LXV Sesja Rady Miejskiej w Mosinie - 28.10.2010

Uchwała nr LXV/484/10 w sprawie nadania nazwy osiedlu w Krośnie

UCHWAŁA NR LXV/484/10

RADY MIEJSKIEJ W MOSINIE

z dnia 28 października 2010 r.

 

w sprawie nadania nazwy osiedlu w Krośnie

 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), Rada Miejska w Mosinie uchwala, co następuje:

 

 

§ 1.

 

Nadaje się nazwę „Osiedle Olszynka” dla terenu stanowiącego działki o numerach ewidencyjnych 103/57, 103/66, 103/67, położonego w Krośnie.

 

 

§ 2.

 

Integralną część uchwały stanowi mapa ewidencyjna, na której zaznaczono położenie „Osiedla Olszynka”.

 

 

§ 3.

 

Ustalona uchwałą nazwa osiedla podlega przeniesieniu na mapę zasadniczą i eweidencyjną Gminy Mosina.

 

 

§ 4.

 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Mosina.

 

 

§ 5.

 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

 

 

 

 

UZASADNIENIE

 

Dnia 15 września 2010 r. Rada Sołecka Sołectwa Krosno złożyła pismo w sprawie nadania nazwy „Osiedla Olszynka” dla działek o numerach ewidencyjnych 103/57, 103/66 i 103/67. Zgodnie ze zmianą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Mosina we wsi Krosno, zatwierdzoną uchwałą Nr XXXI/186/99 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 30 grudnia 1999 r., działki, którym proponuje się nazwę „Osiedle Olszynka”, przeznaczone są pod teren zabudowy wielorodzinnej. W związku z powyższym podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione.

 

Załącznik do uchwały nr LXV/484/10.pdf


Uchwała nr LXV/483/10 w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej w Daszewicach

UCHWAŁA NR LXV/483/10

RADY MIEJSKIEJ W MOSINIE

z dnia 28 października 2010 r.

 

w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej w Daszewicach

 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), Rada Miejska w Mosinie uchwala, co następuje:

 

 

§ 1.

 

Nadaje się drodze wewnętrznej, położonej w Daszewicach, obejmującej część działki o numerze ewidencyjnym 223/6 oraz część działki o numerze ewidencyjnym 226/5, nazwę  „Klonowa”.

 

 

§ 2.

 

Integralną część uchwały stanowi mapa ewidencyjna, na której zaznaczono przebieg drogi wewnętrznej.

 

 

§ 3.

 

Ustalona uchwałą nazwa drogi wewnętrznej podlega naniesieniu na mapę zasadniczą i ewidencyjną Gminy Mosina.

  

 

§ 4.

 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Mosina.

 

 

§ 5.

 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

 

 

 

UZASADNIENIE

 

W dniu 22 października 2008 r. Burmistrz Gminy Mosina wydał decyzję nr PP.MP 7430-82/08, zatwierdzającą projekt podziału działki o numerze ewidencyjnym 223/5 oraz działki o numerze ewidencyjnym 226/4, położonych w Daszewicach. W wyniku podziału powstała między innymi droga wewnętrzna na działkach o numerach ewidencyjnych 223/6 i 226/5. Rada Sołecka Sołectwa Daszewice pismem z dnia 22 lipca 2010 r. zaopiniowała propozycję nadania drodze wewnętrznej nazwy „Klonowa”. Działki o numerach ewidencyjnych 223/6 i 226/5 stanowią własność Gminy Mosina. W związku z powyższym  podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione.

 

Załącznik do uchwały nr LXV/483/10.pdf


Uchwała nr LXV/482/10 w sprawie nadania nazw drogom wewnętrznym we wsi Krosno

UCHWAŁA NR LXV/482/10

RADY MIEJSKIEJ W MOSINIE

z dnia 28 października 2010 r.

 

w sprawie nadania nazw drogom wewnętrznym we wsi Krosno

 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), Rada Miejska w Mosinie uchwala, co  następuje:

 

 

§ 1.

 

1.   Nadaje się drodze wewnętrznej, położonej w Krośnie, obejmującej część działki o numerze ewidencyjnym 103/55, nazwę „Nektarowa”.

2.   Nadaje się drodze wewnętrznej, położonej w Krośnie, obejmującej część działki o numerze ewidencyjnym 103/55 oraz część działki o numerze ewidencyjnym 103/51, nazwę „Olszynkowa”.

        

 

§ 2.

 

Integralną część uchwały stanowi mapa wsi Krosno.

 

 

§ 3.

 

Ustalone uchwałą nazwy dróg wewnętrznych podlegają przeniesieniu na mapę zasadniczą i ewidencyjną Gminy Mosina.

  

 

§ 4.

 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Mosina.

 

 

§ 5.

 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

 


 

UZASADNIENIE

 

Pismem z dnia 15 września 2010 r. Rada Sołecka Sołectwa Krosno wystąpiła z wnioskiem o nadanie nazw drogom wewnętrznym, położonym w Krośnie, stanowiącym  część działki o numerach ewidencyjnych 103/55 oraz część działki  o numerze ewidencyjnym 103/51, proponując drogom wewnętrznym nazwy: „Nektarowa” oraz „Olszynkowa”.
W związku z przeznaczeniem gruntów w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego pod budownictwo wysokie, między innymi działek 103/57, 103/66, 103/67 i nadania im nazwy „Osiedle Olszynka”,  drogom leżącym w bezpośrednim sąsiedztwie  należy również nadać nazwy. W związku z powyższym podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione.

 

Załącznik do uchwały nr LXV/482/10.pdf


Uchwała nr LXV/481/10 w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej w Krośnie

UCHWAŁA NR LXV/481/10

RADY MIEJSKIEJ W MOSINIE

z dnia 28 października 2010 r.

 

w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej w Krośnie

 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), Rada Miejska w Mosinie uchwala, co  następuje:

 

 

§ 1.

 

Nadaje się drodze wewnętrznej, położonej w Krośnie, obejmującej część działki o numerze ewidencyjnym 144/7 oraz część działki o numerze ewidencyjnym 151/23, nazwę  „Tęczowa”.

 

 

§ 2.

 

Integralną część uchwały stanowi mapa ewidencyjna, na której zaznaczono przebieg drogi wewnętrznej.

 

 

§ 3.

 

Ustalona uchwałą nazwa drogi wewnętrznej podlega naniesieniu na mapę zasadniczą i eweidencyjną Gminy Mosina.

 

  

§ 4.

 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Mosina.

 

 

§ 5.

 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

 

 

 

 

UZASADNIENIE

 

W dniu 15 września 2010 r. Rada Sołecka Sołectwa Krosno złożyła prośbę o nadanie nazwy „Tęczowa” drodze wewnętrznej w Krośnie, w skład której wchodzi część działki o numerze ewidencyjnym 144/7 oraz część działki o numerze ewidencyjnym 151/23,  powstałych w wyniku podziału działek o numerach ewidencyjnych 151/4, 151/5 oraz działki 144, zgodnie z decyzją Burmistrza Gminy Mosina nr PN 7414/52/02 z dnia 24 lipca 2003 r. Działki o numerach ewidencyjnych 151/23 i 144/7 stanowią własność Gminy Mosina.
W związku z powyższym podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione.

 

Załącznik do uchwały nr LXV/481/10.pdf


Uchwała nr LXV/480/10 w sprawie nadania nazw drogom wewnętrznym w Mosinie

UCHWAŁA NR LXV/480/10

RADY MIEJSKIEJ W MOSINIE

z dnia 28 października 2010 r.

 

w sprawie nadania nazw drogom wewnętrznym w Mosinie

 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), Rada Miejska w Mosinie uchwala, co następuje:

 

 

§ 1.

 

1.       Nadaje się drodze wewnętrznej, położonej w Mosinie, obejmującej część działki o numerze ewidencyjnym 2701/3, nazwę „Jana Cybisa”.

2.       Nadaje się drodze wewnętrznej, położonej w Mosinie, obejmującej część działki o numerze ewidencyjnym 2701/3, nazwę „Władysława Strzemińskiego”.

 

 

§ 2.

 

Integralną część uchwały stanowi mapa Mosiny.

 

 

§ 3.

 

Ustalone uchwałą nazwy dróg wewnętrznych podlegają przeniesieniu na mapę zasadniczą i ewidencyjną Gminy Mosina.

 

 

§ 4.

 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Mosina.

 

 

§ 5.

 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

 

 

 

UZASADNIENIE

 

W wyniku podziału terenu rolno-leśnego (działki 2701), położonego w Mosinie, powstały działki o numerach ewidencyjnych 2701/1, 2701/2, 2701/3, 2701/4 i 2701/5, natomiast w wyniku dalszego podziału działki 2701/2, powstały działki o numerach ewidencyjnych 2701/6, 2701/7 i 2701/8 oraz w wyniku podziału działki 2701/5, powstały działki o numerach ewidencyjnych 2701/9 i 2701/10. Działka o numerze ewidencyjnym 2701/3 została wydzielona dla obsługi komunikacyjnej działek powstałych w wyniku dokonanego podziału. Drogi wewnętrzne, którym proponuje się nadać nazwy: „Jana Cybisa” i „Władysława Strzemińskiego”, stanowią własność Gminy Mosina. W związku z powyższym podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione.

 

Załącznik do uchwały nr LXV/480/10.pdf


Uchwała nr LXV/479/10 w sprawie nadania nazwy ulicy w Rogalinku

UCHWAŁA NR LXV/479/10

RADY MIEJSKIEJ W MOSINIE

z dnia 28 października 2010 r.

 

w sprawie nadania nazwy ulicy w Rogalinku

 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), Rada Miejska w Mosinie uchwala, co następuje:

 

 

§ 1.

 

Nadaje się ulicy położonej w Rogalinku, obręb geodezyjny Rogalinek, obejmującej działki o numerach ewidencyjnych: 243/1, 242/3, 241/1, 240/5 oraz część działki o numerze ewidencyjnym 653/5, nazwę „Wierzbowa”.

 

 

§ 2.

 

Integralną część uchwały stanowi mapa ewidencyjna, na której zaznaczono przebieg ulicy.

 

 

§ 3.

 

Ustalona uchwałą nazwa ulicy podlega przeniesieniu na mapę zasadniczą i ewidencyjną Gminy Mosina. 

 

 

§ 4.

 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Mosina.

 

 

§ 5.

 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

 

 

 

 

UZASADNIENIE

 

Sołectwo Rogalinek zwróciło się z wnioskiem o nadanie nazwy „Wierzbowa” ulicy stanowiącej  część drogi powiatowej nr 2462P, biegnącej od ul. Poznańskiej w Rogalinku w kierunku Kubalina, do granicy Sołectwa Sasinowo. Z uwagi na podział nieruchomości wzdłuż powyższej drogi oraz w celu nadania im adresów, istnieje konieczność nadania tej drodze nazwy. W związku z powyższym podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione.

Załącznik do uchwały nr LXV/479/10.pdf


Uchwała nr LXV/478/10 w sprawie statutu Zespołu Szkół w Krośnie, ul. Główna 43 oraz statutu Przedszkola w Krośnie, ul. Główna 43.

UCHWAŁA NR LXV/478/10

RADY MIEJSKIEJ W MOSINIE

z dnia 28 października 2010 r.

 

w sprawie statutu Zespołu Szkół w Krośnie, ul. Główna 43 oraz statutu Przedszkola w Krośnie, ul. Główna 43.

 

 

Na podstawie art. 5 ust. 2 pkt 1 i art. 58 ust. 6 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.), Rada Miejska w Mosinie uchwala:

 

 

§ 1.

 

1.     Statut Zespołu Szkół w Krośnie, ul. Główna 43, który stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

2.     Statut Przedszkola w Krośnie, ul. Główna 43, który stanowi załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

 

 

§ 2.

 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Mosina.

 

 

§ 3.

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 

 

 

UZASADNIENIE

 

         Rada Miejska w Mosinie w dniu 28 stycznia 2010 r. podjęła uchwały w sprawie utworzenia od 1 kwietnia 2010 r. Zespołu Szkół w Krośnie, ul. Główna 43 oraz założenia Przedszkola w Krośnie, ul. Główna 43.

Zgodnie z art. 58. ust. 6 ustawy o systemie oświaty, pierwszy statut nowo utworzonej placówce nadaje organ założycielski, w tym przypadku Rada Miejska w Mosinie.

 

Załącznik nr 1 do uchwały nr LXV/478/10.pdf

Załącznik nr 2 do uchwały nr LXV/478/10.pdf


Uchwała nr LXV/477/10 w sprawie utworzenia Stowarzyszenia Metropolia Poznań

UCHWAŁA NR LXV/477/10

RADY MIEJSKIEJ W MOSINIE

z dnia 28 października 2010 r.

 

w sprawie utworzenia Stowarzyszenia Metropolia Poznań

 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 12, w związku z art. 84 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn.zm.), Rada Miejska w Mosinie uchwala, co następuje:

 

 

§ 1.

 

1.   Wyraża się wolę utworzenia wspólnie z Miastem Poznań, Powiatem Poznańskim i gminami wchodzącymi w skład Aglomeracji Poznańskiej, Stowarzyszenia Metropolia Poznań.

2.   Załącznikiem do uchwały jest Statut Stowarzyszenia Metropolia Poznań.

 

 

§ 2.

 

Reprezentantem Gminy Mosina w Stowarzyszeniu Metropolia Poznań będzie Burmistrz Gminy Mosina.

 

 

§ 3.

 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Mosina.

 

 

§ 4.

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 


UZASADNIENIE

 

           W dniu 15 maja 2007 r. władze gmin i powiatu poznańskiego, tworzące Aglomerację Poznańską, powołały wspólnie Radę Aglomeracji Poznańskiej. Przez trzy kolejne lata, działalność Rady Aglomeracji Poznańskiej, w zakresie współpracy członków Rady, zaowocowała utworzeniem Zarządu Transportu Miejskiego i Międzygminnego Związku Gospodarki Odpadami, organizacją kolejnych edycji Forum Gospodarczego Aglomeracji Poznańskiej, wydaniem wspólnej publikacji pod nazwą „Aglomeracja Poznańska”, przeprowadzeniem wspólnych warsztatów planistycznych, czy też utworzeniem wspólnego portalu internetowego. Ogromnym sukcesem Rady Aglomeracji Poznańskiej jest niewątpliwe powołanie jednostki badawczej pod nazwą Centrum Badań Metropolitalnych. Cetrum Badań Metropolitalnych, na podstawie szczegółowej diagnozy stanu gmin i powiatu tworzących Aglomerację Poznańską, opracowuje Strategię Aglomeracji Poznańskiej do roku 2020. Obecnie zakończył się etap szerokiego konsultowania projektu sporządzanej Strategii, tzw. Zielonej Księgi Aglomeracji Poznańskiej.

            Rada Aglomeracji Poznańskiej jest obecnie jedyną formą organizacyjną, obejmującą swoim działaniem cały obszar funkcjonalny Aglomeracji i tym samym stanowi zasadniczy element jej integracji. Złożoność życia społeczno–gospodarczego, gdzie realizacja niektórych zadań publicznych, takich na przykład jak transport, gospodarka odpadami, wykracza poza zakres działania pojedynczej gminy, wymaga lepszej, bardziej skoordynowanej i lepiej umocowanej prawnie instytucji. Dodatkowo opracowywanie projektu Strategii Aglomeracji Poznańskiej, tzn. Zielonej Księgi, a następnie jej przyjęcie i wdrożenie również wymaga powołania odpowiednio zorganizowanej instytucji. Innymi słowy, niektóre działania i obowiązki, ze względu na swoją specyfikę oraz koszty są łatwiejsze do przeprowadzenia przez związek gmin i powiatu niż przez jedną gminą. Dodatkowo współpraca gmin i powiatu oraz wymiana doświadczeń umożliwia wykonywanie zadań publicznych bardziej kompleksowo i tym samym taniej. Tym samym niezbędne jest powołanie właściwej instytucji.

            Najlepszą formą organizacyjną umożliwiającą współpracę gmin i powiatu tworzących Radę Aglomeracji Poznańskiej byłby wielozadaniowy związek gminno–powiatowy. Jednakże obecnie obowiązujące przepisy dają możliwości tworzenia albo związków gminnych albo związków powiatowych i nie dają możliwości tworzenia związków gminno–powiatowych. Z tego względu optymalną obecnie, pod względem prawnym, formą organizacyjną jest stowarzyszenie. Podkreślenia wymaga, iż trwają prace legislacyjne umożliwiające tworzenie wielozadaniowych związków łączących gminy i powiaty we wspólnym rozwiązywaniu wspólnych problemów.

            Stąd też celem podjęcia niniejszej uchwały jest powołanie do życia Stowarzyszenia Metropolia Poznań, celem wspólnego i lepszego wykonywania zadań, które dotyczą zarówno mieszkańców poszczególnych gmin i powiatu, jak i mieszkańców całej Aglomeracji Poznańskiej. Dodatkowo poprzez powołanie Stowarzyszenia możliwości współpracy między gminami i powiatem zostaną zinstytucjonalizowane i zyskają zaplecze techniczne i organizacyjne. Podkreślenia również wymaga, iż Statut stanowiący załącznik do niniejszej uchwały został uzgodniony przez członków Rady Aglomeracji Poznańskiej reprezentujących 22 jednostki samorządu terytorialnego.

 

Załącznik do uchwały nr LXV/477/10.pdf


Uchwała nr LXV/476/10 zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Gminy Mosina na rok 2010

UCHWAŁA NR  LXV/476/10

RADY MIEJSKIEJ W MOSINIE

z dnia 28  października 2010 r.

 

zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Gminy Mosina na rok 2010

 

               Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8. marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z póżn. zm.) oraz art. 212 w związku z art. 233 pkt. 3, art. 222, i art. 258 ustawy z dnia 27. sierpnia 2009 r.  o finansach  publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240), Rada Miejska  w Mosinie uchwala, co następuje:

 

W uchwale nr LIV/376/09 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 29. grudnia 2009 r. w sprawie budżetu Gminy Mosina na rok 2010, zmienionej uchwałami Rady Miejskiej w Mosinie nr LVI/384/10 z dnia 25. lutego 2010 r., nr LVII/396/10 z dnia 25. marca 2010 r., nr LX/414/10 z dnia 27. maja 2010 r., nr LXI/430/10 z dnia 29. czerwca 2010 r., nr LXII/432/10 z dnia 5. sierpnia 2010 r., nr LXIII/435/10 z dnia 26. sierpnia 2010 r. i nr LXIV/437/10 z dnia 29. września 2010 r. oraz zarządzeniami Burmistrza Gminy Mosina nr 563/2010 z dnia 30. kwietnia 2010 r., nr 589/2010 z dnia 18. czerwca 2010 r. nr 594/2010 z dnia 30 czerwca 2010 r. i nr 605/2010 z dnia 20. lipca 2010 r. wprowadza się następujące zmiany:

 

 

§ 1.

 

1)      § 1 otrzymuje brzmienie

 

 

„§1. 1. Ustala się dochody budżetu na rok 2010 w wysokości

68.930.747,14 zł

1)      dochody bieżące w kwocie 58.556.231,12 zł

 

2)      dochody majątkowe w kwocie 10.374.516,02 zł

 

2.  Dochody budżetu określa załącznik nr 1 

 

3.     Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:

 

1)      dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji 

               rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości  

               5.871.259,00 zł – zgodnie z załącznikiem nr 5

 

2)      dotacje celowe na realizację zadań wspólnych 

     realizowanych na podstawie porozumień z innymi 

     jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości

     1.772.903,00 zł – zgodnie z załącznikiem nr 4

 

3)     dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 13.000,00 zł – zgodnie z załącznikiem nr 4a.”

 

 

 

2) § 2 otrzymuje brzmienie:

 

 

„1. Ustala się wydatki budżetu na rok 2010 w wysokości

83.888.124,07 zł

2.      Wydatki budżetu określa załącznik nr 2 

 

3.      Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują:

 

1)     Wydatki bieżące w wysokości 58.248.236,76 zł

 

a)      wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

24.996.835,20 zł

b)      dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów 

     publicznych i spoza sektora finansów publicznych

     – zgodnie z załącznikiem nr 5a

 

6.901.259,00 zł

c)     wydatki na obsługę długu

970.000,00 zł

d)     wydatki z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

418.355,00 zł

2)   Wydatki majątkowe – zgodnie z załącznikiem nr 6 

25.639.887,31 zł

4.      Wydatki związane z wieloletnimi programami inwestycyjnymi z wyodrębnieniem wydatków na finansowanie poszczególnych programów w latach 2010 – 1012 – zgodnie z załącznikiem nr 7

5.      Kwota wydatków określona w ust. 1 obejmuje:

 

1)     wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 5.871.259,00 zł – zgodnie z załącznikiem nr 5”

2)     wydatki związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych na podstawie umów lub porozumień zawartych z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 2.851.684,00 zł – zgodnie z załącznikiem nr 4

3)     wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 13.000,00 zł – zgodnie z załącznikiem nr 4a.”
 

 

3)     § 4  otrzymuje brzmienie:

 

„Deficyt budżetu w wysokości 14.957.376,93 zł oraz planowane rozchody budżetu w kwocie 2.600.000,00 zł  sfinansowane zostaną przychodami ze sprzedaży obligacji na rynku krajowym w wysokości 16.000.000,00 zł, pożyczką z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu 835.000,00 zł oraz przychodami z tytułu innych rozliczeń krajowych w kwocie 722.376,93 zł (wolne środki) - zgodnie z załącznikiem nr 3.”

 

 

4)     § 10 otrzymuje brzmienie:

 

„Ustala się limit zobowiązań do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych do wysokości 16.935.000,00 zł, z tego na:

-       pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 100.000,00 zł,

-       finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 14.235.000,00 zł,

-       spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych w kwocie 2.600.000,00 zł.”

 

§ 2.

 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Mosina.

 

§ 3.

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i dotyczy roku budżetowego 2010.

 


 

U z a s a d n i e n i e

do uchwały z dnia 28 października 2010 r.

 

  1. Dochody:

 

-        Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa  zmniejsza się o kwotę 3.252.675,00 zł, co wynika z analizy sprzedaży mienia gminnego za III kwartały i prognoz sprzedaży do końca 2010 r.

 

-        Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa zwiększa się o kwotę 26.120,00 zł, w tym:

 

§        zwiększenie dochodów o kwotę 26.930,00 zł w związku z pismem Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Poznaniu z dnia 14 października 2010 r. Nr DPZ 790/2/2010. Dotacja przeznaczona jest na przeprowadzenie I tury wyborów, z wyjątkiem diet dla członków komisji wyborczych,

§        zmniejszenie dochodów o kwotę 810,00 zł na podstawie pisma Krajowego Biura Wyborczego z dnia 26 października 2010 r. Nr DPZ 3101-7/2010, uwzględniającego wykonanie dotacji przeznaczonej na diety członków komisji wyborczych – wybory Prezydenta RP.

 

-        Dział 801 Oświata i wychowanie zmniejsza się o kwotę 471.944,00 zł, w tym:

 

§        zmniejszenie dochodów o kwotę 472.646,00 zł z tytułu dotacji celowej przeznaczonej na zadanie inwestycyjne „Radosna Szkoła” w ramach rządowego programu  budowy prz4dszkolnych placów zabaw,

§        zwiększenie dochodów o kwotę 702,00 zł na podstawie zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego z dnia 5 października 2010 r. Nr FB.I-3.3011-336/10 informującego o przyznaniu środków na sfinansowanie kosztów prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego.

 

-        Dział 852 Pomoc społeczna zwiększa się o kwotę 38.717,00 zł, w tym:

 

§        4.000,00 zł dotacja Wojewody Wielkopolskiego na podstawie pisma z dnia 8 października Nr FB.I-3.3011-350/10 informującego o zwiększeniu dotacji przeznaczonej na sfinansowanie składek na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne,

§        1.000,00 zł dotacja Wojewody Wielkopolskiego na podstawie pisma z dnia 14 października 2010 r. Nr FB.I-4.3011-356/10 zwiększającego dotację przeznaczoną na wynagrodzenia za sprawowanie opieki na podstawie ustawy o pomocy społecznej,

§        6.543,00 zł dotacja Wojewody Wielkopolskiego na podstawie pisma z dnia 20 października 2010 r. Nr Fb.I-4.3011-354/10 informującego o zwiększeniu dotacji przeznaczonej na dofinansowanie realizacji programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”,

§        27.174,00 zł dotacja celowa przeznaczona na wypłatę zasiłków stałych – pismo Wojewody Wielkopolskiego z dnia 20 października 2010 r. Nr FB.I-2.3011-362/10.

 

-        Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza zwiększa się o kwotę 20.586,00 zł - środki przeznaczone na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym – pismo Wojewody Wielkopolskiego z dnia 14 października 2010 r. Nr FB.I-3.3011-359/10.

 

Łączne zmniejszenie dochodów wynosi 3.639.196,00 zł.

 

 

  1. Wydatki:

 

-       Dział 600 Transport i łączność zmniejsza się o kwotę 2.930.000,00 zł  w wyniku weryfikacji realizacji zadań inwestycyjnych – zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały.

 

-       Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa zwiększa się o kwotę 50.000,00 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące – koszty energii elektrycznej stacji zasilającej na ul. Gałczyńskiego.

 

-       Dział 710 Działalność usługowa zmniejsza się o kwotę 595.000,00 zł, w tym:

 

§        zmniejszenie o 600.000,00 zł wydatków bieżących związanych z kosztami planów zagospodarowania przestrzennego,

§        zwiększenie o kwotę 5.000,00 zł wydatków bieżących związanych z uporządkowaniem zbiorowych mogił w lasach w okolicy Sowinek i Nowinek.

 

-       Dział 750 Administracja publiczna zwiększa się o kwotę 25.000,00 zł z przeznaczeniem na bieżące wydatki związane z: kosztami wynajmu sali w MOK- 2.000,00 zł, zakupem usług remontowych - 2.000,00 zł (wymiana okna w Urzędzie), opłatą za telefon stacjonarny - 5.000,00 zł, zakupem papieru do urządzeń drukarskich i kserograficznych - 5.000,00 zł i 11.000,00 zł zwiększenie wydatków bieżących na promocję w wyniku wzrostu kosztów stoiska podczas Targów Regionów TOUR SALON 2010 i prezentacją Gminy Mosina w miesięczniku „Welcom to Poznań & Wielkopolska”.

 

-       Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa zwiększa się o kwotę 26.120,00 zł, w tym:

 

§        zwiększenie wydatków o kwotę 26.930,00 zł na podstawie pisma Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Poznaniu z dnia 14 października 2010 r. Nr DPZ 790/2/2010 - dotacja przeznaczona jest na przeprowadzenie I tury wyborów, z wyjątkiem diet dla członków komisji wyborczych,

§        zmniejszenie wydatków o kwotę 810,00 zł na podstawie pisma Krajowego Biura Wyborczego z dnia 26 października 2010 r. Nr DPZ 3101-7/2010, uwzględniającego wykonanie dotacji przeznaczonej na diety członków komisji wyborczych – wybory Prezydenta RP.

 

-       Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa zwiększa się wydatki o kwotę 13.000,00 zł – dotacja celowa z budżetu przeznaczona na zakup sprzętu przeciwpożarowego dla jednostek OSP. (finansowanie - Gmina 60%, MSWiA 40%). Ponadto dokonuje się przeniesienia wydatków między paragrafami w celu zapewnienia prawidłowości realizacji budżetu.

 

-       Dział 801 Oświata i wychowanie zmniejsza się o kwotę 32.873,00 zł, co wynika ze zmian wydatków bieżących ze szczególnym uwzględnieniem wniosków placówek oświatowych oraz zwiększeniem wydatków na płace w celu zapewnienia skutków podwyżek  od września 2010 r. i wzrostu wynagrodzeń dla osób prowadzących nauczanie indywidualne, wydatków majątkowych – zgodnie z zapisami załącznika nr 6 do uchwały oraz zwiększenia dotacji na sfinansowanie kosztów prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego.

 

-       Dział 852 Pomoc społeczna zwiększa się o kwotę 38.717,00 zł, w tym:

 

§        4.000,00 zł dotacja Wojewody Wielkopolskiego na podstawie pisma z dnia 8 października Nr FB.I-3.3011-350/10 informującego o zwiększeniu dotacji przeznaczonej na sfinansowanie składek na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne,

§        1.000,00 zł dotacja Wojewody Wielkopolskiego na podstawie pisma z dnia 14 października 2010 r. Nr FB.I-4.3011-356/10 zwiększającego dotację przeznaczoną na wynagrodzenia za sprawowanie opieki na podstawie ustawy o pomocy społecznej,

§        6.543,00 zł dotacja Wojewody Wielkopolskiego na podstawie pisma z dnia 20 października 2010 r. Nr Fb.I-4.3011-354/10 informującego o zwiększeniu dotacji przeznaczonej na dofinansowanie realizacji programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”,

§        27.174,00 zł dotacja celowa przeznaczona na wypłatę zasiłków stałych – pismo Wojewody Wielkopolskiego z dnia 20 października 2010 r. Nr FB.I-2.3011-362/10.

            Ponadto dokonuje się przeniesień wydatków bieżących na wniosek OPS w Mosinie.

 

-       Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej zmniejsza się o kwotę 2.600,00 zł w wyniku zmniejszenia dotacji dla organizacji pożytku publicznego – środki pozostałe po zrealizowaniu zadania.

 

-       Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza zwiększa się o kwotę 82.115,00 zł – zmiana ta uwzględnia przeniesienia wydatków na wniosek placówek oświatowych, wzrost wynagrodzeń, dotację na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym – pismo Wojewody Wielkopolskiego z dnia 14 października 2010 r. Nr FB.I-3.3011-359/10 oraz zmiany dotacji na zadania pożytku publicznego po rozliczeniu zadań z zakresu wypoczynku letniego i zadania „Maluch też potrafi pomóc”.

 

-       Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zwiększa się o kwotę 68.325,00 zł, w tym:

 

§        zwiększenie środków o: 50.000,00 zł z przeznaczeniem na gospodarkę odpadami, 150.000,00 zł na zakup energii elektrycznej (oświetlenie uliczne), 5.000,00 zł oświetlenie placów zabaw, oraz 13.325,00 zł tytułem składki członkowskiej na rzecz Związku Międzygminnego „Schronisko dla zwierząt – SCHRONISKO” w kwocie 0,50 zł od mieszkańca według stanu na 31 grudnia 2009 r.

§        zmniejszenie o kwotę 150.000,00 zł wydatków majątkowych – zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały.

  

-       Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zwiększa się o kwotę 13.000,00 zł z tytułu dotacji dla Mosińskiego Ośrodka Kultury w Mosinie. Uzasadnienie zwiększenia dotacji na rok bieżący wynika z faktu, iż zwiększone są koszty bieżące utrzymania obiektu (klimatyzacja, energia elektryczna, energia cieplna). Dotacja na rok 2010 była na poziomie dotacji ubiegłorocznej.

 

-       Dział 926 zwiększa się o kwotę 5.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup sprzętu audiowizualnego dla OSiR w Mosinie, na potrzeby szkoleniowe drużyn piłkarskich. 

 

Łączne zmniejszenie wydatków wynosi 3.239.196,00 zł.

 

  1. Deficyt budżetu wynosi 14.957.376,93 zł i sfinansowany zostaje zgodnie z zapisami zawartymi w załączniku nr 3 do uchwały.

 

  1. Zmienia się brzmienie § 10 uchwały nr LXI/430/10 z dnia 29 grudnia 2009 r. ustalając limit zobowiązań do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w wysokości 16.935.000,00 zł. Zmiana uwzględnia wyrażenie zgody na zaciągnięcie pożyczek z WFOŚiGW w Poznaniu w kwocie 435.000,00 zł oraz 400.000,00 zł, z przeznaczeniem na realizację wydatków majątkowych.

 

  1. Prostuje się zapis §2 w uchwale Rady Miejskiej w Mosinie Nr LXIV/437/10 z dnia  29 września 2010 r., uwzględniając zmiany planu wydatków związanych z realizacją zadań wspólnych realizowanych na podstawie umów lub porozumień zawartych z innymi jednostkami samorządu terytorialnego – zgodnie z załącznikiem nr 4.

Załączniki do uchwały nr LXV/476/10.pdf


Uchwała nr LXV/475/10 w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania wekslowego

UCHWAŁA NR LXV/475/10

RADY MIEJSKIEJ W MOSINIE

z dnia 28 października 2010 r.

 

w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania wekslowego

 

 

Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), Rada Miejska w Mosinie uchwala, co następuje:

 

 

§ 1.

 

Wyraża się zgodę na zaciągnięcie zobowiązania wekslowego poprzez wystawienie weksla in blanco jako zabezpieczenie zwrotu kwoty 400.000,00 zł (słownie: czterysta tysięcy złotych) wraz z ewentualnymi odsetkami, dotyczącej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.

 

 

§ 2.

 

Pożyczka przeznaczona jest na sfinansowanie zadania inwestycyjnego pod nazwą: „Czarnokurz – aktualizacja koncepcji odwodnienia, projekt techniczny i budowa ul. Wodnej, Kopernika, Wysokiej, Czarnokurz, Leśnej, Świerkowej, Chopina”, w części dotyczącej budowy II etapu kanalizacji deszczowej w ul. Wodnej w Mosinie.

 

 

§ 3.

 

Zabezpieczenie w formie weksla in blanco następuje na wypadek nie wywiązania się przez Gminę Mosina z zobowiązania dotyczącego przeznaczenia środków z udzielonej pożyczki na zadanie, o którym mowa w § 2.

 

 

§ 4.

 

Źródłem zabezpieczenia zobowiązania wekslowego będą dochody własne Gminy Mosina.

 

 

§ 5.

 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Mosina.

 

 

§ 6.

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

UZASADNIENIE

 

            Gmina Mosina złożyła wniosek w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu o przyznanie pożyczki w kwocie 400.000,00 zł na realizację zadania inwestycyjnego pod nazwą: „Czarnokurz – aktualizacja koncepcji odwodnienia, projekt techniczny i budowa ul. Wodnej, Kopernika, Wysokiej, Czarnokurz, Leśnej, Świerkowej, Chopina”, w części dotyczącej budowy II etapu kanalizacji deszczowej w ul. Wodnej w Mosinie.

            Pismem z dnia 12 października 2010 r. WFOŚiGW zawiadomił Gminę Mosina, że planuje udzielenie pożyczki do kwoty 400.000,00 zł, z oprocentowaniem w wysokości 0,5 stopy redyskonta weksli w stosunku rocznym, liczonym od niespłaconych kwot kapitału, lecz nie mniej niż 3 %, z możliwością umorzenia pożyczki do wysokości 5 %.

  Jednym z wymaganych dokumentów przez WFOŚiGW jest uchwała Rady Miejskiej upoważniającej Burmistrza do zaciągnięcia zobowiązania wekslowego. Brak takiego upoważnienia spowoduje odrzucenie wniosku o przyznanie pożyczki.


Uchwała nr LXV/474/10 w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

UCHWAŁA NR LXV/474/10 

RADY MIEJSKIEJ W MOSINIE

z dnia 28 października 2010 r.

 

w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. c ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.), art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.), Rada Miejska w Mosinie uchwala, co następuje:

 

 

§ 1.

 

Gmina Mosina zaciągnie pożyczkę w wysokości 400.000,00 zł (słownie: czterysta tysięcy złotych) z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu z przeznaczeniem na sfinansowanie zadania inwestycyjnego pod nazwą: „Czarnokurz – aktualizacja koncepcji odwodnienia, projekt techniczny i budowa ul. Wodnej, Kopernika, Wysokiej, Czarnokurz, Leśnej, Świerkowej, Chopina”, w części dotyczącej budowy II etapu kanalizacji deszczowej w ul. Wodnej w Mosinie.

 

 

§ 2.

 

Spłata pożyczki, o której mowa w § 1, nastąpi w latach 2011-2014 z dochodów własnych Gminy.

 

 

§ 3.

 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Mosina.

 

 

§ 4.

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 


UZASADNIENIE

 

               Zakres prac inwestycyjnych związanych z odwodnieniem ulic może być współfinansowany ze środków pozyskanych z WFOŚiGW w Poznaniu. Pożyczki przyznawane przez Fundusz mają preferencyjne oprocentowanie – 0,5 stopy redyskonta weksli w stosunku rocznym, liczonym od niespłaconych kwot kapitału, lecz nie mniej niż 3 %. Maksymalny okres spłaty wynosi 6 lat i liczony jest od daty podpisania umowy. Ponadto istnieje możliwość umorzenia pożyczki do wysokości 5 %. Przyznane środki zostaną wykorzystane na budowę II etapu kanalizacji deszczowej w ulicy Wodnej w Mosinie, realizowanej w ramach zadania inwestycyjnego pod nazwą: „Czarnokurz – aktualizacja koncepcji odwodnienia, projekt techniczny i budowa ul. Wodnej, Kopernika, Wysokiej, Czarnokurz, Leśnej, Świerkowej, Chopina”.


Uchwała nr LXV/473/10 w sprawie obniżenia ceny skupu 1 dt żyta dla celów podatku rolnego na rok 2011


Uchwała nr LXV/472/10 w sprawie określenia stawek opłaty targowej na rok 2011


Uchwała nr LXV/471/10 w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych na rok 2011


Uchwała nr LXV/470/10 w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości na rok 2011

Uchwała nr LXV/470/10.pdf

Uchwała nr LXV/469/10 w sprawie określenia trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania

UCHWAŁA NR LXV/469/10

RADY MIEJSKIEJ W MOSINIE

z dnia 28 października 2010 r.

 

w sprawie określenia trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania

 

 

            Na podstawie art. 9a ust. 15 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. Nr 180, poz. 1493 z późn. zm.), Rada Miejska w Mosinie określa:

 

 

TRYB I SPOSÓB POWOŁYWANIA I ODWOŁYWANIA CZŁONKÓW ZESPOŁU INTERDYSCYPLINARNEGO ORAZ SZCZEGÓŁOWE WARUNKI

JEGO FUNKCJONOWANIA

 

§ 1.

 

Tryb i sposób powoływania członków zespołu interdyscyplinarnego

 

1.     Burmistrz Gminy Mosina występuje do podmiotów, wskazanych w art. 9a ust. 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, celem wyznaczenia przez te podmioty przedstawicieli do pracy w zespole interdyscyplinarnym, zwanym dalej „Zespołem”.

2.     Spośród wyznaczonych przez podmioty, o których mowa w ust. 1, przedstawicieli, Burmistrz Gminy Mosina powołuje Zespół.

 

 

§ 2.

 

Tryb i sposób odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego

 

Burmistrz Gminy Mosina odwołuje członka Zespołu:

1)      na jego wniosek, po zajęciu stanowiska przez podmiot, którego jest przedstawicielem;

2)      na wniosek podmiotu, którego jest on przedstawicielem;

3)      na wniosek Przewodniczącego Zespołu w uzasadnionych przypadkach.

 

 

§ 3.

 

Szczegółowe warunki funkcjonowania zespołu interdyscyplinarnego

 

1.     Posiedzenia Zespołu odbywać się będą w Mosińskim Ośrodku Kultury w Mosinie, ul. Dworcowa 4, w terminach wyznaczonych przez Przewodniczącego Zespołu.

2.     Pierwsze posiedzenie Zespołu zwołuje i prowadzi do chwili wyboru przewodniczącego, przedstawiciel Ośrodka Pomocy Społecznej w Mosinie.

3.     Zespół na pierwszym posiedzeniu spośród jego członków wybiera: Przewodniczącego, Zastępcę i Sekretarza.

4.     Posiedzenia prowadzi Przewodniczący Zespołu, w przypadku jego nieobecności, Zastępca  Przewodniczącego lub inna wyznaczona przez Przewodniczącego osoba.

5.     Protokoły obrad sporządza Sekretarz Zespołu.

6.     Protokół zawiera:

1)      wykaz spraw rozpatrywanych na posiedzeniu,

2)      postanowienia zespołu.

7.     Dokumentację przechowuje Ośrodek Pomocy Społecznej w Mosinie, który zgodnie z art. 9a ust. 9 powołanej na wstępie ustawy, zapewnia obsługę organizacyjno-techniczną Zespołu.

8.     Zespół w indywidualnych przypadkach może tworzyć grupy robocze, w skład której wchodzą przedstawiciele wskazani w art. 9a ust. 11 i 12 powołanej na wstępie ustawy.

9.     Grupa robocza działa w zależności od potrzeb zgłaszanych przez Zespół lub wynikających z problemów występujących w indywidualnych przypadkach.

10. W zależności od typu sprawy, członkowie grupy:

1)      badają sytuację rodziny, problemy w niej występujące;

2)      kierują strony do konkretnej osoby z grupy, w której kompetencji jest dane działanie.

 

 

§ 4.

 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Mosina.

 

 

§ 5.

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 

UZASADNIENIE

 

            Art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. Nr 180, poz. 1493 z późn. zm.) nałożył na gminy obowiązek stworzenia gminnego systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie, poprzez:

-        opracowanie i realizację Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie;

-        prowadzenie poradnictwa i interwencji w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie;

-        zapewnienie osobom, dotkniętym przemocą w rodzinie, miejsc w ośrodkach wsparcia;

-        tworzenie zespołów interdyscyplinarnych.

W powołanej na wstępie ustawie, ustawodawca wskazał w art. 9a ust. 15 radę gminy jako organu do szczegółowego określenia sposobu i trybu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania.
Zespół interdyscyplinarny realizuje zadania zawarte w Gminnym Programie Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie. Program określa kierunki działań, wskazuje zadania pomocowe kierowane do poszczególnych członków rodzin, w których przemoc występuje oraz proponuje działania zwiększające kompetencje i  profesjonalizm osób udzielających pomocy. Uwzględnia też problemy różnych grup społecznych doznających przemocy w rodzinie oraz odpowiada na istniejące potrzeby wskazywane przez społeczności lokalne. Wyznacza także zadania, które należy bezwzględnie podjąć, np. dotyczące ochrony praw osób najsłabszych, w szczególności dzieci.

Realizacja zadań zawartych w Programie pozwoli na systemowe podejście do problemu przemocy w rodzinie oraz skuteczne podejmowanie działań kierowanych do rodzin, w których ten problem występuje.


Uchwała nr LXV/468/10 w sprawie uchwalenia „Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Mosina”

UCHWAŁA NR LXV/468/10

RADY MIEJSKIEJ W MOSINIE

z dnia 28 października 2010 r.

 

w sprawie uchwalenia „Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Mosina”

 

 

            Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 6 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. Nr 180, poz. 1493 z późn. zm.), Rada Miejska w Mosinie uchwala:

 

 

GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE

ORAZ OCHRONY OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE W GMINIE MOSINA

 

§ 1.

 

ROZDZIAŁ I

ZAŁOŻENIA WSTĘPNE

 

„Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie” został opracowany w oparciu o ustawę z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. Nr 180, poz. 1493 z późn. zm.), z której wynika, że do zadań własnych gminy należy tworzenie gminnego systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie, w tym: opracowanie i realizacja gminnego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie, prowadzenie poradnictwa i interwencji w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, zapewnienie osobom dotkniętym przemocą w rodzinie miejsc w ośrodkach wsparcia oraz tworzenie zespołów interdyscyplinarnych.

Ustawa o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie zobowiązała Radę Ministrów do przyjęcia Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, przyjętego Uchwałą Nr 162/2006 Rady Ministrów z dnia 25 września 2006 r., którego zadaniem jest wprowadzenie w życie szerokiego spektrum działań, mających na celu zarówno zwrócenie uwagi opinii publicznej na zjawisko przemocy w rodzinie, jak i przeciwdziałanie przemocy w rodzinie oraz zwiększenie profesjonalizmu służb społecznych w udzielaniu pomocy ofiarom przemocy rodzinnej, a także w podejmowaniu odpowiednich działań wobec sprawców. Krajowy Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie powstał we współpracy Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej z Ministerstwem Spraw Wewnętrznych i Administracji, Ministerstwem Sprawiedliwości, Ministerstwem Zdrowia, Ministerstwem Edukacji Narodowej i stanowi wzorzec do tworzenia gminnych programów przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

 

 

ROZDZIAŁ II

OPIS PROBLEMU

 

Rodzina jest najważniejszym środowiskiem w życiu człowieka, kształtującym osobowość, system wartości, poglądy, styl życia. Rodzice czy opiekunowie są wzorem dla dzieci. Ważną rolę w prawidłowo funkcjonującej rodzinie odgrywają wzajemne relacje pomiędzy rodzicami, oparte na miłości i zrozumieniu. W przypadku dezorganizacji, rodzina nie jest w stanie realizować podstawowych zadań, role wewnątrzrodzinne ulegają zaburzeniu, łamane są reguły, a zachowania poszczególnych członków rodziny stają się coraz bardziej niezgodne z normami prawnymi i moralnymi oraz oczekiwaniami społecznymi.

Przemoc domowa to jednorazowe albo powtarzające się umyślne działanie bądź zaniechanie działań, naruszające prawa albo dobra osobiste członków rodziny, w szczególności narażające te osoby na niebezpieczeństwo utraty życia, zdrowia, naruszającegodność, nietykalność cielesną, wolność, w tym seksualną, powodujące szkody na ich zdrowiu fizycznym lub psychicznym, a także wywołujące cierpienia i krzywdy moralne u osób dotkniętych przemocą.

Przemoc doznana w rodzinie rodzi konsekwencje niezmiernie głębokie i szkodliwe, może być skutkiem, jak i przyczyną dysfunkcji w rodzinie.

Zjawisko przemocy nie jest jednoznaczne. Wyróżniamy kilka rodzajów przemocy: fizyczną, psychiczną, seksualną, ekonomiczną, zaniedbanie. Ofiarami przemocy są na ogół kobiety i dzieci, rzadko mężczyźni. Sprawcy przemocy są bezwzględni: zniewalają swe ofiary, stosując wobec nich groźby i demonstracje swej siły. Natomiast ofiary w obliczu przemocy są zwykle bierne, rzadko sięgają po asertywne, a nawet agresywne formy zachowania.

         Ich wyróżniającą cechą jest silne poczucie winy i przypisywanie sobie odpowiedzialności za akty agresji.

Stosowanie przemocy prowadzi do niskiej samooceny ofiary, poczucia bezsilności, ciągłego niepokoju, depresji, chorób związanych ze stresem. Szczególnie dramatyczne konsekwencje przemocy zauważa się u dzieci. Powoduje ona w ich psychice nieodwracalne skutki, które mogą dać znać o sobie dopiero w dorosłym życiu. Dlatego też większość ofiar przemocy potrzebuje pomocy innych, bez tego same nigdy nie zdobędą się na odwagę, żeby przeciwstawić się stosowaniu wobec nich przemocy.

Z uwagi na powyższe fakty, konieczne jest podjęcie działań zmierzających w kierunku edukacji społeczeństwa, dostarczając wiedzy o zjawisku przemocy i sposobach radzenia sobie z problemem. Niezbędne jest również zapewnienie profesjonalnej pomocy interwencyjnej i terapeutycznej ofiarom przemocy, ze szczególnym uwzględnieniem krzywdzonych dzieci.

Mimo, że w relacjach międzyludzkich przemoc istniała od zawsze, ale mówiono o niej niewiele, jakby nie postrzegając jej jako poważnego zaburzenia w funkcjonowaniu rodziny, które prowadzi do poważnych naruszeń norm moralnych i prawnych, tragicznych skutków psychologicznych, a w skrajnych przypadkach do poważnych okaleczeń czy zabójstw.

Przemoc domowa może być zarówno skutkiem, jak i przyczyną dysfunkcji w rodzinie, bez wątpienia należy zaklasyfikować ją do kategorii zachowań negatywnych o dużej szkodliwości społecznej.

Przemoc w rodzinie jest zjawiskiem, które dopiero od kilkunastu lat istnieje w świadomości społecznej w naszym kraju i jest przedmiotem świadomych, skoordynowanych działań zaradczych. W grudniu 1995 r. uchwalono Polską Deklarację w Sprawie Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz powołano Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia”, a od 1 października 1998 r. funkcjonuje w naszym kraju procedura „Niebieskich Kart”.

Próbą podjęcia celowych, zamierzonych oraz jednolitych działań na rzecz zapobiegania przemocy w rodzinie jest ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. Nr 180, poz. 1493 z późn. zm.).

Ustawa ta została uchwalona w celu zwiększenia skuteczności przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz inicjowania i wspierania działań polegających na podnoszeniu świadomości społecznej w zakresie przyczyn i skutków przemocy w rodzinie.

 

 

ROZDZIAŁ III

ZJAWISKO PRZEMOCY W RODZINIE NA TERENIE GMINY MOSINA

 

1. CHARAKTERYSTYKA GMINY MOSINA

          Gmina Mosina jest jedną z największych gmin w aglomeracji poznańskiej. Położona jest 18 km od stolicy Wielkopolski - Poznania, otoczona kompleksami leśnymi oraz Wielkopolskim Parkiem Narodowym.

          Prawa miejskie Mosina uzyskała 1302 r., a w XV w. otrzymała herb – królewskiego orła.

          Okres II wojny światowej to bolesne wspomnienia dla Mosiny. W czasie niemieckiej okupacji z miasta wysiedlono 57 rodzin, aresztowano i umieszczono w obozach zagłady 513 osób, w tym 58 mosińskich dzieci. Po wyzwoleniu Mosina należała do jednych z najintensywniej rozwijających się miast w Wielkopolsce.

          Przełom lat 80-tych i 90-tych przyniósł Mosinie liczne zmiany, związane z transformacją gospodarczą i budową społeczeństwa obywatelskiego. Tworzyły się organizacje oraz nawiązywano współpracę z zagranicznymi miastami. W miarę wzrostu budżetu coraz więcej widocznych jest inwestycji. Mosina staje się jedną z największych gmin aglomeracji poznańskiej, o doskonałej lokalizacji, z bardzo dobrą infrastrukturą, w której warto inwestować. Czynnikami zachęcającymi do lokalizacji nowych inwestycji i zakładania firm są: niskie podatki lokalne, dobrze rozbudowana, nowoczesna i łatwo dostępna sieć infrastruktury technicznej, korzyści płynące z przynależności do blisko 1 mln aglomeracji poznańskiej oraz pomoc w uzyskaniu wymaganych prawem pozwoleń inwestycyjnych.

 Miasto Mosinę dzieli na dwie części Kanał Mosiński. Z uwagi na bliską odległość od Poznania, duża część mieszkańców znajduje zatrudnienie w Poznaniu lub w pobliżu Poznania. Dla młodzieży Poznań jest siedzibą wyższych uczelni, szkół średnich oraz życia towarzyskiego. 

          Jednak dla większości mieszkańców Mosina jest prawdziwą małą ojczyzną, w której znajdują się: szkoły podstawowe, gimnazja, szkoła średnia, przedszkola oraz łatwy dostęp do placówek służby zdrowia i opieki społecznej.

          Połowa ludności Gminy Mosina, liczącej na dzień 31 grudnia 2009 r. - 26 550 osób, mieszka w Mosinie, pozostała część zamieszkuje w 21 sołectwach.

          Miasto Mosina stanowi ośrodek administracyjny gminy oraz lokalne centrum handlu i usług, zwłaszcza dla odległych wiosek.

          Życie mieszkańców Mosiny koncentruje się wokół rynku oraz wzdłuż ulic Niezłomnych i Dworcowej. Rynek nosi nazwę Plac 20 Października dla upamiętnienia dnia w 1939 roku, kiedy niemiecki okupant rozstrzelał 15 mieszkańców miasta i okolicznych wiosek.

          W północnej części rynku mieści się Urząd Miejski, w którym ma siedzibę Rada Miejska, Burmistrz Gminy, dwóch zastępców Burmistrza, Sekretarz Gminy, Skarbnik Gminy i około 70 urzędników i audytor.

W Urzędzie znajduje się: Urząd Stanu Cywilnego, Referat Budżetowo-Finansowy, Referat Działalności Gospodarczej i Ochrony Zdrowia, Referat Ewidencji Ludności, Referat Ochrony Środowiska, Referat Inwestycji, Referat Geodezji, Referat Oświaty oraz audyt wewnętrzny prowadzony od roku 2003.

Zgodnie z ustawą z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, zadania nałożone na gminę wykonywane są również przez jednostki organizacyjne Gminy Mosina, takie jak: Ośrodek Pomocy Społecznej, Mosińska Biblioteka Publiczna, Mosiński Ośrodek Kultury, Zakład Usług Komunalnych, Ośrodek Sportu i Rekreacji, Zespół Szkół, gimnazja, szkoły podstawowe,  przedszkola.

          Pomimo dobrze funkcjonujących instytucji, pomagających w rozwiązywaniu problemów społecznych na terenie gminy Mosina, problem przemocy istnieje i należy dołożyć wszelkich starań, by zjawisko przemocy zlikwidować, a przynajmniej zminimalizować.

Jednym z problemów prowadzącym do rozbicia rodziny, do ubóstwa, do przemocy w rodzinie, jest alkoholizm, jednego bądź obydwóch rodziców lub narkomania. Przemoc w rodzinach, w których nie ma uzależnień, jest rzeczą sporadyczną, często ukrywaną, ale nie wykluczoną. Jest rzeczą oczywistą, że najbardziej w takiej sytuacji cierpią dzieci. Brak pożywienia, awantury, przemoc, nie służą prawidłowemu funkcjonowaniu rodziny. Rodzina jest podstawową jednostką, w której wyrasta nowe pokolenie, mające brać wzorce do dalszego życia.

          Jedną z przyczyn przemocy w rodzinie, jak już wspomniano, jest alkoholizm. Alkoholizm to choroba,  która  postępuje, jest nieuleczalna i bez pomocy człowiek uzależniony nie jest w stanie sobie sam pomóc. Drastycznym zmianom ulega stan psychiki. Dramat występujący w rodzinie, gdzie jest osoba uzależniona, obejmuje przede wszystkim najbliższą rodzinę, tj. żonę, męża, dzieci. Zaburzenia emocjonalne osoby uzależnionej doprowadzają do demoralizacji członków rodziny, do przebywania w ciągłym stresie, do przemocy, utraty pracy i przede wszystkim do rozbicia rodziny.

 W trosce o dobro rodziny, ustawodawca nałożył na gminy, ustawą z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2007 r. Nr 70, poz. 473 z późn. zm.),  tworzenie i realizację gminnych programów profilaktyki i przeciwdziałania alkoholizmowi, których celem jest pomoc nie tylko osobom uzależnionym, ale przede wszystkim ich rodzinom, a w szczególności dzieciom.

          Ustawa nałożyła konkretne zadania związane z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych oraz zapewniła bezpłatną formę pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej osobom uzależnionym, rodzinie, dzieciom. Często problem związany z alkoholizmem pociąga za sobą przemoc, nie tylko fizyczną, ale i psychiczną.

          Zadania realizowane przez gminę w ramach gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych obejmują nie tylko rodziny z problemami alkoholowymi, ale także związane z narkomanią i przemocą w rodzinie.

          W tym zakresie pomoc gminy osobom z różnymi problemami społecznymi, a także z problemami przemocy polega na:

-         prowadzeniu punktów konsultacyjno–terapeutycznych;

-         prowadzeniu grup wsparcia;

-         organizowaniu obozów terapeutycznych;

-         organizowaniu wypoczynku letniego dla dzieci z rodzin, w których są problemy uzależnień (alkoholizm, narkomania, lekomania, przemoc);

-         prowadzeniu świetlic opiekuńczo-wychowawczych z pomocą psychologiczną;

-         organizowaniu programów profilaktycznych;

-         organizowaniu szkoleń.

          Gminne komisje rozwiązywania problemów alkoholowych powoływane przez wójta, burmistrza czy prezydenta, zgodnie z powołaną wyżej ustawą, które tworzą gminny program, wybierają działania możliwe do zrealizowania i niezbędne dla potrzeb środowiska, by pomóc rodzinom nie tylko uzależnionym, ale także rodzinom, w których występuje przemoc.

          Obok alkoholizmu, narkomania jest również przyczyną awantur, przemocy nie tyko fizycznej, ale przede wszystkim psychicznej w rodzinie.

          Podstawowym zadaniem samorządu terytorialnego jest zwiększenie dostępności terapii dla wszystkich mieszkańców gminy, w których występują problemy nie tylko dotyczące uzależnień, ale także problemy, w których występuje przemoc.

Szkody zdrowotne wywołane alkoholem, narkotykami oraz innymi środkami powodującymi uzależnienia, w tym także przemoc, nie ograniczają się do szkód występujących u osób uzależnionych, lecz dotyczą także członków ich rodzin. Żyją oni w stanie permanentnego stresu, co staje się przyczyną wystąpienia u nich stałych zaburzeń związanych z przystosowaniem, określanych mianem współuzależnienia.

 Udzielanie pomocy dzieciom z rodzin z problemem alkoholowym, narkotykowym oraz problemami związanymi z przemocą, są jednym z priorytetowych zadań, które podejmują samorządy terytorialne w ramach realizacji gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnego programu przeciwdziałania narkomanii, a obecnie gminnego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie. Wynika to z ogromu cierpienia, na jakie narażone są te dzieci. Zaburzenia życia rodzinnego, wynikające z uzależnień, sprawiają, że dzieci nie mogą liczyć na wsparcie i pomoc wewnątrzrodzinną uzależnionego i współuzależnionego rodzica. Pomoc musi nadejść z zewnątrz.

Stąd jednym z najważniejszych zadań w realizacji gminnych programów było stworzenie lokalnego systemu pomocy psychologicznej dla dzieci z rodzin z problemami społecznymi wraz  z zapleczem działań różnych instytucji mających na celu pomoc dziecku i rodzinie.

W trosce o dzieci stworzono na przestrzeni kilku lat 7 świetlic opiekuńczo-wychowawczych, do których uczęszczają dzieci z rodzin, w których jest nie tylko problem alkoholowy, narkotykowy, ale problem przemocy czy  ubóstwa.

Dzieci otrzymują pomoc psychologiczną, pomoc w nauce, korzystają z dożywiania, uczestniczą w zajęciach rozwojowych, korzystają z ofert spędzania wolnego czasu.

Działająca Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Mosinie składa się z 7 członków i przewodniczącej. Do Komisji zgłasza się rocznie około 25-30 nowych uzależnionych osób, potrzebujących pomocy specjalistów.

Dwa Punkty Konsultacyjne i dwie Grupy Wparcia, AA, Poradnie Terapii Uzależnień, pomimo bardzo aktywnych działań, nie są w stanie pomóc wszystkim potrzebującym uzależnionym i ich rodzinom.

Problem uzależnienia od alkoholu, narkomanii, czy przemoc domowa nie jest problemem tylko i wyłącznie rodziny. Jest to problem całego społeczeństwa.

Z uwagi, iż przemoc dotyka najbardziej dzieci, należy szczególną troską objąć te grupę, a członkom rodzin wskazać miejsca, w których pomoc otrzymają.

Ośrodek Pomocy Społecznej, Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych współpracują z instytucjami: Policją, kuratorami sądowymi, sąsiednimi ośrodkami pomocy społecznej, organizacjami pozarządowymi i charytatywnymi, instytucjami, poradniami terapii uzależnień, zakładami lecznictwa zamkniętego w zakresie przemocy w rodzinie.

Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie, będzie dodatkową formą działań skierowaną na pomoc rodzinie krzywdzonej.

 

2.   DANE OGÓLNE:

1)      Liczba ludności na dzień 31.12.2009 r.                       -          26 550 mieszkańców.

2)      Dane statystyczne dotyczące przemocy z następujących instytucji:

a)      Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Mosinie,

b)      2 Punktów Konsultacyjnych w Mosinie,

c)      Poradni Terapii Uzależnień „Wilda” w Poznaniu,

d)      Ośrodka Pomocy Społecznej w Mosinie.

3)     Analiza danych:

a)     w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Mosinie w latach 2008 – 2009 nie ujawniły się przypadki dzieci i młodzieży z gminy Mosina doświadczających przemocy w rodzinie;

b)     Poradnia Terapii Uzależnień „Wilda” w Poznaniu w roku 2008 zanotowała 8 osób z gminy Mosina stosujących przemoc wobec rodziny, natomiast 3 osoby w roku 2009;

c)     W wyniku przeprowadzonej analizy danych z 2 Punktów Konsultacyjno-Terapeutycznych, działających na terenie Mosiny, wynika, że na 84 osoby zarejestrowane w roku 2008, 61 osób doznało przemocy w rodzinie, natomiast w roku 2009 na zarejestrowanych 76 osób, z przyczyny przemocy udzielono 60 osobom pomocy;

d)     Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Mosinie w roku 2008 zarejestrowała 68 nowych osób zgłoszonych do podjęcia leczenia, z tego 21 osób to sprawcy przemocy, zarówno fizycznej, psychicznej, jak i ekonomicznej. Rok 2009 to 56 nowych osób zgłoszonych do podjęcia leczenia, z których 21 to sprawcy przemocy w rodzinie. Przemoc występująca w rodzinach nie dotyczy tylko osób dorosłych. Ofiarami często są dzieci, które wymagają natychmiastowej pomocy;

e)     z danych uzyskanych z Ośrodka Pomocy Społecznej w Mosinie wynika, że 48 rodzin objętych jest opieką z powodu przemocy w rodzinie, a dzieci kierowane do świetlic opiekuńczo-wychowawczych, w których uzyskują pomoc nie tylko wychowawczą, ale i psychologiczną.

Z przytoczonych danych wynika, że przemoc dotyczy nie tylko dzieci, ale także dorosłych. Dane wskazują, że problem przemocy dotyczy zarówno dzieci, żony, ale i  pojawia się również problem przemocy wobec mężczyzn.

 

 

ROZDZIAŁ IV

WNIOSKI Z PRZEPROWADZONEJ DIAGNOZY

 

         Na podstawie badań, przeprowadzonych w III kwartale 2010 r., stwierdza się, że „Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie” powinien być ukierunkowany przede wszystkim na prowadzenie poradnictwa i interwencji w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, w szczególności poprzez działania edukacyjne służące wzmocnieniu opiekuńczych i wychowawczych kompetencji rodziców w rodzinach zagrożonych przemocą, zapewnienie osobom, dotkniętym przemocą w rodzinie, miejsc w ośrodkach wsparcia oraz szeroką pomoc w zakresie poprawy sytuacji w rodzinie.

 

 

ROZDZIAŁ V

ZDEFINIOWANE PROBLEMY W ŚRODOWISKU

 

1.     W wyniku przeprowadzonej diagnozy, stwierdza się, że głównym problemem na administrowanym terenie, przemoc w rodzinie jest następstwem uzależnienia członków rodzin od alkoholu i  środków psychoaktywnych.

2.      Po rozpoznaniu problemu przemocy stwierdzono, że przyczynami zjawiska jest:

1)      niewydolność rodziny,

2)      niska cena alkoholu i narkotyków,

3)      duża dostępność alkoholu i środków psychoaktywnych,

4)      ograniczona ilość działań profilaktycznych skierowanych do osób dorosłych,

5)      agresja wśród dzieci i młodzieży.

3.     Wyżej wymienione przyczyny przemocy prowadzą do powstania negatywnych skutków w postaci:

1)     wzrostu przestępczości związanej z ucieczkami z domu i zdobyciem papierosów, alkoholu itp.;

2)     długotrwałego i kosztownego leczenia;

3)     długotrwałej rehabilitacji;

4)     zaniku więzi rodzinnej;

5)     tworzenia nieformalnych grup.

 

 

ROZDZIAŁ VI

CELE PROGRAMU

 

1.      Cel ogólny:

      Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie oraz zwiększenie skuteczności pomocy dla rodzin, w których występuje przemoc.

2.      Cele szczegółowe Programu:

1)      podniesienie świadomości społecznej na temat zjawiska przemocy w rodzinie;

2)     zwiększenie dostępności i efektywności działań profilaktycznych dotyczących przeciwdziałania przemocy w rodzinie, adresowanych do różnych grup społecznych;

3)     zwiększenie kompetencji zawodowych pracowników służb, instytucji i organizacji zajmujących się przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie;

4)     zapewnienie kompleksowej pomocy rodzinom, w których występuje przemoc, z uwzględnieniem potrzeb wszystkich członków rodzin;

5)     zintegrowanie środowisk i działań na rzecz ograniczania zjawiska przemocy w rodzinie.

 

 

ROZDZIAŁ VII

REALIZACJA  PROGRAMU 

 

1.      Podniesienie świadomości społecznej na temat zjawiska przemocy w rodzinie:

1)      edukacja społeczna:

a)     upowszechnianie informacji na temat przemocy w rodzinie;

b)     rozpowszechnienie materiałów informacyjnych, tj. broszur, ulotek, plakatów, informatorów, w miejscach użyteczności publicznej;

c)     artykuły w prasie na temat zjawiska przemocy;

2)     popularyzacja i prezentacja założeń Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie;

3)     informacja o instytucjach i organizacjach udzielających pomocy w sytuacjach przemocy w rodzinie (w formie elektronicznej – internet).

2.     Zwiększenie dostępności działań profilaktycznych i terapeutycznych dotyczących  przeciwdziałania przemocy w rodzinie adresowanych do różnych grup społecznych:

1)     realizacja programów profilaktycznych dla dzieci, młodzieży i rodziców w zakresie przeciwdziałania przemocy w środowiskach szkolnych i rówieśniczych;

2)     prowadzenie punktów konsultacyjnych dla osób krzywdzonych;

3)     prowadzenie świetlic dla dzieci z rodzin, w których występuje przemoc.

3.     Zwiększanie kompetencji zawodowych pracowników służb, instytucji i organizacji zajmujących się przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie:

1)     opracowanie i wdrażanie procedur postępowania z osobami uwikłanymi w przemoc domową,

2)     szkolenie różnych grup zawodowych (między innymi: policji, straży miejskiej, pracowników socjalnych, kuratorów sądowych, pedagogów szkolnych, nauczycieli, zespół interdyscyplinarny) z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie – propagowanie procedury „Niebieska Karta”.

4.     Zapewnienie kompleksowej pomocy rodzinom, w których występuje przemoc, z uwzględnieniem potrzeb wszystkich członków rodzin:

1)     udzielanie pomocy i wsparcia osobom doznającym przemocy w rodzinie, pozostającym w środowisku zamieszkania:

a)     poradnictwo specjalistyczne: psychologiczne, pedagogiczne, prawne i socjalne;

b)     prowadzenie grup terapeutycznych i grup wsparcia dla ofiar przemocy;

c)     prowadzenie Punktu Konsultacyjnego dla osób doświadczających przemocy w rodzinie i dla osób uzależnionych;

d)     uruchamianie procedur „Niebieskich Kart”;

e)     podejmowanie interwencji kryzysowej;

f)       wspólne interwencje policji i pracowników służb społecznych;

g)     funkcjonowanie „Niebieskiego pokoju” – miejsca do  przesłuchań w Komisariacie Policji;

2)     udzielanie pomocy osobom doznającym przemocy w rodzinie, opuszczającym dotychczasowe miejsce zamieszkania:

a)     zapewnienie bezpiecznego schronienia osobom doznającym przemocy w rodzinie;

b)     zapewnienie pomocy specjalistycznej, w tym psychologicznej, pedagogicznej, prawnej, socjalnej i innej;

3)     działalność Zespołu Interdyscyplinarnego udzielającego pomocy dzieciom doznającym przemocy w rodzinie:

a)     podejmowanie interwencji;

b)     poradnictwo specjalistyczne;

4)     realizowanie programów interwencji i wsparcia dla osób starszych oraz osób niepełnosprawnych:

a)     działania informacyjno-edukacyjne;

b)     poradnictwo i wsparcie specjalistyczne;

5)      realizacja programów dla osób stosujących przemoc w rodzinie:

a)     programy dla osób uzależnionych od alkoholu, stosujących przemoc w rodzinie, którzy uczestniczą w terapii odwykowej;

b)     grupy korekcyjno-edukacyjne dla sprawców przemocy, w tym kierowanych przez sąd.

5.     Zintegrowanie środowisk i działań na rzecz ograniczania zjawiska przemocy w rodzinie:

1)     współdziałanie instytucji samorządowych i organizacji pozarządowych oraz koordynacja działań podejmowanych w ramach tworzonego programu;

2)     powołanie Zespołu Interdyscyplinarnego jako organu właściwego do pomocy osobom krzywdzonym;

3)     wypracowanie i wdrożenie procedur współpracy służb, instytucji i organizacji zajmujących się przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie;

4)     zaproszenie partnerów i podpisanie porozumień o współpracy.

 

 

ROZDZIAŁ VIII

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

§ 2.

 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Mosina.

 

 

§ 3.

 

Uchwała podlega ogłoszeniu na tablicach informacyjnych Urzędu Miejskiego w Mosinie.

 

 

§ 4.

 

Uchwała wchodzi z dniem podjęcia.

 

 

 

 

 

UZASADNIENIE

 

Art. 6 ust. 2  pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. Nr 180, poz. 1493 z późn. zm.), nałożył na gminy, jako zadanie własne, obowiązek stworzenia gminnego systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie, poprzez:

-        opracowanie i realizację Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie,

-        prowadzenie poradnictwa i interwencji w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie,

-        zapewnienie osobom, dotkniętym przemocą w rodzinie, miejsc w ośrodkach wsparcia,

-        tworzenie zespołów interdyscyplinarnych.

Program określa kierunki działań, wskazuje zadania pomocowe kierowane do poszczególnych członków rodzin, w których przemoc występuje oraz proponuje działania zwiększające kompetencje i  profesjonalizm osób udzielających pomocy. Uwzględnia też problemy różnych grup społecznych doznających przemocy w rodzinie oraz odpowiada na istniejące potrzeby wskazywane przez społeczności lokalne. Wyznacza także zadania, które należy bezwzględnie podjąć, np. dotyczące ochrony praw osób najsłabszych, w szczególności dzieci.

Realizacja zadań, zawartych w niniejszym programie, pozwoli na systemowe podejście do problemu przemocy w rodzinie oraz skuteczne podejmowanie działań kierowanych do rodzin, w których ten problem występuje.


Uchwała nr LXV/467/10 w sprawie „Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2011”

UCHWAŁA NR LXV/467/10

RADY MIEJSKIEJ W MOSINIE

z dnia 28 października 2010 r.

 

w sprawie „Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2011”

 

 

            Na podstawie art. 10 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U.  Nr 179, poz. 1485 z późn. zm.), Rada Miejska w Mosinie uchwala:

 

 

GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA ROK 2011

 

§ 1.

 

ROZDZIAŁ I

ZAŁOŻENIA WSTĘPNE

 

„Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2011” został opracowany w oparciu o ustawę z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. Nr 179, poz. 1485 z późn. zm.), z której między innymi wynika, że przeciwdziałanie narkomanii w myśl art. 2 powołanej na wstępie ustawy, realizuje się przez odpowiednie kształtowanie polityki społecznej, gospodarczej, oświatowo–wychowawczej i zdrowotnej, a w szczególności:

1)  działalność wychowawczą, edukacyjną, informacyjną i zapobiegawczą;

2)  leczenie, rehabilitację oraz integrację osób uzależnionych;

3)  ograniczanie szkód zdrowotnych i społecznych.

Zgodnie z art. 10 ust. 1 powołanej wyżej ustawy, przeciwdziałanie narkomanii należy do zadań własnych gminy, obejmujących:

1)     zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych i osób zagrożonych uzależnieniem;

2)     udzielanie rodzinom, w których występują problemy narkomanii, pomocy psychospołecznej i prawnej;

3)     prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej, edukacyjnej oraz szkoleniowej w zakresie rozwiązywania problemów narkomanii, w szczególności dla rodziców, dzieci i młodzieży, prowadzenie zajęć sportowo-rekreacyjnych dla uczniów, a także działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo-wychowawczych i socjoterapeutycznych;

4)     wspomaganie działań instytucji, organizacji pozarządowych i osób fizycznych służących rozwiązywaniu problemów narkomanii;

5)     pomoc społeczną osobom uzależnionym i rodzinom osób uzależnionych dotkniętych ubóstwem i wykluczeniem społecznym i integrowanie ze środowiskiem lokalnym tych osób z wykorzystaniem pracy socjalnej i kontraktu socjalnego.

 

 

ROZDZIAŁ II

OPIS PROBLEMU Z UŻYCIEM DANYCH EPIDEMIOLOGICZNYCH

           

Z badań ogólnopolskich, przeprowadzonych przez Sopocką Pracownię Badań Społecznych, z inicjatywy Krajowego Biura do spraw Przeciwdziałania Narkomanii i Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, wynika, że:

-        okazjonalne używanie narkotyków wkroczyło w świat ludzi dorosłych;

-        narkotyki pojawiają się przede wszystkim wśród osób do 24 roku życia, chociaż są również obecne w kategorii wiekowej 25-34 lata;

-        dostępność narkotyków oceniana jest jako znaczna;

-        co najmniej 175 tysięcy osób przynajmniej raz w roku siada za kierownicą po użyciu narkotyku;

-        narkomani są postrzegani przede wszystkim jako ludzie chorzy, wymagający leczenia i opieki;

-        najbardziej popularnymi narkotykami są pochodne konopi (marihuana i haszysz), dane z ostatnich lat sygnalizują także wyraźny wzrost rozpowszechnienia heroiny do palenia, zwłaszcza w dużych miastach.

Danych epidemiologicznych na temat szkód zdrowotnych, na jakie narażone są osoby biorące narkotyki, jest niewiele. Policja rejestruje od 100 do 180 zgonów rocznie z przedawkowania narkotyków.

Stosunkowo dobrze działa system rejestracji zakażeń HIV i zapadalności na AIDS.

Na tle sytuacji w innych krajach europejskich, polskie wskaźniki HIV/AIDS są względnie niskie, zarówno w porównaniu z większością krajów Unii Europejskiej, jak i w porównaniu z krajami Europy Wschodniej. Do 2002 roku zarejestrowano ponad 7000 zakażonych, w tym na AIDS zachorowało ponad 1000 osób. Prawie połowa z nich zmarła.

Zgodnie z ustawą o przeciwdziałaniu narkomanii, za osobę uzależnioną uważa się taką, która w wyniku używania środków odurzających, substancji psychoaktywnych lub środków zastępczych albo używania ich w celu medycznym, znajduje się w stanie uzależnienia od tych środków lub substancji.

Natomiast za osobę zagrożoną uzależnieniem, uważa się osobę, u której zespół zjawisk psychicznych i oddziaływań środowiskowych stwarza duże prawdopodobieństwo powstania uzależnienia od środków uzależniających, substancji psychotropowych lub środków zastępczych.

 

 

ROZDZIAŁ III

DIAGNOZA GMINY MOSINA

 

Dane statystyczne dotyczące liczby osób zameldowanych, które na dzień 31.12.2009 r. przedstawiają się następująco:

1)       liczba osób zameldowanych na pobyt stały wynosi       - 26 550,

2)       liczba 15–stolatków                                                -     313.

Diagnoza w zakresie występowania zjawiska narkomanii przeprowadzona została w IV kwartale 2008 r., uaktualniona w roku 2010 na grupie 15-stolatków, która została wybrana losowo.

Do uaktualnienia danych przeprowadzono analizę danych statystycznych z następujących instytucji:

-         Zespołu Kuratorów Sądowych przy Sądzie Rejonowym w Śremie,

-         Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Mosinie,

-         2 Punktów  Konsultacyjnych w Mosinie,

-         Poradni Terapii Uzależnień „Wilda” w Poznaniu,

-         Ośrodka Pomocy Społecznej w Mosinie,

-         placówek służby zdrowia w Mosinie,

-         Komisariatu Policji w Mosinie.

Z danych uzyskanych od instytucji wynika że:

-        Komisariat Policji w Mosinie dokonał zatrzymania 14 osób dorosłych  na gorącym   uczynku popełnienia przestępstwa, będących pod wpływem narkotyków, od 1 stycznia do 30 września 2010 r. W 2010 roku ilość przestępstw, w stosunku do roku 2009, jest porównywalna. Z posiadanych danych wynika, że najczęściej pojawiającym się środkiem  odurzającym jest: marihuana, amfetamina, a cena za porcję wynosi 20,00 zł.

-        Zespół Kuratorów Sądowych poinformował, że 12 osób z terenu gminy Mosina objętych jest nadzorem kuratorskim sprawowanym na podstawie postanowienia sądu. Są to zarówno osoby dorosłe, jak i dzieci.

-        W Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Mosinie nie zanotowano osób zgłoszonych i objętych pomocą psychologiczną z powodu narkomanii i dodatkowo te informacje znalazły potwierdzenie w dokumentach uzyskanych z Poradni Terapii Uzależnień „Wilda” w Poznaniu.

-        Z przeprowadzonej analizy danych z Punktu Konsultacyjnego, działającego w  Mosińskim Ośrodku Kultury, wynika, że 2 osoby objęte są pomocą terapeuty z uwagi na uzależnienie od narkotyków.

-        Z danych uzyskanych z Ośrodka Pomocy Społecznej w Mosinie wynika, że nie ma osób objętych pomocą, mających problem z zażywaniem środków odurzających.

Obecnie jednym z głównych problemów związanych z używaniem środków psychoaktywnych, są tzw. „dopalacze”.

Na terenie gminy Mosina powstały dwie placówki handlowe, które na dzień 8 października 2010 r. są zamknięte.

 

 

ROZDZIAŁ IV

WNIOSKI Z UAKTUALNIONEJ DIAGNOZY

 

Z uaktualnionej diagnozy wynika, że wśród młodzieży występuje świadomość szkodliwości zażywania środków odurzających oraz uzależnienia się od narkotyków. Mimo małej ilości osób przyznających się do kontaktu z narkotykami, problem ten istnieje i należy prowadzić dalszą działalność profilaktyczną, prowadzącą do minimalizowania problemów związanych z nadużywaniem narkotyków na terenie gminy Mosina. Należy stwierdzić, że problem dotyczy przede wszystkim osób dorosłych.

 

 

ROZDZIAŁ V

CELE PROGRAMU

 

1.     Zapobieganie powstawaniu problemów, wynikających z używania substancji psychoaktywnych, poprzez prowadzenie programów profilaktycznych w szkołach i innych placówkach opiekuńczo-wychowawczych.

2.     Promocja zdrowego stylu życia mieszkańców gminy Mosina.

3.     Współpraca z instytucjami zajmującymi się zapobieganiem narkomanii.

4.     Podniesienie świadomości społeczeństwa o skutkach uzależnień.

 

 

ROZDZIAŁ VI

REALIZACJA  PROGRAMU 

 

ZADANIE I:  OGRANICZENIE DOSTĘPNOŚCI DO ŚRODKÓW PSYCHOAKTYWNYCH

 

1.

Prowadzenie monitorowania miejsc handlu narkotykami.

W ramach współpracy OPS
z Policją, Strażą Miejską, kuratorami społecznymi
i nauczycielami

2.

Prowadzenie działań zmierzających
do zwalczania przestępczości narkotykowej.

W ramach współpracy OPS
z Komisariatem Policji i Strażą Miejską

3.

Pomoc rodzinom w rozwiązywaniu problemów prowadzących do patologii.

Zadania realizowane przez OPS zgodnie z ustawą o pomocy społecznej oraz w ramach  współpracy z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną

 

 

ZADANIE II: PODNIESIENIE ŚWIADOMOŚCI SPOŁECZEŃSTWA O SKUTKACH UZALEŻNIENIA

 

1.

Finansowanie dyżurów w Punktach Konsultacyjnych dla osób uzależnionych, współuzależnionych
od alkoholu oraz ofiar przemocy.

Kwota do realizacji zawarta w Gminnym Programie Profilaktyki
i Rozwiązywania  Problemów Alkoholowych na rok 2011

2.

Upowszechnianie informacji dotyczących adresów instytucji udzielających wszelkiej pomocy z zakresu uzależnień – informator, ulotki, lokalna prasa, literatura.

Przeznaczona kwota
na zadanie w 2011 r.

2 000,00 zł

3.

Finansowanie programów terapeutycznych dla osób uzależnionych, współuzależnionych i ofiar przemocy („grupy wsparcia” -  w zależności od potrzeb).

Kwota do realizacji zawarta w Gminnym Programie Profilaktyki
i Rozwiązywania  Problemów Alkoholowych na rok 2011

4.

Organizowanie działań środowiskowych – wywiadów środowiskowych, socjalnych, interwencji rodzinnych, współpracy z rodzinami w miejscu zamieszkania przez   pedagogów szkolnych, psychologa zatrudnionego w świetlicach i pracowników socjalnych.

Realizacja zadania przez OPS z ustawy o pomocy społecznej oraz współpraca OPS z psychologiem zatrudnionym w świetlicach i pedagogami szkolnymi

5.

Finansowanie szkoleń dla różnych grup zawodowych.

Przeznaczona kwota
na zadanie w 2011 r.

2 000,00 zł

 

ZADANIE III: EFEKTYWNE ZAGOSPODAROWANIE CZASU WOLNEGO

 

1.

Prowadzenie świetlic opiekuńczo–wychowawczych dla dzieci z uwzględnieniem zajęć terapeutycznych.

Kwota do realizacji zawarta w Gminnym Programie Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2011

2.

Finansowanie wypoczynku letniego dla dzieci z rodzin z problemami społecznymi.

Kwota do realizacji zawarta w Gminnym Programie Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2011

3.

Współpraca z instytucjami kulturalno-sportowymi
w celu udostępnienia bezpłatnego korzystania
z obiektów kulturalno-sportowych.

 

Współpraca OPS
z dyrektorami szkół, Dyrektorem OSiR
w Mosinie, Dyrektorem MOK

 

 

ROZDZIAŁ VII

ZASADY FINANSOWANIA ZADAŃ PROGRAMOWYCH

 

Zgodnie z art. 182 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2007 r. Nr 70, poz. 473 z późn. zm.), środki na realizację „Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2011” pochodzą z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

 

Ogólna kwota zarezerwowana do realizacji                                                 - 6.000,00 zł

w tym:

realizacja zadań                                                                                                 - 4.000,00 zł

diagnoza i przygotowanie programu                                                              - 2.000,00 zł

 

 

ROZDZIAŁ VIII

REALIZATOR PROGRAMU

 

W myśl art. 10 ust. 4 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. Nr 179, poz. 1485 z późn. zm.), Rada Miejska w Mosinie zleca realizację „Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2011” Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Mosinie.

 

 

§ 2.

 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Mosina.

 

 

§ 3.

 

Uchwała podlega ogłoszeniu na tablicach informacyjnych Urzędu Miejskiego w Mosinie.

 

 

§ 4.

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 

 

UZASADNIENIE

 

Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. Nr 179, poz. 1485 z późn. zm.) nałożyła na gminy obowiązek uchwalenia „gminnego programu przeciwdziałania narkomanii”.

W myśl art. 10 ust. 1 powołanej wyżej ustawy, przeciwdziałanie narkomanii należy do zadań własnych gminy, a środki na realizację „Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2011”, zgodnie z art. 182 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2007 r. Nr 70, poz. 473 z późn. zm.), pochodzą z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

„Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2011” jest kontynuacją zadań z roku 2010 i powstał w oparciu o zaktualizowane dane z Komisariatu Policji w Mosinie, Zespołu Kuratorów Sądowych przy Sądzie Rejonowym w Śremie, 2 Punktów  Konsultacyjnych Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Mosinie, Poradni Terapii Uzależnień „Wilda”, Ośrodka Pomocy Społecznej w Mosinie,  placówek służby zdrowia, z których wynika, że wśród młodzieży występuje świadomość szkodliwości zażywania środków odurzających oraz uzależnienia się od narkotyków. Pomimo małej ilości osób przyznających się do kontaktu z narkotykami, problem ten istnieje i należy prowadzić działalność profilaktyczną, celem zminimalizowania problemów wynikających z korzystania ze środków odurzających.

Przyjęcie gminnego programu przeciwdziałania narkomanii dla gminy, powinno w istotny sposób przyczynić się do dalszego minimalizowania problemu związanego z uzależnieniem środkami odurzającymi wśród dzieci i młodzieży na terenie gminy Mosina.


Uchwała nr LXV/466/10 w sprawie uchwalenia „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2011”


Uchwała nr LXV/465/10 w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę

UCHWAŁA NR LXV/465/10

RADY MIEJSKIEJ W MOSINIE

z dnia 28 października 2010 r.

 

w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę

 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 24 ust. 9a ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2006 r. Nr 123, poz. 858 z późn. zm.), po rozpatrzeniu wniosku „Majątku Rogalin” Sp. z o.o. w Rogalinie, Rada Miejska w Mosinie uchwala, co następuje:

 

 

§ 1.

 

Przedłuża się do 16 listopada 2011 roku czas obowiązywania dotychczasowej taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę, dla „Majątku Rogalin” Sp. z o.o. w Rogalinie.

 

 

§ 2.

 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Mosina.

 

 

§ 3.

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 

UZASADNIENIE

 

Zgodnie z art. 24 ust. 9a cytowanej wyżej ustawy, rada gminy, w drodze uchwały, przedłuża czas obowiązywania dotychczasowych taryf, lecz nie dłużej niż o 1 rok.

Dotychczasowe taryfy, zweryfikowane przez Burmistrza Gminy Mosina, obowiązują do 16 listopada 2010 roku.

„Majątek Rogalin” Sp. z o.o. prowadzi działalność, w zakresie zaopatrzenia w wodę, na podstawie, udzielonego przez Burmistrza Gminy Mosina, zezwolenia oraz w oparciu o własną i użyczoną infrastrukturę. Przedmiotem działalności jest ujmowanie, uzdatnianie i dostarczanie wody za pomocą posiadanych urządzeń. Z uwagi na jednorodny charakter odbiorców (odbiorcy indywidualni, tj. gospodarstwa domowe i rolne) i zastosowane wodomierze główne, taryfa jest jednoczłonowa dla wszystkich odbiorców usług.

 


Uchwała nr LXV/464/10 w sprawie przyjęcia Rocznego programu współpracy Samorządu Gminy Mosina z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publiczneg

UCHWAŁA NR LXV/464/10

RADY MIEJSKIEJ W MOSINIE

z dnia 28 października 2010 r.

 

w sprawie przyjęcia Rocznego programu współpracy Samorządu Gminy Mosina z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2011 r.

 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, w związku z art. 7 ust. 1 pkt 19 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.), Rada Miejska w Mosinie uchwala, co następuje:

 

 

                                                                                                                   § 1.

 

Przyjmuje się Roczny program współpracy Samorządu Gminy Mosina z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2011.

 

 

§ 2.

 

1.      Ilekroć w Programie jest mowa o:

1)     „ustawie” – rozumie się przez to ustawę z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.);

2)     „Gminie” – rozumie się przez to Gminę Mosina;

3)     „podmiotach” – rozumie się przez to organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy;

4)     „dotacji” – rozumie się przez to dotację w rozumieniu art. 126, w związku z art. 127 ust. 1 pkt 1 lit. e oraz art. 221 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.);

5)     „konkursie” – rozumie się przez to otwarty konkurs ofert, o którym mowa w art. 11 ust. 2 i w art. 13 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz otwarty konkurs ofert, o którym mowa w art. 25 ust. 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 z późn. zm.);

6)     „równym dostępie do informacji” – należy przez to rozumieć, że prawo do informacji jest zapewnione każdej organizacji pozarządowej i innym podmiotom, wymienionym w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, poprzez jednakowy i równoczesny dostęp do tych samych informacji na temat działań Gminy Mosina w zakresie organizacji pozarządowych i innych podmiotów, wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.), stosownie do zapisów ustawy o dostępie do informacji publicznej.

2.     Terminy użyte w § 2 ust. 1 programu, mają zastosowanie do zarządzeń Burmistrza Gminy Mosina, wydanych na podstawie uchwały Rady Miejskiej w Mosinie w sprawie przyjęcia Rocznego programu współpracy Samorządu Gminy Mosina z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego.

 

 

 

§ 3.

 

Podmiotami realizującymi współpracę są:

1.      Rada Miejska w Mosinie w zakresie:

1)     wytyczania kierunków realizowania lokalnej polityki i wspierania aktywności organizacji pozarządowych;

2)     określenia obszarów współpracy, wspieranych oraz powierzanych przez Gminę organizacjom pozarządowym;

3)     uchwalenia Rocznego programu współpracy Samorządu Gminy Mosina z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego;

4)     przyjmowania sprawozdań z realizacji Rocznego programu współpracy Samorządu Gminy Mosina z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego;

2.      Burmistrz Gminy Mosina w zakresie:

1)     przygotowania Rocznego programu współpracy Samorządu Gminy Mosina z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego;

2)     dysponowania środkami przeznaczonymi na cele realizacji Rocznego programu współpracy Samorządu Gminy Mosina z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego;

3)     ogłaszania otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych;

4)     zawierania umów powierzających wykonanie zadań i umów wsparcia zadań w zakresie działalności pożytku publicznego oraz udzielania dotacji z budżetu Gminy w ramach przewidzianych środków;

5)     kontroli realizacji zadań, oceny sprawozdań z realizacji zadań publicznych zleconych podmiotom wyłonionym w drodze konkursu;

6)     powołania Zespołu Opiniująco-Doradczego;

3.      Koordynator ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi w zakresie:

1)     przygotowania i publikacji ogłoszeń o otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych;

2)     informowania oferentów o zatwierdzonych przez Burmistrza wynikach konkursu;

3)     publikowania wyników konkursów;

4)     wspierania Burmistrza w realizacji zadań określonych w pkt 2;

4.      Zespół Opiniująco-Doradczy w zakresie:

1)     opiniowania i dokonania oceny złożonych ofert przez organizacje pozarządowe i inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego;

2)     przedstawienia Burmistrzowi Gminy Mosina listy rankingowej, zawierającej ostateczną ocenę zweryfikowanych ofert wraz z propozycją wysokości dotacji dla poszczególnych organizacji;

5.      organizacje pozarządowe w zakresie:

1)     stosowania trybu występowania z wnioskami o wsparcie;

2)     wykorzystania przyznanych środków zgodnie z zawartą umową;

3)     konsultowania Rocznego programu współpracy Samorządu Gminy Mosina z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego;

4)     uwzględniania w przyjmowanych programach pracy, kierunków priorytetowych określonych Rocznym programem współpracy Samorządu Gminy Mosina z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego.

 

 

Rozdział I

Cele programu

 

§ 4.

 

1.     Celem nadrzędnym Rocznego programu współpracy Samorządu Gminy Mosina z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego, jest budowanie partnerstwa pomiędzy Gminą Mosina i organizacjami pozarządowymi, służącego diagnozowaniu i zaspokajaniu potrzeb mieszkańców Gminy oraz wzmacnianiu aktywności społeczności lokalnych.

2.     Cele szczegółowe Rocznego programu współpracy Samorządu Gminy Mosina z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego, to:

1)     promowanie społeczeństwa obywatelskiego poprzez wspieranie aktywności społeczności lokalnych;

2)     poprawa jakości usług publicznych;

3)     objęcie szerszych grup potrzebujących usługami społecznymi, dzięki zaangażowaniu środków pozabudżetowych;

4)     zmniejszenie kosztów ponoszonych przez budżet Gminy na realizację zadań publicznych, przy utrzymaniu standardów świadczonych usług;

5)     otwarcie na innowacyjność i konkurencyjność w wykonywaniu zadań publicznych;

6)     wspieranie rozwoju inicjatyw obywatelskich i stymulowanie ich dzięki udziałowi środków budżetu Gminy;

7)     zapewnienie efektywniejszego wykonywania zadań publicznych Gminy, wynikających z przepisów prawa, przez włączenie do ich realizacji organizacji pozarządowych.

 

 

Rozdział II
Zasady i formy współpracy z organizacjami pozarządowymi

 

§ 5.

 

Gmina realizuje zadania publiczne we współpracy z organizacjami pozarządowymi według następujących zasad:

1)      pomocniczości i suwerenności stron – Gmina respektując odrębność i suwerenność organizacji pozarządowych, uznaje ich prawo do samodzielnego definiowania i rozwiązywania problemów, w tym należących do sfer zadań publicznych, umożliwiające organizacjom realizację zadań publicznych na zasadach określonych w ustawie;

2)      partnerstwa – organizacje pozarządowe, na zasadach i w formie określonej w ustawie oraz według trybu wynikającego z innych przepisów, uczestniczą w identyfikowaniu i definiowaniu problemów społecznych, wypracowaniu sposobów ich rozwiązywania oraz wykonywaniu  zadań publicznych;

3)      efektywności – Gmina, przy zlecaniu organizacjom pozarządowym zadań publicznych, dokonuje wyboru najefektywniejszego sposobu wykorzystania środków publicznych, przestrzegając zasad uczciwej konkurencji;

4)      jawności – Gmina udostępnia organizacjom pozarządowym informacje o zamiarach, celach i środkach przeznaczonych na realizację zadań publicznych, w których wykonaniu zamierza współpracować z organizacjami pozarządowymi;

5)      uczciwej konkurencji – należy przez to rozumieć, że zlecanie zadań publicznych odbywać się będzie na podstawie jawnych kryteriów i równego dostępu do informacji.

 

§ 6.

 

Przedmiotem współpracy Gminy Mosina z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego jest:

1)      realizacja zadań Gminy określonych w ustawie,

2)      podwyższenie efektywności działań kierowanych do mieszkańców Gminy,

3)      określenie potrzeb społecznych i sposobu ich zaspokojenia,

4)      konsultowanie projektów uchwał Rady Miejskiej w Mosinie na etapie ich tworzenia.

 

 

§ 7.

 

1.     Roczny program współpracy Samorządu Gminy Mosina z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego określa szczegółowo formy współpracy oraz priorytety i katalog zadań publicznych, które Gmina w danym roku decyduje się wspierać lub zlecać organizacjom pozarządowym.

2.     Współpraca z organizacjami pozarządowymi może przybierać formy pozafinansowe i finansowe.

3.      Do finansowych form współpracy należą:

1)     zlecanie przez Gminę realizacji zadań publicznych,

2)     wsparcie wykonania zadań publicznych.

4.      Do pozafinansowych form współpracy Gminy z organizacjami pozarządowymi należą:

1)      w sferze informacyjno-promocyjnej:

a)     serwis informacyjny na stronach internetowych Urzędu (www.mosina.pl);

b)     promocja działalności organizacji pozarządowych na terenie Gminy w lokalnych mediach i w Internecie;

c)     informowanie o zadaniach publicznych, które będą realizowane w danym roku wraz z podaniem wysokości środków przeznaczonych z budżetu na realizację tych zadań oraz o ogłaszanych konkursach ofert na projekty realizacji zadań i sposobach ich rozstrzygnięć;

d)     przekazywanie informacji za pośrednictwem mediów lokalnych i regionalnych o realizacji zadań publicznych;

e)     możliwość konsultowania aktów prawa miejscowego;

f)       zorganizowanie corocznego spotkania przedstawicieli organizacji pozarządowych;

g)     opracowanie bazy organizacji pozarządowych oraz jej aktualizacja;

h)     promocja roli organizacji pozarządowych w rozwoju Gminy;

i)       udostępnianie informacji, które wiążą się z zakresem działań organizacji pozarządowych;

2)      w sferze edukacyjno-szkoleniowej:

a)     inicjowanie lub współorganizowanie szkoleń podnoszących jakość pracy organizacji pozarządowych w sferze zadań publicznych;

b)     angażowanie organizacji pozarządowych do wymiany doświadczeń i prezentacji osiągnięć;

3)      w sferze organizacyjno-technicznej i innej:

a)     tworzenie wspólnych zespołów o charakterze inicjatywnym i doradczym;

b)     podejmowanie inicjatyw integrujących organizacje pozarządowe wokół zadań ważnych dla lokalnego środowiska;

c)     udostępnienie dla potrzeb organizacji pozarządowych Internetu, faxu, komputera, telefonu, będących w dyspozycji Gminnego Centrum Informacji;

d)     współorganizowanie imprez o charakterze kulturalno-sportowym, integrujących społeczność lokalną i różne grupy społeczne według gminnego kalendarza imprez;

e)     pomoc w nawiązywaniu kontaktów międzynarodowych.

 

 

Rozdział III

Priorytetowe zadania publiczne

 

§ 8.

 

1.     Obszarem współpracy są zadania publiczne wykonywane przez Gminę Mosina na postawie odrębnych ustaw i dobrowolne działania podejmowane przez organizacje w ramach swojej działalności statutowej.

2.      W roku 2011 współpraca będzie dotyczyć w szczególności następujących obszarów:

1)     pomoc społeczna;

2)     kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i tradycji narodowej;

3)     wypoczynek dzieci i młodzieży;

4)     bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa;

5)     ekologia, ochrona środowiska, przyrody i zwierząt;

6)     edukacja publiczna i wychowanie;

7)     upowszechnianie kultury fizycznej i sportu.

3.      Zadania priorytetowe w poszczególnych obszarach obejmują:

1)      zadania w zakresie pomocy społecznej, w szczególności:

a)     pomoc żywnościowa rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej,

b)     organizacja „Wieczerzy Wigilijnej” dla osób w trudnej sytuacji materialnej,

c)     wykonywanie innych zadań wynikających z bieżących potrzeb społeczności lokalnej z zakresu pomocy społecznej;

2)     zadania w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji narodowej, w szczególności:

a)     organizowanie imprez kulturalnych i okolicznościowych;

b)     przeglądy twórczości amatorskiej;

c)     kultywowanie i promocja muzyki, śpiewu i tańca;

d)     działalność kulturalna związana z aktywizacją osób starszych i samotnych;

e)     działania z zakresu edukacji kulturalnej, ze szczególnym uwzględnieniem programów skierowanych do dzieci i młodzieży;

3)      zadania w zakresie wypoczynku dzieci i młodzieży, w szczególności:

a)     organizowanie aktywnych form wypoczynku podczas ferii szkolnych i wakacji,

b)     organizowanie aktywnych form wypoczynku w czasie wolnym od zajęć szkolnych;

4)     zadania w zakresie bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej, w szczególności organizacja, na terenie gminy, wspólnych działań jednostek OSP, szkoleń i seminariów;

5)      zadania w zakresie ekologii, ochrony środowiska, przyrody i zwierząt, w szczególności:

a)     opieka nad bezdomnymi zwierzętami,

b)     propagowanie działań proekologicznych i zasad zrównoważonego rozwoju;

6)      zadania w zakresie edukacji publicznej i wychowania, w szczególności:

a)     wspieranie procesów wychowawczych oraz zapewnienie zajęć psychoedukacyjnych wspomagających dzieci i młodzież,

b)     wspieranie procesów edukacyjnych;

7)     zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu, realizowane w formie organizowania imprez rekreacyjnych i sportowych o zasięgu lokalnym.

4.     Wymieniony w ust. 3, katalog zadań priorytetowych, ma charakter otwarty i nie ogranicza możliwości organizacji pozarządowych i podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego do składania ofert w podanych obszarach na realizację innych zadań publicznych.

 

 

§ 9.

 

1.     Niniejszy program realizowany będzie w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2011 r.

2.     Termin realizacji poszczególnych zadań określony będzie w warunkach konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2011 r.

 

 

Rozdział IV

Sposób tworzenia programu oraz przebieg konsultacji

 

§ 10.

 

Roczny program współpracy Samorządu Gminy Mosina z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego uchwalany jest do dnia 30 listopada roku poprzedzającego okres jego obowiązywania.

 

 

§ 11.

 

Roczny program współpracy Samorządu Gminy Mosina z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego został opracowany po przeprowadzeniu konsultacji z organizacjami pozarządowymi. Powyższe spotkanie zostało przeprowadzone w dniu 5 października 2010 r. w Urzędzie Miejskim w Mosinie.
W konsultacjach wzięło udział 20 przedstawicieli organizacji pozarządowych działających na terenie Gminy Mosina. Wniesiono dwie uwagi: pierwsza dotyczyła możliwości uwzględnienia pracy społecznej członków w kalkulacji kosztów realizacji zadania i jej przeliczaniu na wartość pieniężną, natomiast druga – możliwości wspierania przez Gminę Mosina imprez kierowanych do mieszkańców innych gmin. Powyższe uwagi nie zostały uwzględnione w przedmiotowym programie. 

 

 

Rozdział V

Sposób realizacji programu

 

§ 12.

 

Podstawowym kryterium decydującym o udzieleniu przez Burmistrza Gminy Mosina wsparcia organizacjom pozarządowym, jest działalność na rzecz Gminy Mosina i jej mieszkańców oraz spełnienie wymogów określonych przepisami prawa.

 

 

§ 13.

 

1.     W 2011 roku Samorząd Gminy Mosina będzie realizował finansowe, jak i pozafinansowe formy współpracy z organizacjami pozarządowymi.

2.     Współpraca finansowa polega na zlecaniu realizacji zadań publicznych organizacjom pozarządowym oraz podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego, odpowiednio do zakresu ich działalności statutowej.

3.      Zlecanie realizacji zadania publicznego może mieć formę:

1)      powierzenia wykonania wraz z udzieleniem dotacji na finansowanie jego realizacji,

2)      wsparcia takiego zadania wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie jego realizacji.

 

 

§ 14.

 

Przekazanie środków finansowych organizacjom pozarządowym może się dokonywać wyłącznie w trybie postanowień niniejszego programu, na podstawie otwartego konkursu ofert na dotacje z budżetu Gminy (załącznik nr 1) i w oparciu o priorytety oraz zadania zapisane w Rocznym programie współpracy Samorządu Gminy Mosina z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego.

 

 

§ 15.

 

1.     Gmina Mosina współpracując z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami pożytku publicznego w ramach ustalonego programu na rok 2011, przeznacza środki finansowe w wysokości 200.000,00 zł.

2.     Planowana kwota w ramach poszczególnych konkursów ofert, może ulec zmianie w związku z podjęciem uchwały w sprawie budżetu Gminy Mosina na 2011 r.

 

 

Rozdział VI

Sposób oceny realizacji programu

 

§ 16.

 

1.     Realizacja Rocznego programu współpracy Samorządu Gminy Mosina z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego jest poddawana systematycznej ocenie jego wykonania.

2.      Ustala się następujące wskaźniki niezbędne do oceny realizacji programu:

1)      liczba ogłoszonych otwartych konkursów ofert,

2)      liczba ofert złożonych w otwartych konkursach ofert,

3)      liczba zawartych umów na realizację zadania publicznego,

4)      liczba organizacji biorących udział w konkursach,

5)      liczba umów, które nie zostały zrealizowane lub zostały rozwiązane przez Gminę Mosina z przyczyn zależnych od organizacji,

6)      beneficjenci zrealizowanych zadań,

7)      wysokość kwot udzielonych dotacji w poszczególnych obszarach,

8)      liczba ofert wspólnych złożonych przez organizacje,

9)     liczba projektów aktów prawa miejscowego stanowionych przez Radę Miejską w Mosinie a konsultowanych przez organizacje.

3.     Burmistrz Gminy Mosina składa Radzie Miejskiej sprawozdanie z realizacji Rocznego programu współpracy Samorządu Gminy Mosina z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w terminie do dnia 30 kwietnia następnego roku.

 

 

Rozdział VII

Powołanie zespołu opiniująco-doradczego do spraw współpracy z organizacjami pozarządowymi

 

§ 17.

 

1.     Burmistrz Gminy na podstawie zarządzenia powołuje Zespół Opiniująco-Doradczy.

2.     Skład Zespołu, jego uprawnienia i metodologię pracy określa regulamin stanowiący załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

 

 

Rozdział VIII

Postanowienia końcowe

 

§ 18.

 

1.     Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Mosina.

2.     Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

UZASADNIENIE

 

Gmina Mosina dążąc do stworzenia demokratycznego ładu społecznego, za istotny czynnik uznaje budowę społeczeństwa obywatelskiego, którego bazą jest ścisłe partnerstwo między administracją publiczną a organizacjami pozarządowymi. Partnerstwo ma na celu lepsze wykonanie zadań gminy poprzez możliwie pełne wykorzystanie potencjału organizacji pozarządowych. Zakładanym efektem współpracy jest zwiększenie skuteczności i efektywności działań związanych z realizacją zadań publicznych i dalszy wzrost partycypacji społecznej w rozwiązywaniu problemów społecznych. Roczny program współpracy Samorządu Gminy Mosina z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego określa cele, zasady oraz formy współpracy Gminy Mosina z organizacjami pozarządowymi, jednocześnie wskazuje zakres przedmiotowy współpracy, priorytetowe zadania publiczne oraz zakładaną wysokość środków przeznaczonych na jego realizację. Program precyzuje również tryb powoływania i zasady działania Zespołu Opiniująco-Doradczego, który zostanie powołany do opiniowania ofert złożonych w otwartych konkursach ofert. Program stworzono we współpracy z organizacjami pozarządowymi w ramach konsultacji społecznych.

 

 Załącznik nr 1 i nr 2 do uchwały nr LXV/464/10.pdf


Uchwała nr LXV/463/10 w sprawie założenia Gimnazjum w Rogalinku

UCHWAŁA NR LXV/463/10

RADY MIEJSKIEJ W MOSINIE

z dnia 28 października 2010 r.

 

w sprawie założenia Gimnazjum w Rogalinku

 

 

            Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 58, w związku z art. 5 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.), Rada Miejska w Mosinie uchwala, co następuje:

 

 

§ 1.

 

1.      Z  dniem 1 września 2011 roku zakłada się Gimnazjum w Rogalinku.

2.      Akt założycielski Gimnazjum w Rogalinku stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały

 

 

§ 2.

 

Organizację szkoły określa Statut Gimnazjum w Rogalinku, który stanowi załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

 

 

§ 3.

 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Mosina.

 

 

§ 4.

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 

 

UZASADNIENIE

 

            Założenie Gimnazjum w Rogalinku jest odpowiedzią na wnioski społeczności lokalnej: Rogalinka i Sasinowa, które w przyszłości będą wnioskowały o połączenie Szkoły Podstawowej im. Adama Wodziczki w Rogalinku z Gimnazjum w Rogalinku w Zespół Szkół w Rogalinku. Powstanie gimnazjum w budynku istniejącej Szkoły Podstawowej spowoduje konieczność wykonania remontu i przystosowania pomieszczeń na przyjęcie młodzieżyw wieku od 13 do 16 lat: między innymi należy przygotować toalety, szatnię, wyposażyć klasy w meble, pomoce dydaktyczne, poszerzyć zbiory biblioteczne. Należy też przygotować pokój nauczycielski i gabinet dyrektora. Założenie Gimnazjum w Rogalinku spowoduje, że dzieci z Rogalinka i Sasinowa nie będą, tak jak do tej pory, dowożone do szkoły,  odległość tę będą mogły pokonywać pieszo.

 

 

Załącznik nr 1 do uchwały nr LXV/463/10 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 28 października 2010 r.

 

 

 

 

 

 

 

AKT ZAŁOŻYCIELSKI

 

GIMNAZJUM W ROGALINKU

 

 

 

 

§ 1.

 

Zakłada się Gimnazjum w Rogalinku.

 

 

§ 2.

 

Siedziba Gimnazjum w Rogalinku znajduje się w Rogalinku.

 

 

§ 3.

 

Określa się obwód Gimnazjum w Rogalinku, który obejmuje miejscowości: Rogalinek i Sasinowo.

 

Załącznik nr 2 do uchwały nr LXV/463/10.pdf


Uchwała nr LXV/462/10 w sprawie założenia Szkoły Podstawowej w Rogalinie

UCHWAŁA NR LXV/462/10

RADY MIEJSKIEJ W MOSINIE

z dnia 28 października 2010 r.

 

w sprawie założenia Szkoły Podstawowej w Rogalinie

 

 

            Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 58, w związku z art. 5 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.), Rada Miejska w Mosinie uchwala, co następuje:

 

 

§ 1.

 

1.      Z  dniem 1 września 2011 roku zakłada się Szkołę Podstawową w Rogalinie.

2.     Akt założycielski Szkoły Podstawowej w Rogalinie stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

 

 

§ 2.

 

Organizację szkoły określa Statut Szkoły Podstawowej w Rogalinie, który stanowi załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

 

 

§ 3.

 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Mosina.

 

 

§ 4.

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 

UZASADNIENIE

 

            Założenie Szkoły Podstawowej w Rogalinie jest odpowiedzią na wnioski społeczności lokalnej: Rogalina, Świątnik, Radzewic, Mieczewa, które w przyszłości będą wnioskowałyo połączenie Gimnazjum i Szkoły Podstawowej w Zespół Szkół w Rogalinie. Powstanie szkoły podstawowej w budynku istniejącego Gimnazjum w Rogalinie spowoduje konieczność wykonania remontu i przystosowania budynku na przyjęcie dzieci w wieku od 5 do 12 lat: między innymi należy przygotować szatnię, wyposażyć przynajmniej dwie sale do edukacji wczesnoszkolnej (w roku 2011, później sal  do edukacji wczesnoszkolnej powinno być więcej - przynajmniej 3 lub 4), zakupić pomoce dydaktyczne, meble, poszerzyć zbiory biblioteczne.  Należy przygotować pokój nauczycielski i gabinet dla dyrektora nowej szkoły. Założenie szkoły podstawowej zmieni dowozy dzieci do szkoły – nie będzie potrzeby dowożenia dzieci i młodzieży z Rogalina, Rogalinka i Sasinowa. Dużym problemem organizacyjnym pozostanie liczba oddziałów (10) i liczba sal lekcyjnych (6), z tego względu Gimnazjum i Szkoła Podstawowa będą pracowały na dwie zmiany.

 

 

 

Załącznik nr 1 do uchwały nr LXV/462/10 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 28 października 2010 r.

 

 

 

 

 

 

 

AKT ZAŁOŻYCIELSKI

 

SZKOŁY PODSTAWOWEJ W ROGALINIE

 

 

 

 

 

§ 1.

 

Zakłada się Szkołę Podstawową w Rogalinie.

 

 

§ 2.

 

Siedziba Szkoły Podstawowej w Rogalinie znajduje się w Rogalinie.

 

 

§ 3.

 

Określa się obwód Szkoły Podstawowej w Rogalinie, który obejmuje miejscowości:

- Rogalin,

- Mieczewo,

- Radzewice,

- Świątniki.

Załącznik nr 2 do uchwały nr LXV/462/10.pdf