XLVII Sesja Rady Miejskiej w Mosinie - 30.06.2009

UCHWAŁA NR XLVII/325/09

RADY MIEJSKIEJ W MOSINIE

z dnia 30 czerwca 2009 r.

 

w sprawie zobowiązania Burmistrza Gminy Mosina do przygotowania szczegółowej, pisemnej informacji z realizacji zadań inwestycyjnych w 2009 r. z  zakresu: projektów i realizacji utwardzenia ulic wraz z odwodnieniem; projektów i budowy chodników; budowy ścieżek rowerowych; budowy i rozbudowy oświetlenia drogowego.

 

 

Na podstawie art. 30 ust. 3, w związku z art. 7 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

 

 

§ 1.

 

Zobowiązuje się Burmistrza Gminy Mosina do przedłożenia Radzie Miejskiej w Mosinie pisemnej, szczegółowej informacji dotyczącej realizacji następujących zadań inwestycyjnych:

1. Zakres projektów i realizacji utwardzenia ulic wraz z odwodnieniem:

1)      Mosina – ul. Strzałowa, Torowa, Jesionowa, Cisowa, Dębowa;

2)      Mosina – ul. Krosińska;

3)      Mosina – ul. Reja, Reymonta, Sienkiewicza, Prusa;

4)      Mosina – ul. Gałczyńskiego;

5)      Krosno – ul. Leśna, Piaskowa, Boczna;

6)      Dymaczewo Stare – ul. Bajera;

7)      Rogalinek – ul. Kościelna;

8)      Rogalin – ul. Prezydialna, Szkolna;

9)      Czapury – ul. Dębowa, Jodłowa, Spokojna;

10)  Pecna – ul. Kozia;

11)  Krosinko – ul. Lipowa.

2. Zakres projektów i budowy chodników:

1)      Mosina – ul. Jasna, Wybickiego, Kwiatowa, Słoneczna, Ptasia, Podgórna, Sosnowa;

2)      Mosina – ul. Torowa, Kasprowicza;

3)      Mosina – ul. Dembowskiego;

4)      Mosina – ul. Sowińskiego;

5)      Mosina – ul. Piaskowa;

6)      Mosina – ul. Gałczyńskiego;

7)      Dymaczewo Stare – ul. Bajera;

8)      Radzewice – ul. Długa;

9)      Pecna – ul. Różana, Łąkowa, Główna;

10)  Borkowice;

11)  Świątniki;

12)  Krajkowo;

13)  Czapury – ul. Poznańska;

14)  Mieczewo – ul. Szeroka;

15)  Wiórek – ul. Podleśna.

3. Zakres budowy ścieżek rowerowych

1)      Dymaczewo Stare – Dymaczewo Nowe,

2)      Krosno – Drużyna,

3)      Pecna,

4)      Mosina – od ul. Nadwarciańskiej w Puszczykowie do mostu w Rogalinku,

5)      Sasinowo – Rogalinek,

6)      Wiórek – Sasinowo.

4. Budowa i rozbudowa oświetlenia drogowego – wykaz poszczególnych zadań z podziałem na miasto i poszczególne wsie.

                                                                

 

§ 2.

 

1.  Informacja pisemna ma dotyczyć poszczególnych podpunktów wymienionych w § 1.

2.  Informacja pisemna zawierać ma:

1)  poniesione nakłady od 1 stycznia 2009 r. do 20 sierpnia 2009 r.,

2)  etap z zakresu projektowania i realizacji wykonawczej zadania, w tym: etap przetargowy – przygotowanie do przetargu, ogłoszenie przetargu, rozstrzygnięcie przetargów na dzień 20 sierpnia 2009 r.

                                              

                  

§ 3.

 

Informacja pisemna, o której mowa w § 1 i § 2, ma zostać przekazana przez Burmistrza Gminy Radzie Miejskiej do dnia 24 sierpnia 2009 r.

                                                                 

 

§ 4.

 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Mosina.

 

 

§ 5.

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

 

 

                                                          

 

 

UZASADNIENIE

 

Informacja pisemna o zadaniach własnych gminy z zakresu: utwardzania ulic wraz z ich odwodnieniem, budowy chodników, ścieżek rowerowych oraz budowy i rozbudowy oświetlenia drogowego, jest Radzie Miejskiej i poszczególnemu radnemu niezbędna, aby mógł on prawidłowo wypełniać mandat radnego. Dotychczasowe informacje, uzyskiwane z Urzędu Miejskiego w Mosinie, były bardzo rozbieżne i niejasne. Zobowiązując Burmistrza do przygotowania pisemnej informacji na ten temat, Rada Miejska w Mosinie jest przekonana, że pomoże ona w przekazywaniu mieszkańcom wiarygodnych informacji przez Radę Miejską i poszczególnego radnego.


Uchwała nr XLVII/324/09 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Poznańskiemu.

UCHWAŁA NR XLVII/324/09

RADY MIEJSKIEJ W MOSINIE

z dnia 30 czerwca 2009 r.

 

w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Poznańskiemu.

 

 

               Na podstawie art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 167 ust. 2 pkt 5 i art. 175 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) Rada Miejska w Mosinie uchwala, co następuje:

 

 

§ 1.

 

Udziela się z budżetu Gminy Mosina pomocy finansowej Powiatowi Poznańskiemu z przeznaczeniem na utrzymanie Filii Wydziału Komunikacji Starostwa Powiatowego w Poznaniu na terenie Gminy Mosina.

 

 

§ 2.

 

Pomoc finansowa, o której mowa w § 1, zostanie udzielona ze środków budżetu roku 2009 w wysokości 10.654,00 zł.

 

 

§ 3.

 

Szczegółowe warunki udzielenia pomocy finansowej określone zostaną w umowie pomiędzy Powiatem Poznańskim a Gminą Mosina. Do zawarcia umowy upoważnia się Burmistrza Gminy Mosina.

 

 

§ 4.

 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Mosina.

 

 

§ 5.

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 

UZASADNIENIE

 

               Z uwagi na potrzebę funkcjonowania w Mosinie Filii Wydziału Komunikacji Starostwa Powiatowego w Poznaniu, Gmina Mosina zabezpieczyła w budżecie roku 2009 środki na udzielenie pomocy finansowej dla Starostwa.

Uwzględniając powyższe podjęcie przedmiotowej uchwały jest w pełni uzasadnione.


Uchwała nr XLVII/323/09 w sprawie kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli szkół i przedszkoli prowadzonych przez Gminę Mosina.

UCHWAŁA NR XLVII/323/09

RADY MIEJSKIEJ W MOSINIE

z dnia 30 czerwca 2009 r.

 

w sprawie kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli szkół i przedszkoli prowadzonych przez Gminę Mosina.

 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 49 ust. 2 oraz art. 91 d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 647 z późn. zm.) Rada Miejska w Mosinie uchwala:

 

Regulamin przyznawania nagród dla nauczycieli

 

Rozdział I

 

Postanowienia wstępne

 

§ 1.

 

1.      Regulamin ustala kryteria i tryb przyznawania nagród dla nauczycieli szkół i przedszkoli.

2.      Ilekroć w regulaminie jest mowa o:

1)      dyrektorach – rozumieć należy przez to dyrektorów szkół i przedszkoli,

2)      nauczycielach – rozumieć należy  nauczycieli, o których mowa w art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2004 r. Nr 97, poz. 674 z późn. zm.),

3)      nagrodzie Burmistrza Gminy Mosina – rozumieć należy przez to nagrodę organu prowadzącego szkołę i przedszkole.

 

Rozdział II

 

Sposób podziału środków

 

§ 2.

 

1.     W budżecie Gminy Mosina tworzy się specjalny fundusz nagród w wysokości 1% planowanych rocznych wynagrodzeń osobowych nauczycieli.

2.      Kwotę funduszu, o którym mowa w  ust. 1, przeznacza się:

1)      80% kwoty na nagrody przyznawane przez dyrektorów,

2)      20% kwoty na nagrody przyznawane przez Burmistrza Gminy Mosina.

 

Rozdział III

 

Przyznawanie nagród

 

§ 3.

 

1.      Nagrody przyznawane są z okazji Dnia Edukacji Narodowej.

2.     W szczególnych przypadkach nagrody mogą być przyznane na zakończenia roku szkolnego lub z okazji Dnia Patrona.

 

Rozdział IV

 

Kryteria przyznawania nagród

 

§ 4.

 

1.      Nagroda ma charakter uznaniowy.

2.      Nagroda może być przyznana nauczycielowi po przepracowaniu co najmniej jednego roku.

 

 

§ 5.

 

Nagrody mogą być przyznane dyrektorom szkół i nauczycielom za osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze i opiekuńcze w pracy zawodowej, w tym za realizację zadań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom w czasie zajęć organizowanych przez szkołę oraz realizację innych zadań statutowych szkoły.

 

 

§ 6.

 

1.    Nagroda Burmistrza Gminy Mosina może być przyznana:

1)      dyrektorowi szkoły i przedszkola, zwłaszcza za:

a)     osiąganie znaczących wyników nauczania, wychowania lub opieki, potwierdzonych pomiarami dydaktycznymi, liczbą uczniów w finałach olimpiad, konkursów i zawodów;

b)     stosowanie rozwiązań innowacyjnych i podejmowanie innych działań, które pozwalają zachować oryginalność i wzmacniają poczucie identyfikacji uczniów ze szkołą;

c)      organizowanie imprez środowiskowych i współudział w organizowaniu imprez gminnych;

d)      prowadzenie racjonalnej polityki kadrowej i polityki doskonalenia zawodowego nauczycieli;

e)      dbałość o stan techniczny i estetykę nieruchomości szkolnych i przedszkolnych;

f)       nawiązywanie współpracy z placówkami oświatowymi krajowymi i zagranicznymi;

2)      nauczycielowi, zwłaszcza za:

a)     osiąganie znaczących wyników w nauczaniu, potwierdzonych w zewnętrznych sprawdzianach i egzaminach uczniów;

b)     zakwalifikowanie się prowadzonych uczniów do finałów olimpiad, konkursów i zawodów na szczeblu szkolnym i pozaszkolnym;

c)     opracowywanie autorskich programów i publikacji oświatowych oraz wdrażanie nowatorskich metod nauczania i wychowania;

d)     współorganizowanie i aktywne uczestnictwo w działaniach zbiorowych, takich jak imprezy oświatowe, kulturalne i sportowe, zajęcia pokazowe;

e)      przygotowywanie i wzorowe organizowanie okazjonalnych uroczystości w szkole;

f)       działalność wychowawczą, wyrażającą się w organizowaniu wycieczek i w udziale uczniów w spektaklach teatralnych, koncertach, wystawach i spotkaniach z ciekawymi ludźmi;

g)     udokumentowane osiągnięcia w pracy z uczniami uzdolnionymi lub uczniami mającymi trudności w nauce;

h)     nawiązywanie skutecznej współpracy z placówkami kulturalno-oświatowymi, pracodawcami, policją i innymi podmiotami mogącymi zapewnić wsparcie dla działań szkoły.

2.      Nagroda dyrektora szkoły może być przyznana nauczycielowi:

1)      w zakresie pracy dydaktyczno-wychowawczej za:

a)      uzyskiwanie dobrych wyników w nauczaniu przedmiotu lub prowadzonych zajęć;

b)     zakwalifikowanie się prowadzonych przez nauczyciela uczniów do finału konkursów i olimpiad przedmiotowych na szczeblu szkolnym i pozaszkolnym;

c)     zajmowanie przez uczniów wysokich miejsc w innych konkursach, zawodach, sportowych i przeglądach;

d)     udokumentowane osiągnięcia pracy z uczniami zdolnymi i mającymi trudności w nauce;

e)      wprowadzanie innowacji i eksperymentów pedagogicznych;

f)        wdrażanie własnych programów autorskich;

g)      uczestniczenie w indywidualnym toku lub programie nauczania ucznia;

h)     uzyskiwanie pozytywnych zmian w zespole uczniów takich, jak np. integracja zespołu klasowego, aktywność społeczna uczniów;

i)       prowadzenie działalności wychowawczej poprzez organizowanie uczniom wycieczek, spotkań oraz zajęć pozalekcyjnych;

2)      w zakresie pracy opiekuńczo-wychowawczej za:

a)     zapewnienie pomocy i opieki uczniom pochodzącym z rodzin ubogich lub patologicznych, bądź znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej;

b)     zapobieganie i zwalczanie przejawów patologii społecznej wśród uczniów, organizowanie współpracy z instytucjami wspierającymi działania szkoły;

c)     aktywizowanie rodziców do udziału w życiu klasy i szkoły oraz rozwijanie form współdziałania szkoły z rodzicami;

3)      a także za:

a)     usprawnianie własnego warsztatu pracy poprzez udział w różnych formach doskonalenia zawodowego;

b)      pomoc młodym nauczycielom w adaptacji zawodowej i społecznej;

c)      kierowanie zespołem samokształceniowym i prowadzenie lekcji otwartych;

d)      pełnienie funkcji wynikających ze statutu szkoły;

e)     czynny współudział w przygotowywaniu planu pracy szkoły oraz innych dokumentów ważnych dla funkcjonowania szkoły.

 

Rozdział V

 

Tryb przyznawania nagród

 

§ 7.

 

1.     Burmistrz przyznaje nagrodę Burmistrza Gminy Mosina nauczycielowi z własnej    inicjatywy lub na wniosek dyrektora szkoły, rady pedagogicznej, rady rodziców – wzór wniosku stanowi załącznik nr 1 do uchwały.

2.     Burmistrz przyznaje nagrodę Burmistrza Gminy Mosina dyrektorowi z własnej inicjatywy lub na wniosek  rady pedagogicznej, rady rodziców – wzór wniosku stanowi załącznik nr 1 do uchwały.

3.     Dyrektor szkoły przyznaje nagrodę dyrektora szkoły z własnej inicjatywy lub na wniosek rady pedagogicznej, rady rodziców – wzór wniosku stanowi załącznik nr 2 do uchwały.

 

Rozdział VI

 

Postanowienia końcowe

 

§ 8.

 

Zmian w regulaminie dokonuje się w trybie właściwym dla jego ustanowienia.

 

 

§ 9.

 

Treść regulaminu została zaopiniowana przez związki zawodowe zrzeszające pracowników oświaty Gminy Mosina.

 

 

§ 10.

 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Mosina.

 

 

§ 11.

 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

 

 

  

 

 

 

UZASADNIENIE

 

                 Ustawa z dnia 25 lipca 2008 roku o zmianie ustawy o systemie oświaty, ustawy – Karta Nauczyciela oraz ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich (Dz. U. Nr 145, poz. 917), nałożyła na dyrektora i nauczyciela szkoły (placówki oświatowej) obowiązek wykonywania zadań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom  w czasie zajęć organizowanych przez szkołę. Dlatego od dnia 1 stycznia 2009 roku organy prowadzące szkoły, przy ustalaniu kryteriów przyznawania nagród dla nauczycieli, muszą uwzględnić w regulaminie realizację zadań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom.

Załącznik nr 1 do uchwały nr XLVII/323/09.pdf
Załącznik nr 2 do uchwały nr XLVII/323/09.pdf

 

 

 

 

 


Uchwała nr XLVII/322/09 w sprawie przyjęcia zmian w Statucie Związku oraz przyjęcia jednolitego tekstu Statutu Związku.


Uchwała nr XLVII/321/09 w sprawie zmiany uchwały nr XXXIX/257/09 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 29 stycznia 2009 r. w sprawie zatwierdzenia projektu zestawienia przychodów i wydatków Gminneg


Uchwała nr XLVII/320/09 w sprawie pomocy dla Województwa Wielkopolskiego.

UCHWAŁA NR XLVII/320/09

RADY MIEJSKIEJ W MOSINIE

z dnia 30 czerwca 2009 r.

 

w sprawie pomocy dla Województwa Wielkopolskiego.

 

 

Na podstawie art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U.z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), w związku z art. 167 ust. 2 pkt 5, art. 175 ustawyz dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) Rada Miejska w Mosinie uchwala, co następuje:

 

 

§ 1.

 

Udziela się Województwu Wielkopolskiemu pomocy finansowej, w formie dotacji celowej, w wysokości 25.000,00 zł (słownie: dwadzieścia pięć tysięcy złotych), zarezerwowanychw budżecie Gminy Mosina na rok 2009, z przeznaczeniem na wykonanie budowy pełnej sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu drogi wojewódzkiej Nr 431 z drogami gminnymi: ulicą Poniatowskiego i ulicą Poznańską w miejscowości Mosina.

 

 

§ 2.

 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Mosina, który zawrze umowę z Województwem Wielkopolskim, określającą przeznaczenie i zasady rozliczenia środków, o których mowa w § 1.

 

 

§ 3.

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 

 

UZASADNIENIE

 

              Obecnie na skrzyżowaniu ulic: Szosa Poznańska, Poniatowskiego, Poznańska w miejscowości Mosina istnieje drogowa sygnalizacja świetlna obejmująca tylko przejście dla pieszych zlokalizowane na ul. Szosa Poznańska - droga wojewódzka Nr 431. Budowa drogowej sygnalizacji świetlnej obejmującej całe skrzyżowanie drogi wojewódzkiej z drogami gminnymi: ulicą Poniatowskiego i ulicą Poznańską, jest bardzo oczekiwaną inwestycją, poprawiającą bezpieczeństwo ruchu pojazdów i pieszych – w tym dzieci.

Gmina Mosina zaplanowała w Wieloletnim Planie Inwestycyjnym środki na realizację inwestycji drogowych wspólnie z Województwem Wielkopolskim w latach 2009-2013, w kwocie 1 000 000,00 zł. Na rok 2009 na ten cel zaplanowano kwotę 225 000,00 zł. Przeznaczenie 25 000,00 zł na budowę powyższej sygnalizacji jest w pełni uzasadnione względami bezpieczeństwa, tym bardziej, że koszt inwestycji realizowanej przez Województwo Wielkopolskie oszacowany został na kwotę 220 000,00 zł.


Uchwała nr XLVII/319/09 w sprawie budżetu Gminy Mosina na rok 2009.

UCHWAŁA NR XLVII/319/09

RADY MIEJSKIEJ W MOSINIE

z dnia 30 czerwca 2009 r.

 

w sprawie budżetu Gminy Mosina na rok 2009

 

               Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 165, art. 166,  art. 173 i art. 184 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach  publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104  z późn. zm.), Rada Miejska w Mosinie uchwala, co następuje:

 

 

§ 1.

 

W uchwale nr XXXVIII/250/08 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie budżetu Gminy Mosina na rok 2009,  zmienionej uchwałami Rady Miejskiej w Mosinie nr XLI/276/09 z dnia 26 lutego 2009 r., nr XLII/280/09 z dnia 26 marca 2009 r., nr XLIV/288/09 z dnia 30 kwietnia 2009 r., nr XLVI/306/09 z dnia 28 maja 2009 r. i zarządzeniem Burmistrza Gminy Mosina Nr 400/09 z dnia 5 czerwca 2009 r. wprowadza się następujące zmiany:

 

 § 1 otrzymuje brzmienie:

 

„§1. Ustala się dochody budżetu na rok 2009 w wysokości

68.559.585,00 zł

-       dochody bieżące w kwocie 56.913.947,00 zł

 

-       dochody majątkowe w kwocie 11.645.638,00 zł

 

2.      Dochody budżetu określa załącznik nr 1 do uchwały

 

3.      Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:

 

1)      dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 5.907.505,00 zł – zgodnie z załącznikiem nr 5

 

2)      dotacje celowe na realizacje zadań wspólnych realizowanych na podstawie umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 413.700,00 zł – zgodnie z załącznikiem nr 4”

 

 

§ 2 otrzymuje brzmienie

 

„§2.Ustala się wydatki budżetu na rok 2009 w wysokości

76.194.821,37 zł

1.      Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują:

 

1)     Wydatki bieżące w wysokości  52.830.696,37 zł

 

a)wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

22.798.842,55 zł

b)      dotacje udzielone z budżetu Gminy na zadania bieżące

6.274.724,00 zł

c)      wydatki na obsługę długu

710.100,00 zł

d)      wydatki z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

408.657,00 zł

       2)  Wydatki na zadania inwestycyjne

23.106.125,00 zł

       3)  Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną

            między jst na dofinansowanie własnych zadań

            inwestycyjnych

 

258.000,00 zł

2.      Wydatki związane z wieloletnimi programami inwestycyjnymi z wyodrębnieniem wydatków na finansowanie poszczególnych programów w latach 2008 – 2010 – zgodnie z załącznikiem nr 7

3.      Kwota wydatków określona w ust. 1 obejmuje:

 

1)      Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 5.907.505,00 zł – zgodnie z załącznikiem nr 5

2)     Wydatki związane z realizacją zadań wspólnych zrealizowanych na podstawie umów lub porozumień zawartych z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 683.700,00 zł – zgodnie z załącznikiem nr 4”
 

 

§ 4 otrzymuje brzmienie:

 

„§4. Deficyt budżetu oraz planowane rozchody budżetu sfinansowane zostaną przychodami ze sprzedaży papierów wartościowych oraz przychodami z tytułu innych rozliczeń krajowych – zgodnie z załącznikiem nr 3.

 

§ 7 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

 

„§7.  Określa się plan przychodów i wydatków:

  1. zakładów budżetowych – zgodnie z załącznikiem nr 10,
  2. rachunku dochodów własnych – zgodnie z załącznikiem nr 11.”

 

§ 8 otrzymuje brzmienie:

 

„§8. Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości:

  1. przychody 290.000,00 zł,
  2. wydatki 529.359,20 zł,
    – zgodnie z załącznikiem nr 8”

 

§ 2.

 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Mosina.

 

§ 3.

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i dotyczy roku budżetowego 2009.

 

 

 

 

 

U z a s a d n i e n i e

do uchwały z dnia 30 czerwca 2009 r.

 

1.      Dochody

 

-       Dział 600 Transport i łączność zwiększa się o kwotę 200.000,00 zł w związku z otrzymaniem dotacji celowej Starostwa Powiatowego w Poznaniu na remonty dróg powiatowych w granicach miasta, w tym: projekt przebudowy ul. Sowinieckiej w Mosinie wraz z budową kanalizacji deszczowej na drodze powiatowej nr 2466P 100.000,00 zł i 100.000,00 zł na przebudowę sygnalizacji świetlnej wyposażonej w system detekcji, na skrzyżowaniu dróg powiatowych w Mosinie: ul. Mostowa, Wawrzyniaka, Śremska i Leszczyńska.

 

-       Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza zwiększa się o kwotę 38.250,00 zł w związku ze zwiększeniem dotacji celowej przeznaczonej na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów – „wyprawka szkolna” – pismo Wojewody Wielkopolskiego Nr FB. I.8.3011-168/09 z dnia 17 czerwca 2009 r.

 

-       Dział 801 Oświata i wychowanie zmniejsza się o kwotę 666.000,00 zł z uwagi na przeniesienie wydatków dotyczących budowy boiska w ramach programu „Moje boisko - Orlik 2012”do działu 926.

 

-       Dział 926 Kultura fizyczna i sport zwiększa się o kwotę 666.000,00 zł – środki przeniesione z działu 801, w tym: 333.000,00 zł dotacja Ministra Sportu i Turystyki oraz 333.000,00 zł dotacja Marszałka Województwa Wielkopolskiego, przeznaczone na realizację zadania inwestycyjnego – budowa boiska w ramach programu „Moje boisko-Orlik 2012.”.

 

Łączne zwiększenie dochodów wynosi 238.250,00 zł

 

2.      Wydatki

 

-        Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo zwiększa się o kwotę 70.000,00 zł z przeznaczeniem na budowę sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Nowinkach ul. Widokowa, z uwagi na posiadaną dokumentację techniczną.

 

-        Dział 600 Transport i łączność zwiększa się o kwotę 425.000,00 zł, w tym: 25.000,00 zł jako dotacja dla Województwa Wielkopolskiego przeznaczona na budowę sygnalizacji świetlnej na drodze wojewódzkiej nr 431 – skrzyżowanie Szosy Poznańskiej i ul. Poniatowskiego oraz 400.000,00 zł na remonty dróg powiatowych w granicach miasta realizowanych na podstawie porozumienia ze Starostwem Powiatowym w zakresie przebudowy ul. Sowinieckiej w Mosinie wraz z budową kanalizacji deszczowej oraz przebudowy sygnalizacji świetlnej wyposażonej w system detekcji, na skrzyżowaniu dróg powiatowych w Mosinie: ul. Mostowa, Wawrzyniaka, Śremska i Leszczyńska.

 

-       Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa zwiększa się o kwotę 5.000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie w wysokości 50% zakupu sprzętu ratowniczo gaśniczego dla OSP, współfinansowanego przez MSWiA oraz firmy ubezpieczeniowe.

 

-        Dział 801 Oświata i wychowanie zmniejsza się o kwotę 1.517.358,00 zł – w wyniku przeniesień wydatków między działami i rozdziałami, w tym 1.516.000,00 zł przeniesienie zadania inwestycyjnego – budowa boiska Orlik do działu 926, natomiast kwotę 1.358,00 zł na wniosek placówek oświatowych przenosi się do działu 854.

 

-        Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza zwiększa się o kwotę 39.608,00 zł, w tym 38.250,00 zł środki z tytułu dotacji celowej przeznaczonej na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów – „wyprawka szkolna” – pismo Wojewody Wielkopolskiego Nr FB. I.8.3011-168/09 z dnia 17 czerwca 2009 r. oraz  1.358,00 zł przeniesienie z działu 801 – wniosek placówek oświatowych.

 

-       Dział 921 zmniejsza się o kwotę 2.600,00 zł, którą przenosi się do działu 926 przeznaczoną na realizację zadań pożytku publicznego – zajęcia z zakresu piłki  nożnej dla dzieci i młodzieży szkolnej.

 

-        Dział 926 zwiększa się o kwotę 1.523.600,00 zł, w tym: 1.516.000,00 zł przeniesione z działu 801 – budowa boiska Orlik, 2.600,00 zł na zadania pożytku publicznego – zajęcia z zakresu piłki nożnej oraz 5.000,00 zł środki na zabiegi pielęgnacyjne na płycie boiska treningowego.

 

Łączne zwiększenie wydatków wynosi 543.250,00 zł.

 

3.     Deficyt budżetu oraz planowane rozchody budżetu sfinansowane zostaną przychodami ze sprzedaży papierów wartościowych oraz przychodami z tytułu innych rozliczeń krajowych – zgodnie z zapisami w załącznikiem nr 3 do uchwały.

 

Ponadto dokonuje się przeniesień wydatków między działami, rozdziałami i paragrafami w celu zapewnienia prawidłowej realizacji budżetu.

 

Wyeliminowana zostaje także nieprawidłowość wskazana w piśmie Regionalnej Izby Obrachunkowej Nr WA-0903/2/114/2009 z dnia 17 czerwca 2009 r., polegająca na wykazaniu w uchwale w sprawie budżetu Gminy Mosina na rok 2009, poprawnych kwot wydatków bieżących.

 

Załączniki do uchwały nr XLVII/319/09.pdf 


Uchwała nr XLVII/318/09 dotycząca wyrażenia zgody na wynajem gruntu położonego w Krośnie przy ul. Polnej (Wojewoda Wielkopolski rozstrzygnięciem nadzorczym nr WN.I - 8.0911 - 301/2009 z 27.07

UCHWAŁA NR XLVII/318/09

RADY MIEJSKIEJ W MOSINIE

z dnia 30 czerwca 2009 r.

 

w sprawie wyrażenia zgody na wynajem gruntu, na okres 5 lat, o powierzchni 783,0 m², położonego w Krośnie przy ul. Polnej.

 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.) oraz art. 37 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 z późn. zm.):

 

 

§ 1.

 

Wyraża się zgodę Burmistrzowi Gminy Mosina na oddanie w najem w drodze bezprzetargowej, na okres 5 lat, działki o numerze ewidencyjnym 385/37, o powierzchni 783,0 m², położonej w Krośnie przy ul. Polnej, oznaczonej na załączniku niniejszej uchwały.

 

 

§ 2.

 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Mosina.

 

 

§ 3.

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 

UZASADNIENIE

 

          Pan Piotr Dederek, zamieszkały w Krośnie przy ul. Polnej 62, zwrócił się o wynajem gruntu stanowiącego działkę o numerze ewidencyjnym 385/37, położonej w Krośnie. Wnioskodawca złożył wniosek o najem przedmiotowej działki w związku z jej zagospodarowaniem. Z zebranych dokumentów wynika, że działka, o której najem wystąpił Pan Piotr Dederek, była przedmiotem najmu od 1987 r.

W związku z powyższym podjęcie niniejszej uchwały jest w pełni uzasadnione.

 Załącznik do uchwały nr XLVII/318/09.pdf


Uchwała nr XLVII/317/09 dotycząca wyrażenia zgody na wynajem gruntu położonego w Mosinie przy ul. Wodnej (Wojewoda Wielkopolski rozstrzygnięciem nadzorczym nr WN.I - 8.0911 - 300/2009 z 27.07

UCHWAŁA NR XLVII/317/09

RADY MIEJSKIEJ W MOSINIE

z dnia 30 czerwca 2009 r.

 

w sprawie wyrażenia zgody na wynajem gruntu, na okres 5 lat, o powierzchni 270,0 m², położonego w Mosinie przy ul. Wodnej.

 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 37 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 z późn. zm.):

 

 

§ 1.

 

Wyraża się zgodę Burmistrzowi Gminy Mosina na oddanie w najem w drodze bezprzetargowej, na okres 5 lat, części działki o numerze ewidencyjnym 311, o powierzchni  270,0 m², położonej w Mosinie, oznaczonej na załączniku niniejszej uchwały.

 

 

§ 2.

 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Mosina.

 

 

§ 3.

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

  

 

UZASADNIENIE

 

          Pan Marek Witkowski, zamieszkały w Mosinie przy ul. Wodnej 10, zwrócił się o wynajem gruntu stanowiącego część działki o numerze ewidencyjnym 311, położonej w Mosinie przy ul. Wodnej. Powierzchnia całkowita działki wynosi 0.1120 ha. Wnioskodawca złożył wniosek o najem 190 m2 gruntu w celu poprawy warunków zagospodarowania. Część działki, o której najem wystąpił Pan Marek Witkowski, została ogrodzona przez byłego właściciela działki o numerze ewidencyjnym 310, a powierzchnia zajętej działki o numerze ewidencyjnym 311, po dokonanych pomiarach wynosi 270 m².

W związku z powyższym podjęcie niniejszej uchwały jest w pełni uzasadnione.

 Załącznik do uchwały nr XLVII/317/09.pdf


Uchwała nr XLVII/316/09 dotycząca wyrażenia zgody na wynajem gruntu położonego w Mosinie przy ul. Pożegowskiej (Wojewoda Wielkopolski rozstrzygnięciem nadzorczym nr WN. I - 8.0911 - 299/2009

UCHWAŁA NR XLVII/316/09

RADY MIEJSKIEJ W MOSINIE

z dnia 30 czerwca 2009 r.

 

w sprawie wyrażenia zgody na wynajem gruntu, na okres 5 lat, o powierzchni 600 m², położonego w Mosinie przy ul. Pożegowskiej.

 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.) oraz art. 37 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 z późn. zm.):

 

 

§ 1.

 

Wyraża się zgodę Burmistrzowi Gminy Mosina na oddanie w najem, w drodze bezprzetargowej, na okres 5 lat, części działki o numerze ewidencyjnym 232/5, o powierzchni  600 m², położonej w Mosinie, oznaczonej na załączniku niniejszej uchwały.

 

 

§ 2.

 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Mosina.

 

 

§ 3.

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 

  

UZASADNIENIE

 

          Pani Małgorzata Vogt, zamieszkała w Mosinie przy ul. Pożegowskiej 9, zwróciła się o wynajem gruntu stanowiącego część działki o numerze ewidencyjnym 232/5, położonej w Mosinie przy ul. Pożegowskiej. Powierzchnia całkowita działki wynosi 0.1535 ha. Wnioskodawca złożył wniosek o najem 600 m2 gruntu celem zagospodarowania części działki pod ogród przydomowy. Z zebranych dokumentów wynika, że działka, o której najem wystąpiła Pani Vogt, była przedmiotem najmu na rzecz Janusza Vogt do dnia 31 grudnia 2007 r. W związku z powyższym podjęcie niniejszej uchwały jest w pełni uzasadnione.

Załącznik do uchwały nr XLVII/316/09.pdf 


Uchwała nr XLVII/315/09 dotycząca wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa współużytkowania wieczystego w prawo współwłasności działki o numerze ewide

UCHWAŁA NR XLVII/315/09

RADY MIEJSKIEJ W MOSINIE

z dnia 30 czerwca 2009 r.

 

w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa współużytkowania wieczystego w prawo współwłasności działki  o numerze ewidencyjnym 2282/2 o powierzchni 0.06.05 ha, położonej w Mosinie przy ul. Jasnej 37.

 

 

          Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 4 ust. 7 pkt 2, ust. 11 pkt 2 i ust. 17 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości (Dz. U. Nr 175, poz. 1459 z późn. zm.), w związku z art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 z późn. zm.) Rada Miejska w Mosinie uchwala, co następuje:

 

 

§ 1.

 

Wyraża się zgodę na udzielenie Panu Ryszardowi Retinger, Marianowi Retinger, Zygmuntowi Retinger, Pani Danucie Pelec oraz Panu Łukaszowi Wieczorkowi 91% bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa współużytkowania wieczystego w prawo współwłasności nieruchomości, położonej w Mosinie przy ul. Jasnej 37, oznaczonej w ewidencji gruntów działka numer 2282/2, o powierzchni 0.06.05 ha, zapisanej w księdze wieczystej KW 19414 prowadzonej przez Sąd Rejonowy – Wydział V Ksiąg Wieczystych w Śremie. 

 

 

§ 2.

 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Mosina.

 

 

§ 3.

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 


 

 

UZASADNIENIE

 

Pan Ryszard Retinger, Marian Retinger, Zygmunt Retinger, Pani Danuta Pelec oraz Pan Łukasz Wieczorek, jako współużytkownicy wieczyści nieruchomości położonej w Mosinie przy ul. Jasnej 37, o powierzchni 0.06.05 ha, zapisanej w księdze wieczystej KW 19414 Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Śremie, wystąpili z wnioskiem o przekształcenie prawa współużytkowania wieczystego w prawo współwłasności oraz o zastosowanie 91% bonifikaty od opłaty.

Na podstawie art. 4 ust. 7 pkt 2, ust. 11 pkt 2 i ust. 17 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości (Dz. U. Nr 175, poz. 1459 z późn. zm.), w związku z art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 z późn. zm.), Burmistrz Gminy Mosina, w decyzji o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego, może udzielić, za zgodą Rady Miejskiej, bonifikaty 91% od ceny ustalonej zgodnie z art. 67 ust.1 i art. 69 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 z późn. zm.). W związku z powyższym podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione.    


Uchwała nr XLVII/314/09 w sprawie zmiany uchwały nr XLIV/291/09 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 30 kwietnia 2009 r.

UCHWAŁA NR XLVII/314/09

RADY MIEJSKIEJ W MOSINIE

z dnia 30 czerwca 2009 r.

 

w sprawie zmiany uchwały nr XLIV/291/09 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 30 kwietnia 2009 r.

 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym   (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) Rada Miejska w Mosinie uchwala, co następuje:

 

 

§ 1.

 

W uchwale nr XLIV/291/09 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 30 kwietnia 2009 r. wprowadza się następujące zmiany:

§ 1 otrzymuje brzmienie:

„Wyraża się zgodę na nabycie udziałów we współwłasności niezabudowanych nieruchomości o numerach ewidencyjnych działek 2091/41, 2091/42, 2091/43, 2091/44, 2091/45, 2091/46, 2091/47, 2091/48, 2091/49 obr. Mosina, zapisanych w Księdze wieczystej Sądu Rejonowego w Śremie Kw nr 22303 od:

1.  Edwarda Łagodzińskiego 2520/59736 udziałów we współwłasności wyżej wymienionych nieruchomości,

2.  Józefa Ziółkowskiego 297/59736 udziałów we współwłasności wyżej wymienionych nieruchomości,

3.  Romana Cegłowskiego 354/59736 udziałów we współwłasności wyżej wymienionych nieruchomości,

4.  Teresy Dąsal 354/59736 udziałów we współwłasności wyżej wymienionych nieruchomości,

5.  Mieczysława Pluty 354/59736 udziałów we współwłasności wyżej wymienionych nieruchomości.”

 

 

§ 2.

 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Mosina.

 

 

§ 3.

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 

 

UZASADNIENIE

 

     Uchwała nr XLIV/291/09 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 30 kwietnia 2009 r. w sprawie nabycia udziałów we współwłasności niezabudowanych nieruchomości w treści § 1, od pkt 1 do 5, zawierała cenę nabycia udziałów od osób fizycznych, a stosownie do art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), określenie wartości nabycia udziałów we współwłasności niezabudowanych nieruchomości o numerach ewidencyjnych działek 2091/41, 2091/42, 2091/43, 2091/44, 2091/45, 2091/46, 2091/47, 2091/48 i 2091/49, jest zadaniem burmistrza i następuje na etapie wykonania § 2 przedmiotowej uchwały.

W związku z powyższym podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XLIV/291/09 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 30 kwietnia 2009 r. jest uzasadnione.


Uchwała nr XLVII/313/09 w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej w Mosinie.

UCHWAŁA NR XLVII/313/09

RADY MIEJSKIEJ W MOSINIE

z dnia 30 czerwca 2009 r.

 

w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej w Mosinie.

 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) Rada Miejska w Mosinie uchwala, co następuje:

 

 

§ 1.

 

Nadaje się drodze wewnętrznej położonej w Mosinie, obejmującej działkę o numerze ewidencyjnym 3219, nazwę „Adama Asnyka”.

        

 

§ 2.

 

Integralną część uchwały stanowi mapa Mosiny.

 

 

§ 3.

 

Ustalona uchwałą nazwa drogi wewnętrznej podlega przeniesieniu na mapę zasadniczą i ewidencyjną Gminy Mosina. 

 

 

§ 4.

 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

 

 

§ 5.

 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

 

 

 

UZASADNIENIE

 

W dniu 6 października 2008 r. Burmistrz Gminy Mosina wydał decyzję Nr PP.A.C.7430-93/08 zatwierdzającą projekt podziału nieruchomości na działki 3211–3239, położone w Mosinie w rejonie ul. Strzeleckiej, z której wynika, że obsługa komunikacyjna działek 3211-3218 i 3220-3239 musi odbywać się poprzez drogę wewnętrzną o numerze ewidencyjnym 3219.  

Właściciele działki o numerze ewidencyjnym 3219 wystąpili z propozycją nadania drodze wewnętrznej nazwy „Adama Asnyka”, a zgodnie z art. 8 ust. 1 a ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 19 poz. 115 z późn. zm.), tym samym właściciel wyraził zgodę na nadanie jej nazwy. W związku z powyższym podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione.

 

Załącznik do uchwały nr XLVII/313/09.pdf


Uchwała nr XLVII/312/09 w sprawie przekazania pisma Marioli i Zbigniewa Krawczyk do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu.

UCHWAŁA NR XLVII/312/09

RADY MIEJSKIEJ W MOSINIE

z dnia 30 czerwca 2009 r.

 

w sprawie przekazania pisma Marioli i Zbigniewa Krawczyk do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu.

 

 

Na podstawie art. 234 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) Rada Miejska w Mosinie uchwala, co następuje:

 

 

§ 1.

 

Przekazuje się Wojewódzkiemu Sądowi Administracyjnemu w Poznaniu pismo Marioli i Zbigniewa Krawczyk z dnia 10 czerwca 2009 r. celem złożenia do akt sprawy administracyjnej z wniosku o przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności - sygn. akt II SAB/Po  34/09.

 

 

§ 2.

 

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Miejskiej w Mosinie.

 

 

§ 3.

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 

 

UZASADNIENIE

 

W dniu 23 czerwca 2009 r. Wojewoda Wielkopolski pismem nr WN.I-14.0554-25/09, przekazał pismo Marioli i Zbigniewa Krawczyk z 10 czerwca 2009 r., traktując je jako skargę na działalność Burmistrza Gminy Mosina.

W sprawie, w której toczy się postępowanie administracyjne, skarga złożona przez stronę podlega rozpatrzeniu w toku postępowania, zgodnie z przepisami Kodeksu postępowania administracyjnego. W niniejszej sprawie, w wyniku wniesienia skargi na bezczynność Burmistrza Gminy Mosina przez Mariolę i Zbigniewa Krawczyk, akta sprawy, których dotyczy pismo Marioli i Zbigniewa Krawczyk z 10 czerwca 2009 r., zostały przekazane do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu w dniu 23 czerwca 2009 r. (sygn. akt II SAB/Po  34/09). W związku z tym podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione.

 

Załącznik do uchwały nr XLVII/312/09.pdf


Uchwała nr XLVII/311/09 w sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Mosinie zbadania zasadności skargi Marka Żaka - przedstawiciela Komitetu Protestacyjnego "Rozwój wsi Czapury - N

UCHWAŁA NR XLVII/311/09

RADY MIEJSKIEJ W MOSINIE

z dnia 30 czerwca 2009 r.

 

w sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Mosinie zbadania zasadności skargi Marka Żaka – przedstawiciela Komitetu Protestacyjnego „Rozwój wsi Czapury – Nowe Osiedle” na Burmistrza Gminy Mosina.

 

 

Na podstawie art. 229 pkt 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.), art. 18a ust. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz § 84 Statutu Gminy Mosina, stanowiącego załącznik do uchwały nr XV/131/03 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 23 października  2003 r. w sprawie Statutu Gminy Mosina (Dz. Urz. Woj. Wlkp. Nr 189, poz. 3523), zmienionego uchwałą nr XX/166/04 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 29 stycznia 2004 r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Mosina (Dz. Urz. Woj. Wlkp. Nr 21, poz. 617), zmienionego uchwałą nr XXXVI/310/05 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 27 stycznia 2005 r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Mosina (Dz. Urz. Woj. Wlkp. Nr 24, poz. 621), zmienionego uchwałą nr XLIX/379/05 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 30 listopada 2005 r. w sprawie Statutu Gminy Mosina (Dz. Urz. Woj. Wlkp. Nr 179, poz. 4895), zmienionego uchwałą nr XXI/107/07 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 25 października 2007 r. w sprawie Statutu Gminy Mosina (Dz. Urz. Woj. Wlkp. Nr 179, poz. 3943) Rada Miejska w Mosinie uchwala, co następuje:

 

 

§ 1.

 

Zleca się Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Mosinie zbadanie w terminie do dnia 31 października 2009 r. zasadności skargi Marka Żaka – przedstawiciela Komitetu Protestacyjnego „Rozwój wsi Czapury – Nowe Osiedle” z dnia 31 marca 2009 r. na Burmistrza Gminy Mosina.

 

 

§ 2.

 

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Miejskiej.

 

 

§ 3.

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 

UZASADNIENIE

 

W związku tym, że Departament Skarg, Wniosków i Obsługi Rady Do Spraw Uchodźców Kancelarii Prezesa Rady Ministrów przekazał Radzie Miejskiej w Mosinie, jako organowi właściwemu, skargę Marka Żaka – przedstawiciela Komitetu Protestacyjnego "Rozwój wsi Czapury – Nowe Osiedle" z dnia 31 marca 2009 r., podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione.

Załącznik do uchwały nr XLVII/311/09.pdf


Uchwała nr XLVII/310/09 w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie Gminy Mosina na rok 2010 środków stanowiących fundusz sołecki.

UCHWAŁA NR XLVII/310/09

RADY MIEJSKIEJ W MOSINIE

z dnia 30 czerwca 2009 r.

 

w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie Gminy Mosina na rok 2010 środków stanowiących fundusz sołecki.

 

              

               Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 20 lutego 2009 r. o funduszu sołeckim (Dz. U. Nr 52, poz. 420) Rada Miejska w Mosinie uchwala, co następuje:

 

 

§ 1.

 

Rada Miejska w Mosinie wyraża zgodę na wyodrębnienie, w budżecie Gminy dotyczącym roku budżetowego 2010, środków stanowiących fundusz sołecki.  

 

 

§ 2.

 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Mosina.

 

 

§ 3.

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 

UZASADNIENIE

 

               Ustawa z dnia 20 lutego 2009 r. o funduszu sołeckim (Dz. U. Nr 52, poz. 420) upoważnia rady gmin do podejmowania uchwał w sprawie wyrażenia lub nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie Gminy środków stanowiących fundusz sołecki.

Podjęcie uchwały musi nastąpić do 30 czerwca 2009 r., stąd głosowanie nad uchwałą jest uzasadnione.        

              

 

 


Uchwała nr XLVII/309/09 w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie nieruchomości na rzecz Ochotniczych Straży Pożarnych działających na terenie Gminy Mosina.

UCHWAŁA NR XLVII/309/09

RADY MIEJSKIEJ W MOSINIE

z dnia 30 czerwca 2009 r.

 

w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie nieruchomości na rzecz Ochotniczych Straży Pożarnych działających na terenie Gminy Mosina.

 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) Rada Miejska w Mosinie uchwala, co następuje:

 

 

§ 1.

 

Wyraża się zgodę na oddanie w użyczenie, na okres 5 lat, niżej wymienionych nieruchomości zabudowanych lub ich części wraz z gruntami dla następujących Ochotniczych Straży Pożarnych działających na terenie Gminy Mosina:

1)  Ochotnicza Straż Pożarna, nieruchomość zabudowana o powierzchni 455,5 m², ul. Śremska 87 w Mosinie, nr dz. 1917/4;

2)  Ochotnicza Straż Pożarna w Nowinkach, część nieruchomości zabudowanej o powierzchni 76,07 m², ul. Powstańców Wielkopolskich 17 w Nowinkach, nr dz. 175;

3)  Ochotnicza Straż Pożarna w Pecnej, część nieruchomości zabudowanej o powierzchni 37 m², ul. Główna 50 w Pecnej, nr dz. 139/2;

4) Ochotnicza Straż Pożarna w Radzewicach, część nieruchomości zabudowanej o powierzchni 66,83 m², ul. Długa 17 w Radzewicach, nr dz. 296;

5) Ochotnicza Straż Pożarna w Krajkowie, część nieruchomości zabudowanej o powierzchni 44,73 m², Krajkowo 24, nr dz. 131;

6) Ochotnicza Straż Pożarna w Żabinku, część nieruchomości zabudowanej o powierzchni 42,18 m², Żabinko 33, nr dz. 267/2.

 

§ 2.

 

Użyczone nieruchomości zostają przeznaczone na cele prowadzonej działalności statutowej wymienionych w § 1 Ochotniczych Straży Pożarnych.

 

 

§ 3.

 

Zasady użyczenia zostaną szczegółowo określone w umowach zawartych z wymienionymi w § 1 Ochotniczymi Strażami Pożarnymi.

 

 

§ 4.

 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Mosina.

 

 

§ 5.

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 

UZASADNIENIE

 

          Biorąc pod uwagę wykonywanie przez jednostki ochrony przeciwpożarowej, do których należą Ochotnicze Straże Pożarne, działań ratowniczych, gmina, na podstawie art. 32 ustawy o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2002 r. Nr 147, poz. 1229 z późn. zm.), zobowiązana jest do pokrywania kosztów wyposażenia, utrzymania, wyszkolenia i zapewnienia gotowości bojowej wyżej wymienionych jednostek. Jednym z podstawowych elementów niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania poszczególnych Ochotniczych Straży Pożarnych jest zapewnienie odpowiednich pomieszczeń przystosowanych do przechowywania sprzętu ratowniczo–gaśniczego oraz zabezpieczenia samochodów bojowych. W związku z powyższym, mając na celu utrzymanie ciągłości działania Ochotniczych Straży Pożarnych działających na terenie Gminy Mosina, podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione.