XLVIII Sesja Rady Miejskiej w Mosinie - 27.07.2009

Uchwała nr XLVIII/328/09 w sprawie porozumienia międzygminnego z Miastem Poznań w zakresie lokalnego transportu zbiorowego.

 UCHWAŁA NR XLVIII/328/09

RADY MIEJSKIEJ W MOSINIE

z dnia 27 lipca 2009 r.

 

w sprawie porozumienia międzygminnego z Miastem Poznań w zakresie lokalnego transportu zbiorowego.

 

 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 12 i art. 74 ust. 1 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm. ) uchwala się, co następuje:

 

§ 1

 

Postanawia się zawrzeć z Miastem Poznań porozumienia międzygminne w zakresie lokalnego transportu zbiorowego na trasie:

 

1)     Poznań (Dębiec) – Luboń – Łęczyca – Puszczykowo – Mosina – Ludwikowo – Krosinko – Dymaczewo Stare – Dymaczewo Nowe;

 

2)    Poznań (Starołęka Dworzec) – Czapury – Wiórek – Czapury (ul. Gromadzka) – Babki (Jednostka Wojskowa) – Daszewice – Kamionki – Borówiec (pętla).

 

 

§2

 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Mosina.

 

 

§ 3

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

UZASADNIENIE

 

W przedmiotowej uchwale proponuje się zawrzeć z Miastem Poznań porozumienie międzygminne w sprawie wspólnej realizacji komunikacji miejskiej, polegające na przewozie osób autobusami linii :

 1) Nr 651 (dotychczasowa Nr 101) na trasie: Poznań (Dębiec) – Luboń – Łęczyca – Puszczykowo – Mosina – Ludwikowo – Krosinko – Dymaczewo Stare – Dymaczewo Nowe;

 2) Nr 527 (dotychczasowa Nr 107) na trasie: Poznań (Starołęka Dworzec) – Czapury – Wiórek – Czapury (ul. Gromadzka) – Babki (Jednostka Wojskowa) – Daszewice – Kamionki – Borówiec (pętla).

         Ponieważ zgodnie z decyzją Rady Miasta Poznania, MPK Poznań Sp. z o.o., uchwałą Nr XXXVIII/412/V/2008 z dnia 24 czerwca 2008 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie restrukturyzacji zakładu budżetowego „Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne w Poznaniu”, będzie wykonywało zadanie własne Miasta Poznania, dotyczące zaspokajania potrzeb mieszkańców w zakresie lokalnego transportu zbiorowego, sprawa obsługi linii podmiejskich przez MPK Poznań Sp. z o.o., w tym linii Nr 651 (dotychczasowa Nr 101) oraz linii Nr 527 (dotychczasowa Nr 107), wymaga uregulowania.

Realizując powyższe ustanowienie, uwzględniając jednocześnie w tym względzie przepisy Unii Europejskiej, między innymi ROZPORZĄDZENIE (WE) NR 1370/2007 PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY z dnia 23 października 2007 r., dotyczące usług publicznych w zakresie kolejowego i drogowego transportu pasażerskiego oraz uchylające Rozporządzenia Rady (EWG) Nr 1191/69 i (EWG) Nr 1107/70, należy uznać, iż MPK Poznań Sp. z o.o. jest obecnie podmiotem (operatorem) wewnętrznym gminy (Miasta Poznania) i realizuje lokalny transport zbiorowy (publiczny transport pasażerski) na terytorium macierzystej gminy, tj. w obszarze granic administracyjnych Poznania.

W przypadku zamiaru podjęcia wykonywania transportu zbiorowego poza własnym terytorium, organy gminy nie mogą robić tego samodzielnie, tj. bez uzgodnienia z władzami sąsiedniej gminy. Formami współdziałania międzygminnego są związki i porozumienia komunalne, których zasady działania określono w rozdziale 7 „Związki i porozumienia międzygminne” oraz w rozdziale 9 „Stowarzyszenia gmin”, ustawy o samorządzie gminnym. Stosownie do art. 74 tej ustawy, gminy mogą zawierać porozumienia międzygminne w sprawie powierzenia jednej z nich określonych przez nie zadań publicznych (w tym przypadku lokalnego transportu zbiorowego), przy czym gmina wykonująca zadania publiczne objęte porozumieniem przejmuje prawa i obowiązki pozostałych gmin, związane z powierzonymi jej zadaniami, a gminy te mają obowiązek udziału w kosztach realizacji powierzonego zadania. W załączonym do uchwały projektach  porozumienia, Miasto Poznań przejmuje realizację zadania  Gminy Mosina (tylko w zakresie funkcjonowania linii Nr 651 (dotychczasowej 101) i w zakresie linii Nr 527 (dotychczasowej 107), a  Gmina Mosina zobowiązuje się do partycypacji w kosztach utrzymania tej linii. Ponadto nowelizacja ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz.U.07.125.874 – tekst jednolity) zdefiniowała komunikację miejską jako przewóz regularny wykonywany w ramach lokalnego transportu zborowego w granicach administracyjnych miasta albo:

1)      miasta i gminy,

2)      miast albo miast i gmin sąsiadujących,

jeżeli zawarły porozumienie lub utworzyły związek międzygminny, w sprawie wspólnej realizacji komunikacji na swoim obszarze. W innym przypadku, funkcjonujący transport zbiorowy traktowany jest jako komunikacja regionalna i autobusy kursujące na tych liniach podlegają odrębnym wymaganiom technicznym, jak chociażby konieczności wożenia koła zapasowego czy umieszczenia firanek za kierowcą oraz w bocznych szybach autobusu.

W związku z tym, aby przedmiotowa linia mogła być nadal traktowana jako linia komunikacji miejskiej oraz aby MPK Poznań Sp. z o.o. jako operator wewnętrzny mogło realizować przewozy na trasie tej linii, niezbędne staje się zawarcie stosownego porozumienia, które zgodnie z art. 74 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym precyzuje między innymi udział w kosztach realizacji powierzonego zadania.

Przedstawiając  powyższe, Burmistrz Gminy Mosina  wnosi o podjęcie przedmiotowej uchwały.


Uchwała nr XLVIII/327/09 w sprawie przejęcia od Powiatu Poznańskiego zadania publicznego z zakresu zarządzania drogami powiatowymi.

UCHWAŁA NR XLVIII/327/09

RADY MIEJSKIEJ W MOSINIE

z dnia 27 lipca 2009r.

 

w sprawie przejęcia od Powiatu Poznańskiego zadania publicznego z zakresu zarządzania drogami powiatowymi.

 

 

Na podstawie art. 8 ust.2a i art. 18 ust.2 pkt 11 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 19 ust. 4 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115 z późn. zm.), Rada Miejska w Mosinie uchwala, co następuje:

 

§ 1.

 

Przejmuje się od Powiatu Poznańskiego do wykonania zadanie publiczne zarządzania drogami powiatowymi, w zakresie dotyczącym budowy chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 2464P - ul. Długa w miejscowości Radzewice, etap I o długości ok. 242 mb – zgodnie z załącznikiem graficznym do niniejszej uchwały.

 

 

§ 2.

 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Mosina, który zawrze porozumienie z Zarządem Powiatu Poznańskiego w sprawie ustalenia zasad realizacji zadania, o którym mowa w § 1.

 

§ 3.

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 

 

 

UZASADNIENIE

 

W celu poprawy bezpieczeństwa na  drodze  powiatowej nr 2464P, Powiat Poznański wyraził zgodę na powierzenie Gminie Mosina zadania Powiatu Poznańskiego z zakresu zarządzania drogami powiatowymi, dotyczącego wykonania budowy chodnika w ciągu ul. Długiej w miejscowości Radzewice.

Koszt wykonania etapu I szacuje się na kwotę ok. 160 000 zł i zostanie sfinansowany z budżetu Gminy Mosina. Podjęcie uchwały umożliwi zawarcie stosownego porozumienia z Powiatem Poznańskim, określającym zasady realizacji przejmowanego zadania.

Wobec powyższego, podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione.

 

Załącznik do uchwały nr XLVIII/327/09.pdf


Uchwała nr XLVIII/326/09 w sprawie budżetu Gminy Mosina na rok 2009.

UCHWAŁA NR  XLVIII/326/09

RADY MIEJSKIEJ W MOSINIE

z dnia 27 lipca 2009 r.

 

w sprawie budżetu Gminy Mosina na rok 2009

 

               Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 165, art. 166,  art. 173 i art. 184 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach  publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104  z późn. zm.), Rada Miejska w Mosinie uchwala, co następuje:

 

 

§ 1.

 

W uchwale nr XXXVIII/250/08 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie budżetu Gminy Mosina na rok 2009,  zmienionej uchwałami Rady Miejskiej w Mosinie nr XLI/276/09 z dnia 26 lutego 2009 r., nr XLII/280/09 z dnia 26 marca 2009 r., nr XLIV/288/09 z dnia 30 kwietnia 2009 r.,  nr XLVI/306/09 z dnia 28 maja 2009 r., nr XLVII/319/09 z dnia 30 czerwca 2009 r. i zarządzeniem Burmistrza Gminy Mosina Nr 400/09 z dnia 5 czerwca 2009 r. wprowadza się następujące zmiany:

 

§ 2 ust. 1 i ust. 2 otrzymują brzmienie

 

„§2.Ustala się wydatki budżetu na rok 2009 w wysokości

76.194.821,37 zł

1.      Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują:

 

1)     Wydatki bieżące w wysokości 52.830.696,37 zł

 

a)  wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

22.798.842,55 zł

b)      dotacje udzielone z budżetu Gminy na zadania bieżące

6.274.724,00 zł

c)      wydatki na obsługę długu

710.100,00 zł

d)      wydatki z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

408.657,00 zł

       2)  Wydatki na zadania inwestycyjne

23.106.125,00 zł

       3)  Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jst

            na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych

 

258.000,00 zł

2.     Wydatki związane z wieloletnimi programami inwestycyjnymi z wyodrębnieniem wydatków na finansowanie poszczególnych programów w latach 2008 – 2010 – zgodnie z załącznikiem nr 7”

 

 

§ 2.

 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Mosina.

 

§ 3.

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i dotyczy roku budżetowego 2009.


 

 

U z a s a d n i e n i e

do uchwały z dnia 27 lipca 2009 r.

                  

                  Przedstawiony projekt uchwały zmieniającej budżet Gminy Mosina na rok 2009 zawiera przeniesienia wydatków między poszczególnymi zadaniami inwestycyjnymi.  Na zadaniach inwestycyjnych, których procedury przetargowe zostały zakończone i podpisano umowy, zaoszczędzono środki finansowe w łącznej kwocie 984.200,00 zł. Kwota ta może być przeznaczona na inne zadania zapisane do realizacji w roku 2009, a których wartość kosztorysowa jest większa od planowanej

 

         Zmniejszenia lub zwiększenia środków na wydatki majątkowe zostały zapisane w poszczególnych zadaniach inwestycyjnych w załączniku nr 6.

 

Załączniki do uchwały nr XLVIII/326/09.pdf