LVIII Sesja Rady Miejskiej w Mosinie - 29.04 i 10.05.2010

Uchwała nr LVIII/406/10 w sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Mosinie zbadania zasadności skargi Antoniny Karbowiak z dnia 28 stycznia 2010 r. na Burmistrza Gminy Mosina.

UCHWAŁA NR LVIII/406/10

RADY MIEJSKIEJ W MOSINIE

z dnia 10 maja 2010 r.

 

w sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Mosinie zbadania zasadności skargi Antoniny Karbowiak z dnia 28 stycznia 2010 r. na Burmistrza Gminy Mosina.

 

 

Na podstawie art. 229 pkt 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.), art. 18a ust. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz § 84 Statutu Gminy Mosina, stanowiącego załącznik do uchwały nr XV/131/03 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 23 października  2003 r. w sprawie Statutu Gminy Mosina (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego Nr 189, poz. 3523), zmienionego uchwałą nr XX/166/04 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 29 stycznia 2004 r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Mosina (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego Nr 21, poz. 617), zmienionego uchwałą nr XXXVI/310/05 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 27 stycznia 2005 r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Mosina (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego Nr 24, poz. 621), zmienionego uchwałą nr XLIX/379/05 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 30 listopada 2005 r. w sprawie Statutu Gminy Mosina (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego Nr 179, poz. 4895), zmienionego uchwałą nr XXI/107/07 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 25 października 2007 r. w sprawie Statutu Gminy Mosina (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego Nr 179, poz. 3943), zmienionego uchwałą nr XLIX/339/09 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 24 września 2009 r. w sprawie Statutu Gminy Mosina (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego Nr 209, poz. 3593) Rada Miejska w Mosinie uchwala, co następuje:

 

 

§ 1.

 

Zleca się Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Mosinie zbadanie w terminie do dnia 29 czerwca 2010 r. zasadności skargi Antoniny Karbowiak z dnia 28 stycznia 2010 r. na Burmistrza Gminy Mosina.

 

 

§ 2.

 

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Miejskiej.

 

 

§ 3.

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 Załącznik do uchwały nr LVIII/406/10.pdf


Uchwała nr LVIII/405/10 w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu skargi na uchwałę nr LVI/387/10 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 25 lutego 2010 r.

UCHWAŁA NR LVIII/405/10

RADY MIEJSKIEJ W MOSINIE

z dnia 10 maja 2010 r.

 

w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu skargi na uchwałę nr LVI/387/10 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 25 lutego 2010 r.

 

 

Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 34 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.) Rada Miejska w Mosinie uchwala, co następuje: 

 

 

§ 1.

 

Upoważnia się radcę prawnego Urzędu Miejskiego w Mosinie p. Zygmunta Kmiecika do przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu skargi p.                                  z dnia 20 kwietnia 2010 r. na uchwałę nr LVI/387/10 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 25 lutego 2010 r. w sprawie skargi                                           z dnia 18 stycznia 2010 r. wraz z aktami sprawy i odpowiedzią na skargę oraz do reprezentowania Rady Miejskiej w Mosinie w postępowaniu przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Poznaniu i Naczelnym Sądem Administracyjnym.  

 

 

§ 2.

 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Mosina.

 

 

§ 3.

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 

 

UZASADNIENIE

 

W dniu 20 kwietnia br. do Urzędu Miejskiego w Mosinie wpłynęła, skierowana do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu, skarga p.                                      z dnia 20 kwietnia 2010 r. na uchwałę nr LVI/387/10 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 25 lutego 2010 r. w sprawie skargi                                               z dnia 18 stycznia 2010 r. Zgodnie z art. 54 § 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, organ, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi, przekazuje ją sądowi wraz z aktami sprawy i odpowiedzią na skargę w terminie trzydziestu dni od dnia jej wniesienia. W związku z powyższym, podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione.

 


Uchwała nr LVIII/404/10 w sprawie nadania nazwy ulicy w Mosinie.

UCHWAŁA NR LVIII/404/10

RADY MIEJSKIEJ W MOSINIE

z dnia 10 maja 2010 r.

 

w sprawie nadania nazwy ulicy w Mosinie.

 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie  gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) Rada Miejska w Mosinie uchwala, co następuje:

 

 

§ 1.

 

Nadaje się ulicy, położonej w Mosinie, obejmującej część działki o numerze ewidencyjnym 2724/19, nazwę „Władysława Łokietka”.

 

 

§ 2.

 

Integralną część uchwały stanowi mapa ewidencyjna, na której zaznaczono przebieg drogi.

 

 

§ 3.

 

Ustalona uchwałą nazwa ulicy podlega naniesieniu na mapę zasadniczą i ewidencyjną Gminy Mosina.

  

 

§ 4.

 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Mosina.

 

 

§ 5.

 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

 

 

 

 

UZASADNIENIE 

 

W związku z możliwością podziału działek, położonych przy ul. Leszczyńskiej w Mosinie i zabudowy ich budynkami mieszkalnymi, istnieje konieczność nadania numerów porządkowych wydzielonym nieruchomościom. Wydzielone działki przylegać będą bezpośrednio do drogi, stanowiącej część działki o numerze ewidencyjnym 2724/19, będącej własnością Gminy Mosina, położonej równolegle do ul. Leszczyńskiej. W związku z powyższym podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione.

Załącznik do uchwały nr LVIII/404/10.pdf 


Uchwała nr LVIII/403/10 w sprawie nadania nazwy ulicy w Daszewicach.

UCHWAŁA NR LVIII/403/10

RADY MIEJSKIEJ W MOSINIE

z dnia 10 maja 2010 r.

 

w sprawie nadania nazwy ulicy w Daszewicach.

 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie  gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 8 ust. 1a ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz. 2086 z późn. zm.) Rada  Miejska w Mosinie uchwala, co następuje:

 

 

§ 1.

 

Nadaje się ulicy, położonej w Daszewicach, obejmującej działkę o numerze ewidencyjnym 175, nazwę „Polna”.

 

 

§ 2.

 

Integralną część uchwały stanowi mapa Daszewic.

 

 

§ 3.

 

Ustalona uchwałą nazwa ulicy podlega naniesieniu na mapę zasadniczą i ewidencyjną Gminy Mosina.

 

 

§ 4.

 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

 

 

§ 5.

 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.


 

 

 

UZASADNIENIE

 

Nawiązując do dokonanego, przez właściciela działki 115/2, podziału gruntu rolnego, w wyniku którego powstały działki o numerach ewidencyjnych 115/3, 115/4, 115/5, 115/6 i 115/7 oraz zamiaru wybudowania budynku mieszkalnego przez właściciela działki 115/5, należy dla tej nieruchomości ustalić adres zamieszkania. Działki o numerach ewidencyjnych 115/3, 115/4, 115/5, 115/6 i 115/7 leżą w bezpośrednim sąsiedztwie drogi powiatowej, stanowiącej działkę o numerze ewidencyjnym 175. Zarząd Dróg Powiatowych, pismem nr ZDP-6b-73324/48/2009 z dnia 17 grudnia 2009 r., pozytywnie odniósł się do propozycji nadania nazwy drodze powiatowej nr 2462P (nr ewid. 175). Pismem z dnia 20 stycznia 2010 r. Rada Sołecka w Daszewicach zaproponowała nadanie nazwy „Polna” istniejącej drodze powiatowej. W związku z powyższym podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione.

 

Załącznik do uchwały nr LVIII/403/10.pdf


Uchwała nr LVIII/402/10 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej o numerze ewidencyjnym działki 518/7 obr. Mosina.

UCHWAŁA NR LVIII/402/10

RADY MIEJSKIEJ W MOSINIE

z dnia 10 maja 2010 r.

 

w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej o numerze ewidencyjnym działki 518/7 obr. Mosina.

 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) Rada Miejska w Mosinie uchwala, co następuje:

 

 

§ 1.

 

Wyraża się zgodę na nabycie nieruchomości gruntowej, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka numer 518/7 obr. Mosina, ark. mapy 2, o powierzchni 312 m², zapisanej w Księdze wieczystej Sądu Rejonowego w Śremie Kw nr 28881, przeznaczonej zgodnie z Miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy jednorodzinnej w rejonie ul. Wodnej, zatwierdzonym uchwałą nr XLIX/415/01 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 29 listopada 2001 r. (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego Nr 162, poz. 4488), pod tereny zieleni publicznej, oznaczonej na rysunku planu symbolem ZP.

 

 

§ 2.

 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Mosina.

 

 

§ 3.

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 

UZASADNIENIE

 

Współwłaściciele nieruchomości gruntowej, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka numer 518/7 obr. Mosina, ark. mapy 2, o powierzchni 312 m², zapisanej w Księdze wieczystej Sądu Rejonowego w Śremie Kw nr 28881, przeznaczonej zgodnie z Miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy jednorodzinnej w rejonie ul. Wodnej, zatwierdzonym uchwałą nr XLIX/415/01 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 29 listopada 2001 r. (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego Nr 162, poz. 4488), pod tereny zieleni publicznej, oznaczonej na rysunku planu symbolem ZP, zwrócili się do Burmistrza Gminy Mosina z wnioskiem o wykupienie przez Gminę Mosina wyżej opisanej nieruchomości. Z uwagi na to, że zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt 12 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), zieleń gminna i zadrzewienia należą do zadań własnych gminy zaspokajających zbiorowe potrzeby wspólnoty, nabycie przedmiotowej nieruchomości jest w pełni zasadne. 


Uchwała nr LVIII/401/10 w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Gminy Mosina za 2009 rok.

UCHWAŁA NR LVIII/401/10

RADY MIEJSKIEJ W MOSINIE

z dnia 29 kwietnia 2010 r.

 

w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Gminy Mosina za 2009 rok.

 

 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) i art. 199 ust. 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.), w związku z art. 121 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241 z późn. zm.) Rada Miejska w Mosinie uchwala, co następuje:

 

 

§ 1.

 

Po rozpatrzeniu sprawozdania Burmistrza Gminy Mosina z wykonania budżetu Gminy Mosina za 2009 rok, udziela się – na wniosek Komisji Rewizyjnej, zaopiniowany przez Regionalną Izbę Obrachunkową – absolutorium Burmistrzowi Gminy Mosina z tego tytułu.

 

 

§ 2.

 

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Mosina za 2009 rok stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

 

 

§ 3.

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

§ 4.

 

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Mosina za 2009 rok podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

 

 

 

 

 

 

UZASADNIENIE

 

Zgodnie z art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, do wyłącznej właściwości rady gminy należy rozpatrywanie sprawozdania z wykonania budżetu oraz podejmowanie uchwały w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium z tego tytułu.

Załącznik do uchwały nr LVIII/401/10.pdf

Załącznik nr 1 do sprawozdania.pdf

Załącznik nr 2 do sprawozdania.pdf

Załącznik nr 3 do sprawozdania.pdf

Załącznik nr 4 do sprawozdania.pdf

Załącznik nr 5 do sprawozdania.pdf

Załącznik nr 6 do sprawozdania.pdf

Załącznik nr 7 do sprawozdania (część1).pdf

Załącznik nr 7 do sprawozdania (część 2).pdf

Załącznik nr 7 do sprawozdania (część 3).pdf

Załącznik nr 7 do sprawozdania (część 4).pdf

Załącznik nr 7 do sprawozdania (część 5).pdf

Załącznik nr 8 do sprawozdania.pdf

Załącznik nr 9 do sprawozdania.pdf

Załącznik nr 10 do sprawozdania.pdf