XLII Sesja Rady Miejskiej w Mosinie - 26.03.2009

Uchwała nr XLII/285/09 w sprawie zmian w składzie komisji stałych Rady Miejskiej w Mosinie.

UCHWAŁA NR XLII/285/09

RADY MIEJSKIEJ W MOSINIE

z dnia 26 marca 2009 r.

 

w sprawie zmian w składzie komisji stałych Rady Miejskiej w Mosinie.

 

 

Na podstawie art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz § 14 ust. 1 Statutu Gminy Mosina, stanowiącego załącznik do uchwały nr XV/131/03 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 23 października  2003 r. w sprawie Statutu Gminy Mosina (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego Nr 189, poz. 3523), zmienionego uchwałą nr XX/166/04 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 29 stycznia 2004 r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Mosina (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego Nr 21, poz. 617), zmienionego uchwałą nr XXXVI/310/05 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 27 stycznia 2005 r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Mosina (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego Nr 24, poz. 621), zmienionego uchwałą nr XLIX/379/05 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 30 listopada 2005 r. w sprawie Statutu Gminy Mosina (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego Nr 179, poz. 4895), zmienionego uchwałą nr XXI/107/07 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 25 października 2007 r. w sprawie Statutu Gminy Mosina (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego Nr 179, poz. 3943) Rada Miejska w Mosinie uchwala, co następuje:

 

 

§ 1.

 

1.  Ze składu Komisji Ochrony Zdrowia i Pomocy Społecznej odwołuje się radnego Mariana Jabłońskiego.

2.  W skład Komisji Inwestycji, Mienia Komunalnego i Ładu Przestrzennego powołuje się radnego Mariana Jabłońskiego.

 

 

§ 2.

 

1.  Załącznik do niniejszej uchwały przedstawia aktualny skład komisji stałych Rady Miejskiej w Mosinie.

2.  Traci moc obowiązującą załącznik do uchwały nr XLI/277/09 z dnia 26 lutego 2009 r. w sprawie zmian w składzie komisji stałych Rady Miejskiej w Mosinie.

 

 

§ 3.

 

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Miejskiej.

 

 

§ 4.

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Załącznik do uchwały nr XLII/285/09 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 26 marca 2009 r.

 

 

        I.         Komisja Budżetu i Finansów

1.         Dymalski Leszek

2.         Falbierski Jerzy

3.         Jabłoński Marian

4.         Klemens Marek

5.         Krause Maria

6.         Kunaj Marian

7.         Mania Wiesława

8.         Marciniak Jan

9.         Mikołajczak Stanisław

10.     Przybył Paweł

11.     Rybicki Ryszard

12.     Szczygieł-Nowak Krystyna

13.     Twardowska Małgorzata

14.     Waligórski Waldemar

15.     Wiązek Waldemar

16.     Żak Tomasz

 

II.      Komisja Ochrony Środowiska i Rolnictwa

1.         Falbierski Jerzy

2.         Kleiber Kordian

3.         Kunaj Marian

4.         Mikołajczak Stanisław

5.         Szeszuła Jacek

6.         Waligórski Waldemar

7.         Wiązek Waldemar

 

       III.   Komisja Edukacji, Kultury i Sportu

1.         Białas Danuta

2.         Czaińska Barbara

3.         Mania Wiesława

4.         Marciniak Jan

5.         Przybył Paweł

6.         Szeszuła Jacek

7.         Żak Tomasz

 

       IV.    Komisja Ochrony Zdrowia i Pomocy Społecznej

1.         Czaińska Barbara

2.         Karliński Antoni

3.         Mania Wiesława

4.         Szczygieł-Nowak Krystyna

 

       V.       Komisja Inwestycji, Mienia Komunalnego i Ładu Przestrzennego

1.         Dymalski Leszek

2.         Jabłoński Marian

3.         Karliński Antoni

4.         Kleiber Kordian

5.         Klemens Marek

6.         Krause Maria

7.         Kunaj Marian

8.         Marciniak Jan

9.         Mikołajczak Stanisław

10.     Rybicki Ryszard

11.     Waligórski Waldemar

12.     Wiązek Waldemar

13.     Żak Tomasz

 

VI.    Komisja Porządku Publicznego i Bezpieczeństwa

1.         Dymalski Leszek

2.         Falbierski Jerzy

3.         Karliński Antoni

4.         Kleiber Kordian

5.         Rybicki Ryszard

 

       VII. Komisja Promocji Gminy i Współpracy Samorządowej

1.         Białas Danuta

2.         Czaińska Barbara

3.         Przybył Paweł

4.         Szeszuła Jacek

5.         Twardowska Małgorzata

 

 


Uchwała nr XLII/284/09 w sprawie utworzenia obwodu głosowania nr 20 w Wielkopolskim Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii w Poznaniu Samodzielny Publiczny Z.O.Z. Szpital w Ludwikowie 62-050

UCHWAŁA NR XLII/284/09

RADY MIEJSKIEJ W MOSINIE

z dnia 26 marca 2009 r.

 

w sprawie utworzenia obwodu głosowania nr 20 w Wielkopolskim Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii w Poznaniu Samodzielny Publiczny Z.O.Z. Szpital w Ludwikowie 62-050 Mosina.

 

 

            Na podstawie art. 42 ust. 1 pkt 2, ust. 2 ustawy z dnia 23 stycznia 2004 r. – Ordynacja wyborcza do Parlamentu Europejskiego  (Dz. U. Nr 25, poz. 219 z późn. zm.) oraz art. 30 ustawy z dnia 12 kwietnia 2001 r. – Ordynacja wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2007 r. Nr 190, poz. 1360 z późn. zm.) Rada Miejska w Mosinie  uchwala, co następuje:

 

 

§ 1.

 

1.    Tworzy się w Wielkopolskim Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii w Poznaniu Samodzielny Publiczny Z.O.Z. Szpital w Ludwikowie, 62-050 Mosina, obwód głosowania nr 20 dla wyborców przebywających w dniu wyborów w Szpitalu w Ludwikowie.

2.   Ustala się siedzibę Obwodowej Komisji Wyborczej nr 20 w Wielkopolskim Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii w Poznaniu Samodzielny Publiczny Z.O.Z. Szpital w Ludwikowie 62-050 Mosina.

 

 

§ 2.

 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Mosina

 

 

§ 3.

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

 

 

 

 

 

 

UZASADNIENIE

 

            Na terenie Wielkopolskiego Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii w Poznaniu Samodzielny Publiczny Z.O.Z. Szpital w Ludwikowie, w dniu wyborów do Parlamentu Europejskiego przebywać będzie więcej niż 50 wyborców. W związku z powyższym przepisy zobowiązują Radę Miejską do utworzenia w szpitalu obwodu głosowania, ustalenia jego numeru oraz siedziby.


Uchwała nr XLII/283/09 w sprawie udzielenia Miastu Poznań pomocy finansowej w formie dotacji celowej.

UCHWAŁA NR XLII/283/09

RADY MIEJSKIEJ W MOSINIE

z dnia 26 marca 2009 r.

 

w sprawie udzielenia Miastu Poznań pomocy finansowej w formie dotacji celowej.

 

 

Na podstawie art. 10 ust. 2 i art. 18 ust. 2 pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 167 ust. 2 pkt 5 i art. 175 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) Rada Miejska w Mosinie uchwala, co następuje:

 

 

§ 1.

 

1.    Udziela się Miastu Poznań pomocy finansowej, w formie dotacji celowej w kwocie 35.250,00 zł (słownie: trzydzieści pięć tysięcy dwieście pięćdziesiąt złotych 00/100), na przeprowadzenie w latach 2009-2011 badań dotyczących funkcjonowania i kierunków rozwoju poznańskiego obszaru metropolitalnego.

2.    Dotacja zostanie przekazana w następujących transzach: do dnia 31 marca 2009 r. – 14.100,00 zł, do dnia 31 marca 2010 r. – 14.100,00 zł, do dnia 31 marca 2011 r. – 7.050,00 zł.

3.    Upoważnia się Burmistrza Gminy Mosina do zaciągnięcia zobowiązania i zawarcia porozumienia pomiędzy Gminą Mosina a Miastem Poznań w sprawie udzielenia pomocy, o której mowa w ust. 1.

 

 

§ 2.

 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Mosina.

 

 

§ 3.

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

  


UZASADNIENIE

 

               Zgodnie z art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), gminy, związki międzygminne oraz stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego mogą sobie wzajemnie, bądź innym jednostkom samorządu terytorialnego, udzielać pomocy, w tym finansowej.

Art. 175 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) stwierdza, że z budżetu jednostki samorządu terytorialnego może być udzielona pomoc finansowa w formie dotacji celowej albo pomoc rzeczowa.

Udzielenie Miastu Poznań pomocy finansowej w kwocie 35.250,00 zł umożliwi sfinansowanie w latach 2009 – 2011 badań dotyczących funkcjonowania i kierunków rozwoju poznańskiego obszaru metropolitalnego, prowadzonych przez Centrum Badań Metropolitalnych afiliowane przy Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Centrum prowadzi szeroki, interdyscyplinarny program badań nad obszarami metropolitalnymi, ich rozwojem społeczno–gospodarczym oraz inicjuje współpracę różnych instytucji i środowisk, mającą na celu wzrost konkurencyjności, zrównoważony rozwój i zintegrowane zarządzanie na obszarach wielkomiejskich. Centrum realizuje swoje cele poprzez prowadzenie badań, w tym analiz, sporządzanie ekspertyz i strategii dla instytucji samorządowych i rządowych, organizacji gospodarczych i społecznych. Centrum zajmuje się transferem wyników badań naukowych do szeroko pojętej praktyki politycznej, społecznej i gospodarczej.

Przekazanie środków finansowych poprzedzone zostanie zawarciem porozumienia w tej sprawie z Miastem Poznań.

Z uwagi na powyższe, uzasadnione jest podjęcie niniejszej uchwały, która umożliwi udzielenie przedmiotowej pomocy finansowej Miastu Poznań.

 


Uchwała nr XLII/282/09 w sprawie pomocy finansowej dla Powiatu Poznańskiego.

UCHWAŁA NR XLII/282/09

RADY MIEJSKIEJ W MOSINIE

z dnia 26 marca 2009 r.

 

w sprawie pomocy finansowej dla Powiatu Poznańskiego.

 

 

Na podstawie art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), w związku z art. 167 ust. 2 pkt 5 oraz art. 175 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) Rada Miejska w Mosinie uchwala, co następuje:

 

 

§ 1.

 

Udziela się Powiatowi Poznańskiemu pomocy finansowej, w formie dotacji celowej w wysokości 70.000,00 zł (słownie: siedemdziesiąt tysięcy złotych), z przeznaczeniem na realizację programu zdrowotnego w zakresie profilaktyki raka szyjki macicy dla dziewcząt z rocznika 1996.

 

 

§ 2.

 

Szczegółowe warunki udzielenia pomocy finansowej oraz przeznaczenie i zasady rozliczenia środków, określone zostaną w umowie pomiędzy Powiatem Poznańskim a Gminą Mosina.

 

 

§ 3.

 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Mosina.

 

 

§ 4.

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

  

 

UZASADNIENIE

 

               Powiat Poznański realizując ustawowe zadania dotyczące promocji i ochrony zdrowia, z własnych środków budżetowych realizować będzie program zdrowotny w zakresie profilaktyki raka szyjki macicy dla dziewcząt z rocznika 1996.

Środki przeznaczone przez Powiat Poznański umożliwią zaszczepienie około 50% 13-latek zamieszkałych na terenie gminy Mosina. Dla zaszczepienia 100% populacji niezbędny jest udział Gminy Mosina w kosztach realizacji tego zadania.


Uchwała nr XLII/281/09 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Poznańskiego.

UCHWAŁA NR XLII/281/09

RADY MIEJSKIEJ W MOSINIE

z dnia 26 marca 2009 r.

 

w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Poznańskiego.

 

 

Na podstawie art. 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), w związku z art. 167 ust. 2 pkt 5 oraz art. 175 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) Rada Miejska w Mosinie uchwala, co następuje:

 

 

§ 1.

 

Udziela się Powiatowi Poznańskiemu pomocy finansowej, w formie dotacji celowej w wysokości 30.000,00 zł (słownie: trzydzieści tysięcy złotych) ze środków zarezerwowanych w budżecie Gminy Mosina na 2009 rok, z przeznaczeniem na zakup dla Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej „Szpital w Puszczykowie” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą w Puszczykowie ul. Kraszewskiego 11, sprzętu kardiologicznego dla oddziału wewnętrznego.

 

 

§ 2.

 

Szczegółowe warunki udzielenia pomocy finansowej oraz przeznaczenie i zasady rozliczenia środków, określone zostaną w umowie pomiędzy Powiatem Poznańskim a Gminą Mosina.

 

 

§ 3.

 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Mosina.

 

 

§ 4.

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 

 

UZASADNIENIE

 

               Wniosek o udzielenie pomocy finansowej przeznaczonej na zakup sprzętu kardiologicznego dla oddziału wewnętrznego Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej „Szpital w Puszczykowie” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą w Puszczykowie ul. Kraszewskiego 11, został wniesiony przez Komisję Ochrony Zdrowia i Pomocy Społecznej oraz Komisję Porządku Publicznego i Bezpieczeństwa Rady Miejskiej w Mosinie. Udzielenie powyższej pomocy jest uzasadnione społecznym zapotrzebowaniem na świadczone usługi medyczne.


Uchwała nr XLII/280/09 w sprawie budżetu Gminy Mosina na rok 2009

UCHWAŁA NR  XLII/280/09

RADY MIEJSKIEJ W MOSINIE

z dnia 26 marca 2009 r.

 

w sprawie budżetu Gminy Mosina na rok 2009

 

               Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 165, art. 166,  art. 173 i art. 184 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach  publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104  z późn. zm.), Rada Miejska w Mosinie uchwala, co następuje:

 

 

§ 1.

 

W uchwale nr XXXVIII/250/08 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie budżetu Gminy Mosina na rok 2009, zmienionej uchwałą Rady Miejskiej w Mosinie Nr XLI/276/09 z dnia 26 lutego 2009 r., wprowadza się następujące zmiany:

 

 § 1 otrzymuje brzmienie:

 

„§1. Ustala się dochody budżetu na rok 2009 w wysokości

68.145.377,00 zł

-       dochody bieżące w kwocie 56.499.739,00 zł

 

-       dochody majątkowe w kwocie 11.645.638,00 zł

 

2.      Dochody budżetu określa załącznik nr 1 do uchwały

 

3.      Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:

 

1)      dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 5.738.797,00 zł – zgodnie z załącznikiem nr 5

 

2)      dotacje celowe na realizacje zadań wspólnych realizowanych na podstawie umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 213.700,00 zł – zgodnie z załącznikiem nr 4”

 

 

§ 2 otrzymuje brzmienie

 

„§2.Ustala się wydatki budżetu na rok 2009 w wysokości

75.203.177,00 zł

1.      Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują:

 

1)     Wydatki bieżące w wysokości 52.127.052,00 zł

 

a)  wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

 22.782.638,00 zł    

b)      dotacje udzielone z budżetu Gminy na zadania bieżące

6.245.724,00 zł

c)      wydatki na obsługę długu

710.100,00 zł

d)      wydatki z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

408.657,00 zł

       2)  Wydatki na zadania inwestycyjne

22.846.125,00 zł

       3)  Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jst

            na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych

 

230.000,00 zł

2.      Wydatki związane z wieloletnimi programami inwestycyjnymi z wyodrębnieniem wydatków na finansowanie poszczególnych programów w latach 2008 – 2010 – zgodnie z załącznikiem nr 7

3.      Kwota wydatków określona w ust. 1 obejmuje:

 

1)      Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 5.738.797,00 zł

2)     Wydatki związane z realizacją zadań wspólnych zrealizowanych na podstawie umów lub porozumień zawartych z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 483.700,00 zł – zgodnie z załącznikiem nr 4”
 

§ 4 otrzymuje brzmienie:

 

„§4. Deficyt budżetu oraz planowane rozchody budżetu sfinansowane zostaną przychodami ze sprzedaży papierów wartościowych oraz przychodami z tytułu innych rozliczeń krajowych – zgodnie z załącznikiem nr 3.

 

§ 2.

 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Mosina.

 

§ 3.

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i dotyczy roku budżetowego 2009.

 

 

 

 


U z a s a d n i e n i e

do uchwały z dnia 26 marca 2009 r.

 

 

  1. Dochody

-       Dział 854  Edukacyjna opieka wychowawcza – zwiększa się o kwotę 43.223,00 zł – z tytułu dotacji celowej przeznaczonej na dofinansowanie pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego z dnia 20 lutego 2009 r. Nr FB.I-7.3011-40/09.

 

-       Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – zwiększa się o kwotę 28.200,00 zł z tytułu dotacji otrzymanej ze Starostwa Powiatowego w Poznaniu przeznaczonej na wykonanie dokumentacji konserwatorskiej i projektu budowlanego wraz z niezbędnymi ekspertyzami, uzgodnieniami i pozwoleniami na przebudowę poddasza Izby Muzealnej na sale wystawowe.

 

Łączne zwiększenie dochodów wynosi 71.423,00 zł.

 

  1. Wydatki

-       Dział 600 Transport i łączność – zwiększa się o kwotę 880.000,00 zł, w tym:

§         260.000,00 zł – z przeznaczeniem na bieżące wydatki - zakup usług pozostałych,

§        150.000,00 zł – zwiększenie środków na zadanie inwestycyjne dotyczące ul. Targowej w Mosinie; 250.000,00 zł na zadanie inwestycyjne rewitalizacja węzła komunikacyjnego w rejonie ul. Dworcowej; 70.000,00 zł chodnik ul. Marcinkowskiego z uwagi na określoną w kosztorysach inwestorskich wartości zadań, oraz 150.000,00 zł zwiększenie na zadaniu budowa parkingu między ulicą Mostową i Garbarską w Mosinie, co wynika z oszacowania zadania według prognozowanych cen wykonawczych,

 

-       Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa – zwiększa się o kwotę 286.000,00 zł, w tym:

§         200.000,00 zł zakup usług remontowych – środki przeznaczone na remont dachu budynku przy ul. Sobinieckiej 6c

§         86.000,00 zł wydatki inwestycyjne z przeznaczeniem na zadanie świetlica Świątniki 26.000,00 zł i modernizację budynku świetlicy w Nowinkach 60.000,00 zł. Zwiększenie środków wynika z określonych wartości kosztorysowych według szacunków wykonawczych.

 

-       Dział 750 Administracja publiczna – zwiększa się o kwotę 64.100,00 zł, w tym:

§        wydatki inwestycyjne 20.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup systemu nagłaśniającego niezbędnego do obsługi sesji Rady Miejskiej,

§        pomoc finansowa w formie dotacji celowej w kwocie 14.100,00 zł dla Miasta Poznania z przeznaczeniem na przeprowadzenie badań dotyczących funkcjonowania i kierunków rozwoju poznańskiego obszaru metropolitalnego,

§        30.000,00 zł w pozostałej działalności z przeznaczeniem na koszty obsługi wiosek internetowych.

 

-      Dział 801 Oświata i wychowanie – zwiększa się o kwotę 193.000,00 zł z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie placówek oświatowych oraz zakup usług remontowych.

 

-      Dział 851 Ochrona zdrowia zwiększa się o kwotę 100.000,00 zł, w tym 70.000,00 zł  na dofinansowanie szczepień profilaktycznych - środki przeznaczone na realizację zadania na podstawie porozumienia ze Starostwem Powiatowym w Poznaniu oraz 30.000,00 zł  pomoc finansowa dla Starostwa Poznańskiego z przeznaczeniem dla Szpitala w Puszczykowie na zakup medycznego sprzętu kardiologicznego. 

 

-       Dział 854 zwiększa się o kwotę 43.223,00 zł z tytułu dotacji celowej przeznaczonej na dofinansowanie pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego z dnia 20 lutego 2009 r. Nr FB.I-7.3011-40/09.

 

-       Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – zwiększa się o kwotę 37.000,00 zł z przeznaczeniem na wykonanie dokumentacji konserwatorskiej i projektu budowlanego wraz z niezbędnymi ekspertyzami, uzgodnieniami i pozwoleniami na przebudowę poddasza Izby Muzealnej na sale wystawowe. W tej kwocie znajdują się pozyskane środki od Starosty Poznańskiego w wysokości 28.200,00 zł.

 

-      Dział 926 Kultura fizyczna i sport – zwiększa się o kwotę 25.000,00 zł z przeznaczeniem na monitoring „Mosińskiej Jedynki” w OSiR i przyłącze wodociągowe na stadion sportowy.

 

Łączne zwiększenie wydatków wynosi 1.629.223,00 zł.

 

  1. Deficyt budżetu oraz planowane rozchody budżetu sfinansowane zostaną przychodami ze sprzedaży papierów wartościowych oraz przychodami z tytułu innych rozliczeń krajowych – zgodnie z zapisami w załącznikiem nr 3 do uchwały.

Załączniki do uchwały nr XLII/280/09.pdf


Uchwała nr XLII/279/09 w sprawie przyznania Medalu Rzeczypospolitej Mosińskiej.

UCHWAŁA NR XLII/279/09

RADY MIEJSKIEJ W MOSINIE

z dnia 26 marca 2009 r.

 

w sprawie przyznania Medalu Rzeczypospolitej Mosińskiej.

 

 

            Na podstawie art. 18 ust. 1 i ust. 2 pkt 14 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) i § 2 ust. 1 uchwały Nr XLV/361/98 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 22 kwietnia 1998 r. w sprawie ustanowienia Medalu Rzeczypospolitej Mosińskiej, zmienionej uchwałą Nr XXXIII/284/2000 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 26 października 2000 r., Rada Miejska w Mosinie uchwala, co następuje:

 

 

§ 1.

 

Na wniosek Kapituły Medalu Rzeczypospolitej Mosińskiej przyznaje się Medal Rzeczypospolitej Mosińskiej Witoldowi Wilhelmowi, jako najwyższe wyróżnienie i uhonorowanie za utożsamianie, umiłowanie i rozsławianie Ziemi Mosińskiej.

 

 

§ 2.

 

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Miejskiej.

 

 

§ 3.

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 


Uchwała nr XLII/278/09 w sprawie przyznania Medalu Rzeczypospolitej Mosińskiej.

UCHWAŁA NR XLII/278/09

RADY MIEJSKIEJ W MOSINIE

z dnia 26 marca 2009 r.

 

w sprawie przyznania Medalu Rzeczypospolitej Mosińskiej.

 

 

            Na podstawie art. 18 ust. 1 i ust. 2 pkt 14 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) i § 2 ust. 1 uchwały Nr XLV/361/98 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 22 kwietnia 1998 r. w sprawie ustanowienia Medalu Rzeczypospolitej Mosińskiej, zmienionej uchwałą Nr XXXIII/284/2000 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 26 października 2000 r., Rada Miejska w Mosinie uchwala, co następuje:

 

 

§ 1.

 

Na wniosek Kapituły Medalu Rzeczypospolitej Mosińskiej przyznaje się Medal Rzeczypospolitej Mosińskiej Piotrowi Mockowi, jako najwyższe wyróżnienie i uhonorowanie za utożsamianie, umiłowanie i rozsławianie Ziemi Mosińskiej.

 

 

§ 2.

 

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Miejskiej.

 

 

§ 3.

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.