XXII Sesja Rady Miejskiej w Mosinie - 29.11.2007

Uchwała nr XXII/131/07 w sprawie planu pracy Komisji Rewizyjnej na rok 2008.

UCHWAŁA NR XXII/131/07

RADY MIEJSKIEJ W MOSINIE

z dnia 29 listopada 2007 r.

 

w sprawie planu pracy Komisji Rewizyjnej na rok 2008.

 

 

Na podstawie art. 18a ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz § 98 ust. 1 i 2 Statutu Gminy Mosina, stanowiącego załącznik do uchwały nr XV/131/03 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 23 października  2003 r. w sprawie Statutu Gminy Mosina (Dz. Urz. Woj. Wlkp. Nr 189, poz. 3523), zmienionego uchwałą nr XX/166/04 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 29 stycznia 2004 r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Mosina (Dz. Urz. Woj. Wlkp. Nr 21, poz. 617), uchwałą nr XXXVI/310/05 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 27 stycznia 2005 r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Mosina (Dz. Urz. Woj. Wlkp. Nr 24, poz. 621) oraz uchwałą nr XLIX/379/05 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 30 listopada 2005 r. w sprawie Statutu Gminy Mosina (Dz. Urz. Woj. Wlkp. Nr 179, poz. 4895) Rada Miejska w Mosinie uchwala, co następuje:

 

 

§ 1.

 

Zatwierdza się „Plan pracy Komisji Rewizyjnej na rok 2008”, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

 

 

§ 2.

 

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady

i Przewodniczącemu Komisji Rewizyjnej.

 

 

§ 3.

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 

 UZASADNIENIE

 

W związku z ustaleniem przez Komisję Rewizyjną swojego planu pracy na rok 2008, podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione.

 

 

Załącznik do uchwały nr XXII/131/07 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 29 listopada 2007 r.

 

 

 

PLAN PRACY KOMISJI REWIZYJNEJ NA ROK 2008

 

 

STYCZEŃ

(16.01.2008 r. – godz. 17.30)

 

Realizacja umowy na wynajem pomieszczeń zajmowanych przez Przedszkole „Słoneczko” w Rogalinku w 2007 roku.

 

 

LUTY

(13.02.2008 r. – godz. 17.30)

 

Gospodarowanie paliwem przez ochotnicze straże pożarne w 2007 roku.

 

 

MARZEC

(12.03.2008 r. – godz. 17.30)

 

Rozliczenie dotacji celowej przez KS 1920 Mosina za 2007 rok.

 

 

KWIECIEŃ

(2.04.2008 r. – godz. 17.30)

 

Analiza wykonania budżetu Gminy Mosina za 2007 rok oraz podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla Burmistrza Gminy Mosina.

 

(9.04.2008 r. – godz. 17.30)

 

Analiza wykonania budżetu Gminy Mosina za 2007 rok oraz podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla Burmistrza Gminy Mosina.

 

 

MAJ

(14.05.2008 r. – godz. 17.30)

 

Rozliczenie usług zleconych Zakładowi Usług Komunalnych w I kwartale 2008 roku.

 

 

CZERWIEC

(11.06.2008 r. – godz. 17.30)

 

Udzielanie w I kwartale 2008 roku zamówień publicznych, do których nie stosuje się przepisów ustawy – Prawo zamówień publicznych.

 

WRZESIEŃ

(10.09.2008 r. – godz. 17.30)

 

Kontrola prawidłowości udzielonych w I półroczu 2008 roku zamówień publicznych, do których stosuje się przepisy ustawy – Prawo zamówień publicznych.

 

 

PAŹDZIERNIK

(15.10.2008 r. – godz. 17.30)

 

Rozliczenie usług zleconych Zakładowi Usług Komunalnych w II i III kwartale 2008 roku.

 

 

LISTOPAD

(26.11.2008 r. – godz. 17.30)

 

1.      Wyrażenie opinii w sprawie projektu budżetu Gminy Mosina na 2009 rok.

2.      Plan pracy Komisji Rewizyjnej na 2009 rok.

 

 

GRUDZIEŃ

(10.12.2008 r. – godz. 17.30)

 

Podsumowanie pracy Komisji Rewizyjnej w 2008 roku.


Uchwała nr XXII/130/07 dotycząca przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu skargi na uchwałę nr XX/92/07 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 27 września 2007 r.

UCHWAŁA NR XXII/130/07

RADY MIEJSKIEJ W MOSINIE

z dnia 29 listopada 2007 r.

 

w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu skargi na uchwałę nr XX/92/07 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 27 września 2007 r. o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów gruntów rolnych i leśnych na obszarze części wsi Daszewice i Babki, Gmina Mosina.

 

 

Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 54 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.) Rada Miejska w Mosinie uchwala, co następuje:

 

 

§ 1.

 

Upoważnia się radcę prawnego Urzędu Miejskiego w Mosinie p. Zygmunta Kmiecika do przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu skargi p. Marka Foltyna na uchwałę nr XX/92/07 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 27 września 2007 r. o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów gruntów rolnych i leśnych na obszarze części wsi Daszewice i Babki, Gmina Mosina wraz z aktami sprawy i odpowiedzią na skargę w ustawowym terminie oraz do reprezentowania Rady Miejskiej w Mosinie w postępowaniu przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Poznaniu i Naczelnym Sądem Administracyjnym. 

 

 

§ 2.

 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Mosina.

 

 

§ 3.

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 

UZASADNIENIE

 

            W dniu 23 listopada 2007 r. p. Marek Foltyn, zgodnie z art. 54 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.), złożył skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu na uchwałę nr XX/92/07 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 27 września 2007 r. o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów gruntów rolnych i leśnych na obszarze części wsi Daszewice i Babki, Gmina  Mosina. Zgodnie z art. 54 § 2 wyżej wymienionej ustawy, Rada Miejska w Mosinie winna przekazać skargę sądowi wraz z aktami sprawy i odpowiedzią na skargę w terminie trzydziestu dni od dnia jej wniesienia. W związku z powyższym podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione.

 

 Załącznik do uchwały nr XXII/130/07.pdf


Uchwała nr XXII/129/07 w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego w I kategorii zaszeregowania oraz określenia wartości jednego punktu w złotych dla ustalenia wynagrodzenia dl

UCHWAŁA NR XXII/129/07

RADY MIEJSKIEJ W MOSINIE

z dnia 29 listopada 2007 r.

 

w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego w I kategorii zaszeregowania oraz określenia wartości jednego punktu w złotych dla ustalenia wynagrodzenia dla pracowników samorządowych zatrudnionych w Ośrodku Sportu i Rekreacji  w Mosinie.

 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz § 2 pkt 2 i § 3 ust. 4 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 sierpnia 2005 r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. Nr 146, poz. 1222 z późn. zm.) Rada Miejska w Mosinie uchwala, co następuje:

 

 

§ 1.

 

Ustala się, że najniższe wynagrodzenie zasadnicze w I kategorii zaszeregowania, określone w tabeli miesięcznych kwot wynagrodzenia zasadniczego sporządzonej przez pracodawcę dla pracowników zatrudnionych w Ośrodku Sportu i Rekreacji w Mosinie wynosi: 500,00 zł (słownie: pięćset złotych).

 

 

§ 2.

 

Ustala się w porozumieniu z Ośrodkiem Sportu i Rekreacji w Mosinie, że wartość jednego punktu w złotych w tabeli punktowych rozpiętości dla poszczególnych kategorii zaszeregowania dla określenia kwoty miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego dla pracowników zatrudnionych w Ośrodku Sportu i Rekreacji w Mosinie wynosi: 8,00 zł (słownie: osiem złotych).

 

 

§ 3.

 

Traci moc uchwała nr XXI/170/04 Rady Miejskiej z dnia 25 lutego 2004 r. w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego w pierwszej kategorii zaszeregowania oraz określenia wartości jednego punktu w złotych dla ustalenia wynagrodzenia dla pracowników samorządowych zatrudnionych w Ośrodku Sportu i Rekreacji  w Mosinie.

 

 

§ 4.

 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Mosina i Kierownikowi Ośrodka Ośrodku Sportu i Rekreacji w Mosinie.

 

 

§ 5.

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2008 r.

 

 

 

 

UZASADNIENIE

 

Z przytoczonego powyżej rozporządzenia Rady Ministrów wynika, że rada gminy ustala najniższe wynagrodzenie zasadnicze dla pracowników samorządowych w jednostkach organizacyjnych samorządu gminnego oraz uzgadnia z pracodawcami wartość punktu służącego do ustalenia wynagrodzenia zasadniczego dla poszczególnych kategorii zaszeregowania. Miesięczne stawki wynagrodzenia określa się jako sumę najniższego wynagrodzenia zasadniczego oraz iloczyn punktów według tabeli stanowiących załącznik do tego rozporządzenia. Proponowana wysokość najniższego wynagrodzenia i wartości punktu zapewnia regulacje wysokości wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w Ośrodku Sportu i Rekreacji w Mosinie zgodnie z  przewidzianymi w budżecie środkami.


Uchwała nr XXII/128/07 zmieniająca uchwałę nr XXXVIII/328/05 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 31 marca 2005 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uc

UCHWAŁA NR XXII/128/07

RADY MIEJSKIEJ W MOSINIE

z dnia 29 listopada 2007 r.

 

zmieniająca uchwałę nr XXXVIII/328/05 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 31 marca 2005 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Mosina.

 

 

Na podstawie art. 90f ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) Rada Miejska w Mosinie uchwala, co następuje:

 

 

§ 1.

 

W uchwale nr XXXVIII/328/05 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 31 marca 2005 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Mosina, wprowadza się następujące zmiany:

§ 3 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„Ustala się następujące grupy dochodowe:

a)     dochód miesięczny na członka rodziny ucznia nie przekraczający kwoty 185 zł (I grupa),

b)     dochód miesięczny na członka rodziny ucznia wyższy aniżeli 185 zł, lecz nie przekraczający kwoty 285 zł (II grupa),

c)     dochód miesięczny na członka rodziny ucznia wyższy aniżeli 285 zł, lecz nie przekraczający 351 zł (III grupa).”

 

 

§ 2.

 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Mosina.

 

 

§ 3.

 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego z mocą obowiązującą od dnia 1.10.2007 r.

 

 

 

 

UZASADNIENIE

 

            Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne nie może być większa niż kwota, o której mowa w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 64, poz. 593, Nr 99, poz.1001 i Nr 273, poz.2703). Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej (Dz. U. Nr 135, poz. 950) wprowadziło zmianę dotyczącą kryterium dochodowego dla osoby w rodzinie, które nie może przekroczyć kwoty 351 zł. W związku z powyższym podjęcie niniejszej uchwały jest w pełni uzasadnione.


Uchwała nr XXII/127/07 w sprawie zmiany "Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2007".

UCHWAŁA NR XXII/127/07

RADY MIEJSKIEJ W MOSINIE

z dnia 29 listopada 2007r.

                                                                                             

w sprawie zmiany „Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2007”.

 

 

            Na podstawie art. 10 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. Nr 179, poz. 1485 z późn. zm.) Rada Miejska w Mosinie uchwala, co następuje:

 

 

§ 1.

 

W uchwale nr VI/38/07 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 25 stycznia 2007 r. w sprawie „Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2007”, zmienionej
uchwałą nr XVII/70/07 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 6 czerwca 2007 r., wprowadza się  następujące zmiany:

 

1. w rozdziale VI, dział III Efektywne zagospodarowanie czasu wolnego

   

    a) w działaniu 1 zadanie 1 otrzymuje brzmienie:

 

              „1. Prowadzenie istniejących świetlic opiekuńczo–wychowawczych

                    – nadzór,  dbałość o poszerzenie oferty proponowanych zajęć i 

                    usprawnienie kwalifikacji   do uczestnictwa, finansowanie zajęć

                    prowadzonych przez  psychologa zatrudnionego w  świetlicach.

  

                (Kwota do realizacji zawarta w „Gminnym Programie

                 Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2007

                 – 155.500,00zł)”

    

           b) w działaniu 1 zadanie 2 otrzymuje brzmienie:

 

                „2. Organizowanie wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży z rodzin

                      uzależnionych.

                  (Kwota zawarta w „Gminnym Programie Rozwiązywania

                   Problemów Alkoholowych na rok 2007” – 45.500,00zł)”

 

 

§ 2.

 

Wykonanie uchwały powierza się Kierownikowi Ośrodka Pomocy Społecznej w Mosinie.

 

 

§ 3.

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 

UZASADNIENIE

 

            Ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi nakłada na gminę obowiązek realizacji zadań związanych z profilaktyką alkoholową oraz zapewnienie bezpłatnej pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej osobom uzależnionym, w szczególności dzieciom. Uchwalony w grudniu ubiegłego roku „Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2007” zakłada kontynuację działalności świetlic opiekuńczo-wychowawczych, punktów konsultacyjnych oraz wszelkich form profilaktycznych dla osób uzależnionych i współuzależnionych. Z uwagi na zmianę wysokości kwot zawartych w „Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2007” , należało wprowadzić powyższe zmiany również w „Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2007”.


Uchwała nr XXII/126/07 w sprawie zmiany "Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2007".

Uchwała nr XXII/126/07.pdf  


Uchwała nr XXII/125/07 w sprawie stawki dotacji przedmiotowej na realizację zadań prowadzonych w formie gospodarki pozabudżetowej w roku 2008.

UCHWAŁA NR XXII/125/07

RADY MIEJSKIEJ W MOSINIE

z dnia 29 listopada 2007 r.

  

w sprawie stawki dotacji przedmiotowej na realizację zadań prowadzonych w formie gospodarki pozabudżetowej w roku 2008.

 

 

              Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 174 ust. 1 i ust. 4 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) Rada Miejska w Mosinie uchwala, co następuje:

 

 

§ 1.

 

Ustala się stawkę dotacji na rok 2008 dla Zakładu Usług Komunalnych w Mosinie na utrzymanie gminnych zasobów mieszkaniowych w kwocie 1,42 zł, tj. według stawki jednostkowej skalkulowanej w przeliczeniu na utrzymanie 1 m² powierzchni użytkowej budynków komunalnych.

 

 

§ 2.

 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

 

 

§ 3.

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 

UZASADNIENIE

  

              Do organu stanowiącego jednostki samorządu terytorialnego należy ustalenie jednostkowych dotacji przedmiotowych dla zakładów budżetowych i gospodarstw pomocniczych. Analiza kosztów utrzymania zasobów mieszkaniowych i przeprowadzona kalkulacja stanowi podstawę do określenia stawki dotacji na rok 2008 w wysokości 1,42 zł za 1 m² powierzchni użytkowej budynków komunalnych.


Uchwała nr XXII/124/07 w sprawie stawki dotacji przedmiotowej na realizację zadań prowadzonych w formie gospodarki pozabudżetowej w roku 2008.

UCHWAŁA NR XXII/124/07

RADY MIEJSKIEJ W MOSINIE

z dnia 29 listopada 2007 r.

 

w sprawie stawki dotacji przedmiotowej na realizację zadań prowadzonych w formie gospodarki pozabudżetowej w roku 2008.

 

 

              Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 174 ust. 1 i ust. 4 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) Rada Miejska w Mosinie uchwala, co następuje:

 

 

§ 1.

 

Ustala się stawkę dotacji na rok 2008 dla Zakładu Usług Komunalnych w Mosinie na prowadzenie lokalnego transportu zbiorowego w wysokości 2,65 zł za 1 km.               

 

 

§ 2.

 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

 

 

§ 3.

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

  

 

UZASADNIENIE

 

              Do organu stanowiącego jednostki samorządu terytorialnego należy ustalenie jednostkowych dotacji przedmiotowych dla zakładów budżetowych i gospodarstw pomocniczych. Analiza kosztów za 1 km skalkulowana została na kwotę 2,65 zł, co stanowi podstawę podjęcia przedmiotowej uchwały.


Uchwała nr XXII/123/07 w sprawie stawki dotacji przedmiotowej na realizację zadań prowadzonych w formie gospodarki pozabudżetowej w roku 2008.

UCHWAŁA NR XXII/123/07

RADY MIEJSKIEJ W MOSINIE

z dnia 29 listopada 2007 r.

 

w sprawie stawki dotacji przedmiotowej na realizację zadań prowadzonych w formie gospodarki pozabudżetowej w roku 2008.

 

 

              Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 174 ust. 1 i ust. 4 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) Rada Miejska w Mosinie uchwala, co następuje:

 

 

§ 1.

 

Ustala się stawkę dotacji na rok 2008 dla Zakładu Usług Komunalnych w Mosinie na prowadzenie transportu w zakresie dowozów szkolnych w wysokości 3,60 zł za 1 km.               

 

 

§ 2.

 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

 

 

§ 3.

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 

UZASADNIENIE

 

              Do organu stanowiącego jednostki samorządu terytorialnego należy ustalenie jednostkowych dotacji przedmiotowych dla zakładów budżetowych i gospodarstw pomocniczych. Analiza kosztów za 1 km skalkulowana została na kwotę 3,60 zł, co stanowi podstawę podjęcia przedmiotowej uchwały. 


Uchwała nr XXII/122/07 w sprawie określenia wysokości sumy, do której Burmistrz może samodzielnie zaciągać zobowiązania.

 

UCHWAŁA NR XXII/122/07

RADY MIEJSKIEJ W MOSINIE

z dnia 29 listopada 2007 r.

 

w sprawie określenia wysokości sumy, do której Burmistrz może samodzielnie zaciągać zobowiązania.

 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 10 i art. 58 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) Rada Miejska w Mosinie  uchwala, co następuje:

 

 

§ 1.

 

Upoważnia się Burmistrza Gminy Mosiny do zaciągnięcia zobowiązania poprzez zawarcie umowy w zakresie ubezpieczenia majątku, odpowiedzialności cywilnej Gminy Mosina oraz zagranicznych podróży służbowych pracowników jednostek organizacyjnych Gminy Mosina na lata 2008, 2009 i 2010 do kwoty 450 000,00 zł (czterysta pięćdziesiąt tysięcy złotych).

 

 

§ 2.

 

Źródłem spłaty zobowiązania będą dochody własne Gminy w latach 2008, 2009 i 2010.

 

 

§ 3.

 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Mosina.

 

 

§ 4.

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

         UZASADNIENIE

 

            W związku z podjęciem działań zmierzających do opracowania jednorodnej struktury ubezpieczenia majątku, odpowiedzialności cywilnej Gminy Mosina oraz zagranicznych podróży służbowych pracowników jednostek organizacyjnych Gminy Mosina, zachodzi konieczność podjęcia przedmiotowej uchwały celem umożliwienia zawarcia umowy na okres 3 lat z firmą ubezpieczeniową. Zawarcie umowy na okres 3 lat pozwoli na uzyskanie maksymalnie korzystnych warunków ubezpieczenia w stosunku do oferowanej ceny wyżej wymienionej usługi. Mając na uwadze treść art. 18 ust. 2 pkt 10 ustawy o samorządzie gminnym oraz to, iż zobowiązania wynikające z powyższej umowy będą wpływać na wydatki budżetu Gminy Mosina w latach 2008-2010, podjęcie przedmiotowej uchwały jest uzasadnione.


Uchwała nr XXII/121/07 w sprawie obniżenia ceny skupu 1q żyta dla celów podatku rolnego na rok 2008.

UCHWAŁA NR XXII/121/07

RADY MIEJSKIEJ W MOSINIE

z dnia 29 listopada 2007 r.

 

w sprawie obniżenia ceny skupu 1q żyta dla celów podatku rolnego na rok 2008.

 

 

               Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2006 r. Nr 136, poz. 969 z późn. zm.) Rada Miejska w Mosinie uchwala, co następuje:

 

 

§ 1.

 

Obniża się cenę skupu 1q żyta, ogłoszoną w Komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 17 października 2007 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2007 r., z kwoty 58,29 zł do kwoty 45,00 zł, t.j. o kwotę 13,29 zł.

 

 

§ 2.

 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

 

 

§ 3.

 

Uchwała wchodzi w życie po ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego z dniem 1 stycznia 2008 r.

 

 

 

 

UZASADNIENIE

 

               Uwzględniając lokalne warunki w rolnictwie uznano, że zasadne będzie zaproponowanie obniżenia ceny skupu 1q żyta, która stanowi podstawę liczenia podatku rolnego na rok 2008, w stosunku do ceny skupu 1q żyta za okres trzech pierwszych kwartałów 2007 roku, ogłoszonej w komunikacie Prezesa GUS z dnia 17 października 2007 r.

Projekt powyższej uchwały uzyskał pozytywną opinię Wielkopolskiej Izby Rolniczej w Poznaniu.


Uchwała nr XXII/120/07 w sprawie ustalenia stawek opłaty targowej na rok 2008.

UCHWAŁA NR XXII/120/07

RADY MIEJSKIEJ W MOSINIE

 z dnia 29 listopada 2007 r.

 

w sprawie ustalenia stawek opłaty targowej na rok 2008.

 

           

              Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 19 pkt 1 lit. a, w związku z art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 121, poz. 844 z późn. zm.) Rada Miejska w Mosinie uchwala, co następuje:

 

 

§ 1.

 

Opłatę targową pobiera się dziennie od osób fizycznych i prawnych oraz jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej, dokonujących sprzedaży na targowiskach. 

 

 

§ 2.

 

Wysokość dziennej stawki opłaty targowej ustala się:

1)      od sprzedaży ze stanowiska na straganie krytym

16,00 zł

2)      od sprzedaży z własnego straganu przewoźnego

13,00 zł

3)      od sprzedaży z ręki i wózka ręcznego, pojemnika
   lub koszyka

 

2,00 zł

4)      od sprzedaży z samochodu osobowego lub wozu

      konnego

 

16,00 zł

5)      od sprzedaży z samochodu dostawczego lub ciągnika 

      rolniczego z przyczepą

 

22,00 zł

6)      od sprzedaży z samochodu ciężarowego

49,00 zł

 

 

§ 3.

 

1.     Poboru opłaty targowej dokonuje się codziennie w drodze inkasa. Obowiązki inkasenta pełni Zakład Usług Komunalnych w Mosinie.

2.     Pokwitowanie opłaconej należności winno być na drukach z podaniem daty oraz kwoty opłaty.

 

 

§ 4.

 

Pobraną opłatę targową Zakład Usług Komunalnych w Mosinie wpłaca w terminie 4 dni w całości na konto Urzędu Miejskiego w Mosinie.

 

 

§ 5.

 

Wynagrodzenie za inkaso dla Zakładu Usług Komunalnych w Mosinie wynosi 5% pobranych kwot opłaty targowej.

 

 

§ 6.

 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

 

 

§ 7.

 

Uchwała wchodzi w życie po ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego z dniem 1 stycznia 2008 r.

 

 

 

 

 

 UZASADNIENIE

 

              Ustawa o podatkach i opłatach lokalnych nakłada na rady gmin obowiązek określenia wysokości opłaty targowej z tytułu prowadzonego handlu na targowisku. Górna granica opłaty targowej określona została w obwieszczeniu Ministra Finansów z dnia 26 lipca 2007 r. i wynosi 631,94 zł dziennie.

              Analizując temat stawek opłaty targowej oraz uwzględniając warunki lokalne, proponuje się zachować dotychczasowy podział, a wysokość opłat za poszczególne czynności podwyższyć w stosunku do stawek obowiązujących na terenie Gminy Mosina w roku 2007, z zaokrągleniem kwot do 1 zł.


Uchwała nr XXII/119/07 w sprawie ustalenia stawek podatku od środków transportowych na rok 2008.

UCHWAŁA NR XXII/119/07

RADY MIEJSKIEJ W MOSINIE

z dnia 29 listopada 2007 r.

 

w sprawie ustalenia stawek podatku od środków transportowych na rok 2008.

 

 

                 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 10 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 121, poz. 844 z późn. zm.) Rada Miejska w Mosinie uchwala, co następuje:

 

 

§ 1.

 

Określa się wysokość podatku od środków transportowych:

1)      od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu:

a)      powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie   

376,00 zł

b)      powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie    

626,00 zł

c)      powyżej 9 ton a poniżej 12 ton    

751,00 zł

2)     od samochodów ciężarowych z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne o dopuszczalnej masie całkowitej i liczbie osi:  

a)      dwie osie:

 

-         masa całkowita równa lub wyższa niż 12 ton a mniejsza niż 13 ton 

 

140,00 zł

-         masa całkowita równa lub wyższa niż 13 ton a mniejsza niż 14 ton 

 

207,00 zł

-         masa całkowita równa lub wyższa niż 14 ton a mniejsza niż 15 ton  

 

570,00 zł

-        masa całkowita równa lub wyższa niż 15 ton  

802,00 zł

 

 

b)      trzy osie:

 

-         masa całkowita równa lub wyższa niż 12 ton a mniejsza niż 17 ton   

 

207,00 zł

-         masa całkowita równa lub wyższa niż 17 ton a mniejsza niż 19 ton   

 

361,00 zł

-         masa całkowita równa lub wyższa niż 19 ton a mniejsza niż 21 ton   

 

706,00 zł

-         masa całkowita równa lub wyższa niż 21 ton a mniejsza niż 23 ton   

 

956,00 zł

-         masa całkowita równa lub wyższa niż 23 ton a mniejsza niż 25 ton   

 

1.473,00 zł

-         masa całkowita równa lub wyższa niż 25 ton  

1.903,00 zł

c)      cztery osie i więcej:

 

-         masa całkowita równa lub wyższa niż 12 ton a mniejsza niż 25 ton   

 

956,00 zł

-         masa całkowita równa lub wyższa niż 25 ton a mniejsza niż 27 ton   

 

969,00 zł

-         masa całkowita równa lub wyższa niż 27 ton a mniejsza niż 29 ton   

 

1.511,00 zł

-         masa całkowita równa lub wyższa niż 29 ton a mniejsza niż 31 ton   

 

2.400,00 zł

-         masa całkowita równa lub wyższa niż 31 ton  

2.500,00 zł

 

3)     od samochodów ciężarowych z innym systemem zawieszenia osi jezdnych o dopuszczalnej masie całkowitej i liczbie osi:

a)      dwie osie:

 

-         masa całkowita równa lub wyższa niż 12 ton a mniejsza niż 13 ton  

 

207,00 zł

-         masa całkowita równa lub wyższa niż 13 ton a mniejsza niż 14 ton  

 

570,00 zł

-         masa całkowita równa lub wyższa niż 14 ton a mniejsza niż 15 ton  

 

802,00 zł

-         masa całkowita równa lub wyższa niż 15 ton 

1.816,00 zł

b)      trzy osie:

 

-         masa całkowita równa lub wyższa niż 12 ton a mniejsza niż 17 ton   

 

359,00 zł

-         masa całkowita równa lub wyższa niż 17 ton a mniejsza niż 19 ton   

 

735,00 zł

-         masa całkowita równa lub wyższa niż 19 ton a mniejsza niż 21 ton   

 

920,00 zł

-         masa całkowita równa lub wyższa niż 21 ton a mniejsza niż 23 ton   

 

1.417,00 zł

-         masa całkowita równa lub wyższa niż 23 ton a mniejsza niż 25 ton   

 

2.289,00 zł

-         masa całkowita równa lub wyższa niż 25 ton   

2.500,00 zł

c)   cztery osie i więcej:

 

-         masa całkowita równa lub wyższa niż 12 ton a mniejsza niż 25 ton  

 

969,00 zł

-         masa całkowita równa lub wyższa niż 25 ton a mniejsza niż 27 ton  

 

1.511,00 zł

-         masa całkowita równa lub wyższa niż 27 ton a mniejsza niż 29 ton  

 

2.400,00 zł

-         masa całkowita równa lub wyższa niż 29 ton a mniejsza niż 31 ton  

 

2.500,00 zł

-         masa całkowita równa lub wyższa niż 31 ton  

2.500,00 zł

 

 

4)     od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z 

      naczepą lub  przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:  

a)      od 3,5 tony i poniżej 5,5 tony   

876,00 zł

b)      od 5,5 tony i poniżej 9 ton   

1.012,00 zł

c)      od 9 ton i poniżej 12 ton   

1.448,00 zł

 

5)     od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą, z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów i liczbie osi:

a)      dwie osie:

 

-         masa całkowita równa lub wyższa niż 12 ton a mniejsza niż 18 ton  

 

279,00 zł

-         masa całkowita równa lub wyższa niż 18 ton a mniejsza niż 25 ton  

 

386,00 zł

-         masa całkowita równa lub wyższa niż 25 ton a mniejsza niż 31 ton  

 

813,00 zł

-         masa całkowita równa lub wyższa niż 31 ton  

1.900,00 zł

b)      trzy osie:

 

-         masa całkowita równa lub wyższa niż 12 ton a mniejsza niż 40 ton

 

1.807,00 zł

-         masa całkowita równa lub wyższa niż 40 ton 

2.501,00 zł

 

 

6)      od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z 

       naczepą  lub przyczepą, z innym systemem zawieszenia osi jezdnych, o 

      dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów i liczbie osi:

a)      dwie osie:

 

-         masa całkowita równa lub wyższa niż 12 ton a mniejsza niż 18 ton  

 

559,00 zł

-         masa całkowita równa lub wyższa niż 18 ton a mniejsza niż 25 ton   

 

699,00 zł

-         masa całkowita równa lub wyższa niż 25 ton a mniejsza niż 31 ton  

 

1.335,00 zł

-         masa całkowita równa lub wyższa niż 31 ton  .

1.936,00 zł

b)      trzy osie:

 

-         masa całkowita równa lub wyższa niż 12 ton a mniejsza niż 40 ton  

 

1.900,00 zł

-         masa całkowita równa lub wyższa niż 40 ton  

2.500,00 zł

 

 

7)     od przyczep i naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają

     dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych

     wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego:  

-         od 7 ton i poniżej 9 ton   

431,00 zł

-         od 9 ton i poniżej 12 ton   

517,00 zł

 

8)      od przyczep lub naczep z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem

      uznanym za równoważne o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów

      i liczbie osi, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą 

      prowadzoną przez podatnika podatku rolnego:  

a)      jedna oś:

 

-         masa całkowita równa lub wyższa niż 12 ton a mniejsza niż 18 ton  

 

140,00 zł

-         masa całkowita równa lub wyższa niż 18 ton a mniejsza niż 25 ton  

 

256,00 zł

-    masa całkowita równa lub wyższa niż 25 ton  

463,00 zł

b)      dwie osie:

 

-         masa całkowita równa lub wyższa niż 12 ton a mniejsza niż 28 ton  

 

304,00 zł

-         masa całkowita równa lub wyższa niż 28 ton a mniejsza niż 33 ton  

 

892,00 zł

-         masa całkowita równa lub wyższa niż 33 ton a mniejsza niż 38 ton   

 

1.235,00 zł

-         masa całkowita równa lub wyższa niż 38 ton  

1.669,00 zł

c)      trzy osie:

 

-         masa całkowita równa lub wyższa niż 12 ton a mniejsza niż 38 ton  

 

983,00 zł

-         masa całkowita równa lub wyższa niż 38 ton 

1.370,00 zł

 

9)      od przyczepy lub naczepy z innym systemem zawieszenia osi jezdnych o 

       dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów i liczbie osi, z wyjątkiem

      związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika

      podatku rolnego:

a)      jedna oś:

 

-         masa całkowita równa lub wyższa niż 12 ton a mniejsza niż 18 ton 

 

279,00 zł

-         masa całkowita równa lub wyższa niż 18 ton a mniejsza niż 25 ton  

 

463,00 zł

-         masa całkowita równa lub wyższa niż 25 ton   

827,00 zł

b)      dwie osie:

 

-         masa całkowita równa lub wyższa niż 12 ton a mniejsza niż 28 ton  

 

450,00 zł

-         masa całkowita równa lub wyższa niż 28 ton a mniejsza niż 33 ton  

 

1.235,00 zł

-         masa całkowita równa lub wyższa niż 33 ton a mniejsza niż 38 ton     

 

1.500,00 zł

-         masa całkowita równa lub wyższa niż 38 ton  

1.900,00 zł

c)      trzy osie:

 

-         masa całkowita równa lub wyższa niż 12 ton a mniejsza niż 38 ton  

 

1.370,00 zł

-         masa całkowita równa lub wyższa niż 38 ton  

1.859,00 zł

 

10)  od autobusów w zależności od liczby miejsc do siedzenia:

a)      mniej niż 30 miejsc   

876,00 zł

b)      równej lub wyższej niż 30 miejsc   

1.108,00 zł

 

 

§ 2.

 

1.     Dla pojazdów, określonych w § 1 pkt 1, pkt 4, pkt 7 i pkt 10, wyprodukowanych przed rokiem 1990, stawki podatku zwiększa się i określa się ich wysokości:

a)      od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie

      całkowitej:

 

-         powyżej 3,5 tony do 5,5 tony   

414,00 zł

-         powyżej 5,5 tony do 9 ton  

689,00 zł

-         powyżej 9 ton i poniżej 12 ton  

826,00 zł

 

b)     od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony i poniżej 12 ton:

-         od 3,5 tony i poniżej 5,5 tony   

964,00 zł

-         od 5,5 tony i poniżej 9 ton  

1.113,00 zł

-         od 9 ton i poniżej 12 ton 

1.500,00 zł

 

 

c)      od przyczep i naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego:

-         od 7 ton i poniżej 9 ton  

474,00 zł

-         od 9 ton i poniżej 12 ton  

569,00 zł

d)      od autobusów w zależności od liczby miejsc do siedzenia:

 

-         mniej niż 30 miejsc  

964,00 zł

-         równej lub wyższej 30 miejsc  

1.219,00 zł

 

2.     Dla pojazdów określonych w § 1 pkt 1, pkt 4  i pkt 10, z wyłączeniem pojazdów określonych w § 2 ust. 1, posiadających katalizatory spalin, stawki podatku zmniejsza się i określa się ich wysokości:

a)      od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu:

-         powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie    

301,00 zł

-         powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie  

501,00 zł

-         powyżej 9 ton a poniżej 12 ton  

601,00 zł

 

b)     od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony i poniżej 12 ton:

-         od 3,5 tony i poniżej 5,5 tony  

701,00 zł

-         od 5,5 tony i poniżej 9 ton  

810,00 zł

-         od 9 ton i poniżej 12 ton  

1158,00 zł

 

 

c)      od autobusów w zależności od liczby miejsc do siedzenia:

 

-         mniej niż 30 miejsc  

701,00 zł

-         równej lub wyższej niż 30 miejsc   

886,00 zł

 

 

§ 3.

 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

 

 

§ 4.

 

Uchwała wchodzi w życie po ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego z dniem 1 stycznia 2008 r.

 

 

 

 

UZASADNIENIE

 

              Górne granice stawek kwotowych podatku od środków transportowych, określone zostały w obwieszczeniu Ministra Finansów z dnia 26 lipca 2007 r. w sprawie wysokości górnych granic stawek kwotowych w podatkach i opłatach lokalnych.

              Zmienione zostały także załączniki do ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych, które określają minimalne stawki podatku od środków  transportowych w zależności od liczby osi i dopuszczalnej masy całkowitej zespołu pojazdów. Wysokość stawek minimalnych określa się dla samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton, ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego.

              Na rok 2008 zaproponowano podatek na poziomie roku 2007 przy zastosowaniu podziału pojazdów zgodnego z brzmieniem ustawy i jej załączników, z uwzględnieniem zmian dotyczących opodatkowania samochodów ciężarowych, przy zróżnicowaniu podatku ze względu na wiek pojazdu i jego wpływ na środowisko naturalne.

 


Uchwała nr XXII/118/07 w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień na rok 2008.

UCHWAŁA NR XXII/118/07

RADY MIEJSKIEJ W MOSINIE

z dnia 29 listopada 2007 r.  

 

w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień na rok 2008.

 

 

                 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 5 ust. 1 i art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 121, poz. 844  z późn. zm.) Rada Miejska w Mosinie uchwala, co następuje:

 

 

§ 1.

 

Określa się roczne stawki podatku od nieruchomości w następujących wysokościach:

1)          

od powierzchni użytkowej budynków lub ich części:

 

 

a)  mieszkalnych

  0,55 zł za 1 m²

 

b)      związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej
oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych
na prowadzenie działalności gospodarczej

 

 

17,62 zł za 1 m²

 

c)  zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym

 

 8,86 zł za 1 m²

 

d)      zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych

 

 3,84 zł za 1 m²

 

e)      pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego

 

 

6,21 zł za 1 m²

2)          

od powierzchni gruntów:

 

 

a)      związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków

 

 

 0,68 zł za 1 m²

 

b)      pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne
lub elektrowni wodnych

 

3,74  zł za 1 ha

 

c)      pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego

 

 

 0,15 zł za 1 m²

3)          

od budowli

2% ich wartości

 

 

§ 2.

 

Zwalnia się z podatku od nieruchomości:

1)      nieruchomości lub ich części zajęte przez jednostki organizacyjne powołane do ochrony przeciwpożarowej, z wyjątkiem wykorzystywanych na prowadzenie działalności gospodarczej;

2)      nieruchomości lub ich części zajęte przez jednostki organizacyjne powołane do przestrzegania prawa i porządku publicznego, z wyjątkiem wykorzystywanych na prowadzenie działalności gospodarczej;

3)      nieruchomości lub ich części zajęte na potrzeby świetlic wiejskich na cele kulturalno-oświatowe, z wyjątkiem wykorzystywanych na prowadzenie działalności gospodarczej.

 

 

§ 3.

 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

 

 

§ 4.

 

Uchwała wchodzi w życie po ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego z dniem 1 stycznia 2008 r.

 

 

 

 

 UZASADNIENIE

 

                 Górne granice stawek kwotowych w podatkach i opłatach lokalnych ogłoszone zostały w obwieszczeniu Ministra Finansów z dnia 26 lipca 2007 r. 

Przyjęte założenia polityki budżetowej na rok 2008, zakładają wzrost podatków i opłat lokalnych o 10%. Założenie to uwzględnia lokalne warunki i zakłada obniżenie górnych granic stawek kwotowych.

Zgodnie z treścią przepisu art. 5 ust. 1 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, rada gminy jest zobowiązana do określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości, z tym, że stawki te nie mogą przekroczyć rocznie górnych granic stawek kwotowych, wskazanych w wymienionym wyżej obwieszczeniu.

Korzystając z uprawnień przepisu art. 7 ust. 3 cytowanej ustawy wprowadza się zwolnienia przedmiotowe z podatku dla nieruchomości wymienione w § 2 niniejszej uchwały.


Uchwała nr XXII/117/07 w sprawie zmiany budżetu Gminy Mosina na rok 2007.

UCHWAŁA NR XXII/117/07 

RADY MIEJSKIEJ W MOSINIE

z dnia 29 listopada 2007 r.

 

w sprawie zmiany budżetu Gminy Mosina na rok 2007.

 

 

               Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 165, art. 166, art. 173, art. 184 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) Rada Miejska w Mosinie uchwala, co następuje:

 

 

§ 1.

 

W uchwale nr XIII/67/07 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 14 maja 2007 r. w sprawie budżetu Gminy Mosina na rok 2007, zmienionej uchwałami Rady Miejskiej w Mosinie: nr XVIII/77/07 z dnia 28 czerwca 2007 r., nr XIX/83/07 z dnia 12 września 2007 r., nr XX/95/07 z dnia 27 września 2007 r., zarządzeniem Burmistrza Gminy Mosina nr 144/07 z dnia 28 września 2007 r. i uchwałą nr XXI/106/07 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 25 października 2007 r., wprowadza się następujące zmiany:

 

§ 1 otrzymuje brzmienie:

㤠1.

Ustala się dochody budżetu na rok 2007

w wysokości

-       zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały

 

55.635.645,62 zł

 

Dochody, o których mowa w ust. 1, obejmują w szczególności:

 

 

1)      Dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 6.968.630,00 zł – zgodnie z załącznikiem nr 5

 

 

2)      Dotacje celowe na realizację zadań wspólnych realizowanych na podstawie umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 42.000,00 zł.”

 

§ 2 otrzymuje brzmienie:

㤠2.

Ustala się wydatki budżetu na rok 2007

w wysokości

-       zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały

 

53.458.681,62 zł

1.      

Wydatki, o których mowa w ust. 1, obejmują:

 

 

1)     Wydatki bieżące w wysokości 45.459.440,00 zł, w tym na:

 

 

       a)  wynagrodzenia osobowe i pochodne od 

            wynagrodzeń 18.202.036,00 zł,

 

 

       b)  dotacje udzielone z budżetu Gminy 4.590.090,00

            zł, w tym:

 -       przedmiotowe dla zakładów budżetowych        1.927.279,00 zł,

 -       podmiotowe dla niepublicznych jednostek  

       systemu oświaty 244.400,00 zł,

 -       dotacje dla publicznych jednostek systemu 

       oświaty 98.000,00 zł

 -       dotacje celowe z budżetu na finansowanie 

       zadań zleconych do realizacji 

       stowarzyszeniom 322.000,00 zł,

 -       podmiotowe dla instytucji kultury 

       1.787.343,00 zł,

 -       dotacje celowe przekazane gminie na zadania 

       bieżące realizowane na podstawie porozumień 

       między jednostkami samorządu terytorialnego

       192.000,00 zł,

 -       celowe przekazane dla powiatu 19.068,00 zł

        c)  wydatki na obsługę długu 670.100,00 zł,

 

 

2)      Wydatki majątkowe w wysokości 7.716.811,00 zł

 

 

3)      Dotacje na zadania inwestycyjne 282.430,62 zł.

 

2.      

Wydatki związane z wieloletnimi planami inwestycyjnymi
z wyodrębnieniem wydatków na finansowanie poszczególnych programów w latach 2007 – 2009, zgodnie z załącznikiem nr 7.

 

3.      

Kwota wydatków, określona w ust. 1, obejmuje:

 

 

1)      wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 6.968.630,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5

 

 

2)      wydatki związane z realizacją zadań wspólnych na podstawie porozumień w wysokości 42.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.”

 

§ 4 otrzymuje brzmienie:

„§ 4. Nadwyżka budżetu:

-       przychody z tytułu rozliczeń krajowych 1.823.036,00 zł,

-      spłata pożyczki zaciągniętej z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie 4.000.000,00 zł – zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.”

 

 

§ 2.

 

Pozostałe postanowienia uchwały pozostają bez zmian.

 

 

§ 3.

 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Mosina.

 

 

 § 4.

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


 

 

 

UZASADNIENIE

 

 

  1. Dochody

-      Dział 010 zwiększa się o kwotę 62.316,00 zł z tytułu otrzymanej dotacji celowej na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego,

-      Dział 700 zwiększa się o kwotę 474.884,00 zł w wyniku uzyskania ponadplanowych dochodów ze sprzedaży mienia,

-      Dział 756 zwiększa się o kwotę 200.000,00 zł z tytułu uzyskania ponadplanowych dochodów w podatku dochodowym od osób prawnych,

-      Dział 758 zwiększa się o kwotę 6.495,00 zł z tytułu wzrostu subwencji oświatowej,

-      Dział 801 zwiększa się o kwotę 146.179,00 zł z tytułu otrzymanych dotacji: 115.945,00 zł na dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników, 26.100,00 zł na dofinansowanie zakupu i instalacji w szkołach i placówkach oświatowych zestawów do monitoringu wizyjnego, 4.014,00 zł środki na zakup lektur do bibliotek szkolnych, 120,00 zł środki na pokrycie kosztów pracy komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych,

-      Dział 854 zwiększa się o kwotę 6.784,00 zł z tytułu dotacji przeznaczonej na pomoc materialną dla uczniów.

Łączne zwiększenie dochodów wynosi 896.658,00 zł.

  1. Przychody
    Zwiększa się przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych o kwotę 103.000,00 zł.
  2. Wydatki

-      Dział 010 zwiększa się o kwotę 62.316,00 zł z tytułu otrzymanej dotacji celowej na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego,

-      Dział 600 zwiększa się o kwotę 205.000,00 zł z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie dróg 200.000,00 zł oraz 5.000,00 zł na zadania inwestycyjne – zgodnie z załącznikiem nr 6,

-      Dział 700 zwiększa się o kwotę 220.000,00 zł, z przeznaczeniem na: 20.000,00 zł na zadania inwestycyjne – zgodnie z załącznikiem nr 6, oraz 200.000,00 zł (VAT),

-      Dział 750 zwiększa się o kwotę 100.000,00 zł z przeznaczeniem na zakupy inwestycyjne – zgodnie z załącznikiem nr 6,

-      Dział 754 zwiększa się o kwotę 6.541,00 zł, w tym: 541,00 zł przeznaczona na zakup komputera, 1.000,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów ubezpieczenia oraz 5.000,00 zł środki na bieżące funkcjonowanie Straży Miejskiej,

-      Dział 801 zwiększa się o kwotę 351.841,00 zł, w tym dotacje: 115.945,00 zł na dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników, 26.100,00 zł na dofinansowanie zakupu i instalacji w szkołach i placówkach oświatowych zestawów do monitoringu wizyjnego, 4.014,00 zł środki na zakup lektur do bibliotek szkolnych, 120,00 zł środki na pokrycie kosztów pracy komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych, 1.110,00 zł na wydatki bieżące oraz kwota 204.552,00 zł środki na wynagrodzenia,

-      Dział 852 zmniejsza się o kwotę 58.000,00 zł, w tym: zmniejszenie 60.000,00 zł z tytułu usług opiekuńczych i zwiększenie o 2.000,00 zł środków na zasiłki i pomoc w naturze,

-      Dział 854 zwiększa się o kwotę 7.617,00 zł, w tym: 6.784,00 zł z tytułu dotacji przeznaczonej na pomoc materialną dla uczniów,

-      Dział 900 zwiększa się o kwotę 50.000,00 zł z przeznaczeniem na wycinkę drzew niebezpiecznych i zabiegi pielęgnacyjne,

-      Dział 921 zwiększa się o kwotę 24.343,00 zł z tytułu dotacji dla Mosińskiego Ośrodka Kultury na zakup instrumentów dla ZHP 20.000,00 zł oraz 4.343,00 zł na remont Izby Muzealnej,

-       Dział 926 zwiększa się o kwotę 30.000,00 zł – zgodnie z załącznikiem nr 6.

Łączne zwiększenie wydatków wynosi 999.658,00 zł.

Ponadto dokonuje się przeniesień wydatków między rozdziałami i paragrafami w celu zapewnienia prawidłowej realizacji budżetu oraz prostuje się błędy pisarskie i rachunkowe w uchwale nr XXI/106/07 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 25 października 2007 r.

Załączniki do uchwały nr XXII/117/07.pdf 


Uchwała nr XXII/116/07 w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej o nr ewidencyjnym 50/17 obr. Rogalin.

UCHWAŁA NR XXII/116/07

RADY MIEJSKIEJ W MOSINIE

z dnia 29 listopada 2007 r.

 

w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej o nr ewidencyjnym 50/17 obr. Rogalin.

 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) Rada Miejska w Mosinie uchwala, co następuje:

 

 

§ 1.

 

Wyraża się zgodę na nabycie od Państwa Krzysztofa i Magdaleny Paluszczak za cenę 50.150,00 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy sto pięćdziesiąt złotych) nieruchomość gruntową położoną w Rogalinie, oznaczoną w ewidencji gruntów jako działka nr 50/17 obr. Rogalin  ark. mapy 1, o powierzchni 1003 m², zapisaną w Księdze wieczystej Sądu Rejonowego w Śremie Kw nr 31957.

 

 

§ 2.

 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Mosina.

 

 

§ 3.

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

  

 

UZASADNIENIE

 

            Na nieruchomości gruntowej o nr ewidencyjnym 50/17 w Rogalinie wybudowany został w latach 80-tych XX wieku plac zabaw dla dzieci z rejonu osiedla przy ul. Nowej. Nabycie powyższej nieruchomości ma na celu uregulowanie jej stanu prawnego.


Uchwała nr XXII/115/07 w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej o nr ewidencyjnym 516/6 i 517/6 obr. Mosina.

UCHWAŁA NR XXII/115/07

RADY MIEJSKIEJ W MOSINIE

z dnia 29 listopada 2007 r.

 

w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej o nr ewidencyjnym 516/6 i 517/6 obr. Mosina.

 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) Rada Miejska w Mosinie uchwala, co następuje:

 

 

§ 1.

 

Wyraża się zgodę na nabycie od Pani Krystyny Hemmerling za cenę 14.910,00 zł (słownie: czternaście tysięcy dziewięćset dziesięć złotych) nieruchomość gruntową, oznaczoną jako działki o nr ewid. 516/6 i 517/6 obr. Mosina ark. mapy 2, o łącznej powierzchni 426 m², zapisaną w Księdze wieczystej Sądu Rejonowego w Śremie Kw nr 31829, przeznaczoną, zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej w rejonie ulicy Wodnej w Mosinie, zatwierdzonym uchwałą nr XLIX/415/01Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 29 listopada 2001 r. (Dz. Urz. Woj. Pozn. Nr 162, poz. 4488), pod tereny zieleni publicznej, oznaczone na rysunku planu symbolem ZP.

 

 

§ 2.

 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Mosina.

 

 

§ 3.

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

  

 

UZASADNIENIE

 

            Zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt 12 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty należy do zadań własnych gminy. Zadania własne obejmują sprawy zieleni gminnej i zadrzewień. W związku z powyższym podjęcie niniejszej uchwały jest zasadne.


Uchwała nr XXII/114/07 w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej o nr ewidencyjnym 2130/6 obr. Mosina.

UCHWAŁA NR XXII/114/07

RADY MIEJSKIEJ W MOSINIE

z dnia 29 listopada 2007 r.

 

w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej o nr ewidencyjnym 2130/6 obr. Mosina.

 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) Rada Miejska w Mosinie uchwala, co następuje:

 

 

§ 1.

 

Wyraża się zgodę na nabycie od Pani Doroty Jarmińskiej za cenę 683.297,00 zł (sześćset osiemdziesiąt trzy tysiące dwieście dziewięćdziesiąt siedem złotych) nieruchomość gruntową, oznaczoną jako działka o nr ewid. 2130/6 obr. Mosina ark. mapy 37, o powierzchni 21128 m², zapisaną w Księdze wieczystej Sądu Rejonowego w Śremie Kw nr 23945, przeznaczoną, zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego części miasta Mosina, obejmującym obszar pomiędzy ul. Gałczyńskiego i torami kolejowymi linii Poznań – Wrocław, zatwierdzonym uchwałą nr LXVI/491/06 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 19 października 2006 r. (Dz. Urz. Woj. Wlkp. Nr 191, poz. 4482), w części pod parkingi z zielenią towarzyszącą (6Kp,ZPt; 4 Kp,ZPt), w części pod zieleń publiczną urządzoną (5ZPp), w części pod drogę publiczną lokalną (1KD-1), w części pod drogę wewnętrzną (2KDW) oraz w części pod zabudowę produkcyjną i produkcyjno-usługową (3P,PU; 4P,Pu; 6P,Pu).

 

 

§ 2.

 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Mosina.

 

 

§ 3.

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 


 

UZASADNIENIE

 

            Zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt 2 i 12 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty należy do zadań własnych gminy. W szczególności zadania własne obejmują sprawy gminnych dróg, ulic, organizacji ruchu drogowego oraz zieleni publicznej i zadrzewień.

            Część działki o nr ewid. 2130/6 obr. Mosina, przeznaczona pod zabudowę produkcyjną i produkcyjno-usługową, nie ma dostępu do drogi publicznej i zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, opisanym w § 1 niniejszej uchwały, stanowi jedność inwestycyjną z gruntami sąsiednimi i nie może być samodzielnie zainwestowana. W związku z powyższym podjęcie niniejszej uchwały jest zasadne.


Uchwała nr XXII/113/07 w sprawie nadania nazw ulicom w Mosinie.

UCHWAŁA NR XXII/113/07

RADY MIEJSKIEJ W MOSINIE

z dnia 29 listopada 2007 r.

 

w sprawie nadania nazw ulicom w Mosinie.

 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) Rada Miejska w Mosinie uchwala, co  następuje:

 

 

§ 1.

 

1.       Nadaje się istniejącej ulicy w Mosinie, obejmującej część działki o numerze ewidencyjnym 1633/7, biegnącej prostopadle do ul. Konopnickiej, stanowiącej własność Gminy Mosina, nazwę „Henryka Łasaka”.

Droga, która uzyskuje nazwę na mocy tego przepisu, jest oznaczona na mapie jako odcinek nr 1.

2.       Nadaje się istniejącej ulicy w Mosinie, obejmującej działki o numerach ewidencyjnych 1633/7, 1771/9 i 1770/9, biegnącej równolegle do ul. Konopnickiej, stanowiącej własność Gminy Mosina, nazwę „Stanisława Marusarza”.

Droga, która uzyskuje nazwę na mocy tego przepisu, jest oznaczona na mapie jako odcinek nr 2.

3.       Nadaje się istniejącej ulicy w Mosinie, obejmującej część działki o numerze ewidencyjnym 1769/8, biegnącej prostopadle do ul. Konopnickiej, stanowiącej własność Gminy Mosina, nazwę „Tadeusza Ślusarskiego”.

Droga, która uzyskuje tę nazwę na mocy tego przepisu, jest oznaczona na mapie jako odcinek nr 3.

4.       Nadaje się istniejącej ulicy w Mosinie, obejmującej część działek o numerach ewidencyjnych: 2622/27, 1784/9, 1769/8 oraz działkę o numerze ewidencyjnym 1768/10, biegnącej równolegle do ul. Konopnickiej, stanowiące własność Gminy Mosina, nazwę „Kazimierza Górskiego”.

Droga, która uzyskuje tę nazwę na mocy tego przepisu, jest oznaczona na mapie jako odcinek nr 4.

5.       Nadaje się istniejącej ulicy w Mosinie, obejmującej część działki o numerze ewidencyjnym 2622/48, biegnącej równolegle do ul. Konopnickiej, stanowiącej własność Gminy Mosina, nazwę „Huberta Wagnera”.

Droga, która uzyskuje tę nazwę na mocy tego przepisu, jest oznaczona na mapie jako odcinek nr 5.

6.       Nadaje się istniejącej ulicy w Mosinie, obejmującej część działek o numerach ewidencyjnych 2622/27, 1784/9 i 2622/6, biegnącej  prostopadle do ul. Konopnickiej, stanowiące własność Gminy Mosina, nazwę „Janusza Kusocińskiego”.

Droga, która uzyskuje tę nazwę na mocy tego przepisu, jest oznaczona na mapie jako odcinek nr 6.

7.       Nadaje się istniejącej ulicy w Mosinie, obejmującej część działek o numerach ewidencyjnych 2622/6 i 2622/27, biegnącej prostopadle do ul. Konopnickiej, stanowiącej własność Gminy Mosina, nazwę „Władysława Komara”.

Droga, która uzyskuje tę nazwę na mocy tego przepisu, jest oznaczona na mapie jako odcinek nr 7.

8.       Nadaje się istniejącej ulicy w Mosinie, obejmującej część działek o numerach ewidencyjnych 2618/8, 2622/27 i 2622/48, biegnącej prostopadle do ul. Konopnickiej, stanowiącej własność Gminy Mosina, nazwę „Feliksa Stamma”.

Droga, która uzyskuje tę nazwę na mocy tego przepisu, jest oznaczona na mapie jako odcinek nr 8.

9.       Nadaje się istniejącej ulicy w Mosinie, obejmującej część działki o numerze ewidencyjnym 1784/9, biegnącej prostopadle do ul. Konopnickiej, stanowiącej własność Gminy Mosina, nazwę „Bronisława Malinowskiego”.

Droga, która uzyskuje tę nazwę na mocy tego przepisu, jest oznaczona na mapie jako odcinek nr 9.

 

 

§ 2.

 

Integralną część uchwały stanowi mapa Mosiny.

 

 

§ 3.

 

Ustalone uchwałą nazwy ulic podlegają przeniesieniu na mapę zasadniczą i ewidencyjną Gminy Mosina. 

 

 

§ 4.

 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

 

 

§ 5.

 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

 

 

 

 

  

UZASADNIENIE

 

            Dnia 31 lipca i 3 grudnia 2003 r. oraz 19 lutego 2004 r. Burmistrz Gminy Mosina wydał decyzje zatwierdzające projekty podziałów działek położonych na terenie miasta Mosiny w rejonie ul. Konopnickiej, w wyniku których powstały nowe ulice. W związku z powyższym podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione.


Uchwała nr XXII/112/07 w sprawie nadania nazwy ulicy we wsi Dymaczewo Stare.

UCHWAŁA NR XXII/112/07

RADY MIEJSKIEJ W MOSINIE

z dnia 29 listopada 2007 r.

 

w sprawie nadania nazwy ulicy we wsi Dymaczewo Stare.

 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie  gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) Rada Miejska w Mosinie uchwala, co następuje:

 

 

§ 1.

 

1.     Nadaje się ulicy położonej w Dymaczewie Starym, obejmującej działkę o numerze ewidencyjnym 30/33, nazwę „Sosnowa”.

2.     Nadaje się ulicy położonej w Dymaczewie Starym, obejmującej część działki o numerze ewidencyjnym 30/34, biegnącej prostopadle do ul. Ludwika Bajera oraz część działki o numerze ewidencyjnym 28/26, biegnącej prostopadle do ul. Ludwika Bajera, nazwę „Brzozowa”.

3.     Nadaje się ulicy położonej w Dymaczewie Starym, obejmującej część działki o numerze ewidencyjnym 28/26, biegnącej równolegle do ul. Ludwika Bajera oraz część działki o numerze ewidencyjnym 30/34, biegnącej równolegle do ul. Ludwika Bajera i działkę o numerze ewidencyjnym 29, nazwę „Dębowa”.

        

 

§ 2.

 

Integralną część uchwały stanowi mapa wsi Dymaczewo Stare.

 

 

§ 3.

 

Ustalona uchwałą nazwa ulicy podlega przeniesieniu na mapę zasadniczą i ewidencyjną Gminy Mosina. 

 

 

§ 4.

 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

 

 

§ 5.

 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

 

 

 

 

UZASADNIENIE

 

       W wyniku decyzji podziałowych z dnia 19 czerwca 2006 r. Nr PP.MP/7430-27/06 oraz z dnia 14 lutego 2006 r. Nr PN 7414-11/01, wydanych przez Burmistrza Gminy Mosina,  powstały ulice o numerach ewidencyjnych 30/33, 30/34 oraz 28/26.

       W dniu 4 października 2007 r. Rada Sołecka wsi Dymaczewo Stare zwróciła się z wnioskiem o nadanie nazw wydzielonym ulicom w Dymaczewie Starym. W związku z powyższym podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione.

 

Załącznik do uchwały nr XXII/112/07.pdf