VII Sesja Rady Miejskiej w Mosinie - 15.02.2007

Uchwała nr VII/44/07 w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu Burmistrza Gminy Mosina.

UCHWAŁA NR VII/44/07

RADY MIEJSKIEJ W MOSINIE

z dnia 15 lutego 2007 r.

 

w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu Burmistrza Gminy Mosina.

 

 

Na podstawie art. 26 ust. 1 pkt 1a), ust. 2 i ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2002 r. o bezpośrednim wyborze wójta, burmistrza i prezydenta miasta (Dz. U. Nr 113, poz. 984 z późn. zm.) w związku z art. 24h ust. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) Rada Miejska w Mosinie uchwala, co następuje: 

 

 

§ 1.

 

Stwierdza się - po złożeniu wyjaśnień - wygaśnięcie mandatu Burmistrza Gminy Mosina Zofii Springer z dniem 4 stycznia 2007 r. wskutek niezłożenia swojego pierwszego oświadczenia majątkowego w terminie 30 dni od dnia złożenia ślubowania wobec Rady Miejskiej w Mosinie, które miało miejsce w dniu 4 grudnia 2006 r.

 

 

§ 2.

 

Zobowiązuje się Przewodniczącego Rady Miejskiej w Mosinie do przesłania niniejszej uchwały Wojewodzie Wielkopolskiemu oraz Komisarzowi Wyborczemu w Poznaniu.

 

 

§ 3.

 

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Miejskiej w Mosinie.

 

 

§ 4.

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Załącznik do uchwały nr VII/44/07.pdf


Uchwała nr VII/43/07 w sprawie sprostowania błędu pisarskiego (Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu Uchwałą Nr 6/248/2007 z dnia 21.03.2007 r. stwierdziło, że niniejsza uchwała

UCHWAŁA NR VII/43/07 

RADY MIEJSKIEJ W MOSINIE

z dnia 15 lutego 2007 r.

 

w sprawie sprostowania błędu pisarskiego.

 

 

Zgodnie z art. 113 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) Rada Miejska w Mosinie uchwala, co następuje:

 

 

§ 1.

 

Prostuje się błąd pisarski w § 1 pkt 2 lit. b) uchwały nr V/28/06 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 28 grudnia 2006 r. w sprawie budżetu Gminy Mosina na rok 2006. Wpisano kwotę 4.220.568,00 zł, natomiast winno być 4.260.568,00 zł. W załączniku nr 2 dział 854, rozdział 85415 § 3260 w treści powinien być zapis: „dotacja celowa 84.404,00 zł.” Zmienia się także załącznik nr 7 i nr 8 do uchwały. W załączniku nr 9 pkt 2 kwota wydatków majątkowych wynosi 10.517.706,00 zł.

 

 

§ 2.

 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Mosina.

 

 

§ 3.

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i dotyczy roku budżetowego 2006.

 

 

 

 

 

UZASADNIENIE

 

               Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu pismem z dnia 16 stycznia 2007 r. nr WA-0903/114/2/2007 wskazała na błędy pisarskie w uchwale nr V/28/06 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 28 grudnia 2006 r. W związku z tym podjęcie poniższej uchwały prostującej błędy jest w pełni uzasadnione.

 Załączniki do uchwały nr VII/43/07.pdf