XLVI Sesja Rady Miejskiej w Mosina - 28.05.2009

Uchwała nr XLVI/308/09 w sprawie zmiany statutu związku międzygminnego "Schronisko dla zwierząt - SCHRONISKO".

UCHWAŁA NR XLVI/308/09

RADY MIEJSKIEJ W MOSINIE

z dnia 28 maja 2009 r.

 

w sprawie zmiany statutu związku międzygminnego „Schronisko dla zwierząt – SCHRONISKO”.

 

 

Na podstawie art. 67 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) Rada Miejska uchwala, co następuje:

 

 

§ 1.

 

Statut związku międzygminnego „Schronisko dla zwierząt – SCHRONISKO”, przyjęty uchwałą nr XXIX/182/08 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 29 maja 2008 r., otrzymuje brzmienie, jak w załączniku do niniejszej uchwały.

 

 

§ 2.

 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Mosina.

 

 

§ 3.

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 

 

UZASADNIENIE

 

W uchwale nr XXIX/182/08 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 29 maja 2008 r. w sprawie przyjęcia statutu związku międzygminnego „Schronisko dla zwierząt – SCHRONISKO”, koniecznym jest dokonanie zmiany w związku z uwagami organu rejestrowego związki gmin, tj. Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, doręczonych pismem Wojewody Wielkopolskiego, Wydział Nadzoru z dnia 11 grudnia 2008 roku (Nr WN.I-4.0711-20/08).

Załączony projekt uchwały uwzględnia uwagi organu rejestrowego, a także zajęte stanowisko przez Krajową Radę Regionalnych Izb Obrachunkowych w kwestii stosowania w statutach związków międzygminnych pojęć „plan finansowy” lub „budżet”. Wobec powyższego podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione.

 

Załącznik do uchwały nr XLVI/308/09 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 28 maja 2009 r.

 

 

 

STATUT  ZWIĄZKU  MIĘDZYGMINNEGO

„SCHRONISKO  DLA  ZWIERZĄT    SCHRONISKO”

 

Nazwa i siedziba Związku

 

§ 1.

 

1.  Związek międzygminny nosi nazwę: Związek Międzygminny „Schronisko dla Zwierząt – SCHRONISKO”, zwany dalej „Związkiem”.

2.   Siedzibą Związku jest miasto Kostrzyn.

 

Uczestnicy i czas trwania Związku

 

§ 2.

 

Uczestnikami Związku są Gminy:

1)        Czerwonak;

2)        Kleszczewo;

3)        Komorniki;

4)        Kostrzyn;

5)        Kórnik;

6)        Mosina;

7)        Murowana Goślina;

8)        Pobiedziska;

9)        Puszczykowo;

10)    Suchy Las;

11)    Swarzędz,

zwane dalej „Uczestnikami”.

 

§ 3.

 

Związek został utworzony na czas nieokreślony.

 

Zadania Związku

 

§ 4.

 

Związek wykonuje zadania publiczne w zakresie tworzenia warunków niezbędnych do utrzymania porządku i czystości w gminach oraz zapewnienia opieki bezdomnym zwierzętom poprzez budowę i eksploatację międzygminnego schroniska dla bezdomnych zwierząt w Skałowie, gmina Kostrzyn.

 

§ 5.

 

Związek może tworzyć, przekształcać i likwidować jednostki organizacyjne Związku oraz tworzyć spółki prawa handlowego i przystępować do nich.

 

Organy Związku, ich struktura, zakres i tryb działania

 

§ 6.

 

Organami Związku są Zgromadzenie Związku i Zarząd Związku.

 

§ 7.

 

Zgromadzenie Związku, zwane dalej „Zgromadzeniem”, jest organem stanowiącym i kontrolnym Związku.

 

§ 8.

 

Kadencja organów Związku upływa wraz z upływem kadencji rad gmin. Przedstawiciele Uczestników pełnią swoje funkcje w organach Związku odpowiednio do czasu wyboru na ich miejsce innych osób lub do czasu wyboru nowego Zarządu Związku, zwanego dalej „Zarządem”.

 

§ 9.

 

Wystąpienie oraz wykluczenie ze Związku skutkuje równocześnie pozbawieniem przedstawicieli danego Uczestnika członkostwa w organach Związku.

 

§ 10.

 

Zgromadzenie wybiera ze swego grona przewodniczącego i jednego wiceprzewodniczącego.

 

§ 11.

 

Do właściwości Zgromadzenia należy:

1)        uchwalanie programów realizacji zadań Związku;

2)       uchwalanie rocznego budżetu Związku, rozpatrywanie sprawozdań z wykonania budżetu za rok poprzedni i podejmowanie uchwał o udzieleniu lub nieudzieleniu absolutorium z tego tytułu;

3)        stanowienie o podziale zysków lub pokrywaniu strat powstałych w działalności Związku;

4)        podejmowanie uchwał w sprawie zaciągania długoterminowych pożyczek i kredytów;

5)       podejmowanie uchwał w sprawie ustalania maksymalnej wysokości pożyczek i kredytów krótkoterminowych, zaciąganych przez Zarząd w roku budżetowym;

6)        przyjmowanie sprawozdań z działalności Zarządu;

7)       podejmowanie uchwał w sprawie tworzenia, przekształcania i likwidacji jednostek organizacyjnych Związku oraz tworzenia spółek prawa handlowego i przystępowania do nich;

8)        nadawanie statutów i regulaminów organizacyjnych jednostkom organizacyjnym Związku;

9)       realizowanie w ramach Związku kompetencji rady gminy w odniesieniu do zadań zleconych Związkowi;

10)    podejmowanie uchwał w sprawie przyjęcia i wykluczenia ze Związku;

11)    powoływanie i odwoływanie członków Zarządu;

12)    ustalanie zasad wynagrodzeń członków Zarządu;

13)    uchwalanie projektu zmian w statucie Związku;

14)    podejmowanie uchwał w sprawie likwidacji Związku;

15)    ustalanie wysokości składek członkowskich i zasad ich wnoszenia;

16)   kontrolowanie działalności Zarządu Związku oraz jednostek organizacyjnych i spółek prawa handlowego utworzonych przez Związek oraz podziału jego mienia na skutek likwidacji;

17)   ustalanie zakresu i trybu podejmowania przez Zarząd decyzji w sprawach majątkowych Związku;

18)    powoływanie Komisji Rewizyjnej i ustalenie planu pracy;

19)   ustalanie zasad reprezentacji Związku w spółkach prawa handlowego utworzonych przez Związek lub do których Związek przystąpił;

20)    stanowienie w innych sprawach wniesionych pod obrady przez Zarząd.

 

§ 12.

 

1.       Posiedzenia Zgromadzenia zwołuje przewodniczący, a w razie jego nieobecności wiceprzewodniczący.

2.       Przewodniczący ma obowiązek zwołać Zgromadzenie na wniosek Zarządu lub co najmniej jednej czwartej statutowego składu Zgromadzenia na dzień przypadający w ciągu 7 dni od dnia złożenia wniosku. Wniosek powinien zawierać proponowany porządek obrad wraz z projektami uchwał.

3.       Pierwsze posiedzenie Zgromadzenia zwołuje oraz przewodniczy jego obradom do momentu wyboru przewodniczącego Zgromadzenia najstarszy wiekiem przedstawiciel Uczestnika.

4.       Posiedzenia Zgromadzenia mogą odbywać się w miejscowościach będących siedzibami władz Uczestników, a także w Skałowie.

 

§ 13.

 

1.       Uchwały Zgromadzenia są podejmowane bezwzględną większością głosów statutowej liczby Uczestników.

2.       Wybór przewodniczącego i wiceprzewodniczącego Zgromadzenia, następuje bezwzględną większością głosów statutowej liczby Uczestników Zgromadzenia, w głosowaniu tajnym.

3.        Każdy Uczestnik ma jeden głos.

 

§ 14.

 

1.       Posiedzenia Zgromadzenia odbywają się w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał.

2.       Zgromadzenie zwołuje się najpóźniej na 7 dni przed terminem obrad za pomocą listów poleconych lub faksem.

3.       W zawiadomieniu o zwołaniu posiedzenia Zgromadzenia należy podać dzień, godzinę i miejsce posiedzenia oraz dołączyć porządek obrad wraz z projektami uchwał.

4.       Posiedzenia Zgromadzenia są protokołowane. Protokół przesyła się Uczestnikom pocztą elektroniczną lub w inny skuteczny sposób i przyjmuje przez głosowanie na następnym posiedzeniu.

 

§ 15.

 

1.        Zgromadzenie kontroluje działalność Zarządu i w tym celu powołuje Komisję Rewizyjną.

2.        Komisja Rewizyjna, zwana dalej „Komisją” składa się z 3 osób.

3.        W skład Komisji wchodzą przewodniczący, zastępca przewodniczącego i  członek.

4.       Przewodniczący Komisji organizuje jej pracę i prowadzi jej obrady. W przypadku nieobecności przewodniczącego jego zadania wykonuje zastępca.

5.       Komisja kontroluje działalność Zarządu pod względem legalności, gospodarności, rzetelności, celowości oraz zgodności dokumentacji ze stanem faktycznym.

6.        Kontroli dokonuje zespół kontrolny składający się z dwóch członków Komisji.

7.       Kontrole przeprowadzane są na podstawie pisemnego upoważnienia wydanego przez przewodniczącego Komisji, określającego zakres kontroli oraz osoby skierowane do przeprowadzenia kontroli.

8.       Z przeprowadzonej kontroli Komisja sporządza protokół, w którym przedstawia wyniki kontroli, stwierdzone nieprawidłowości oraz wnioski.

 

§ 16.

 

1.       Zarząd składa się z 5 członków. W skład Zarządu wchodzą przewodniczący, zastępca przewodniczącego i pozostali członkowie.

2.        Dopuszczalny jest wybór jednego członka Zarządu spoza Uczestników.

3.        Zarząd wykonuje zadania przy pomocy Biura Związku.

4.        Organizację i funkcjonowanie Biura Związku określa Regulamin Organizacyjny Biura.

5.       Czynności ze stosunku pracy wobec pracowników Biura Związku wykonuje w imieniu Związku przewodniczący Zarządu.

 

§ 17.

 

1.        Zarząd jest organem wykonawczym Związku.

2.        Do właściwości Zarządu należą w szczególności:

1)        realizacja zadań Związku oraz prowadzenie gospodarki finansowej Związku;

2)        wykonywanie uchwał Zgromadzenia;

3)        sporządzanie projektów budżetów Związku;

4)       wyznaczanie bieżących zadań do wykonania przez jednostki organizacyjne Związku, a także nadzorowanie i kontrolowanie ich działalności;

5)       podejmowanie uchwał w sprawie zatrudniania i zwalniania kierowników jednostek organizacyjnych Związku.

 

§ 18.

 

1.       Zarząd podejmuje uchwały zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy jego składu.

2.        Posiedzenia Zarządu odbywają się nie rzadziej niż raz w miesiącu.

3.       Z posiedzeń Zarządu sporządza się protokół, który podpisują wszyscy obecni na posiedzeniu członkowie Zarządu.

 

§ 19.

 

Przewodniczący Zarządu organizuje pracę Zarządu, a w szczególności:

1)      kieruje pracą Zarządu i nadzoruje Biuro Związku;

2)      reprezentuje Związek na zewnątrz, z zastrzeżeniem § 22 ust.1;

3)      zwołuje posiedzenia Zarządu.

 

Mienie Związku

 

§ 20.

 

1.       Mieniem Związku jest własność i inne prawa majątkowe wniesione przez Uczestników oraz nabyte przez Związek.

2.        Mienie Związku jest odrębne od mienia Uczestników i jest odrębnie zarządzane.

 

 

 

§ 21.

 

1.        Mienie Związku może powstać:

1)       w drodze przekazania mienia niepodzielnego, określonego w art. 5 ust. 3 i art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 10 maja 1990 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 32, poz. 191 z późn. zm.);

2)       w drodze przekazania przez Uczestników składników ich mienia, służących realizacji zadań przejętych przez Związek;

3)        z dochodów z majątku Związku;

4)        z dochodów z działalności Związku;

5)        z subwencji, darowizn, zapisów i innych źródeł.

2.        Mienie komunalne przekazane Związkowi staje się własnością Związku.

 

§ 22.

 

1.       Do składania oświadczeń woli w imieniu Związku wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu.

2.       Jeżeli czynność prawna może spowodować powstanie zobowiązań pieniężnych, do jej skuteczności potrzebna jest kontrasygnata głównego księgowego Związku lub osoby przez niego upoważnionej.

 

§ 23.

 

Kierownicy jednostek organizacyjnych Związku nieposiadających osobowości prawnej działają jednoosobowo na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez Zarząd.

 

§ 24.

 

1.        Związek odpowiada za swoje zobowiązania do wysokości posiadanego majątku.

2.       Związek nie ponosi odpowiedzialności za zobowiązania innych komunalnych osób prawnych, a te nie ponoszą odpowiedzialności za zobowiązania Związku.

 

Zasady korzystania z obiektów i urządzeń Związku

 

§ 25.

 

1.        Każdy uczestnik Związku jest uprawniony do korzystania z obiektów i urządzeń Związku.

2.       Uczestnicy Związku korzystają z obiektów i urządzeń Związku na równych zasadach, w zakresie określonym zadaniami Związku.

 

Zasady udziału w kosztach wspólnej działalności, zyskach i pokrywaniu strat Związku

 

§ 26.

 

1.       Każdemu z Uczestników zapewnia się obsługę potrzeb jego mieszkańców na równych zasadach, z uwzględnieniem udziału Uczestników w kosztach wspólnej działalności Związku, według zasad określonych w Statucie.

2.       Uczestnicy ponoszą koszty działalności Związku w formie składki członkowskiej proporcjonalnej do liczby mieszkańców, ustalonej według stanu na dzień 31 grudnia roku poprzedzającego dany rok budżetowy, w terminie do dnia 31 marca danego roku.

3.        Zasada określona w ust. 2 ma zastosowanie do udziału Uczestnika w zyskach Związku.

4.       Jeżeli dochody własne Związku oraz świadczenia Uczestników Związku (składki członkowskie) nie wystarczą na pokrycie strat, straty rozkłada się na Uczestników odpowiednio wg zasady określonej w ust. 2.

5.       Zgromadzenie ustala, w razie potrzeby, wysokość środków ponoszonych przez Uczestników na koszty działalności Związku inne niż określone w ust. 2, oraz terminy ich wnoszenia, z uwzględnieniem zasady określonej w ust. 2.

 

Zasady przystępowania i występowania ze Związku oraz zasady rozliczeń majątkowych

 

§ 27.

 

O przyjęciu do Związku nowego Uczestnika decyduje Zgromadzenie w drodze uchwały określającej warunki przyjęcia.

 

§ 28.

 

Uczestnictwo w Związku ustaje w razie:

1)             wystąpienia ze Związku;

2)      wykluczenia ze Związku;

3)             likwidacji Związku.

 

§ 29.

 

1.       Uczestnik może wystąpić ze Związku przez złożenie oświadczenia o wypowiedzeniu, potwierdzonego stosowną uchwałą organu stanowiącego Uczestnika.

2.       Oświadczenie winno być złożone z zachowaniem sześciomiesięcznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na dzień 31 grudnia danego roku.

 

§ 30.

 

1.        Zgromadzenie może wykluczyć Uczestnika ze Związku tylko w razie:

1)        udowodnionego działania na szkodę Związku;

2)        niewykonania obowiązków na rzecz Związku;

3)       naruszenia przepisów obowiązujących w Związku, w szczególności postanowień Statutu Związku.

2.                 O złożeniu wniosku o wykluczenie Uczestnika ze Związku przewodniczący Zgromadzenia informuje tego Uczestnika co najmniej na jeden miesiąc przed terminem odbycia Zgromadzenia Związku, na którym rozpatrywany będzie wniosek.

3.                 Wniosek o wykluczenie Uczestnika ze Związku może być złożony przez Zarząd lub każdego z Uczestników.

 

§ 31.

 

1.       Nieruchomości, a także niepodzielne składniki majątkowe wniesione przez Uczestnika do Związku nie podlegają zwrotowi w przypadku jego wystąpienia lub wykluczenia ze Związku, jeżeli Związek nie mógłby bez nich prawidłowo wykonywać swoich zadań statutowych.

2.       W przypadku, o którym mowa w ust. 1, Uczestnikowi przysługuje zwrot równowartości danego składnika majątkowego ustalonej wg jego stanu z dnia wniesienia i określonej przez rzeczoznawcę majątkowego, wyznaczonego przez Zarząd, na dzień wystąpienia lub wykluczenia Uczestnika ze Związku.

3.       W oparciu o wartość określoną w ust. 2 Zgromadzenie ustala termin i sposób spłaty występującego lub wykluczanego Uczestnika, przy czym spłata może być dokonana ratalnie, w okresie do 3 lat od dnia wystąpienia lub wykluczenia.

4.       Wystąpienie lub wykluczenie Uczestnika ze Związku nie rodzi po stronie Związku obowiązku zwrotu Uczestnikowi wniesionych przez niego składek członkowskich.

 

Zasady likwidacji Związku

 

§ 32.

 

1.        Likwidacja Związku następuje na podstawie uchwały Zgromadzenia o likwidacji Związku.

2.       Podział majątku Związku pozostałego po likwidacji następuje proporcjonalnie do wartości majątku wniesionego przez Uczestników.

3.        Likwidację Związku prowadzi likwidator wybrany przez Zgromadzenie.

4.        Do obowiązków likwidatora należy w szczególności:

1)   sporządzenie planu likwidacji, zatwierdzonego przez Zgromadzenie;

2)   sporządzenie bilansu otwarcia likwidacji;

3)  publiczne ogłoszenie o postawieniu Związku w stan likwidacji wraz z wezwaniem ewentualnych wierzycieli do zgłoszenia swoich roszczeń wobec Związku, w terminie trzech miesięcy od dnia ogłoszenia o likwidacji;

4)   zakończenie bieżących spraw Związku;

5)   wyegzekwowanie  wierzytelności Związku;

6)   zaspokojenie zobowiązań Związku;

7)  przedstawienie Zgromadzeniu projektu podziału majątku Związku pozostałego po dokonaniu czynności, o których mowa w pkt. 1-6;

8)   złożenie wniosku o wykreślenie Związku z rejestru po zakończeniu jego likwidacji.

5.                 Koszty likwidacji ponosi Związek.

6.                 Likwidator wykonuje swoje obowiązki zgodnie z uchwałami Zgromadzenia.

 

Przepisy końcowe

 

§ 33.

 

Zmiany Statutu następują w trybie przewidzianym dla jego ustanowienia.


Uchwała nr XLVI/307/09 w sprawie zaopiniowania projektu utworzenia obszaru Natura 2000.

UCHWAŁA NR XLVI/307/09

RADY MIEJSKIEJ W MOSINIE

z dnia 28 maja 2009 r.

 

w sprawie zaopiniowania projektu utworzenia obszaru Natura 2000.

 

 

Na podstawie art. 27 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. Nr 92, poz. 880 z późn. zm.) Rada Miejska w Mosinie uchwala, co następuje:

 

 

§ 1.

 

Opiniuje się pozytywnie, opracowany przez Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska, projekt utworzenia obszaru Natura 2000 „Będlewo – Bieczyny” z następującymi uwagami:

1)   Odsunąć granicę projektowanego obszaru od torów kolejowych w m. Drużyna w związku z modernizacją linii kolejowej E-59 Poznań – Wrocław, zgodnie z załącznikiem graficznym.

2)    Zmienić przebieg granicy projektowanego obszaru w m. Bolesławiec, zgodnie z załącznikiem graficznym.

3)   Uwzględnić, przy formułowaniu ograniczeń, istniejące oraz projektowane zainwestowanie terenów sąsiednich, tj.: terenów zabudowy mieszkaniowej oraz działalności gospodarczej w m. Bolesławiec, Borkowice, Nowinki i Drużyna.

 

 

§ 2.

 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Mosina.

 

 

§ 3.

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

§ 4.


Uchwała podlega podaniu do wiadomości poprzez ogłoszenie na tablicach ogłoszeń Urzędu Miejskiego oraz opublikowaniu w „Merkuriuszu Mosińskim”.


UZASADNIENIE

 

Konieczność opiniowania projektu Natura 2000 wynika bezpośrednio z ustawy o ochronie przyrody.

Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska przysłał w dniu 11 maja 2009 r. pismo w sprawie zaopiniowania propozycji nowych, specjalnych obszarów ochrony siedlisk Natura 2000.

Rada Miejska pozytywnie opiniuje projekt specjalnego obszaru ochrony siedlisk, z koniecznością uwzględnienia uwag zawartych w § 1 uchwały. Zaproponowana zmiana granic wynika z przesłanek przedstawionych poniżej.

Na terenie Gminy Mosina planowana jest modernizacja i przebudowa linii kolejowej E-59 Poznań – Wrocław. Przedmiotowa inwestycja zakłada likwidację części przejazdów i budowę dróg łączących istniejące do utrzymania przejazdy. Na przedmiotowym projektowanym obszarze Natura 2000 planowana jest droga łącząca przejazd w m. Krosno z przejazdem w m. Pecna.

W m. Bolesławiec zmiana granic spowodowana jest sąsiedztwem zabudowy mieszkaniowej oraz faktem, iż las objęty granicami projektowanego obszaru Natura 2000, nie stanowi połączenia z żadnym innym kompleksem leśnym. Przedmiotowy las wchodzi w skład gospodarstw rolnych.

Należy zauważyć, że przedmiotowy projektowany obszar Natura 2000 sąsiaduje z terenami zainwestowanymi oraz projektowanymi do zainwestowania. Na tym obszarze występują tereny zabudowy mieszkaniowej, zagrodowej oraz działalności gospodarczej (fermy drobiu). Istotne jest zatem zapewnienie możliwości funkcjonowania oraz rozwoju funkcjonującym na tym terenie podmiotom gospodarczym.

Załącznik do uchwały nr XLVI/307/09.pdf 

 


Uchwała nr XLVI/306/09 w sprawie budżetu Gminy Mosina na rok 2009.

UCHWAŁA NR XLVI/306/09

RADY MIEJSKIEJ W MOSINIE

z dnia 28 maja 2009 r.

 

w sprawie budżetu Gminy Mosina na rok 2009

 

               Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 165, art. 166,  art. 173 i art. 184 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach  publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104  z późn. zm.), Rada Miejska w Mosinie uchwala, co następuje:

 

 

§ 1.

 

W uchwale nr XXXVIII/250/08 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie budżetu Gminy Mosina na rok 2009,  zmienionej uchwałami Rady Miejskiej w Mosinie nr XLI/276/09 z dnia 26 lutego 2009 r., nr XLII/280/09 z dnia 26 marca 2009 r. i nr XLIV/288/09 z dnia 30 kwietnia 2009 r., wprowadza się następujące zmiany:

 

 § 1 otrzymuje brzmienie:

 

„§1. Ustala się dochody budżetu na rok 2009 w wysokości

68.297.215,00 zł

-       dochody bieżące w kwocie 56.651.577,00 zł

 

-       dochody majątkowe w kwocie 11.645.638,00 zł

 

2.      Dochody budżetu określa załącznik nr 1 do uchwały

 

3.      Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:

 

1)      dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 5.883.385,00 zł – zgodnie z załącznikiem nr 5

 

2)      dotacje celowe na realizacje zadań wspólnych realizowanych na podstawie umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 213.700,00 zł – zgodnie z załącznikiem nr 4”

 

 

§ 2 otrzymuje brzmienie

 

„§2.Ustala się wydatki budżetu na rok 2009 w wysokości

75.627.451,37 zł

1.      Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują:

 

1)     Wydatki bieżące w wysokości  52.651.326,37 zł

 

a)  wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

  22.808.835,60 zł    

b)      dotacje udzielone z budżetu Gminy na zadania bieżące

6.269.724,00 zł

c)      wydatki na obsługę długu

710.100,00 zł

d)      wydatki z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

408.657,00 zł

       2)  Wydatki na zadania inwestycyjne

22.976.125,00 zł

       3)  Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między

            jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych

 

233.000,00 zł

2.     Wydatki związane z wieloletnimi programami inwestycyjnymi z wyodrębnieniem wydatków na finansowanie poszczególnych programów w latach 2008 – 2010 – zgodnie z załącznikiem nr 7

3.      Kwota wydatków określona w ust. 1 obejmuje:

 

1)      Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 5.883.385,00 zł – zgodnie z załącznikiem nr 5

2)     Wydatki związane z realizacją zadań wspólnych zrealizowanych na podstawie umów lub porozumień zawartych z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 483.700,00 zł – zgodnie z załącznikiem nr 4”
 

 

§ 4 otrzymuje brzmienie:

 

„§4. Deficyt budżetu oraz planowane rozchody budżetu sfinansowane zostaną przychodami ze sprzedaży papierów wartościowych oraz przychodami z tytułu innych rozliczeń krajowych – zgodnie z załącznikiem nr 3.

 

§ 2.

 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Mosina.

 

§ 3.

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i dotyczy roku budżetowego 2009.

 

 

 

 

 


U z a s a d n i e n i e

do uchwały z dnia 28 maja 2009 r.

 

  1. Dochody

-       Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo – zwiększa się o kwotę 123.731,00 zł na podstawie informacji Wojewody Wielkopolskiego z dnia 13 maja 2009 r. Nr FB.I-8.3011-127/09 o przyznaniu dotacji przeznaczonej na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych (rolników) oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminy w pierwszym okresie płatniczym 2009 r.

 

Łączne zwiększenie dochodów wynosi 123.731,00 zł.

 

  1. Wydatki

-       Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo – zwiększa się o kwotę 123.731,00 zł w związku z otrzymaną dotacją Wojewody Wielkopolskiego przeznaczoną na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych (rolników) oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminy w pierwszym okresie płatniczym 2009 r.

 

-       Dział 750 Administracja publiczna – zwiększa się o kwotę 35.000,00 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące związane z promocją Gminy i dokonuje się przeniesienia wydatków w rozdziale 75023 urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) między paragrafami 4300 i 4420 w kwocie 10.000,00 zł oraz w rozdziale 75075 promocja jednostek samorządu terytorialnego między paragrafami 4300 i 4380 w kwocie 2.000,00 zł z uwagi na potrzebne środki związane z wydatkami na tłumaczenia.

 

-       Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne – zwiększa się o kwotę 24.000,00 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie w  wysokości 50% sprzętu ratowniczo – gaśniczego, którego zakupy są współfinansowane przez MSWiA oraz firmy ubezpieczeniowe.

 

-       Dział 801 Oświata i wychowanie – zwiększa się o kwotę 130.000,00 zł z przeznaczeniem na wydatki inwestycyjne – realizacja zadania adaptacja budynku poszkolengo w Krośnie na przedszkole. Zwiększenie planu wydatków oparte jest o wykonany kosztorys inwestorski.

 

-       Dział 851 Ochrona zdrowia – dokonuje się przeniesień między paragrafami na wniosek OPS, które wynikają z zapewnienia planu środków na realizację zadań z zakresu profilaktyki przeciwdziałania problemom alkoholowym.

 

-       Dział 852 Pomoc społeczna – dokonuje się przeniesień między paragrafami na wniosek OPS, w celu zapewnienia planu środków niezbędnych do prawidłowości realizacji budżetu.

 

Łączne zwiększenie wydatków wynosi 312.731,00 zł.

 

   3. Deficyt budżetu oraz planowane rozchody budżetu sfinansowane zostaną przychodami ze sprzedaży papierów wartościowych oraz przychodami z tytułu innych rozliczeń krajowych – zgodnie z zapisami w załącznikiem nr 3 do uchwały.

Załączniki do uchwały nr XLVI/306/09.pdf


Uchwała nr XLVI/305/09 w sprawie zarządzenia poboru podatku w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.

UCHWAŁA NR XLVI/305/09

RADY MIEJSKIEJ W MOSINIE

z dnia 28 maja 2009 r.

 

w sprawie zarządzenia poboru podatku w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.

 

 

               Na podstawie art. 6 ust. 12 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 121, poz. 844 z późn. zm.), art. 6 ust. 8 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (Dz. U. Nr 200, poz. 1682 z późn. zm.), art. 6b ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2006 r. Nr 136, poz. 969 z późn. zm.), art. 47 § 4a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) Rada Miejska w Mosinie uchwala, co następuje:

 

 

§ 1.

 

1.    Zarządza się na terenie sołectw pobór w drodze inkasa należności pieniężnych od osób fizycznych z tytułu podatku od nieruchomości, leśnego i rolnego.

2.      W drodze inkasa nie pobiera się zaległości podatkowych.

3.     Pobór podatków, określonych w ust. 1, realizuje się w terminach ustalonych ustawowo, tj. do 15 marca, 15 maja, 15 września i 15 listopada każdego roku.

4.    Inkasent zobowiązany jest rozliczyć się z pobranych przez niego podatków najpóźniej do trzeciego dnia roboczego, następującego po upływie terminu zapłaty raty podatku.

 

 

§ 2.

 

Imienny wykaz inkasentów zawiera załącznik do uchwały.

 

 

§ 3.

 

Zarządzenie poboru podatków w drodze inkasa nie wyklucza uiszczenia należności przez podatników bezpośrednio na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Mosinie.

 

 

§ 4.

 

Za pobranie podatków i wpłacenie ich na rachunek Urzędu Miejskiego w Mosinie w terminie wskazanym w § 1 ust. 4, inkasentowi przysługuje wynagrodzenie prowizyjne w wysokości 10% od osobiście zainkasowanych kwot podatków wymienionych w § 1 ust. 1.

 

 

§ 5.

 

Wynagrodzenie będzie wypłacane inkasentowi do dnia 20 miesiąca następującego po terminie płatności poszczególnych rat podatków.

 

 

 

§ 6.

 

Traci moc uchwała nr IX/76/03 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 29 kwietnia 2003 r. w sprawie określenia inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za czynności inkasa.

 

 

§ 7.

 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Mosina.

 

 

§ 8.

 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

 

 

 

 

 

UZASADNIENIE

 

               Zarządzenie poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego należy do kompetencji rady gminy. Powyższa uchwała precyzuje zapisy w zakresie inkasa podatków, dotyczące w szczególności poboru zaległości podatkowych oraz aktualizuje wykaz osób będących inkasentami.

 

 

Załącznik do uchwały nr XLVI/305/09 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 28 maja 2009 r.

 

 

Wykaz osób wyznaczonych na inkasentów:

 

 

 

l.p.

Nazwisko i imię

Sołectwo

1.       

Kłak Krzysztof

Babki, Kubalin, Głuszyna Leśna

2.       

Błaszyk Maria

Baranówko

3.       

Siekierska Bożena

Bolesławiec, Borkowice

4.       

Waligórski Waldemar

Czapury

5.       

Jarecka Elżbieta

Daszewice

6.       

Walkowiak Erazm

Nowinki – Drużyna

7.       

Kasprowicz Agnieszka

Dymaczewo Nowe

8.       

Jankowski Stefan

Dymaczewo Stare

9.       

Antkowiak Stefan

Krajkowo, Baranowo

10.   

Rybicki Ryszard

Krosno

11.   

Borkowska Bernadetta

Krosinko, Ludwikowo

12.   

Sznura Bronisław

Mieczewo

13.   

Wróbel Kazimierz

Pecna, Konstantynowo

14.   

Kołutkiewicz Aleksandra

Radzewice

15.   

Maciejewski Zbigniew

Rogalin

16.   

Domagała Dorota

Rogalinek

17.   

Koralewski Bogdan

Sasinowo

18.   

Markowski Daniel

Sowinki, Sowiniec

19.   

Tomczak Beata

Świątniki

20.   

Osuch Marian

Wiórek

21.   

Borkowski Marek

Żabinko

 

 

 


Uchwała nr XLVI/304/09 dotycząca zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacaniu należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy - Ordynacja podatkowa, przypadających Gm

UCHWAŁA NR XLVI/304/09

RADY MIEJSKIEJ W MOSINIE

z dnia 28 maja 2009 r.

 

w sprawie zmiany uchwały w sprawie zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacaniu należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy – Ordynacja podatkowa, przypadających Gminie Mosina lub jej jednostkom organizacyjnym.

 

 

Na podstawie art. 43 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.), w związku z art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.) Rada Miejska w Mosinie uchwala, co następuje:

 

 

§ 1.

 

W uchwale nr X/55/07 z dnia 30 marca 2007 r. w sprawie zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacaniu należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy – Ordynacja podatkowa, przypadających Gminie Mosina lub jej jednostkom organizacyjnym, wprowadza się następujące zmiany:

1.      Paragraf 5 otrzymuje brzmienie:

”1. Do umarzania należności są uprawnieni:

a)     Burmistrz Gminy Mosina – w odniesieniu do należności związanych z działalnością Urzędu Miejskiego w Mosinie, wpływów z tytułu opłat czynszowych za najem lokali mieszkalnych, użytkowych, gospodarczych, garaży i dzierżawionych terenów będących własnością Gminy Mosina lub niezwiązanych z działalnością żadnej jednostki organizacyjnej;

b)     Kierownicy gminnych jednostek organizacyjnych – w odniesieniu do należności cywilnoprawnych, z której działalnością wiąże się dana należność, z wyłączeniem wpływów z tytułu opłat czynszowych za najem lokali mieszkalnych, użytkowych, gospodarczych, garaży i dzierżawionych terenów.

  1. Do stosowania innych ulg, a w szczególności do odraczania spłaty lub rozkładania na raty całości lub części należności, są uprawnieni:

a)     Burmistrz Gminy Mosina – w odniesieniu do należności związanych z działalnością Urzędu Miejskiego w Mosinie lub niezwiązanych z działalnością żadnej jednostki organizacyjnej;

b)     Kierownicy gminnych jednostek organizacyjnych – w odniesieniu do należności cywilnoprawnych, z której działalnością wiąże się dana należność.

  1. Burmistrz Gminy Mosina jest wyłącznie upoważniony do umarzania należności wobec pracowników Gminy Mosina oraz gminnych jednostek organizacyjnych, radnych oraz współmałżonków tych osób.
  2. Umorzenie należności o wartości wyższej niż stukrotność minimalnego wynagrodzenia za pracę, wymaga uprzedniej zgody Rady Miejskiej w Mosinie.
  3. Przez wartość należności rozumie się wysokość należności głównej wraz z odsetkami, przyznanymi kosztami postępowania i innymi należnościami ubocznymi”.

2.      Dotychczasowe brzmienie paragrafu 6 otrzymuje oznaczenie paragraf 6 ust. 1.

3.      Dodaje się paragraf 6 ust. 2 w brzmieniu:

„Kierownicy gminnych jednostek organizacyjnych, w terminie do dnia 31 marca roku następnego, przekazują Burmistrzowi Gminy pisemną informację o zastosowanych ulgach i ich formach wraz z wykazem podmiotów i osób fizycznych, którym ich udzielono w roku poprzednim”.

 

 

§ 2.

 

Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Mosina.

 

 

§ 3.

 

Niniejsza uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

 

 

 

 

 

UZASADNIENIE

 

            W związku z koniecznością podjęcia działań mających na celu kompleksową weryfikację i ostateczne uporządkowanie spraw związanych z powstałym zadłużeniem z tytułu opłat czynszowych za najem lokali mieszkalnych, użytkowych, gospodarczych, garaży i dzierżawionych terenów będących własnością Gminy Mosina, wystąpiła konieczność zmiany zapisów dotyczących zakresu uprawnień osób pełniących funkcję kierowników gminnych jednostek organizacyjnych, do umarzania powstałych należności.


Uchwała nr XLVI/303/09 o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia "Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2009".

UCHWAŁA NR XLVI/303/09

RADY MIEJSKIEJ W MOSINIE

z dnia 28 maja 2009 r.

                                                                                 

o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2009”.

 

 

            Na podstawie art. 41 ust 2 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2007 r. Nr 70, poz. 473 z późn. zm.) Rada Miejska w Mosinie uchwala, co następuje:

 

 

§ 1.

 

W uchwale nr XXXVI/229/08 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 27 listopada 2008 r. w sprawie uchwalenia „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2009”, wprowadza się następujące zmiany:

1) w Rozdziale II w zadaniu  II:

 

a) pkt 2 otrzymuje brzmienie:

 

„2) Finansowanie wypoczynku letniego dla dzieci  z rodzin

     z problemami społecznymi                                                               -      69 900,00”

 

b) pkt 3 otrzymuje brzmienie:

 

„3) Prowadzenie świetlic dla dzieci z rodzin z problemami społecznymi           -    162 600,00”

 

c) pkt 3 lit. b otrzymuje brzmienie:

 

b) Świetlica w Rogalinku                                                                                   -      26 500,00”

 

d) w punkcie 3 w lit. b dodaje się tiret 6 w brzmieniu:

 

„ – wyposażenie                                                                                 -        5 000,00”

 

e) pkt 3 lit. g otrzymuje brzmienie:

 

g) Świetlica w Czapurach                                                                                 -       26 600,00”

 

f) pkt 3 lit g tiret drugie otrzymuje brzmienie:

 

„ – koszty utrzymania                                                                          -        5 600,00”

 

2) w Rozdziale II w zadaniu VI:

 

 dodaje się pkt 9 w brzmieniu:

 

„9. Rezerwa na działania profilaktyczne z ustawy o wychowaniu

     trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi                                          -      32 236,37”

                                              

 3) na końcu Rozdziału II, po zadaniu VI

     wyrazy „W sumie 300.000” zastępuje się wyrazami”

 

„W sumie                                                                                                                     380 436,37”

 

                                                                      

 

§ 2.

 

Wykonanie uchwały powierza się Kierownikowi Ośrodka Pomocy Społecznej w Mosinie.

 

 

§ 3.

 

Uchwała podlega ogłoszeniu na tablicach informacyjnych Urzędu Miejskiego w Mosinie.

 

 

§ 4.

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 

 

UZASADNIENIE

 

            Ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi nakłada na gminę obowiązek realizacji zadań związanych z profilaktyką alkoholową oraz zapewnienie bezpłatnej pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej osobom uzależnionym, w szczególności dzieciom.

Uchwalony w listopadzie ubiegłego roku „Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2009”, zakłada kontynuację działalności z roku 2008.
Z uwagi na uzyskaną nadwyżkę z roku 2008 w kwocie 80 436,37 zł, „Gminny Program Profilaktyki i Przeciwdziałania Alkoholizmowi na rok 2009” wymaga zmian poprzez zwiększenie środków na zadania w Gminnym Programie na rok 2009. Z powyższej nadwyżki kwotę 42 600,00 zł w bieżącym roku przeznacza się na letni wypoczynek dla 100 dzieci z rodzin z problem społecznym z terenu gminy Mosina. Ponadto kwotę 5 000,00 zł przeznacza się na wyposażenie świetlicy w Rogalinku oraz o 600,00 zł zwiększa się koszty utrzymania świetlicy w Czapurach. Pozostałą kwotę w wysokości 32 236,37 zł przeznacza się jako rezerwę na działania profilaktyczne wynikające z ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.


Uchwała nr XLVI/302/09 w sprawie wyrażenia zgody na wynajem gruntu na okres 10 lat, o powierzchni 200 m², położonego we Wiórku.

UCHWAŁA NR XLVI/302/09

RADY MIEJSKIEJ W MOSINIE

z dnia 28 maja 2009 r.

 

w sprawie wyrażenia zgody na wynajem gruntu na okres 10 lat, o powierzchni 200 m²,  położonego we Wiórku.

 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.) oraz art. 37 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 z późn. zm.):

 

 

§ 1.

 

Wyraża się zgodę Burmistrzowi Gminy Mosina na oddanie w najem, w drodze bezprzetargowej, na okres 10 lat, część działki o numerze ewidencyjnym 38/3, o powierzchni  200 m², położonej we Wiórku przy ul. Podleśnej, oznaczonej na załączniku nr 1 niniejszej uchwały.

 

 

§ 2.

 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Mosina.

 

 

§ 3.

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 

UZASADNIENIE

 

          Działając w imieniu i na rzecz Polskiej Telefonii Cyfrowej Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Al. Jerozolimskie 181, w dniu 10 kwietnia 2008 r. firma „HADAR” Jerzy Dubec, Biuro Regionalne Poznań, ul. Wysoka 5a/4, zwróciła się o wydzierżawienie gruntu o powierzchni 200 m², stanowiącego część działki o numerze ewidencyjnym 38/3, położonej we Wiórku przy ul. Podleśnej. Przedmiotowa nieruchomość ma być przeznaczona pod budowę wieży komórkowej telefonii cyfrowej. Rysunek graficzny projektowanej  inwestycji w załączeniu do uzasadnienia.

 

Załącznik do uchwały nr XLVI/302/09.pdf


Uchwała nr XLVI/301/09 w sprawie wyrażenia zgody na wynajem gruntu na okres 10 lat, o powierzchni 100 m², położonego w Świątnikach.

UCHWAŁA NR XLVI/301/09

RADY MIEJSKIEJ W MOSINIE

z dnia 28 maja 2009 r.

 

w sprawie wyrażenia zgody na wynajem gruntu na okres 10 lat, o powierzchni 100 m², położonego w Świątnikach.

 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.) oraz art. 37 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 z późn. zm.):

 

 

§ 1.

 

Wyraża się zgodę Burmistrzowi Gminy Mosina na oddanie w najem, w drodze bezprzetargowej, na okres 10 lat, część działki o numerze ewidencyjnym 212, o powierzchni 100 m², położonej w Świątnikach przy ul. Kórnickiej, oznaczonej na załączniku niniejszej uchwały.

 

 

§ 2.

 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Mosina.

 

 

§ 3.

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 

 

 

UZASADNIENIE

 

          Telekomunikacja Polska S.A. Pion Administracji Rejon Zarządzania Standardami i Zasobami Zachód w Poznaniu zwróciła się o wydzierżawienie gruntu, stanowiącego część działki o numerze ewidencyjnym 212, położonej w Świątnikach przy ulicy Kórnickiej. Powierzchnia całkowita działki wynosi 0.1580 ha. Wnioskodawca złożył wniosek o dzierżawę około 100 m2 gruntu w związku z postawieniem kontenerowej centrali telefonicznej. Z zebranych dokumentów wynika, że dnia 24 maja 1999 r. Burmistrz Gminy Mosina wydał decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu terenu pod lokalizację telefonicznej centrali kontenerowej wraz z przyłączem energetycznym. W związku z brakiem zainteresowania ze strony wnioskodawcy w sprawie kupna gruntu pod istniejącym obiektem, uzasadnione jest podjęcie niniejszej uchwały w sprawie najmu gruntu.

 Załącznik do uchwały nr XLVI/301/09.pdf


Uchwała nr XLVI/300/09 w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty Pani Janinie Szymańskiej od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.

UCHWAŁA NR XLVI/300/09

RADY MIEJSKIEJ W MOSINIE

z dnia 28 maja 2009 r.

 

w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty Pani Janinie Szymańskiej od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.

 

 

          Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 4 ust. 7 pkt 2, ust.11 pkt 2 i ust. 17 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości (Dz. U. Nr 175, poz. 1459 z późn. zm.), w związku z art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 z późn. zm.) Rada Miejska w Mosinie uchwala, co następuje:

 

 

§ 1.

 

Wyraża się zgodę na udzielenie Pani Janinie Szymańskiej 91% bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości,  położonej w Mosinie przy ul. 25 Stycznia 15, oznaczonej w ewidencji gruntów działka  numer 1600/9, o powierzchni 0.04.23 ha, zapisanej w księdze wieczystej KW 19515, prowadzonej przez Sąd Rejonowy – Wydział V ksiąg Wieczystych w Śremie. 

 

 

§ 2.

 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Mosina.

 

 

§ 3.

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 

UZASADNIENIE

 

        Pani Janina Szymańska, jako użytkownik wieczysty nieruchomości położonej w Mosinie przy ul. 25 Stycznia 15, o powierzchni 0.04.23 ha, zapisanej w księdze wieczystej KW 19515, wystąpiła z wnioskiem o przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz o zastosowanie 91% bonifikaty od opłaty.

Na podstawie art. 4 ust. 7 pkt 2, ust. 11 pkt 2 i ust. 17 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości (Dz. U. Nr 175, poz. 1459 z późn. zm.), w związku z art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 z późn. zm.), Burmistrz Gminy Mosina w decyzji o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego, może udzielić, za zgodą Rady Miejskiej, bonifikaty 91% od ceny ustalonej zgodnie z art. 67 ust. 1, art. 69 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 z późn. zm.). Wobec powyższego podjęcie przedmiotowej uchwały jest uzasadnione.    


Uchwała nr XLVI/299/09 w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty Państwu Elżbiecie i Przemysławowi Kwaśniewskim od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w pra

UCHWAŁA NR XLVI/299/09

RADY MIEJSKIEJ W MOSINIE

z dnia 28 maja 2009 r.

 

w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty Państwu Elżbiecie i Przemysławowi Kwaśniewskim od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.

 

 

        Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 4 ust. 7 pkt 2, ust. 11 pkt 2 i ust. 17 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości (Dz. U. Nr 175, poz. 1459 z późn. zm.) Rada Miejska w Mosinie uchwala, co następuje:

 

 

§ 1.

 

Wyraża się zgodę na udzielenie Państwu Elżbiecie i Przemysławowi Kwaśniewskim 91% bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości, położonej w Mosinie przy ul. Skrajnej, oznaczonej w ewidencji gruntów działka numer 2924, o powierzchni 0.03.77 ha, zapisanej w księdze wieczystej KW 19804, prowadzonej przez Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Śremie. 

 

 

§ 2.

 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Mosina.

 

 

§ 3.

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 

UZASADNIENIE

 

        Państwo Elżbieta i Przemysław Kwaśniewscy, jako użytkownicy wieczyści nieruchomości, położonej w Mosinie przy ul. Skrajnej, o powierzchni 0.03.77 ha, zapisanej w księdze wieczystej KW 19804, wystąpili z wnioskiem o przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz o zastosowanie 91% bonifikaty od opłaty.

Na podstawie art. 4 ust. 7 pkt 2, ust.11 pkt 2 i ust. 17 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości (Dz. U. Nr 175, poz. 1459 z późn. zm.), w związku z art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 z późn. zm.), Burmistrz Gminy Mosina w decyzji o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego, może udzielić, za zgodą Rady Miejskiej, bonifikaty 91% od ceny ustalonej zgodnie z art. 67 ust.1, art. 69 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 z późn. zm.). Wobec powyższego podjęcie przedmiotowej uchwały jest uzasadnione.


Uchwała nr XLVI/298/09 w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty Pani Anicie Magdalenie Janczi od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.

UCHWAŁA NR XLVI/298/09

RADY MIEJSKIEJ W MOSINIE

z dnia 28 maja 2009 r.

 

w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty Pani Anicie Magdalenie Janczi od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.

 

 

          Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 4 ust. 7 pkt 2, ust. 11 pkt 2 i ust. 17 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości (Dz. U. Nr 175, poz. 1459 z późn. zm.) Rada Miejska w Mosinie uchwala, co następuje:

 

 

§ 1.

 

Wyraża się zgodę na udzielenie Pani Anicie Magdalenie Janczi 91% bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości,  położonej w Mosinie przy ul. Chodkiewicza, oznaczonej w ewidencji gruntów działka numer 2879, o powierzchni 0.05.22 ha, zapisanej w księdze wieczystej KW 21944, prowadzonej przez Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Śremie. 

 

 

§ 2.

 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Mosina.

 

 

§ 3.

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 

UZASADNIENIE

 

        Pani Anita Magdalena Janczi, jako użytkownik wieczysty nieruchomości działki nr 2879, położonej w Mosinie przy ul. Chodkiewicza, o powierzchni 0.05.22 ha, zapisanej w księdze wieczystej KW 21944, wystąpiła z wnioskiem o przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz o zastosowanie 91% bonifikaty od opłaty. Na podstawie art. 4 ust. 7 pkt. 2, ust.11 pkt 2 i ust. 17 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości (Dz. U. Nr 175, poz. 1459 z późn. zm.), w związku z art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 z późn. zm.), Burmistrz Gminy Mosina w decyzji o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego, może udzielić, za zgodą Rady Miejskiej, bonifikaty 91% od ceny ustalonej zgodnie z art. 67 ust. 1, art. 69 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 ze późn. zm.). Wobec powyższego podjęcie przedmiotowej uchwały jest uzasadnione.    


Uchwała nr XLVI/297/09 w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty Państwu Iwonie i Lechowi Edwardowi Jabłońskim od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w praw

UCHWAŁA NR XLVI/297/09

RADY MIEJSKIEJ W MOSINIE

z dnia 28 maja 2009 r.

 

w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty Państwu Iwonie i Lechowi Edwardowi Jabłońskim od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.

 

 

          Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 4 ust. 7 pkt 2, ust.11 pkt 2 i ust.17 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości (Dz. U. Nr 175, poz. 1459 z późn. zm.) Rada Miejska w Mosinie uchwala, co następuje:

 

 

§ 1.

 

Wyraża się zgodę na udzielenie Państwu Iwonie i Lechowi Edwardowi Jabłońskim 91% bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości, położonej w Mosinie przy ul. Skrajnej, oznaczonej w ewidencji gruntów działka numer 2925, o powierzchni 0.03.73 ha, zapisanej w księdze wieczystej KW 21362 prowadzonej przez Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Śremie. 

 

 

§ 2.

 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Mosina.

 

 

§ 3.

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 

UZASADNIENIE

 

        Państwo Iwona i Lech Edward Jabłońscy, jako użytkownicy wieczyści nieruchomości, położonej w Mosinie przy ul. Skrajnej, o powierzchni 0.03.73 ha, zapisanej w księdze wieczystej KW 21362, wystąpili z wnioskiem o przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz o zastosowanie 91% bonifikaty od opłaty.

Na podstawie art. 4 ust. 7 pkt 2, ust.11 pkt 2 i ust. 17 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości (Dz. U. Nr 175, poz. 1459 z późn. zm.), w związku z art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 z późn. zm.), Burmistrz Gminy Mosina w decyzji o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego, może udzielić, za zgodą Rady Miejskiej, bonifikaty 91% od ceny ustalonej zgodnie z art. 67 ust. 1, art. 69 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 z późn. zm.). Wobec powyższego podjęcie przedmiotowej uchwały jest uzasadnione.


Uchwała nr XLVI/296/09 w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej w Radzewicach.

UCHWAŁA NR XLVI/296/09

RADY MIEJSKIEJ W MOSINIE

z dnia 28 maja 2009 r.

 

w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej w Radzewicach.

 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) Rada Miejska w Mosinie uchwala, co następuje:

 

 

§ 1.

 

Nadaje się drodze wewnętrznej obejmującej działki numerach ewidencyjnych 167/3, 167/4, 168/3 i 171/1, położonej w Radzewicach, nazwę „Sportowa”.

 

 

§ 2.

 

Szczegółowe położenie drogi wewnętrznej, wymienionej w § 1, przedstawia mapa stanowiąca załącznik do niniejszej uchwały.

 

 

§ 3.

 

Ustalona uchwałą nazwa ulicy podlega przeniesieniu na mapę zasadniczą i ewidencyjną Gminy Mosina.

 

 

§ 4.

 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

 

 

§ 5.

 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

 

 


UZASADNIENIE

 

Sołtys Sołectwa Radzewice wystąpił z pismem o nadanie drodze wewnętrznej, stanowiącej działki o numerach ewidencyjnych 167/3, 167/4, 168/3 i 171/1, nazwy „Sportowa”. Działki o numerach ewidencyjnych 167/3, 167/4 oraz działka 171/1, znajdują  się w zasobach Gminy Mosina. Działka o numerze ewidencyjnym 168/3 stanowi własność Agencji Nieruchomości Rolnych Skarbu Państwa. Pismem nr SGZ-gm-4201-23-65-1/08/AK 1716 z dnia 6 marca 2008 r., Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Poznaniu wyraziła zgodę na nadanie działce 168/3 nazwy „Sportowa”. W związku z powyższym podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione.

 

 Załącznik do uchwały nr XLVI/296/09.pdf


Uchwała nr XLVI/295/09 w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej w Daszewicach.

UCHWAŁA NR XLVI/295/09

RADY MIEJSKIEJ W MOSINIE

z dnia 28 maja 2009 r.

 

w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej w Daszewicach.

 

 

Na podstawie  art. 18 ust.2  pkt 13  ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie  gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) Rada Miejska w Mosinie uchwala, co następuje:

 

 

§ 1.

 

Nadaje się drodze wewnętrznej, położonej w Daszewicach, obejmującej działkę o numerze ewidencyjnym 740 oraz część działek o numerach ewidencyjnych: 352/21, 352/32, 352/33, nazwę „Wierzbowa”.

 

 

§ 2.

 

Szczegółowe położenie drogi wewnętrznej, wymienionej w § 1, przedstawia mapa stanowiąca załącznik do niniejszej uchwały.

 

 

§ 3.

 

Ustalona uchwałą nazwa drogi wewnętrznej podlega przeniesieniu na mapę zasadniczą i ewidencyjną Gminy Mosina.

 

 

§ 4.

 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Mosina.

 

 

§ 5.

 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

 

 


UZASADNIENIE

 

W dniu 25 sierpnia 2000 r. Burmistrz Gminy Mosina wydał decyzję zatwierdzającą projekt podziału działki o numerze ewidencyjnym 352/13, położonej w Daszewicach, w wyniku którego powstała droga wewnętrzna o numerze ewidencyjnym 352/21. Decyzją Burmistrza Gminy Mosina z dnia 6 października 2006 r. zatwierdzającą projekt podziału działki o numerze ewidencyjnym 352/24, została wydzielona droga wewnętrzna o numerze ewidencyjnym 352/32, a w wyniku podziału terenów rolnych działki 352/25, wydzielono drogę wewnętrzną stanowiącą działkę o numerze ewidencyjnym 352/33.

W dniu 15 maja 2008 r. Pani Ewa Bartkowiak, współwłaściciel działki 352/32, złożyła wniosek o nadanie drodze wewnętrznej nazwy „Wierzbowa”. Rada Sołecka wsi Daszewice zatwierdziła zaproponowaną nazwę. Zgodnie z art. 8 ust. 1 a ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115 z późn. zm.), właściciele terenu, na którym zlokalizowana jest  droga wewnętrzna, wyrazili zgodę na nadanie jej nazwy. Działka  o numerze ewidencyjnym 740, położona w Daszewicach, znajduje się w zasobach Gminy Mosina. W związku z powyższym podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione.

 

Załącznik do uchwały nr XLVI/295/09.pdf


Uchwała nr XLVI/294/09 w sprawie nadania nazwy ulicy we wsi Mieczewo.

   UCHWAŁA NR XLVI/294/09

RADY MIEJSKIEJ W MOSINIE

z dnia 28 maja 2009 r.

 

w sprawie nadania nazwy ulicy we wsi Mieczewo.

 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) Rada Miejska w Mosinie uchwala, co następuje:

 

 

§ 1.

 

Nadaje się istniejącej ulicy w Mieczewie, obejmującej działkę o numerze ewidencyjnym 215, stanowiącej własność Gminy Mosina, zapisanej w Księdze Wieczystej KW Nr 45413, prowadzonej przez Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Śremie, nazwę „Ogrodowa”.

 

 

§ 2.

 

Integralną część uchwały stanowi mapa Mieczewa.

 

 

§ 3.

 

Ustalona uchwałą nazwa ulicy podlega przeniesieniu na mapę zasadniczą i ewidencyjną  Gminy Mosina.  

 

 

§ 4.

 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

 

 

§ 5.

 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

 

 

 

 

UZASADNIENIE

 

Rada Sołecka Mieczewa pismem z dnia 11 lutego 2009 r., zwróciła się o nadanie istniejącej w Mieczewie ulicy nazwy „Ogrodowa”. Z uwagi na dokonywane podziały  terenów przyległych do istniejącej ulicy oraz konieczności nadania adresów zamieszkania dla nowo powstałych budynków, leżących w bezpośrednim sąsiedztwie drogi o numerze ewidencyjnym 215, stanowiącej  własność Gminy Mosina, podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione.

Załącznik do uchwały nr XLVI/294/09.pdf


Uchwała nr XLVI/293/09 w sprawie uznania za bezskuteczne wezwań Rady Miejskiej w Mosinie do usunięcia naruszenia interesu prawnego lub uprawnienia.

UCHWAŁA NR XLVI/293/09

RADY MIEJSKIEJ W MOSINIE

z dnia 28 maja 2009 r.

 

w sprawie uznania za bezskuteczne wezwań Rady Miejskiej w Mosinie do usunięcia naruszenia interesu prawnego lub uprawnienia.

 

 

            Na podstawie art. 101 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) Rada Miejska w Mosinie uchwala, co następuje:

 

 

§ 1.

 

1.   Uznaje się za bezskuteczne, skierowane do Rady Miejskiej w Mosinie, wezwanie Pana Krzysztofa Kurkowiaka z dnia 11 maja 2009 r. do uchylenia uchwały nr XLI/261/09 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 26 lutego 2009 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów gruntów rolnych i leśnych na obszarze części wsi Daszewice i Babki, Gmina Mosina, ze względu na naruszenie prawa i jego interesu prawnego wynikającego z własności nieruchomości objętych projektem zmiany planu.

2.   Uznaje się za bezskuteczne, skierowane do Rady Miejskiej w Mosinie, wezwanie Pani Małgorzaty Twardowskiej, Pani Aleksandry Twardowskiej, Pana Leona R. Twardowskiego, Pana Pawła Twardowskiego z dnia 11 maja 2009 r. do uchylenia uchwały nr XLI/261/09 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 26 lutego 2009 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów gruntów rolnych i leśnych na obszarze części wsi Daszewice i Babki, Gmina Mosina, ze względu na naruszenie prawa i ich interesu prawnego wynikającego z własności nieruchomości objętych projektem zmiany planu.

3.    Uznaje się za bezskuteczne, skierowane do Rady Miejskiej w Mosinie, wezwanie Pani Urszuli Ryczek, Pana Zygmunta Ryczek z dnia 11 maja 2009 r. do uchylenia uchwały nr XLI/261/09 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 26 lutego 2009 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów gruntów rolnych i leśnych na obszarze części wsi Daszewice i Babki, Gmina Mosina, ze względu na naruszenie prawa i ich interesu prawnego wynikającego z własności nieruchomości objętych projektem zmiany planu.

4.    Uznaje się za bezskuteczne, skierowane do Rady Miejskiej w Mosinie, wezwanie Pana Marka Foltyna z dnia 11 maja 2009 r. do uchylenia uchwały nr XLI/261/09 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 26 lutego 2009 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów gruntów rolnych i leśnych na obszarze części wsi Daszewice i Babki, Gmina Mosina, ze względu na naruszenie prawa i jego interesu prawnego wynikającego z własności nieruchomości objętych projektem zmiany planu.

5.   Uznaje się za bezskuteczne, skierowane do Rady Miejskiej w Mosinie, wezwanie Pani Magdaleny Jaskier–Koniecznej i Pana Wojciecha Koniecznego z dnia 11 maja 2009 r. do uchylenia uchwały nr XLI/261/09 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 26 lutego 2009 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów gruntów rolnych i leśnych na obszarze części wsi Daszewice i Babki, Gmina Mosina, ze względu na naruszenie prawa i ich interesu prawnego wynikającego z własności nieruchomości objętych projektem zmiany planu.

6.   Uznaje się za bezskuteczne, skierowane do Rady Miejskiej w Mosinie, wezwanie Państwa Walerii i Jerzego Ślusarczyk z dnia 11 maja 2009 r. do uchylenia uchwały nr XLI/261/09 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 26 lutego 2009 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów gruntów rolnych i leśnych na obszarze części wsi Daszewice i Babki, Gmina Mosina, ze względu na naruszenie prawa i ich interesu prawnego wynikającego z własności nieruchomości objętych projektem zmiany planu.

7.   Uznaje się za bezskuteczne, skierowane do Rady Miejskiej w Mosinie, wezwanie Państwa Anny i Janusza Szulc z dnia 11 maja 2009 r. do uchylenia uchwały nr XLI/261/09 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 26 lutego 2009 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów gruntów rolnych i leśnych na obszarze części wsi Daszewice i Babki, Gmina Mosina, ze względu na naruszenie prawa i ich interesu prawnego wynikającego z własności nieruchomości objętych projektem zmiany planu.

8.    Uznaje się za bezskuteczne, skierowane do Rady Miejskiej w Mosinie, wezwanie Państwa Jarosławy i Rafała Ejsymont z dnia 11 maja 2009 r. do uchylenia uchwały nr XLI/261/09 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 26 lutego 2009 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów gruntów rolnych i leśnych na obszarze części wsi Daszewice i Babki, Gmina Mosina, ze względu na naruszenie prawa i ich interesu prawnego wynikającego z własności nieruchomości objętych projektem zmiany planu.

9.    Uznaje się za bezskuteczne, skierowane do Rady Miejskiej w Mosinie, wezwanie Państwa Aleksandry i Piotra Koniecznych z dnia 11 maja 2009 r. do uchylenia uchwały nr XLI/261/09 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 26 lutego 2009 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów gruntów rolnych i leśnych na obszarze części wsi Daszewice i Babki, Gmina Mosina, ze względu na naruszenie prawa i ich interesu prawnego wynikającego z własności nieruchomości objętych projektem zmiany planu.

10.Uznaje się za bezskuteczne, skierowane do Rady Miejskiej w Mosinie, wezwanie Pana Bogusława Mierzwiaka i Pana Grzegorza Hofmana z dnia 11 maja 2009 r. do uchylenia uchwały nr XLI/261/09 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 26 lutego 2009 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów gruntów rolnych i leśnych na obszarze części wsi Daszewice i Babki, Gmina Mosina, ze względu na naruszenie prawa i ich interesu prawnego wynikającego z własności nieruchomości objętych projektem zmiany planu.

11.Uznaje się za bezskuteczne, skierowane do Rady Miejskiej w Mosinie, wezwanie Pana Piotra Gizińskiego z dnia 11 maja 2009 r. do uchylenia uchwały nr XLI/261/09 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 26 lutego 2009 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów gruntów rolnych i leśnych na obszarze części wsi Daszewice i Babki, Gmina Mosina, ze względu na naruszenie prawa i jego interesu prawnego wynikającego z własności nieruchomości objętych projektem zmiany planu.

12.Uznaje się za bezskuteczne, skierowane do Rady Miejskiej w Mosinie, wezwanie Pana Jacka Wasieli z dnia 11 maja 2009 r. do uchylenia uchwały nr XLI/261/09 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 26 lutego 2009 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów gruntów rolnych i leśnych na obszarze części wsi Daszewice i Babki, Gmina Mosina, ze względu na naruszenie prawa i jego interesu prawnego wynikającego z własności nieruchomości objętych projektem zmiany planu.

13.Uznaje się za bezskuteczne, skierowane do Rady Miejskiej w Mosinie, wezwanie Pana Piotra Dalaszyńskiego z dnia 11 maja 2009 r. do uchylenia uchwały nr XLI/261/09 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 26 lutego 2009 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów gruntów rolnych i leśnych na obszarze części wsi Daszewice i Babki, Gmina Mosina, ze względu na naruszenie prawa i jego interesu prawnego wynikającego z własności nieruchomości objętych projektem zmiany planu.

14.Uznaje się za bezskuteczne, skierowane do Rady Miejskiej w Mosinie, wezwanie Pani Barbary Kosickiej z dnia 11 maja 2009 r. do uchylenia uchwały nr XLI/261/09 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 26 lutego 2009 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów gruntów rolnych i leśnych na obszarze części wsi Daszewice i Babki, Gmina Mosina, ze względu na naruszenie prawa i jej interesu prawnego wynikającego z własności nieruchomości objętych projektem zmiany planu.

15.Uznaje się za bezskuteczne, skierowane do Rady Miejskiej w Mosinie, wezwanie Pani Izabeli Wasieli z dnia 11 maja 2009 r. do uchylenia uchwały nr XLI/261/09 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 26 lutego 2009 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów gruntów rolnych i leśnych na obszarze części wsi Daszewice i Babki, Gmina Mosina, ze względu na naruszenie prawa i jej interesu prawnego wynikającego z własności nieruchomości objętych projektem zmiany planu.

16.Uznaje się za bezskuteczne, skierowane do Rady Miejskiej w Mosinie, wezwanie Państwa Agaty i Macieja Kwias, Pana Zbigniewa Kwias z dnia 11 maja 2009 r. do uchylenia uchwały nr XLI/261/09 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 26 lutego 2009 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów gruntów rolnych i leśnych na obszarze części wsi Daszewice i Babki, Gmina Mosina, ze względu na naruszenie prawa i ich interesu prawnego wynikającego z własności nieruchomości objętych projektem zmiany planu.

17.Uznaje się za bezskuteczne, skierowane do Rady Miejskiej w Mosinie, wezwanie Pani Moniki Theus, Pana Radomiła Marii Theus z dnia 11 maja 2009 r. do uchylenia uchwały nr XLI/261/09 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 26 lutego 2009 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów gruntów rolnych i leśnych na obszarze części wsi Daszewice i Babki, Gmina Mosina, ze względu na naruszenie prawa i ich interesu prawnego wynikającego z własności nieruchomości objętych projektem zmiany planu.

 

 

§ 2.

 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Mosina.

 

 

§ 3.

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


 

 

UZASADNIENIE

 

            Uchwałą nr XLI/261/09 z dnia 26 lutego 2009 r. Rada Miejska w Mosinie uchwaliła, na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.), miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenów gruntów rolnych i leśnych na obszarze części wsi Daszewice i Babki, Gmina Mosina. Przedmiotowy plan miejscowy opracowany został zgodnie z ustaleniami Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Mosina, przyjętym uchwałą nr XLVIII/365/98 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 9 czerwca 1998 r. Zgodnie z przywołanym Studium obszar objęty wyżej wymienionym planem obejmuje kompleksy użytków rolnych chronionych przed degradacją – bez prawa zabudowy. Dodatkowo dla przedmiotowego obszaru wyznaczono kierunki zagospodarowania przestrzennego zakładające:

- główną funkcję przyrodniczo-produkcyjną z możliwością zabudowy mieszkaniowej, przy czym zabudowa dotyczy wsi położonych na obrzeżu rejonu rolniczego gminy: Babki, Czapury, Wiórek, Rogalinek, Świątniki, Mieczewo, Radzewice oraz zabudowy rozproszonej i istniejącej;

- brak uzasadnienia dla inwestycji rozproszonych na obszarze przestrzeni produkcyjnej, sprzecznej z charakterem jednostki, szkodliwej dla krajobrazu rolniczego i środowiska przyrodniczego w zakresie gleb oraz wód powierzchniowych i gruntowych;

- zalesianie słabych gleb, szczególnie zboczy wysoczyzny;

- wykluczenie spod zabudowy mieszkaniowej oraz obiektów stałego przebywania człowieka, terenów objętych strefą ochronną od źródła promieni elektromagnetycznych w rejonie wsi Babki;

- ochronę gruntów klasy IV;

- rekultywację użytków rolnych, skażonych rozdeszczowaniem ścieków z Zakładów Ziemniaczanych w Luboniu.

            Stąd też zarówno wnioski, jak i uwagi właścicieli nieruchomości objętych sporządzanym wówczas projektem planu miejscowego o przeznaczenie terenu pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną, jako niezgodne z wyżej wymienionym Studium, nie zostały uwzględnione w planie miejscowym.

            Pismem z dnia 3 marca 2009 r. nr PP.MS.7322-26/07, które wpłynęło do Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu dnia 4 marca 2009 r., Burmistrz Gminy Mosina przekazał Wojewodzie Wielkopolskiemu wyżej wymienioną uchwałę Rady Miejskiej w Mosinie wraz z dokumentacją prac planistycznych celem oceny jej zgodności z przepisami prawnymi oraz w celu jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego. Pismem z dnia 30 marca 2009 r. nr PP.MS.7322-26/07, doręczonym do Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu dnia 1 kwietnia 2009 r., wyżej wymieniona dokumentacja została uzupełniona dodatkowo o wypis ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Mosina.

            Wojewoda Wielkopolski rozstrzygnięciem nadzorczym nr WN.I-8.0911-122/2009 z dnia 20 kwietnia 2009 r. orzekł nieważność § 2 ust. 3, § 5 ust. 3, § 9 ust. 3 i ust. 4 wyżej wymienionej uchwały nr XLI/261/09 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 26 lutego 2009 r. oraz części graficznej planu w zakresie dopuszczalnej strefy lokalizacji przesyłowej sieci elektroenergetycznej wraz z pasem technologicznym. Przedmiotowy plan miejscowy oraz wyżej wymienione rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Wielkopolskiego zostały opublikowane w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego z dnia 15 maja Nr 99, pod pozycją 1514 i 1521.

            Tym samym przedmiotowa uchwała, na podstawie art. 85 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz w związku z art. 20 ust. 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, została zweryfikowana przez Wojewodę Wielkopolskiego pod względem zgodności z prawem i przepisami prawnymi

            Wnioskami z dnia 11 maja 2009 r. Pani Magdalena Jaskier–Konieczna, Pan Wojciech Konieczny, Pani Małgorzata Twardowska, Pani Aleksandra Twardowska, Pan Leon R. Twardowski, Pan Paweł Twardowski, Pani Urszula Ryczek, Pan Zygmunt Ryczek, Pan Marek Foltyn, Pan Krzysztof Kurkowiak, Państwo Waleria i Jerzy Ślusarczyk, Państwo Anna i Janusz Szulc, Państwo Jarosława i Rafał Ejsymont, Państwo Aleksandra i Piotr Konieczni, Pan Bogusław Mierzwiak, Pan Grzegorz Hofman, Pan Piotr Giziński, Pan Jacek Wasiela, Pan Piotr Dalaszyński, Pani Barbara Kosicka, Pani Izabela Wasiela, Państwo Agata i Maciej Kwias, Pan Zygmunt Kwias, Pani Monika Theus, Pan Radomił Maria Theus wezwali, na podstawie art. 101 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym Radę Miejską w Mosinie do uchylenia w całości uchwały Rady Miejskiej w Mosinie nr XLI/261/09 z dnia 26 lutego 2009 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów gruntów rolnych i leśnych na obszarze części wsi Daszewice i Babki, Gmina Mosina, ze względu na fakt, iż przedmiotowa uchwała narusza prawo i ich interes prawny wynikający z własności nieruchomości objętych projektem zmiany planu.

            Przede wszystkim należy zauważyć, iż przyjęty uchwałą nr XLI/261/09 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 26 lutego 2009 r., plan miejscowy nie jest żadną zmianą planu miejscowego, tylko planem miejscowym dla obszaru, dla którego plan miejscowy nie był opracowany.

            Z art. 101 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym wynika, iż każdy, czyj interes prawny lub uprawnienie zostały naruszone uchwałą podjętą przez organ gminy w sprawie z zakresu administracji publicznej, może – po bezskutecznym wezwaniu do usunięcia naruszenia – zaskarżyć uchwałę do sądu administracyjnego. Zarówno wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, jak i późniejsza skarga do sądu administracyjnego winny zawierać zaistniałe w dacie wezwania, jak i skargi naruszenie indywidualnego interesu prawnego lub uprawnienia wynikającego z normy prawa materialnego kształtującego sytuację prawną skarżących. Wnioskodawcy w złożonym wezwaniach ograniczyli się tylko i wyłącznie do stwierdzenia, iż przedmiotowy plan narusza prawo i ich interes prawny wynikający z prawa własności bez wskazania żadnego przepisu prawa materialnego, z którego wynikałoby to naruszenie.

            W myśl art. 6 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego kształtują wraz z innymi przepisami, sposób wykonywania prawa własności nieruchomości.
Z powyższego oraz z art. 64 ust. 3, w związku z art. 31 ust. 3 ustawy z dnia 2 kwietnia 1997 r. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 78, poz. 483 z późn. zm.), wynika, iż korzystanie z prawa własności może być ograniczone tylko w drodze ustawy, w zakresie nienaruszającym istotę prawa własności i tylko wtedy, gdy jest to konieczne w demokratycznym państwie dla jego bezpieczeństwa, lub porządku publicznego, bądź dla ochrony środowiska, zdrowia i moralności publicznej, albo wolności i praw innych osób. Tym samym ustalenia planu miejscowego, jako aktu wykonującego ustawę z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, determinują sytuację prawną właścicieli nieruchomości między innymi w zakresie jej inwestycyjnego zagospodarowania i gospodarczego korzystania. Istota prawa własności sprowadza się natomiast do podstawowych uprawnień właścicielskich, takich jak możliwość korzystania, pobierania pożytków, bezpośredniego lub pośredniego wykorzystywania przedmiotu własności.

            Nieruchomości wnioskodawców stanowią grunt rolny i zgodnie z ustaleniami planu miejscowego mają stanowić grunt rolny. Tym samym przedmiotowy plan miejscowy utrzymuje obecny sposób wykorzystywania nieruchomości objętych planem. Nie ulega wątpliwości, iż część właścicieli nieruchomości jest zainteresowana zabudową tego obszaru. Działanie takie, przy ukształtowaniu działek geodezyjnych (długie, wąskie zagony), doprowadziłoby do sytuacji, w której działki przeznaczone pod zabudowę poprzedzielane byłyby działkami wykorzystywanymi w produkcji rolnej. Wprowadzenie takiej nieplanowanej, chaotycznej zabudowy ograniczyłoby wolność i prawa innych osób, tj. rolników prowadzących gospodarstwa rolne. Dodatkowo zabudowywanie pojedynczych zagonów wpływa niekorzystnie na strukturę przestrzenną wsi, przekładającą się na wyższe koszty ekonomiczne prowadzenia infrastruktury technicznej. Dodatkowym argumentem przemawiającym za pozostawieniem w rolniczym wykorzystaniu przedmiotowego obszaru jest okoliczność lokalizacji linii elektroenergetycznej wysokich napięć. Niewątpliwie zapewnienie dostaw energii przekłada się na bezpieczeństwo energetyczne państwa. Lokalizacja linii wysokich napięć przed urbanizacją danego obszaru daje większe możliwości wyboru rozwiązania bardziej akceptowalnego społecznie i bezpieczniejszego dla mieszkańców oraz lepiej chroniącego środowisko przyrodnicze.

            Jak zostało to już zaznaczone, ustalenia planu miejscowego, jako aktu wykonującego ustawę z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, kształtują sposób wykonywania prawa własności. W niniejszym przypadku ograniczenie prawa własności wnioskodawców wynika z wyżej wymienionej ustawy oraz z konieczności zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony środowiska. Ustalenia przedmiotowego planu miejscowego nie naruszają istoty prawa własności, ponieważ właściciele mogą korzystać ze swoich nieruchomości oraz pobierać z nich pożytki. Spełnione są zatem warunki, o których mowa w art. 64 ust. 3, w związku z art. 31 ust. 3 ustawy z dnia 2 kwietnia 1997 r. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Przedmiotowy plan miejscowy przeszedł również pozytywną weryfikację Wojewody Wielkopolskiego pod względem zgodności z prawem i przepisami prawnymi. Podkreślenia wymaga również, iż wnioskodawcy nie wykazali naruszenia indywidualnego interesu prawnego lub uprawnienia wynikającego z normy prawa materialnego kształtującego ich sytuację prawną. Stąd też należy przedmiotowe wezwania uznać za bezskuteczne.

 

Załącznik do uchwały nr XLVI/293/09.pdf