XLI Sesja Rady Miejskiej w Mosinie - 26.02.2009

Uchwała nr XLI/277/09 w sprawie zmian w składzie komisji stałych Rady Miejskiej w Mosinie.

UCHWAŁA NR XLI/277/09

RADY MIEJSKIEJ W MOSINIE

z dnia 26 lutego 2009 r.

 

w sprawie zmian w składzie komisji stałych Rady Miejskiej w Mosinie.

 

 

Na podstawie art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz § 14 ust. 1 Statutu Gminy Mosina, stanowiącego załącznik do uchwały nr XV/131/03 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 23 października  2003 r. w sprawie Statutu Gminy Mosina (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego Nr 189, poz. 3523), zmienionego uchwałą nr XX/166/04 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 29 stycznia 2004 r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Mosina (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego Nr 21, poz. 617), zmienionego uchwałą nr XXXVI/310/05 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 27 stycznia 2005 r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Mosina (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego Nr 24, poz. 621), zmienionego uchwałą nr XLIX/379/05 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 30 listopada 2005 r. w sprawie Statutu Gminy Mosina (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego Nr 179, poz. 4895), zmienionego uchwałą nr XXI/107/07 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 25 października 2007 r. w sprawie Statutu Gminy Mosina (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego Nr 179, poz. 3943) Rada Miejska w Mosinie uchwala, co następuje:

 

 

§ 1.

 

1.    Ze składu Komisji Promocji Gminy i Współpracy Samorządowej odwołuje się radną Wiesławę Manię.

2.   W skład Komisji Ochrony Zdrowia i Pomocy Społecznej powołuje się radną Wiesławę Manię.

 

 

§ 2.

 

1.     Załącznik do niniejszej uchwały przedstawia aktualny skład komisji stałych Rady Miejskiej w Mosinie.

2.    Traci moc obowiązującą załącznik do uchwały nr XXI/110/07 z dnia 25 października 2007 r. w sprawie zmian w składzie komisji stałych Rady Miejskiej w Mosinie.

 

 

§ 3.

 

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Miejskiej.

 

 

§ 4.

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Załącznik do uchwały nr XLI/277/09 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 26 lutego 2009 r.

 

 

        I.         Komisja Budżetu i Finansów

1.         Dymalski Leszek

2.         Falbierski Jerzy

3.         Jabłoński Marian

4.         Klemens Marek

5.         Krause Maria

6.         Kunaj Marian

7.         Mania Wiesława

8.         Marciniak Jan

9.         Mikołajczak Stanisław

10.     Przybył Paweł

11.     Rybicki Ryszard

12.     Szczygieł-Nowak Krystyna

13.     Twardowska Małgorzata

14.     Waligórski Waldemar

15.     Wiązek Waldemar

16.     Żak Tomasz

 

 II.      Komisja Ochrony Środowiska i Rolnictwa

1.         Falbierski Jerzy

2.         Kleiber Kordian

3.         Kunaj Marian

4.         Mikołajczak Stanisław

5.         Szeszuła Jacek

6.         Waligórski Waldemar

7.         Wiązek Waldemar

 

        III.   Komisja Edukacji, Kultury i Sportu

1.         Białas Danuta

2.         Czaińska Barbara

3.         Mania Wiesława

4.         Marciniak Jan

5.         Przybył Paweł

6.         Szeszuła Jacek

7.         Żak Tomasz

 

        IV.    Komisja Ochrony Zdrowia i Pomocy Społecznej

1.         Czaińska Barbara

2.         Jabłoński Marian

3.         Karliński Antoni

4.         Mania Wiesława

5.         Szczygieł-Nowak Krystyna

 

 

        V.       Komisja Inwestycji, Mienia Komunalnego i Ładu

               Przestrzennego

1.         Dymalski Leszek

2.         Karliński Antoni

3.         Kleiber Kordian

4.         Klemens Marek

5.         Krause Maria

6.         Kunaj Marian

7.         Marciniak Jan

8.         Mikołajczak Stanisław

9.         Rybicki Ryszard

10.     Waligórski Waldemar

11.     Wiązek Waldemar

12.     Żak Tomasz

 

VI.    Komisja Porządku Publicznego i Bezpieczeństwa

1.         Dymalski Leszek

2.         Falbierski Jerzy

3.         Karliński Antoni

4.         Kleiber Kordian

5.         Rybicki Ryszard

 

        VII. Komisja Promocji Gminy i Współpracy Samorządowej

1.         Białas Danuta

2.         Czaińska Barbara

3.         Przybył Paweł

4.         Szeszuła Jacek

5.         Twardowska Małgorzata

 

 


Uchwała nr XLI/276/09 w sprawie budżetu Gminy Mosina na rok 2009.

UCHWAŁA NR  XLI/276/09

RADY MIEJSKIEJ W MOSINIE

z dnia 26 lutego 2009 r.

 

w sprawie budżetu Gminy Mosina na rok 2009

 

               Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 165, art. 166,  art. 173 i art. 184 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach  publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104  z późn. zm.), Rada Miejska w Mosinie uchwala, co następuje:

 

 

§ 1.

 

W uchwale nr XXXVIII/250/08 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie budżetu Gminy Mosina na rok 2009, wprowadza się następujące zmiany:

 

 § 1 otrzymuje brzmienie:

 

„§1. Ustala się dochody budżetu na rok 2009 w wysokości

68.073.954,00 zł

-       dochody bieżące w kwocie 56.456.516,00 zł

 

-       dochody majątkowe w kwocie 11.617.438,00 zł

 

2.      Dochody budżetu określa załącznik nr 1 do uchwały

 

3.      Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:

 

1)      dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 5.738.797,00 zł – zgodnie z załącznikiem nr 5

 

2)      dotacje celowe na realizacje zadań wspólnych realizowanych na podstawie umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 213.700,00 zł – zgodnie z załącznikiem nr 4”

 

 

§ 2 otrzymuje brzmienie

 

„§2.Ustala się wydatki budżetu na rok 2009 w wysokości

73.573.954,00 zł

1.      Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują:

 

1)     Wydatki bieżące w wysokości  51.290.829,00 zł

 

a)  wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

 22.789.138,00 zł     

b)      dotacje udzielone z budżetu Gminy na zadania bieżące

6.161.624,00 zł

c)      wydatki na obsługę długu

710.100,00 zł

d)      wydatki z tytułu udzielonych

     poręczeń i gwarancji

408.657,00 zł

       2)  Wydatki na zadania inwestycyjne

22.083.125,00 zł

       3)  Dotacje celowe na pomoc finansową

            udzielaną między jst na dofinansowanie

            własnych zadań inwestycyjnych

 

200.000,00 zł

2.      Wydatki związane z wieloletnimi programami inwestycyjnymi z wyodrębnieniem wydatków na finansowanie poszczególnych programów w latach 2008 – 2010 – zgodnie z załącznikiem nr 7

3.      Kwota wydatków określona w ust. 1 obejmuje:

 

1)      Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 5.738.797,00 zł

2)     Wydatki związane z realizacją zadań wspólnych zrealizowanych na podstawie umów lub porozumień zawartych z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 413.700,00 zł – zgodnie z załącznikiem nr 4”
 

§ 8 otrzymuje brzmienie:

 

„§8. Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki wodnej w wysokości:

  1. przychody 290.000,00 zł
  2. wydatki 529.359,20 zł

zgodnie z załącznikiem nr 8.”

 

§ 9 otrzymuje brzmienie:

 

„§9. Ustala się  limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych  w kwocie 8.100.000,00 zł, z tego na:

1)     pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 100.000,00 zł,

2)     finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 5.500.000,00 zł,

3)     spłatę wcześniejszych zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych w kwocie 2.500.000,00 zł.”

 

§ 2.

 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Mosina.

 

§ 3.

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i dotyczy roku budżetowego 2009.

 

 

 


U z a s a d n i e n i e

do uchwały z dnia 26 lutego 2009 r.

 

 

  1. Dochody

 

-       Dział 600  Transport i łącznośćzwiększa się o kwotę 120.500,00 zł z tytułu dotacji celowej otrzymanej ze Starostwa Powiatowego w Poznaniu na utrzymanie dróg powiatowych w granicach miasta Mosina  - pismo Starosty Poznańskiego z dnia 22 stycznia 2009 r. NR WD.5421-10/09,

 

-       Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane i ich poboremzmniejsza się o kwotę 565,00 zł na podstawie pisma Ministra Finansów z dnia 31 stycznia 2009 r. Nr ST3/4820/1/2009 informującego o zmniejszeniu kwoty udziału gmin w podatku dochodowym od osób fizycznych na rok 2009,

 

-       Dział 758 Różne rozliczenia zmniejsza się o kwotę 198.963,00 zł w wyniku zmniejszenia części oświatowej subwencji ogólnej - pismo Ministra Finansów z dnia 31 stycznia 2009 r. Nr ST3/4820/1/2009,

 

-       Dział 801 Oświata i wychowaniezwiększa się dochody majątkowe o kwotę 6.000,00 zł w związku ze złożonym wnioskiem o dofinansowanie kosztów budowy boiska sportowego i przygotowywanymi umowami o przyznaniu środków przez Urząd Marszałkowski w Poznaniu i Ministerstwo Sportu i Turystyki.

 

-       Dział 852 Pomoc społeczna zmniejsza się o kwotę 219.700,00 zł – na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego z dnia 10 lutego 2009 r. NR FB.I-3010-4/09 określającego plan dochodów na rok 2009 związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz plan dotacji celowych na zadania wykonywane przez samorząd.

 

Łączne zmniejszenie dochodów wynosi 292.728,00 zł.

 

2.      Wydatki

 

-       Transport i łączność – zmniejsza się o kwotę 139.500,00 zł w tym:

§        zwiększenie wydatków o 120.500,00 zł na utrzymanie dróg powiatowych w granicach miasta Mosina, zgodnie z pismem  Starostwa Powiatowego w Poznaniu z dnia 22 stycznia 2009 r. NR WD.5421-10/09,

§        przeniesienia wydatków inwestycyjnych w kwocie 200.000,00 zł przeznaczonych na pomoc finansową w formie dotacji celowej dla Województwa Wielkopolskiego na finansowanie zadań inwestycyjnych na drogach wojewódzkich, zgodnie z uchwałami Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 29.01.2009 r. Nr XXXIX/258/09 i  Nr XXXIX/259/09,

§        zmniejsza się o kwotę 317.000,00 zł wydatki przeznaczone na zakup usług pozostałych w zakresie dróg gminnych i dokonuje się przeniesienia tej kwoty na pokrycie kosztów związanych z lokalnym transportem zbiorowym linii autobusowej na trasie Sasinowo – Rogalinek – Puszczykowo 57.000,00 zł w dziale 600 oraz 260.000,00 zł na zadanie inwestycyjne związane z budową boiska w dziale 801.

 

-      Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa – dokonuje się przeniesienia wydatków  między paragrafami 4300 i 4390 w kwocie 100.000,00 zł w celu zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów związanych ze sporządzaniem ekspertyz, analiz i opinii oraz wydatków inwestycyjnych 600.000,00 zł   między paragrafami 6060 i 6050, które dotyczą budowy klimatyzacji.

 

-       Dział 750 Administracja publiczna – zmniejsza się o kwotę 565,00 zł, co wynika ze zmiany udziału gmin w podatku dochodowym od osób fizycznych na rok 2009 - § 4210 rozdział 75023, oraz dokonuje się przeniesień wydatków między paragrafami i rozdziałami: kwotę 116.760,00 zł przeznaczoną na diety sołtysów z rozdziału rady gmin przenosi się do pozostałej działalności, w rozdziale 75023 1.500,00 zł przenosi się między paragrafami 4010 i 4040 w celu zabezpieczenia pełnej kwoty na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego, ponadto w pozostałej działalności dokonuje się przeniesienia wydatków w kwocie 2.000,00 zł z usług pozostałych na § 4350 i § 4370 w celu zabezpieczenia środków na obsługę internetową i telefoniczną centrum internetowego w Świątnikach i Nowinkach.

 

-      Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – zmniejsza się o kwotę 8.927,30 zł, w wyniku niewykorzystania środków w ramach I etapu otwartego konkursu ofert i przeznacza się te środki na zadania z zakresu upowszechniania kultury fizycznej 4.927,30 zł i 4.000,00 zł na zadania z zakresu upowszechniania kultury, sztuki i tradycji narodowej w ramach dodatkowego konkursu ofert, który zostanie ogłoszony w marcu 2009 r. Ponadto dokonuje się przeniesienia kwoty 30.000,00 zł między paragrafami w rozdziale 75412 w celu zabezpieczenia środków na wypłatę ekwiwalentu pieniężnego dla członków OSP za udział w działaniu ratowniczym i szkoleniu pożarniczym organizowanym przez PSP lub Gminę oraz kwoty 4.500,00 zł z wydatków bieżących na inwestycyjne – zakup drabiny p. ppoż. W rozdziale 75416 straż miejska przenosi się kwotę 400,00 zł między paragrafami 4010 i 4040 w celu zabezpieczenie środków na dodatkowe wynagrodzenie roczne.

 

-       Dział 801 Oświata i wychowanie – zwiększa o kwotę 67.037,00 zł, w tym zmniejszenie środków w wyniku zmiany kwoty części oświatowej subwencji ogólnej o 198.963,00 zł - pismo Ministra Finansów z dnia 31 stycznia 2009 r. Nr ST3/4820/1/2009 oraz zwiększenie wydatków o kwotę 266.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego – budowa boiska „Orlik” przy SP ul. Strzelecka w Mosinie (260.000,00 zł przeniesione z działu 600 i 6.000,00 zł z tytułu zwiększenie dochodów majątkowych). Ponadto dokonuje się przeniesień wydatków: kwota 1.000,00 zł z rozdziału 80101 § 4300 na wynagrodzenia bezosobowe § 4170 w rozdziale 80195 przeznaczona na sfinansowanie prac komisji egzaminacyjnej na stopień nauczyciela mianowanego, z § 4270 rozdział 80101 kwotę 16.500,00 zł przenosi się na wydatki inwestycyjne § 6050, dotyczące budowy kotłowni gazowej w SP Czapury. Z uwagi na sporządzone kosztorysy inwestorskie dotyczące zadań inwestycyjnych- przebudowa dachu i modernizacja Przedszkola nr 2 w Mosinie i przebudowa dachu SP nr 1 w Mosinie, dokonuje się przeniesień z wydatków bieżących kwoty 89.500,00 zł i 104.400,00 zł na wydatki inwestycyjne – zgodnie z załącznikiem nr 6, co umożliwi rozpoczęcie realizacji inwestycji w terminie dającym gwarancję zakończenia prac do końca sierpnia 2009 r.

 

-       Dział 852 Pomoc społeczna – zmniejsza się o kwotę 222.700,00 zł, w tym 219.700,00 zł zmniejszenie wydatków w związku ze zmianą kwoty dotacji na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego z dnia 10 lutego 2009 r. NR FB.I-3010-4/09 określającego plan dochodów na rok 2009 związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz plan dotacji celowych na zadania wykonywane przez samorząd oraz 3.000,00 zł z zadań pożytku publicznego – pozostałe środki po rozstrzygnięciu pierwszego etapu otwartego konkursu ofert.

 

-       Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej zmniejsza się o kwotę 7.200,00 zł, którą przenosi się do działu 854 z przeznaczeniem na realizację zadań w zakresie edukacji publicznej.

 

-       Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza zwiększa się o kwotę 7.200,00 zł w wyniku przeniesienia z działu 853, z przeznaczeniem na realizację projektów dotyczącej edukacji publicznej. Projekty te będą realizowane przez ZHP – „Turniej pierwszej pomocy przedmedycznej” i  Nadwarciańskie Stowarzyszenie Obywatelskie – „Bliżej samorządu”.

 

-       Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zmniejsza się o kwotę 3.000,00 zł środki pozostały po rozstrzygnięciu pierwszego etapu otwartego konkursu ofert i przenosi się tą kwotę na realizacje zadań pożytku publicznego do działu 921.

 

-       Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – zwiększa się o kwotę 10.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu upowszechniania kultury oraz ochrony dóbr kultury i tradycji narodowej w ramach dodatkowego konkursu ofert, który zostanie ogłoszony w marcu 2009 r.

 

-       Dział 926 Kultura fizyczna i sport – zwiększa się o kwotę 4.927,30 zł z przeznaczeniem na realizację zadania z zakresu upowszechniania kultury fizycznej, sportu i turystyki w ramach dodatkowego konkursu ofert, który zostanie ogłoszony w marcu 2009 r.- środki przeniesione z działu 754.

 

Łączne zmniejszenie wydatków wynosi 292.728,00 zł.

 

Załączniki do uchwały nr XLI/276/09.pdf


Uchwała nr XLI/275/09 w sprawie przejęcia pojazdu na własność Gminy Mosina.

UCHWAŁA NR XLI/275/09

RADY MIEJSKIEJ W MOSINIE

z dnia 26 lutego 2009 r.

 

w sprawie przejęcia pojazdu na własność Gminy Mosina.

 

 

Na podstawie art. 50a ust. 2 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2005 r. Nr 108, poz. 908 z późn. zm.) oraz § 8 ust. 2 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 października 2007 r. w sprawie usuwania pojazdów (Dz. U. Nr 191, poz. 1377) Rada Miejska w Mosinie uchwala, co następuje:

 

 

§ 1.

 

Stwierdza się przejęcie na własność Gminy Mosina samochodu osobowego marki Fiat 126p nr rej. PZ 04639, który nie został odebrany przez uprawnioną osobę.

 

 

§ 2.

 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Mosina.

 

 

§ 3.

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

  

UZASADNIENIE

 

Przepis art. 50a ust. 2 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2005 r. Nr 108, poz. 908 z późn. zm.) oraz § 8 ust. 2 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 października 2007 r. w sprawie usuwania pojazdów (Dz. U. Nr 191, poz. 1377), nakłada na gminę obowiązek przejmowania na własność pojazdów uznanych za porzucone z zamiarem wyzbycia się, tj. pojazdów pozostawionych bez tablic rejestracyjnych lub pojazdów, które zostały usunięte z drogi, ponieważ ich stan wskazywał na to, że nie są używane, nieodebranych przez uprawnione osoby w terminie sześciu miesięcy od dnia usunięcia.

Dyspozycję usunięcia pojazdu z drogi wydał Komisariat Policji w Mosinie.

W świetle powyższego istnieją podstawy do stwierdzenia, iż przedmiotowy pojazd stał się własnością Gminy Mosina.


Uchwała nr XLI/274/09 w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego wraz z ułamkową częścią gruntu stanowiącego własność Gminy Mosina.

UCHWAŁA NR XLI/274/09

RADY MIEJSKIEJ W MOSINIE

z dnia 26 lutego 2009 r.

 

w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego wraz z ułamkową częścią gruntu stanowiącego własność Gminy Mosina.

 

 

          Na podstawie art. 34 ust. 6, art. 37 ust. 2 pkt 1, art. 68 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 z późn. zm.) Rada Miejska w Mosinie postanawia, co następuje:

 

 

§ 1.

 

1.  Przyznaje się pierwszeństwo w nabyciu bezprzetargowym lokalu mieszkalnego położonego w Mosinie przy ul. Śremskiej nr 12, mieszkanie nr 1, na działce nr 1896/4, 1897/2 o powierzchni 674 m², zapisanej w księdze wieczystej KW nr 28400 prowadzonej przez Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Śremie na rzecz Bernarda Komisarek.

2.  Lokal mieszkalny, oznaczony w ust. 1, podlega sprzedaży wraz z ułamkową częścią gruntu. Powierzchnia, cena lokalu i udział ułamkowej części nieruchomości gruntowej są ustalone na podstawie operatu szacunkowego sporządzonego przez rzeczoznawcę majątkowego.

 

 

§ 2.

 

Wyraża się zgodę na udzielenie Panu Bernardowi Komisarek 70% bonifikaty.

 

 

§ 3.

 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Mosina.

 

 

§ 4.

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


 

 

 

UZASADNIENIE

 

Pan Bernard Komisarek zwrócił się z wnioskiem o wykup komunalnego lokalu mieszkalnego, położonego w Mosinie przy ul. Śremskiej 12/1 oraz o udzielenie 70% bonifikaty od ceny ustalonej zgodnie z art. 67 ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 z późn. zm.). Przedmiotem sprzedaży jest samodzielny lokal mieszkalny o powierzchni 48,72 m², zlokalizowany w budynku mieszkalno-usługowym wraz z pomieszczeniami przynależnymi o łącznej powierzchni 7,73 m² i udziałem wynoszącym 5645/24777 cz. w częściach wspólnych budynku i gruncie stanowiącym działki o numerach ewidencyjnych 1896/4 i 1897/2 o łącznej  o powierzchni 674 m², zapisanych w KW nr 28400, prowadzonej przez Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Śremie.

Po dokonaniu sprzedaży przedmiotowego lokalu mieszkalnego, budynek w całości będzie stanowił współwłasność prywatną.

Według operatu szacunkowego z listopada 2008 r. sporządzonego przez rzeczoznawcę majątkowego (uprawnienia nr 4008), dotyczącego określenia wartości rynkowej lokalu mieszkalnego, wartość lokalu wynosi 55.464,00 zł, w tym wartość rynkowa części gruntu 11.042,00 zł.


Uchwała nr XLI/273/09 w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty Pani Zofii Springer i Panu Tadeuszowi Springer od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w praw

UCHWAŁA NR XLI/273/09

RADY MIEJSKIEJ W MOSINIE

z dnia 26 lutego 2009 r.

 

w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty Pani Zofii Springer i Panu Tadeuszowi Springer od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.

 

 

          Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 4 ust. 7 pkt 2, ust. 11 pkt 2 i ust. 17 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości (Dz. U. Nr 175, poz. 1459 z późn. zm.) Rada Miejska w Mosinie uchwala, co następuje:

 

 

§ 1.

 

Wyraża się zgodę na udzielenie Panu Tadeuszowi Springer i Pani Zofii Springer 91% bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości położonej w Mosinie przy ul. Wodnej 23, oznaczonej w ewidencji gruntów działka numer 541/26, o powierzchni 0.10.12 ha, zapisanej w księdze wieczystej KW 27002 prowadzonej przez Sąd Rejonowy – Wydział V Ksiąg Wieczystych w Śremie. 

 

 

§ 2.

 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Mosina.

 

 

§ 3.

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 

 

UZASADNIENIE

 

        Pani Zofia Springer i Pan Tadeusz Springer jako użytkownicy wieczyści nieruchomości położonej w Mosinie przy ul. Wodnej 23, o powierzchni 0.10.12 ha, zapisanej w księdze wieczystej KW 27002, wystąpili z wnioskiem o przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz o zastosowanie 91% bonifikaty od opłaty.

Na podstawie art. 4 ust. 7 pkt 2, ust. 11 pkt 2 i ust. 17 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości (Dz. U. Nr 175, poz. 1459 z późn. zm.), w związku z art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 z późn. zm.), Burmistrz Gminy Mosina w decyzji o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego może udzielić, za zgodą Rady Miejskiej, bonifikaty 91% od ceny ustalonej zgodnie z art. 67 ust. 1 i art. 69 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami.

Wobec powyższego podjęcie przedmiotowej uchwały jest uzasadnione.


Uchwała nr XLI/272/09 w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty Pani Elżbiecie Mankiewicz i Panu Eugeniuszowi Mankiewicz od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczyst

UCHWAŁA NR XLI/272/09

RADY MIEJSKIEJ W MOSINIE

z dnia 26 lutego 2009 r.

 

w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty Pani Elżbiecie Mankiewicz i Panu Eugeniuszowi Mankiewicz od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.

 

 

          Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 4 ust. 7 pkt 2, ust. 11 pkt 2 i ust. 17 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości (Dz. U. Nr 175, poz. 1459 z późn. zm.) Rada Miejska w Mosinie uchwala, co następuje:

 

 

§ 1.

 

Wyraża się zgodę na udzielenie Pani Elżbiecie Mankiewicz i Panu Eugeniuszowi Mankiewicz 91% bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości położonej w Mosinie przy ul. Świerkowej 25, oznaczonej w ewidencji gruntów działka numer 541/7, o powierzchni 0.11.19 ha, zapisanej w księdze wieczystej KW 21898 prowadzonej przez Sąd Rejonowy – Wydział V Ksiąg Wieczystych w Śremie. 

 

 

§ 2.

 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Mosina.

 

 

§ 3.

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 

UZASADNIENIE

 

        Pani Elżbieta Mankiewicz i Pan Eugeniusz Mankiewicz jako użytkownicy wieczyści nieruchomości położonej w Mosinie przy ul. Świerkowej 25, o powierzchni 0.11.19 ha, zapisanej w księdze wieczystej KW 21898, prowadzonej przez Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Śremie, wystąpili z wnioskiem o przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz o zastosowanie 91% bonifikaty od opłaty.

Na podstawie art. 4 ust. 7 pkt 2, ust. 11 pkt 2 i ust. 17 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości (Dz. U. Nr 175, poz. 1459 z późn. zm.), w związku z art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 z późn. zm.), Burmistrz Gminy Mosina w decyzji o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego może udzielić, za zgodą Rady Miejskiej, bonifikaty 91% od ceny ustalonej zgodnie z art. 67 ust. 1 i art. 69 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami.

Wobec powyższego podjęcie przedmiotowej uchwały jest uzasadnione.


Uchwała nr XLI/271/09 w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty Pani Grażynie Czesławie Jaroszczak od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.

UCHWAŁA NR XLI/271/09

RADY MIEJSKIEJ W MOSINIE

z dnia 26 lutego 2009 r.

 

w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty Pani Grażynie Czesławie Jaroszczak od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.

 

 

          Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 4 ust. 7 pkt 2, ust. 11 pkt 2 i ust. 17 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości (Dz. U. Nr 175, poz. 1459 z późn. zm.) Rada Miejska w Mosinie uchwala, co następuje:

 

 

§ 1.

 

Wyraża się zgodę na udzielenie Pani Grażynie Czesławie Jaroszczak 91% bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości położonej w Mosinie przy ul. Powstańców Wlkp. 11, oznaczonej w ewidencji gruntów działka numer 1759, o powierzchni 0.04.05 ha, zapisanej w księdze wieczystej KW 22658 prowadzonej przez Sąd Rejonowy – Wydział V Ksiąg Wieczystych w Śremie. 

 

 

§ 2.

 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Mosina.

 

 

§ 3.

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 

UZASADNIENIE

 

        Pani Grażyna Czesława Jaroszczak jako użytkownik wieczysty nieruchomości położonej w Mosinie przy ul. Powstańców Wlkp. 11, o powierzchni 0.04.05 ha, zapisanej w księdze wieczystej KW 22658, wystąpiła z wnioskiem o przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz o zastosowanie 91% bonifikaty od opłaty.

Na podstawie art. 4 ust. 7 pkt 2, ust. 11 pkt 2 i ust. 17 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości (Dz. U. Nr 175, poz. 1459 z późn. zm.), w związku z art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 z późn. zm.), Burmistrz Gminy Mosina w decyzji o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego może udzielić, za zgodą Rady Miejskiej, bonifikaty 91% od ceny ustalonej zgodnie z art. 67 ust. 1 i art. 69 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami.

Wobec powyższego podjęcie przedmiotowej uchwały jest uzasadnione.


Uchwała nr XLI/270/09 w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty Pani Annie Banaszak od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.

UCHWAŁA NR XLI/270/09

RADY MIEJSKIEJ W MOSINIE

z dnia 26 lutego 2009 r.

 

w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty Pani Annie Banaszak od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.

 

 

          Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 4 ust. 7 pkt 2, ust. 11 pkt 2 i ust. 17 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości (Dz. U. Nr 175, poz. 1459 z późn. zm.) Rada Miejska w Mosinie uchwala, co następuje:

 

 

§ 1.

 

Wyraża się zgodę na udzielenie Pani Annie Banaszak 91% bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości położonej w Mosinie przy ul. Powstańców Wlkp. 18, oznaczonej w ewidencji gruntów działka numer 1752, o powierzchni 0.04.56 ha, zapisanej w księdze wieczystej KW 17996 prowadzonej przez Sąd Rejonowy – Wydział V Ksiąg Wieczystych w Śremie. 

 

 

§ 2.

 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Mosina.

 

 

§ 3.

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 

 

UZASADNIENIE

 

        Pani Anna Banaszak jako użytkownik wieczysty nieruchomości położonej w Mosinie przy ul. Powstańców Wlkp. 18, o powierzchni 0.04.56 ha, zapisanej w księdze wieczystej KW 17996, wystąpiła z wnioskiem o przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz o zastosowanie 91% bonifikaty od opłaty.

Na podstawie art. 4 ust. 7 pkt 2, ust. 11 pkt 2 i ust. 17 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości (Dz. U. Nr 175, poz. 1459 z późn. zm.), w związku z art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 z późn. zm.), Burmistrz Gminy Mosina w decyzji o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego może udzielić, za zgodą Rady Miejskiej, bonifikaty 91% od ceny ustalonej zgodnie z art. 67 ust. 1 i art. 69 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami.

Wobec powyższego podjęcie przedmiotowej uchwały jest uzasadnione.


Uchwała nr XLI/269/09 w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej w Rogalinku.

UCHWAŁA NR XLI/269/09

RADY MIEJSKIEJ W MOSINIE

z dnia 26 lutego 2009 r.

 

w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej w Rogalinku.

 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) Rada Miejska w Mosinie uchwala, co następuje:

 

 

§ 1.

 

Nadaje się drodze wewnętrznej, położonej w Rogalinku, obejmującej działki o numerach ewidencyjnych 241/8 i 241/27, nazwę „Powozowa”.

 

 

§ 2.

 

Integralną część uchwały stanowi mapa ewidencyjna, na której zaznaczono przebieg drogi.

 

 

§ 3.

 

Ustalona uchwałą nazwa drogi wewnętrznej podlega przeniesieniu na mapę zasadniczą i ewidencyjną Gminy Mosina.

 

 

§ 4.

 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Mosina.

 

 

§ 5.

 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

   


 

 

UZASADNIENIE

 

            W dniu 15 października 2008 r. Sołectwo Rogalinek zwróciło się z wnioskiem o nadanie nazwy, położonej  w Rogalinku, drodze wewnętrznej o numerach ewidencyjnych 241/6 i 241/27, proponując nazwę „Powozowa”. Działka o numerze ewidencyjnym 241/6 stanowi drogę. Zgodnie z wydaną decyzją Nr PP.MT.7430-48/05 Burmistrza Gminy Mosina zatwierdzającą projekt podziału, położonej w Rogalinku, działki o numerze ewidencyjnym 241/20, obsługa komunikacyjna działek o numerach ewidencyjnych 2141/26 i 241/28, do czasu przejęcia przez gminę działki 241/27, winna nastąpić poprzez ustanowienie odpowiednich służebności drogowych.

Zgodnie z ewidencją gruntów, działki o numerach ewidencyjnych 241/6 oraz 241/27 stanowią własność Gminy Mosina.

W związku z powyższym podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione.

 

Załącznik do uchwały nr XLI/269/09.pdf


Uchwała nr XLI/268/09 w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej w Radzewicach.

UCHWAŁA NR XLI/268/09

RADY MIEJSKIEJ W MOSINIE

z dnia 26 lutego 2009 r.

 

w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej w Radzewicach.

 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) Rada Miejska w Mosinie uchwala, co następuje:

 

 

§ 1.

 

Nadaje się drodze wewnętrznej, położonej w Radzewicach, obejmującej działkę o numerze ewidencyjnym 105, nazwę „Zielona”.

 

 

§ 2.

 

Integralną część uchwały stanowi mapa ewidencyjna, na której zaznaczono przebieg drogi.

 

 

§ 3.

 

Ustalona uchwałą nazwa drogi wewnętrznej podlega przeniesieniu na mapę zasadniczą i ewidencyjną Gminy Mosina.

 

 

§ 4.

 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Mosina.

 

 

§ 5.

 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

   

 

 

 

UZASADNIENIE

 

            W dniu 9 października 2008 r. Sołtys Sołectwa Radzewice zwrócił się z wnioskiem o nadanie nazwy, położonej w Radzewicach, drodze wewnętrznej o numerze ewidencyjnym 105, proponując nazwę „Zielona”.

Działka o numerze ewidencyjnym 105, położona w Radzewicach, z dniem 27 maja 1990 r. z mocy prawa stała się własnością Gminy Mosina.

W związku z powyższym podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione.

 

Załącznik do uchwały nr XLI/268/09.pdf


Uchwała nr XLI/267/09 w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej w Radzewicach.

UCHWAŁA NR XLI/267/09

RADY MIEJSKIEJ W MOSINIE

z dnia 26 lutego 2009 r.

 

w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej w Radzewicach.

 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) Rada Miejska w Mosinie uchwala, co następuje:

 

 

§ 1.

 

Nadaje się drodze wewnętrznej, położonej w Radzewicach, obejmującej działkę o numerze ewidencyjnym 31/5, nazwę „Jaśminowa”.

 

 

§ 2.

 

Integralną część uchwały stanowi mapa wsi Radzewice.

 

 

§ 3.

 

Ustalona uchwałą nazwa ulicy podlega przeniesieniu na mapę zasadniczą i ewidencyjną Gminy Mosina.

 

 

§ 4.

 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

 

 

§ 5.

 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

   


 

 

UZASADNIENIE

 

            W dniu 20 sierpnia 2007 r. Burmistrz Gminy Mosina wydał decyzję Nr PP. MT.7430-53/07 zatwierdzającą projekt podziału działki o numerze ewidencyjnym 31/1, położonej na terenie wsi Radzewice, w wyniku którego wydzielono drogę wewnętrzną o numerze ewidencyjnym 31/5. Rada Sołecka Sołectwa Radzewice w dniu 4 sierpnia 2008 r. wystąpiła z wnioskiem o nadanie nazwy drodze wewnętrznej stanowiącej działkę o numerze ewidencyjnym 31/5 proponując nazwę „Jaśminowa”.

Zgodnie z art. 8 ust. 1a ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115 z późn. zm.), właściciel terenu, na którym zlokalizowana jest droga wewnętrzna, wyraził zgodę na nadanie jej nazwy.

W związku z powyższym podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione.

 

Załącznik do uchwały nr XLI/267/09.pdf


Uchwała nr XLI/266/09 w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej we wsi Czapury.

UCHWAŁA NR XLI/266/09

RADY MIEJSKIEJ W MOSINIE

z dnia 26 lutego 2009 r.

 

w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej we wsi Czapury.

 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) Rada Miejska w Mosinie uchwala, co następuje:

 

 

§ 1.

 

Nadaje się drodze wewnętrznej, położonej w Czapurach, obejmującej działki o numerach ewidencyjnych 204/17, 204/127 i 204/128, nazwę „Malinowa”.

 

 

§ 2.

 

Integralną część uchwały stanowi mapa wsi Czapury.

 

 

§ 3.

 

Ustalona uchwałą nazwa ulicy podlega przeniesieniu na mapę zasadniczą i ewidencyjną Gminy Mosina.

 

 

§ 4.

 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

 

 

§ 5.

 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

   


 

 

UZASADNIENIE

 

            W dniu 11 października 2007 r. Burmistrz Gminy Mosina wydał decyzję Nr PP. MT.7430-104/07 zatwierdzającą projekt podziału działki o numerach ewidencyjnych 204/59 i 204/61, położonych na terenie wsi Czapury, w wyniku którego wydzielono drogę wewnętrzną o numerze ewidencyjnym 204/117. W dniu 22 września 2008 r. została wydana decyzja Nr PP.AC.7430-92/08 Burmistrza Gminy Mosina zatwierdzająca projekt podziału działki 204/62, w wyniku którego wydzielono drogę wewnętrzną o numerach ewidencyjnych 204/127 i 204/128. Rada Sołecka Sołectwa Czapury w dniu 10 lutego 2009 r. wystąpiła z wnioskiem o nadanie nazwy drodze wewnętrznej stanowiącej działki 204/117 i 204/127 proponując nazwę „Malinowa”.

Zgodnie z art. 8 ust. 1a ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115 z późn. zm.), właściciel terenu, na którym zlokalizowana jest droga wewnętrzna, wyraził zgodę na nadanie jej nazwy.

W związku z powyższym podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione.

 

Załącznik do uchwały nr XLI/266/09.pdf


Uchwała nr XLI/265/09 w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej we wsi Czapury.

UCHWAŁA NR XLI/265/09

RADY MIEJSKIEJ W MOSINIE

z dnia 26 lutego 2009 r.

 

w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej we wsi Czapury.

 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) Rada Miejska w Mosinie uchwala, co następuje:

 

 

§ 1.

 

Nadaje się drodze wewnętrznej, położonej w Czapurach, obejmującej działki o numerach ewidencyjnych 204/64 i 204/99, nazwę „Borówkowa”.

 

 

§ 2.

 

Integralną część uchwały stanowi mapa wsi Czapury.

 

 

§ 3.

 

Ustalona uchwałą nazwa ulicy podlega przeniesieniu na mapę zasadniczą i ewidencyjną Gminy Mosina.

 

 

§ 4.

 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

 

 

§ 5.

 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

   


 

 

UZASADNIENIE

 

            W dniu 11 października 2007 r. Burmistrz Gminy Mosina wydał decyzję Nr PP. MT.7430-104/07 zatwierdzającą projekt podziału działki o numerach ewidencyjnych 204/59 i 204/61, położonych na terenie wsi Czapury, w wyniku którego wydzielono drogę wewnętrzną o numerach ewidencyjnych 204/64 i 204/99. Rada Sołecka Sołectwa Czapury w dniu 10 lutego 2009 r. wystąpiła z wnioskiem o nadanie nazwy drodze wewnętrznej stanowiącej działki 204/64 i 204/99 proponując nazwę „Borówkowa”.

Zgodnie z art. 8 ust. 1a ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115 z późn. zm.), właściciel terenu, na którym zlokalizowana jest droga wewnętrzna, wyraził zgodę na nadanie jej nazwy.

W związku z powyższym podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione.

 

Załącznik do uchwały nr XLI/265/09.pdf


Uchwała nr XLI/264/09 w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej w Mosinie.

UCHWAŁA NR XLI/264/09

RADY MIEJSKIEJ W MOSINIE

z dnia 26 lutego 2009 r.

 

w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej w Mosinie.

 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) Rada Miejska w Mosinie uchwala, co następuje:

 

 

§ 1.

 

Nadaje się drodze wewnętrznej, położonej w Mosinie, obejmującej działki o numerach ewidencyjnych 615/3 i 618/3, nazwę „Osiedlowa”.

 

 

§ 2.

 

Integralną część uchwały stanowi mapa ewidencyjna, na której zaznaczono przebieg drogi.

 

 

§ 3.

 

Ustalona uchwałą nazwa drogi wewnętrznej podlega przeniesieniu na mapę zasadniczą i ewidencyjną Gminy Mosina.

 

 

§ 4.

 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Mosina.

 

 

§ 5.

 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

   


 

 

UZASADNIENIE

 

            W dniu 11 czerwca 2003 r. Burmistrz Gminy Mosina wydał decyzję zatwierdzającą projekt podziału, położonych w Mosinie, działek o numerach ewidencyjnych 615 i 618, w wyniku którego wydzielono drogę wewnętrzną o numerach ewidencyjnych 615/3 i 618/3. Zarząd Osiedla nr 2 w Mosinie w dniu 22 października 2008 r. wystąpił z wnioskiem o nadanie nazwy drodze wewnętrznej, proponując nazwę „Osiedlowa”. Zgodnie z art. 8 ust. 1a ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115 z późn. zm.), właściciel terenu, na którym zlokalizowana jest droga wewnętrzna, wyraził zgodę na nadanie jej nazwy.

W związku z powyższym podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione.

 

Załącznik do uchwały nr XLI/264/09.pdf


Uchwała nr XLI/263/09 w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej w Mosinie.

UCHWAŁA NR XLI/263/09

RADY MIEJSKIEJ W MOSINIE

z dnia 26 lutego 2009 r.

 

w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej w Mosinie.

 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) Rada Miejska w Mosinie uchwala, co następuje:

 

 

§ 1.

 

Nadaje się drodze wewnętrznej, położonej w Mosinie, obejmującej działkę o numerze ewidencyjnym 2700/26, nazwę „Katarzyny Kobro”.

 

 

§ 2.

 

Integralną część uchwały stanowi mapa ewidencyjna, na której zaznaczono przebieg drogi.

 

 

§ 3.

 

Ustalona uchwałą nazwa drogi wewnętrznej podlega przeniesieniu na mapę zasadniczą i ewidencyjną Gminy Mosina.

 

 

§ 4.

 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Mosina.

 

 

§ 5.

 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

   

 

 

UZASADNIENIE

 

            W dniu 11 października 2006 r. Burmistrz Gminy Mosina wydał decyzję nr PP.MT.7430-70/06 zatwierdzającą projekt podziału, położonej w Mosinie, działki o numerze ewidencyjnym 2700/15, w wyniku którego wydzielono drogę wewnętrzną o numerze ewidencyjnym 2700/26. Zgodnie z art. 8 ust. 1a ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115 z późn. zm.), właściciel drogi wewnętrznej wystąpił w dniu 13 listopada 2008 r. z wnioskiem o nadanie jej nazwy Katarzyny Kobro (ur. 26 stycznia 1898 r., zm. 21 lutego 1951 r.) – jednej z najwybitniejszych rzeźbiarek dwudziestolecia międzywojennego. Była ona twórcą, który zrewolucjonizował myślenie o rzeźbie. Odeszła od pojmowania rzeźby jako bryły. Pod wpływem konstruktywizmu odrzuciła indywidualizm, subiektywizm i ekspresjonizm sztuki, w ich miejsce postulując bezwzględny obiektywizm formy. Podstawowym jej celem była budowa abstrakcyjnego dzieła sztuki opartego na uniwersalnych i obiektywnych prawach odkrywanych na drodze eksperymentu i analizy.

W związku z powyższym podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione.

 

Załącznik do uchwały nr XLI/263/09.pdf


Uchwała nr XLI/262/09 w sprawie nadania nazwy ulicy w Mosinie.

UCHWAŁA NR XLI/262/09

RADY MIEJSKIEJ W MOSINIE

z dnia 26 lutego 2009 r.

 

w sprawie nadania nazwy ulicy w Mosinie.

 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) Rada Miejska w Mosinie uchwala, co  następuje:

 

 

§ 1.

 

Nadaje się ulicy położonej w Mosinie, obejmującej działki o numerach ewidencyjnych 3193/3, 3193/4 i 537/2, nazwę „Gajowa”.

        

 

§ 2.

 

Integralną część uchwały stanowi mapa ewidencyjna, na której zaznaczono przebieg drogi.

 

 

§ 3.

 

Ustalona uchwałą nazwa ulicy podlega przeniesieniu na mapę zasadniczą i ewidencyjną  Gminy Mosina.

 

 

§ 4.

 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Mosina.

 

 

§ 5.

 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

 

 

 

 


UZASADNIENIE

 

W dniu 8 grudnia 2004 r. Burmistrz Gminy Mosina wydał decyzję zatwierdzającą projekt podziału, położonych w Mosinie, działek o numerach ewidencyjnych 3193 i 537. Zgodnie z uchwałą Nr XLIX/415/01 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 29 listopada 2001 r. w sprawie „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej w rejonie ulicy Wodnej w Mosinie (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego Nr 162, poz. 4488), działki o numerach ewidencyjnych 3193/3, 3193/4 oraz 537/2 przeznaczone są pod tereny ulic dojazdowych, oznaczonych na rysunku planu symbolem KD. Zarząd Osiedla nr 2 w Mosinie w dniu 22 października 2008 r. wystąpił z wnioskiem o nadanie nazwy ulicy stanowiącej działki 3193/3, 3193/4 oraz 537/2, proponując nazwę „Gajowa”. Działki o wyżej wymienionych numerach ewidencyjnych przeszły z mocy prawa na własność gminy.

W związku z powyższym podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione.

 

Załącznik do uchwały nr XLI/262/09.pdf


Uchwała nr XLI/261/09 dotycząca planu zagospodarowania przestrzennego Daszewic i Babek (Wojewoda unieważnił § 2 ust. 3, § 5 ust. 3, § 9 ust. 3 i ust. 4 oraz rysunek strefy lokalizacji projekt