XXI Sesja Rady Miejskiej w Mosinie - 25.10.2007

Uchwała nr XXI/111/07 w sprawie powiadomienia Skarbnika Gminy Mosina o obowiązku przedłożenia oświadczenia lustracyjnego.

UCHWAŁA NR XXI/111/07

RADY MIEJSKIEJ W MOSINIE

z dnia 25 października 2007 r. 

 

w sprawie powiadomienia Skarbnika Gminy Mosina o obowiązku przedłożenia oświadczenia lustracyjnego.

 

 

            Na podstawie art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 7 września 2007 r. o zmianie ustawy o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944 – 1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. Nr 165, poz. 1171), art. 8 pkt 31) oraz art. 4 pkt 32) ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944 – 1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. z 2007 r. Nr 63, poz. 425 z późn. zm.) Rada Miejska w Mosinie uchwala, co następuje:

 

 

§ 1.

 

Postanawia się powiadomić Panią Ewę Marciniak – Skarbnika Gminy Mosina o obowiązku przedłożenia Radzie Miejskiej w Mosinie oświadczenia dotyczącego pracy lub służby w organach bezpieczeństwa państwa lub współpracy z tymi organami w okresie od 22 lipca 1944 r. do 31 lipca 1990 r., zwanego dalej „oświadczeniem lustracyjnym”.

 

 

§ 2.

 

Treść powiadomienia, o którym mowa w § 1, określa załącznik do niniejszej uchwały.

 

 

§ 3.

 

Upoważnia się Przewodniczącego Rady Miejskiej w Mosinie do podpisania powiadomienia oraz do niezwłocznego przekazania oświadczenia lustracyjnego przedłożonego Radzie Miejskiej w Mosinie przez Skarbnika Gminy Mosina do Biura Lustracyjnego Instytutu Pamięci Narodowej.

 

 

§ 4.

 

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Miejskiej w Mosinie.

 

 

§ 5.

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 

 

UZASADNIENIE

 

W dniu 15 marca 2007 r. weszła w życie ustawa z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944 – 1990 oraz treści tych dokumentów, która wprowadziła obowiązek składania tzw. oświadczeń lustracyjnych, dotyczących pracy lub służby w organach bezpieczeństwa państwa lub współpracy z tymi organami w okresie od 22 lipca 1944 r. do 31 lipca 1990 r. Zgodnie z wyżej wymienioną ustawą została przeprowadzona procedura składania tych oświadczeń przez osoby publiczne urodzone przed dniem 1 sierpnia 1972 r. Tymczasem w dniu 11 maja 2007 r. Trybunał Konstytucyjny w sprawie sygn. akt K2/07 wydał wyrok, ogłoszony Dzienniku Ustaw Nr 85, poz. 571, w którym stwierdził między innymi niezgodność wzoru oświadczenia lustracyjnego z Konstytucją RP. W dniu 7 września 2007 r. została uchwalona ustawa o zmianie ustawy o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944 – 1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. Nr 165, poz. 1171), która ustaliła nowy wzór oświadczenia lustracyjnego, z czego wynika obowiązek ponownego przeprowadzenia procedury składania tychże oświadczeń.

Art. 4 ust. 1 wyżej wymienionej ustawy stanowi, że osoba urodzona przed 1 sierpnia 1972 r., która w dniu wejścia w życie niniejszej ustawy, pełni funkcję publiczną w rozumieniu art. 4 ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944 – 1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. z 2007 r. Nr 63, poz. 425 z późn. zm.), ma obowiązek złożenia oświadczenia lustracyjnego w terminie trzech miesięcy od dnia otrzymania powiadomienia. Ma to być oświadczenie osoby publicznej o tym, czy od 22 lipca 1944 r. do 31 lipca 1990 r. pracowała, pełniła służbę oraz czy była współpracownikiem, w rozumieniu art. 3a ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944 – 1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. z 2007 r. Nr 63, poz. 425 z późn. zm.) organów bezpieczeństwa państwa, w rozumieniu art. 2 wyżej wymienionej ustawy.

W art. 4 tejże ustawy określony został katalog osób pełniących funkcje publiczne zobowiązanych do złożenia oświadczenia, wśród których w pkt 32 wymieniono między innymi skarbnika gminy.

Właściwym organem do powiadomienia skarbnika gminy, zgodnie z art. 8 pkt 31 wyżej powołanej ustawy, jest właściwy organ powołujący. Organem powołującym  w myśl art. 18 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) jest rada gminy, do której kompetencji należy powoływanie i odwoływanie skarbnika gminy na wniosek wójta.

W art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 7 września 2007 r. o zmianie ustawy o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944 – 1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. Nr 165, poz. 1171) na organ powołujący nałożony został obowiązek powiadomienia osoby, w terminie trzech miesięcy od dnia wejścia w życie tej ustawy, o obowiązku złożenia oświadczenia lustracyjnego oraz poinformowania o skutku niedopełnienia tego obowiązku. Termin ten upłynie w dniu 14 grudnia 2007 r. Osoby lustrowane obowiązek złożenia oświadczenia muszą zrealizować w terminie trzech miesięcy od dnia otrzymania powiadomienia pod rygorem pozbawienia funkcji publicznej z mocy prawa.

Na Radzie Miejskiej w Mosinie, w myśl art. 7 ust. 5 ustawy, ciąży również obowiązek niezwłocznego przekazania oświadczeń do Biura Lustracyjnego IPN, stad też koniecznym jest upoważnienie Przewodniczącego Rady Miejskiej do dokonania tych czynności.

W związku z tym podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione.

                       

 

Załącznik do uchwały nr XXI/111/07 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 25 października 2007r.

 

 

 

 

Mosina, dnia           2007 r.

 

 

 

 

                                                                            Pani

                                                                            Ewa MARCINIAK

                                                                            Skarbnik Gminy Mosina

 

 

 

Niniejszym powiadamiam Panią o wynikającym z art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 7 września 2007 r. o zmianie ustawy o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944 – 1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. Nr 165, poz. 1171) obowiązku przedłożenia Radzie Miejskiej w Mosinie oświadczenia dotyczącego pracy lub służby w organach bezpieczeństwa państwa lub współpracy z tymi organami w okresie od 22 lipca 1944 r. do 31 lipca 1990 r., zwanego „oświadczeniem lustracyjnym”, o którym mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944 – 1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. z 2007 r. Nr 63, poz. 425 z późn. zm.).

Oświadczenie lustracyjne należy złożyć w terminie trzech miesięcy od dnia doręczenia niniejszego powiadomienia, do Przewodniczącego Rady Miejskiej w Mosinie na właściwym druku wzoru oświadczenia lustracyjnego, który stanowi załącznik nr 1a do ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944 – 1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. z 2007 r. Nr 63, poz. 425 z późn. zm.).

Informuję również, że w przypadku nie złożenia w wyżej wymienionym terminie oświadczenia lustracyjnego następuje skutek określony w art. 4 ust. 5 ustawy z dnia 7 września 2007 r. o zmianie ustawy o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944 – 1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. Nr 165, poz. 1171), tj. wystąpienie z mocy prawa, z dniem w którym upłynął termin do złożenia oświadczenia, obligatoryjnej przesłanki do pozbawienia Pani pełnionej funkcji Skarbnika Gminy Mosina.


Uchwała nr XXI/110/07 w sprawie zmian w składzie komisji stałych Rady Miejskiej w Mosinie.

UCHWAŁA NR XXI/110/07

RADY MIEJSKIEJ W MOSINIE

z dnia 25 października 2007 r.

 

w sprawie zmian w składzie komisji stałych Rady Miejskiej w Mosinie.

 

 

Na podstawie art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym      (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz § 14 ust. 1 Statutu Gminy Mosina, stanowiącego załącznik do uchwały nr XV/131/03 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 23 października  2003 r. w sprawie Statutu Gminy Mosina (Dz. Urz. Woj. Wlkp. Nr 189, poz. 3523), zmienionego uchwałą nr XX/166/04 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 29 stycznia 2004 r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Mosina (Dz. Urz. Woj. Wlkp. Nr 21, poz. 617), zmienionego uchwałą nr XXXVI/310/05 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 27 stycznia 2005 r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Mosina (Dz. Urz. Woj. Wlkp. Nr 24, poz. 621), zmienionego uchwałą nr XLIX/379/05 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 30 listopada 2005 r. w sprawie Statutu Gminy Mosina (Dz. Urz. Woj. Wlkp. Nr 179, poz. 4895) Rada Miejska w Mosinie uchwala, co następuje:

 

 

§ 1.

 

Ze składu Komisji Ochrony Środowiska i Rolnictwa odwołuje się radną Małgorzatę Twardowską.

 

 

§ 2.

 

1.     Załącznik do niniejszej uchwały przedstawia aktualny skład komisji stałych Rady Miejskiej w Mosinie.

2.     Traci moc obowiązującą załącznik do uchwały nr VIII/49/07 z 28 lutego 2007 r. w sprawie zmian w składzie komisji stałych Rady Miejskiej w Mosinie.

 

 

§ 3.

 

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Miejskiej.

 

 

§ 4.

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

Załącznik do uchwały nr XXI/110/07 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 25 października 2007 r.

 

 

      I.         Komisja Budżetu i Finansów

1.         Dymalski Leszek

2.         Falbierski Jerzy

3.         Klemens Marek

4.         Krause Maria

5.         Mania Wiesława

6.         Marciniak Jan

7.         Przybył Paweł

8.         Szczygieł-Nowak Krystyna

9.         Twardowska Małgorzata

10.     Wiązek Waldemar

11.     Żak Tomasz

 

II.      Komisja Ochrony Środowiska i Rolnictwa

1.         Falbierski Jerzy

2.         Kleiber Kordian

3.         Kunaj Marian

4.         Mikołajczak Stanisław

5.         Rybicki Ryszard

6.         Szeszuła Jacek

7.         Waligórski Waldemar

8.         Wiązek Waldemar

 

      III.   Komisja Edukacji, Kultury i Sportu

1.         Białas Danuta

2.         Czaińska Barbara

3.         Mania Wiesława

4.         Marciniak Jan

5.         Przybył Paweł

6.         Szeszuła Jacek

7.         Żak Tomasz

 

      IV.    Komisja Ochrony Zdrowia i Pomocy Społecznej

1.         Czaińska Barbara

2.         Jabłoński Marian

3.         Karliński Antoni

4.         Mikołajczak Stanisław

5.         Szczygieł-Nowak Krystyna

 

     V.       Komisja Inwestycji, Mienia Komunalnego i Ładu Przestrzennego

1.         Dymalski Leszek

2.         Karliński Antoni

3.         Kleiber Kordian

4.         Klemens Marek

5.         Krause Maria

6.         Kunaj Marian

7.         Marciniak Jan

8.         Mikołajczak Stanisław

9.         Rybicki Ryszard

10.     Waligórski Waldemar

11.     Wiązek Waldemar

12.     Żak Tomasz

 

VI.    Komisja Porządku Publicznego i Bezpieczeństwa

1.         Dymalski Leszek

2.         Falbierski Jerzy

3.         Jabłoński Marian

4.         Karliński Antoni

5.         Kleiber Kordian

6.         Kunaj Marian

7.         Rybicki Ryszard

 

     VII. Komisja Promocji Gminy i Współpracy Samorządowej

1.         Białas Danuta

2.         Czaińska Barbara

3.         Mania Wiesława

4.         Przybył Paweł

5.         Szeszuła Jacek

6.         Twardowska Małgorzata

7.         Waligórski Waldemar

 


Uchwała nr XXI/109/07 zmieniająca uchwałę nr XX/92/07 z dnia 27.09.2007 r. o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów gruntów rolnych i leśn

UCHWAŁA NR XXI/109/07

RADY MIEJSKIEJ W MOSINIE

z dnia 25 października 2007 r.

 

zmieniająca uchwałę nr XX/92/07 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 27 września 2007 r. o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów gruntów rolnych i leśnych na obszarze części wsi Daszewice i Babki, Gmina Mosina.

 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.) Rada Miejska w Mosinie uchwala, co następuje:

 

 

§ 1.

 

W uchwale nr XX/92/07 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 27 września 2007 r. o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów gruntów rolnych i leśnych na obszarze części wsi Daszewice i Babki, Gmina Mosina, § 1 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2.  Granica obszaru objętego planem miejscowym, o którym mowa w ust. 1, przebiega wzdłuż wschodniej granicy Gminy Mosina na terenie wsi Daszewice, następnie w odległości 750,0 m na południe od południowej granicy ulicy Poznańskiej we wsi Daszewice, do działki o nr ewid. 175 obręb Daszewice, następnie wzdłuż południowej granicy tejże działki, następnie wzdłuż południowej granicy działki o nr ewid. 109 obręb Babki do odległości 100,0 m od budynków zagrody rolniczej usytuowanej na działce o nr ewid. 116/2 obręb Babki, następnie okrąża przedmiotową zagrodę w odległości 100,0 m na południe do działki o nr ewid. 117 obręb Babki, następnie wzdłuż zachodniej granicy działek o nr ewid. 117, 83, 84 obręb Babki aż do przedłużenia linii lasu na działce o nr ewid. 173 obręb Babki, następnie wzdłuż linii lasu na działce o nr ewid. 173 obręb Babki do działki o nr ewid. 209 obręb Babki, następnie wzdłuż zachodniej granicy działki o nr ewid. 209 obręb Babki do działki o nr ewid. 74 obręb Babki, wzdłuż południowej i zachodniej granicy działki o nr ewid. 74 obręb Babki, następnie wzdłuż południowej granicy działki o nr ewid. 75 obręb Babki, następnie wzdłuż wschodniej granicy działki o nr ewid. 72 obręb Babki do linii przebiegającej wzdłuż północnej granicy lasu na działce o nr ewid. 196 obręb Babki do linii stanowiącej przedłużenie zachodniej granicy działki o nr ewid. 104/7 obręb Babki, następnie wzdłuż zachodniej granicy działki o nr ewid. 104/7 obręb Babki do linii stanowiącej przedłużenie północnej granicy działki o nr ewid. 108/2 obręb Babki, następnie wzdłuż północnej, wschodniej i ponownie północnej granicy działki o nr ewid. 108/2 obręb Babki do działki o nr ewid. 117 obręb Babki, wzdłuż wschodniej granicy działki o nr ewid. 117 obręb Babki do linii stanowiącej przedłużenie południowej granicy Gminy Mosina na terenie wsi Daszewice, następnie wzdłuż południowej granicy Gminy Mosina na terenie wsi Daszewice do wschodniej granicy Gminy Mosina na terenie wsi Daszewice.”

 

 

§ 2.

 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

 

 

§ 3.

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

  

UZASADNIENIE

 

            Dnia 27 września 2007 r. Rada Miejska w Mosinie podjęła uchwałę nr XX/92/07 o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów gruntów rolnych i leśnych na obszarze części wsi Daszewice i Babki, Gmina Mosina. Na załączniku graficznym, tj. rysunku w skali 1:20 000 przedstawiono obszar opracowania przedmiotowego planu. Jednocześnie w § 1 ust. 2 wyżej wymienionej uchwały Rady Miejskiej w Mosinie opisano przebieg granic opracowania planu miejscowego w oparciu o numery ewidencyjne działek. Należy w tym miejscu zaznaczyć, iż w przytoczonym § 1 ust. 2 uchwały nr XX/92/07 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 27 września 2007 r. omyłkowo zamiast działki o nr ewid. 175 obręb Daszewice, wpisano działkę o nr ewid. 173 obręb Daszewice. Podkreślenia wymaga, że działki o nr ewid. 175 obręb Daszewice i 109 obręb Babki stanowią drogę prowadzącą do Majątku Kubalin. Droga ta, jak zostało to przedstawione na załączniku graficznym, stanowi granicę opracowania przedmiotowego planu miejscowego. Natomiast działka o nr ewid. 173 obręb Daszewice, jest również drogą, jednakże nie stykającą się w żadnym miejscu z działką o nr ewid. 109 obręb Babki. Biorąc powyższe pod uwagę należy stwierdzić, że konieczna jest zmiana treści § 1 ust. 2 uchwały nr XX/92/07 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 27 września 2007 r. o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów gruntów rolnych i leśnych na obszarze części wsi Daszewice i Babki, Gmina Mosina, celem usunięcia zaistniałej omyłki pisarskiej, wprowadzenia zgodności pomiędzy treścią uchwały i jej załącznikiem graficznym i tym samym spełnienie wymogów formalnych koniecznych do przeprowadzenia zgodnej z przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.) procedury planistycznej.


Uchwała nr XXI/108/07 w sprawie uznania za bezskuteczne wezwań Rady Miejskiej w Mosinie do usunięcia naruszenia interesu prawnego lub uprawnienia.

UCHWAŁA NR XXI/108/07

RADY MIEJSKIEJ W MOSINIE

z dnia 25 października 2007 r.

 

w sprawie uznania za bezskuteczne wezwań Rady Miejskiej w Mosinie do usunięcia naruszenia interesu prawnego lub uprawnienia.

 

 

            Na podstawie art. 101 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) Rada Miejska w Mosinie uchwala, co następuje:

 

 

§ 1.

 

1.     Uznaje się za bezskuteczne, skierowane do Rady Miejskiej w Mosinie, wezwanie Pana Krzysztofa Kurkowiaka, zam.                                             , z dnia 10 października 2007 r., do uchylenia uchwały nr XX/92/07 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 27 września 2007 r. o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów gruntów rolnych i leśnych na obszarze części wsi Daszewice i Babki, Gmina Mosina, ze względu na naruszenie prawa i jego interesu prawnego wynikającego z własności nieruchomości objętych projektem zmiany planu.

2.     Uznaje się za bezskuteczne, skierowane do Rady Miejskiej w Mosinie, wezwanie Państwa Małgorzaty i Leona R. Twardowskich, zam.                                , z dnia 10 października 2007 r., do uchylenia uchwały nr XX/92/07 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 27 września 2007 r. o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów gruntów rolnych i leśnych na obszarze części wsi Daszewice i Babki, Gmina Mosina, ze względu na naruszenie prawa i ich interesu prawnego wynikającego z własności nieruchomości objętych projektem zmiany planu.

3.     Uznaje się za bezskuteczne, skierowane do Rady Miejskiej w Mosinie, wezwanie Państwa Urszuli i Zygmunta Ryczek, zam.                                                   , z dnia 10 października 2007 r., do uchylenia uchwały nr XX/92/07 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 27 września 2007 r. o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów gruntów rolnych i leśnych na obszarze części wsi Daszewice i Babki, Gmina Mosina, ze względu na naruszenie prawa i ich interesu prawnego wynikającego z własności nieruchomości objętych projektem zmiany planu.

4.     Uznaje się za bezskuteczne, skierowane do Rady Miejskiej w Mosinie, wezwanie Pana Marka Foltyna, zam.                                          , z dnia 10 października 2007 r., do uchylenia uchwały nr XX/92/07 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 27 września 2007 r. o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów gruntów rolnych i leśnych na obszarze części wsi Daszewice i Babki, Gmina Mosina, ze względu na naruszenie prawa i jego interesu prawnego wynikającego z własności nieruchomości objętych projektem zmiany planu.

 

 

§ 2.

 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Mosina.

 

 

§ 3.

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 

UZASADNIENIE

 

            Dnia 27 września 2007 r., na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.), Rada Miejska w Mosinie podjęła uchwałę nr XX/92/07 o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów gruntów rolnych i leśnych na obszarze części wsi Daszewice i Babki, Gmina Mosina. Dnia 10 października 2007 r. do Rady Miejskiej w Mosinie wpłynęły wezwania Pana Krzysztofa Kurkowiaka, zam.                                                 , Państwa Małgorzaty i Leona R. Twardowskich, zam.                                             , Państwa Urszuli i Zygmunta Ryczek, zam.                                           oraz Pana Marka Foltyna, zam.                                                 , wzywające Radę Miejską w Mosinie do uchylenia wyżej wymienionej uchwały nr XX/92/07 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 27 września 2007 r. ze względu na to, że uchwała ta narusza prawo i interes prawny wnioskodawców wynikający z prawa własności nieruchomości objętych projektem zmiany. Wnioskodawcy nie wskazali żadnej podstawy prawnego rzekomego naruszenie prawa oraz swojego interesu prawnego.

            W związku z powyższym należy stwierdzić co następuje:

            W myśl art. 14 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.) kompetencja do podjęcia uchwały o przystąpieniu do sporządzenia planu miejscowego należy do rady gminy, w tym przypadku Rady Miejskiej w Mosinie. Inicjatywa podjęcia takiej uchwały przysługuje tylko i wyłącznie Radzie Miejskiej w Mosinie oraz Burmistrzowi Gminy Mosina. Przywołana ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym nie przewiduje innych inicjatorów i wnioskodawców, w tym osób fizycznych, podjęcia jakiejkolwiek uchwały o przystąpieniu do sporządzenia planu miejscowego. Co więcej należy stwierdzić, iż sporządzanie planów miejscowych ma charakter fakultatywny, ponieważ ustawodawca nie ustanowił, iż sporządzenie planów miejscowych jest obowiązkowym zadaniem gminy jako jednostki samorządu terytorialnego.

            Zgodnie z art. 4 ust. 1, art. 14 ust. 8 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.) wynika, że to plan miejscowy jest aktem prawa miejscowego i to w nim następuje ustalenie przeznaczenia terenu, rozmieszczenia inwestycji celu publicznego oraz określenie sposobów zagospodarowania i warunków zabudowy. Natomiast uchwała o przystąpieniu do sporządzenia planu miejscowego aktem prawa miejscowego nie jest. Uchwała o przystąpieniu do sporządzenia planu miejscowego rozpoczyna proces planistyczny i nie ustala ani przeznaczenia terenu, ani rozmieszczenia inwestycji celu publicznego, ani też sposobów zagospodarowania oraz warunków zabudowy. Oczywiście ustalenia planu miejscowego - aktu prawa miejscowego kończącego procedurę planistyczną, są ściśle powiązane z kierunkami polityki przestrzennej wyznaczonymi w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy. Jednakże uchwała o przystąpieniu do sporządzenia planu miejscowego jest tylko i wyłącznie uchwałą rozpoczynającą, na wniosek Burmistrza Gminy Mosina, bądź z inicjatywy Rady Miejskiej w Mosinie, procedurę związaną z opracowaniem aktu prawa miejscowego, jakim jest miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. Należy podkreślić, iż sporządzenie planu miejscowego zakłada szeroki udział społeczeństwa, w przeciwieństwie do procedury administracyjnej związanej z wydaniem decyzji o warunkach zabudowy.

Konieczne jest zatem rozważenie, w jaki sposób uchwała o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów gruntów rolnych i leśnych na obszarze części wsi Daszewice i Babki, nie stanowiąca aktu prawa miejscowego może naruszać czyjkolwiek interes prawny, w tym rolników, którzy ten teren uprawiają. To plan miejscowy jako akt prawa miejscowego oddziałuje – kształtuje wraz z innymi przepisami, sposób wykonywania prawa własności.

            Podkreślenia w tym miejscu wymaga, iż uchwała nr XXIX/241/04 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 22 lipca 2004 r. nie dotyczyła, jak to podali wnioskodawcy, zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, a uchylenia uchwały o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego Gminy Mosina. Należy podkreślić, iż brak jest przepisu, który nakazywałby Radzie Miejskiej w Mosinie podejmowanie uchwał o przystąpieniu do sporządzenia planu miejscowego dla obszarów rozłącznych przestrzennie, tj. nie pokrywających się obszarowo. Natomiast w przypadku uchwał w sprawie uchwalenia planu miejscowego, a zatem uchwał kończących procedurę planistyczną, ustawodawca w art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.) określił, iż wejście w życie planu miejscowego powoduje utratę mocy obowiązującej innych planów zagospodarowania przestrzennego lub ich części odnoszących się do objętego nim terenu. Przedstawione powyżej podejście jest jak najbardziej słuszne, z tego względu, że procedura planistyczna jest procedurą długotrwałą i nigdzie w przepisach ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.) oraz przepisach wcześniejszych nie jest zapisane, kiedy winna zostać zakończona.

            Biorąc powyższe pod uwagę należy stwierdzić, iż brak jest podstaw do uchylenia uchwały nr XX/92/07 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 27 września 2007 r. o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów gruntów rolnych i leśnych na obszarze części wsi Daszewice i Babki, Gmina Mosina.

 

 

 


Uchwała nr XXI/107/07 w sprawie Statutu Gminy Mosina.

UCHWAŁA NR XXI/107/07

RADY MIEJSKIEJ W MOSINIE

z dnia 25 października 2007 r.

 

w sprawie Statutu Gminy Mosina.

 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) Rada Miejska w Mosinie uchwala, co następuje:

 

 

§ 1.

 

W Statucie Gminy Mosina, stanowiącym załącznik do uchwały nr XV/131/03 z dnia 23 października 2003 r., zmienionym uchwałą nr XX/166/04 z dnia 29 stycznia 2004 r., uchwałą nr XXXVI/310/05 z dnia 27 stycznia 2005 r. oraz uchwałą nr XLIX/379/05 z dnia 30 listopada 2005 r., załącznik nr 3 „Wykaz jednostek organizacyjnych Gminy Mosina” otrzymuje nowe brzmienie, jak w załączniku do niniejszej uchwały.

 

 

§ 2.

 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Mosina.

 

 

§ 3.

 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

 

 

 

UZASADNIENIE

 

W związku z tym, że w roku 2006 utworzone zostało Gimnazjum nr 1 w Mosinie, istnieje konieczność dostosowania wykazu jednostek organizacyjnych Gminy Mosina
do aktualnej sytuacji.

 

 

 

Załącznik do uchwały nr XXI/107/07 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 25 października 2007 r.

 

 

 

 

Załącznik nr 3

do Statutu Gminy Mosina

 

WYKAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH GMINY MOSINA

 

 

1.      Mosiński Ośrodek Kultury w Mosinie.

2.      Mosińska Biblioteka Publiczna w Mosinie.

3.      Ośrodek Pomocy Społecznej w Mosinie.

4.      Zakład Usług Komunalnych w Mosinie.

5.      Ośrodek Sportu i Rekreacji w Mosinie.

6.      Zespół Szkół w Mosinie.

7.      Gimnazjum nr 1 w Mosinie.

8.      Gimnazjum w Daszewicach.

9.      Gimnazjum w Pecnej.

10.  Gimnazjum w Rogalinie.

11.  Szkoła Podstawowa nr 1 w Mosinie.

12.  Szkoła Podstawowa w Czapurach.

13.  Szkoła Podstawowa w Daszewicach.

14.  Szkoła Podstawowa w Krosinku.

15.  Szkoła Podstawowa w Krośnie.

16.  Szkoła Podstawowa w Pecnej.

17.  Szkoła Podstawowa w Rogalinku.

18.  Przedszkole nr 1 w Mosinie.

19.  Przedszkole nr 2 w Mosinie.

20.  Przedszkole nr 3 – Integracyjne w Mosinie.

21.  Przedszkole nr 4 w Mosinie.

 


Uchwała nr XXI/106/07 w sprawie budżetu Gminy Mosina na rok 2007.

 

UCHWAŁA NR XXI/106/07

RADY MIEJSKIEJ W MOSINIE

z dnia 25 października 2007 r.

 

w sprawie budżetu Gminy Mosina na rok 2007.

 

 

               Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. nr 142, poz. 1591 ze zmianami) oraz art. 165, art. 166,  art. 173, art. 184 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zmianami), Rada Miejska w Mosinie uchwala, co następuje:

 

§ 1.

 

W uchwale nr XIII/67/07 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 14 maja 2007 r. w sprawie budżetu Gminy Mosina na rok 2007, zmienionej uchwałami Rady Miejskiej w Mosinie: Nr XVIII/77/07 z dnia 28 czerwca 2007 r.,  Nr XIX/83/07 z dnia 12 września 2007 r., Nr XX/95/07 z dnia 27 września 2007 r. i zarządzeniem Burmistrza Gminy Mosina nr 144/07 z dnia 28 września 2007 r.,  wprowadza się następujące zmiany:

 

§ 1 otrzymuje brzmienie:

 

„§1.

Ustala się dochody budżetu na rok 2007 w wysokości

-       zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały

54.738.987,62 zł

 

Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:

 

 

1)       Dotacje celowe na realizacje zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 6.906.314,00 zł – zgodnie z załącznikiem nr 5

 

 

2)       Dotacje celowe na realizację zadań wspólnych realizowanych na podstawie umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 42.000,00 zł.”

 

 

§ 2 otrzymuje brzmienie:

 

„§2.

Ustala się wydatki budżetu na rok 2007 w wysokości

-       zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały

52.459.023,62 zł

1.   

Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują:

 

 

1)       Wydatki bieżące w wysokości 44.620.193,00 zł,
w tym na:

 

 

a) wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń

    17.885.550,00 zł,

 

 

b) dotacje udzielone z budżetu Gminy 4.539.347,00 zł,
w tym:

-       przedmiotowe dla zakładów budżetowych 1.927.279,00 zł,

-       podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty 235.000,00 zł,

-       dotacje dla publicznych jednostek systemu oświaty 75.000,00 zł

-       dotacje celowe z budżetu na finansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 322.000,00 zł,

-       podmiotowe dla instytucji kultury 1.763.000,00 zł,

-       dotacje celowe  przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 198.000,00 zł,

-       celowe przekazane dla powiatu 19.068,00 zł

c) wydatki na obsługę długu 670.100,00 zł,

 

 

2)       Wydatki majątkowe w wysokości 7.556.400,00 zł

 

 

3)       Dotacje na zadania inwestycyjne 282.430,62 zł

 

2.   

Wydatki związane z wieloletnimi planami inwestycyjnymi z wyodrębnieniem wydatków na finansowanie poszczególnych programów w latach 2007 – 2009  zgodnie z załącznikiem nr 7

 

3.   

Kwota wydatków określona w ust. 1 obejmuje:

 

 

1)       wydatki związane z realizacja zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 6.906.314,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5

 

 

2)       wydatki związane z realizacja zadań wspólnych  na podstawie porozumień w wysokości 42.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4”

 

 

 

§ 2.

 

Pozostałe postanowienia uchwały pozostają bez zmian.

 

§ 3.

 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Mosina.

 

 § 4.

 

 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i dotyczy roku budżetowego 2007.


 

 

 

U z a s a d n i e n i e

 

do uchwały Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 25 października 2007 r.

 

 

  1. Dochody

-      Dział 750 zwiększa się o kwotę 7.700,00 zł z tytułu dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej,

-      Dział 751 zwiększa się o kwotę 45.231,00 zł w związku z dotacją przeznaczoną na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu RP,

-      Dział 756 zwiększa się o kwotę 155.000,00 zł w wyniku ponadplanowych dochodów z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych,

-      Dział 801 zwiększa się o kwotę 70.551,00 zł z tytułu dotacji celowych, w tym: 62.361,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego pracowników młodocianych oraz 8.190,00 zł środki na dofinansowanie wycieczek dla dzieci i młodzieży,

-      Dział 852 zmniejsza się o kwotę 76.711,00 zł, w tym: zmniejszenie dotacji  na świadczenia rodzinne i pielęgnacyjne o 90.000,00 zł, oraz zwiększenie dotacji na: zasiłki i pomoc w naturze 5.100,00 zł i 8.189,00 zł środki na dożywianie,

-      Dział 854 – zwiększa się o kwotę 31.321,00 zł z tytułu dotacji przeznaczonej na pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym

 

Łączne zwiększenie dochodów wynosi 233.092,00 zł.

 

  1. Wydatki

-      Dział 750 zwiększa się o kwotę 162.700,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia, w tym dotacja 7.700,00 zł,

-      Dział 751 zwiększa się o kwotę 45.231,00 zł z przeznaczeniem na koszty wyborów do Sejmu i Senatu RP,

-      Dział 754 zwiększa się o kwotę 419,00 zł z przeznaczeniem na dotację celową dla OSP

-      Dział 801 zwiększa się o kwotę 68.996,00 zł, w tym zwiększenie z tytułu dotacji 70.551,00 zł, oraz zmniejsza się o kwotę 1.555,00 zł i przenosi do działu 854,

-      Dział 852 zmniejsza się o kwotę 76.711,00 zł, w tym: zmniejszenie dotacji  na świadczenia rodzinne i pielęgnacyjne o 90.000,00 zł, oraz zwiększenie dotacji na: zasiłki i pomoc w naturze 5.100,00 zł i 8.189,00 zł środki na dożywianie,

-      Dział 854 zwiększa się o kwotę 32.876,00 zł w wyniku przeniesienia kwoty 1.555,00 zł z działu 801, oraz z tytułu dotacji w kwocie 31.321,00 zł,

-      Dział 926 zmniejsza się o kwotę 419,00 zł w wyniku zmniejszenia dotacji na zadania z zakresu kultury fizycznej i  sportu.

-        

Łączne zwiększenie wydatków wynosi 233.092,00 zł.

 

Ponadto dokonuje się przeniesień wydatków w celu prawidłowej realizacji budżetu.

Załączniki do uchwały nr XXI/106/07.pdf 


Uchwała nr XXI/105/07 w sprawie Rocznego Programu Współpracy samorządu Gminy Mosina z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 20

UCHWAŁA NR XXI/105/07

RADY MIEJSKIEJ W MOSINIE

z dnia 25 października 2007 r.

 

w sprawie Rocznego Programu Współpracy samorządu Gminy Mosina z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2008.

 

 

Na podstawie art. 5 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz.873 z późn. zm.) Rada Miejska w Mosinie uchwala, co następuje:

 

 

§ 1.

 

Przyjmuje się Roczny Program Współpracy samorządu Gminy Mosina z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2008.

 

 

§ 2.

 

1.      Ilekroć w Programie jest mowa o :

1)  „ustawie” – rozumie się przez to ustawę z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.),

2)   „Gminie” – rozumie się przez to Gminę Mosina,

3)  „podmiotach” – rozumie się przez to organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy,

4)  „dotacji” – rozumie się przez to dotację w rozumieniu art. 106 ust 2 pkt 1 lit. d oraz art. 107 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.),

5)  „konkursie” – rozumie się przez to otwarty konkurs ofert, o którym mowa w art. 11 ust. 2 i w art. 13 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz otwarty konkurs ofert, o którym mowa w art. 25 ust. 4 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 64, poz.593 z późn.  zm.).

2.     Terminy użyte w § 2 ust. 1 Programu mają zastosowanie do zarządzeń Burmistrza Gminy Mosina wydanych na podstawie uchwał Rady Miejskiej w Mosinie w sprawie przyjęcia Wieloletniego i Rocznego Programu Współpracy.

 

 

§ 3.

 

Celem Rocznego Programu Współpracy samorządu Gminy Mosina z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego jest przede wszystkim efektywne wykorzystanie społecznej aktywności, która służy zaspokajaniu potrzeb społeczności lokalnej.

Jednocześnie planowane działania służą realizacji Wieloletniego Programu Współpracy samorządu Gminy Mosina z organizacjami pozarządowymi.

 

 

§ 4.

 

1.       Obszarem współpracy są zadania publiczne wykonywane przez Gminę Mosina na podstawie odrębnych ustaw i dobrowolne działania podejmowane przez organizacje w ramach swojej działalności statutowej.

2.       W roku 2008 współpraca będzie dotyczyć w szczególności następujących obszarów:

a)    pomoc społeczna;

b)    kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i tradycji narodowej;

c)   upowszechnianie kultury fizycznej, sportu i turystyki oraz wypoczynek dzieci i młodzieży;

d)   działalność wspomagająca rozwój społeczności lokalnej, współpraca ze społecznościami lokalnymi i regionalnymi innych państw, w tym promocja Gminy;

e)   ekologia, ochrona środowiska, przyrody i zwierząt;

f)    edukacja publiczna i wychowanie.

3.   Planowana kwota wydatków związana z realizacją powyższych zadań wyniesie:

- w pierwszym etapie 320 000,00 zł,

- w drugim etapie w wysokości 80 000,00 zł.

4.   Zadania priorytetowe w poszczególnych obszarach:

1)   pomoc społeczna:

a)    pomoc żywnościowa rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej;

b)   organizacja „Wieczerzy Wigilijnej” dla osób w trudnej sytuacji materialnej;

c)   wykonywanie innych zadań wynikających z bieżących potrzeb społeczności lokalnej z zakresu pomocy społecznej;

2)   kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i tradycji narodowej:

a)    organizowanie imprez kulturalnych i okolicznościowych;

b)   przeglądy twórczości amatorskiej;

c)    kultywowanie i promocja muzyki, śpiewu i tańca;

d)   działalność kulturalna związana z aktywizacją osób starszych i samotnych;

e)   działania z zakresu edukacji kulturalnej ze szczególnym uwzględnieniem programów skierowanych do dzieci i młodzieży;

3)   upowszechnianie kultury fizycznej, sportu i turystyki:

a)    szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży;

b)  upowszechnianie kultury fizycznej, sportu i turystyki realizowane poprzez organizowanie imprez rekreacyjnych i sportowych o zasięgu lokalnym;

c)   wypoczynek dzieci i młodzieży, w tym organizowanie aktywnych form wypoczynku podczas ferii szkolnych i wakacji oraz w czasie wolnym od zajęć szkolnych;

d)   całoroczne zajęcia sportowe dla dzieci i młodzieży uzdolnionej sportowo;

4)  działalność wspomagająca rozwój społeczności lokalnej, współpraca ze społecznościami lokalnymi i regionalnymi innych państw, w tym promocja Gminy:

a)   organizacja, na terenie Gminy, wspólnych działań, imprez, seminariów, zawodów sportowych z organizacjami pozarządowymi z miast partnerskich;

b)  wspieranie działań dla dzieci i młodzieży służących promowaniu Gminy Mosina  i środowiska lokalnego oraz służących prezentacji jej dorobku kulturalnego;

5)   ekologii, ochrony środowiska, przyrody i zwierząt:

a)    opieka nad bezdomnymi zwierzętami;

b)   propagowanie działań proekologicznych i zasad zrównoważonego rozwoju;

6)   edukacja publiczna i wychowanie:

a)   wspieranie procesów wychowawczych oraz zapewnienie zajęć psychoedukacyjnych wspomagających dzieci i młodzież;

b)   wspieranie procesów edukacyjnych.

5.       Wymieniony katalog zadań priorytetowych ma charakter otwarty i nie ogranicza możliwości organizacji pozarządowych i podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego do składania ofert w podanych obszarach na realizację innych zadań publicznych.

 

 

§ 5.

 

1.     W 2008 roku samorząd Gminy Mosina będzie realizował finansowe jak i pozafinansowe formy współpracy z organizacjami pozarządowymi.

2.     Współpraca finansowa polega na zlecaniu realizacji zadań publicznych organizacjom pozarządowym oraz podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego odpowiednio do  zakresu ich  działalności statutowej.

3.      Zlecanie realizacji zadania publicznego może mieć jedną z form:

1)     powierzenie wykonania wraz z udzieleniem dotacji na finansowanie jego realizacji,

2)     wsparcie takiego zadania wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie jego realizacji.

4.     Zakres współpracy pozafinansowej został określony w Wieloletnim Programie Współpracy samorządu Gminy Mosina z organizacjami pozarządowymi.

 

 

§ 6.

 

1.     Zlecanie zadań, o których mowa w § 5 ust. 3, następuje, z zastrzeżeniem § 7, w trybie otwartego konkursu ofert, chyba że przepisy odrębne przewidują inny tryb zlecania.

2.     Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w obszarach określonych w § 4 ust. 2 ogłasza Burmistrz Gminy Mosina.

3.     Otwarty konkurs ofert będzie przeprowadzany w dwóch etapach. Składane oferty przez organizacje pozarządowe i podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego powinny dotyczyć w pierwszym etapie zadań całorocznych i krótkoterminowych, w drugim natomiast letniego wypoczynku dzieci i młodzieży.

4.     Na finansowanie wydatków związanych z realizacją zadań zgłoszonych w pierwszym etapie, przeznacza się kwotę 320 000,00 zł, natomiast przypadku zadań zgłaszanych w drugim etapie, ogólna kwota wyniesie 80 000,00 zł.

5.     Organizacja pozarządowa lub podmiot prowadzący działalność pożytku publicznego składający ofertę na realizację zadania jest zobowiązana wykazać się wkładem własnym w wysokości nie niższej niż 20%.

 

 

§ 7.

 

Powierzenie realizacji zadania, o którym mowa w § 5 ust. 3 pkt 1, może, zgodnie z art. 11 ust. 4 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, nastąpić poprzez zakup usług.

 

 

§ 8

 

1.     Wzory dokumentów związanych z realizacją Programu określa rozporządzenie Ministra  Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 grudnia 2005 r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. Nr 264, poz.2207).

2.     W przypadku stosowania innego trybu zlecania zadania publicznego lub prowadzenia otwartego konkursu ofert na podstawie przepisów szczegółowych, rodzaj wymaganych dokumentów oraz ich wzory zostaną określone w ogłoszeniu.

 

 

§ 9.

 

W przypadku niewykorzystania wszystkich środków zaplanowanych w budżecie Gminy Mosina na rok 2008, Burmistrz może ogłosić dodatkowe konkursy ofert.

 

 

§ 10.

 

1.     Każda organizacja pozarządowa biorąca udział w otwartym konkursie ofert powinna w terminie 30 dni od złożenia oferty podać lub uaktualnić swoje dane zawarte w Mapie Aktywności Organizacji Pozarządowych.

2.     Aktualizacja lub zgłoszenie jest dokonywane za pomocą ankiety, którą można odebrać u koordynatora ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi lub pobrać ją ze strony internetowej www.mosina.pl .

 

 

§ 11.

 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Mosina.

 

 

§ 12.

 

Uchwała  wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 

UZASADNIENIE

 

Potrzeba podjęcia uchwały wynika z zapisów ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie. Organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego uchwala roczny program współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 powyższej ustawy.

Przygotowany Roczny Program Współpracy będzie podstawą do ogłoszenia otwartego konkursu ofert na rok 2008.


Uchwała nr XXI/104/07 w sprawie zmiany uchwały w sprawie przyjęcia Wieloletniego Programu Współpracy samorządu Gminy Mosina z Organizacjami Pozarządowymi.

UCHWAŁA NR XXI/104/07

RADY MIEJSKIEJ W MOSINIE

z dnia 25 października 2007 r.

 

w sprawie zmiany uchwały w sprawie przyjęcia Wieloletniego Programu Współpracy samorządu Gminy Mosina z Organizacjami Pozarządowymi.

 

 

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 19 i art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 5 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.) Rada Miejska w Mosinie uchwala, co następuje:

 

 

§ 1.

 

W uchwale nr XX/97/07 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 27 września 2007 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniego Programy Współpracy samorządu Gminy Mosina z Organizacjami Pozarządowymi, wprowadza się:

§ 11

 „Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia”,

§ 12

„Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi”.

 

 

§ 2.

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

§ 3.

 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

 

 

 

 

UZASADNIENIE

 

            Do uchwały nr XX/97/07 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 27 września 2007 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniego Programy Współpracy samorządu Gminy Mosina z Organizacjami Pozarządowymi, wprowadza się zapis § 11 w brzmieniu: „Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia”, oraz § 12 w brzmieniu: „Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi”, które zostały pominięte z uwagi na błąd w druku.


Uchwała nr XXI/103/07 w sprawie wyrażenia opinii.

UCHWAŁA NR XXI/103/07

RADY MIEJSKIEJ W MOSINIE

z dnia 25 października 2007 r.

 

w sprawie wyrażenia opinii. 

 

 

Na podstawie § 3 ust. 1 lit. b) Załącznika do Uchwały Zarządu Województwa Wielkopolskiego nr 2824/2006 z dnia 3 lipca 2006 r. w sprawie ustalania trybu postępowania przy rozpatrywaniu wniosków o dofinansowanie prac rekultywacyjnych, Rada Miejska w Mosinie uchwala, co następuje:

 

 

§ 1.

 

1.  Wyraża się pozytywną opinię potwierdzającą celowość realizacji i dofinansowania w 2008 roku budowy ulicy Spokojnej w Czapurach – drogi dojazdowej do pól z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych.

2. Wniosek o dofinansowanie w 2008 roku budowy drogi dojazdowej do pól z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych, stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

 

 

§ 2.

 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Mosina.

 

 

§ 3.

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 

UZASADNIENIE

 

            Gmina Mosina ubiega się o dofinansowanie zadania pod nazwą: „Dofinansowanie budowy drogi z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych w roku 2008” z Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu. Jednym z wymaganych załączników do wniosku o dofinansowanie jest opinia Rady Miejskiej w Mosinie potwierdzająca celowość realizacji i dofinansowania budowy drogi dojazdowej do pól z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych.

Załącznik do uchwały nr XXI/103/07.pdf


Uchwała nr XXI/102/07 w sprawie aktualizacji Planu Rozwoju Lokalnego.

UCHWAŁA NR XXI/102/07

RADY MIEJSKIEJ W MOSINIE

z dnia 25 października 2007 r.

 

w sprawie aktualizacji Planu Rozwoju Lokalnego.

 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) Rada Miejska w Mosinie uchwala, co następuje:

 

 

§ 1.

 

W uchwale nr XXXVII/315/05 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 24 lutego 2005 r. w sprawie uchwalenia Planu Rozwoju Lokalnego, zmienionej uchwałą nr LIX/445/06 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 25 maja 2005 r., uchwałą nr LV/421/06 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 9 marca 2006 r., uchwałą nr LX/451/06 z dnia 21 czerwca 2006 r., uchwałą nr LXIII/464/06 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 27 lipca 2006 r., uchwałą nr LXV/478/06 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 28 września 2006 r., uchwałą nr LXVI/487/06 z dnia 19 października 2006 r. oraz uchwałą nr V/29/06 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 28 grudnia 2006 r., wprowadza się następujące zmiany:

-        aktualizuje się Wieloletni Plan Inwestycyjny na lata 2005 – 2008, stanowiący załącznik do „Planu Rozwoju Lokalnego Miasta i Gminy Mosina wraz z Wieloletnim Planem Inwestycyjnym na lata 2005 – 2008” zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały;

-        aktualizuje się dane społeczno–gospodarcze w rozdziale „Raport o stanie Gminy Mosina”, zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały;

-        aktualizuje się okres obowiązywania Planu Rozwoju Lokalnego z lat 2005-2008 na lata 2007-2013;

-        zmienia się zasadę kwalifikowalności inwestycji do zamieszczenia w Wieloletnim Planie Inwestycyjnym z 20 000 zł na 50 000 zł;

-         wyłącza się rozdział „Planowane projekty i zadania w okresie 2005 –2012”. 

 

 

§ 2.

 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Mosina.

 

 

§ 3.

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 


UZASADNIENIE

 

            Rozpoczęcie nowego okresu programowania przypadającego na lata 2007-2013 oznacza konieczność wprowadzenia niezbędnych zmian aktualizujących uchwalony w 2005 roku Plan Rozwoju Lokalnego. Konieczna jest zmiana okresu obowiązywania dokumentu, weryfikacja inwestycji zapisanych w Wieloletnim Planie Inwestycyjnym oraz wprowadzenie zmian umożliwiających pozyskanie dofinansowania z funduszy strukturalnych według nowych zasad podziału zawartych w Wielkopolskim Regionalnym Programie Operacyjnym 2007-2013. 

Załącznik do uchwały nr XXI/102/07.pdf

Załącznik do uchwały nr XXI/102/07 (WPI).pdf


Uchwała nr XXI/101/07 w sprawie ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej.

UCHWAŁA NR XXI/101/07

RADY MIEJSKIEJ W MOSINIE

z dnia 25 października 2007 r.

 

w sprawie ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej.

 

 

            Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 98a ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 z późn. zm.) Rada Miejska w Mosinie uchwala, co następuje:

 

 

§ 1.

 

Ustala się stawkę procentową opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wyniku jej podziału, w wysokości 30% różnicy wartości nieruchomości przed i po podziale.

 

 

§ 2.

 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Mosina.

 

 

§ 3.

 

Traci moc uchwała Nr XIV/112/03 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 25 września 2003 r.

 

 

§ 4.

 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa  Wielkopolskiego.

 

 

 

 

 

 

UZASADNIENIE

 

            Nowelizacja ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. Nr 173, poz. 1218), która weszła w życie w dniu 22 października 2007 r. nakłada obowiązek wprowadzenia niższego górnego progu wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej z górnej granicy 50% do wysokości nie większej niż 30% różnicy wartości nieruchomości w wyniku jej podziału.


Uchwała nr XXI/100/07 w sprawie wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Śremie.

UCHWAŁA NR XXI/100/07

RADY MIEJSKIEJ W MOSINIE

z dnia 25 października 2007 r.

 

w sprawie wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Śremie.

 

 

            Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 160 § 1 i art. 164 § 1 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2001 r. Nr 98, poz. 1070 z późn. zm.) Rada Miejska w Mosinie uchwala, co następuje:

 

 

§ 1.

 

1.        Dokonuje się wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Śremie w osobach:

1.      Kociemba Henryk

2.      Marcinkowska Danuta

3.      Rydian Irena

2.       Dokonuje się wyboru ławnika do Sądu Rejonowego w Śremie do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy w osobie:

1.      Malkowski Kazimierz

3.       Protokół z głosowania tajnego przeprowadzonego w powyższych sprawach stanowi załącznik niniejszej uchwały.

 

 

§ 2.

 

Zobowiązuje się Przewodniczącego Rady Miejskiej do przekazania list wybranych ławników prezesom właściwych sądów, najpóźniej do końca października 2007 r.

 

 

§ 3.

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Załącznik do uchwały nr XXI/100/07.pdf


Uchwała nr XXI/99/07 w sprawie wyboru ławników do Sądu Okręgowego w Poznaniu.

UCHWAŁA NR XXI/99/07

RADY MIEJSKIEJ W MOSINIE

z dnia 25 października 2007 r.

 

w sprawie wyboru ławników do Sądu Okręgowego w Poznaniu.

 

 

            Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 160 § 1 i art. 164 § 1 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2001 r. Nr 98, poz. 1070 z późn. zm.) Rada Miejska w Mosinie uchwala, co następuje:

 

 

§ 1.

 

1.      Dokonuje się wyboru ławników do Sądu Okręgowego w Poznaniu w osobach:

1.    Balcerek Wanda

2.    Biernaczyk Bernard

2.     Dokonuje się wyboru ławnika do Sądu Okręgowego w Poznaniu do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy w osobie:

1.      Beba Adam

3.     Protokół z głosowania tajnego przeprowadzonego w powyższych sprawach stanowi załącznik niniejszej uchwały.

 

 

§ 2.

 

Zobowiązuje się Przewodniczącego Rady Miejskiej do przekazania list wybranych ławników prezesom właściwych sądów, najpóźniej do końca października 2007 r.

 

 

§ 3.

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Załącznik do uchwały nr XXI/99/07.pdf