XIII Sesja Rady Miejskiej w Mosinie - 14.05.2007

Uchwała nr XIII/68/07 w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu skargi na uchwałę nr VII/44/07 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 15 lutego 2007 r. w sprawie stwie

UCHWAŁA NR XIII/68/07

RADY MIEJSKIEJ W MOSINIE

z dnia 14 maja 2007 r.

 

w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu skargi na uchwałę nr VII/44/07 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 15 lutego 2007 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu Burmistrza Gminy Mosina.

 

Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 54 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.), Rada Miejska w Mosinie uchwala, co następuje: 

 

 

§ 1.

 

Upoważnia się radcę prawnego Urzędu Miejskiego w Mosinie p. Zygmunta Kmiecika

 do przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu skargi p. Zofii Springer na uchwałę nr VII/44/07 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 15 lutego 2007 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu Burmistrza Gminy Mosina wraz z aktami sprawy i odpowiedzią na skargę w ustawowym terminie oraz do reprezentowania Rady Miejskiej w Mosinie w postępowaniu przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Poznaniu i Naczelnym Sądem Administracyjnym.

 

 

§ 2.

 

Wykonanie uchwały powierza się pełniącemu funkcję Burmistrza Mosiny.

 

 

§ 3.

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Załącznik do uchwały nr XIII-68-07.pdf


Uchwała nr XIII/67/07 w sprawie budżetu Gminy Mosina na rok 2007

 

UCHWAŁA NR XIII/67/07

RADY MIEJSKIEJ W MOSINIE

z dnia 14 maja 2007 r.

w sprawie budżetu Gminy Mosina na rok 2007

 

 

               Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) oraz art. 165, art. 166,  art. 173, art. 184, art. 188 ust. 2, art. 195 ust. 2  ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zmianami), Rada Miejska w Mosinie uchwala, co następuje:

 

§ 1.

 

1.   

Ustala się dochody budżetu na rok 2007 w wysokości

-       zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały

50.552.000,00 zł

2.   

Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:

 

 

1)       Dotacje celowe na realizacje zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 6.888.486,00 zł – zgodnie z załącznikiem nr 5

 

 

2)       Dotacje celowe na realizację zadań wspólnych realizowanych na podstawie umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 42.000,00 zł

 

 

§ 2.

 

1.      

Ustala się wydatki budżetu na rok 2007 w wysokości

-       zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały

48.272.036,00 zł

2.      

Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują:

 

 

1)      Wydatki bieżące w wysokości 42.127.636,00 zł, w tym na:

 

 

a) wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń

    17.636.439,00 zł,

 

 

b) dotacje 4.128.656,00 zł, w tym:

-       przedmiotowe dla zakładów budżetowych 1.866.588,00 zł,

-       podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty 310.000,00 zł,

-       podmiotowe dla instytucji kultury 1.735.000,00 zł,

-       celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących i inwestycyjnych 198.000,00 zł,

-       celowe przekazane dla powiatu 19.068,00 zł

c) wydatki na obsługę długu 670.100,00 zł,

 

 

2)       Wydatki majątkowe w wysokości 6.144.400,00 zł

 

3.      

Wydatki związane z wieloletnimi planami inwestycyjnymi
z wyodrębnieniem wydatków na finansowanie poszczególnych programów w latach 2007 – 2009  zgodnie z załącznikiem nr 7

 

4.      

Kwota wydatków określona w ust. 1 obejmuje:

 

 

1)       wydatki związane z realizacja zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 6.888.486,00 zł, zgodnie
z załącznikiem nr 5

 

 

2)       wydatki związane z realizacja zadań wspólnych 
na podstawie porozumień w wysokości 42.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4

 

 

§ 3.

 

Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż  napojów alkoholowych w kwocie 280.000,00 zł i wydatki na realizacje zadań określonych w Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w wysokości 326.000,00 zł.

 

 

§ 4.

 

Nadwyżka budżetu:

-       przychody z tytułu rozliczeń krajowych 1.720.036,00 zł,

-      spłata pożyczki zaciągniętej z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie 4.000.000,00 zł – zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

 

§ 5.

 

Tworzy się rezerwę ogólną w wysokości 232.251,00 zł, z przeznaczeniem na:

-       rezerwa celowa na wydatki z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji 222.251,00 zł,

-       rezerwa ogólna w wysokości 10.000,00 zł,

 

 

§ 6.

 

Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości:

1)       przychody 240.000,00 zł,

2)       wydatki 240.000,00 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 8

 

§ 7.

 

Ustala się zakres i kwoty dotacji przedmiotowych dla zakładów budżetowych – zgodnie z załącznikiem nr 9.

 

§ 8.

 

Określa się plany przychodów i wydatków zakładów budżetowych - zgodnie z załącznikiem nr 10.

 

§ 9.

 

Ustala się plan dochodów i wydatków rachunku dochodów własnych na rok 2007 zgodnie z załącznikiem nr 11.

  

§ 10.

 

Upoważnia się Burmistrza Gminy Mosina do zaciągania zobowiązań:

1)      zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 100.000,00 zł,

2)      na finansowanie wydatków związanych z wieloletnimi programami inwestycyjnymi, określonych w załączniku nr 7,

3)      z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym.

 

§ 11.

 

Upoważnia się Burmistrza Gminy Mosina do:

1)      dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków miedzy paragrafami i rozdziałami w ramach działu, z wyjątkiem zmian wydatków majątkowych i dotacji,

2)      lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach, niż bank prowadzący obsługę budżetu.

 

§ 12.

 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Mosina.

 

§ 13.

 

Traci moc uchwała Rady Miejskiej w Mosinie nr X/51/07 z dnia 30 marca 2007 r. w sprawie budżetu Gminy Mosina na rok 2007.

 

§ 14.

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2007 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

 

Załączniki do uchwały nr XIII/67/07.pdf