XIX Sesja Rady Miejskiej w Mosinie - 12.09.2007

Uchwała nr XIX/86/07 w sprawie utworzenia obwodu głosowania nr 20 w Wojewódzkim Specjalistycznym Szpitalu Gruźlicy i Chorób Płuc im. Stanisława Staszica w Ludwikowie.

UCHWAŁA NR XIX/86/07

RADY MIEJSKIEJ W MOSINIE

z dnia 12 września 2007 r.

 

w sprawie utworzenia obwodu głosowania nr 20 w Wojewódzkim Specjalistycznym Szpitalu Gruźlicy i Chorób Płuc im. Stanisława Staszica w Ludwikowie.

 

 

            Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 30 ustawy z dnia 12 kwietnia 2001 r. – Ordynacja wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 46, poz. 499 z późn. zm.) Rada Miejska w Mosinie  uchwala, co następuje:

 

 

§ 1.

 

1.     Tworzy się w Wojewódzkim Specjalistycznym Szpitalu Gruźlicy i Chorób Płuc im. Stanisława Staszica w Ludwikowie, 62-050 Mosina, obwód głosowania Nr 20 dla wyborców przebywających w dniu wyborów w Wojewódzkim Specjalistycznym Szpitalu Gruźlicy i Chorób Płuc im. Stanisława Staszica w Ludwikowie.

2. Ustala się siedzibę Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 20 w Wojewódzkim Specjalistycznym Szpitalu Gruźlicy i Chorób Płuc im. Stanisława Staszica w Ludwikowie 62-050 Mosina.

 

 

§ 2.

 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Mosina

 

 

§ 3.

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

 

 

 

 

  

UZASADNIENIE

 

            Na terenie Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala Gruźlicy i Chorób Płuc im. Stanisława Staszica w Ludwikowie, w dniu wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej przebywać będzie więcej niż 50 wyborców. W związku z powyższym przepisy zobowiązują Radę Miejską do utworzenia w szpitalu obwodu głosowania, ustalenia jego numeru oraz siedziby.


Uchwała nr XIX/85/07 w sprawie powołania Sekretarza Gminy Mosina.

UCHWAŁA NR XIX/85/07

RADY MIEJSKIEJ W MOSINIE

z dnia 12 września 2007 r.

 

w sprawie powołania Sekretarza Gminy Mosina.

 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) Rada Miejska w Mosinie uchwala, co następuje:

 

 

§ 1.

 

Powołuje się – na wniosek Burmistrza Gminy Mosina – Sekretarza Gminy Mosina w osobie Julii Olejniczak–Kowalskiej.

 

 

§ 2.

 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Mosina.

 

 

§ 3.

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 


Uchwała nr XIX/84/07 dotycząca trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych przedszkoli prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne w Gminie Mosina (Kolegium RIO uchwałą Nr 21/865/20


Uchwała nr XIX/83/07 w sprawie budżetu Gminy Mosina na rok 2007.

UCHWAŁA NR XIX/83/07

RADY MIEJSKIEJ W MOSINIE

z dnia 12 września 2007 r. 

 

w sprawie budżetu Gminy Mosina na rok 2007.

 

 

               Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 165, art. 166, art. 173, art. 184 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.), Rada Miejska w Mosinie uchwala, co następuje:

 

 

§ 1.

 

W uchwale nr XIII/67/07 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 14 maja 2007 r. w sprawie budżetu Gminy Mosina na rok 2007, zmienionej uchwałą nr XVIII/77/07 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 28 czerwca 2007 r., wprowadza się następujące zmiany:

 

§ 1 otrzymuje brzmienie:

 

㤠1.

Ustala się dochody budżetu na rok 2007 w wysokości

-       zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały

54.127.184,62 zł

 

Dochody, o których mowa w ust. 1, obejmują w szczególności:

 

 

1)       Dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 6.938.283,00 zł – zgodnie z załącznikiem nr 5

 

 

2)      Dotacje celowe na realizację zadań wspólnych realizowanych na podstawie umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 42.000,00 zł.”

 

 

§ 2 otrzymuje brzmienie:

 

㤠2.

Ustala się wydatki budżetu na rok 2007 w wysokości

-       zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały

51.847.220,62 zł

1.      

Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują:

 

 

1)      Wydatki bieżące w wysokości 44.195.390,00 zł, w tym na:

 

 

a) wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń

    17.681.489,00 zł,

 

 

b) dotacje udzielone z budżetu Gminy 4.450.656,00 zł, w tym:

-       przedmiotowe dla zakładów budżetowych 1.866.588,00 zł,

-       podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty 235.000,00 zł,

-       dotacje dla publicznych jednostek systemu oświaty 75.000,00 zł,

-       dotacje celowe z budżetu na finansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 322.000,00 zł,

-       podmiotowe dla instytucji kultury 1.735.000,00 zł,

-       dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 198.000,00 zł,

-       celowe przekazane dla powiatu 19.068,00 zł,

c) wydatki na obsługę długu 670.100,00 zł.

 

 

2)       Wydatki majątkowe w wysokości 7.369.400,00 zł.

 

 

3)       Dotacje na zadania inwestycyjne 282.430,62 zł.

 

2.      

Wydatki związane z wieloletnimi planami inwestycyjnymi z wyodrębnieniem wydatków na finansowanie poszczególnych programów w latach 2007–2009 zgodnie z załącznikiem nr 7.

 

3.      

Kwota wydatków określona w ust. 1 obejmuje:

 

 

1)       wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 6.938.283,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5,

 

 

2)       wydatki związane z realizacją zadań wspólnych  na podstawie porozumień w wysokości 42.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4”

 

 

 

§ 2.

 

Pozostałe postanowienia uchwały pozostają bez zmian.

 

 

§ 3.

 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Mosina.

 

 

 § 4.

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i dotyczy roku budżetowego 2007.


 

 

 

UZASADNIENIE

 

 

1.      Dochody:

-      Dział 600 zwiększa się o kwotę 200.000,00 zł z tytułu dotacji na utrzymanie dróg powiatowych;

-      Dział 700 zwiększa się o kwotę 3.023.000,00 zł z tytułu ponadplanowych dochodów ze sprzedaży mienia;

-      Dział 756 zwiększa się o kwotę 34.069,00 zł w związku z otrzymaną rekompensatą utraconych dochodów z tytułu zwolnienia z podatku od nieruchomości w parkach narodowych i rezerwatach przyrody;

-      Dział 801 zwiększa się o kwotę 6.521,00 zł z tytułu wzrostu subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego;

-      Dział 852 zwiększa się o kwotę 15.679,00 zł – dotacja celowa przeznaczona na dożywianie;

-      Dział 854 zwiększa się o kwotę 47.236,00 zł – dotacja celowa przeznaczona na zakup podręczników oraz jednolitego stroju dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów.

Łączne zwiększenie dochodów wynosi 3.326.505,00 zł.

 

2.      Wydatki:

-      Dział 600 zwiększa się o kwotę 815.000,00 zł, w tym 200.000,00 zł z przeznaczeniem na  remont nawierzchni drogi powiatowej – ul. Śremska oraz 615.000,00 zł wydatki inwestycyjne – zgodnie z załącznikiem nr 6;

-      Dział 700 zwiększa się o kwotę 1.565.000,00 zł z tytułu kosztów związanych ze sprzedażą mienia komunalnego;

-      Dział 750 zwiększa się o kwotę 56.500,00 zł, w tym: 9.000,00 zł - diety oraz kwota 47.500,00 zł przeznaczona na działalność jednostek pomocniczych gminy;

-      Dział 754 zwiększa się o kwotę 13.869,00 zł, w tym 12.000,00 zł dotacja celowa dla OSP w Mosinie oraz 1.869,00 zł z przeznaczeniem na bieżące wydatki Straży Miejskiej;

-      Dział 756 zwiększa się o kwotę 25.000,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne dla sołtysów;

-      Dział 801 zwiększa się o kwotę 591.521,00 zł z przeznaczeniem na: wydatki inwestycyjne 535.000,00 zł oraz 56.521,00 zł wydatki bieżące;

-      Dział 852 zwiększa się o kwotę 15.679,00 zł z tytułu dotacji przeznaczonej na dożywianie;

-      Dział 853 zwiększa się o kwotę 6.700,00 zł przeznaczoną na bieżącą działalność GCI;

-      Dział 854 zwiększa się o kwotę 47.236,00 zł - środki z dotacji celowej przeznaczone na zakup podręczników oraz jednolitego stroju dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów;

-      Dział 926 zwiększa się o kwotę 190.000,00 zł z przeznaczeniem na wydatki inwestycyjne, zgodnie z załącznikiem nr 6.

Łączne zwiększenie wydatków wynosi 3.326.505,00 zł.

 

Ponadto dokonuje się przeniesień wydatków między rozdziałami i paragrafami w celu prawidłowej realizacji budżetu.

 

Załączniki do uchwały nr XIX/83/07.pdf 


Uchwała nr XIX/82/07 w sprawie miesięcznych diet dla przewodniczących jednostek pomocniczych Gminy Mosina.

UCHWAŁA NR XIX/82/07

RADY MIEJSKIEJ W MOSINIE

z dnia 12 września 2007 r.

 

w sprawie miesięcznych diet dla przewodniczących jednostek pomocniczych
Gminy Mosina.

 

 

Na podstawie art. 37 b ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) Rada Miejska w Mosinie uchwala, co następuje:

 

 

§ 1.

 

Miesięczna dieta dla przewodniczących jednostek pomocniczych Gminy Mosina wynosi dla:

1.      Przewodniczącego Zarządu Osiedla Nr 1 w Mosinie                                  - 260 zł

2.      Przewodniczącego Zarządu Osiedla Nr 2 w Mosinie                                  - 260 zł

3.      Przewodniczącego Zarządu Osiedla Nr 3 w Mosinie                                  - 260 zł

4.      Przewodniczącego Zarządu Osiedla Nr 4 w Mosinie                                  - 260 zł

5.      Przewodniczącego Zarządu Osiedla Nr 5 w Mosinie                                  - 260 zł

6.      Przewodniczącego Zarządu Osiedla Nr 6 w Mosinie                                  - 260 zł

7.      Przewodniczącego Zarządu Osiedla Nr 7 w Mosinie                                  - 260 zł

8.      Sołtysa Sołectwa Krosno                                                                         - 280 zł

9.      Sołtysa Sołectwa Krosinko, Ludwikowo                                                   - 280 zł

10.  Sołtysa SołectwaRogalinek                                                                      - 290 zł

11.  Sołtysa Sołectwa Sasinowo                                                                      - 290 zł

12.  Sołtysa Sołectwa Drużyna, Nowinki                                                         - 290 zł

13.  Sołtysa Sołectwa Dymaczewo Stare                                                         - 300 zł

14.  Sołtysa Sołectwa Baranówko                                                                   - 300 zł

15.  Sołtysa Sołectwa Sowinki, Sowiniec                                                         - 300 zł

16.  Sołtysa Sołectwa Rogalin                                                                         - 300 zł

17.  Sołtysa Sołectwa Świątniki                                                                      - 310 zł

18.  Sołtysa Sołectwa Żabinko                                                                        - 310 zł

19.  Sołtysa Sołectwa Dymaczewo Nowe                                                        - 310 zł

20.  Sołtysa Sołectwa Borkowice, Bolesławiec                                                 - 310 zł

21.  Sołtysa Sołectwa Krajkowo, Baranowo                                                    - 320 zł

22.  Sołtysa Sołectwa Radzewice                                                                    - 320 zł

23.  Sołtysa Sołectwa Pecna, Konstantynowo                                                  - 320 zł

24.  Sołtysa Sołectwa Mieczewo                                                                     - 330 zł

25.  Sołtysa Sołectwa Wiórek                                                                         - 330 zł

26.  Sołtysa Sołectwa Czapury                                                                       - 330 zł

27.  Sołtysa Sołectwa Babki, Kubalin, Głuszyna Leśna                                     - 340 zł

28.  Sołtysa Sołectwa Daszewice                                                                    - 350 zł

 

 

§ 2.

 

Diety, o których mowa w § 1, obowiązują do 31 grudnia 2008 r.

 

 

§ 3.

 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Mosina.

 

 

§ 4.

 

Traci moc uchwała nr XLIV/353/05 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 30 czerwca 2005 r. w sprawie miesięcznych diet dla przewodniczących jednostek pomocniczych Gminy Mosina.

 

 

§ 5.

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od 1 września 2007 r.

 

 

 

 

 

 

 

UZASADNIENIE

 

W związku z tym, że miesięczne diety dla przewodniczących jednostek pomocniczych Gminy Mosina zostały ustalone 30 czerwca 2005 r., ich podwyżka o 80 zł wydaje się być uzasadniona.