XV Sesja Rady Miejskiej w Mosinie - 25.05.2007

Uchwała nr XV/69/07 w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu skargi na uchwałę nr VII/44/07 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 15 lutego 2007 r. w sprawie stwierd

UCHWAŁA NR XV/69/07

RADY MIEJSKIEJ W MOSINIE

z dnia 25 maja 2007 r.

 

w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu skargi na uchwałę nr VII/44/07 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 15 lutego 2007 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu Burmistrza Gminy Mosina.

 

 

Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 54 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.), Rada Miejska w Mosinie uchwala, co następuje: 

 

 

§ 1.

 

§ 1 uchwały nr XIII/68/07 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 14 maja 2007 r. w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu skargi na uchwałę nr VII/44/07 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 15 lutego 2007 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu Burmistrza Gminy Mosina, otrzymuje brzmienie:

"Upoważnia się radcę prawnego Urzędu Miejskiego w Mosinie p. Zygmunta Kmiecika do przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu skargi p. Zofii Springer na uchwałę nr VII/44/07 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 15 lutego 2007 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu Burmistrza Gminy Mosina wraz z aktami sprawy i odpowiedzią na skargę w ustawowym terminie oraz do reprezentowania Rady Miejskiej w Mosinie w postępowaniu przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Poznaniu i Naczelnym Sądem Administracyjnym, poprzez uwzględnienie skargi p. Zofii Springer."

 

§ 2.

 

Wykonanie uchwały powierza się pełniącemu funkcję Burmistrza Mosiny.

 

 

§ 3.

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Załącznik do uchwały nr XV/69/07.pdf