XLIII Nadzwyczajna Sesja Rady Miejskiej w Mosinie - 02.04.2009

Uchwała nr XLIII/286/09 w sprawie regulaminu przyznawania nauczycielom dodatków, wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz innych świadczeń wynikających ze st

UCHWAŁA NR XLIII/286/09

RADY MIEJSKIEJ W MOSINIE

z dnia 2 kwietnia 2009 r.

 

w sprawie regulaminu przyznawania nauczycielom dodatków, wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy.

 

 

Na podstawie art. 30 ust. 6, ust. 6 a, art. 54 ust. 7, w związku z art. 91 d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 z  późn. zm.) oraz rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 stycznia 2005 r. w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy (Dz. U. Nr 22, poz. 181 z późn. zm.), Rada Miejska w Mosinie uchwala:

 

Regulamin wynagradzania i przyznawania dodatków nauczycielom zatrudnionym w szkołach, przedszkolach prowadzonych przez Gminę Mosina.

 

Rozdział I

Postanowienia ogólne

 

§ 1.

 

Regulamin wynagradzania i przyznawania dodatków nauczycielom zatrudnionym w szkołach, przedszkolach prowadzonych przez Gminę  Mosina, zwany dalej „Regulaminem”, określa:

1)  wysokość stawek dodatków:

a)      za wysługę lat,

b)      motywacyjnego,

c)      funkcyjnego,

d)      za warunki pracy oraz warunki przyznawania tych dodatków;

2)   sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe oraz doraźnych zastępstw;

3)  wysokość i warunki wypłacania innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy, w tym dodatku mieszkaniowego oraz zasady jego przyznawania i wypłacania.

 

 

§ 2.

 

Ilekroć w Regulaminie jest mowa o:

1)  szkole – rozumie się przez to szkołę lub przedszkole prowadzone przez Gminę Mosina;

2)  pracodawcy – rozumie się przez to szkołę bądź w zależności od kontekstu - dyrektora szkoły albo inną osobę wyznaczoną do dokonywania czynności w sprawach z zakresu prawa pracy;

3)  nauczycielach – rozumie się przez to nauczycieli zatrudnionych przez danego pracodawcę;

4)  rozporządzeniu – rozumie się przez to rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 stycznia 2005 r. w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagrodzenia za pracę w dniu wolnym od pracy (Dz. U. Nr 22, poz. 181z późn. zm.);

5)  podstawie obliczenia dodatków do wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli – stosuje się art. 15 ust. 2 ustawy budżetowej na rok 2009 z dnia 9 stycznia 2009 r. (Dz. U. Nr 10, poz. 58).
Kwoty przysługujących dodatków zaokrągla się do pełnych złotych w ten sposób, że kwotę 0,49 zł pomija się, a kwotę od co najmniej 0,50 zł zaokrągla się do pełnego złotego.

 

 

§ 3.

 

Regulamin obejmuje wszystkich nauczycieli szkół i przedszkoli, które są prowadzone przez Gminę Mosina.

 

 

Rozdział II

Dodatki

 

§ 4.

 

Dodatek za wysługę lat

 

Nauczycielom dodatek za wysługę lat przysługuje na zasadach określonych w art. 33 Karty Nauczyciela.

 

 

§ 5.

 

Dodatek motywacyjny

 

1.   Dodatek motywacyjny ma charakter uznaniowy.

2.   Wysokość dodatku przypadającego na jeden etat przeliczeniowy nauczyciela ustala się  w wysokości 1/35 podstawy obliczania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli. Ustalonego tak sposobu przeliczania nie stosuje się do dyrektorów szkół.

3.   Dodatek nie może przewyższać dla nauczycieli 20% podstawy obliczenia dodatków do wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, natomiast dla dyrektora nie może przewyższać 50% podstawy obliczenia dodatków do wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli.

4.   Dodatek przyznaje się nauczycielowi na czas określony, nie krótszy niż 6 miesięcy i nie dłuższy niż jeden rok szkolny.

5.   Szczegółowe zasady i kryteria przyznawania dodatku nauczycielom określa załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

6.   W Przedszkolu nr 3 Integracyjnym w Mosinie wprowadza się specjalny dodatek motywacyjny, w wysokości 18-20% podstawy obliczenia dodatków do wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli.

7.   Specjalny dodatek motywacyjny przysługuje nauczycielowi, który pracuje w oddziale integracyjnym oraz specjalistom wspomagającym pracę nauczyciela.

8.   Wysokość dodatku uzależniona jest od liczby dzieci specjalnej troski w grupie i odpowiednio wynosi:

a)        troje dzieci      18 %,

b)       czworo dzieci    19 %,

c)        pięcioro dzieci   20 %.

9.   Specjalny dodatek motywacyjny wypłacany jest dla nauczycieli proporcjonalnie do przepracowanych godzin. 

 

 

§ 6.

 

Dodatek funkcyjny

 

1.  Wysokość stawek dodatku funkcyjnego dla stanowisk kierowniczych określa poniższa tabela dodatków funkcyjnych.

Lp.

Stanowisko lub funkcja

Stawka dodatku funkcyjnego

- § 2 pkt 5 Regulaminu

1.

Dyrektor szkoły liczącej do 7 oddziałów

25% - 35%

2.

Dyrektor szkoły liczącej od 8 do 16 oddziałów

35% - 40%

3.

Dyrektor szkoły liczącej 17 oddziałów i więcej

40% - 50%

4.

Dyrektor zespołu szkół

40% - 60%

5.

Dyrektor przedszkola liczącego do 2 oddziałów

25% - 30%

6.

Dyrektor przedszkola liczącego 3 oddziały i więcej

30% - 35%

7.

Wicedyrektor

20% - 30%

8.

Kierownik świetlicy

10% - 20%

 

2.  Wysokość stawek pozostałych dodatków funkcyjnych, tj. dla wychowawców i opiekunów stażu, określa poniższa tabela.

Stanowisko lub funkcja

Stawka dodatku funkcyjnego

- § 2 pkt 5 Regulaminu

Wychowawca w szkole

7%

Opiekun stażu

3%

 

3.  Dodatek w stawce ustalonej dla dyrektora szkoły przysługuje wicedyrektorowi szkoły od pierwszego dnia miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu zastępstw.

4.  Dodatek funkcyjny dla dyrektora ustala burmistrz po uwzględnieniu:

1)  wielkości i struktury organizacyjnej szkoły;

2)  złożoności zadań, wynikających z zajmowanego stanowiska;

3)  jakości pracy, związanej z powierzonym stanowiskiem kierowniczym.

5.  Dodatek funkcyjny dla innych stanowisk kierowniczych ustala dyrektor.

 

 

§ 7.

 

Dodatek za warunki pracy

 

1.   Dodatek za pracę w trudnych warunkach przysługuje:

1)   nauczycielom szkół podstawowych prowadzącym zajęcia w klasach łączonych, w wysokości 25% stawki godzinowej;

2)  nauczycielom z tytułu prowadzenia zajęć dydaktycznych i wychowawczych w oddziałach specjalnych zorganizowanych w przedszkolach niebędących placówkami specjalnymi, w wysokości 20% otrzymywanego wynagrodzenia zasadniczego;

3)  nauczycielom z tytułu prowadzenia zajęć dydaktycznych i wychowawczych w oddziałach specjalnych zorganizowanych w szkołach niebędących placówkami  specjalnymi oraz prowadzącym indywidualne nauczanie zakwalifikowane do kształcenia specjalnego, w wysokości 20% stawki godzinowej.

2.   Dodatek za pracę w warunkach uciążliwych przysługuje:

1)   nauczycielom prowadzącym zajęcia z młodzieżą niepełnosprawną, w wysokości 20% stawki godzinowej;

2)   nauczycielom prowadzącym zajęcia w klasach, oddziałach specjalnych, w wysokości 20% stawki godzinowej.

 

 

Rozdział III

Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe oraz godziny doraźnych zastępstw

 

§ 8.

 

Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe

 

1.  Wynagrodzenie za jedną godzinę ponadwymiarową ustala się dzieląc sumę stawki przysługującego nauczycielowi wynagrodzenia zasadniczego i dodatku za warunki pracy  przez miesięczną liczbę godzin obowiązkowego wymiaru zajęć, ustalonego dla rodzaju zajęć dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych.

2.  Miesięczną liczbę obowiązkowego wymiaru zajęć ustala się mnożąc tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin przez 4,16 z zaokrągleniem do pełnych godzin, w ten sposób, że czas zajęć do 0,5 godziny pomija się, a co najmniej 0,5 godziny liczy się za pełną godzinę.

3.  Godziny  ponadwymiarowe przypadające w dniach, w których nauczyciel nie mógł ich zrealizować z przyczyn leżących po stronie pracodawcy – traktuje się jak godziny faktycznie przepracowane.

4.  Nauczyciele zajmujący stanowiska kierownicze nie mogą realizować godzin ponadwymiarowych bez zgody burmistrza, za wyjątkiem doraźnych zastępstw w przypadku braku możliwości powierzenia ich innemu nauczycielowi.

 

 

§ 9.

 

Wynagrodzenie za godziny doraźnych zastępstw

 

Do ustalenia wynagrodzenia za godziny doraźnych zastępstw stosuje się odpowiednio przepisy paragrafu 8.

 

  

Rozdział IV

 

Inne świadczenia wynikające ze stosunku pracy

 

§ 10.

 

Dodatek mieszkaniowy

 

1.  Dodatek mieszkaniowy przysługuje nauczycielowi zatrudnionemu w szkole położonej na terenie wiejskim oraz w mieście liczącym do 5000 mieszkańców.

2.  Dodatek mogą otrzymywać nauczyciele zatrudnieni minimum w 1/2 wymiaru etatu.

3.  Dodatek przyznaje się na wniosek nauczyciela.

4.  Nauczycielowi przysługuje dodatek niezależnie od tytułu prawnego do zajmowanego lokalu.

5. Miesięczną stawkę ustala się według podstawy obliczania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli. Tak ustalona miesięczna stawka obowiązuje przez cały rok kalendarzowy.

6.  Nauczycielowi przysługuje dodatek uzależniony od liczby członków rodziny, wypłacany co miesiąc w wysokości:

1)   1% miesięcznej stawki dla jednej osoby,

2)   2% miesięcznej stawki dla dwóch osób,

3)   3% miesięcznej stawki dla trzech osób,

4)   4% miesięcznej stawki dla czterech i więcej osób.

7.  Dodatek przysługuje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym złożono wniosek o jego przyznanie.

8.  Do członków rodziny, zalicza się nauczyciela oraz wspólnie z nim zamieszkujących:

1)  współmałżonka;

2)  pozostające na wyłącznym utrzymaniu nauczyciela i jego współmałżonka:

a) dzieci do ukończenia 18 roku życia lub do czasu ukończenia przez nie szkoły ponadgimnazjalnej, nie dłużej jednak niż do 21 roku życia;

b) niepracujące dzieci będące studentami do czasu ukończenia studiów wyższych, nie dłużej jednak niż do ukończenia 26 roku życia;

3)  dzieci niepełnosprawne, nieposiadające własnego źródła dochodu.

9.  Jeżeli nauczyciel jest zatrudniony w kilku szkołach na terenie Gminy Mosina, przysługuje mu tylko jeden dodatek mieszkaniowy.

 

 

Rozdział V

 

Postanowienia końcowe

 

§ 11.

 

Wszystkie wyszczególnione w Regulaminie dodatki wypłaca się z dołu.

 

 

§ 12.

 

1.  Treść Regulaminu została uzgodniona ze związkami zawodowymi zrzeszającymi pracowników oświaty Gminy Mosina.

2.  Zmiany Regulaminu następują w trybie przewidzianym w ust. 1.

 

 

§ 13.

 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Mosina.

 

 

§ 14.

 

Traci moc uchwała nr XXV/153/08 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 28 lutego 2008 roku w sprawie regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania   i wypłacania dodatków za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, mieszkaniowego oraz za warunki pracy i niektóre inne składniki wynagrodzenia, jak również szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość i warunki wypłacania nagród dla nauczycieli  zatrudnionych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Mosina (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego Nr 67, poz. 1325).

 

 

§ 15.

 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego, z mocą obowiązującą od dnia 24 kwietnia 2009 r.


 

 

 

UZASADNIENIE

 

Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 z późn. zm.) nakłada na organ prowadzący szkoły, przedszkola, będące jednostkami organizacyjnymi samorządu terytorialnego, obowiązek określenia w drodze regulaminu:

1) wysokość stawek dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz warunki przyznawania tych dodatków;

2) sposoby obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe oraz za godziny doraźnych zastępstw;

3) wysokość dodatku mieszkaniowego oraz zasady jego przyznawania i wypłacania.

Regulamin wynagradzania i przyznawania dodatków nauczycielom zatrudnionym w szkołach, przedszkolach prowadzonych przez Gminę Mosina został uzgodniony ze Związkiem Nauczycielstwa Polskiego Zarząd Oddziału w Mosinie i Międzyzakładową Komisją NSZZ „Solidarność” Pracowników Oświaty i Wychowania Region Wielkopolska Koło przy Zespole Szkół w Mosinie.

Powyższy Regulamin uwzględnia zmiany wprowadzone do Karty Nauczyciela ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o zmianie ustawy Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2009 r. Nr 1, poz. 1).

Regulamin z roku 2008 obowiązuje nie dłużej niż przez okres trzech miesięcy od dnia ogłoszenia ustawy budżetowej, to jest 23 stycznia 2009 roku, a zatem jego ważność upływa dnia 23 kwietnia 2009 roku.

 

 

Załącznik nr 1 do uchwały nr XLIII/286/09 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 2 kwietnia 2009 r.

 

 

Szczegółowe zasady i kryteria przyznawania nauczycielom i dyrektorom dodatku motywacyjnego

 

Rozdział I

 

§1.

 

Osoby uprawnione do otrzymania dodatku

 

Dodatek motywacyjny może otrzymać nauczyciel, który zatrudniony jest co najmniej rok na stanowisku nauczyciela w placówce prowadzonej przez Samorząd Gminy Mosina.

 

 

Rozdział II

 

Dodatek motywacyjny dla nauczycieli szkół podstawowych i gimnazjów

 

§ 2.

 

Kryteria  przyznawania dodatku motywacyjnego dla nauczycieli:

1.   Uzyskiwanie osiągnięć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych:

1) uzyskiwanie przez uczniów, z uwzględnieniem ich możliwości oraz warunków pracy nauczyciela, dobrych osiągnięć dydaktyczno–wychowawczych potwierdzonych   wynikami  klasyfikacji lub promocji, efektami egzaminów lub sprawdzianów albo sukcesami w konkursach, zawodach, olimpiadach;

2) umiejętne rozwiązywanie problemów wychowawczych uczniów we współpracy z ich rodzicami;

3) pełne rozpoznanie środowiska wychowawczego uczniów potrzebujących szczególnej opieki.                                           

2.   Jakość świadczonej pracy:

1) systematyczne i efektywne przygotowywanie się do przydzielonych obowiązków;

2) podnoszenie umiejętności zawodowych;

3) wzbogacanie własnego warsztatu pracy;

4) dbałość o estetykę i sprawność powierzonych pomieszczeń, pomocy dydaktycznych lub innych urządzeń szkolnych;

5) prawidłowe prowadzenie dokumentacji szkolnej i pedagogicznej;

6) rzetelne i terminowe wywiązywanie się z poleceń służbowych;

7) przestrzeganie dyscypliny pracy.

3.  Zaangażowanie w realizację czynności i zajęć, o których mowa w art. 42 ust. 2 pkt 2 i 3 Karty Nauczyciela:

1) udział w organizowaniu imprez, zajęć, uroczystości szkolnych i środowiskowych;

2) udział w zespołach przedmiotowych i innych;

3) efektywne opiekowanie się samorządem uczniowskim lub innymi organizacjami uczniowskimi;

4) prowadzenie lekcji koleżeńskich, przejawianie innych form aktywności w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia nauczycieli;

5) aktywny udział w realizowaniu innych zadań statutowych szkoły;

6) opracowywanie, upowszechnianie własnych programów autorskich;

7) opracowywanie i wprowadzanie nowatorskich rozwiązań metodycznych;

8) korzystanie z osiągnięć nowoczesnej dydaktyki –  otwartość na propozycje nowatorskich rozwiązań.                       

 

 

§ 3.

 

Wysokość dodatku motywacyjnego dla nauczyciela, uwzględniając poziom spełnienia kryteriów zawartych w § 2, ustala dyrektor szkoły.

 

 

§ 4.

 

Dodatek motywacyjny nie może być niższy niż 5% i wyższy niż 20% od podstawy obliczenia dodatków do wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela.

 

 

Rozdział III

 

Dodatek motywacyjny dla nauczycieli przedszkoli

 

§ 5.

 

Kryteria przyznawania dodatku motywacyjnego dla nauczycieli:

1)   opracowuje, upowszechnia własny program autorski;

2)   opracowuje i wprowadza nowatorskie rozwiązania metodyczne;

3)   korzysta z osiągnięć nowoczesnej dydaktyki – jest otwarty na propozycje nowatorskich rozwiązań;

4)   systematycznie doskonali swoją wiedzę i umiejętności, uczestnicząc w różnorodnych formach doskonalenia i  samokształcenia;

5)  jest lubiany przez dzieci, popularny wśród rodziców i pracowników placówki, cieszy się dużym autorytetem, nie tylko zawodowym;

6)   aktywizuje środowisko rodziców – współpracę z nimi prowadzi w sposób efektywny, wprowadzając różnorodne formy;

7)   jest aktywnym członkiem rady pedagogicznej;

8)   chętnie wywiązuje się z powierzonych zadań;

9)   zna swoich wychowanków i dzięki temu indywidualizuje pracę z każdym dzieckiem;

10) zawsze jest przygotowany do pracy, dba o warsztat pracy;

11) prawidłowo i na bieżąco prowadzi dokumentację pedagogiczną;

12) przestrzega dyscypliny pracy i obowiązujących przepisów bhp i p. poż;

13) aktywnie współpracuje ze środowiskiem lokalnym;

14) jest zaangażowany w pracę na rzecz placówki.                             

 

 

§ 6.

 

Wysokość dodatku motywacyjnego dla nauczyciela przedszkola, uwzględniając poziom spełnienia kryteriów zawartych w § 5, ustala dyrektor przedszkola.

 

 

§ 7.

 

Dodatek motywacyjny nie może być niższy niż 5% i wyższy niż 20% podstawy obliczenia dodatków do wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli.

 

 

Rozdział IV

 

Dodatek motywacyjny dla dyrektorów

 

§ 8.

 

Kryteria przyznawania dodatku motywacyjnego dla dyrektorów:

1.  Planowanie i  realizacja gospodarki finansowej kierowanej placówki       0 – 30 pkt
w szczególności:                                                                          

1) prawidłowe dysponowanie środkami finansowymi i przestrzeganie dyscypliny finansowej;

2) terminowa i prawidłowa sprawozdawczość dotycząca realizacji budżetu;

3) prawidłowe funkcjonowanie administracyjnej, finansowej i gospodarczej obsługi, właściwe prowadzenie dokumentacji;

4) dbanie o stan techniczny i estetyczny swoich obiektów, działania modernizacyjne;

5) pozyskiwanie środków pozabudżetowych.

2.  Przestrzeganie prawa gminnego i oświatowego                     0 – 20 pkt
w szczególności:               
  

1) właściwe kierowanie placówką, umiejętne rozwiązywanie zaistniałych konfliktów, dbałość o dobre imię placówki na zewnątrz, godne jej reprezentowanie;

2) terminowe, sprawne wdrażanie założeń reformy oświatowej;

3) prawidłowa realizacja uchwał Rady Szkoły, Rady Pedagogicznej oraz innych zadań wynikających z przepisów szczególnych.

3.  Wypełnianie obowiązków pracodawcy                                   0 –20 pkt

w szczególności:                  

1) zgodne z prawem zatrudnianie i zwalnianie pracowników szkoły lub placówki,

2) prawidłowe wynagradzanie i wymierzanie kar pracownikom.

4.  Organizacja działalności dydaktycznej                                  0 – 20 pkt

w szczególności:

1) dbałość o pomoce naukowe, konserwacja, unowocześnianie ich;

2) prawidłowa i aktywna współpraca ze środowiskiem i rodzicami;

3) właściwe wykorzystanie posiadanej bazy, organizacja zajęć, w tym zajęć pozalekcyjnych;

4) właściwa opieka nad uczniem i jego bezpieczeństwem;

5) wdrażanie opieki zdrowotnej, programów profilaktycznych mających ochronić uczniów przed alkoholizmem, paleniem tytoniu, narkotykami;

6) tworzenie warunków do rozwijania samorządnej i samodzielnej pracy uczniów i wychowanków, takich jak np. funkcjonowanie samorządu uczniowskiego, gazety szkolnej, organizacji młodzieżowych, kółek zainteresowań;

7) wywiązywanie się z zadań w placówkach o dużej liczbie uczniów i oddziałów oraz wielokierunkowości kształcenia.

5.  Realizacja założeń polityki oświatowej gminy                        0 – 20 pkt

w szczególności: 

1) współdziałanie z organami nadzorującymi placówkę,

2) występowanie z inicjatywami umożliwiającymi poprawę procesu dydaktycznego,

3) aktywne włączanie się w proces kształcenia świadomości samorządowej i obywatelskiej;

4) systematyczne doskonalenie swojej wiedzy i umiejętności;

5) otwartość na nowatorskie rozwiązania pedagogiczne.

6.  Realizacja planu nadzoru pedagogicznego w oparciu o ocenę wizytatora Kuratorium Oświaty    0 – 30 pkt.  

 

 

§ 9.

 

Wysokość dodatku motywacyjnego nie może być niższa niż 10% i nie wyższa niż 50% podstawy obliczenia dodatków do wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli.

 

 

§ 10.

 

Wysokość dodatku motywacyjnego dla dyrektora, uwzględniając poziom spełnienia kryteriów zawartych w § 8, ustala burmistrz.

 

 

§ 11.

 

Wysokość dodatku motywacyjnego dla dyrektora ustala się na okres od 1 września każdego roku do 31 sierpnia roku następnego.

 

 

§ 12.

 

Dodatek motywacyjny dla dyrektora nie pochodzi z puli środków na dodatki motywacyjne  dla nauczycieli.