu na pomoc zdrowotną dla nauczycieli.


Uchwała nr XXIII/140/07 dotycząca zmiany uchwały Rady Miejskiej w Mosinie w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych przedszkoli prowadzonych przez osoby prawn

UCHWAŁA NR XXIII/140/07

RADY MIEJSKIEJ W MOSINIE

z dnia 28 grudnia 2007 r.

 

w sprawie zmiany uchwały nr XIX/84/07 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 12 września 2007 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych przedszkoli prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne na terenie Gminy Mosina.

 

 

Na podstawie art. 80 ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.) Rada Miejska w Mosinie uchwala, co następuje:

 

 

§ 1.

 

W uchwale nr XIX/84/07 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 12 września 2007 r. wprowadza się następujące zmiany:

1)      w § 5 dodaje się ust. 6 i 7 w brzmieniu:

„6. Organ prowadzący przedszkole sporządza roczne rozliczenie wykorzystania dotacji obejmujące informację o łącznej kwocie otrzymanej dotacji oraz rodzajach poniesionych kosztów sfinansowanych z dotacji, według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do uchwały.

  7. W przypadku likwidacji przedszkola i występującej nadpłaty, podmiot prowadzący przedszkole zobowiązany jest w terminie do 31 marca, do zwrotu kwoty dotacji nadpłaconej za poprzedni rok.”                   

2)      § 6 otrzymuje brzmienie:

„Rozliczenie wykorzystania dotacji za dany rok organ prowadzący przedszkole przedkłada Burmistrzowi  Gminy Mosina w terminie do 31 stycznia następnego roku lub w przypadku gdy przedszkole kończy działalność w trakcie roku, w terminie 30 dni od dnia zakończenia działalności. W ramach rozliczenia w terminie do 31 marca, podmiotowi uprawnionemu przekazuje się wyrównanie kwoty należnej za rok poprzedni.”

3)     dodaje się załącznik nr 3 w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszej uchwały.

 

 

§ 2.

 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Mosina.

 

 

§ 3.

 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

 


 

 

UZASADNIENIE

 

            Ustawą z dnia 11 kwietnia 2007 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 80, poz.542), ustawodawca nałożył na organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego obowiązek, aby oprócz ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz określenia danych, które winny być zawarte we wniosku o udzielenie dotacji, określił także zakres danych, które powinny być wykazane w rozliczeniu wykorzystania dotacji. W związku z powyższym podjęcie niniejszej uchwały jest w pełni uzasadnione.

 

 


Załącznik do uchwały nr XXIII/140/07 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 28 grudnia 2007 r.

 

 

 

..................................................                                          ......................................

    (pieczątka przedszkola)                                                           (miejscowość, data)

 

 

 

Rozliczenie wykorzystania dotacji w roku 20.....

 

1.     Nazwa i adres przedszkola

 

.................................................................................................................................................

 

Dotacja otrzymana z budżetu Gminy Mosina w roku ......................... w wysokości  ..................................zł. została wykorzystana na prowadzenie wyżej wymienionego przedszkola, w tym na: 

 

Lp.

Rodzaj kosztu

Rodzaj, numer  i data dokumentu finansowego

Data dokonania wydatku

Kwota, w jakiej wydatek sfinansowano środkami z dotacji

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OGÓŁEM

 

 

 

 

 

.............................................................................................................................................

czytelny podpis (pieczątka) osoby prowadzącej przedszkole     miejscowość, data   

 


Uchwała nr XXIII/139/07 w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli i niepublicznych szkół o uprawnieniach szkół publicznych prowadzonych na tere

UCHWAŁA NR XXIII/139/07

RADY MIEJSKIEJ W MOSINIE

z dnia 28 grudnia 2007 r.

 

w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli i niepublicznych szkół o uprawnieniach szkół publicznych prowadzonych na terenie Gminy Mosina.

 

 

Na podstawie art. 90 ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) Rada Miejska w Mosinie uchwala, co następuje:

 

 

§ 1.

 

Ustala się tryb udzielania i rozliczania dotacji przekazywanych z budżetu Gminy Mosina dla:

 1. niepublicznych przedszkoli,
 2. niepublicznych szkół podstawowych o uprawnieniach szkół publicznych oraz niepublicznych gimnazjów o uprawnieniach szkół publicznych.

 

 

§ 2.

 

Niepubliczne przedszkole, o którym mowa w § 1 pkt 1, otrzymuje z budżetu Gminy Mosina dotację ustalaną według następujących zasad:

 1. kwota dotacji na każdego ucznia przysługiwać będzie w wysokości 75% ustalonych w budżecie Gminy Mosina wydatków bieżących ponoszonych w przedszkolach publicznych w przeliczeniu na jednego ucznia.
 2. na ucznia niepełnosprawnego kwota dotacji odpowiadać będzie 100% kwoty przewidzianej na niepełnosprawnego ucznia przedszkola w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez Gminę Mosina.

 

 

§ 3.

 

Niepubliczne szkoły, o których mowa w § 1 pkt 2, otrzymują dotację z budżetu Gminy Mosina na każdego ucznia w wysokości przewidzianej na jednego ucznia danego typu i rodzaju szkoły w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez Gminę Mosina.

 

 

§ 4.

 

Przyjmuje się następujące ustalenia ramowe wiążące w zakresie trybu udzielania i rozliczania dotacji z § 1:

 1. Dotacji udziela się pod warunkiem, że w terminie nie później niż do 30 września roku poprzedzającego rok otrzymywania dotacji, podmiot prowadzący przedszkole lub szkołę przedłoży do Urzędu Miejskiego w Mosinie wniosek zawierający informację o planowanej liczbie uczniów.
 2. Wniosek, o którym mowa w pkt 1, powinien zawierać:
  a)      datę i numer zaświadczenia o wpisie do ewidencji;
  b)      datę i numer decyzji nadającej uprawnienia szkoły publicznej;
  c)      określenie planowanej liczby uczniów uczęszczających do placówki;
  d)     wskazanie nazwy banku i numeru rachunku bankowego, na który ma być
   przekazywana dotacja;
  e)      podstawą do naliczenia dotacji jest liczba uczniów wykazana przez organy prowadzące przedszkola i szkoły w sprawozdaniach przesyłanych do GUS.
 3. Dotacja wypłacana będzie w dwunastu miesięcznych ratach, przekazywanych do ostatniego dnia każdego miesiąca.
 4. Dotację przekazuje się zaliczkowo na wniosek organu prowadzącego przedszkole, szkołę. Wniosek winien być złożony co miesiąc do dnia 15 każdego miesiąca. Podmiot dotowany będzie przedkładał Urzędowi Miejskiemu w Mosinie informację miesięczną o liczbie uczniów w danym miesiącu, wraz z oświadczeniem o aktualności uprawnienia do otrzymywania dotacji – na druku stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
 5. Brak informacji z pkt 4, bądź informacja o ustaniu prawa do dotacji, stanowi podstawę do wstrzymania wypłaty kolejnych rat dotacji. Złożenie zaległej informacji sprawozdawczej jest podstawą do przekazania zaległych rat dotacji na rzecz uprawnionej szkoły lub przedszkola.
 6. Dotacja za miesiące wakacyjne – lipiec i sierpień – liczona będzie w oparciu o średnią ilość uczniów z całego roku szkolnego.
 7. Łączna kwota dotacji nie może być większa od kwoty wynikającej z liczby uczniów wykazanej w danym roku w sprawozdaniach GUS.
 8. Organ prowadzący przedszkole, szkołę sporządza roczne rozliczenie wykorzystania dotacji obejmujące informację o łącznej kwocie otrzymanej dotacji oraz rodzajach poniesionych kosztów sfinansowanych z dotacji, według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do uchwały.
 9. Rozliczenie wykorzystania dotacji za dany rok organ prowadzący przedszkole, szkołę przedkłada Burmistrzowi Gminy Mosina w terminie do 31 stycznia następnego roku, lub w przypadku, gdy przedszkole, szkoła kończy działalność w trakcie roku, w terminie 30 dni od dnia zakończenia działalności. W ramach rozliczenia, w terminie do 31 marca, podmiotowi uprawnionemu przekazuje się wyrównanie kwoty należnej za rok poprzedni.
 10. W przypadku likwidacji szkoły lub przedszkola z § 1 i występującej nadpłaty dotacji, podmiot prowadzący szkołę lub przedszkole zobowiązany jest w terminie do 31 marca do zwrotu kwoty nadpłaconej za rok poprzedni.
 11. Dotacja będzie udzielana od dnia podjęcia działalności przedszkola, szkoły.

 

 

§ 5.

 

Traci moc uchwała nr III/16/06 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 14 grudnia 2006 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli i niepublicznych szkół o uprawnieniach szkół publicznych prowadzonych na terenie Gminy Mosina.

 

 

§ 6.

 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Mosina.

 

 

§ 7.

 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

 

 

 

 

 

 

UZASADNIENIE

 

            Ustawą z dnia 11 kwietnia 2007 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 80, poz. 542), ustawodawca nałożył na organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego obowiązek, aby oprócz ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz określenia danych, które winny być zawarte we wniosku o udzielenie dotacji, określił także zakres danych, które powinny być wykazane w rozliczeniu wykorzystania dotacji. W związku z powyższym podjęcie niniejszej uchwały jest w pełni uzasadnione.

 

 

 

Załącznik nr 1 do uchwały nr XXIII/139/07 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 28 grudnia 2007 r.

 

 

 

Wniosek o udzielenie dotacji dla niepublicznego przedszkola,

szkoły niepublicznej.

 

Nazwa i adres przedszkola, szkoły

 

Typ i rodzaj przedszkola, szkoły

 

1.      Informacja o liczbie dzieci ( uczniów).

 

Lp.

Rok

Miesiąc

Liczba dzieci

(uczniów)

na ostatni dzień

miesiąca

poprzedzającego

składanie wniosku

Liczba dzieci

(uczniów)

w miesiącu,

w którym

składany jest formularz

Liczba dzieci

(uczniów)

w miesiącu następnym

Liczba dzieci (uczniów) wykazana

w sprawozdaniu GUS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Świadom odpowiedzialności za podawanie nieprawdy z Kodeksu Karnego, poświadczam aktualność prawa przedszkola, szkoły do otrzymywania dotacji i aktualność związanych z tym danych z przedłożonego w dniu .......................... wniosku o udzielenie dotacji.

 

 

 

 

 

 

Nazwisko i imię                                                         Nazwisko i imię

sporządzającego zestawienie                                       kierownika przedszkola, szkoły

 

 

 

Pieczątka i podpis – data                                             Pieczątka i podpis – data

 

 

 

Załącznik nr 2 do uchwały nr XXIII/139/07 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 28 grudnia 2007 r.

 

 

 

............................................                                       ...........................................

(pieczątka przedszkola/szkoły)                                                (miejscowość, data)

 

 

Rozliczenie wykorzystania dotacji w roku 20.....

 

 

1.     Nazwa i adres przedszkola/szkoły

 

............................................................................................................................

 

Dotacja otrzymana z budżetu Gminy Mosina w roku ................ w wysokości   ......................... zł. została wykorzystana na prowadzenie wyżej wymienionego przedszkola/szkoły w tym na:

 

Lp.

Rodzaj kosztu

  Rodzaj,     numer      

i data dokumentu finansowego

Data dokonania wydatku

Kwota w jakiej wydatek sfinansowano środkami z dotacji

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OGÓŁEM

 

 

 

 

 

 

................................................................................................................................................

czytelny podpis (pieczątka) osoby prowadzącej                          miejscowość, data

przedszkole/szkołę      

 

 


Uchwała nr XXIII/138/07 w sprawie odwołania Skarbnika Gminy.

UCHWAŁA NR XXIII/138/07

RADY MIEJSKIEJ W MOSINIE

z dnia 28 grudnia 2007 r.

 

w sprawie odwołania Skarbnika Gminy.

 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) Rada Miejska w Mosinie uchwala, co następuje:

 

 

§ 1.

 

Odwołuje się Panią Ewę Marciniak z funkcji Skarbnika Gminy Mosina.

 

 

§ 2.

 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Mosina.

 

 

§ 3.

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem 31 grudnia 2007 roku.

 

 

 

 

UZASADNIENIE

 

            Odwołanie skarbnika gminy należy do kompetencji rady gminy. Burmistrz Gminy Mosina wnioskuje o odwołanie dotychczasowego Skarbnika Gminy Mosina – Pani Ewy Marciniak. Wniosek jest uzasadniony tym, że Pani Ewa Marciniak zamierza przejść na emeryturę i złożyła prośbę o odwołanie jej ze stanowiska oraz rozwiązanie stosunku pracy. Burmistrz proponuje, aby odwołanie Skarbnika Gminy Mosina nastąpiło z dniem 31 grudnia 2007 r., co pozwoli na powołanie nowej osoby na to stanowisko od dnia 1 stycznia 2008 r. i zapewni ciągłość pracy na stanowisku.


Uchwała nr XXIII/137/07 w sprawie "Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2008".


Uchwała nr XXIII/136/07 w sprawie uchwalenia "Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2008".


Uchwała nr XXIII/135/07 dotycząca wyróżnień i nagród pieniężnych dla zawodników z Gminy Mosina w związku z ich osiągnięciami sportowymi oraz wysokimi wynikami sportowymi we współzawodnictwie


Uchwała nr XXIII/134/07 w sprawie budżetu Gminy Mosina na rok 2008.

UCHWAŁA NR XXIII/134/07

RADY MIEJSKIEJ W MOSINIE

z dnia 28 grudnia 2007 r.

 

w sprawie budżetu Gminy Mosina na rok 2008.

 

 

               Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 165, art. 166, art. 173, art. 182, art. 184, art. 188 ust. 2 oraz art. 195 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach  publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2014 z późn. zm.) Rada Miejska w Mosinie uchwala, co następuje:

 

 

§ 1.

 

1.     Ustala się dochody budżetu Gminy Mosina na rok 2008 w wysokości

 

55.955.765,00 zł

-       dochody bieżące w kwocie 51.069.365,00 zł,

 

-       dochody majątkowe w kwocie 4.886.400,00 zł.

 

2.      Dochody budżetu określa załącznik nr 1 do uchwały.

 

3.     Dochody, o których mowa w ust. 1, obejmują w szczególności:

 

1)     dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 6.284.597,00 zł – zgodnie z załącznikiem nr 5,

 

2)     dotacje celowe na realizację zadań wspólnych realizowanych na podstawie umów lub porozumień
z innymi jednostkami samorządu terytorialnego
w wysokości 42.000,00 zł – zgodnie z załącznikiem nr 4.

 

 

 

§ 2.

 

1.     Ustala się wydatki budżetu Gminy Mosina na rok 2008 w wysokości

 

51.990.566,35 zł

2.      Wydatki, o których mowa w ust. 1, obejmują:

 

1)     Wydatki bieżące w wysokości 43.969.871,35 zł

 

a)        wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

19.556.583,00 zł

b)      dotacje udzielone z budżetu Gminy Mosina

4.744.068,00 zł

c)      wydatki na obsługę długu

606.999,00 zł

d)      wydatki z tytułu udzielonych poręczeń

     i gwarancji

 

329.014,00 zł

       2)  Wydatki majątkowe

8.020.695,00 zł

3.     Wydatki związane z wieloletnimi programami inwestycyjnymi z wyodrębnieniem wydatków na finansowanie poszczególnych programów w latach 2008–2010 – zgodnie z załącznikiem nr 7.

4.      Kwota wydatków, określona w ust. 1, obejmuje:

 

1)     Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 6.284.597,00 zł

2)     Wydatki związane z realizacją zadań wspólnych zrealizowanych na podstawie umów lub porozumień zawartych z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 42.000,00 zł.

 

 

§ 3.

 

Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 290.000,00 zł i wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 290.000,00 zł.

 

 

§ 4.

 

1.     Nadwyżkę budżetu w wysokości 3.965.198,65 zł przeznacza się na spłatę zobowiązań z tytułu zaciągniętej pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

2.      Przychody i rozchody budżetu określa załącznik nr 3.

 

 

§ 5.

 

Tworzy się rezerwy:

1.      ogólną w wysokości 10.000,00 zł,

2.      celowe w wysokości 479.014,00 zł, w tym:

a)     150.000,00 zł  przeznaczone na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego,

b)      329.014,00 zł z tytułu udzielonego poręczenia dla TBS.

 

 

§ 6.

 

Ustala się zakres i kwoty dotacji przedmiotowych dla zakładów budżetowych i gospodarstw pomocniczych – zgodnie z załącznikiem nr 9.

 

 

§ 7.

 

Określa się plan przychodów i wydatków:

1.      zakładów budżetowych – zgodnie z załącznikiem nr 10,

2.      rachunku dochodów własnych – zgodnie z załącznikiem nr 11.

 

 

§ 8.

 

Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości:

1.      przychody 350.00,00 zł,

2.      wydatki 350.000,00 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 8.

 

 

§ 9.

 

Ustala się limit zobowiązań do zaciągania kredytów i pożyczek występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 100.000,00 zł.

 

 

§ 10.

 

Upoważnia się Burmistrza Gminy Mosina do zaciągania zobowiązań:

1.     na finansowanie wydatków związanych z wieloletnimi programami inwestycyjnymi, określonych w załączniku nr 7,

2.     z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym.

 

 

§ 11.

 

Upoważnia się Burmistrza Gminy Mosina do:

1.     zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 100.000,00 zł,

2.     dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków miedzy paragrafami i rozdziałami w ramach działu za wyjątkiem zmian kwot wydatków majątkowych i dotacji,

3.     lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu.

 

 

§ 12.

 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Mosina.

 

 

§ 13.

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2008 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

 

Załączniki do uchwały nr XXIII/134/07.pdf

Załącznik nr 7 do uchwały nr XXIII/134/07.pdf 


Uchwała nr XXIII/133/07 w sprawie wydatków budżetowych, których niezrealizowane planowane kwoty nie wygasają z upływem roku budżetowego 2007.

UCHWAŁA NR XXIII/133/07

RADY MIEJSKIEJ w MOSINIE

z dnia 28 grudnia 2007 r.

 

w sprawie wydatków budżetowych, których niezrealizowane planowane kwoty nie wygasają z upływem roku budżetowego 2007.

 

 

            Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r.  Nr 142, poz. 1591  z późn.  zm.) oraz  art. 191 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) Rada Miejska w Mosinie uchwala, co następuje:

 

 

§ 1.

 

Ustala się wykaz oraz plan finansowy wydatków niewygasających z upływem roku 2007.

1.      Dział 600 rozdział 60016 § 6050:

1.1  Projekt chodnika w Mieczewie – w kwocie 7.558,00 zł

  1.2  Koncepcja, projekt i wykonawstwo: sieć deszczowa, utwardzenie, chodniki ul. Strzelecka, Krasickiego, Skryta, Strzałowa, Bukowa, Jarzynowa, Olchowa,  Wierzbowa, Kalinowa w Mosinie – w kwocie 202.617,50 zł

1.3  Przebudowa ul. Czarnieckiego w Mosinie –  w kwocie 230.114,00 zł

1.4  II etap przebudowy ul. Powstańców Wlkp., Orzeszkowej, Konopnickiej w Mosinie     w kwocie 719.375,02 zł

1.5  Projekt utwardzonych ścieżek rowerowych: Dymaczewo Stare – Dymaczewo Nowe, Krosno – Drużyna oraz wykonanie ścieżek rowerowych: Krosinko – Dymaczewo   Stare, dokończenie ścieżki rowerowej ul. Leszczyńska i od ul. Nadwarciańskiej w Puszczykowie do mostu w Rogalinku – w kwocie 75.067,07 zł

1.6  Projekt utwardzenia wraz z drogą dla pieszych ul. Rzeczypospolitej Mosińskiej w Mosinie – w kwocie 28.800,00 zł

2.      Dział 700 rozdział 70005 § 6050:

 2.1   Budynek wielofunkcyjny w Pecnej – w kwocie 99.451,00 zł

 2.2   Świetlica Daszewice – w kwocie 15.504,99 zł

 2.3   Modernizacja Klubu Rolnika w Krosinku – w kwocie 26.100,41 zł

 2.4   Świetlica Rogalinek – w kwocie 29.370,00 zł

 2.5   Projekt budynku z mieszkaniami socjalnymi – w kwocie 34.700,00 zł

 2.6   Świetlica Nowinki – w kwocie 31.750,00 zł        

3.      Dział 750 rozdział 75023 § 6060:

 3.1   e-gmina w społeczeństwie informacyjnym – w kwocie 95.312,00 zł

4.      Dział 801 rozdział 80101 § 6050:

 4.1   Budowa sali gimnastycznej w Pecnej – w kwocie 33.925,67 zł

 4.2   Kapitalny remont dachu Przedszkola nr 4 – w kwocie 56.754,53 zł

 4.3   Kapitalny remont Przedszkola nr 1 ul. Szkolna – w kwocie 199.820,00 zł

 4.4   Budowa przedszkola we Wiórku – w kwocie 99.329,00 zł

 4.5   Przebudowa dachu Szkoły Podstawowej nr 1 w Mosinie – w kwocie 

         77.212,71 zł

 4.6   Wymiana okien Zespół Szkół w Mosinie – w kwocie 88.957,11 zł

 4.7   Przebudowa dachu SP Krosinko – w kwocie 99.301,67 zł

 4.8   Budowa boiska wielofunkcyjnego przy SP ul. Strzelecka – w kwocie

         249.700,00 zł

5.      Dział 900 rozdział 90015 § 6050:

 5.1   Budowa oświetlenia ulicznego – w kwocie 20.650,08 zł

 5.2   Budowa oświetlenia ul. Pogodna, ul. Słoneczna i ul. Poznańska w  Daszewicach    w kwocie 78.599,44 zł

6.      Dział 926 rozdział 92605 § 6050:

 6.1  Projekt i wykonanie opłotowania stadionu OSiR przy ul. Konopnickiej – w  kwocie 96.550,00 zł

 6.2  Przetarg nieograniczony: „Budowa trybun na stadionie w Mosinie – etap III”
 – w kwocie 129.583,69 zł

 

 

§ 2.

 

Określa się nieprzekraczalny termin dokonania wydatków kwot wymienionych w § 1, na dzień 31 grudnia 2008 roku.

 

 

§ 3.

 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Mosina.

 

 

§ 4.

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 

 


UZASADNIENIE

 

               Zgodnie z przepisami art. 191 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz 2104 z późn. zm.), podjęcie uchwały o wydatkach, których planowane niezrealizowane kwoty nie wygasają z upływem roku budżetowego oraz ustalenie terminu dokonania każdego wydatku w tym wykazie należy do wyłącznej właściwości rady gminy .

1.  Dział 600 rozdział 60016 § 6050:

     1.1   Projekt chodnika w Mieczewie.

W dniu 31 lipca 2007 r. Gmina Mosina podpisała umowę z projektantem na wykonanie projektu budowlano-wykonawczego budowy drugiego etapu budowy chodnika z terminem wykonania zadania na dzień 15 marca 2008 r. Zaawansowanie prac projektowych wynosi 50%.

     1.2 Koncepcja, projekt i wykonawstwo: sieć deszczowa, utwardzenie, chodniki ul. Strzelecka, Krasickiego, Skryta, Strzałowa, Bukowa, Jarzynowa, Olchowa, Wierzbowa, Kalinowa.

W I etapie przedmiotowego zadania wykonano koncepcję przebudowy ul. Strzeleckiej, Krasickiego i Skrytej wraz z odwodnieniem oraz uzyskano niezbędne uzgodnienia i decyzje pozwalające uzyskać decyzję pozwolenia na budowę dla ul. Krasickiego, ul. Skrytej i chodnika na ul. Strzeleckiej (na odcinku od ul. Krasickiego do Krosna). Przebudowę ul. Strzeleckiej wraz z jej kontynuacją w miejscowości Krosno musi poprzedzić wykonanie niezbędnych podziałów nieruchomości i ich przejęcie na własność przez Gminę Mosina.

Dla pozostałych ulic Gmina Mosina posiada projekt koncepcyjny układu odwodnieniowego z rzutem ścieków deszczowych do Kanału Mosińskiego.

Wykonano również opracowanie koncepcyjne dla ulicy nowoprojektowanej, łączącej ul. Krasickiego z drogą wojewódzką nr 431 wraz z analizą odwodnienia drogi. W ramach opracowanej koncepcji zaprezentowano w dwóch wariantach obiekt mostowy oraz uzyskano wszystkie niezbędne uzgodnienia.

Dla wszystkich opracowań projektowych wykonano kosztorysy inwestorskie.

     Do wykonania w 2008 pozostają projekty i prace geodezyjne.

     1.3    Przebudowa ul. Czarnieckiego w Mosinie.

W dniu 19 lipca 2007 r. Gmina Mosina podpisała umowę z projektantem na wykonanie projektu budowlano-wykonawczego przebudowy ul. Czarnieckiego w Mosinie wraz z odwodnieniem z terminem wykonania zadania na dzień 30 marca 2008 r. Dokumentacja projektowa została wykonana i złożona w dniu 18 grudnia 2007 r. w Starostwie Powiatowym w Poznaniu celem otrzymania decyzji pozwolenia na budowę.

Po uzyskaniu przedmiotowej decyzji Gmina Mosina planuje rozpoczęcie procedury udzielenia zmówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.

     1.4 II etap przebudowy ul. Powstańców Wlkp. Orzeszkowej, Konopnickiej w Mosinie.

Zgodnie z podpisaną umową z wykonawcą termin realizacji zadania ustalono na dzień 5 marca 2008 r. W związku z późniejszym przyjęciem zadania do budżetu i koniecznością przygotowania przetargu wraz z jego przeprowadzeniem, należało przyjąć termin realizacji uwzględniający okres zimowy.

     1.5 Projekt utwardzonych ścieżek rowerowych: Dymaczewo Stare – Dymaczewo Nowe, Krosno – Drużyna, oraz wykonanie ścieżek rowerowych: Krosinko – Dymaczewo Stare, dokończenie ścieżki rowerowej ul. Leszczyńska i od  ul. Nadwarciańskiej  w Puszczykowie do mostu w Rogalinku.

W trakcie realizacji są następujące zadania: opracowanie projektów ścieżek rowerowych Dymaczewo Stare – Dymaczewo Nowe, Krosno – Drużyna zgodnie z zawartą umową – 25.000,00 zł

Termin wykonania zadania – 31 marca 2008 r.

Opóźnienie w realizacji zadania zostało spowodowane koniecznością uzyskania minimum 3 ofert od projektantów. W pierwszym terminie, na zaproszenie do składania ofert skierowane przez Urząd Miejski w Mosinie, nie wpłynęła żadna oferta.    

W drugim terminie wpłynęły 3 oferty i można było dokonać wyboru.

W trakcie realizacji, zgodnie z wydanym zleceniem, wykonanie materiałów geodezyjnych, odtworzenie granic działki nr ewid. 124 obręb Dymaczewo Stare i działki nr ewid. 59 obręb Dymaczewo Nowe – droga gminna oraz odtworzenie pasa drogowego drogi wojewódzkiej – koszt szacunkowy około 5.000,00 zł.

Do realizacji jest również wycinka drzew i krzewów w drodze gminnej, działka nr ewid. 124 obręb Dymaczewo Stare – koszt obecnie trudny do oszacowania ze względu na konieczność odtworzenia granic drogi.

     1.6   Projekt utwardzenia wraz z drogą dla pieszych ul. Rzeczypospolitej Mosińskiej.

Zadanie wprowadzono do budżetu Gminy Mosina na rok 2007 uchwałą nr XIX/83/07 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 12 września 2007 r.

W dniu 11 grudnia 2007 r. Gmina Mosina podpisała umowę z projektantem na wykonanie projektu budowlano-wykonawczego przebudowy ulicy Rzeczypospolitej Mosińskiej w Mosinie z terminem wykonania zadania na dzień 30 sierpnia 2008 r. Zaawansowanie prac projektowych wynosi 5%.

2.     Dział 700 rozdział 70005 § 6050:

2.1    Budynek wielofunkcyjny w Pecnej.

Na zadanie to ogłoszono dwa przetargi, które nie wyłoniły wykonawcy. Obecnie, po zwiększeniu na sesji Rady Miejskiej w Mosinie w dniu 29 listopada 2007 r. środków na realizację zadania, ogłoszono przetarg trzeci, który jest w trakcie rozstrzygania. Wykonanie projektu do 30 października 2008 r. i uzyskanie pozwolenia na budowę umożliwi rozpoczęcie prac budowlanych, w szczególności dotyczy to rozwiązania problemu Ośrodka Zdrowia w Mosinie.

2.2    Świetlica Daszewice.

W celu wykonania ogrzewania obiektu przy pomocy gazu należało uzyskać z Wielkopolskiej Spółki Gazownictwa warunki przyłączeniowe gazu oraz wykonać projekt z pozwoleniem na budowę. Aktualnie projekt jest w trakcie uzgodnień i przygotowywany do złożenia o pozwolenie na budowę. Również ,,gazownia” przystąpi w przyszłym roku do wykonania przyłącza. Po stronie Gminy Mosina zostanie do wykonania zabezpieczenie końcowego odcinka przyłącza oraz wykonanie instalacji gazowej wewnętrznej.

2.3    Modernizacja Klubu Rolnika w Krosinku.

W celu realizacji zadania wykonano kotłownię opalaną gazem. Jednocześnie w celu zabezpieczenia przed nadmierną utratą ciepła wymieniono w obiekcie okna zastosowując okna z PCV. Wymiana nośnika energii z węglowego na gazowy wymaga również wymiany instalacji centralnego ogrzewania. Dokonano pierwszego etapu wymiany w pomieszczeniach biblioteki. Pozostaje do realizacji pozostała część wymiany instalacji c.o. Wymiana jest konieczna również z uwagi na zastosowane w dotychczasowym ogrzewaniu przekroje rur i wielkość zładu powodującego ogromną bezwładność układu grzewczego.

2.4     Świetlica Rogalinek.

Różne roboty budowlane związane z budynkiem trwają już od 2006 r. W budynku znalazło miejsce publiczne przedszkole, które rozpoczęło funkcjonowanie od września b.r. Wykonano część prac związanych z termomodernizacją parteru obiektu (wymieniono okna i zainstalowano drzwi z PCV). Obecnie trwają prace związane z przygotowaniem w obiekcie funkcjonowania świetlicy opiekuńczo-wychowawczej oraz pomieszczeń dla Rogalińskiego Towarzystwa Miłośników Dębów.

Roboty budowlane będą mogły być wykonywane dopiero po opracowaniu ich w formie kosztorysowo-dokumentacyjnej.

     2.5     Projekt budynku z mieszkaniami socjalnymi.

Rozpoczęto realizację tematu. Dla tego zadania opracowany został program funkcjonalno-użytkowy. Rozpoczęto przygotowanie dokumentacji przetargowej. Z uwagi na wymagania i protesty mieszkańców prace przerwano, można je kontynuować od  marca lub w II kwartale 2008 r.

     2.6     Świetlica Nowinki.

Wykonano projekt budowlany obejmujący:

      - więźbę dachową z pokryciem,

      - pokrycie dachu,

      - ocieplenie dachu,

      - wykonanie wieńca.

Opracowano również dla tego zadania kosztorysy inwestorskie i przetargowe.
Po przygotowaniu dokumentacji roboty budowlane będzie można kontynuować w odpowiednich do wykonywania tego typu prac, warunkach pogodowych.

3.      Dział 750 rozdział 75023 § 6060:

3.1     e-gmina w społeczeństwie informacyjnym.

Dotychczas z 114.900,00 zł wydano 19.588,00 zł. Pozostałe środki zostały przyznane dopiero pod koniec roku celem przeprowadzenia przetargu i zakupienia sprzętu komputerowego na potrzeby Systemu Informacji Przestrzennej, który zostanie utworzony w Urzędzie Miejskim w Mosinie. Bardzo późne przyznanie tych środków uniemożliwiło przeprowadzenie prawidłowej procedury przetargowej, zgodnej z regulacjami wynikającymi z ustawy o zamówieniach publicznych. Obecnie przetarg ten jest na etapie przygotowywania stosownej dokumentacji, w tym głównie specyfikacji istotnych warunków zamówienia i nie ma możliwości przeprowadzenia go w bieżącym roku budżetowym.

4.     Dział 801 rozdział 80101 § 6050:

4.1     Budowa sali gimnastycznej w Pecnej.

Należy  kontynuować doposażenie sal gimnastycznych – w budynku znajdują się dwie sale gimnastyczne, które nie zostały w pełni wyposażone z powodu rezerwowania środków na roboty budowlane:

- zakupić maty ochronne na podłogi w salach gimnastycznych - ze względu na bardzo duże obłożenie dużej sali gimnastycznej (wykorzystywana w 100%), które przyczyni się do szybszego zmęczenia materiału (podłogi), należy zapewnić dodatkowe zabezpieczenie;

- zwiększenie liczy trybun - wstępnie zakupione zostały tylko 3 trybuny, a zapotrzebowanie jest na przynajmniej jeszcze raz tyle.

4.2     Kapitalny remont dachu Przedszkola nr 4.

W wyniku rozstrzygnięcia w dniu 30 lipca 2007 r. drugiego przetargu (w pierwszym nie złożono żadnej oferty) wybrano wykonawcę zadania i podpisano umowę w dniu 9 sierpnia 2007 r. Po rozbiórce dachu wystąpiła konieczność realizacji prac związanych z opierzeniami i powiększonym zakresem wymiany dachówki. Także wystąpiły niesprzyjające pracom dekarskim warunki pogodowe, co wydłuża okres realizacji zadania. Również po ułożeniu dachówki wykonywana jest częściowa termomodernizacja – ocieplenie dachu. Całkowita zapłata za realizację zadania może nastąpić dopiero po odbiorze końcowym, który nastąpi w 2008 r.

4.3     Kapitalny remont Przedszkola nr 1 ul. Szkolna.

Wstępnie koszt robót budowlanych niezbędnych do dalszego funkcjonowania przedszkola oszacowano na 450.000,00 zł. Obiekt, w którym znajduje się przedszkole, jest własnością Archidiecezji Poznańskiej.  W związku z  możliwością wykonania tak ogromnego zakresu  prac tylko w obiekcie należącym do gminy, w trakcie uzgodnień między Gminą Mosina i Archidiecezją jest negocjowana zamiana nieruchomości. Takie rozwiązanie jest czasochłonne i wymaga wycen rzeczoznawców. Natychmiast po zamianie przystąpimy do opracowań projektowo-kosztorysowych, a następnie realizacji robót budowlanych.

4.4     Budowa przedszkola we Wiórku.

     Rozpoczęto realizację tematu. Dla tego zadania opracowany został program funkcjonalno-użytkowy z pierwotnym wyznaczeniem terenu po byłej przepompowni wody. Rozpoczęto przygotowanie dokumentacji przetargowej. Z uwagi na rozbieżność koncepcji lokalizacji przedszkola, prace przerwano. Kontynuowane będą, po uzgodnieniach, w nowym miejscu lokalizacji.

4.5     Przebudowa dachu Szkoły Podstawowej nr 1 w Mosinie.

Zadanie z uwagi na brak wykonawców w branży dekarskiej weszło do wykonania w październiku b.r. (umowa podpisana w dniu 30 października 2007 r.). Rozpoczęto prace, ale mając na względzie panujące aktualnie warunki atmosferyczne i możliwość powstania szkód, przewidziano termin realizacji do 30 kwietnia 2008 r.

4.6    Wymiana okien Zespół Szkół w Mosinie.

     Po uzyskaniu środków przygotowano i ogłoszono przetarg na wymianę okien. Obecnie przetarg jest w trakcie rozstrzygania z realizacją umowy w przyszłym roku.

4.7    Przebudowa dachu SP Krosinko.

Przygotowano dokumentację przetargowa, kosztorysy inwestorskie i przedmiary oraz specyfikację wykonania i odbioru robót. Jednakże aktualnie zakres prac, z uwagi na objęcie obiektu ochroną konserwatorską, sposób ich realizacji, jak i możliwość założenia naświetli, jest w trakcie dodatkowych opracowań i uzgodnień z konserwatorem. Dopiero zakończenie uzgodnień i odpowiednia aura umożliwi w 2008 r prowadzenie dalszych prac związanych z realizacją zadania.

4.8    Budowa boiska wielofunkcyjnego przy SP ul. Strzelecka.

Rozpoczęto realizację tematu. Dla tego zadania opracowany został program funkcjonalno-użytkowy. Aktualnie w przygotowaniu dokumentacja przetargowa. Z uwagi na wymagania pogodowe związane z kładzeniem sztucznej nawierzchni (temperatura min. powyżej 10 stopni i pogoda bezdeszczowa, prace będzie można kontynuować od marca lub w II kwartale 2008 r.       

5.     Dział 900 rozdział 90015 § 6050:

5.1    Budowa oświetlenia ulicznego.

     W 2007 r. przeprowadzono przetargi na 18 zadań związanych z  budową oświetlenia ulic.  Uzyskane w wyniku przetargów oszczędności pozwalają na zlecenie dodatkowych projektów technicznych. W związku z tym zawarto dodatkowe umowy na projekty techniczne wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę. Jednakże długotrwałe procedury projektowe umożliwiają zakończenie tych prac w 2008 r.  W tym też roku może nastąpić realizacja projektu.

5.2    Budowa oświetlenia ul. Pogodna , ul. Słoneczna i ul. Poznańska w Daszewicach.

Złożoność tematu powoduje konieczność jego realizacji w dwu etapach. Budowa nowego oświetlenia wymaga wykonania w pierwszym rzędzie projektu technicznego z pozwoleniem na budowę, a następnie przystąpienia do wykonawstwa. Termin realizacji podpisanej umowy na projekt to maj 2008 r.

6.      Dział 926 rozdział 92605 § 6050:

6.1    Projekt i wykonanie opłotowania stadionu OSiR przy ul. Konopnickiej.

W celu ogłoszenia przetargu Gmina Mosina musi mieć zabezpieczone odpowiednie środki. W związku z brakiem rozstrzygnięcia pierwszego przetargu (brak ofert), ogłoszono przetarg drugi. Przetarg ten jest w trakcie rozstrzygania z realizacją umowy w 2008 r.

6.2   Przetarg nieograniczony: „Budowa trybun na stadionie w Mosinie – etap III”.

Przeprowadzono trzy postępowania przetargowe. Dwa z nich nie dały rozstrzygnięcia. Obecnie toczy się trzecie postępowanie, prowadzone pod nr IK.341-33/07. W związku z powyższym realizacja wyżej wymienionego zadania winna być kontynuowana w roku budżetowym 2008.

W związku z powyższym podjęcie niniejszej uchwały jest w pełni uzasadnione.


Uchwała nr XXIII/132/07 w sprawie zmiany budżetu Gminy Mosina na rok 2007.

UCHWAŁA NR XXIII/132/07

RADY MIEJSKIEJ W MOSINIE

z dnia 28 grudnia 2007 r.

 

w sprawie zmiany budżetu Gminy Mosina na rok 2007.

 

 

               Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 165, art. 166, art. 173, art. 184 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) Rada Miejska w Mosinie uchwala, co następuje:

 

 

§ 1.

 

W uchwale nr XIII/67/07 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 14 maja 2007 r. w sprawie budżetu Gminy Mosina na rok 2007, zmienionej uchwałami Rady Miejskiej w Mosinie: nr XVIII/77/07 z dnia 28 czerwca 2007 r., nr XIX/83/07 z dnia 12 września 2007 r., nr XX/95/07 z dnia 27 września 2007 r., zarządzeniem Burmistrza Gminy Mosina nr 144/07 z dnia 28 września 2007 r., uchwałami Rady Miejskiej w Mosinie: nr XXI/106/07 z dnia 25 października 2007 r. i nr XXII/117/07 z dnia 29 listopada 2007 r., wprowadza się następujące zmiany:

 § 1 otrzymuje brzmienie:

㤠1.

Ustala się dochody budżetu na rok 2007 w wysokości

-       zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały

55.538.787,62 zł

 

Dochody, o których mowa w ust. 1, obejmują w szczególności:

 

 

1)      Dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 6.570.630,00 zł – zgodnie z załącznikiem nr 5

 

 

2)      Dotacje celowe na realizację zadań wspólnych realizowanych na podstawie umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 42.000,00 zł.”

 

§ 2 otrzymuje brzmienie:

㤠2.

Ustala się wydatki budżetu na rok 2007 w wysokości

-       zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

53.361.823,62 zł

1.      

Wydatki, o których mowa w ust. 1, obejmują:

 

 

1)     Wydatki bieżące w wysokości 45.388.636,00 zł, w tym na:

 

 

a)  wynagrodzenia osobowe i pochodne
od wynagrodzeń 18.249.310,14 zł,

 

 

b)  dotacje udzielone z budżetu Gminy
     4.606.510,00 zł, w tym:

-       przedmiotowe dla zakładów budżetowych
1.927.279,00 zł,

-       podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty 244.400,00 zł,

-       dotacje dla publicznych jednostek systemu oświaty 136.520,00 zł,

-       dotacje celowe z budżetu na finansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 322.000,00 zł,

-       podmiotowe dla instytucji kultury 1.787.343,00 zł,

-       dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 169.900,00 zł,

-       celowe przekazane dla powiatu 19.068,00 zł

c)   wydatki na obsługę długu 670.100,00 zł,

 

 

2)      Wydatki majątkowe w wysokości 7.690.757,00 zł

 

 

3)      Dotacje na zadania inwestycyjne 282.430,62 zł.

 

2.      

Wydatki związane z wieloletnimi planami inwestycyjnymi z wyodrębnieniem wydatków na finansowanie poszczególnych programów w latach 2007 – 2009, zgodnie z załącznikiem nr 7.

 

3.      

Kwota wydatków, określona w ust. 1, obejmuje:

 

 

1)      wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 6.570.630,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5,

 

 

2)    wydatki związane z realizacją zadań wspólnych
na podstawie porozumień w wysokości 42.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.”

 

 

 

§ 2.

 

Pozostałe postanowienia uchwały pozostają bez zmian.

 

 

§ 3.

 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Mosina.

 

 

 § 4.

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 


 

 

 

 

UZASADNIENIE

 

 

1.      Dochody:

-      Dział 801 zwiększa się o kwotę 330.860,00 zł z tytułu dotacji celowej przeznaczonej na dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników,

-      Dział 852 zmniejsza się o kwotę 427.718,00 zł z tytułu zmiany dotacji celowych, w tym: świadczenia rodzinne – zmniejszenie o kwotę 400.000,00 zł, zasiłki i pomoc w naturze – zmniejszenie o 27.718,00 zł.

Łączne zmniejszenie dochodów wynosi 96.858,00 zł.

2.      Wydatki:

-      Dział 600 zmniejsza się o kwotę 27.000,00 zł – zgodnie z załącznikiem nr 6 i kwoty:  20.000,00 zł przenosi się do działu 900 z przeznaczeniem na wydatki bieżące oraz  7.000,00 zł do działu 926 – zgodnie z załącznikiem nr 6,

-      Dział 801 zwiększa się o kwotę 343.255,00 zł, w tym: w wyniku przeniesienia z działu 854 – kwota 12.395,00 zł i 330.860,00 zł – dotacja celowa,

-      Dział 852 zmniejsza się o kwotę 427.718,00 zł z tytułu zmiany dotacji na świadczenia rodzinne oraz zasiłki i pomoc w naturze,

-       Dział 854 zmniejsza się o kwotę 12.395,00 zł i przenosi do działu 801,

-      Dział 900 zwiększa się o kwotę 20.000,00 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące,

-      Dział 926 zwiększa się o kwotę 7.000,00 zł z przeznaczeniem na wydatki inwestycyjne.

Łączne zmniejszenie wydatków wynosi 96.858,00 zł.

Ponadto dokonuje się przeniesień między rozdziałami i paragrafami w celu prawidłowej realizacji budżetu.

W powyższej uchwale wyeliminowano nieprawidłowości wskazane przez RIO w uchwale nr 26/1142/2007 z dnia 19 grudnia 2007 r. dotyczącej uchwały nr XXII/117/07 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 29 listopada 2007 r.

Załączniki do uchwały nr XXIII/132/07.pdf