LXI Sesja Rady Miejskiej w Mosinie - 29.06.2010

Uchwała nr LXI/431/10 w sprawie skargi Antoniny Karbowiak z dnia 28 stycznia 2010 r. na Burmistrza Gminy Mosina.

UCHWAŁA NR LXI/431/10

RADY MIEJSKIEJ W MOSINIE

z dnia 29 czerwca 2010 r.

 

w sprawie skargi Antoniny Karbowiak z dnia 28 stycznia 2010 r. na Burmistrza Gminy Mosina.

 

 

Na podstawie art. 229 pkt 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.), art. 18a ust. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz § 84 Statutu Gminy Mosina, stanowiącego załącznik do uchwały nr XV/131/03 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 23 października  2003 r. w sprawie Statutu Gminy Mosina (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego Nr 189, poz. 3523), zmienionego uchwałą nr XX/166/04 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 29 stycznia 2004 r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Mosina (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego Nr 21, poz. 617), zmienionego uchwałą nr XXXVI/310/05 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 27 stycznia 2005 r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Mosina (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego Nr 24, poz. 621), zmienionego uchwałą nr XLIX/379/05 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 30 listopada 2005 r. w sprawie Statutu Gminy Mosina (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego Nr 179, poz. 4895), zmienionego uchwałą nr XXI/107/07 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 25 października 2007 r. w sprawie Statutu Gminy Mosina (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego Nr 179, poz. 3943), zmienionego uchwałą nr XLIX/339/09 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 24 września 2009 r. w sprawie Statutu Gminy Mosina (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego Nr 209, poz. 3593), Rada Miejska w Mosinie uchwala, co następuje:

 

 

 § 1.

 

1.     Przyjmuje się, zawarte w protokole kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 16 czerwca 2010 r., wyniki kontroli zasadności skargi Antoniny Karbowiak z dnia 28 stycznia 2010 r. na Burmistrza Gminy Mosina, która została zlecona Komisji Rewizyjnej uchwałą nr LVII/406/10 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 10 maja 2010 r.

2.     Kserokopia protokołu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 16 czerwca 2010 r., stanowi załącznik do uchwały.

 

 

§ 2.

 

Rada Miejska w Mosinie uznaje za nieuzasadnioną skargę Antoniny Karbowiak z dnia 28 stycznia 2010 r. na Burmistrza Gminy Mosina.

 

 

§ 3.

 

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Miejskiej.

 

 

§ 4.

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


 

 

UZASADNIENIE

 

Rada Miejska w Mosinie uchwałą nr LVII/406/10 z dnia 10 maja 2010 r. zleciła Komisji Rewizyjnej zbadanie zasadności skargi Antoniny Karbowiak z dnia 28 stycznia 2010 r. na Burmistrza Gminy Mosina. Komisja Rewizyjna szczegółowo zapoznała się ze sprawą i podjęła wnioski, które zostały zawarte w protokole kontroli.

Wobec powyższego podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione.

 Załącznik do uchwały nr LXI/431/10.pdf

 


Uchwała nr LXI/430/10 zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Gminy Mosina na rok 2010.

                           UCHWAŁA NR LXI/430/10                             

RADY MIEJSKIEJ W MOSINIE

z dnia 29 czerwca 2010 r.

 

zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Gminy Mosina na rok 2010

 

               Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8. marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z póżn. zm.) oraz art. 212 w związku z art. 233 pkt. 3, art. 222, i art. 258 ustawy z dnia 27. sierpnia 2009 r.  o finansach  publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240), Rada Miejska  w Mosinie uchwala, co następuje:

 

W uchwale nr LIV/376/09 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 29 grudnia 2009 r. w sprawie budżetu Gminy Mosina na rok 2010, zmienionej uchwałami Rady Miejskiej w Mosinie nr LVI/384/10 z dnia 25 lutego 2010 r., nr LVII/396/10 z dnia 25 marca 2010 r. i nr LX/414/10 z dnia 27 maja 2010 r. oraz zarządzeniami Burmistrza Gminy Mosina nr 563/2010 z dnia 30 kwietnia 2010 r. i nr 589/2010 z dnia 18 czerwca 2010 r., wprowadza się następujące zmiany:

 

 

§ 1.

 

1)      W § 1 ust. 1, 2 i 3 otrzymują brzmienie:

 

 

„§1. 1. Ustala się dochody budżetu na rok 2010 w wysokości

70.333.454,12 zł

1)      dochody bieżące w kwocie 56.935.978,12 zł,

 

2)      dochody majątkowe w kwocie 13.397.476,00 zł.

 

2.  Dochody budżetu określa załącznik nr 1 

 

3.     Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:

 

1)      dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji 

               rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości  

               5.796.682,00 zł – zgodnie z załącznikiem nr 5”

 

2)      dotacje celowe na realizację zadań wspólnych

     realizowanych na podstawie porozumień z innymi

     jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości

     622.903,00 zł – zgodnie z załącznikiem nr 4

 

 

 

2) W § 2 ust. 1, 2, 3, 4 i 5 otrzymują brzmienie:

 

 

„1. Ustala się wydatki budżetu na rok 2010 w wysokości

84.455.831,05 zł

2.      Wydatki budżetu określa załącznik nr 2 

 

3.      Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują:

 

1)      Wydatki bieżące w wysokości 55.473.297,74 zł, 

 

a)      wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

23.658.555,59 zł 

b)      dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów

     publicznych i spoza sektora finansów publicznych –

     zgodnie z załącznikiem nr 5a

 

6.871.686,00 zł

c)      wydatki na obsługę długu

970.000,00 zł

d)      wydatki z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

418.355,00 zł

2)   Wydatki majątkowe – zgodnie z załącznikiem nr 6 

28.982.533,31 zł

4.      Wydatki związane z wieloletnimi programami inwestycyjnymi z wyodrębnieniem wydatków na finansowanie poszczególnych programów w latach 2010 – 1012 – zgodnie z załącznikiem nr 7

5.      Kwota wydatków określona w ust. 1 obejmuje:

 

1)      Wydatki związane z realizacja zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 5.796.682,00 zł – zgodnie z załącznikiem nr 5”
 

 

3)     § 4  otrzymuje brzmienie:

 

„Deficyt budżetu w wysokości 14.122.376,93 zł oraz planowane rozchody budżetu w kwocie 2.600.000,00 zł  sfinansowane zostaną przychodami ze sprzedaży obligacji na rynku krajowym w wysokości 16.000.000,00 zł oraz przychodami z tytułu innych rozliczeń krajowych (wolne środki) - zgodnie z załącznikiem nr 3.”

 

4)     § 6  otrzymuje brzmienie:

 

„Określa się plan przychodów i wydatków:

1)      zakładu budżetowego – zgodnie z załącznikiem nr 10.”

 

 

§ 2.

 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Mosina.

 

§ 3.

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i dotyczy roku budżetowego 2010.

 

 

 


Uzasadnienie

do uchwały Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 29 czerwca 2010 r.

 

  1. Dochody:

 

-       Dział 600 Transport i łączność zmniejsza się o kwotę 249.910,00 zł na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego  z dnia 26 maja 2010 r. Nr FB.I-6.3011-145/10 informującego o zmniejszeniu dotacji celowej na realizację zadania pod nazwą „II etap budowy ul. Rzeczypospolitej Mosińskiej w Mosinie” z uwagi na dostosowanie wielkości środków, zakresu i kosztów realizacji zadania.

 

Łączne zmniejszenie dochodów wynosi 249.910,00 zł.

 

  1. Wydatki:

 

-       Dział 600 Transport i łączność zmniejsza się o kwotę 99.910,00 zł, w tym:

 

§        zwiększenie wydatków na remonty o kwotę 150.000,00 zł z przeznaczeniem na wykonanie nakładki asfaltowej na ścieżkach rowerowych przy ul. Śremskiej i ul. Leszczyńskiej w Mosinie,

§        zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę 249.910,00 zł z uwagi na zmniejszenie dotacji celowej na realizację zadania pod nazwą „II etap budowy ul. Rzeczypospolitej Mosińskiej w Mosinie”.

 

-       Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa zmniejsza się o kwotę 15.000,00 zł, którą przenosi się do działu 921 z przeznaczeniem na remont kotłowni świetlicy wiejskiej w Radzewicach.

 

-       Dział Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa zwiększa się o kwotę 100.000,00 zł w celu zabezpieczenia środków na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego – ekwiwalenty dla OSP i usługi transportowe.

 

-       Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zwiększa się o kwotę 15.000,00 zł – środki przeniesione z działu 700 z przeznaczeniem na remont kotłowni świetlicy wiejskiej w Radzewicach.

 

Łączne zwiększenie wydatków wynosi 90,00 zł.

 

  1. Deficyt budżetu wynosi 14.122.376,93 zł, w tym wolne środki z lat ubiegłych 722.376,93 zł – zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

 

  1. Zmienia się brzmienie załącznika nr 10 określającego plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych z uwagi na aktualizację stanu środków na dzień 1 stycznia 2010 r., zgodnego ze sprawozdaniem Rb30 oraz wskazanie działów, w których Gmina przekazuje dotacje dla zakładu budżetowego.

 

  1. Zgodnie ze wskazaniem Kolegium RIO zawartym w uchwale nr 12/962 z dnia 23 czerwca 2010 r. eliminuje się rozbieżności pomiędzy załącznikami nr 6 i 7 do uchwały.

 Załączniki do uchwały nr LXI/430/10.pdf


Uchwała nr LXI/429/10 w sprawie emisji obligacji komunalnych.

UCHWAŁA NR LXI/429/10

RADY MIEJSKIEJ W MOSINIE

z dnia 29 czerwca 2010 r.    

 

w sprawie emisji obligacji komunalnych.

 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. b ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.), art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) oraz art. 2 pkt 2 i art. 9 pkt 3 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o obligacjach (Dz. U. z 2001 r. Nr 120, poz. 1300 z późn. zm.), Rada Miejska w Mosinie uchwala, co następuje:

 

 

§ 1.

 

1.      Gmina Mosina wyemituje 16.000 (szesnaście tysięcy) obligacji o wartości nominalnej 1.000 zł każda na łączną kwotę 16.000.000 zł (słownie: szesnaście milionów złotych).

2.      Emisja obligacji nastąpi poprzez propozycję nabycia skierowaną do indywidualnych adresatów, w liczbie mniejszej niż 100 osób.

3.      Obligacje będą obligacjami na okaziciela.

4.      Obligacje nie będą posiadały formy dokumentu.

5.      Obligacje nie będą zabezpieczone.

 

 

§ 2.

 

Emisja obligacji będzie przeznaczona na realizację inwestycji drogowych i oświatowych.

 

 

 § 3.

 

1.      Obligacje zostaną wyemitowane w następujących seriach:

1)   Seria A10 o wartości 1.000.000,00 zł,

2)   Seria B10 o wartości 2.000.000,00 zł,

3)   Seria C10 o wartości 3.000.000,00 zł,

4)   Seria D10 o wartości 2.000.000,00 zł,

5)   Seria E10 o wartości 3.000.000,00 zł,

6)   Seria F10 o wartości 2.000.000,00 zł,

7)   Seria G10 o wartości 3.000.000,00 zł.

2.      Emisja obligacji nastąpi w 2010 r.

3.      Cena emisyjna obligacji będzie równa wartości nominalnej.

4.     Wydatki związane z przeprowadzeniem emisji zostaną pokryte z dochodów własnych Gminy Mosina.

 

 

§ 4.

 

1.    Wykup obligacji nastąpi po upływie:

1)        4 lat od daty emisji obligacji serii A10 i B10,

2)        5 lat od daty emisji obligacji serii C10,

3)        6 lat od daty emisji obligacji serii D10 i E10,

4)        7 lat od daty emisji obligacji serii F10 i G10.

2.    Obligacje zostaną wykupione według wartości nominalnej.

3.   Jeżeli data wykupu obligacji, określona w ust. 1, przypadnie na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, wykup nastąpi w najbliższym dniu roboczym.

 

 

§ 5.

 

1.    Oprocentowanie obligacji nalicza się od wartości nominalnej i wypłaca w okresach półrocznych liczonych od daty emisji.

2.     Oprocentowanie obligacji będzie zmienne, równe stawce WIBOR6M, ustalonej na dwa dni robocze przed rozpoczęciem okresu odsetkowego, powiększonej o marżę.

3.     Oprocentowanie wypłaca się w następnym dniu po upływie okresu odsetkowego.

4.     Jeżeli termin wypłaty oprocentowania, określony w ust. 3, przypadnie na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, wypłata oprocentowania nastąpi w najbliższym dniu roboczym.

5.     Obligacje nie będą oprocentowane poczynając od daty wykupu.

 

 

§ 6.

 

Wydatki związane z wykupem obligacji i wypłatą oprocentowania, zostaną pokryte z dochodów własnych Gminy Mosina w latach 2010-2017.

 

 

§ 7.

 

Upoważnia się Burmistrza Gminy Mosina do:

a)      zawarcia umowy z podmiotem, któremu zostaną powierzone czynności związane ze zbywaniem i wykupem obligacji oraz wypłatą oprocentowania;

b)      dokonywania wszelkich czynności związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem emisji obligacji;

c)      wypełnienia świadczeń wynikających z obligacji.

 

 

§ 8.

 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Mosina.

 

 

§ 9.

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 

 

UZASADNIENIE

 

Niniejsza uchwała stanowi podstawę prawną procedury uruchomiania emisji obligacji komunalnych w trybie emisji niepublicznej. Obligacje komunalne to papiery wartościowe emitowane przez jednostkę samorządu terytorialnego. Jednostka samorządowa otrzymuje od nabywców obligacji środki pieniężne, natomiast sama jest zobowiązana do zapłaty obligatariuszom odsetek i wykupu obligacji po określonym czasie. Celem emisji obligacji jest pozyskanie środków na sfinansowanie wydatków nie mających pokrycia w dochodach Gminy Mosina. Wydatki te związane są z finansowaniem inwestycji w zakresie infrastruktury drogowej, tj. utwardzenia dróg (ulic), odwodnienia, budowy chodników i inwestycji oświatowych. Aktualna sytuacja ekonomiczna sprawia, że zachodzi konieczność poszukiwania zewnętrznych źródeł finansowania inwestycji. Rynek kapitałowy daje gminie do dyspozycji dwa podstawowe instrumenty: kredyt komercyjny oraz obligacje komunalne. Obligacje komunalne w swej istocie spełniają funkcję kredytu, jednak są dla gminy bardziej korzystne niż tradycyjny komercyjny kredyt bankowy, przede wszystkim z uwagi na swoją elastyczność w zakresie ustalenia terminów spłaty odsetek i wykupu obligacji, jak i określenia celów emisji. Instrument ten daje możliwość określenia takich terminów wykupu (spłaty kapitału), które zapewniają bezpieczeństwo w zakresie płynności finansowej budżetu. Zgodnie z przedmiotową uchwałą, wykup obligacji będzie rozłożony na 4 lata, począwszy od roku 2014. Przeprowadzone analizy finansowe wykazały, iż emisja na kwotę 16.000.000 zł w określonej uchwałą strukturyzacji, pozwala zachować płynność finansów gminy we wszystkich latach trwania emisji i gwarantuje bezpieczną spłatę całego zobowiązania. Niniejsza uchwała Rady Miejskiej w Mosinie w sprawie emisji obligacji, określa ogólne warunki emisji. Uchwała określa, między innymi, wielkość emisji, podział na transze i serie, długość życia poszczególnych obligacji, sposób emisji, warunki oprocentowania. Ogólne określenie warunków emisji obligacji jest niezbędne w celu przeprowadzenia wyboru agenta emisji obligacji, czyli banku, który będzie organizatorem i gwarantem emisji. Uchwała ta określa zasadnicze warunki emisji, w granicach których bank będzie mógł przygotowywać swoją ofertę. Emisja obligacji komunalnych zapewnia środki niezbędne dla dalszego rozwoju gminy, stanowiąc zarazem jej promocję na rynku kapitałowym.


Uchwała nr LXI/428/10 w sprawie określenia wysokości sumy, do której Burmistrz może samodzielnie zaciągnąć zobowiązania.

UCHWAŁA NR LXI/428/10

RADY MIEJSKIEJ W MOSINIE

z dnia 29 czerwca 2010 r.

 

w sprawie określenia wysokości sumy, do której Burmistrz może samodzielnie zaciągnąć zobowiązania.

 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 10 i art. 58 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.), Rada Miejska w Mosinie uchwala, co następuje:

 

 

§ 1.

 

Upoważnia się Burmistrza Gminy Mosiny do zaciągnięcia zobowiązania poprzez zawarcie umowy w zakresie ubezpieczenia majątku, odpowiedzialności cywilnej Gminy Mosina oraz zagranicznych podróży służbowych pracowników jednostek organizacyjnych Gminy Mosina na lata 2011, 2012,  2013 do kwoty 510 000,00 zł (pięćset dziesięć tysięcy złotych).

 

 

§ 2.

 

Źródłem spłaty zobowiązań będą dochody własne gminy w latach 2011, 2012, 2013.

 

 

§ 3.

 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Mosina.

 

 

§ 4.

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 

UZASADNIENIE

 

W związku z podjęciem działań zmierzających do opracowania jednorodnej struktury ubezpieczenia majątku, odpowiedzialności cywilnej Gminy Mosina oraz zagranicznych podróży służbowych pracowników jednostek organizacyjnych Gminy Mosina, zachodzi konieczność podjęcia przedmiotowej uchwały celem umożliwienia zawarcia umowy na okres 3 lat z firmą ubezpieczeniową. Zawarcie umowy na okres 3 lat pozwoli na uzyskanie maksymalnie korzystnych warunków ubezpieczenia w stosunku do oferowanej ceny wyżej wymienionej usługi. Mając na uwadze treść art. 18 ust. 2 pkt 10 ustawy o samorządzie gminnym oraz to, iż zobowiązania wynikające z powyższej umowy będą wpływać na wydatki budżetu Gminy Mosina w latach 2011-2013, podjęcie przedmiotowej uchwały jest uzasadnione.


Uchwała nr LXI/427/10 w sprawie przejęcia od Powiatu Poznańskiego niektórych zadań z zakresu zarządzania publicznymi drogami powiatowymi.

UCHWAŁA NR LXI/427/10

RADY MIEJSKIEJ W MOSINIE

z dnia 29 czerwca 2010 r.

 

w sprawie przejęcia od Powiatu Poznańskiego niektórych zadań z zakresu zarządzania publicznymi drogami powiatowymi.

 

 

Na podstawie art. 8 ust. 2a i art. 18 ust. 2 pkt 11 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 19 ust. 4 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115 z późn. zm.), Rada Miejska w Mosinie uchwala, co następuje:

 

 

§ 1.

 

Przejmuje się od Powiatu Poznańskiego, do wykonania w 2010 roku, zadania zarządzania publicznymi drogami powiatowymi w zakresie dotyczącym:

1)     przebudowy chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 2460P – ul. Poznańska w miejscowości Czapury, na odcinku od km 0+055 do km 0+359;

2)     remontu chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 2460P – ul. Poznańska w miejscowości Czapury, na odcinku od km 0+359 do skrzyżowania z ul. Promową, o długości ok. 165,00 mb;

3)     budowy chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 2469P w miejscowości Borkowice, na odcinku od km 0+400 do km 0+900;

4)     remontu nawierzchni jezdni drogi powiatowej nr 2461P – ul. Gromadzka w miejscowości Czapury i Babki, od km 0+000 do km 2+063;

5)     remontu nawierzchni jezdni drogi powiatowej nr 2460P – ul. Poznańska w miejscowości Czapury, od km 0+055 do km 0+359,

zgodnie z załącznikami graficznymi.

 

 

§ 2.

 

1.     Realizacja zadań, o których mowa w § 1 pkt 1, 2, 3, wykonana zostanie ze środków własnych Gminy Mosina.

2.     Zadanie, o którym mowa w § 1 pkt 4 i 5, współfinansowane będzie ze środków Powiatu Poznańskiego w kwocie 1 150 000 zł, a w pozostałym zakresie finansowane ze środków Gminy Mosina.

 

 

§ 3.

 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Mosina, który zawrze porozumienie z Zarządem Powiatu w Poznaniu w sprawie ustalenia zasad realizacji zadań, o których mowa w § 1.

 


 

§ 4.

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 

 

UZASADNIENIE

 

Na wniosek Gminy Mosina, Rada Powiatu w Poznaniu podjęła uchwały w sprawie powierzenia Gminie Mosina niektórych zadań zarządzania publicznymi drogami powiatowymi. Powyższe zadania mają na celu poprawę bezpieczeństwa ruchu na drodze powiatowej nr 2464P, 2461P i 2469P, na odcinkach przebiegających przez teren gminy Mosina. Koszt wykonania zadania wskazanego w § 1 pkt 1, szacuje się na kwotę ok. 120 000,00 zł, zadania wskazanego w § 1 pkt 2, szacuje się na kwotę ok. 60 000,00 zł, zadania wskazanego w § 1 pkt 3, szacuje się na kwotę ok. 200 000,00 zł, zadania wskazanego w § 1 pkt 4 i 5, szacuje się na kwotę ok. 1 150 000,00 zł. Ewentualne przekroczenie planowanych kosztów dla zadania wskazanego w § 1 pkt 4 i 5, będzie finansowane ze środków własnych Gminy Mosina do wysokości 10 % wartości planowanych kosztów.

Podjęcie niniejszej uchwały umożliwi zawarcie stosownego porozumienia z Powiatem Poznańskim, określającym zasady realizacji przejmowanych zadań.

Wobec powyższego podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione.

Załącznik do uchwały nr LXI/427/10 część 1.pdf

Załącznik do uchwały nr LXI/427/10 część 2.pdf


Uchwała nr LXI/426/10 w sprawie nadania nazwy ulicy w Mosinie.

UCHWAŁA NR LXI/426/10

RADY MIEJSKIEJ W MOSINIE

z dnia 29 czerwca 2010 r.

 

w sprawie nadania nazwy ulicy w Mosinie.

 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie  gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), Rada Miejska w Mosinie uchwala, co następuje:

 

 

§ 1.

 

Nadaje się ulicy, położonej w Mosinie, obejmującej działki o numerach ewidencyjnych 518/12 i 519/7 oraz część działki o numerze ewidencyjnym 518/1, nazwę „Wincentego Różańskiego”.

 

 

§ 2.

 

Integralną część uchwały stanowi mapa ewidencyjna, na której zaznaczono przebieg drogi.

 

 

§ 3.

 

Ustalona uchwałą nazwa ulicy podlega przeniesieniu na mapę zasadniczą i ewidencyjną Gminy Mosina.

 

 

§ 4.

 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Mosina.  

 

 

§ 5.

 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

 

 

 

  


UZASADNIENIE

 

W wyniku wydanej przez Burmistrza Gminy Mosina decyzji nr PN 7414-66-2003 z dnia 19 lutego 2003 r., zatwierdzającej projekt podziału, między innymi, działki o numerze ewidencyjnym 519, położonej w rejonie ulicy Wodnej w Mosinie, powstała działka o numerze ewidencyjnym 519/7, stanowiąca drogę. W dniu 7 maja 2008 r. Burmistrz Gminy Mosina wydał decyzję zatwierdzającą projekt podziału działki o numerze ewidencyjnym 518, położonej w Mosinie. Zgodnie z uchwałą nr XLIX/415/01 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 29 listopada 2001 r. w sprawie „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej w rejonie ulicy Wodnej w Mosinie” (Dz. Urz. Woj. Wlkp. Nr 162, poz. 4488), działki o numerach ewidencyjnych 518 i 519 przeznaczone są pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną, pod tereny komunikacji i tereny zieleni publicznej. W wyniku podziału działki 518 powstała droga o numerach ewidencyjnych 518/1, 518/4, 518/8 i 518/12. Zarząd Osiedla nr 2 w Mosinie w dniu 16 marca 2010 r. wystąpił z wnioskiem o nadanie nazwy ulicy stanowiącej działki o numerach ewidencyjnych 518/1, 518/12, 519/7, proponując nazwę „Wincentego Różańskiego”. Działki o numerach ewidencyjnych 518/1, 518/12 i 519/7 stanowią własność Gminy Mosina. W związku z powyższym podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione.

Załącznik do uchwały nr LXI/426/10.pdf

 


Uchwała nr LXI/425/10 w sprawie nadania nazwy ulicy w Mosinie.

UCHWAŁA NR LXI/425/10

RADY MIEJSKIEJ W MOSINIE

z dnia 29 czerwca 2010 r.

 

w sprawie nadania nazwy ulicy w Mosinie.

 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), Rada Miejska w Mosinie uchwala, co następuje:

 

 

§ 1.

 

Nadaje się ulicy, położonej w Mosinie, obejmującej działki o numerach ewidencyjnych 262/11, 266/8, 263/10, 264/4, nazwę „Aleksandra Fredry”.

 

 

§ 2.

 

Integralną część uchwały stanowi mapa ewidencyjna, na której zaznaczono przebieg drogi.

 

 

§ 3.

 

Ustalona uchwałą nazwa ulicy podlega przeniesieniu na mapę zasadniczą i ewidencyjną  Gminy Mosina.

 

 

§ 4.

 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Mosina.  

 

 

§ 5.

 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

 

 

 

UZASADNIENIE

 

W dniu 28 września 2004 r. Burmistrz Gminy Mosina wydał decyzję zatwierdzającą projekt podziału działek o numerach ewidencyjnych 262, 263 i 266, położonych w Mosinie, a w dniu 21 marca 2005 r. – decyzję zatwierdzającą projekt podziału działki 264/1 i 264/2.

Zgodnie z uchwałą Nr XXIII/201/04 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 15 kwietnia 2004 r. w sprawie „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej w Mosinie w rejonie ulic Konopnickiej i Szosy Poznańskiej” (Dz. Urz. Woj. Wlkp. Nr 103, poz. 2075), działki o numerach ewidencyjnych 262/11, 266/8, 263/10 i 264/4, przeznaczone są pod teren ulicy, oznaczone symbolem K-D6.

Zarząd Osiedla Nr 6 w Mosinie, w dniu 15 czerwca 2010 r., wystąpił z wnioskiem o nadanie nazwy „Aleksandra Fredry”, powstałej w wyniku podziału ulicy.

W związku z powyższym podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione.

Załącznik do uchwały nr LXI/425/10.pdf


Uchwała nr LXI/424/10 w sprawie nadania nazw ulicom w Mosinie.

UCHWAŁA NR LXI/424/10

RADY MIEJSKIEJ W MOSINIE

z dnia 29 czerwca 2010 r.

 

w sprawie nadania nazw ulicom w Mosinie.

 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), Rada Miejska w Mosinie uchwala, co następuje:

 

 

§ 1.

 

1.       Nadaje się ulicy, położonej w Mosinie, obejmującej działkę o numerze ewidencyjnym 3256 oraz część działki o numerze ewidencyjnym 3266, nazwę „Kazimiery Iłłakowiczówny”.

2.       Nadaje się ulicy, położonej w Mosinie, obejmującej działki o numerach ewidencyjnych: 3253, 42/17, 42/18 oraz część działki o numerze ewidencyjnym 3266, nazwę „Mariana Brandysa”.

3.       Nadaje się ulicy, położonej w Mosinie, obejmującej działki o numerach ewidencyjnych 1796/21, 42/7 oraz część działki o numerze ewidencyjnym 3266, nazwę „Ireny Jurgielewiczowej”.

4.       Nadaje się ulicy, położonej w Mosinie, obejmującej działkę o numerze ewidencyjnym 42/6 oraz część działki o numerze ewidencyjnym 3266 i część działki o numerze ewidencyjnym 1796/3, nazwę „Marii Kownackiej”.

5.       Nadaje się ulicy, położonej w Mosinie, obejmującej część działki o numerze ewidencyjnym 1795/3, nazwę „Kornela Makuszyńskiego”.

6.       Nadaje się ulicy, położonej w Mosinie, obejmującej działkę o numerze ewidencyjnym 42/37 i 1796/6, nazwę „Alfreda Szklarskiego”.

7.       Nadaje się ulicy, położonej w Mosinie, obejmującej działkę o numerze ewidencyjnym 1796/5 i 42/42 oraz część działki o numerze ewidencyjnym 1795/3, nazwę „Stanisława Lema”.

8.       Nadaje się ulicy, położonej w Mosinie, obejmującej działkę o numerze ewidencyjnym 42/23 oraz część działki o numerze ewidencyjnym 3266, nazwę „Aliny i Czesława Centkiewicz”.

9.       Nadaje się ulicy, położonej w Mosinie, obejmującej działkę o numerze ewidencyjnym 1796/7, nazwę „Gabrieli Zapolskiej”.

10.   Nadaje się ulicy, położonej w Mosinie, obejmującej część działki o numerze ewidencyjnym 3266, nazwę „Janusza Domagalika”.

 

 

§ 2.

 

Integralną część uchwały stanowi mapa ewidencyjna, na której zaznaczono przebieg ulic.

  

 

§ 3.

 

Ustalone uchwałą nazwy ulic podlegają naniesieniu na mapę zasadniczą i ewidencyjną  Gminy Mosina.  

 

§ 4.

 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Mosina.  

 

 

§ 5.

 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

 

 

 

 

 

UZASADNIENIE

 

Zgodnie z uchwałą Nr XXIII/201/04 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 15 kwietnia 2004 r. w sprawie „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej w Mosinie w rejonie ulic Konopnickiej i Szosy Poznańskiej” (Dz. Urz. Woj. Wlkp. Nr 103, poz. 2075), Burmistrz Gminy Mosina wydał decyzje zatwierdzające projekty podziałów: nr PP.MP 7430-6/2004 z dnia 12 października 2004 r., nr PP.MP 7430-79/2005 z dnia 21 października 2005 r. oraz nr PP.AC. 7430-75/2008 z dnia 3 listopada 2008 r., w wyniku których powstały ulice, którym należy nadać nazwy.

Zarząd Osiedla nr 7 w Mosinie wystąpił z wnioskiem o nadanie nazw ulicom w rejonie ul. Konopnickiej, proponując nazwy określone w § 1 pkt 1-10 niniejszej uchwały.

W związku z powyższym podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione.

Załacznik do uchwały nr LXI/424/10 część 1.pdf

Załącznik do uchwały nr LXI/424/10 część 2.pdf


Uchwała nr LXI/423/10 w sprawie nadania nazw ulicom w Borkowicach.

UCHWAŁA NR LXI/423/10

RADY MIEJSKIEJ W MOSINIE

z dnia 29 czerwca 2010 r.

 

w sprawie nadania nazw ulicom w Borkowicach.

 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), Rada Miejska w Mosinie uchwala, co następuje:

 

 

§ 1.

 

1.   Nadaje się ulicy, położonej w Borkowicach, obejmującej działki o numerach ewidencyjnych: 210/13, 211/4, 212/6 oraz część działki o numerze ewidencyjnym 213/5, nazwę „Makowa”.

2.   Nadaje się ulicy, położonej w Borkowicach, obejmującej działki o numerach ewidencyjnych: 210/2, 211/1, 212/1 oraz część działki o numerze ewidencyjnym 213/5,  nazwę „Słonecznikowa”.

3.   Nadaje się ulicy, położonej w Borkowicach, obejmującej część działki o numerze ewidencyjnym 213/5, nazwę „Chabrowa”.

 

 

§ 2.

 

Integralną część uchwały stanowi mapa ewidencyjna, na której zaznaczono przebieg ulic.

 

 

§ 3.

 

Ustalone uchwałą nazwy ulic podlegają naniesieniu na mapę zasadniczą i ewidencyjną  Gminy Mosina.

 

 

§ 4.

 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Mosina.  

 

 

§ 5.

 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

 

 

 

 


UZASADNIENIE

 

W dniu 29 marca 2005 r. Burmistrz Gminy Mosina wydał decyzję nr PP.MP 7430-20-05, zatwierdzającą projekt podziału działki o numerze ewidencyjnym 212, położonej w Borkowicach, a decyzją nr PP.AC 7430-107/09 z dnia 29 lipca 2009 r., zatwierdzony został projekt podziału, między innymi, działek o numerach ewidencyjnych 210  i 211, położonych w Borkowicach.

Zgodnie z uchwałą Nr LXII/504/02 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 26 września 2002 r. w sprawie „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej we wsi Borkowice”, działki o numerach ewidencyjnych: 210/2, 210/13, 211/1, 211/4, 212/1, 212/6, 213/5, przeznaczone są pod tereny publicznych dróg dojazdowych w klasie dróg gminnych, oznaczonych na rysunku planu symbolem KD-2.

Rada Sołecka wsi Borkowice i Bolesławiec w dniu 17 czerwca 2010 r. wystąpiła z wnioskiem o nadanie nazw ulicom, stanowiącym działki o numerach ewidencyjnych: 210/2, 210/13, 211/1, 211/4, 212/1, 212/6 i 213/5, proponując nazwy ulic: Makowa, Słonecznikowa i Chabrowa.

Działki, którym proponuje się nazwy ulic: Słonecznikowa, Makowa i Chabrowa przeszły z mocy prawa na własność Gminy Mosina.

W związku z powyższym podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione.

Załącznik do uchwały nr LXI/423/10część1.pdf

Załącznik do uchwały nr LXI/423/10 część 2.pdf

Załącznik do uchwały nr LXI/423/10 część 3.PDF


Uchwała nr LXI/422/10 w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłat z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości.

UCHWAŁA NR LXI/422/10

RADY MIEJSKIEJ W MOSINIE

z dnia 29 czerwca 2010 r.

 

w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłat z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości.

 

 

          Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 4 ust. 7 pkt 2, ust. 11 pkt 2, ust. 11a ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości (Dz. U. Nr 175, poz. 1459 z późn. zm.), Rada Miejska w Mosinie uchwala, co następuje:

 

 

§ 1.

 

Wyraża się zgodę na udzielenie 91 % bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości, na wniosek użytkownika wieczystego, z zachowaniem łącznie warunków określonych w § 2.

 

 

§ 2.

 

Bonifikata, o której mowa w § 1, może być udzielona:

1)     użytkownikom wieczystym, którzy nie zalegają z opłatami rocznymi z tytułu użytkowania wieczystego gruntu;

2)     użytkownikom wieczystym, którzy dokonają jednorazowo zapłaty należności z tytułu  przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.

 

 

§ 3.

 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Mosina.

 

 

§ 4.

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

 

 

  

 

UZASADNIENIE

 

       Na podstawie art. 4 ust. 7 pkt 2, ust. 11 pkt 2, ust. 11a ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości (Dz. U. Nr 175, poz. 1459 z późn. zm.), organ właściwy do wydania decyzji o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości, może udzielić bonifikaty od opłaty w odniesieniu do nieruchomości stanowiących własność jednostek samorządu terytorialnego – na podstawie uchwały właściwej rady gminy.

Przed nowelizacją ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości, Rada Miejska w Mosinie podejmowała indywidualne uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie 91% bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości. W związku z nowelizacją ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości, ustawodawca ustawą z dnia 5 listopada 2009 r. o zmianie  ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2009 r. Nr 206, poz. 150) i poprzez dodanie art. 4 ust. 11a, umożliwił  Radzie Miejskiej podjęcie uchwały generalnej, z podaniem warunków oraz stawek udzielenia bonifikaty.

W związku z powyższym podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione.


Uchwała nr LXI/421/10 w sprawie uchylenia uchwały nr XXXVI/231/08 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 27 listopada 2008 r. w sprawie upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Mosinie.

UCHWAŁA NR LXI/421/10

RADY MIEJSKIEJ W MOSINIE

z dnia 29 czerwca 2010 r.

 

w sprawie uchylenia uchwały nr XXXVI/231/08 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 27 listopada 2008 r. w sprawie upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Mosinie.

 

 

            Na podstawie art. 39 ust. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), Rada Miejska w Mosinie uchwala, co następuje:

 

 

§ 1.

 

Traci moc uchwała nr XXXVI/231/08 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 27 listopada 2008 r. w sprawie upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Mosinie.

 

 

§ 2.

 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Mosina.

 

 

§ 3.

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego, z mocą obowiązującą od dnia 15 czerwca 2010 r.

 

 

 

 


UZASADNIENIE

 

Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, nałożyła na gminę obowiązek realizacji zadań związanych z postępowaniem wobec wierzyciela i wobec dłużnika alimentacyjnego przez organ właściwy, którym w myśl wyżej wymienionej ustawy jest: wójt, burmistrz, prezydent miasta. Z uwagi na brak uregulowań prawnych dotyczących delegowania uprawnień rozpoczętych już działań w zakresie postępowania wobec dłużników alimentacyjnych przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Mosinie, było podstawą do delegowania powyższych zadań jego kierownikowi uchwałą nr XXXVI/231/08 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 27 listopada 2008 r. Ustawa z dnia 9 kwietnia 2010 r. o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych (Dz. U. Nr 81, poz. 530), obowiązująca od dnia 15 czerwca 2010 r., wprowadziła zmiany w ustawie z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów. Art. 8b zmienionej ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, dał możliwość organowi właściwemu dłużnika, delegowania uprawnień kierownikom ośrodków pomocy społecznej do podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych, prowadzenia postępowania i wydawania w tych sprawach decyzji. Burmistrz Gminy Mosina zarządzeniem z dnia 15 czerwca 2010 r., upoważnił Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Mosinie do postępowania wobec dłużników alimentacyjnych z uwagi na prowadzenie od dwóch lat postępowania wobec dłużników alimentacyjnych oraz wydawanie w tych sprawach decyzji. Z uwagi na powyższy fakt, zasadne jest uchylenie uchwały nr XXXVI/231/08 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 27 listopada 2008 r. w sprawie upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Mosinie do podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych, prowadzenia postępowania i wydawania w tych sprawach decyzji.


Uchwała nr LXI/420/10 w sprawie zamiaru założenia Gimnazjum oraz utworzenia Zespołu Szkół w Rogalinku.

UCHWAŁA NR LXI/420/10

RADY MIEJSKIEJ W MOSINIE

z dnia 29 czerwca 2010 r.

 

w sprawie zamiaru założenia Gimnazjum oraz utworzenia Zespołu Szkół w Rogalinku.

 

 

            Na podstawie art. 58 i 62 ust. 1, 3 oraz ust. 5 b ustawy z dnia 7 września 1991 r.o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.), Rada Miejskaw Mosinie uchwala, co następuje:

 

 

§ 1.

 

Z dniem 1 września 2011 r. zamierza się założyć Gimnazjum w Rogalinku.

 

 

§ 2.

 

1.     Z dniem 1 września 2011 r. zamierza się utworzyć Zespół Szkół w Rogalinku, zwany dalej Zespołem.

2.      W skład Zespołu wejdą:

1)      Szkoła Podstawowa im. Adama Wodziczki w Rogalinku,

2)      Gimnazjum w Rogalinku, o którym mowa w § 1.

 

 

§ 3.

 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Mosina.

 

 

§ 4.

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 

 


UZASADNIENIE

 

            Zespół Szkół w Rogalinku ma powstać z istniejącej Szkoły Podstawowejim. Adama Wodziczki w Rogalinku i założonego, z dniem 1 września 2011 roku, Gimnazjumw Rogalinku. Zespół przejmie część młodzieży, która do 31 sierpnia 2011 roku objęta będzie obwodem Gimnazjum w Rogalinie – są to uczniowie zamieszkali we wsi Rogalineki Sasinowo. Zamiar założenia szkoły podstawowej i utworzenia zespołu szkół jest efektem  wniosków złożonych przez środowiska lokalne: sołectw Sasinowa i Rogalinka, mieszkańców Sasinowa i Rogalinka, Rady Pedagogicznej i Rady Rodziców Szkoły Podstawowejim. Adama Wodziczki w Rogalinku, Komisji Edukacji, Kultury i Sportu Rady Miejskiej w Mosinie, efektem jej pracy i pracy referatu oświaty Urzędu Miejskiego w Mosinie. Według wnioskodawców powstanie zespołu stwarza możliwość monitorowania rozwoju ucznia przez okres 10 lat i bardziej zintegruje społeczność lokalną. 

Aktualnie w budynku Szkoły Podstawowej uczy się 238 uczniów w 14 oddziałach. Utworzenie Zespołu Szkół oznacza, że zmniejszy się liczba uczniów, co zwiększy komfort pracy i nauki w szkole.

W budynku Szkoły Podstawowej w Rogalinku jest 8 sal lekcyjnych, pracownia komputerowa,  2 świetlice szkolne, biblioteka szkolna. Bazę sportową stanowi sala gimnastycznai wielofunkcyjne boisko z nawierzchnią poliuretanową.

Założenie gimnazjum spowoduje konieczność przystosowania sal lekcyjnych do potrzeb gimnazjalistów – przynajmniej 3 sale będą wymagały nowych mebli, będzie też konieczność zakupu pomocy dydaktycznych (w tym uzupełnienie zbiorów bibliotecznych).

Utworzenie zespołu szkół zlikwiduje dowozy uczniów do szkoły. Szkoła będzie pracowała na 1,5 zmiany – ze względu na liczbę sal lekcyjnych (8) i liczbę oddziałów (10). Będzie też potrzeba zatrudnienia nauczycieli do nauki w gimnazjum, nie wszyscy nauczyciele ze szkoły podstawowej będą mieli pełne etaty.

W myśl art. 62 ust. 5 b ustawy o systemie oświaty, połączenie szkoły podstawowej z gimnazjum wymaga pozytywnej opinii kuratora oświaty. W związku z tym zasadne jest podjęcie uchwały intencyjnej przez Radę Miejską w Mosinie.

 


Uchwała nr LXI/419/10 w sprawie zamiaru założenia Szkoły Podstawowej oraz utworzenia Zespołu Szkół w Rogalinie.

UCHWAŁA NR LXI/419/10

RADY MIEJSKIEJ W MOSINIE

z dnia 29 czerwca 2010 r.

 

w sprawie zamiaru założenia Szkoły Podstawowej oraz utworzenia Zespołu Szkół w Rogalinie.

 

 

            Na podstawie art. 58 i 62 ust. 1, 3 oraz ust. 5 b ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.), Rada Miejskaw Mosinie uchwala, co następuje:

 

 

§ 1.

 

Z dniem 1 września 2011 r. zamierza się założyć Szkołę Podstawową w Rogalinie.

 

 

§ 2.

 

1.     Z dniem 1 września 2011 r. zamierza się utworzyć Zespół Szkół w Rogalinie, zwany dalej Zespołem.

2.      W skład Zespołu wejdą:

1)      Gimnazjum w Rogalinie,

2)      Szkoła Podstawowa w Rogalinie, o której mowa w § 1.

 

 

§ 3.

 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Mosina.

 

 

§ 4.

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 

 


UZASADNIENIE

 

Zespół Szkół w Rogalinie ma powstać z istniejącego Gimnazjum w Rogaliniei z założonej, z dniem 1 września 2011 roku, Szkoły Podstawowej w Rogalinie. Zespół przejmie część uczniów, którzy do 31 sierpnia 2011 roku będą uczniami Szkoły Podstawowejim. Adama Wodziczki w Rogalinku, są  to dzieci zamieszkałe we wsiach Rogalin, Radzewice, Mieczewo, Świątniki. Zamiar założenia szkoły podstawowej i utworzenia zespołu szkół w Rogalinie jest odpowiedzią na wnioski: sołectw Rogalina, Mieczewa, Radzewic, Świątnik, mieszkańców Rogalina, Mieczewa, Świątniki, Radzewic, Rady Rodziców Gimnazjum w Rogalinie, Rady Pedagogicznej Gimnazjum w Rogalinie, Komisji Edukacji, Kultury i Sportu Rady Miejskiej w Mosinie, efektem jej pracy i pracy referatu oświaty Urzędu Miejskiego w Mosinie. Według wnioskodawców, powstanie zespołu stworzy możliwość monitorowania rozwoju ucznia przez okres 10 lat w jednym miejscu, przez tę samą kadrę pedagogiczną. Według społeczności, które występowały z wnioskiem o zmianę struktury szkolnictwa we wsi Rogalin, zmiana spowoduje integrację społeczności lokalnej, co powinno wpłynąć na poprawę jakości pracy szkoły. Aktualnie w budynku Gimnazjumw Rogalinie uczy się 78 uczniów. Utworzenie zespołu szkół oznacza, że zwiększy się liczba uczniów, tym samym obniżą się koszty utrzymania szkoły w stosunku do stanu obecnego (w przeliczeniu na jednego ucznia).

W budynku szkoły w Rogalinie jest 6 izb lekcyjnych, sala komputerowa – 24 stanowiska komputerowe, świetlica szkolna – wyposażona w sprzęt DVD, telewizor, biblioteka szkolnai biblioteczne centrum multimedialne – 4 stanowiska komputerowe. Bazę sportową stanowi salka gimnastyczna, wielofunkcyjne boisko z nawierzchnią poliuretanową i plac zabaw.

W momencie założenia szkoły podstawowej należy: przystosować zaplecze sanitarne, przygotować szatnię, wyposażyć przynajmniej 3 sale lekcyjne, zakupić pomoce dydaktyczne (w tym zbiory biblioteczne) dla uczniów edukacji wczesnoszkolnej.

Utworzenie zespołu szkół zmieni dowozy dzieci do szkoły. Aktualnie do Rogalina dowożona jest młodzież z Rogalinka, Sasinowa, Mieczewa, Radzewic i Świątnik. Po zmianach dowożone będą dzieci i młodzież z  Radzewic, Świątnik i Mieczewa. Szkoła będzie jednak pracowała na dwie zmiany, ze względu na liczbę sal  lekcyjnych (6) i liczbę oddziałów (10).

Nauczyciele uczący aktualnie w Gimnazjum w Rogalinie mają pełne kwalifikacje do nauczania w klasach IV–VI szkoły podstawowej. Celowym jest, aby wykorzystać zaplecze kadrowe Szkoły Podstawowej w Rogalinku, co jednak nie da pewności zatrudnienia nauczycieli na pełnych etatach z wybranych przedmiotów.

W myśl art. 62 ust. 5 b ustawy o systemie oświaty, połączenie szkoły podstawowejz gimnazjum wymaga pozytywnej opinii kuratora oświaty. W związku z tym zasadne jest podjęcie uchwały intencyjnej w przedmiotowej sprawie przez Radę Miejską w Mosinie.