XLIV Sesja Rady Miejskiej w Mosinie - 30.04.2009

Uchwała nr XLIV/292/09 w sprawie udzielenia Gminie Kamień Pomorski pomocy finansowej w formie dotacji celowej.

UCHWAŁA NR XLIV/292/09

RADY MIEJSKIEJ W MOSINIE

z dnia 30 kwietnia 2009 r.

 

w sprawie udzielenia Gminie Kamień Pomorski pomocy finansowej w formie dotacji celowej.

 

 

Na podstawie art. 10 ust. 2 i art. 18 ust. 2 pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 167 ust. 2 pkt. 5 i art. 175 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) Rada Miejska w Mosinie uchwala, co następuje:

 

 

§ 1.

 

1.    Udziela się Gminie Kamień Pomorski pomocy finansowej, w formie dotacji celowej, w kwocie 3.000,00 zł (słownie: trzy tysiące złotych 00/100), z przeznaczeniem na odbudowę budynku mieszkalnego zniszczonego w pożarze w nocy z dnia 12 na 13 kwietnia 2009 r. w Kamieniu Pomorskim przy ul. Wolińskiej.

2.     Pomoc finansowa, o której mowa w ust. 1, zostanie udzielona ze środków budżetu na rok 2009.

3.     Upoważnia się Burmistrza Gminy Mosina do zawarcia porozumienia pomiędzy Gminą Mosina a Gminą Kamień Pomorski w sprawie udzielenia pomocy, o której mowa w ust. 1.

 

 

§ 2.

 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Mosina.

 

 

§ 3.

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 

 

 

UZASADNIENIE

 

              Burmistrz Gminy Kamień Pomorski zwrócił się z apelem do jednostek samorządu terytorialnego o pomoc finansową, którą przeznaczy na odbudowę budynku mieszkalnego zniszczonego w pożarze w nocy z dnia 12 na 13 kwietnia br. W pożarze tym zginęło 21 osób spośród 77 mieszkańców. Władze Kamienia Pomorskiego podjęły decyzję o odbudowie budynku mieszkalnego. Z uwagi na to, że jest to sytuacja wyjątkowa, a rozmiar wydatków przekracza możliwości finansowe Gminy Mosina, celowym będzie wsparcie finansowe, które pozwoli niezwłocznie podjąć prace i odbudować zniszczony budynek. W tej sytuacji podjęcie przedmiotowej uchwały jest w pełni uzasadnione.


Uchwała nr XLIV/291/09 w sprawie nabycia udziałów we współwłasności niezabudowanych nieruchomości.

UCHWAŁA NR XLIV/291/09

RADY MIEJSKIEJ W MOSINIE

z dnia 30 kwietnia 2009 r.

 

w sprawie nabycia udziałów we współwłasności niezabudowanych nieruchomości.

 

 

          Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) Rada Miejska w Mosinie uchwala, co następuje:

 

 

§ 1.

 

Wyraża się zgodę na nabycie udziałów we współwłasności niezabudowanych nieruchomości o numerach ewidencyjnych działek: 2091/41, 2091/42, 2091/43, 2091/44, 2091/45, 2091/46, 2091/47, 2091/48, 2091/49 obr. Mosina, zapisanych w Księdze wieczystej Sądu Rejonowego w Śremie Kw nr 22303 od:

1)  Edwarda Łagodzińskiego 2520/59736 udziałów we współwłasności wyżej wymienionych nieruchomości za cenę nie wyższą niż 82.954,00 zł,

2)  Józefa Ziółkowskiego 297/59736 udziałów we współwłasności wyżej wymienionych nieruchomości za cenę nie wyższą niż 9.777,00 zł,

3)  Romana Cegłowskiego 354/59736 udziałów we współwłasności wyżej wymienionych nieruchomości za cenę nie wyższą niż 11.653,00 zł,

4)  Teresy Dąsal 354/59736 udziałów we współwłasności wyżej wymienionych nieruchomości za cenę nie wyższą niż 11.653,00 zł,

5)  Mieczysława Pluty 354/59736 udziałów we współwłasności wyżej wymienionych nieruchomości za cenę nie wyższą niż 11.653,00 zł.

 

 

§ 2.

 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Mosina.

 

 

§ 3.

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


 

 

 

UZASADNIENIE

 

Gmina Mosina jest współwłaścicielem niezabudowanych nieruchomości o numerach ewidencyjnych działek: 2091/41, 2091/42, 2091/43, 2091/44, 2091/45, 2091/46, 2091/47, 2091/48, 2091/49, położonych w Mosinie w rejonie ul. Żeromskiego. Ujawnione, w Księdze wieczystej Sądu Rejonowego w Śremie Kw nr 22303, udziały we współwłasności wyżej wymienionych nieruchomości, przedstawiają się następująco:

 

l.p.

Współwłaściciel

Udział

1.

Gmina Mosina

44232/59736

2.

Ryszard Czesław Tomowiak

3648/59736

3.

Sławoj Tadeusz Tomowiak

3648/59736

4.

Edward Łagodziński

2520/59736

5.

Krystyna Mikołajczak

594/59736

6.

Wiesława Wojciechowska

594/59736

7.

Irena Relewicz

1188/59736

8.

Romuald Ziółkowski

297/59736

9.

Zdzisław Ziółkowski

297/59736

10.

Janina Maksymowicz

297/59736

11.

Józef Ziółkowski

297/59736

12.

Bogna Nowak

354/59736

13.

Marek Raszeja

354/59736

14.

Paula Wendland-Piegat

354/59736

15.

Romuald Cegłowski

354/59736

16.

Teresa Dąsal

354/59736

17.

Mieczysław Pluta

354/59736

 

W dniu 6 października 2008 r. zostało wszczęte postępowanie mające na celu zniesienie wyżej opisanej współwłasności. Współwłaściciele wymienieni w niniejszej uchwale wyrazili wolę zbycia swoich udziałów na rzecz Gminy Mosina.

Gmina Mosina jest właścicielem 74% udziałów. Nabycie dalszych udziałów zwiększy własność Gminy Mosina do 81%. Pozostali współwłaściciele wyrazili wolę zniesienia współwłasności poprzez zamianę udziałów na grunt. Z uwagi na to, że powyższa współwłasność obejmuje 8,9910 ha gruntu, jej zniesienie pozwoli na racjonalne wykorzystanie nieruchomości, zarówno przez Gminę Mosina, jak i prywatnych właścicieli.

 


Uchwała nr XLIV/290/09 w sprawie likwidacji Przedszkola nr 1 "Janka Wędrowniczka" w Mosinie.

UCHWAŁA NR XLIV/290/09

RADY MIEJSKIEJ W MOSINIE

z dnia 30 kwietnia 2009 r.

 

w sprawie likwidacji Przedszkola nr 1 „Janka Wędrowniczka” w Mosinie.

 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 5c pkt 1, art. 59 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) oraz art. 21 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) Rada Miejska w Mosinie uchwala, co następuje:

 

 

§ 1.

 

Z dniem 31 sierpnia 2009 roku likwiduje się Przedszkole nr 1 „Janka Wędrowniczka” w Mosinie, ul. Szkolna 2.

 

 

§ 2.

 

Na likwidatora jednostki budżetowej wyznacza się Dyrektora Przedszkola nr 1 „Janka Wędrowniczka” w Mosinie, ul. Szkolna 2.

 

 

§ 3.

 

Czynności likwidacyjne obejmują:

1)  przeprowadzenie inwentaryzacji wszystkich aktywów i pasywów, zgodnie z przepisami o rachunkowości;

2)  zamknięcie rachunku bankowego i ksiąg rachunkowych, zgodnie z przepisami o rachunkowości;

3)  sporządzenie bilansu zamknięcia jednostki budżetowej.

 

 

§ 4.

 

Mienie ruchome pozostające po zlikwidowanym przedszkolu, zostanie przekazane z dniem 1 września 2009 r., na podstawie umowy użyczenia, Caritas Archidiecezji Poznańskiej na prowadzenie niepublicznego przedszkola w Mosinie, ul. Szkolna 2.

 

 

§ 5.

 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Mosina.

 

 

§ 6.

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 

UZASADNIENIE

 

              29 stycznia 2009 roku Rada Miejska w Mosinie podjęła uchwałę nr XXXIX/256/09 w sprawie zamiaru likwidacji Przedszkola nr 1 „Janka Wędrowniczka” w Mosinie, ul. Szkolna 2. O zamiarze likwidacji Przedszkola nr 1 zawiadomiono rodziców wychowanków przedszkola i pracowników oraz Wielkopolskiego Kuratora Oświaty w Poznaniu. Dzieci uczęszczające do likwidowanego przedszkola będą miały zapewnioną opiekę w niepublicznym przedszkolu, które powstaje w miejsce likwidowanego lub w innych przedszkolach na terenie Gminy Mosina. Niniejsza uchwała jest kontynuacją uchwały nr XXXIX/256/09 z dnia 29 stycznia 2009 roku, która postanowieniem nr 7/09 z dnia 3 marca 2009 roku, uzyskała pozytywną opinię Wielkopolskiego Kuratora Oświaty w Poznaniu.

 


Uchwała nr XLIV/289/09 w sprawie przejęcia od Powiatu Poznańskiego zadania publicznego z zakresu zarządzania drogami powiatowymi.

UCHWAŁA NR XLIV/289/09

RADY MIEJSKIEJ W MOSINIE

z dnia 30 kwietnia 2009 r.

 

w sprawie przejęcia od Powiatu Poznańskiego zadania publicznego z zakresu zarządzania drogami powiatowymi.

 

 

Na podstawie art. 8 ust. 2a i art. 18 ust. 2 pkt 11 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 19 ust. 4 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115 z późn. zm.) Rada Miejska w Mosinie uchwala, co następuje:

 

 

§ 1.

 

Przejmuje się od Powiatu Poznańskiego do wykonania zadanie publiczne zarządzania drogami powiatowymi w zakresie dotyczącym budowy chodnika w ciągu drogi powiatowej – ul. Gromadzka w miejscowości Czapury, etap II o długości ok. 200 mb – zgodnie z załącznikiem graficznym do niniejszej uchwały.

 

 

§ 2.

 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Mosina, który zawrze porozumienie z Zarządem Powiatu Poznańskiego w sprawie ustalenia zasad realizacji zadania, o którym mowa w § 1.

 

 

§ 3.

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 

UZASADNIENIE

 

W celu poprawy bezpieczeństwa na drodze powiatowej w ciągu ulicy Gromadzkiej w miejscowości Czapury, Powiat Poznański przekazał Gminie Mosina dokumentację projektową na budowę 354,5 mb chodnika w ciągu wyżej wymienionej ulicy oraz wyraził zgodę na powierzenie Gminie Mosina zadania Powiatu Poznańskiego z zakresu zarządzania drogami powiatowymi dotyczącego wykonania budowy tego chodnika.

W roku 2008 Gmina Mosina zrealizowała etap I inwestycji o długości ok. 155 mb, natomiast w roku 2009 planuje się zakończenie budowy realizacją ok. 200 mb chodnika. Koszt wykonania etapu II szacuje się na kwotę ok. 150 000 zł.

Podjęcie uchwały umożliwi zawarcie stosownego porozumienia z Powiatem Poznańskim, określającym zasady realizacji przejmowanego zadania.

Wobec powyższego podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione.

Załącznik do uchwały nr XLIV/289/09.pdf 


Uchwała nr XLIV/288/09 w sprawie budżetu Gminy Mosina na rok 2009.

UCHWAŁA NR XLIV/288/09   

RADY MIEJSKIEJ W MOSINIE

z dnia 30 kwietnia 2009 r.

 

w sprawie budżetu Gminy Mosina na rok 2009

 

               Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 165, art. 166,  art. 173 i art. 184 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach  publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104  z późn. zm.), Rada Miejska w Mosinie uchwala, co następuje:

 

 

§ 1.

 

W uchwale nr XXXVIII/250/08 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie budżetu Gminy Mosina na rok 2009,  zmienionej uchwałami Rady Miejskiej w Mosinie Nr XLI/276/09 z dnia 26 lutego 2009 r. i Nr XLII/280/09 z dnia 26 marca 2009 r., wprowadza się następujące zmiany:

 

 § 1 otrzymuje brzmienie:

 

„§1. Ustala się dochody budżetu na rok 2009 w wysokości

68.173.484,00 zł

-       dochody bieżące w kwocie 56.527.846,00 zł

 

-       dochody majątkowe w kwocie 11.645.638,00 zł

 

2.      Dochody budżetu określa załącznik nr 1 do uchwały

 

3.      Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:

 

1)      dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 5.759.654,00 zł – zgodnie z załącznikiem nr 5

 

2)      dotacje celowe na realizacje zadań wspólnych realizowanych na podstawie umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 213.700,00 zł – zgodnie z załącznikiem nr 4”

 

 

§ 2 otrzymuje brzmienie

 

„§2.Ustala się wydatki budżetu na rok 2009 w wysokości

75.314.720,37 zł

1.      Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują:

 

1)     Wydatki bieżące w wysokości  52.235.595,37 zł

 

a)  wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

  22.798.140,55 zł    

b)      dotacje udzielone z budżetu Gminy na zadania bieżące

6.245.724,00 zł

c)      wydatki na obsługę długu

710.100,00 zł

d)      wydatki z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

408.657,00 zł

       2)  Wydatki na zadania inwestycyjne

22.846.125,00 zł

       3)  Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jst

            na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych

 

233.000,00 zł

2.      Wydatki związane z wieloletnimi programami inwestycyjnymi z wyodrębnieniem wydatków na finansowanie poszczególnych programów w latach 2008 – 2010 – zgodnie z załącznikiem nr 7

3.      Kwota wydatków określona w ust. 1 obejmuje:

 

1)      Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 5.759.654,00 zł

2)     Wydatki związane z realizacją zadań wspólnych zrealizowanych na podstawie umów lub porozumień zawartych z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 483.700,00 zł – zgodnie z załącznikiem nr 4”
 

 

§ 3 otrzymuje brzmienie:

 

„§3.  Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 300.000,00 zł i wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 380.436,37 zł”

 

 

§ 4 otrzymuje brzmienie:

 

„§4. Deficyt budżetu oraz planowane rozchody budżetu sfinansowane zostaną przychodami ze sprzedaży papierów wartościowych oraz przychodami z tytułu innych rozliczeń krajowych – zgodnie z załącznikiem nr 3.

 

§ 2.

 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Mosina.

 

§ 3.

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i dotyczy roku budżetowego 2009.

 

 

 

 


U z a s a d n i e n i e

do uchwały z dnia 30 kwietnia 2009 r.

 

 

  1. Dochody

-       Dział 751  Urzędy Naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – zwiększa się o kwotę 20.857,00 zł na podstawie pisma Krajowego Biura Wyborczego z dnia 7 kwietnia 2009 r. Nr DPZ-980-6/09 informującego o dotacji przeznaczonej na sfinansowanie wyborów do Parlamentu Europejskiego.

 

-        Dział 852 pomoc społeczna – zwiększa się o kwotę 7.250,00 zł z tytułu zwiększenia dotacji celowej z przeznaczeniem na wypłatę dodatków w wysokości 250,00 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2009 - pismo Wojewody Wielkopolskiego z dnia 23 kwietnia 2009 r. Nr FB.I-6.3011-60/09

 

Łączne zwiększenie dochodów wynosi 28.107,00 zł.

 

  1. Wydatki

-        Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa –  zwiększa się o kwotę 3.000,00 zł w związku z uchwałą o pomocy finansowej w formie dotacji celowej przeznaczonej na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych, z przeznaczeniem dla Gminy Kamień Pomorski, oraz dokonuje się przeniesienia kwoty 6.000,00 zł z § 4300 na § 4170 z przeznaczeniem na realizację umowy zlecenia w zakresie nadzoru nad nieruchomością w Nowinkach (budynek poszkolny).

 

-        Dział 750 Administracja publiczna – zmniejsza się o kwotę 4.500,00 zł, którą przenosi się do działu 926 z przeznaczeniem na wypłatę nagród za osiągnięcia sportowe. Ponadto dokonuje się przeniesienia wydatków między paragrafami – kwotę 20.000,00 zł z § 4210 przenosi się do § 4240 z przeznaczeniem na zakupy publikacji fachowych i 4.500,00 zł z § 4300 na § 4440 celem zabezpieczenia środków z tytułu należnego odpisu na ZFŚS.

 

-        Dział 751 Urzędy Naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – zwiększa się o kwotę 20.857,00 zł na podstawie pisma Krajowego Biura Wyborczego z dnia 7 kwietnia 2009 r. Nr DPZ-980-6/09. Powyższe środki stanowią dotację celową przeznaczoną na sfinansowanie wyborów do Parlamentu Europejskiego, w szczególności: sporządzenie spisów wyborców, wyposażenie lokali wyborczych, druk obwieszczeń, obsługę komisji obwodowych, obsługę informatyczną.

 

-        Dział 851 Ochrona zdrowia zwiększa się o kwotę 80.436,37 zł – środki pozostałe z roku 2008, przeznaczone na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

 

-        Dział 852 Pomoc społeczna – zwiększa się o kwotę 7.250,00 zł z tytułu zwiększenia dotacji celowej przeznaczonej na wypłatę dodatków w wysokości 250,00 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2009 - pismo Wojewody Wielkopolskiego z dnia 23 kwietnia 2009 r. Nr FB.I-6.3011-60/09 oraz dokonuje się przeniesień wydatków między paragrafami na wniosek OPS, w celu zapewnienia prawidłowości realizacji budżetu.

 

-      Dział 926 Kultura fizyczna i sport – zwiększa się o kwotę 4.500,00 zł  z przeznaczeniem na  wypłatę nagród za osiągnięcia sportowe (kwota przeniesiona z działu 750). 

 

Łączne zwiększenie wydatków wynosi 111.543,37,00 zł.

 

  1. Deficyt budżetu oraz planowane rozchody budżetu sfinansowane zostaną przychodami ze sprzedaży papierów wartościowych oraz przychodami z tytułu innych rozliczeń krajowych – zgodnie z zapisami w załącznikiem nr 3 do uchwały.

Załączniki do uchwały nr XLIV/288/09.pdf


Uchwała nr XLIV/287/09 w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Gminy Mosina za 2008 rok.

UCHWAŁA NR XLIV/287/09

RADY MIEJSKIEJ W MOSINIE

z dnia 30 kwietnia 2009 r.

 

w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Gminy Mosina za 2008 rok.

 

 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) i art. 199 ust. 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) Rada Miejska w Mosinie uchwala, co następuje:

 

 

§ 1.

 

Po rozpatrzeniu sprawozdania Burmistrza Gminy Mosina z wykonania budżetu Gminy Mosina za 2008 rok, udziela się – na wniosek Komisji Rewizyjnej, zaopiniowany przez Regionalną Izbę Obrachunkową – absolutorium Burmistrzowi Gminy Mosina z tego tytułu.

 

 

§ 2.

 

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Mosina za 2008 rok stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

 

 

§ 3.

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

§ 4.

 

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Mosina za 2008 rok podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

 

 

 

 

 

 

UZASADNIENIE

 

Zgodnie z art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, do wyłącznej właściwości rady gminy należy rozpatrywanie sprawozdania z wykonania budżetu oraz podejmowanie uchwały w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium z tego tytułu.

Załącznik do uchwały nr XLIV/287/09 - sprawozdanie.pdf 

Załącznik nr 1 do sprawozdania.pdf

Załącznik nr 2 do sprawozdania.pdf

Załącznik nr 3 do sprawozdania.pdf

Załącznik nr 4 do sprawozdania.pdf

Załącznik nr 5 do sprawozdania.pdf

Załącznik nr 6 do sprawozdania.pdf

Załącznik nr 7 do sprawozdania - część I.pdf

Załącznik nr 7 do sprawozdania - część II.pdf

Załącznik nr 8 do sprawozdania.pdf

Załączniik nr 9 do sprawozdania.pdf

Załącznik nr 10 do sprawozdania.pdf