XVII Sesja Rady Miejskiej w Mosinie - 31.05 i 06.06.2007

Uchwała nr XVII/76/07 w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie Państwu Janinie i Anzelmowi Szymańskim bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własno

UCHWAŁA NR XVII/76/07

RADY MIEJSKIEJ W MOSINIE

z dnia 6 czerwca 2007 r.

 

w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie Państwu Janinie i Anzelmowi Szymańskim bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.

 

 

          Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości (Dz. U. Nr 175, poz. 1459) oraz art. 68 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 z późn. zm.), Rada Miejska w Mosinie uchwala, co następuje:

 

 

§ 1.

 

Wyraża się zgodę na udzielenie Państwu Janinie i Anzelmowi Szymańskim 90% bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości działki o numerze ewidencyjnym 3/2, zapisanej w księdze wieczystej KW 22986 Sądu Rejonowego w Śremie.

 

 

§ 2.

 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Mosina.

 

 

§ 3.

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 

UZASADNIENIE

 

            Państwo Janina i Anzelm Szymańscy są użytkownikami wieczystymi działki położonej w Mosinie przy ul. Konopnickiej, o powierzchni 541 m² i wystąpili z wnioskiem o przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz o zastosowanie bonifikaty od opłaty.

Zgodnie z art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości (Dz. U. Nr 175, poz. 1459), właściwy organ ustala opłatę z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.
W związku z art. 68 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 z późn. zm.), przedmiotowy organ może udzielić, za zgodą rady, bonifikaty od ceny ustalonej w  art. 67 ust. 3. Wobec powyższego podjęcie przedmiotowej uchwały jest uzasadnione.


Uchwała nr XVII/75/07 w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie Państwu Bernadecie i Zbigniewowi Pewniak bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo włas

UCHWAŁA NR XVII/75/07

RADY MIEJSKIEJ W MOSINIE

z dnia 6 czerwca 2007 r.

 

w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie Państwu Bernadecie i Zbigniewowi Pewniak bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.

 

 

          Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości (Dz. U. Nr 175, poz. 1459) oraz art. 68 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 z późn. zm.), Rada Miejska w Mosinie uchwala, co następuje:

 

 

§ 1.

 

Wyraża się zgodę na udzielenie Państwu Bernadecie i Zbigniewowi Pewniak 90% bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości działki o numerze ewidencyjnym 3032, zapisanej w księdze wieczystej KW 29398 Sądu Rejonowego w Śremie 

 

 

§ 2.

 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Mosina.

 

 

§ 3.

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 

UZASADNIENIE

 

            Państwo Bernadeta i Zbigniew Pewniak są użytkownikami wieczystymi działki położonej w Mosinie przy ul. Skrytej, o powierzchni 545 m² i wystąpili z wnioskiem o przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz o zastosowanie bonifikaty od opłaty.

Zgodnie z art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości (Dz. U. Nr 175, poz. 1459), właściwy organ ustala opłatę z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.
W związku z art. 68 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 z późn. zm.), przedmiotowy organ może udzielić, za zgodą rady, bonifikaty od ceny ustalonej w art. 67 ust. 3. Wobec powyższego podjęcie przedmiotowej uchwały jest uzasadnione.    


Uchwała nr XVII/74/07 w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie Pani Irenie Paikert, Katarzynie Paikert, Wojciechowi Paikert i Łukaszowi Paikert bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia pr

UCHWAŁA NR XVII/74/07

RADY MIEJSKIEJ W MOSINIE

z dnia 6 czerwca 2007 r.

 

w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie Pani Irenie Paikert, Katarzynie Paikert, Wojciechowi Paikert i Łukaszowi Paikert bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.

 

 

          Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości (Dz. U. Nr 175, poz. 1459) oraz art. 68 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 z późn. zm.), Rada Miejska w Mosinie uchwala, co następuje:

 

 

§ 1.

 

Wyraża się zgodę na udzielenie Pani Irenie Paikert, Pani Katarzynie Paikert, Panu Wojciechowi Paikert i Panu Łukaszowi Paikert 90% bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości działki o numerze ewidencyjnym 889/5, zapisanej w księdze wieczystej KW 21358 Sądu Rejonowego w Śremie 

 

 

§ 2.

 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Mosina.

 

 

§ 3.

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

UZASADNIENIE

 

            Pani Irena Paikert, Pani Katarzyna Paikert, Pan Wojciech Paikert i Pan Łukasz Paikert są współużytkownikami wieczystymi działki położonej w Mosinie przy ul. Śliwkowej, o powierzchni 567 m² i wystąpili z wnioskiem o przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz o zastosowanie bonifikaty od opłaty.

Zgodnie z art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości (Dz. U. Nr 175, poz. 1459), właściwy organ ustala opłatę z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.
W związku z art. 68 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 z późn. zm.), przedmiotowy organ może udzielić, za zgodą rady, bonifikaty od ceny ustalonej w art. 67 ust. 3. Wobec powyższego podjęcie przedmiotowej uchwały jest uzasadnione.    


Uchwała nr XVII/73/07 w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie Panu Marianowi Jankowiakowi bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.

UCHWAŁA NR XVII/73/07

RADY MIEJSKIEJ W MOSINIE

z dnia 6 czerwca 2007 r.

 

w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie Panu Marianowi Jankowiakowi bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.

 

 

          Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości (Dz. U. Nr 175, poz. 1459) oraz art. 68 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 z późn. zm.), Rada Miejska w Mosinie uchwala, co następuje:

 

 

§ 1.

 

Wyraża się zgodę na udzielenie Panu Marianowi Jankowiakowi 90% bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości  działki o numerze ewidencyjnym 913/3, zapisanej w księdze wieczystej KW 19812 Sądu Rejonowego w Śremie 

 

 

§ 2.

 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Mosina.

 

 

§ 3.

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 

 

 

UZASADNIENIE

 

            Pan Marian Jankowiak jest użytkownikiem wieczystym działki położonej w Mosinie przy ul. Topolowej, o powierzchni 402 m² i wystąpił z wnioskiem o przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz o zastosowanie bonifikaty od opłaty.

Zgodnie z art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości (Dz. U. Nr 175, poz. 1459), właściwy organ ustala opłatę z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.
W związku z art. 68 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 z późn. zm.), przedmiotowy organ może udzielić, za zgodą rady, bonifikaty od ceny ustalonej w art. 67 ust. 3. Wobec powyższego podjęcie przedmiotowej uchwały jest uzasadnione.    


Uchwała nr XVII/72/07 w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie Pani Hannie Adamkiewicz bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.

UCHWAŁA NR XVII/72/07

RADY MIEJSKIEJ W MOSINIE

z dnia 6 czerwca 2007 r.

 

w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie Pani Hannie Adamkiewicz bonifikaty
od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.

 

 

          Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości (Dz. U. Nr 175, poz. 1459) oraz art. 68 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 z późn. zm.), Rada Miejska w Mosinie uchwala, co następuje:

 

 

§ 1.

 

Wyraża się zgodę na udzielenie Pani Hannie Adamkiewicz 90% bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości działki o numerze ewidencyjnym 1156/4, zapisanej w księdze wieczystej KW 27503 Sądu Rejonowego w Śremie.

 

 

§ 2.

 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Mosina.

 

 

§ 3.

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 

 

UZASADNIENIE

 

            Pani Hanna Adamkiewicz jest użytkownikiem wieczystym działki o numerze ewidencyjnym 1156/4 i pow. 440 m², położonej w Mosinie przy ul. Targowej i złożyła wniosek o przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności z prośbą o udzielenie bonifikaty od opłaty.

Zgodnie z art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości (Dz. U. Nr 175, poz. 1459), właściwy organ ustala opłatę z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.

W związku z art. 68 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 z późn. zm.), przedmiotowy organ może udzielić, za zgodą rady, bonifikaty od ceny ustalonej w  art. 67 ust. 3. Wobec powyższego podjęcie przedmiotowej uchwały jest uzasadnione.    


Uchwała nr XVII/71/07 w sprawie zmiany "Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2007".


Uchwała nr XVII/70/07 w sprawie zmiany "Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2007".