VI Sesja Rady Miejskiej w Mosinie - 25.01.2007

Uchwała nr VI/42/07 w sprawie planu pracy Komisji Rewizyjnej na rok 2007.

UCHWAŁA NR VI/42/07

RADY MIEJSKIEJ W MOSINIE

z dnia 25 stycznia 2007 r.

 

w sprawie planu pracy Komisji Rewizyjnej na rok 2007.

 

 

Na podstawie art. 18a ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz § 98 ust. 1 i 2 Statutu Gminy Mosina, stanowiącego załącznik do uchwały nr XV/131/03 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 23 października  2003 r. w sprawie Statutu Gminy Mosina (Dz. Urz. Woj. Wlkp. Nr 189, poz. 3523), zmienionego uchwałą nr XX/166/04 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 29 stycznia 2004 r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Mosina (Dz. Urz. Woj. Wlkp. Nr 21, poz. 617), uchwałą nr XXXVI/310/05 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 27 stycznia 2005 r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Mosina (Dz. Urz. Woj. Wlkp. Nr 24, poz. 621) oraz uchwałą nr XLIX/379/05 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 30 listopada 2005 r. w sprawie Statutu Gminy Mosina (Dz. Urz. Woj. Wlkp. Nr 179, poz. 4895) Rada Miejska w Mosinie uchwala, co następuje:

 

 

§ 1.

 

Zatwierdza się „Plan pracy Komisji Rewizyjnej na rok 2007”, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

 

 

§ 2.

 

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady i Przewodniczącemu Komisji Rewizyjnej.

 

 

§ 3.

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

  

UZASADNIENIE

 

W związku z ustaleniem przez Komisję Rewizyjną swojego planu pracy na rok 2007, podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione.

 

 

 

 

 

Załącznik do uchwały nr VI/42/07 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 25 stycznia 2007 r.

 

 

 

PLAN PRACY KOMISJI REWIZYJNEJ NA ROK 2007

 

STYCZEŃ

(3.01.2007 r. – godz. 17.30)

 

1.      Wybór zastępcy przewodniczącego Komisji Rewizyjnej.

2.      Plan pracy na rok 2007.

 

 

LUTY

(7.02.2007 r. – godz. 17.30)

 

1.      Opiniowanie projektu budżetu Gminy Mosina na rok 2007.

2.     Analiza stabilności decyzji Burmistrza Gminy Mosina zaskarżonych do Samorządowego Kolegium Odwoławczego i Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w latach 2004-2005.

 

 

MARZEC

(14.03.2007 r. – godz. 17.30)

 

Analiza stabilności decyzji Burmistrza Gminy Mosina zaskarżonych do Samorządowego Kolegium Odwoławczego i Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w latach 2004-2005.

 

 

KWIECIEŃ

(4.04.2007 r. – godz. 17.30)

 

Analiza wykonania budżetu Gminy Mosina za 2006 rok. Absolutorium.

 

(11.04.2007 r. – godz. 17.30)

 

Analiza wykonania budżetu Gminy Mosina za 2006 rok. Absolutorium.

 

 

MAJ

(16.05.2007 r. – godz. 17.30)

 

Kontrola funkcjonowania świetlic szkolnych w roku 2006 i organizacji zajęć pozalekcyjnych w szkołach prowadzonych przez Gminę Mosina w latach 2004-2006.

 


CZERWIEC

(13.06.2007 r. – godz. 17.30)

 

Kontrola funkcjonowania świetlic szkolnych w roku 2006 i organizacji zajęć pozalekcyjnych w szkołach prowadzonych przez Gminę Mosina w latach 2004-2006.

 

 

WRZESIEŃ

(12.09.2007 r. – godz. 17.30)

 

Kontrola Zakładu Usług Komunalnych w Mosinie w zakresie kosztów dowozu uczniów do szkół w roku 2006.

 

 

PAŹDZIERNIK

(10.10.2007 r. – godz. 17.30)

 

Kontrola Zakładu Usług Komunalnych w Mosinie w zakresie kosztów dowozu uczniów do szkół w roku 2006.

 

 

LISTOPAD

(14.11.2007 r. – godz. 17.30)

 

1.     Kontrola Zakładu Usług Komunalnych w Mosinie w zakresie kosztów dowozu uczniów do szkół w roku 2006.

2.      Plan pracy na rok 2008.

 

 

GRUDZIEŃ

(5.12.2007 r. – godz. 17.30)

 

Analiza projektu budżetu Gminy Mosina na rok 2008.


Uchwała nr VI/41/07 w sprawie przedstawiciela Gminy Mosina w Stowarzyszeniu "Wielkopolski Ośrodek Kształcenia i Studiów Samorządowych".

UCHWAŁA NR VI/41/07

RADY MIEJSKIEJ W MOSINIE

z dnia 25 stycznia 2007 r.

 

w sprawie przedstawiciela Gminy Mosina

w Stowarzyszeniu „Wielkopolski Ośrodek Kształcenia i Studiów Samorządowych”.

 

 

Na podstawie art. 18 ust. 1 i art. 84 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) Rada Miejska w Mosinie uchwala, co następuje:

 

 

§ 1.

 

Ustanawia się przedstawiciela, który będzie reprezentował Gminę Mosina w Stowarzyszeniu „Wielkopolski Ośrodek Kształcenia i Studiów Samorządowych” w osobie Burmistrza Gminy Mosina.

 

 

§ 2.

 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

 

 

§ 3.

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 


Uchwała nr VI/40/07 w sprawie zatwierdzenia projektu przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na rok 2007.

UCHWAŁA NR VI/40/07

RADY MIEJSKIEJ W MOSINIE

z dnia 25 stycznia 2007 r.

 

w sprawie zatwierdzenia projektu przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na rok 2007.

 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) i art. 420 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2006 r. Nr 129, poz. 902 z późn. zm.) Rada Miejska w Mosinie uchwala, co następuje:

 

 

§ 1.

 

Zatwierdza się:

1)  projekt zestawienia przychodów Gminnego Funduszu Ochrony  Środowiska i Gospodarki Wodnej na rok 2007 w kwocie 245.235 zł,

2)  projekt zestawienia wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na rok 2007 w kwocie 240.235 zł,

- zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały.

 

 

§ 2.

 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Mosina.

 

 

§ 3.

 

Burmistrz Gminy  Mosina podaje do publicznej wiadomości zestawienie stanowiące załącznik do niniejszej uchwały, poprzez ogłoszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Mosinie.

 

 

§ 4.

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

  

UZASADNIENIE

 

         Zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym i ustawą – Prawo ochrony środowiska, Burmistrz Gminy Mosina przedstawia co roku Radzie Miejskiej w Mosinie do zatwierdzenia zestawienie przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

 

 

 

 

 

Załącznik do uchwały nr VI/40/07 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 25 stycznia 2007 r.

 

 

 

Zestawienie  przychodów i wydatków

Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na rok 2007

 

Przychody

 

Dział

Rozdział

Paragraf

Plan

900

90011

0690

              200.000,00

900

90011

2960

                40.000,00

Razem

              240.000,00

Stan środków obrotowych na początku roku

                  5.235,00

Ogółem

              245.235,00

 

 

 

Rozchody

 

Dział

Rozdział

Paragraf

Plan

900

90011

4210

                 60.000,00

900

90011

4300

               180.235,00

Razem

               240.235,00

Stan środków obrotowych na koniec roku

                   5.000,00

Ogółem

               245.235,00

 


Uchwała nr VI/39/07 w sprawie przystąpienia do opracowania Lokalnego Programu Rewitalizacji dla miasta Mosiny.

UCHWAŁA NR VI/39/07

RADY MIEJSKIEJ W MOSINIE

 z dnia 25 stycznia 2007 r.

 

w sprawie przystąpienia do opracowania Lokalnego Programu Rewitalizacji dla miasta Mosiny.

 

 

Na podstawie art. 7 ust. l pkt l oraz art. 18 ust. 1, ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) Rada Miejska w Mosinie uchwala, co następuje:

 

 

§ 1.

 

1.   Przystępuje się do opracowania Lokalnego Programu Rewitalizacji dla miasta Mosiny jako programu wieloletniego, okresowo uzupełnianego i aktualizowanego w zakresie uwarunkowań i zadań przewidzianych na kolejne lata kalendarzowe.

2.   Zakres opracowania obejmuje:

1)   ustalenie uwarunkowań i wyznaczenie granic obszaru rewitalizacji;

2)   opracowanie programu i przygotowanie uchwały w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji dla miasta Mosiny.

3.   Opracowane założenia programu rewitalizacji podlegają zatwierdzeniu przez Radę Miejską.

 

 

§ 2.

 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Mosina.

 

 

§ 3.

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 

 

UZASADNIENIE

 

Potrzeba rewitalizacji wybranych części miasta Mosiny wynika z istniejącej i pogłębiającej się degradacji tkanki urbanistycznej, niskiego poziomu przedsiębiorczości, ubóstwa oraz związanej z nim marginalizacji grup społecznych. W związku z powyższym istnieje potrzeba opracowania dokumentu, który starałby się kompleksowo odpowiadać na trzy podstawowe grupy problemowe, takie jak: modernizacja i  rozwój infrastruktury, zrównoważony rozwój gospodarczy oraz zrównoważony rozwój społeczny wybranego obszaru. Dokument ten powinien powstać przy zaangażowaniu społeczności lokalnej, w tym jej liderów, przedstawicieli lokalnego biznesu oraz  władz samorządowych. Im bardziej kompleksowy będzie to dokument oraz oparty na partycypacji społecznej, tym lepiej odpowiadać będzie na żywotne potrzeby mieszkańców. W związku z tym należy przeprowadzić konsultacje społeczne, w czasie których określi się zręby dokumentu oraz wyznaczy się jego zasięg przestrzenny. Potrzeba stworzenia takiego dokumentu ma również inne uzasadnienie. W ramach priorytetu: „Restrukturyzacja i wzmocnienie potencjałów rozwojowych” Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013, podejmowane będą działania zmierzające między innymi do odnowy miast oraz rewitalizacji obszarów zdegradowanych. Interwencja w zakresie odnowy miast dotyczyć będzie ośrodków do 50 tys. mieszkańców, czyli między innymi Mosiny. W ramach tego pola interwencji wspierane będą kompleksowe projekty, wynikające z planów rozwoju lokalnego, jak również projekty kompleksowej rewitalizacji, ujęte w zintegrowanych planach rewitalizacji danego obszaru. Dodać należy, iż na restrukturyzację i wzmocnienie potencjałów rozwojowych Województwa Wielkopolskiego na lata 2007-2013, zaangażowane zostanie ponad 80 mln euro.

Reasumując celem projektu jest zwiększenie potencjału miasta poprzez wsparcie kompleksowych działań technicznych, takich jak: remonty, modernizacja infrastruktury, renowacja zabudowy oraz wsparcie działań społecznych i gospodarczych.

Organizacja i prowadzenie procesu rewitalizacji odbywać się będzie przy zaangażowaniu środków gminnych, potencjalnych środków unijnych oraz innych źródeł finansowania.

 


Uchwała nr VI/38/07 w sprawie "Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2007".


Uchwała nr VI/37/07 w sprawie nadania nazwy ulicy w Radzewicach.

UCHWAŁA NR VI/37/07

RADY MIEJSKIEJ W MOSINIE

z dnia 25 stycznia 2007 r.

 

w sprawie nadania nazwy ulicy w Radzewicach.

 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2  pkt 13  ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) Rada Miejska w Mosinie uchwala, co następuje:

 

 

§ 1.

 

Nadaje się drodze wewnętrznej obejmującej działkę o numerze ewidencyjnym 48/8, położonej w Radzewicach, nazwę ulicy „Kwiatowa”.

 

 

§ 2.

 

Integralną część uchwały stanowi załączona mapa wsi Radzewice.

 

 

§ 3.

 

Ustalona nazwa drogi wewnętrznej  podlega przeniesieniu na mapę zasadniczą i ewidencyjną Gminy Mosina.

 

 

§ 4.

 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

 

 

§ 5.

 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

    

 

 

 

UZASADNIENIE

 

            Rada Sołecka Sołectwa Radzewice zwróciła się  z wnioskiem o nadanie nazwy „Kwiatowej” nowo wydzielonej drodze wewnętrznej o numerze ewidencyjnym 48/8, powstałej w wyniku podziału zgodnie z decyzją Nr PN 7414-7/2003 z dnia 28 marca 2003 r. Zgodnie z art. 8 ust. 1a ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz. 2086 z późn. zm.), właściciel działki nr 48/8 wyraził zgodę na nadanie  nazwy drodze wewnętrznej. W związku z powyższym podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione.

 

Załącznik do uchwały nr VI/37/07.pdf


Uchwała nr VI/36/07 w sprawie nadania nazwy ulicy w Radzewicach.

UCHWAŁA NR VI/36/07

RADY MIEJSKIEJ W MOSINIE

z dnia 25 stycznia 2007 r.

 

w sprawie nadania nazwy ulicy w Radzewicach.

 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2  pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) Rada Miejska w Mosinie uchwala, co następuje:

 

§ 1.

 

Nadaje się ulicy, obejmującej działki o numerach ewidencyjnych 45 i 46, położonej w Radzewicach, nazwę „Konwaliowa”.

 

 

§ 2.

 

Integralną część uchwały stanowi załączona mapa wsi Radzewice.

 

 

§ 3.

 

Ustalona nazwa ulicy Konwaliowej podlega przeniesieniu na mapę zasadniczą i ewidencyjną Gminy Mosina.

 

 

§ 4.

 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

 

 

§ 5.

 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

    

 

 

 

 

UZASADNIENIE

 

            Rada Sołecka Sołectwa Radzewice zwróciła się w dniu 30 listopada 2006 r. z wnioskiem o nadanie nazwy „Konwaliowa” ulicy obejmującej działki o numerach ewidencyjnych 45 i 46. W związku z występującymi podziałami gruntów przy tej drodze, podjęcie niniejszej uchwały jest w pełni uzasadnione.

 

Załącznik do uchwały nr VI/36/07.pdf


Uchwała nr VI/35/07 w sprawie nadania nazwy ulicy w Mosinie.

UCHWAŁA NR VI/35/07

RADY MIEJSKIEJ W MOSINIE

z dnia 25 stycznia 2007 r.

 

w sprawie nadania nazwy ulicy w Mosinie.

 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) Rada Miejska w Mosinie uchwala, co  następuje:

 

 

§ 1.

 

Nadaje się istniejącej ulicy w Mosinie, obejmującej działki o numerach ewidencyjnych 325/1, 325/3, 326/8, 327/8, 328/4, stanowiące własność Gminy Mosina, nazwę „Jana Matejki”.

        

 

§ 2.

 

Integralną  część uchwały stanowi mapa  Mosiny.

 

 

§ 3.

 

Ustalona uchwałą nazwa ulicy podlega przeniesieniu na mapę zasadniczą i ewidencyjną Gminy Mosina.

 

 

§ 4.

 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

 

 

§ 5.

 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

 

 


 

UZASADNIENIE

 

            W dniu 25 listopada 2003 r. Burmistrz Gminy Mosina wydał decyzję zatwierdzającą projekt podziału działki nr 325, a w dniu 20 lipca 2004 r. decyzję nr PN 7414-6/2004 zatwierdzającą projekt podziału działki nr 326, 327, 328, położonych w Mosinie przy ul. Wodnej, w wyniku których powstała nowa ulica o numerach ewidencyjnych 325/1, 325/3, 326/8, 327/8, 328/4. Przewodniczący Zarządu Osiedla nr 2 w Mosinie zwrócił się z wnioskiem o nadanie nazwy ulicy proponując nazwę „Jana Matejki”. W związku z powyższym podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione.

 

Załącznik do uchwały nr VI/35/07.pdf