XL Sesja Rady Miejskiej w Mosinie - 12.02.2009

Uchwała nr XL/260/09 w sprawie przeprowadzenia konsultacji z częścią mieszkańców Gminy Mosina.

UCHWAŁA NR XL/260/09

RADY MIEJSKIEJ W MOSINIE

z dnia 12 lutego 2009 r.

 

w sprawie przeprowadzenia konsultacji z częścią mieszkańców Gminy Mosina.

 

 

        Na podstawie art. 4a ust. 2 pkt 1 oraz art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz uchwały nr XLVII/367/05 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 29 września 2005 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Mosina, Rada Miejska uchwala, co następuje:

 

 

§ 1.

 

1.  Ilekroć w niniejszej uchwale mowa jest o „działkach”, należy przez to rozumieć nieruchomości położone na obszarze sołectwa Krosno, oznaczone następującymi numerami geodezyjnymi: 256/1, 257/1, 258, 369, 259/1, 370, 260/1, 371/1, 372/2, 261/1, 372/1, 373/3, 373/2, 373/1, 374/2, 374/1, 375/1, 376/2, 376/1, 377/1, 378/2, 378/1, 377/2, 376/3, 375/2, 374/3, 373/4, 372/3, 261/2, 260/2, 259/2, 256/2, 256/3, 257/3, 257/2, 259/3, 260/3, 261/3, 372/4, 255/11, 373/8, 373/7, 373/5, 374/6, 375/4, 375/3, 376/5, 376/4, 255/10, 255/9, 374/5, 255/7, 255/6, 255/5, 255/4, 255/3, 378/3, 255/2, 262/1, 262/5, 262/4, 262/3, 263/1, 263/2, 255/1, 268/14, 264, 268/13, 265/1, 265/2, 266, 267/1, 267/2, 268/12, 268/17, 268/18, 268/9, 268/8, 268/11, 268/15, 268/10, 268/1, 268/16, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 391, 390, 389, 388, 387, 386, 392, 393, 395, 396, 394, 397, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 404, 405, 276/4, 276/3, 278, 279/1, 406, 279/2, 280/1, 280/2, 281, 276/2, 282/1, 282/2, 283/2, 283/1, 284/1, 284/2, 285/1, 286/4, 285/2, 285/3, 287/3, 286/2, 286/3, 286/5, 287/1, 288/2, 288/1, 289/2, 289/1, 290/2, 290/1, 291/3, 291/1, 291/2, 292, 293, 294, 295, 296/4, 287/4, 296/3, 297/1, 297/2, 298/2, 298/1, 299/2, 299/1, 307/1, 307/2, 306/1, 304/3, 304/2, 306/2, 305/1, 305/3, 305/4, 444, 304/7, 304/6, 303, 302/1, 302/2, 302/4, 302/3, 301/1, 301/2, 301/3, 300/1, 300/2, 300/8, 300/6, 300/9, 300/3, 300/4, 300/7.

2.  Postanawia się przeprowadzić konsultację z częścią mieszkańców Gminy Mosina zamieszkałych w sołectwie Krosno na działkach wymienionych w § 1 ust. 1 niniejszej uchwały.

3.  Przedmiotem konsultacji jest wyłączenie działek z obszaru sołectwa Krosno i ich włączenie do miasta Mosina, zgodnie z załącznikiem nr 1.

 

 

§ 2.

 

Konsultacje, o których mowa w §1 niniejszej uchwały, odbędą się 21 lutego 2009 roku w Szkole Podstawowej w Krośnie w godzinach 9:00 – 18:00.

 

 

§ 3.

 

Osoby uprawnione do głosowania udzielają odpowiedzi o brzmieniu „TAK” albo „NIE” albo „WSTRZYMUJĘ SIĘ” na pytanie o następującej treści:

„Czy zgadza się Pan/Pani na wyłączenie z sołectwa Krosno nieruchomości oznaczonych numerami geodezyjnymi jako działki nr 256/1, 257/1, 258, 369, 259/1, 370, 260/1, 371/1, 372/2, 261/1, 372/1, 373/3, 373/2, 373/1, 374/2, 374/1, 375/1, 376/2, 376/1, 377/1, 378/2, 378/1, 377/2, 376/3, 375/2, 374/3, 373/4, 372/3, 261/2, 260/2, 259/2, 256/2, 256/3, 257/3, 257/2, 259/3, 260/3, 261/3, 372/4, 255/11, 373/8, 373/7, 373/5, 374/6, 375/4, 375/3, 376/5, 376/4, 255/10, 255/9, 374/5, 255/7, 255/6, 255/5, 255/4, 255/3, 378/3, 255/2, 262/1, 262/5, 262/4, 262/3, 263/1, 263/2, 255/1, 268/14, 264, 268/13, 265/1, 265/2, 266, 267/1, 267/2, 268/12, 268/17, 268/18, 268/9, 268/8, 268/11, 268/15, 268/10, 268/1, 268/16, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 391, 390, 389, 388, 387, 386, 392, 393, 395, 396, 394, 397, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 404, 405, 276/4, 276/3, 278, 279/1, 406, 279/2, 280/1, 280/2, 281, 276/2, 282/1, 282/2, 283/2, 283/1, 284/1, 284/2, 285/1, 286/4, 285/2, 285/3, 287/3, 286/2, 286/3, 286/5, 287/1, 288/2, 288/1, 289/2, 289/1, 290/2, 290/1, 291/3, 291/1, 291/2, 292, 293, 294, 295, 296/4, 287/4, 296/3, 297/1, 297/2, 298/2, 298/1, 299/2, 299/1, 307/1, 307/2, 306/1, 304/3, 304/2, 306/2, 305/1, 305/3, 305/4, 444, 304/7, 304/6, 303, 302/1, 302/2, 302/4, 302/3, 301/1, 301/2, 301/3, 300/1, 300/2, 300/8, 300/6, 300/9, 300/3, 300/4, 300/7 i włączenie ich do miasta Mosina – obszaru Osiedla Nr 5.”

 

 

§ 4.

 

Wzór ankiety konsultacyjnej stanowi załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

 

 

§ 5.

 

Ankiety konsultacyjne będą dostępne w lokalu Konsultacyjnym w ilości wynikającej ze spisów wyborców stale zamieszkujących na terenie objętym konsultacją.

 

 

§ 6.

 

1.  Powołuje się Gminną Komisję Konsultacyjną w Mosinie w składzie:

1.      Krystyna Górzna

2.      Ewa Kula

3.      Antoni Karliński

4.      Waldemar Wiązek

5.      Jerzy Falbierski

6.      Paweł Przybył

2. Powołuje się Obwodową Komisję Konsultacyjną w Krośnie w składzie:

1)      Ryszard Rybicki - sołtys Sołectwa Krosno

2)      Marian Kunaj - przewodniczący Zarządu Osiedla

       nr 5 w Mosinie

3)      Wiesława Mania - członek Rady Sołeckiej Sołectwa

       Krosno

4)      Katarzyna Ziółkowska - członek Zarządu Osiedla

       nr 5 w Mosinie

5)      Halina Kałmucka - pracownik Urzędu Miejskiego

       w Mosinie

6)      Hanna Barcz-Żabińska - pracownik Urzędu

       Miejskiego w Mosinie

7)      Lidia Baraniak - pracownik Urzędu Miejskiego

       w Mosinie

3.  Gminna Komisja Konsultacyjna w Mosinie po zakończeniu konsultacji przyjmuje protokolarnie od Obwodowej Komisji Konsultacyjnej w Krośnie protokół z wynikami konsultacji oraz ankietami konsultacyjnymi.

4.  Gminna Komisja Konsultacyjna w dniu 23.02.2009 r. przedłoży Burmistrzowi Gminy Mosina protokół przedstawiający wyniki konsultacji.

 

 

§ 7.

 

Wyniki konsultacji zostaną podane do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie ich treści na tablicach informacyjnych Urzędu Miejskiego w Mosinie, sołectwa Krosno i Osiedla Nr 5 w Mosinie oraz na stronie internetowej Gminy Mosina.

 

 

§ 8.

 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Mosina.

 

 

§ 9.

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

  

 

UZASADNIENIE

 

Celem podjęcia niniejszej uchwały jest przeprowadzenie konsultacji z mieszkańcami części ulic: Jasnej, Nadleśnej, Słonecznej, Sosnowej, Krosińskiej i Kwiatowej położonych ewidencyjnie na terenie sołectwa Krosno, w celu przyłączenia ich do miasta Mosiny. Konsultacje mają określić stanowisko mieszkańców, których to dotyczy. Przesłanką podjęcia tych działań jest fakt, iż układ wyżej wymienionych ulic stanowi zamkniętą, zwartą jednostkę urbanistyczną, która w części położona jest na terenie wsi Krosno, a w części na terenie miasta Mosina. Granica obrębów, w tym przypadku granica miasto – wieś, niejednokrotnie dzieli nieruchomości, a także usytuowane na nich budynki. Podkreślenia wymaga i jak wynika to z załącznika graficznego, że obszar będący przedmiotem uchwały jest wyodrębniony przestrzennie poprzez tereny leśne oraz tory kolejowe od pozostałych terenów wsi Krosno. Tym samym przedmiotowy teren, ze względu na swoje powiązania komunikacyjne oraz infrastrukturalne, funkcjonalnie powiązany jest z miastem Mosina. Stąd też zasadne jest przyłączenie wyżej wymienionych terenów położonych na terenie sołectwa Krosno do miasta Mosina.

Załącznik nr 1 do uchwały nr XL/260/09.pdf 

Załącznik nr 2 do uchwały nr XL/260/09 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 12 lutego 2009 r.

 

 

 

ANKIETA KONSULTACYJNA

 

w sprawie wyłączenia działek z sołectwa Krosno i ich włączenia do miasta Mosina – obszaru Osiedla Nr 5.

 

 „Czy zgadza się Pan/Pani na wyłączenie z sołectwa Krosno nieruchomości oznaczonych numerami geodezyjnymi jako działki nr 256/1, 257/1, 258, 369, 259/1, 370, 260/1, 371/1, 372/2, 261/1, 372/1, 373/3, 373/2, 373/1, 374/2, 374/1, 375/1, 376/2, 376/1, 377/1, 378/2, 378/1, 377/2, 376/3, 375/2, 374/3, 373/4, 372/3, 261/2, 260/2, 259/2, 256/2, 256/3, 257/3, 257/2, 259/3, 260/3, 261/3, 372/4, 255/11, 373/8, 373/7, 373/5, 374/6, 375/4, 375/3, 376/5, 376/4, 255/10, 255/9, 374/5, 255/7, 255/6, 255/5, 255/4, 255/3, 378/3, 255/2, 262/1, 262/5, 262/4, 262/3, 263/1, 263/2, 255/1, 268/14, 264, 268/13, 265/1, 265/2, 266, 267/1, 267/2, 268/12, 268/17, 268/18, 268/9, 268/8, 268/11, 268/15, 268/10, 268/1, 268/16, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 391, 390, 389, 388, 387, 386, 392, 393, 395, 396, 394, 397, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 404, 405, 276/4, 276/3, 278, 279/1, 406, 279/2, 280/1, 280/2, 281, 276/2, 282/1, 282/2, 283/2, 283/1, 284/1, 284/2, 285/1, 286/4, 285/2, 285/3, 287/3, 286/2, 286/3, 286/5, 287/1, 288/2, 288/1, 289/2, 289/1, 290/2, 290/1, 291/3, 291/1, 291/2, 292, 293, 294, 295, 296/4, 287/4, 296/3, 297/1, 297/2, 298/2, 298/1, 299/2, 299/1, 307/1, 307/2, 306/1, 304/3, 304/2, 306/2, 305/1, 305/3, 305/4, 444, 304/7, 304/6, 303, 302/1, 302/2, 302/4, 302/3, 301/1, 301/2, 301/3, 300/1, 300/2, 300/8, 300/6, 300/9, 300/3, 300/4, 300/7 i włączenie ich do miasta Mosina – obszaru Osiedla Nr 5”

 

 

 

    Tak

 

 

 

     Nie

 

 

 

Wstrzymuję się

 

Pouczenie o sposobie wyrażenia opinii:

1.  wyrażenie opinii następuje poprzez  własnoręczne postawienie znaku „X” w kratce  obok odpowiedzi „Tak” albo „Nie” albo „Wstrzymuję się”

2.  za nieważne uznaje się głosy, gdy postawiono znak „X” w więcej niż jednej kratce lub nie umieszczono znaku „X” w żadnej kratce

 

Pieczęć                                           Pieczęć

Gminnej Komisji Konsultacyjnej         Rady Miejskiej

                                                     w Mosinie