LXIV Sesja Rady Miejskiej w Mosinie - 29 i 30.09.2010

Uchwała nr LXIV/461/10 w sprawie upoważnienia do reprezentowania Gminy Mosina w Związku Międzygminnym „Schronisko dla Zwierząt – SCHRONISKO” z siedzibą w Kostrzynie.

UCHWAŁA NR LXIV/461/10

RADY MIEJSKIEJ W MOSINIE

z dnia 30 września 2010 r.

 

w sprawie upoważnienia do reprezentowania Gminy Mosina w Związku Międzygminnym „Schronisko dla Zwierząt – SCHRONISKO” z siedzibą w Kostrzynie.

 

 

Na podstawie art. 70 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) Rada Miejska w Mosinie uchwala, co następuje:

 

 

§ 1.

 

Powierza się - na wniosek Burmistrza Gminy Mosina - reprezentowanie Gminy Mosina w Zgromadzeniach Związku Międzygminnego „Schronisko dla Zwierząt – SCHRONISKO” z siedzibą w Kostrzynie, Panu Sławomirowi Ratajczakowi – Zastępcy Burmistrza Gminy Mosina.

 

 

§ 2.

 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Mosina.

 

 

§ 3.

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

  

 

UZASADNIENIE

 

Zgodnie ze statutem Związku Międzygminnego „Schronisko dla Zwierząt – SCHRONISKO”, w skład Zgromadzenia wchodzi jeden przedstawiciel z każdej gminy, którym jest prezydent miasta, burmistrz lub wójt gminy. Jednakże na wniosek burmistrza, za zgodą rady, gmina może być reprezentowana przez innego członka organu gminy.


Uchwała nr LXIV/460/10 w sprawie przekazania zażalenia Róży Grabińskiej z dnia 6 sierpnia 2010 r. Burmistrzowi Gminy Mosina.

UCHWAŁA NR LXIV/460/10

RADY MIEJSKIEJ W MOSINIE

z dnia 30 września 2010 r.

 

w sprawie przekazania zażalenia Róży Grabińskiej z dnia 6 sierpnia 2010 r. Burmistrzowi Gminy Mosina.

 

 

Na podstawie art. 231 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) Rada Miejska w Mosinie uchwala, co następuje:

 

 

§ 1.

 

Przekazuje się Burmistrzowi Gminy Mosina zażalenie (skargę) Róży Grabińskiej z dnia 6 sierpnia 2010 r., celem udzielenia odpowiedzi.

 

 

§ 2.

 

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Miejskiej.

 

 

§ 3.

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Uchwała nr LXIV/459/10 dotycząca przekazania skargi z dnia 6 sierpnia 2010 r. Samorządowemu Kolegium Odwoławczemu w Poznaniu.

UCHWAŁA NR LXIV/459/10

RADY MIEJSKIEJ W MOSINIE

z dnia 30 września 2010 r.

 

w sprawie przekazania skargi                                          z dnia 6 sierpnia 2010 r. Samorządowemu Kolegium Odwoławczemu w Poznaniu.

 

 

Na podstawie art. 231 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) Rada Miejska w Mosinie uchwala, co następuje:

 

 

§ 1.

 

Przekazuje się Samorządowemu Kolegium Odwoławczemu w Poznaniu skargę                                                                 z dnia 6 sierpnia 2010 r., jako organowi właściwemu do jej rozpatrzenia.

 

 

§ 2.

 

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Miejskiej.

 

 

§ 3.

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Uchwała nr LXIV/458/10 w sprawie przekazania skarg Romualda Zwierzyckiego z dnia 29 maja 2010 r. i 6 sierpnia 2010 r. Staroście Poznańskiemu.

UCHWAŁA NR LXIV/458/10

RADY MIEJSKIEJ W MOSINIE

z dnia 30 września 2010 r.

 

w sprawie przekazania skarg Romualda Zwierzyckiego z dnia 29 maja 2010 r. i 6 sierpnia 2010 r. Staroście Poznańskiemu.

 

 

Na podstawie art. 231 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.), Rada Miejska w Mosinie uchwala, co następuje:

 

 

§ 1.

 

Przekazuje się Staroście Poznańskiemu skargi Romualda Zwierzyckiego z dnia 29 maja 2010 r. i 6 sierpnia 2010 r., w części dotyczącej organizacji ruchu na ul. Gałczyńskiego w Mosinie, jako ewentualny wniosek o zmianę organizacji ruchu na wyżej wymienionej ulicy.

 

 

§ 2.

 

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Miejskiej.

 

 

§ 3.

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 


Uchwała nr LXIV/457/10 w sprawie skargi Komitetu Protestacyjnego „Rozwój wsi Czapury – Nowe Osiedle” z dnia 16 czerwca 2010 r.

UCHWAŁA NR LXIV/457/10

RADY MIEJSKIEJ W MOSINIE

z dnia 30 września 2010 r.

 

w sprawie skargi Komitetu Protestacyjnego „Rozwój wsi Czapury – Nowe Osiedle” z dnia 16 czerwca 2010 r.

 

 

Na podstawie art. 239 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.), Rada Miejska w Mosinie uchwala, co następuje:

 

 

§ 1.

 

1.     Rada Miejska w Mosinie uchwałą nr L/351/09 z dnia 29 października 2009 r. rozpatrzyła skargę Marka Żaka – przedstawiciela Komitetu Protestacyjnego „Rozwój wsi Czapury – Nowe Osiedle” z dnia 31 marca 2009 r. na Burmistrza Gminy Mosina w sprawie przewlekłości postępowania dotyczącego sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów wsi Czapury i uznała ją za nieuzasadnioną.

2.     W związku z tym, że Komitet Protestacyjny „Rozwój wsi Czapury – Nowe Osiedle” złożył skargę z dnia 16 czerwca 2010 r. w tej samej sprawie, nie wskazując nowych okoliczności, Rada Miejska w Mosinie podtrzymuje swoje stanowisko i uznaje tę skargę za nieuzasadnioną.

 

 

§ 2.

 

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Miejskiej.

 

 

§ 3.

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 


Uchwała nr LXIV/456/10 w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu skargi na uchwałę nr LVI/386/10 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 25 lutego 2010 r.

UCHWAŁA NR LXIV/456/10

RADY MIEJSKIEJ W MOSINIE

z dnia 30 września 2010 r.

 

w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu skargi na uchwałę nr LVI/386/10 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 25 lutego 2010 r.

 

 

Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 34 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.) Rada Miejska w Mosinie uchwala, co następuje: 

 

 

§ 1.

 

Upoważnia się radcę prawnego Urzędu Miejskiego w Mosinie p. Zygmunta Kmiecika do przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu skargi AQUANET S.A. z siedzibą w Poznaniu z dnia 2 września 2010 r. na uchwałę nr LVI/386/10 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 25 lutego 2010 r. w sprawie uchwalenia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Mosina wraz z aktami sprawy i odpowiedzią na skargę oraz do reprezentowania Rady Miejskiej w Mosinie w postępowaniu przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Poznaniu i Naczelnym Sądem Administracyjnym. 

 

 

§ 2.

 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Mosina.

 

 

§ 3.

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 

 

UZASADNIENIE

 

W dniu 7 września br. do Urzędu Miejskiego w Mosinie wpłynęła, skierowana do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu, skarga AQUANET S.A. z siedzibą w Poznaniu z dnia 2 września 2010 r. na uchwałę nr LVI/386/10 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 25 lutego 2010 r. w sprawie uchwalenia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Mosina. Zgodnie z art. 54 § 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, organ, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi, przekazuje ją sądowi wraz z aktami sprawy i odpowiedzią na skargę w terminie trzydziestu dni od dnia jej wniesienia. W związku z powyższym, podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione.


Uchwała nr LXIV/455/10 zmieniająca uchwałę nr XXXVI/228/08 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 27 listopada 2008 r. w sprawie przyjęcia Statutu Mosińskiej Biblioteki Publicznej w Mosinie.

UCHWAŁA NR LXIV/455/10

RADY MIEJSKIEJ W MOSINIE

z dnia 30 września 2010 r.

 

zmieniająca uchwałę nr XXXVI/228/08 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 27 listopada 2008 r. w sprawie przyjęcia Statutu Mosińskiej Biblioteki Publicznej w Mosinie.

 

 

Na podstawie art. 11 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz. U. Nr 85, poz. 539 z późn. zm.), Rada Miejska w Mosinie uchwala, co następuje:

 

 

§ 1.

 

W Statucie Mosińskiej Biblioteki Publicznej w Mosinie, stanowiącym załącznik do uchwały nr XXXVI/228/08 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 27 listopada 2008 r. w sprawie przyjęcia Statutu Mosińskiej Biblioteki Publicznej w Mosinie, wprowadza się następujące zmiany:

W § 2 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Biblioteka posiada pięć filii wiejskich w: Czapurach, Daszewicach, Krosinku, Pecnej, Rogalinku.”

 

 

§ 2.

 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Mosina.

 

 

§ 3.

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 

 UZASADNIENIE

 

W związku z przeniesieniem księgozbioru Filii w Wiórku do budynku wielofunkcyjnego w Czapurach, ul. Poznańska 78/80, zachodzi konieczność zmiany nazwy filii, która powinna przyjąć brzmienie: Filia w Czapurach.

Uchwała nr LXIV/454/10 w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej w Radzewicach.

UCHWAŁA NR LXIV/454/10

RADY MIEJSKIEJ W MOSINIE

z dnia 30 września 2010 r.

 

w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej w Radzewicach.

 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), Rada Miejska w Mosinie uchwala, co  następuje:

 

 

§ 1.

 

Nadaje się drodze wewnętrznej położonej w Radzewicach, obejmującej działkę o numerze ewidencyjnym 30, nazwę „Kalinowa”.

        

 

§ 2.

 

Integralną część uchwały stanowi mapa wsi Radzewice.

 

 

§ 3.

 

Ustalona uchwałą nazwa ulicy podlega przeniesieniu na mapę zasadniczą i ewidencyjną Gminy Mosina.

 

 

§ 4.

 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

 

 

§ 5.

 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

 

 

UZASADNIENIE

 

Rada Sołecka wsi Radzewice w dniu 13 maja 2010 r. wystąpiła z wnioskiem o nadanie nazwy drodze wewnętrznej stanowiącej działkę o numerze ewidencyjnym 30, proponując nazwę „Kalinowa”.

Z uwagi na jedyny dojazd proponowaną drogą z ul. Długiej w Radzewicach do ul. Jaśminowej, istnieje konieczność nadania jej nazwy. W związku z powyższym podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione.

Załącznik do uchwały nr LXIV/454/10.pdf 


Uchwała nr LXIV/453/10 w sprawie nadania nazw ulicom we wsi Mieczewo.

UCHWAŁA NR LXIV/453/10

RADY MIEJSKIEJ W MOSINIE

z dnia 30 września 2010 r.

 

w sprawie nadania nazw ulicom we wsi Mieczewo.

 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie  gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), Rada Miejska w Mosinie uchwala, co  następuje:

 

 

§ 1.

 

1.   Nadaje się istniejącej ulicy w Mieczewie, obejmującej działkę o numerze ewidencyjnym  214, stanowiącej własność Gminy Mosina, zapisanej w Księdze Wieczystej KW Nr 45413, prowadzonej przez Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Śremie nazwę „Łąkowa”.

2.   Nadaje się istniejącej ulicy w Mieczewie, obejmującej działkę o numerze ewidencyjnym  183, stanowiącej własność Gminy Mosina, zapisanej w Księdze Wieczystej KW Nr 45413, prowadzonej przez Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Śremie nazwę „Jaśnik”.

 

 

§ 2.

 

Integralną część uchwały stanowi mapa Mieczewa.

 

 

§ 3.

 

Ustalone uchwałą nazwy ulic podlegają przeniesieniu na mapę zasadniczą i ewidencyjną Gminy Mosina.

 

 

§ 4.

 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

 

 

§ 5.

 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

 

 

 

 

UZASADNIENIE

Rada Sołecka Mieczewa pismem z dnia 15 maja 2010 r. zwróciła się z wnioskiem  o nadanie nazw istniejącym ulicom w Mieczewie,  proponując nazwy: „Łąkowa” i „Jaśnik”.  W związku z dokonanymi podziałami gruntów oraz zabudową terenów przyległych do tychże ulic, podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione.


Uchwała nr LXIV/452/10 w sprawie nadania nazw ulicom w Mosinie.

UCHWAŁA NR LXIV/452/10

RADY MIEJSKIEJ W MOSINIE

z dnia 30 września 2010 r.

 

w sprawie nadania nazw ulicom w Mosinie.

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia  8 marca 1990 r. o samorządzie  gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), Rada Miejska w Mosinie uchwala, co  następuje:

 

 

§ 1.

 

1.     Nadaje się ulicy położonej w Mosinie, obejmującej część działki o numerze ewidencyjnym 2724/19, nazwę „Stefana Batorego”.

2.     Nadaje się ulicy położonej w Mosinie, obejmującej część działki o numerze ewidencyjnym 2724/46 oraz część działki o numerze ewidencyjnym 2719/23 nazwę „Kazimierza Wielkiego”.

3.     Nadaje się ulicy położonej w Mosinie, obejmującej działkę o numerze ewidencyjnym 2724/110, nazwę „Kazimierza Jagiellończyka”.

 

 

§ 2.

 

Integralną część uchwały stanowi mapa ewidencyjna, na której zaznaczono przebieg ulic.

 

 

§ 3.

 

Ustalone uchwałą nazwy ulic podlegają przeniesieniu na mapę zasadniczą i ewidencyjną Gminy Mosina.

 

 

§ 4.

 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Mosina.

 

 

§ 5.

 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

 

 

 

  

UZASADNIENIE

 

Rada Miejska w Mosinie w dniu 27 maja 1999 r. podjęła uchwałę nr XIII/118/99 dotyczącą nadania nazw ulicom Bolesława Krzywoustego, Bolesława Śmiałego i Bolesława Chrobrego oraz zmieniła dotychczas istniejącą nazwę ul. Jasińskiego w Krośnie na ul. Mieszka I w Mosinie. W dniu 10 maja 2010 r. Rada Miejska w Mosinie podjęła uchwałę nr LVIII/404/10 z dnia 10 maja 2010 r. dotyczącą nadania nazwy ulicy Władysława Łokietka.

Z uwagi na brak nadanych nazw ulic dla drogi łączącej ul. Mieszka I z ul. Bolesława Śmiałego oraz dla dróg łączących ul. Mieszka I z ul. Bolesława Krzywoustego, jak również dla lepszej orientacji oraz komunikacji w terenie, podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione.

Uchwała nr LXIV/451/10 w sprawie przejęcia pojazdu na własność Gminy Mosina.

UCHWAŁA NR LXIV/451/10

RADY MIEJSKIEJ W MOSINIE

z dnia 30 września 2010 r.

 

w sprawie przejęcia pojazdu na własność Gminy Mosina.

 

 

Na podstawie art. 50a ust. 2 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2005 r. Nr 108, poz. 908 z późn. zm.) oraz § 8 ust. 2 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 października 2007 r. w sprawie usuwania pojazdów (Dz. U. Nr 191, poz. 1377), Rada Miejska w Mosinie uchwala, co następuje:

 

 

§ 1.

 

Stwierdza się przejęcie na własność Gminy Mosina samochodu osobowego marki Fiat 126p nr rej. PWT 0995, który nie został odebrany przez uprawnioną osobę.

 

 

§ 2.

 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Mosina.

 

 

§ 3.

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

  UZASADNIENIE

  

Przepis art. 50a ust. 2 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2005 r. Nr 108, poz. 908 z późn. zm.) oraz § 8 ust. 2 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 października 2007 r. w sprawie usuwania pojazdów (Dz. U. Nr 191, poz. 1377), nakłada na gminę obowiązek przejmowania na własność pojazdów uznanych za porzucone z zamiarem wyzbycia się, tj. pojazdów pozostawionych bez tablic rejestracyjnych lub pojazdów, które zostały usunięte z drogi, ponieważ ich stan wskazywał na to, że nie są używane, nieodebranych przez uprawnione osoby w terminie sześciu miesięcy od dnia usunięcia.

Dyspozycję usunięcia pojazdu z drogi wydał Komisariat Policji w Mosinie.

W świetle powyższego istnieją podstawy do stwierdzenia, iż przedmiotowy pojazd stał się własnością Gminy Mosina.


Uchwała nr LXIV/450/10 zmieniająca uchwałę nr XXXVIII/328/05 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 31 marca 2005 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uc

UCHWAŁA NR LXIV/450/10

RADY MIEJSKIEJ W MOSINIE

z dnia 30 września 2010 r.

 

zmieniająca uchwałę nr XXXVIII/328/05 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 31 marca 2005 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Mosina.

 

Na podstawie art. 90f ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) oraz art.18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), Rada Miejska w Mosinie uchwala, co następuje:

 

 

§ 1.

 

W uchwale nr XXXVIII/328/05 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 31 marca 2005 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Mosina, wprowadza się następujące zmiany:

1)      § 3 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„Stypendium w pełnej wysokości wynosi 182 zł”,

2)      § 4 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„Wysokość stypendium, o jakim mowa w ust. 1, nie może w danym roku szkolnym przekroczyć 1.820 zł, a w przypadku słuchaczy kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych – kwoty 1.638 zł,”

3)      Dodaje się § 10 w następującym brzmieniu:

 „1. O zasiłek szkolny może ubiegać się uczeń znajdujący się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego.

    2. Wniosek o przyznanie zasiłku szkolnego należy złożyć nie później niż dwa miesiące od zdarzenia losowego, którego okoliczności

        uprawniają do starania się o niniejszy zasiłek.

    3. Do wniosku należy dołączyć dokumenty potwierdzające powyższe okoliczności, uzasadniające przyznanie zasiłku.

    4. Gminna Komisja Stypendialna rozpatruje każdy złożony wniosek w sposób indywidualny oceniając sytuację rodzinną danego ucznia,

        na podstawie złożonej dokumentacji ”.

 

 

§ 2.

 

W załączniku do uchwały nr XXXVIII/328/05 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 31 marca 2005 r.: we wniosku o przyznanie stypendium szkolnego o charakterze socjalnym: pkt 7 otrzymuje brzmienie:

„Potwierdzenie danych, dotyczących ucznia:

 

Imię i nazwisko………………………………………………………………………………….

Rok szkolny………………………klasa………………..szkoła………………………………..

…………………………………………………………………………………………………...

 

Potwierdzam zgodność danych zawartych w niniejszym punkcie

 

……………………………….                                 …………………………………….

Data, pieczęć szkoły                        podpis osoby potwierdzającej dane ucznia”

 

§ 3.

 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Mosina.

 

 

§ 4.

 

Uchwała wchodzi w życie po upływie czternastu dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

 

 

 

 

 

UZASADNIENIE

 

Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne, nie może być większa niż kwota, o której mowa w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy  społecznej (Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 z późn. zm.), tj. 351 zł.

Zmiana brzmienia § 3 i § 4 wynika ze zmiany wysokości przyznawanych świadczeń rodzinnych – zgodnie z art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz.992 z późn. zm.). W związku ze stwierdzeniem w wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu z dnia 10 marca 2010 r. (sygn. akt: IV SA/P- 865/09) nieważności § 10 uchwały nr XXXVIII/328/05 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 31 marca 2005 r. oraz punktu 7 załącznika do tej uchwały, niniejszą uchwałą dodano do niej § 10 (oraz punkt 7 do załącznika wyżej wymienionej uchwały). Wprowadzenie § 10 jest uzasadnione z uwagi na przedłożenie osobom ubiegającym się o udzielenie pomocy materialnej, bardziej szczegółowych informacji na temat procedury przyjmowania wniosków i rozpatrywania ich przez Gminną Komisję Stypendialną.
W związku z powyższym podjęcie niniejszej uchwały jest w pełni uzasadnione.
 

Uchwała nr LXIV/449/10 zmieniająca uchwałę nr LXI/427/10 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 29 czerwca 2010 r. w sprawie przejęcia od Powiatu Poznańskiego niektórych zadań z zakresu zarządzania

UCHWAŁA NR LXIV/449/10

RADY MIEJSKIEJ W MOSINIE

z dnia 30 września 2010 r.

 

zmieniająca uchwałę nr LXI/427/10 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 29 czerwca 2010 r.    w sprawie przejęcia od Powiatu Poznańskiego niektórych zadań z zakresu zarządzania publicznymi drogami powiatowymi.

 

 

Na podstawie art. 8 ust. 2a i art. 18 ust. 2 pkt 11 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 19 ust. 4 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115 z późn. zm.), Rada Miejska w Mosinie uchwala, co następuje:

 

 

§ 1.

 

W uchwale nr LXI/427/10 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 29 czerwca 2010 r. w sprawie przejęcia od Powiatu Poznańskiego niektórych zadań z zakresu zarządzania publicznymi drogami powiatowymi, wprowadza się następujące zmiany:

1)        w § 1 skreśla się punkt 5,

2)        § 2 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

      ,,2. Zadanie, o którym mowa w § 1 pkt 4, współfinansowane będzie ze środków Powiatu  Poznańskiego w kwocie 1 150 000 zł,

            a w pozostałym zakresie finansowane ze środków Gminy Mosina.”

 

 

§ 2.

 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Mosina.

 


§ 3.

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 


UZASADNIENIE

 

            Na wniosek Gminy Mosina, w treści porozumienia między Gminą Mosina i Powiatem  Poznańskim w  sprawie przejęcia od Powiatu Poznańskiego niektórych zadań z zakresu zarządzania publicznymi drogami powiatowymi, z uwagi na koszty remontu nawierzchni poszczególnych dróg,  niezbędne stało się przeznaczenie środków, przyznanych przez Radę Powiatu w Poznaniu, w wysokości 1.150.000,00 zł, na jedno zadanie. Do realizacji wybrano zadanie, które ze względu na bardzo zły stan drogi, wymaga natychmiastowych prac związanych z remontem nawierzchni jezdni - drogę powiatową nr 2461P - ul. Gromadzką w miejscowości Czapury i Babki, od km 0+00 do km 2+063. Dofinansowanie Gminy Mosina do tego zadania, z uwagi na tak duży zakres realizacji, będzie większe niż 10 % pełnych kosztów gwarantujących prawidłowe wykonanie nakładki. W związku z powyższym podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione.


Uchwała nr LXIV/448/10 zmieniająca uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umów najmu lokali użytkowych, położonych w Mosinie, przy ul. Dwor

 

UCHWAŁA NR LXIV/448/10

RADY MIEJSKIEJ W MOSINIE

z dnia 30 września 2010 r.

 

zmieniająca uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umów najmu lokali użytkowych, położonych w Mosinie, przy ul. Dworcowej 3 oraz wynajęcia ich na okres trzech lat.

 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 25 i art. 37 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm.), Rada Miejska w Mosinie uchwala, co następuje:

 

 

§ 1.

 

W uchwale nr LXII/434/10 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 5 sierpnia 2010 r. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umów najmu lokali użytkowych, położonych w Mosinie przy ul. Dworcowej 3 oraz wynajęcia ich na okres trzech lat, wprowadza się następujące zmiany:

1)     w § 1 ust. 1 pkt 1 wyrazy: „366,99 m²” zastępuje się wyrazami: „552,81 m²” oraz wyrazy: „537,00 m²” zastępuje się wyrazami: „501,90 m²”;

2)     w § 1 ust. 1 pkt 2 wyrazy: „419,16 m²” zastępuje się wyrazami: „670,91 m²” oraz wyrazy: „613,33 m²” zastępuje się wyrazami: „609,12 m²”;

3)     w § 1 ust. 1 pkt 3 wyrazy: „64,70 m²” zastępuje się wyrazami: „96,48 m²” oraz wyrazy: „94,67  m²” zastępuje się wyrazami: „87,59 m²”.

 

 

§ 2.

 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Mosina.

 

 

§ 3.

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 

UZASADNIENIE

 

Najemcy, wskazani w § 1 uchwały, wynajmują przedmiotowe lokale użytkowe od 2000 r. na podstawie umów najmu zawartych z Gminą Mosina, których okres najmu kończy się z dniem 31 grudnia 2010 r. Rada Miejska w Mosinie podjęła w dniu 5 sierpnia 2010 r. uchwałę nr LXII/434/10 w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umów najmu lokali użytkowych, położonych w Mosinie, przy ul. Dworcowej 3 oraz wynajęcia ich na okres trzech lat. Zachodzi konieczność zmiany wykazanych w przedmiotowej uchwale powierzchni pomieszczeń użytkowych oraz wartości  proporcjonalnych do powierzchni działki o nr ewid. 1933/9 udziałów, w związku z powyższym należy dokonać zmiany zapisu § 1 ust. 1 uchwały.


Uchwała nr LXIV/447/10 w sprawie określenia wysokości sumy, do której Burmistrz może samodzielnie zaciągać zobowiązania.

UCHWAŁA NR LXIV/447/10

RADY MIEJSKIEJ W MOSINIE

z dnia 30 września 2010 r.

 

w sprawie określenia wysokości sumy, do której Burmistrz może samodzielnie zaciągać zobowiązania.

 

 

            Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 10 i art. 58 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), Rada Miejska w Mosinie uchwala, co następuje:

 

 

§ 1.

 

Upoważnia się Burmistrza Gminy Mosina do zaciągnięcia zobowiązania na rok 2011, poprzez zawarcie umów na realizację zadań wynikających z rozdziału 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego, do kwoty: 900 000,00 zł (słownie: dziewięćset tysięcy 00/100).

 

 

§ 2.

 

Źródłem spłaty zobowiązania będą dochody własne Gminy Mosina w 2011 r.

 

 

§ 3.

 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Mosina.

 

 

§ 4.

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


 

 

UZASADNIENIE

 

            Zgodnie z art. 18 ust. 2 pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), do wyłącznej właściwości Rady Miejskiej w Mosinie należy określanie wysokości sumy, do której Burmistrz Gminy Mosina może samodzielnie zaciągać zobowiązania. Z art. 58 wyżej wymienionej ustawy wynika obowiązek wskazania źródeł dochodów, z których mają zostać pokryte zobowiązania.

W dniu 29 października 2009 r., 26 listopada 2009 r. oraz 27 maja 2010 r. Rada Miejska w Mosinie przystąpiła do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w mieście Mosina (przy ulicy Strzeleckiej i Łaziennej oraz w obszarze Szosy Poznańskiej) oraz na terenie części wsi: Daszewice, Drużyna, obręb Nowinki, Dymaczewo Nowe, Krosno, Pecna, Radzewice, Rogalinek. Przedmiotowe plany miejscowe są obecnie w trakcie sporządzania: zakończył się etap, o którym mowa w art. 17 ust. 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.), a więc etap składania wniosków przez organy i instytucje właściwe do opiniowania i uzgadniania projektu planu miejscowego. Zamówione zostały również w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Poznaniu mapy ewidencyjne oraz mapy sytuacyjno–wysokościowe niezbędne dla potrzeb opracowania wyżej wymienionych planów miejscowych. Trwają również prace polegające na zbieraniu materiałów wyjściowych do sporządzenia aktualizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji dla miasta Mosina. W tym miejscu konieczne jest zaznaczenie, iż wymienione powyżej zadania nie zostaną ukończone w roku 2010 r. Obecnie trwają procedury ukierunkowane na wybór wykonawców, którzy sporządzą projekty miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz projekt aktualizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Miasta Mosina. Ze względu na fakt, iż wykonanie wyżej wymienionych zadań zakończy się w 2011 roku, przed podpisaniem umów z wykonawcami konieczne jest podjęcie niniejszej uchwały. Zamierzeniem Burmistrza Gminy Mosina jest również udostępnienie przyjętego przez Radę Miejską w Mosinie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Mosina oraz wyżej wymienionych opracowywanych planów miejscowych na stronie internetowej Gminy Mosina w takiej formie elektronicznej, aby każdy zainteresowany, bez konieczności kontaktowania się z Urzędem Miejskim w Mosinie, mógł pobrać z tejże strony wypis i wyrys z wyżej wymienionych dokumentów dla konkretnej działki ewidencyjnej. Biorąc jednocześnie pod uwagę fakt, iż obecnie jest opracowywana ortofotomapa dla terenu Gminy Mosina, zamiarem Burmistrza Gminy Mosina jest umożliwienie zainteresowanym przeglądanie na stronach internetowych Gminy Mosina sporządzonej ortofotomapy jako opracowania niezależnego, ale również w powiązaniu do opracowanego studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Mosina, jak i opracowywanych planów miejscowych. Z powyższego zatem wynika, że podjęcie przedmiotowej uchwały jest niezbędne ze względu na fakt zakończenia prac planistycznych w przyszłym, tj. 2011 roku, ale również udostępnienia ich na stronach internetowych Gminy Mosina w nawiązaniu do ustaleń studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Mosina oraz opracowywanej ortofotomapy.

Uchwała nr LXIV/446/10 zmieniająca uchwałę o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów części wsi Daszewice.

UCHWAŁA NR LXIV/446/10

RADY MIEJSKIEJ W MOSINIE

z dnia 30 września 2010 r.

 

zmieniająca uchwałę o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów części wsi Daszewice.

 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.), Rada Miejska w Mosinie uchwala, co następuje:

 

 

§ 1.

 

W uchwale nr L/355/09 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 29 października 2009 r. o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów części wsi Daszewice, wprowadza się następujące zmiany:

załącznik do uchwały otrzymuje brzmienie jak załącznik do niniejszej uchwały.

 

 

§ 2.

 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Mosina.

 

 

§ 3.

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 


UZASADNIENIE

 

W dniu 29 października 2009 r. Rada Miejska w Mosinie przystąpiła do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów części wsi Daszewice, obejmujących obszar usytuowany pomiędzy drogą powiatową nr 2461P Czapury – Gądki, a znajdującym się na północ od tej drogi, kompleksem leśnym oraz obszar istniejącej zabudowy znajdujący się na południe od tej drogi.

Opracowanie planu miejscowego dla obszaru objętego niniejszą uchwałą ma, między innymi, na celu:

-         uporządkowanie istniejącej zabudowy;

-         uporządkowanie istniejącego układu komunikacyjnego;

-        wytyczenie, powiązanego z istniejącymi, układu komunikacyjnego na terenach przewidzianych do urbanizacji;

-        wyznaczenie terenów przewidzianych do urbanizacji wraz z koniecznością ochrony terenów wartościowych przyrodniczo.

Wymaga zaznaczenia, iż przedmiotowa uchwała podejmowana była w momencie, gdy obowiązywało jeszcze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Mosina, przyjęte uchwałą nr XLVIII/365/98 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 9 czerwca 1998 r. W dniu 25 lutego 2010 r. Rada Miejska w Mosinie uchwałą nr LVI/386/10 uchwaliła nowe studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Mosina. Ze względu na różne kierunki zagospodarowania przestrzennego wyznaczone we wcześniejszym studium i obecnie obowiązującym studium, dla terenu części wsi Daszewice konieczne jest doprecyzowanie zakresu, tj. granic opracowania planu miejscowego.

Uchwała nr LXIV/445/10 zmieniająca uchwałę nr XLVIII/328/09 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 27 lipca 2009 r. w sprawie porozumienia międzygminnego z Miastem Poznań w zakresie lokalnego transp

UCHWAŁA NR LXIV/445/10

RADY MIEJSKIEJ W  MOSINIE

z dnia 29 września 2010 r.

 

zmieniająca uchwałę  nr XLVIII/328/09 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 27 lipca 2009 r. w sprawie porozumienia międzygminnego z Miastem Poznań w zakresie lokalnego transportu zbiorowego.

 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 12 i art. 74 ust. 1 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), Rada Miejska w Mosinie uchwala, co następuje:

 

 

§ 1.

 

W uchwale nr XLVIII/328/09 Rady Miejskiej w Mosinie  z dnia 27 lipca 2009 r. w sprawie porozumienia międzygminnego z Miastem Poznań w zakresie lokalnego transportu zbiorowego, wprowadza się następujące zmiany:

§ 1 otrzymuje brzmienie:

,,Postanawia się zawrzeć z Miastem Poznań porozumienia międzygminne w zakresie lokalnego transportu zbiorowego na trasie:

1)     Poznań (Dębiec) – Luboń – Łęczyca – Puszczykowo – Mosina – Ludwikowo – Krosinko – Dymaczewo Stare – Dymaczewo Nowe,

2)       Poznań (Starołęka Dworzec) – Czapury – Wiórek – Czapury (ul. Gromadzka) – Babki (Jednostka Wojskowa) – Daszewice – Kamionki – Borówiec (pętla),

3)        Mosina – Krosno – Drużyna – Borkowice.”

 

 

§ 2.

 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Mosina.

 

 

§ 3.

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 
UZASADNIENIE

 

            W treści porozumienia międzygminnego Gminy Mosina z Miastem Poznań w zakresie lokalnego transportu zbiorowego, obok linii nr 651 i 527, wprowadzono dodatkowo linię nr 691, mieszczącą się w obrębie Gminy Mosina.

Głównym zadaniem nowej linii nr 691 będzie dowożenie pasażerów do linii autobusowej nr 651 relacji Poznań – Luboń – Puszczykowo – Mosina – Dymaczewo Nowe, której organizacją zajmuje się Zarząd Transportu Miejskiego w Poznaniu oraz do dworca kolejowego w Mosinie. Rozkład jazdy nowej linii będzie zsynchronizowany z rozkładem jazdy linii autobusowej nr 651 oraz pociągów Przewozów Regionalnych. Na nowej linii obowiązywać będą ceny biletów zgodne z taryfą uchwaloną przez Radę Miasta Poznania.
W związku z tym podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione.
 

Uchwała nr LXIV/444/10 zmieniająca uchwałę o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów części wsi Rogalinek.

UCHWAŁA NR LXIV/444/10

RADY MIEJSKIEJ W MOSINIE

z dnia 29 września 2010 r.

 

zmieniająca uchwałę o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów części wsi Rogalinek.

 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.), Rada Miejska w Mosinie uchwala, co następuje:

 

 

§ 1.

 

W uchwale nr LII/368/09 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 26 listopada 2009 r. o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów części wsi Rogalinek, wprowadza się następujące zmiany:

załącznik do uchwały otrzymuje brzmienie jak załącznik do niniejszej uchwały.

 

 

§ 2.

 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Mosina.

 

 

§ 3.

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 


UZASADNIENIE

 

            W dniu 26 listopada 2009 r. Rada Miejska w Mosinie przystąpiła do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów części wsi Rogalinek, obejmujących obszar usytuowany pomiędzy rzeką Wartą, ulicą Północną, ulicą Podgórną oraz ulicą Poznańską (drogą powiatową nr 2460P Poznań – Rogalinek) wraz z tymi ulicami.

Opracowanie planu miejscowego dla obszaru objętego niniejszą uchwałą ma, między innymi, na celu:

-         uporządkowanie istniejącej zabudowy;

-         uporządkowanie istniejącego układu komunikacyjnego;

-        wytyczenie, powiązanego z istniejącymi, układu komunikacyjnego na terenach przewidzianych do urbanizacji;

-         wyznaczenie terenów przewidzianych do urbanizacji;

-         zapewnienie ochrony terenów cennych z punktu widzenia przyrodniczego.

Wymaga zaznaczenia, iż przedmiotowa uchwała podejmowana była w momencie, gdy obowiązywało jeszcze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Mosina, przyjęte uchwałą nr XLVIII/365/98 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 9 czerwca 1998 r. W dniu 25 lutego 2010 r. Rada Miejska w Mosinie uchwałą nr LVI/386/10 uchwaliła nowe studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Mosina. Obecnie obowiązujące studium dla części terenów wsi Rogalinek wyznacza inne kierunki zagospodarowania przestrzennego niż studium poprzednio obowiązujące. Jednakże w obu dokumentach wskazano konieczność wytyczenia drogi łączącej bezpośrednio ulicę Poznańską z ulicą Północną w Rogalinku.
Ze względu na istniejącą zabudowę wzdłuż ulicy Poznańskiej w Sasinowie, włączenie się planowanej drogi w ulicę Poznańską nastąpić może tylko poprzez działkę leśną znajdującą się na północ od wsi Sasinowo, tj. poprzez działkę o nr ewid. 942, obręb Rogalinek. Stąd też konieczna jest zmiana zakresu opracowania niniejszego planu miejscowego, celem zaplanowania racjonalnego włączenia planowanej drogi w drogę powiatową nr 2460P Poznań – Rogalinek, tj. ulicę Poznańską.

Uchwała nr LXIV/443/10 zmieniająca uchwałę o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów przy Szosie Poznańskiej w Mosinie.

UCHWAŁA NR LXIV/443/10

RADY MIEJSKIEJ W MOSINIE

z dnia 29 września 2010 r.

 

zmieniająca uchwałę o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów przy Szosie Poznańskiej w Mosinie.

 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.), Rada Miejska w Mosinie uchwala, co następuje:

 

 

§ 1.

 

W uchwale nr L/353/09 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 29 października 2009 r. o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów przy Szosie Poznańskiej w Mosinie, wprowadza się następujące zmiany:

1)      § 1 uchwały otrzymuje brzmienie:

„Przystępuje się do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów przy Szosie Poznańskiej w Mosinie, obejmujących teren usług oświaty przy ulicy Szkolnej oraz obszar pomiędzy ulicą Mickiewicza, Poniatowskiego, Rzeczypospolitej Mosińskiej, Poznańską, Słowackiego, Kilińskiego, Szosą Poznańską wraz z tymi ulicami oraz ulicą Krotowskiego w Mosinie.”;

2)     załącznik do uchwały otrzymuje brzmienie jak załącznik do niniejszej uchwały.

 

 

§ 2.

 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Mosina.

 

 

§ 3.

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 


UZASADNIENIE

 

            Uchwałą nr L/353/09 z dnia 29 października 2009 r. Rada Miejska w Mosinie przystąpiła do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów przy Szosie Poznańskiej w Mosinie, obejmujących obszar pomiędzy ulicą Mickiewicza, wraz z tą ulicą, ulicą Krotowskiego, Szosą Poznańską oraz ulicą Poniatowskiego w Mosinie.

Wymaga podkreślenia, iż przedmiotowa uchwala została podjęta, gdy obowiązywało jeszcze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Mosina przyjęte uchwałą nr XLVIII/365/98 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 9 czerwca 1998 r.
W dniu 25 lutego 2010 r. Rada Miejska w Mosinie uchwałą nr LVI/386/10 uchwaliła nowe studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Mosina.
W związku z powyższym oraz ze względu na konieczność uregulowania obsługi komunikacyjnej terenów położonych pomiędzy Szosą Poznańską, ulicą Kilińskiego, ulicą Słowackiego i ulicą Poznańską, uregulowania kwestii zapewnienia miejsc postojowych dla terenów usług oświaty, a także włączenia w zakres opracowania planu miejscowego dróg gminnych, konieczna jest zmiana przedmiotowej uchwały nr L/353/09 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 29 października 2009 r.

Dla części przedmiotowego obszaru obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla rejonu ulic: Poznańska, Kilińskiego, Reymonta, Poniatowskiego, Słowackiego, przyjęty uchwałą nr XXVI/142/96 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 19 grudnia 1996 r. (Dz. Urz. Woj. Pozn. z 1997 r. Nr 5, poz. 26). Stąd też opracowanie niniejszego planu miejscowego umożliwi aktualizację i dostosowanie do obecnie obowiązujących przepisów planu obowiązującego.

Obszar objęty niniejszą uchwałą usytuowany jest w centralnej części miasta Mosina. Jest to obszar w znacznym stopniu zabudowany budynkami mieszkalnymi oraz budynkami usługowymi wraz z towarzyszącymi im budynkami gospodarczymi i garażowymi.
Na obszarze tym zlokalizowane są również usługi oświaty. Celem opracowania przedmiotowego planu miejscowego jest przede wszystkim uporządkowanie zabudowy na tym obszarze wraz z przeanalizowaniem oraz uporządkowaniem istniejącego układu komunikacyjnego.

Uchwała nr LXIV/442/10 o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów części wsi Czapury.

 

UCHWAŁA NR LXIV/442/10

RADY MIEJSKIEJ W MOSINIE

z dnia 29 września 2010 r.

 

o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów części wsi Czapury.

 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.), Rada Miejska w Mosinie uchwala, co następuje:

 

 

§ 1.

 

Przystępuje się do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów części wsi Czapury, usytuowanych pomiędzy ulicą Poznańską (drogą powiatową nr 2640P Poznań – Rogalinek), ulicą Leśną wraz z tymi ulicami oraz lasem.

 

 

§ 2.

 

1.     Granice obszaru objętego projektem planu przedstawione zostały na mapie ewidencyjnej w skali 1:5000, stanowiącej załącznik do uchwały.

2.     Przedmiotem opracowania planu, o którym mowa w § 1, jest ustalenie przeznaczenia terenów, w tym dla inwestycji celu publicznego oraz określenia sposobów ich zagospodarowania i zabudowy.

3.     Zakres ustaleń planu obejmuje problematykę wskazaną w art. 15 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

 

 

§ 3.

 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Mosina.

 

 

§ 4.

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 


UZASADNIENIE

 

            Uchwałą nr XXII/184/04 z dnia 25 marca 2004 r., zmienioną uchwałą nr XXXII/264/04 z dnia 28 października 2004 r., Rada Miejska przystąpiła do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej we wsi Czapury. Przedmiotowy plan miejscowy sporządzany był zgodnie z obowiązującym wówczas studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Mosina, przyjętym uchwałą nr XLVIII/365/98 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 9 czerwca 1998 r. Zgodnie z wyżej wymienionym studium, dla terenu objętego procedurą sporządzania planu miejscowego wyznaczono kierunek zagospodarowania przestrzennego: tereny projektowanego potencjalnego zainwestowania: tereny zabudowy mieszkaniowej z dopuszczeniem stref działalności gospodarczej, oznaczone symbolem M/DG na rysunku studium oraz tereny zainwestowania istniejącego oraz przesądzone do zainwestowania w opracowaniach planistycznych: tereny zabudowy mieszkaniowej, oznaczone symbolem M na rysunku studium. Na części terenu, oznaczonego symbolem M/DG na rysunku studium, na obszarze objętym wyżej wymienionymi uchwałami Rady Miejskiej w Mosinie, wyznaczono postulowaną strefę priorytetu komunikacji kołowej ponadlokalnej nad innymi formami zainwestowania. Z związku z powyższym wystąpiła konieczność uwzględnienia powyższych zapisów w sporządzanym planie miejscowym, tj. konieczność zaprojektowania i uwzględnienia drogi kategorii G (główna). W tym miejscu wymaga zaznaczenia, iż ze względu na istniejące w momencie sporządzania tego planu, zainwestowanie na terenach znajdujących się poza planem, ukształtowanie powierzchni, tj. dolina Głuszynki, realizacja wspomnianego powyżej priorytetu komunikacji kołowej ponadlokalnej nad innymi formami zainwestowania może byłaby nawet technicznie możliwa, jednakże wiązałaby się z kosztami niemożliwymi do poniesienia przez Gminę Mosina (koszty wiaduktu nad doliną Głuszynki, wykupy i wyburzenia istniejących budynków). Innymi słowy koszty związane z realizacją wyżej wymienionej drogi byłyby niewspółmiernie wysokie do korzyści, jakie powstałyby z wybudowania tejże drogi. Należy również podkreślić, iż procedura planistyczna zainicjowana wyżej wymienionymi uchwałami doprowadzona została do etapu wyłożenia projektu planu do publicznego wglądu oraz dyskusji publicznej nad przyjętymi w projekcie rozwiązaniami. Ze względu na fakt, iż w trakcie wyłożenia projektu planu miejscowego do publicznego wglądu, prace nad sporządzeniem nowego studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego były na ukończeniu i nowe studium przenosiło ważny dla wsi Czapury priorytet komunikacji w inne miejsce, osoby zainteresowane opracowaniem przedmiotowego planu miejscowego wyraziły zgodę, aby wstrzymać prace planistyczne do czasu uchwalenia nowego studium i wówczas dostosować plan miejscowy do nowego studium. W dniu 25 lutego 2010 r. Rada Miejska w Mosinie podjęła uchwałę nr LVI/386/10 w sprawie uchwalenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Mosina. Zgodnie z obecnie obowiązującym studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, dla tego terenu wyznaczono kierunki zagospodarowania: tereny zabudowy mieszkaniowej, oznaczone symbolem B1_M na rysunku studium, tereny wielofunkcyjnej zabudowy wiejskiej w obrębie zwartej jednostki osadniczej, oznaczone symbolem B1_R oraz tereny zabudowy usługowej, oznaczone symbolem B1_U1 na rysunku studium. Jak zostało to już podkreślone powyżej, droga istotna dla wsi Czapury, równoległa do ulicy Poznańskiej, została poprowadzona w inny sposób. W tym miejscu konieczne jest zaznaczenie, iż dostosowanie projektu planu miejscowego do obecnie obowiązującego studium, konieczność uwzględnienia wniosków mieszkańców dotyczących uwzględnienia w projekcie planu miejscowego istniejącej struktury własności (podziałów geodezyjnych), a także konieczność uwzględnienia w projekcie planu miejscowego ustaleń sporządzonej przez Gminę Mosina koncepcji drenażu odwadniającego oraz rowów odwadniających, procedura sporządzania planu miejscowego musiałaby zostać cofnięta do jednego z początkowych etapów procedury planistycznej, tj. etapu sporządzania projektu planu miejscowego. Z powyższych względów, a także ze względu na wnioski właścicieli nieruchomości przylegających bezpośrednio do obszaru objętego sporządzanym planem miejscowym, konieczność jednoczesnej aktualizacji planów miejscowych położonych w bezpośrednim sąsiedztwie oraz w granicach opracowania planu miejscowego, a także ze względu na fakt połączenia i podziału w trybie rolnym niektórych nieruchomości (zmiana numerów ewidencyjnych działek), wynikła konieczność opracowania planu miejscowego dla większego terenu, tj. obszaru pomiędzy ulicą Leśną, ulicą Poznańską wraz z tymi ulicami, a lasem, zgodnie z ustaleniami obecnie obowiązującego studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Mosina. Jak zostało to już zaznaczone powyżej, przedmiotowy plan miejscowy umożliwi aktualizację wszystkich planów miejscowych obowiązujących na tym obszarze, a także racjonalną, przy uwzględnieniu warunków środowiskowo-gruntowych, urbanizację przedmiotowego obszaru. Co więcej, ze względu na zwiększenie obszaru opracowania planu miejscowego możliwe będzie rozwiązanie niektórych problemów związanych między innymi z obsługą komunikacyjną, jakie nie byłby możliwe do rozwiązania w obecnie sporządzanym planie miejscowym. Jednocześnie wymaga podkreślenia, iż ze względu na połączenie niektórych działek ewidencyjnych w jedną działkę oraz podział nieruchomości w trybie rolnym, zmieniły się numery ewidencyjne działek wymienione w przywołanych na wstępie uchwałach. Co więcej załącznik graficzny do uchwały nr XXII/188/04 z dnia 25 marca 2004 r. sporządzony został na obowiązującym wówczas, a nieaktualnym obecnie wyrysie ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Mosina. Z tego względu i tak wystąpiłaby konieczność podjęcia przez Radę Miejską w Mosinie stosownej uchwały zmieniającej. Biorąc jednocześnie pod uwagę wyżej wymienione możliwości: aktualizacji planów miejscowych, właściwego rozwiązania komunikacyjnego, uwzględnienie sporządzonych koncepcji projektowych dla tego obszaru, bardziej racjonalne jest podjęcie niniejszej uchwały i opracowanie planu miejscowego dla terenów części wsi Czapury, usytuowanych pomiędzy ulicą Poznańską (drogą powiatową nr 2640P Poznań – Rogalinek), ulicą Leśną wraz z tymi ulicami oraz lasem.

Uchwała nr LXIV/441/10 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy siedliskowej z działalnością agroturystyczną we wsi Krosno, obejmującego część dz

UCHWAŁA NR LXIV/441/10

RADY MIEJSKIEJ W MOSINIE

z dnia 29 września 2010 r.

 

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy siedliskowej z działalnością agroturystyczną we wsi Krosno, obejmującego część działki nr ewid. 353

 

 

            Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm), art. 26 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 1999 r. Nr 15, poz.139 z późn. zm.) oraz art. 85 ust. 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.), Rada Miejska w Mosinie uchwala, co następuje:

 

 

§ 1.

 

1.       Uchwala się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy siedliskowej z działalnością agroturystyczną we wsi Krosno, obejmujący obszar części działki o nr ewid. 353.

2.        Zakres obowiązywania planu, o którym mowa w ust. 1, określa granica obszaru objętego planem, zgodnie z rysunkiem planu w skali 1:1000, stanowiącym załącznik nr 1 do uchwały.

 

 

ROZDZIAŁ  1

Przepisy ogólne

 

§ 2.

 

Przedmiotem ustaleń planu, o którym mowa w § 1, są:

1)      teren zabudowy siedliskowej z działalnością agroturystyczną, oznaczony na rysunku planu symbolem RM/U;

2)      teren drogi dojazdowej wewnętrznej, oznaczony na rysunku planu symbolem KDW oraz zasady obsługi komunikacyjnej;

3)      zasady obsługi w zakresie infrastruktury technicznej.

 

 

§ 3.

 

Następujące oznaczenia graficzne stanowią obowiązujące ustalenia planu:

1)      granica obszaru objętego planem;

2)      linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu oraz oznaczenia graficzne i literowe dotyczące przeznaczenia terenów;

3)      nieprzekraczalne linie zabudowy.

 

 

§ 4.

 

Ilekroć w dalszych przepisach niniejszej uchwały jest mowa o:

1)      ustawie – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 1999 r. Nr 15, poz.139 z późn. zm.);

2)      planie – należy przez to rozumieć ustalenia planu, o którym mowa w § 1 niniejszej uchwały;

3)      uchwale – należy przez to rozumieć niniejszą uchwałę Rady Miejskiej w Mosinie;

4)      zabudowie siedliskowej – należy przez to rozumieć budynek mieszkalny oraz budynki i urządzenia służące produkcji rolniczej;

5)      przeznaczeniu podstawowym – należy przez to rozumieć takie przeznaczenie, które powinno przeważać na obszarze w obrębie linii rozgraniczających, określone symbolem;

6)      przeznaczeniu dopuszczalnym – należy przez to rozumieć rodzaje przeznaczenia inne niż podstawowe, które uzupełniają lub wzbogacają przeznaczenie podstawowe;

7)      przedsięwzięciach mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko i przedsięwzięciach mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko należy przez to rozumieć te przedsięwzięcia określone w przepisach odrębnych;

8)      dopuszczalnych poziomach hałasu – należy rozumieć dopuszczalne poziomy hałasu zdefiniowane w przepisach odrębnych;

9)      nieprzekraczalnej linii zabudowy – należy przez to rozumieć linię, oddzielającą przestrzeń w jakiej mogą się znajdować budynki od przestrzeni, na której nie ma możliwości zabudowy;

10)        reklamie – należy przez to rozumieć wszelkie nośniki informacji wizualnej (nośniki naścienne, wolnostojące, tablice reklamowe, pylony itp.) wraz z elementami konstrukcyjnymi i zamocowaniami, nie będące szyldami, tablicami informacyjnymi czy znakami w rozumieniu przepisów o znakach i sygnałach drogowych;

11)        dachu dwuspadowym – należy przez to rozumieć dach posiadający dwie podstawowe połacie dachowe o przeciwległych spadkach łączące się wzdłuż kalenicy, z dopuszczeniem uzupełnienia mniejszymi połaciami wynikającymi z kształtu rzutu budynku lub wynikającymi z zastosowania takich elementów jak lukarny, ganki, ryzality, werandy, naczółki itp. W przypadku zastosowania dachu dwuspadowego w bryle budynku pojawiają się trójkątne lub trapezowe, w przypadku zastosowania naczółków, zamknięcia elewacji szczytowych;

12)        dachu wielospadowym – należy przez to rozumieć dach posiadający co najmniej trzy podstawowe połacie dachowe o podobnych spadkach, łączące się w jednym punkcie lub wzdłuż kalenic. W przypadku rozczłonkowanego rzutu budynku lub zastosowania takich elementów jak lukarny, ganki, ryzality, werandy, itp., podstawowe połacie mogą być uzupełniane mniejszymi połaciami o podobnych spadkach;

13)        dachu stromym – należy przez to rozumieć dach o nachyleniu 12o lub większym albo o nachyleniu w ściśle określonym przedziale - powyżej 12o.

  

 

 

ROZDZIAŁ  2

Przepisy szczegółowe

 

§ 5.

 

1.       Ustala się teren zabudowy siedliskowej z działalnością agroturystyczną, oznaczony na rysunku planu symbolem RM/U.

2.       Na terenie, o którym mowa w ust. 1, przeznaczenie podstawowe stanowi zabudowa siedliskowa oraz  usługi: budynki lub pomieszczenia w obrębie zabudowy siedliskowej, związane z obsługą turystów - o charakterze hotelowym i gastronomicznym. Przeznaczenie dopuszczalne mogą stanowić budowle związane z produkcją rolniczą lub rekreacją oraz urządzeniami infrastruktury technicznej lub telekomunikacyjnej.

3.       Przeznaczenie podstawowe oraz przeznaczenie dopuszczalne nie mogą należeć do  przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko oraz przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko. Wszelkie oddziaływania związane z podstawowym i dopuszczalnym przeznaczeniem terenu nie mogą powodować przekroczenia standardów jakości środowiska, określonych przepisami odrębnymi, poza terenem, do którego inwestor posiada tytuł prawny.

4.       W zakresie ochrony przed hałasem wskazuje się, iż teren zabudowy siedliskowej z działalnością agroturystyczną, oznaczony na rysunku planu symbolem RM/U, należy do kategorii terenów mieszkaniowo-usługowych. Zakazuje się przekraczania dopuszczalnych poziomów hałasu, określonych dla tej kategorii w przepisach odrębnych.

5.       Masy ziemne, powstałe w wyniku fundamentowania, należy gromadzić w wyznaczonym miejscu i zagospodarować w obrębie działki, zgodnie z przepisami odrębnymi.

6.       Zakazuje się odprowadzać nieczystości płynne do gruntu.

7.       Odpady należy gromadzić w granicach posesji  w sposób selektywny i przekazywać do odzysku lub unieszkodliwienia zgodnie z przepisami odrębnymi oraz zgodnie z gminnym planem gospodarki odpadami.

8.       Dla ochrony archeologicznego dziedzictwa kulturowego, podczas prac ziemnych przy realizacji inwestycji związanych z zabudowaniem i zagospodarowaniem przedmiotowego terenu, ustala się obowiązek prowadzenia badań archeologicznych zgodnie z przepisami odrębnymi. Nie określa się zasad ochrony dóbr kultury współczesnej z uwagi na nie występowanie takich obiektów na obszarze objętym planem.

9.       Reklamy o jednolitych standardach grafiki, liternictwa i kolorystyki dopuszcza się wyłącznie na ogrodzeniach działki od strony terenu drogi dojazdowej wewnętrznej, oznaczonego na rysunku planu symbolem KDW. Dopuszcza się zastosowanie pełnego ogrodzenia od strony terenu KDW. Pozostałe ogrodzenia wyłącznie ażurowe.

10.   Zakazuje się podziału terenu RM/U na mniejsze działki budowlane.

11.   Na terenie RM/U ustala się następujące lokalne warunki, zasady i standardy kształtowania zabudowy oraz  zagospodarowania terenu: 

1)      nieprzekraczalne linie zabudowy w odległości:

a)       od linii rozgraniczającej teren drogi dojazdowej wewnętrznej, oznaczonej na rysunku planu symbolem KDW – 10 m zgodnie z rysunkiem planu;

b)       od terenu lasu – zgodnie z przepisami odrębnymi;

2)      powierzchnia zabudowy nie może przekraczać 15 % powierzchni terenu RM/U;

3)      powierzchnia biologicznie czynna powinna wynosić co najmniej 45 % powierzchni terenu RM/U;

4)      parametry projektowanych budynków: mieszkalnego oraz budynków związanych z działalnością agroturystyczną:

a)       gabaryt pionowy: parter plus poddasze użytkowe lub nieużytkowe o łącznej wysokości nie przekraczającej od poziomu terenu do kalenicy dachu 10 m z dopuszczeniem podpiwniczenia. Dopuszcza się wyższe elementy techniczne, np. kominy, nieprzekraczające wysokości 12 m nad poziom terenu;

b)       dachy strome dwu- lub wielospadowe o nachyleniu 30o – 45o. Dopuszcza się facjaty i okna dachowe, przykryte dachami o podobnym nachyleniu jak nachylenie głównych połaci dachowych z dopuszczeniem nachylenia większego lub mniejszego w przedziale plus minus 10o;

c)       pokrycie dachów: dachówka, materiały imitujące dachówkę lub inne tradycyjne materiały pokryciowe w gamie kolorów: brunatny, ceglasty do ciemnoczerwonego, przy czym należy unikać jaskrawych odcieni tych barw;

5)      parametry projektowanych budynków służących produkcji rolniczej:

a)       gabaryt pionowy: maksymalnie 12 m, w tym jedna lub dwie kondygnacje oraz poddasze użytkowe lub nieużytkowe z dopuszczeniem podpiwniczenia. Dopuszcza się wyższe elementy techniczne, np. kominy, nieprzekraczające wysokości 14 m nad poziom terenu;

b)       dachy strome dwu- lub wielospadowe o nachyleniu 30o – 45o. Dopuszcza się facjaty i okna dachowe, przykryte dachami o podobnym nachyleniu jak nachylenie głównych połaci dachowych z dopuszczeniem nachylenia większego lub mniejszego w przedziale plus minus 10o;

c)       pokrycie dachów: dachówka, materiały imitujące dachówkę lub inne tradycyjne materiały pokryciowe w gamie kolorów: brunatny, ceglasty do ciemnoczerwonego, przy czym należy unikać jaskrawych odcieni tych barw;

6)      dopuszcza się budowle związane z produkcją rolniczą lub rekreacją oraz urządzeniami infrastruktury technicznej o gabarycie pionowym przekraczającym określone gabaryty pionowe dla budynków mieszkalnych, budynków związanych z działalnością agroturystyczną oraz budynków służących produkcji rolniczej;

7)      zasady sytuowania i gabaryty budynków garażowych:

a)       garaże dla samochodów osobowych mogą być zlokalizowane jako samodzielne budynki lub wbudowane w obrębie kubatur innych budynków. Garaże dla pojazdów związanych z produkcją rolniczą dopuszcza się wyłącznie w obrębie kubatur budynków służących produkcji rolniczej lub powinny być zlokalizowanie jako samodzielne budynki;

b)       maksymalna wysokość samodzielnego budynku garażowego nie może przekraczać 5 m od poziomu terenu do kalenicy dachu. Dachy dwuspadowe lub wielospadowe.

 

 

§ 6.

 

1.       Ustala się teren drogi dojazdowej wewnętrznej, istniejącej, oznaczony na rysunku planu symbolem KDW. Teren KDW należy wyznaczyć w pasie o szerokości 7 m kosztem działki o nr ewid. 353.

2.       Ustala się następujące zasady obsługi komunikacyjnej:

1)       obsługa komunikacyjna terenu zabudowy siedliskowej z działalnością agroturystyczną, oznaczonego na rysunku planu symbolem RM/U, będzie zapewniona poprzez dostęp do drogi gminnej części działki o nr ewid. 353 nie objętej planem. W obrębie obszaru objętego planem należy wydzielić teren drogi dojazdowej wewnętrznej o szerokości 7 m;

2)       na obszarze objętym planem należy zabezpieczyć miejsca postojowe dla samochodów osobowych w ilości nie mniejszej niż 2 stanowiska. Dodatkowo należy wyznaczyć miejsca postojowe w wymiarze co najmniej 3 stanowiska na 10 zatrudnionych w gospodarstwie rolnym lub w usługach, przy czym trzeba uwzględnić również użytkowników usług, przy czym przy obliczaniu liczby miejsc postojowych wlicza się miejsca w garażach;

3)       w przypadku, gdyby funkcja produkcji rolniczej lub funkcja działalności agroturystycznej wymagała obsługi samochodami ciężarowymi, ustala się obowiązek zorganizowania miejsc przeładunku na terenie własnym działki.

 

 

§ 7.

 

Ustala się następujące zasady obsługi w zakresie infrastruktury technicznej:

1)      w zakresie zaopatrzenia w wodę ustala się:

a)       istniejącą sieć wodociągową należy doprowadzić siecią rozdzielczą do obszaru objętego planem;

b)       woda dla celów przeciwpożarowych powinna być dostępna w ilości zapewniającej jej wymagane zapotrzebowanie dla celów przeciwpożarowych z urządzeń służących do jej dostarczania do celów sanitarnych i technologicznych. W przypadku braku warunków technicznych dopuszcza się inne równorzędne rozwiązanie;

2)      w zakresie odprowadzenia ścieków ustala się:

a)       odprowadzenie ścieków bytowych do sieci kanalizacji sanitarnej. Do czasu budowy kolektora sanitarnego dopuszcza się stosowanie szczelnych, atestowanych zbiorników bezodpływowych;

b)       ścieki przemysłowe, związane z produkcją rolniczą mogą wymagać oczyszczenia, zgodnie z przepisami odrębnymi;

c)       do usuwania i magazynowania odchodów pochodzenia zwierzęcego powinny być przewidziane urządzenia i zbiorniki dostosowane do systemów technologicznych utrzymywania zwierząt, zgodnie z przepisami odrębnymi;

3)      w zakresie odprowadzenia wód opadowych i roztopowych ustala się:

a)       wody opadowe i roztopowe z dachów obiektów budowlanych odprowadzić indywidualnie: powierzchniowo na tereny zielone wokół zabudowań, do dołów chłonnych lub do zbiorników retencyjnych;

b)       wody opadowe i roztopowe z terenów parkingów, dróg dojazdowych, placów manewrowych lub innych nawierzchni utwardzonych winny spełniać warunki obowiązujących przepisów odrębnych. Ścieki o ponadnormatywnych zanieczyszczeniach należy wstępnie podczyścić w separatorach przed ich wprowadzeniem do kanalizacji deszczowej. Do czasu zrealizowania sieci kanalizacji deszczowej dopuszcza się indywidualne rozwiązania w zakresie gospodarki wodami opadowymi i roztopowymi, zgodnie z obowiązującymi przepisami odrębnymi;

4)      w zakresie zaopatrzenia w energię elektryczną należy:

a)       projektowaną sieć elektroenergetyczną prowadzić w liniach rozgraniczających dróg;

b)       w przypadku konieczności zlokalizowania stacji transformatorowej przyjąć jej lokalizację na terenie RM/U lub na terenie KDW;

c)       realizacja i finansowanie inwestycji elektroenergetycznych oraz usuwanie kolizji projektowanych obiektów z istniejącymi sieciami energetycznymi zgodnie z przepisami odrębnymi;

5)      energię dla potrzeb technologicznych oraz dla celów grzewczych wytwarzać na bazie paliw, charakteryzujących się niskimi wskaźnikami emisyjności, takich jak energia elektryczna, gaz, olej opałowy, energia odnawialna itp.;

6)      przy pracach ziemnych uwzględnić przebudowę urządzeń melioracyjnych zgodnie z przepisami odrębnymi;

7)      dopuszcza się lokalizowanie na obszarze objętym planem urządzeń technicznych obsługi obiektów budowlanych i obiektów pomocniczych służących zaopatrzeniu w wodę, energię elektryczną oraz związane z odprowadzeniem ścieków lub innymi elementami uzbrojenia, pod warunkiem uzyskania odpowiedniej służebności gruntowej;

8)      inne elementy uzbrojenia – na warunkach określonych w przepisach odrębnych.

 

 

ROZDZIAŁ  3

Przepisy końcowe

 

§ 8.

 

Ustala się dla obszaru objętego planem stawkę, służącą naliczaniu jednorazowej opłaty, o jakiej mowa w art. 36 ust. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym, w wysokości 30 %.

 

 

§ 9.

 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Mosina.

 

 

§ 10.

 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

 


 

UZASADNIENIE

 

Uchwałą nr LX/481/02 z dnia 31 lipca 2002 r. Rada Miejska w Mosinie przystąpiła do sporządzenia zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego Gminy Mosina w części wsi Krosno, obejmującej obszar części działki o nr ewid. 353, stanowiącej rolę klasy IV. Przedmiotowa uchwała podjęta została na podstawie art. 12 ust. 1 i ust. 4 nieobowiązującej już ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 1999 r. Nr 15, poz. 139 z późn. zm.). Przedmiotowa ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. straciła moc dnia 11 lipca 2003 r. w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.). Zgodnie z art. 85 ust. 2 wyżej wymienionej ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, do miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, w stosunku do których podjęto uchwałę o przystąpieniu do sporządzenia lub zmiany planu oraz zawiadomiono o terminie wyłożenia tych planów do publicznego wglądu, ale postępowanie nie zostało zakończone przed dniem wejścia w życie ustawy, stosuje się przepisy dotychczasowe. W niniejszym przypadku zawiadomienie o wyłożeniu projektu planu wraz z prognozą, o której mowa w przepisach o ochronie środowiska, zamieszczone zostało w miejscowej prasie w dniu 3 lipca 2003 r., a więc przed wejściem w życie wyżej wymienionej ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Tym samym plan miejscowy dla części działki o nr ewid. 353, obręb Krosno, sporządzany jest według przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym.

Projekt niniejszego planu miejscowego był kilkakrotnie przekazywany Radzie Miejskiej w Mosinie, jednakże nie uzyskiwał pozytywnych opinii jej właściwych komisji. Stąd też ostatecznie nie był przez Radę Miejską w Mosinie rozpatrywany.

W tym miejscu należy zauważyć, iż zgodnie z art. 12 ust. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym, z wnioskiem o sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego mógł wystąpić każdy. W niniejszym przypadku wnioskodawca kilkakrotnie zwracał się do Burmistrza Gminy Mosina o zakończenie procedury związanej z opracowaniem przedmiotowego planu miejscowego. W związku z powyższym Burmistrz Gminy Mosina zwrócił się do właściwych komisji Rady Miejskiej w Mosinie (pismo nr PP 7322/22/02 z dnia 16 czerwca 2008 r.) o wyrażenie opinii na temat zasadności zakończenia procedury planistycznej związanej z opracowaniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki o nr ewid. 353, obręb Krosno. W związku z pozytywnym stanowiskiem właściwych komisji Rady Miejskiej w Mosinie, procedura planistyczna została podjęta celem jej ukończenia.

W dniu 15 listopada 2009 r. weszła w życie ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.). W związku z powyższym oraz ze względu na fakt położenia przedmiotowego obszaru w granicach specjalnego obszaru ochrony siedlisk Natura 2000 PLH 300012 Rogalińska Dolina Warty, obszaru specjalnej ochrony ptaków Natura 2000 PLB 300017 Ostoja Rogalińska i Rogalińskiego Parku Krajobrazowego, wystąpiła konieczność zaopiniowania i uzgodnienia projektu planu miejscowego z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Poznaniu. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu opinią z dnia 30 lipca 2009 r. nr RDOŚ-30-OO.III-7041-1786/09/ak i uzgodnieniem z dnia 25 czerwca 2010 r. nr RDOŚ-30-PN.II-66330-588/10/kł zaopiniował i uzgodnił przedmiotowy projekt planu miejscowego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. Ze sporządzonej dla potrzeb opiniowania i uzgadniania prognozy oddziaływania na środowisko wynika, że ustalenia projektu planu miejscowego mogą powodować potencjalne zagrożenia środowiska przez:

-      zmiany w płytkiej budowie geologicznej, powstałe w wyniku prac budowlanych, ograniczone do terenów przeznaczonych pod zabudowę siedliskową oraz drogę dojazdową i infrastruktury podziemnej;

-      możliwość zanieczyszczenia środowiska gruntowo-wodnego ściekami;

-      emisję hałasu, związaną z ruchem dojazdowym pojazdów do posesji;

-      emisję do powietrza związaną z ruchem pojazdów do posesji oraz pochodzącą ze źródeł ogrzewania budynków.

Jednakże ze względu na fakt, iż na terenie objętym projektem planu miejscowego występują tylko gatunki pospolite na terenie kraju, a nie odnotowano tam żadnych siedlisk przyrodniczych Natura 2000, żadnego zespołu roślinnego rzadkiego na terenie Wielkopolski ani regionalnie zagrożonego wymarciem, żadnego gatunku z „Czerwonej Listy Zwierząt Ginących i Zagrożonych w Polsce” i spośród gatunków objętych ochroną gatunkową, zaobserwowano jedynie kocanki piaskowe (Helichrysum arenani), oceniono, że w przypadku realizacji inwestycji nie dojdzie do znaczącego oddziaływania na środowisko: ani na różnorodność biologiczną, ani na zwierzęta i rośliny. W związku z tym negatywnego, istotnego oddziaływania nie przewiduje się też na etapie funkcjonowania gospodarstwa agroturystycznego. Stąd też kompensacja przyrodnicza nie jest konieczna i nie ma potrzeby rozważania alternatywnego sposobu zagospodarowania terenu.

Prace nad przedmiotowym projektem planu miejscowego rozpoczęły się, gdy obowiązywało studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Mosina, przyjęte uchwałą nr XLVIII/365/98 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 9 czerwca 1998 r. Zgodnie z art. 18 pkt 2a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym, Burmistrz Gminy Mosina, po zawiadomieniu właściwych organów o przystąpieniu do sporządzenia planu miejscowego, winien był zbadać spójność rozwiązań projektu planu z polityką przestrzenną Gminy Mosina określoną w wyżej wymienionym studium. W dniu 25 lutego 2010 r. Rada Miejska w Mosinie uchwałą nr LVI/386/10 uchwaliła nowe studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Mosina. Biorąc zatem pod uwagę art. 18 ust. 2a, w związku z art. 18 pkt. 11 wyżej wymienionej ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym oraz ustalenia wyżej wymienionych studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, należy stwierdzić, iż ustalenia przedmiotowego projektu planu miejscowego są spójne z polityką zawartą w tych dokumentach.

 

 Załącznik nr 1 do uchwały nr LXIV/441/10.pdf

 


Uchwała nr LXIV/440/10 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów pomiędzy ul. Kolejową, Śremską, Wawrzyniaka i Dworcową w Mosinie.

 

UCHWAŁA NR LXIV/440/10

Rady MIEJSKIEJ W MOSINIE

z dnia 29 września 2010 r.

 

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów pomiędzy ul. Kolejową, Śremską, Wawrzyniaka
i Dworcową w Mosinie.

 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 159 z późn. zm.) oraz art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.), Rada Miejska w Mosinie uchwala, co następuje:

 

 

§ 1.

 

Po stwierdzeniu zgodności ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Mosina, uchwala się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenów pomiędzy ul. Kolejową, Śremską, Wawrzyniaka i Dworcową w Mosinie, zwany dalej planem.

 

 

§ 2.

 

Plan obejmuje obszar, którego granice określono na rysunku planu.

 

 

§ 3.

 

Integralną część uchwały stanowią:

1)      rysunek planu, zatytułowany Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenów pomiędzy ul. Kolejową, Śremską, Wawrzyniaka i Dworcową w Mosinie, opracowany w skali 1 : 1000, stanowiący załącznik nr 1;

2)      rozstrzygnięcie Rady Miejskiej w Mosinie o sposobie rozpatrzenia uwag wniesionych do wyłożonego do publicznego wglądu projektu planu, stanowiące załącznik nr 2;

3)      rozstrzygnięcie Rady Miejskiej w Mosinie o sposobie realizacji inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz o zasadach ich finansowania, stanowiące załącznik nr 3.

 

 

                                                                                                          Dział I

                                                                                                   Przepisy ogólne

 

§ 4.

 

Ilekroć w uchwale jest mowa o:

1)     akcencie przestrzennym – należy przez to rozumieć obiekty wyróżniające się w otoczeniu formą, w tym pomniki, podkreślające kompozycję urbanistyczną;

2)     dachu płaskim – należy przez to rozumieć dach o spadku do 10º ze ścianami attykowymi ze wszystkich stron budynku, wyprowadzonymi ponad najwyższy punkt połaci dachu;

3)     dachu stromym – należy przez to rozumieć dach o symetrycznym kącie nachylenia połaci dachowych 35º do 45º;

4)      dachu mansardowym – należy przez to rozumieć dach łamany zbudowany z dwóch oddzielonych od siebie połaci dachowych o kątach nachylenia: połaci dolnej 58°-62°, połaci górnej 28°-32°;

5)      dominancie urbanistycznej – należy przez to rozumieć budynek, bądź część budynku, wyróżniający się w otoczeniu formą i wysokością, podkreślający kompozycję urbanistyczną i ułatwiający orientację w terenie;

6)      tablicach informacyjnych – należy przez to rozumieć elementy systemu informacji miejskiej, turystycznej, przyrodniczej, tablice z nazwą ulicy, numerem posesji, z oznaczeniem przyłączy urządzeń technicznych;

7)      nieprzekraczalnej linii zabudowynależy przez to rozumieć linię określającą najmniejszą odległość, w jakiej mogą się znajdować budynki od linii rozgraniczającej terenu;

8)      obiektach infrastruktury technicznej – należy przez to rozumieć obiekty i sieci wodociągowe, kanalizacyjne, gazowe, telekomunikacyjne, cieplne oraz elektroenergetyczne;

9)      obowiązującej linii zabudowy – należy przez to rozumieć taką nieprzekraczalną linię zabudowy, na której muszą się znajdować ściany frontowe budynków; przy czym dla budynków gospodarczych i garaży obowiązująca linia zabudowy stanowi nieprzekraczalną linię zabudowy;

10)  ogrodzeniu ażurowym – należy przez to rozumieć ogrodzenie, w którym udział powierzchni pełnej wynosi nie więcej niż 30 %;

11)  pierzei – należy przez to rozumieć zabudowę zwartą, w miejscu oznaczonym na rysunku symbolem, wzdłuż obowiązującej linii zabudowy, gdzie muszą się znajdować ściany frontowe budynków;

12)  powierzchni zabudowy – należy przez to rozumieć powierzchnię terenu wyznaczoną przez rzut pionowy nadziemnych zewnętrznych ścian budynków w stanie wykończonym;

13)  reklamie – należy przez to rozumieć nośniki informacji wizualnej na temat towarów i usług, w jakiejkolwiek materialnej formie wraz z elementami konstrukcyjnymi i zamocowaniami, z wyłączeniem elementów o powierzchni do 1 m2 niezwiązanych trwale z gruntem lub budynkiem;

14)  rysunku – należy przez to rozumieć rysunek planu, o którym mowa w § 3 pkt 1;

15)  szyldach – należy przez to rozumieć oznaczenia jednostek organizacyjnych oraz przedsiębiorców, ich siedzib lub miejsc wykonywania działalności, w formie płaskich elementów takie jak tablice i panele świetlne, przylegających do elewacji, niebędące urządzeniami reklamowymi ani tablicami informacyjnymi;

16)  terenie – należy przez to rozumieć obszar o określonym przeznaczeniu i zasadach zagospodarowania, wyznaczony na rysunku liniami rozgraniczającymi;

17)   uchwale – należy przez to rozumieć niniejszą uchwałę Rady Miejskiej w Mosinie;

18)  ustawie – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.).

 

  

Dział II

Przepisy szczegółowe

 

Rozdział 1

Przeznaczenie terenów oraz linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania.

 

 

§ 5.

 

Granica obszaru objętego planem miejscowym stanowi jednocześnie linię rozgraniczającą tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania.

 

 

§ 6.

 

Na obszarze planu ustala się następujące przeznaczenie terenów:

1)     tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wolnostojącej, oznaczone na rysunku symbolami 1MN, 2MN, 3MN i 4MN;

2)     tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, oznaczone na rysunku symbolami 1MW, 2MW, 3MW i 4MW;

3)     tereny zabudowy usługowej, oznaczone na rysunku symbolami 1U, 2U, 3U i 4U;

4)     teren zieleni urządzonej, oznaczony na rysunku symbolem ZP;

5)     tereny dróg publicznych, oznaczone na rysunku symbolami: 1KD-D, 2KD-D, 3KD-D;

6)     tereny dróg wewnętrznych, placów i parkingów, oznaczone na rysunku symbolami 1KDW, 2KDW i 3KDW.

 

 

Rozdział 2

Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego.

 

§ 7.

 

1.     W zakresie zasad ochrony i kształtowania ładu przestrzennego dopuszcza się lokalizowanie:

1)    budynków i budowli o określonych w planie parametrach, zgodnie z obowiązującymi i nieprzekraczalnymi liniami zabudowy;

2)    urządzeń budowlanych, związanych z obiektami budowlanymi, sytuowanymi na terenie;

3)    placów i miejsc postojowych, dojść i dojazdów;

4)    obiektów małej architektury;

5)    ścieżek pieszych i rowerowych;

6)    urządzeń sportowych i rekreacyjnych;

7)    placów zabaw;

8)    szyldów i tablic informacyjnych, wyłącznie w kondygnacji parteru;

9)    ogrodzeń ażurowych.

2.     Dopuszcza się zachowanie istniejących w chwili uchwalenia niniejszego planu budynków, ich funkcji, lokalizacji względem linii zabudowy, wysokości oraz geometrii i rodzajów dachów. W przypadku rozbudowy oraz przebudowy dopuszcza się:

1)     zachowanie funkcji, wysokości, geometrii i rodzajów dachów lub zmianę, zgodnie z ustaleniami niniejszego planu;

2)     rozbudowę istniejących poza liniami zabudowy budynków, zgodnie z tymi liniami oraz z pozostałymi ustaleniami niniejszego planu.

3.      Zakazuje się lokalizowania:

1)    bram garażowych wzdłuż obowiązującej linii zabudowy w parterach budynków, na terenach 1MW, 2MW, 3MW i 4MW; przy czym nie dotyczy to zjazdów do garaży podziemnych;

2)    ogrodzeń z pełnych i ażurowych prefabrykowanych elementów betonowych;

3)    reklam za wyjątkiem terenu 4U;

4)    obiektów tymczasowych z wyjątkiem obiektów niezbędnych przy budowie budynków i budowli, zgodnych z podstawową funkcją terenu i wznoszonych na czas budowy.

4.     Okapy i gzymsy mogą wykraczać poza obowiązujące i nieprzekraczalne linie zabudowy o nie więcej niż 0,8 m, natomiast części budynku, takie jak balkony, galerie, wykusze, tarasy, wyłącznie na kondygnacjach wyższych niż parter - o nie więcej niż 1,3 m.

 

 

§ 8.

 

1.      Na terenach 1MN, 2MN, 3MN i 4MN dopuszcza się lokalizowanie:

1)    budynków mieszkalnych wolnostojących i budynków garażowych;

2)    wyłącznie jednego budynku mieszkalnego na działce budowlanej;

3)    jednego wjazdu na działkę budowlaną.

2.      Dopuszcza się adaptację:

1)    istniejących poza liniami zabudowy budynków mieszkalnych, oznaczonych symbolem na rysunku, ich remonty i rozbudowę pod warunkiem spełnienia pozostałych ustaleń planu;

2)    istniejących obiektów budowlanych i lokali usługowych; dopuszcza się ich rozbudowę zgodnie z § 7 ust. 2.

 

 

§ 9.

 

1.      Na terenach 1MW, 2MW, 3MW i 4MW dopuszcza się lokalizowanie:

1)    budynków mieszkalnych wielorodzinnych;

2)    budynków mieszkalnych wielorodzinnych z usługami w parterach lub na dwóch pierwszych kondygnacjach;

3)   budynków lub budowli bezpośrednio przy granicy działki budowlanej, pod warunkiem uwzględnienia przepisów odrębnych oraz zgodnie z obowiązującymi i nieprzekraczalnymi liniami zabudowy i innymi ustaleniami niniejszej uchwały;

4)   przejazdów bramnych w pierzejach;

5)   więcej niż jednego budynku na działce budowlanej;

6)   podcieni w parterach budynków.

2.      Ustala się lokalizowanie:

1)    pasa zieleni izolacyjnej o szerokości co najmniej 5,0 m wzdłuż granicy z terenami zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej;

2)    poziomu posadzki parteru do 15 cm ponad poziomem chodnika;

3)    pierzei, zgodnie z rysunkiem;

4)    dominanty w miejscu oznaczonym symbolem na rysunku;

5)    podcieni w parterach budynków na terenie 3MW wzdłuż dłuższych pierzei;

6)    ścięcia narożnego w kondygnacji parteru, zgodnie z rysunkiem, na terenie 1MW.

 

 

§ 10.

 

Na terenach 1U, 2U i 3U dopuszcza się:

1)    lokalizowanie budynków użyteczności publicznej;

2)    zachowanie i lokalizowanie obiektów straży pożarnej;

3)    zachowanie istniejących budynków mieszkalnych lub mieszkań w budynkach usługowych;

4)    adaptację istniejących poza liniami zabudowy budynków, oznaczonych symbolem na rysunku, ich remonty i rozbudowę pod warunkiem spełnienia pozostałych ustaleń planu;

5)    rozbudowę, przebudowę istniejących budynków usługowych i mieszkalnych, zgodnie z § 7 ust. 2.

 

 

§ 11.

 

1.      Na terenie 4U dopuszcza się lokalizowanie:

1)    budynków usługowych;

2)    więcej niż jednego budynku na działce budowlanej;

3)    lokalizowanie reklam.

2.      Dopuszcza się:

1)     zachowanie istniejącej funkcji mieszkaniowej w budynku, oznaczonym symbolem A na rysunku;

2)    adaptację budynku lub jego części, oznaczonego symbolem B na rysunku, na funkcje mieszkaniową wielorodzinną lub zamieszkania zbiorowego.

 

 

Rozdział 3

Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego.

 

§ 12.

 

1.      W zakresie zasad ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego ustala się:

1)    segregację i zagospodarowanie odpadów, zgodnie z przepisami odrębnymi;

2)    ochronę powietrza, wód i powierzchni ziemi – zgodnie z przepisami odrębnymi;

3)    zachowanie, określonych w przepisach odrębnych, dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku, jak dla terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej na terenach 1MN, 2MN, 3MN i 4MN;

4)    zachowanie, określonych przepisami odrębnymi, dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku, jak dla terenów mieszkaniowo–usługowych na terenach 1MW, 2MW, 3MW i 4MW;

5)    zachowanie, określonych przepisami odrębnymi, dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku, jak dla terenów zabudowy związanej ze stałym lub czasowym pobytem dzieci i młodzieży na terenach, oznaczonych na rysunku symbolami 2U, jeżeli funkcja lokalizowanych tam budynków użyteczności publicznej będzie tego wymagała;

6)    zachowanie, określonych przepisami odrębnymi, dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku, jak dla terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej lub jak terenów zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i zamieszkania zbiorowego, w przypadku zachowania lub adaptacji na funkcję mieszkaniową, zgodnie z zapisami uchwały, budynków oznaczonych na rysunku symbolami A i B, na terenie 4U.

2. Dopuszcza się wykorzystanie nadmiaru mas ziemnych, pozyskanych podczas robót budowlanych na obszarze planu lub ich usuwanie zgodnie z przepisami odrębnymi.

 

 

Rozdział 4

Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej.

 

 

§ 13.

 

Ustala się nadzór konserwatorski i archeologiczny nad robotami budowlanymi i ziemnymi, jeżeli jest on wymagany przepisami odrębnymi.

 

 

Rozdział 5

Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, w tym linie zabudowy, gabaryty obiektów i wskaźniki intensywności zabudowy.

 

 

§ 14.

 

1.      Na terenach 1MN, 2MN, 3MN i 4MN ustala się:

1)    powierzchnię zabudowy nie więcej niż 20 % powierzchni działki budowlanej i nie więcej niż 250 m²;

2)    powierzchnię terenu biologicznie czynną – nie mniej niż 50 % powierzchni działki budowlanej;

3)    wysokość budynku mieszkalnego i usługowego:

a)     nie większa niż 10,0 m z dachami stromymi;

b)     nie większa niż 7,5 m z dachami płaskimi;

4)    wysokość budynku garażowego – nie większa niż 4,5 m;

5)    dachy płaskie lub strome na terenach 1MN, 2MN i 4MN;

6)    dachy płaskie na terenie 3MN;

7)    powierzchnię działki budowlanej – nie mniejszą niż  500 m2, z zastrzeżeniem ust. 2 pkt 1;

8)    lokalizację miejsc postojowych w ilości nie mniejszej niż 2 miejsca na 1 lokal mieszkalny.

2.      Dopuszcza się:

1)    wydzielenia działek związanych z realizacją obiektów infrastruktury technicznej o powierzchni niezbędnej do realizacji inwestycji;

2)    adaptację istniejących dachów stromych.

3.     Ustala się dostęp z przyległych dróg publicznych, z zastrzeżeniem, że zakazuje się lokalizacji nowych zjazdów z ul. Wawrzyniaka.

 

        

§ 15.

 

1.      Na terenach 1MW, 2MW, 3MW4MW ustala się:

1)    powierzchnię zabudowy:

a)     nie więcej niż 40 % powierzchni działki budowlanej na terenach 1MW i 4MW, przy czym na działkach ze skrajnymi segmentami pierzei dopuszcza się przekroczenie powierzchni zabudowy do 10 %;

b)     nie więcej niż 70 % powierzchni działki budowlanej na terenie 2MW;

c)     100 % powierzchni terenu pomiędzy liniami zabudowy na terenie 3MW;

2)    powierzchnię zabudowy dominanty nie więcej niż 100 m²;

3)    głębokość podcieni na terenie 3MW wzdłuż dłuższych pierzei nie mniejsza niż 4,0 m;

4)    powierzchnię terenu biologicznie czynną:

a)      nie mniej niż 20 % powierzchni działki budowlanej na terenach 1MW i 4MW;

b)     nie mniej niż 10 % powierzchni działki budowlanej na terenie 2MW;

5)    wysokość budynków w pierzei:

a)     12,0 m do 14,0 m i nie większą niż 4 kondygnacje nadziemne na terenach 1MW, 2MW4MW;

b)     3 kondygnacje nadziemne i nie większą niż 12,0 m na terenie 3MW;

6) wysokość pozostałych budynków – do 14,0 m i nie większą niż 4 kondygnacje nadziemne;

7) wysokość dominanty – 15,0 m do 17,0 m i nie większą niż 5 kondygnacji nadziemnych;

8) dachy płaskie lub dachy mansardowe dla budynków 3-kondygnacyjnych i dachy mansardowe dla budynków 4-kondygnacyjnych;

9) lokalizację miejsc postojowych w ilości nie mniejszej niż:

a)      3 miejsca na 2 lokale mieszkalne i 2 stanowiska na każde 100 m² powierzchni użytkowej obiektów i lokali usługowych na terenach 1MW, 2MW4MW;

b)     1 miejsce na 1 lokal mieszkalny i 2 stanowiska na każde 100 m² powierzchni użytkowej obiektów i lokali usługowych na terenie 3MW.

2.     Ustala się dostęp do terenów:

1)    z przyległych dróg publicznych lub wewnętrznych;

2)    dla nieruchomości o nr ewid. 1924, z drogi publicznej 1KD-D poprzez teren 1KDW.

3.      Zakazuje się lokalizacji nowych zjazdów z ul. Śremskiej.

 

        

§ 16.

 

1.     Na terenach 1U, 2U, 3U i 4U ustala się:

1)    powierzchnię zabudowy nie więcej niż 40 % powierzchni działki budowlanej;

2)    powierzchnię terenu biologicznie czynną – nie mniej niż 20 % powierzchni działki budowlanej;

3)    wysokość budynków – nie większą niż 12,0 m i nie większą niż 3 kondygnacje nadziemne;

4)    dachy płaskie; przy czym dopuszcza się adaptację istniejących budynków z dachami stromymi, zgodnie z § 7 ust. 2;

5)    lokalizację miejsc postojowych w liczbie niezbędnej dla zabezpieczenia własnych potrzeb, jednak nie mniejszej niż:

a)     2 stanowiska na każde 100 m2 powierzchni użytkowej obiektów i lokali usługowych na terenie 1U;

b)     1 stanowisko na każde 100 m2 powierzchni użytkowej obiektów i lokali usługowych na terenie 2U oraz uzupełniająco na terenie 1KDW;

c)     2 stanowiska dla wozów strażackich oraz 3 stanowiska dla samochodów osobowych na terenie 3U;

d)     2 stanowiska na 1 lokal mieszkalny i 2 stanowiska na każde 100 m2 powierzchni użytkowej obiektów usługowych na terenie 4U.

2.     Ustala się dostęp do terenów:

1)     z przyległych dróg publicznych;

2)     dla nieruchomości o nr ewid. 1926 z drogi publicznej 1KD-D poprzez teren 1KDW.

3.     Zakazuje się lokalizacji nowych zjazdów z ul. Śremskiej.

 

 

§ 17.

 

Na terenach ZP ustala się:

1)     powierzchnię utwardzoną – nie więcej niż 10 % powierzchni terenu;

2)     powierzchnię terenu biologicznie czynną – nie mniej niż 80 % powierzchni terenu;

3)     realizację obiektów małej architektury oraz placów zabaw.

 

 

Rozdział 6

Granice i sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, ustalonych na podstawie odrębnych przepisów, w tym terenów górniczych, a także narażonych na niebezpieczeństwo powodzi oraz zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych.

 

 

§ 18.

      

Ustala się uwzględnienie ograniczeń wynikających z położenia całego obszaru planu na terenie strefy zewnętrznej ochrony pośredniej ujęcia wody dla miasta Poznania w rejonie Mosina-Krajkowo.

 

 

Rozdział 7

Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej.

 

§ 19.

    

1.     W zakresie modernizacji rozbudowy i budowy systemów infrastruktury technicznej ustala się:

1)    zagospodarowanie wód opadowych i roztopowych na terenie nieruchomości, z zastrzeżeniem pkt 2 i 3;

2)    odprowadzenie ścieków w postaci wód opadowych i roztopowych z powierzchni utwardzonych do kanalizacji deszczowej;

3)    do czasu wybudowania kanalizacji deszczowej, oczyszczanie ścieków w postaci wód opadowych i roztopowych, przed wprowadzeniem ich do ziemi lub do wód, do jakości wymaganej w przepisach odrębnych, w przypadkach określonych przepisami odrębnymi, w szczególności z zanieczyszczonej powierzchni szczelnej, parkingów o powierzchni powyżej 0,1 ha oraz terenów składowych;

4)    odprowadzanie ścieków bytowych do kanalizacji sanitarnej;

5)    odprowadzenie ścieków przemysłowych do kanalizacji sanitarnej, a w przypadku, gdy ścieki te przekraczają normatywne wartości dla ścieków komunalnych, lokalizację urządzeń podczyszczających na terenie działki;

6)    zaopatrzenie w wodę z sieci wodociągowej;

7)    zasilanie w energię elektryczną z sieci elektroenergetycznej;

8)    zaopatrzenie w ciepło w nowoprojektowanych obiektach budowlanych z zastosowaniem technologii niskoemisyjnych, w tym paliw płynnych, gazowych i stałych oraz alternatywnych źródeł energii;

9)    powiązanie sieci infrastruktury technicznej z układem zewnętrznym oraz zapewnienie dostępu do sieci zgodnie z przepisami odrębnymi.

2.     Dopuszcza się:

1)    roboty budowlane w zakresie sieci infrastruktury technicznej, w tym w szczególności sieci wodociągowej, kanalizacyjnej, elektroenergetycznej, gazowej, ciepłowniczej;

2)    lokalizowanie: sieci wodociągowej, gazowej, elektroenergetycznej, telekomunikacyjnej oraz kanalizacji sanitarnej i  deszczowej i innych obiektów infrastruktury technicznej zgodnie z przepisami odrębnymi.

 

 

§ 20.

   

1.     W zakresie modernizacji rozbudowy i budowy systemów komunikacji, dla wyznaczonych na rysunku liniami rozgraniczającymi terenów oznaczonych symbolami 1KD-D, 2KD-D, 3KD‑D, 1KDW, 2KDW i 3KDW, ustala się:

1)    szerokość w liniach rozgraniczających zgodnie z rysunkiem planu;

2)    klasę terenów dróg 1KD-D, 2KD-D, 3KD‑D dojazdową;

3)    zagospodarowanie pasa drogowego:

a)     terenu 1KD-D – przekrój jednojezdniowy z dwoma pasami ruchu i dwustronnymi chodnikami oraz miejscami postojowymi;

b)     terenu 2KD-D – przekrój jednojezdniowy z dwoma pasami ruchu i co najmniej jednostronnym chodnikiem oraz miejscami postojowymi, z zastrzeżeniem odcinka stanowiącego poszerzenie ul. Kolejowej, który należy zintegrować z przyległą drogą;

c)     terenu 3KD‑D na zasadzie integracji z przyległymi drogami publicznymi;

d)     terenu 1KDW w formie placu z miejscami postojowymi;

e)     terenu 2KDW – przekrój jednojezdniowy z dwoma pasami ruchu i dwustronnymi chodnikami oraz miejscami postojowymi;

f)       terenu 3KDW – w formie pieszo-jezdni z wydzielonymi miejscami postojowymi, z dopuszczeniem podziału na jezdnie i chodniki;

4)    parametry układu komunikacyjnego, zgodnie z klasyfikacją i przepisami odrębnymi;

5)    zachowanie ciągłości powiązań elementów pasa drogowego, w szczególności jezdni oraz chodników w granicach obszaru planu oraz z zewnętrznym układem komunikacyjnym, zgodnie z przepisami odrębnymi, z zastrzeżeniem pkt 6);

6)    zakazuje się lokalizacji zjazdu na drogę wewnętrzną, oznaczoną symbolem 3KDW z ul. Śremskiej;

7)    zagospodarowanie nieutwardzonych powierzchni pasów drogowych zielenią.

2.     Dopuszcza się lokalizację:

1)    zjazdów zgodnie z przepisami odrębnymi, z zastrzeżeniem pozostałych ustaleń planu;

2)    zieleni wysokiej pod warunkiem, że nie koliduje to z pozostałymi ustaleniami planu;

3)    dodatkowych, innych niż ustalone planem, elementów układu komunikacyjnego, w tym związanych z prowadzeniem komunikacji zbiorowej.

3.     Zakazuje się lokalizowania:

1)    budynków oraz tymczasowych obiektów budowlanych;

2)    urządzeń reklamowych i tablic informacyjnych, z wyjątkiem elementów informacji miejskiej;

3)    ramp, schodów i pochylni obsługujących obiekty zlokalizowane poza terenem drogi.

 

 

Rozdział 8

Sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów.

 

§ 21.

 

Zakazuje się  tymczasowego zagospodarowania, urządzenia i użytkowania terenu.

 

 

Rozdział 9
Stawki procentowe, na podstawie których ustala się opłatę, o której mowa w art. 36 ust. 4.

 

§ 22.

 

Ustala się stawkę służącą naliczeniu jednorazowych opłat, o jakich mowa w art. 36 ust. 4 ustawy, w wysokości 30 %.

 

 

Rozdział 10

Przepisy końcowe

 

§ 23.

 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Mosiny.

 

 

§ 24.

 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.


 

 

UZASADNIENIE

 

Uchwałą nr XLII/346/05 z dnia 2 czerwca 2005 r. Rada Miejska w Mosinie przystąpiła do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej z usługami w Mosinie, obejmującego obszar pomiędzy ulicami: Kolejową, Śremską, Wawrzyniaka i Dworcową.

Przedmiotowy obszar położony jest w centralnej części miasta Mosina, pomiędzy drogami powiatowymi, tj. ulicą Wawrzyniaka i ulicą Śremską oraz ulicami gminnymi, tj. ulicą Dworcową i ulicą Kolejową. Obszar objęty projektem planu miejscowego jest częściowo zabudowany. Zabudowa ukształtowała się wzdłuż istniejących ulic, natomiast środek tego obszaru, ze względu na brak właściwej obsługi komunikacyjnej, pozostaje niezagospodarowany. W części zabudowanej tego obszaru, występuje, charakterystyczne dla centrum miasta, przenikanie się funkcji mieszkaniowej oraz usługowej. Na tym obszarze występują obiekty istotne dla mieszkańców miasta i gminy: ośrodek kultury, ośrodek zdrowia, bank. W sąsiedztwie przedmiotowego obszaru występuje dworzec kolejowy, przystanki autobusowe, apteka, pawilon spożywczy.

Procedura sporządzania projektu planu przeprowadzona została w trybie ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.). W toku wyżej wymienionej procedury planistycznej, Burmistrz Gminy Mosina wystąpił, na podstawie art. 53 oraz art. 54 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisku (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.), do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Poznaniu najpierw o uzgodnienie zakresu i stopnia szczegółowości informacji wymaganych w prognozie oddziaływania projektu planu na środowisko, a następnie o zaopiniowanie sporządzonej prognozy. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu pismem z dnia 4 maja 2009 r. nr RDOŚ-30-OO.III-7041-750/09/ak zaopiniował pozytywnie projekt przedłożonego planu miejscowego z uwagą, iż w rozdziale 5 na stronie 10 należy podać aktualne dane dotyczące stanu powietrza. Prognoza oddziaływania na środowisko została skorygowana zgodnie z wyżej wymienioną uwagą. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Poznaniu opinią sanitarną z dnia 5 maja 2009 r. nr NS-72/1-122(3)/09 zaopiniował bez zastrzeżeń projekt planu miejscowego wraz z przedłożoną prognozą oddziaływania na środowisko.

Ze sporządzonej prognozy oddziaływania na środowisko wynika, że analiza składników środowiska przyrodniczego takich jak: położenie geograficzne, rzeźba terenu, warunki geologiczno–gruntowe, stosunki wodne, warunki glebowe, złoża naturalne, szata roślinna i świat zwierzęcy, klimat lokalny oraz obszary chronione, wykazała brak przeciwwskazań do lokalizacji inwestycji określonych w planie miejscowym. Realizacja ustaleń planu nie doprowadzi do zmian hydrogeologicznych na terenie objętym planem oraz terenach sąsiednich, nie spowoduje znaczących i niekorzystnych zmian w szacie roślinnej i pokrywie glebowej. Przedmiotowy obszar leży w granicach administracyjnych miasta Mosina, jest w większości zabudowany i sąsiaduje z zabudową mieszkaniową i usługową.
Z tego tytułu charakteryzuje się już dużym stopniem przekształcenia antropogenicznego. Wszelkie inwestycje przyczynią się do trwałej zmiany środowiska naturalnego, jednakże ustalenia projektu planu zawierają rozwiązania minimalizujące negatywne oddziaływania na środowisko.

Projekt planu miejscowego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko został wyłożony do publicznego wglądu w terminie od dnia 21 września do dnia 16 października 2009 r. Uwagi do wyłożonego do publicznego wglądu projektu planu miejscowego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko można było składać do dnia 2 listopada 2009 r. W ustawowym terminie wpłynęły uwagi, które w znacznej mierze dotyczyły parametrów i wskaźników architektonicznych planowanych budynków. Lista nieuwzględnionych uwag stanowi załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

Przedmiotowy projekt planu miejscowego został przyjęty przez Radę Miejską w Mosinie uchwałą nr LX/407/10 z dnia 27 maja 2010 r. Następnie wraz z dokumentacją prac planistycznych został przekazany, na podstawie art. 20 ust. 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, Wojewodzie Wielkopolskiemu, celem przeprowadzenia oceny ich zgodności z przepisami prawnymi. Wojewoda Wielkopolski rozstrzygnięciem nadzorczym nr KN.I-8.0911-145/10 z dnia 2 lipca 2010 r., na podstawie art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), orzekł nieważność wyżej wymienionej uchwały Rady Miejskiej w Mosinie ze względu na istotne naruszenie prawa. Przesłankami do orzeczenia przez Wojewodę Wielkopolskiego nieważności przedmiotowej uchwały był brak określenia parametrów powierzchni zabudowy, powierzchni biologicznie czynnej, wysokości budynków, wskaźnika miejsc postojowych dla terenów oznaczonym na rysunku planu symbolami 3MN i 4MN oraz brak określenia wskaźnika miejsc parkingowych w odniesieniu do terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami 2MW oraz 2U i 3U. W związku z wyżej wymienionym rozstrzygnięciem nadzorczym Wojewody Wielkopolskiego, zapisy w projekcie planu miejscowego zostały odpowiednio doprecyzowane. Podkreślenia wymaga, iż doprecyzowanie zapisów projektu planu miejscowego nie spowodowało żadnej zmiany na załączniku graficznym.

Celem niniejszego planu miejscowego jest optymalne zagospodarowanie terenów położonych w centrum miasta Mosina, blisko ważnych dla miasta szlaków komunikacyjnych (kolej, drogi powiatowe i gminne) i tym samym atrakcyjnych jako miejsce zamieszkania i pracy. Planowane zagospodarowanie umożliwi uzupełnienie istniejącej tkanki urbanistycznej miasta Mosina zabudową mieszkaniową i usługową, a więc charakterystyczną dla centrum miasta, przy jednoczesnej minimalizacji potencjalnego negatywnego wpływu na tereny sąsiednie. Niniejszy plan miejscowy umożliwi również zapewnienie właściwej obsługi komunikacyjnej tego obszaru.

Załącznik nr 1 do uchwały nr LXIV/440/10.pdf

Załącznik nr 2 do uchwały nr LXIV/440/10.pdf

Załącznik nr 3 do uchwały nr LXIV/440/10.pdf


Uchwała nr LXIV/439/10 zmieniająca uchwałę w sprawie „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Mosina na lata 2004-2012”.

UCHWAŁA NR LXIV/439/10

RADY MIEJSKIEJ W MOSINIE

z dnia 29 września 2010 r.

 

zmieniająca uchwałę w sprawie „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Mosina na lata 2004-2012”.

 

 

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 17 ust. 1 oraz art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.), Rada Miejska w Mosinie uchwala, co następuje:

 

 

§ 1.

 

W załączniku do uchwały nr XXXIII/277/04 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 25 listopada 2004 r. w sprawie „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Mosina na lata 2004-2012”, wprowadza się następujące zmiany:

W rozdziale XVII litera D dodaje się kolejny punkt D.5.2.6. w brzmieniu:

„D.5.2.6 Budowa kanalizacji deszczowej na terenie miasta i gminy Mosina”.

 

 

§ 2.

 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Mosina.

 

 

§ 3.

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

UZASADNIENIE

Wprowadzenie zmian w „Programie Ochrony Środowiska dla Gminy Mosina na lata 2004-2012” wynika z konieczności uwzględnienia nowych zadań. Zadania te muszą być wymienione, zwłaszcza przy ubieganiu się przez gminę o dofinansowanie ze środków zewnętrznych.

 


Uchwała nr LXIV/438/10 w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania wekslowego.

UCHWAŁA NR LXIV/438/10

RADY MIEJSKIEJ W MOSINIE

z dnia 29 września 2010 r.

 

w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania wekslowego.

 

 

Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), Rada Miejska w Mosinie uchwala, co następuje:

 

 

§ 1.

 

Wyraża się zgodę na zaciągnięcie zobowiązania wekslowego poprzez wystawienie weksla in blanco jako zabezpieczenie zwrotu kwoty 435.000,00 zł (słownie: czterysta trzydzieści pięć tysięcy złotych) wraz z ewentualnymi odsetkami, dotyczącej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.

 

 

§ 2.

 

Pożyczka przeznaczona jest na sfinansowanie zadania inwestycyjnego pod nazwą: „Czarnokurz – aktualizacja koncepcji odwodnienia, projekt techniczny i budowa ul. Wodnej, Kopernika, Wysokiej, Czarnokurz, Leśnej, Świerkowej, Chopina”, w części dotyczącej budowy kanalizacji deszczowej w ul. Wodnej i Leśnej w Mosinie.

 

 

§ 3.

 

Zabezpieczenie w formie weksla in blanco następuje na wypadek niewywiązania się przez Gminę Mosina z zobowiązania dotyczącego przeznaczenia środków z udzielonej pożyczki na zadanie, o którym mowa w § 2.

 

 

§ 4.

 

Źródłem zabezpieczenia zobowiązania wekslowego będą dochody własne Gminy Mosina.

 

 

§ 5.

 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Mosina.

 

 

§ 6.

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 

UZASADNIENIE

 

            Gmina Mosina złożyła wniosek w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu o przyznanie pożyczki w kwocie 435.000,00 zł na realizację zadania inwestycyjnego pod nazwą: „Czarnokurz – aktualizacja koncepcji odwodnienia, projekt techniczny i budowa ul. Wodnej, Kopernika, Wysokiej, Czarnokurz, Leśnej, Świerkowej, Chopina”, w części dotyczącej budowy kanalizacji deszczowej w ul. Wodnej i Leśnej w Mosinie.

Pismem z dnia 8 września 2010 r. WFOŚiGW wezwał Gminę Mosina do usunięcia uchybień i braków formalnych w dokumentach, wskazując na konieczność dostarczenia uchwały Rady Miejskiej w Mosinie, upoważniającej Burmistrza do zaciągnięcia zobowiązania wekslowego. Brak takiego upoważnienia spowoduje odrzucenie wniosku o przyznanie pożyczki.

 

 


Uchwała nr LXIV/437/10 zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Gminy Mosina na rok 2010

UCHWAŁA NR LXIV/437/10

RADY MIEJSKIEJ W MOSINIE

z dnia  29 września 2010 r.

 

zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Gminy Mosina na rok 2010

 

               Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8. marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z póżn. zm.) oraz art. 212 w związku z art. 233 pkt. 3, art. 222, i art. 258 ustawy z dnia 27. sierpnia 2009 r.  o finansach  publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240), Rada Miejska  w Mosinie uchwala, co następuje:

 

W uchwale nr LIV/376/09 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 29. grudnia 2009 r. w sprawie budżetu Gminy Mosina na rok 2010, zmienionej uchwałami Rady Miejskiej w Mosinie nr LVI/384/10 z dnia 25. lutego 2010 r., nr LVII/396/10 z dnia 25. marca 2010 r., nr LX/414/10 z dnia 27. maja 2010 r., nr LXI/430/10 z dnia 29. czerwca 2010 r., nr LXII/432/10 z dnia 5. sierpnia 2010 r. i nr LXIII/435/10 z dnia 26. sierpnia 2010 r. oraz zarządzeniami Burmistrza Gminy Mosina nr 563/2010 z dnia 30. kwietnia 2010 r., nr 589/2010 z dnia 18. czerwca 2010 r. nr 594/2010 z dnia 30. czerwca 2010 r. i nr 605/2010 z dnia 20. lipca 2010 r. wprowadza się następujące zmiany:

 

 

§ 1.

 

1)      § 1 ust.1, ust. 2  i ust. 3 pkt 1 otrzymują brzmienie:

 

 

„§1. 1. Ustala się dochody budżetu na rok 2010 w wysokości

72.569.943,14 zł

1)      dochody bieżące w kwocie 58.470.106,12 zł

 

2)      dochody majątkowe w kwocie 14.099.837,02 zł

 

2.  Dochody budżetu określa załącznik nr 1 

 

3.     Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:

 

1)      Dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości w wysokości 5.840.139,00 zł – zgodnie z załącznikiem nr 5”

 

 

 

2) § 2 ust. 1, ust. 2, ust. 3, ust. 4 i ust. 5 pkt 1otrzymują brzmienie:

 

 

„1. Ustala się wydatki budżetu na rok 2010 w wysokości

87.127.320,07 zł

2.      Wydatki budżetu określa załącznik nr 2 

 

3.      Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują:

 

1)      Wydatki bieżące w wysokości 57.709.786,76 zł

 

a)      wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

23.780.048,20 zł

b)      dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów 

     publicznych i spoza sektora finansów publicznych

     – zgodnie z załącznikiem nr 5a

 

6.888.259,00 zł

c)      wydatki na obsługę długu

970.000,00 zł

d)      wydatki z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

418.355,00 zł

2)   Wydatki majątkowe – zgodnie z załącznikiem nr 6 

29.417.533,31 zł

4.     Wydatki związane z wieloletnimi programami inwestycyjnymi z wyodrębnieniem wydatków na finansowanie poszczególnych programów w latach 2010 – 1012 – zgodnie z załącznikiem nr 7

5.      Kwota wydatków określona w ust. 1 obejmuje:

1)      Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 5.840.139,00 zł – zgodnie z załącznikiem nr 5”

 

 

3)     § 5  otrzymuje brzmienie:

 

„Tworzy się rezerwy:

1)       ogólną w wysokości 90.000,00 zł,

2)      celowe w wysokości 568.355,00 zł, w tym:

a)      150.000,00 zł przeznaczone na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego,

b)      418.355,00 zł z tytułu udzielonego poręczenia dla MTBS Spółka z o.o. w Mosinie.”

 

 

§ 2.

 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Mosina.

 

§ 3.

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i dotyczy roku budżetowego 2010.

 

 

 


U z a s a d n i e n i e

do uchwały z dnia 29 września 2010 r.

 

 

1.      Dochody:

-        Dział 600 Transport i łączność zwiększa się o kwotę 570.948,02 zł w związku z dofinansowaniem I etapu budowy ul. Rzeczypospolitej Mosińskiej wykonanego w 2008 r. Wniosek o przyznanie dotacji w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 – 2013 złożono 27 maja 2010 r. i uchwałą Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 9 września 2010 r. dotacja została przyznana.

 

-       Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa zwiększa się o kwotę 131.413,00 zł – dotacja na budowę świetlicy w Czapurach otrzymana w ramach programu Rozwoju Obszarów Wiejskich umowa po ostatecznej weryfikacji wniosku o dofinansowanie zadania zakończonego w 2010 r. podpisana 30.06.2010 r.

 

-        Dział 750 Administracja publiczna zwiększa się o kwotę 2.945,00 zł na podstawie pisma GUS z dnia 30 sierpnia 2010 r. nr PK-CBS-OL-45-PSR/199/2010 przyznającego dotację na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, z przeznaczeniem na aktualizację wykazu gospodarstw rolnych.

 

-        Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa zwiększa się o kwotę 175.504,00 zł – dotacja Wojewody Wielkopolskiego przeznaczona na sfinansowanie wydatków związanych z przeprowadzoną akcją przeciwpowodziową w trakcie powodzi w maju i czerwcu 2010 r. Pismo z dnia 7 września 2010 r. Nr FB.I-3.3011-191/10 zawiadamiające o dotacji w kwocie 3.195,00 zł oraz pismo z dnia 7 września 2010 r. Nr FB.3.3011-231/10 przyznające dotację w kwocie 172.309,00 zł.

 

-        Dział 758 Różne rozliczenia zmniejsza się o kwotę 25.801,00 zł, w tym:

 

§        zmniejszenie części oświatowej subwencji ogólnej o kwotę 45.801,00 zł – pismo Ministerstwa Finansów z dnia 15 września 2010 r. Nr ST5/0341/154c/KBM/10/2706. Zmniejszenie subwencji wynika z błędnego podania przez dyrektora Zespołu Szkół w Mosinie liczby uczniów w sprawozdaniu SIO wg stanu na 30 września 2009 r., na podstawie którego liczona jest kwota należnej subwencji na kolejny rok budżetowy (2010),

§        zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej o kwotę 20.000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wydatków związanych z przeprowadzeniem remontów (Gmina Mosina złożyła wniosek o dodatkowe środki) – pismo  Ministra Finansów z dnia 20 sierpnia 2010 r. Nr ST5/4822/13g/BKU/10.

 

Łączne zwiększenie dochodów wynosi 855.009,02 zł.

 

2.      Wydatki

 

-        Dział 600 transport i łączność zwiększa się o kwotę 805.114,00 zł, w tym:

a)       wydatki bieżące 346.573,00 zł

§        46.573,00 zł dotacja dla Miasta Poznania na prowadzenie komunikacji gminnej w związku z planowanym wydłużeniem trasy autobusu do Krosna i Borkowic.

§        300.000,00 zł zwiększenie planu wydatków bieżących, co spowodowane jest głównie zwiększonymi kosztami zimowego utrzymania dróg oraz kosztami równania dróg gruntowych,

b)        wydatki majątkowe 485.541,00 zł – zgodnie z załącznikiem nr 6

 

-       Dział 700 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zmniejsza się o kwotę 200.000,00 złzgodnie z załącznikiem nr 6

 

-        Dział 750 Administracja publiczna zwiększa się o kwotę 250.945,00 zł, w tym:

§         208.000,00 zł z przeznaczeniem na bieżące wydatki w rozdziale 75023 Urzędy Gmin (płace i pochodne 58.000,00 zł – nieplanowane w budżecie wydatki na trzy nagrody jubileuszowe i odprawę emerytalną, 35.000,00 zł zakup energii i gazu oraz 100.000,00 zł zakup usług pozostałych – głównie wzrost opłat pocztowych, opłat za eksploatację ksero i opłat komorniczych),

§        2.945,00 zł wynagrodzenie z tytułu umowy zlecenie na aktualizację wykazu gospodarstw rolnych dla celów spisu rolnego – środki pochodzące z dotacji wprowadzonej do planu na podstawie pisma GUS z dnia 30 sierpnia 2010 r. nr PK-CBS-OL-45-PSR/199/2010,

§         40.000,00 zł na realizację wydatków bieżących w rozdziale pozostała działalność.

 

-        Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa zwiększa się o kwotę 215.000,00 zł, z czego kwota 15.000,00 zł przeznaczona jest na remont instalacji elektrycznej w budynku OSP Nowinki a kwota 200.000,00 zł na wydatki majątkowe – zgodnie z zapisem w załączniku nr 6. Ponadto zmienia się klasyfikację wydatków w zakresie zapobiegania powodzi z rozdziału 75421 na 75478, w tym zapisana jest dotacja otrzymana od Wojewody Wielkopolskiego w łącznej kwocie 175.504,00 zł.

 

-        Dział 758 Różne rozliczenia – zwiększa się o kwotę 150.000,00 zł, w związku z utworzeniem  rezerwy na zarządzanie kryzysowe.

 

-        Dział 801 Oświata i wychowanie zmniejsza się o kwotę 444.224,00 zł, co wynika ze zmniejszenia części oświatowej subwencji ogólnej o 25.801,00 zł,  zmian wydatków majątkowych zapisanych w załączniku nr 6 oraz z przeniesienia kwoty planu wydatków 59.882,00 zł  między działami 801 i 854. Przeniesienia wydatków wynikają z wniosków placówek oświatowych.

 

-        Dział 852 Pomoc społeczna – dokonuje się przeniesień planu wydatków na wniosek OPS w Mosinie.

 

-       Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza zwiększa się o kwotę 59.882,00 zł – środki przeniesione z działu 801, a przeznaczone na stypendia dla uczniów i koszty funkcjonowania świetlicy szkolnej uruchomionej z dniem 1 września w SP Krosinko.

 

-        Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zwiększa się o kwotę 92.788,02 zł  z przeznaczeniem na bieżące wydatki dotyczące oczyszczania miasta, utrzymania zieleni, gospodarki odpadami, oraz utrzymania i przeglądów placów zabaw.

 

-        Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zwiększa się o kwotę 19.504,00 zł z przeznaczeniem na bieżące wydatki w zakresie utrzymania świetlic wiejskich.

 

-       Dział 926 Kultura fizyczna i sport zmniejsza się o kwotę 94.000,00 zł, w tym zmniejszenie wydatków majątkowych zgodnie z zapisami w załączniku nr 6, zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 6.000,00 zł z przeznaczeniem na koszty energii elektrycznej boiska Orlik. Ponadto dokonuje się przeniesień wydatków między paragrafami na wniosek OSiR w Mosinie.

 

Łączne zwiększenie wydatków wynosi 855.009,02 zł.

 Załączniki do uchwały nr LXIV/437/10.pdf


Uchwała nr LXIV/436/10 dotycząca konsultowania projektów aktów prawa miejscowego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami działającymi w sferze pożytku publicznego (Wojewoda orzek

UCHWAŁA NR LXIV/436/10

RADY MIEJSKIEJ W MOSINIE

z dnia 29 września 2010 r.

 

w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania projektów aktów prawa miejscowego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami działającymi w sferze działalności pożytku publicznego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.

 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), w związku z art. 5 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.), Rada Miejska w Mosinie uchwala, co następuje:

 

 

§ 1.

 

Przyjmuje się szczegółowy sposób konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji, określony w regulaminie stanowiącym załącznik do uchwały.

 

  

§ 2.

 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Mosina.

 

 

§ 3.

 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

 

 

 

UZASADNIENIE

 

Wprowadzenie Regulaminu konsultacji aktów prawa miejscowego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami działającymi w sferze działalności pożytku publicznego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji,  podyktowane jest przepisami nowelizacji ustawy o działalności pożytku i o wolontariacie, która wprowadza obowiązek konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, wymienionymi w art. 3 ust. 3, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji. Konsultacje mają na celu zwiększenie udziału przedstawicieli lokalnej społeczności w procesie realizacji polityki odpowiadającej na bezpośrednie oczekiwania mieszkańców, kontrolę wykonywania zlecanych zadań przez władze Gminy Mosina oraz zwiększenie przejrzystości działań samorządu.

 

Załącznik do uchwały nr LXIV/436/10 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 29 września 2010 r.

 

 

REGULAMIN  KONSULTACJI Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI
I PODMIOTAMI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 3 UST. 3 USTAWY
O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE, PROJEKTÓW AKTÓW PRAWA MIEJSCOWEGO W DZIEDZINACH DOTYCZĄCYCH DZIAŁALNOŚCI STATUTOWEJ TYCH ORGANIZACJI

 

 

§ 1.

 

Przedmiotem konsultacji są:

a)     projekty aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej organizacji pozarządowych i podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, zwanych dalej organizacjami pozarządowymi;

b)     projekty rocznych lub wieloletnich programów współpracy Gminy Mosina z organizacjami pozarządowymi.

 

 

§ 2.

 

Konsultacje przeprowadza się z organizacjami pozarządowymi działającymi na terenie Gminy Mosina w celu poznania opinii podmiotów, o których mowa w § 2, w sprawie poddanej konsultacji.

 

 

§ 3.

 

1.     Konsultacje dotyczące zakresu ujętego w § 1, ogłasza Burmistrz Gminy Mosina.

2.     Ogłoszenie o przeprowadzeniu konsultacji powinno określać:

a)      cel konsultacji,

b)      przedmiot konsultacji,

c)      czas rozpoczęcia i zakończenia konsultacji,

d)      formę konsultacji.

3.     Ogłoszenie o przeprowadzeniu konsultacji jest zamieszczane, w terminie nie krótszym niż  7 dni od daty rozpoczęcia konsultacji, w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Mosinie oraz na tablicach ogłoszeń w siedzibie Urzędu.

4.     W zależności od potrzeb, ogłoszenie o przeprowadzeniu konsultacji może być zamieszczone w Merkuriuszu Mosińskim.

 

  

§ 4.

 

1.      Konsultacje mogą być prowadzone z wykorzystaniem co najmniej jednej z niżej podanych form:

1)      otwarte spotkanie z przedstawicielami organizacji pozarządowych,

2)      forum dyskusyjne z użyciem strony internetowej Gminy,

3)      formularz, który można pobrać ze strony internetowej Gminy,

4)      w inny dostępny sposób.

2.     Z otwartego spotkania z przedstawicielami organizacji pozarządowych sporządza się protokół, którego załącznikiem jest lista obecności uczestników spotkania.

3.     Forma bądź formy konsultacji, w zależności od jej przedmiotu, zostaje określona w ogłoszeniu o konsultacji.

4.     W przypadku konsultacji przeprowadzanych z organizacjami pozarządowymi, termin na wyrażenie opinii nie może być krótszy niż 14 dni od dnia ich ogłoszenia.

 

 

§ 5.

 

1.     Opinie i uwagi organizacji pozarządowych, zgłoszone w czasie konsultacji, kierowane są do koordynatora ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi.

2.     Wyniki konsultacji Burmistrz Gminy Mosina przedstawia Radzie Miejskiej w Mosinie w uzasadnieniu do projektów aktów, o których mowa w § 1.

 

 

§ 6.

 

Konsultacje uznaje się za ważne bez względu na liczbę podmiotów biorących udział w konsultacjach, jeżeli zostały przeprowadzone w sposób przedstawiony w Regulaminie.

 

 

§ 7.

 

Wyniki konsultacji nie są wiążące dla organów Gminy Mosina.