LVII Sesja Rady Miejskiej w Mosinie - 25 i 26.03.2010

Uchwała nr LVII/400/10 dotycząca skargi z dnia 22 lutego 2010 r. na bezczynność Burmistrza Gminy Mosina.

UCHWAŁA NR LVII/400/10

RADY MIEJSKIEJ W MOSINIE

z dnia 26 marca 2010 r.

 

w sprawie skargi z dnia 22 lutego 2010 r. na bezczynność Burmistrza Gminy Mosina.

 

 

Na podstawie art. 231 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) Rada Miejska w Mosinie uchwala, co następuje:

 

 

§ 1.

 

Przekazuje się Burmistrzowi Gminy Mosina skargę                                        z dnia 22 lutego 2010 r. na bezczynność Burmistrza Gminy Mosina, jako organowi właściwemu do jej rozpatrzenia.

 

 

§ 2.

 

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Miejskiej.

 

 

§ 3.

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 Uchwała nr LVII/399/10 w sprawie uznania za bezskuteczne wezwania Rady Miejskiej w Mosinie do uchylenia uchwały nr LVI/387/10 z dnia 25 lutego 2010 r.

UCHWAŁA NR LVII/399/10

RADY MIEJSKIEJ W MOSINIE

z dnia 26 marca 2010 r.

 

w sprawie uznania za bezskuteczne wezwania Rady Miejskiej w Mosinie do uchylenia uchwały nr LVI/387/10 z dnia 25 lutego 2010 r.

 

 

            Na podstawie art. 101 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) Rada Miejska w Mosinie uchwala, co następuje:

 

 

§ 1.

 

Uznaje się za bezskuteczne, skierowane do Rady Miejskiej w Mosinie, wezwanie                                              z dnia 10 marca 2010 r., do uchylenia uchwały nr LVI/387/10 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 25 lutego 2010 r. w sprawie skargi                                  z dnia 18 stycznia 2010 r., ze względu na nierozpatrzenie jego skargi i skierowanie jej do niewłaściwego organu.

 

 

§ 2.

 

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Miejskiej.

 

 

§ 3.

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 Uchwała nr LVII/398/10 w sprawie skargi mieszkańców ul. Kanałowej i ul. Łaziennej w Mosinie z dnia 12 lutego 2010 r. na bezczynność Burmistrza Gminy Mosina.

UCHWAŁA NR LVII/398/10

RADY MIEJSKIEJ W MOSINIE

z dnia 26 marca 2010 r.

 

w sprawie skargi mieszkańców ul. Kanałowej i ul. Łaziennej w Mosinie z dnia 12 lutego 2010 r. na bezczynność Burmistrza Gminy Mosina.

 

 

Na podstawie art. 231 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) Rada Miejska w Mosinie uchwala, co następuje:

 

 

§ 1.

 

Przekazuje się Burmistrzowi Gminy Mosina skargę mieszkańców ul. Kanałowej i ul. Łaziennej w Mosinie z dnia 12 lutego 2010 r. na bezczynność Burmistrza Gminy Mosina, jako organowi właściwemu do jej rozpatrzenia.

 

 

§ 2.

 

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Miejskiej.

 

 

§ 3.

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 Załącznik do uchwały nr LVII/398/10.pdf

 


Uchwała nr LVII/397/10 w sprawie określenia zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów i akcji w spółkach prawa handlowego przez Burmistrza Gminy Mosina.

UCHWAŁA NR LVII/397/10

RADY MIEJSKIEJ W MOSINIE

z dnia 26 marca 2010 r.

 

w sprawie określenia zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów i akcji w spółkach prawa handlowego przez Burmistrza Gminy Mosina.

 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. g ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591z późn. zm.) Rada Miejska w Mosinie uchwala, co następuje:

 

 

§ 1.

 

Ilekroć w uchwale jest mowa o:

1)    spółce – należy przez to rozumieć spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością lub spółkę akcyjną,

2)     udziałach – należy przez to rozumieć udziały lub akcje.

 

 

§ 2.

 

1.     Upoważnia się Burmistrza Gminy Mosina do wnoszenia do spółek, w zamian za obejmowane udziały, wkładów pieniężnych w ramach kwot przewidzianych na ten cel w budżecie Gminy Mosina na dany rok budżetowy.

2.     Upoważnia się Burmistrza Gminy Mosina do wnoszenia do spółek, w zamian za obejmowane udziały, wkładów niepieniężnych (aportów).

3.    Gmina Mosina może w szczególności obejmować udziały w spółkach już istniejących, do których przystępuje oraz w spółkach nowo tworzonych i współtworzonych przez Gminę.

 

 

§ 3.

 

Wniesienie wkładu niepieniężnego w celu pokrycia udziałów w spółkach, winno być   poprzedzone wyceną wnoszonego mienia komunalnego. Wyceny majątku, będącego przedmiotem wkładu niepieniężnego, dokonuje biegły rzeczoznawca posiadający wymagane uprawnienia do wyceny majątku będącego przedmiotem wkładu niepieniężnego.

 

 

§ 4.

 

1.     Upoważnia się Burmistrza Gminy Mosina do cofania udziałów w spółkach.

2.    Wycofanie udziałów przez Gminę Mosina następuje wyłącznie w drodze ich umorzenia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych (Dz. U. Nr 94, poz. 1037 z późn. zm.).

 

 

 

§ 5.

 

Upoważnia się Burmistrza Gminy Mosina do zbywania udziałów w spółkach.

 

 

§ 6.

 

1.     Udziały zbywane są w trybie:

1)      oferty ogłoszonej publicznie,

2)      przetargu publicznego,

3)      rokowań na podstawie publicznego zaproszenia do rokowań.

2.   Tryb publiczny wymaga ogłoszenia oferty publicznej, zaproszenia do rokowań lub zaproszenia do przetargu publicznego w co najmniej w jednym dzienniku o zasięgu ogólnopolskim.

3.     Zbycie udziałów innym jednostkom samorządu terytorialnego może nastąpić z pominięciem trybu określonego w ust. 1.

 

 

§ 7.

 

O każdym wniesieniu, cofaniu albo zbyciu udziałów, Burmistrz Gminy Mosina informuje Radę Miejską w Mosinie na najbliższej sesji Rady Miejskiej, następującej po wniesieniu, cofnięciu bądź zbyciu udziałów.

 

 

§ 8.

 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Mosina.

 

 

§ 9.

 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

 

 

 

 

 

UZASADNIENIE

 

W związku utworzeniem przez Gminę Mosina spółki Mosińskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. z siedzibą w Mosinie oraz posiadaniem w niej wszystkich udziałów, jak również objęciem akcji w spółce Aquanet S.A. z siedzibą w Poznaniu, zachodzi konieczność określenia zasad wnoszenia wkładów, obejmowania udziałów oraz nabywania i zbywania udziałów lub akcji.

Przedmiotowy projekt uchwały ma charakter ogólny i będzie miał zastosowanie zarówno do utworzonej już spółki, jak i tych spółek, które mogą zostać utworzone przez Gminę Mosina w przyszłości, a także w przypadku przystąpienia przez Gminę Mosina do spółek utworzonych przez podmioty trzecie.


Uchwała nr LVII/396/10 zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Gminy Mosina na rok 2010.

UCHWAŁA NR LVII/396/10

RADY MIEJSKIEJ W MOSINIE

z dnia 25 marca 2010 r.

 

zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Gminy Mosina na rok 2010

 

               Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8. marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z póżn. zm.) oraz art. 212 w związku z art. 233 pkt. 3, art. 222, i art. 258 ustawy z dnia 27. sierpnia 2009 r.  o finansach  publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240), Rada Miejska  w Mosinie uchwala, co następuje:

 

W uchwale nr LIV/376/09 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 29 grudnia 2009 r. w sprawie budżetu Gminy Mosina na rok 2010, zmienionej uchwałą nr LVI/384/10 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 25 lutego 2010 r., wprowadza się następujące zmiany:

 

 

§ 1.

 

1)      W § 1 ust. 1, 2 i 3 pkt 1 otrzymują brzmienie:

 

 

„§1. 1. Ustala się dochody budżetu na rok 2010 w wysokości

69.946.258,12 zł

 1)      dochody bieżące w kwocie 56.298.872,12 zł,

 

 2)      dochody majątkowe w kwocie 13.647.386,00 zł.

 

2.  Dochody budżetu określa załącznik nr 1 

 

1.      Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:

 

1)      dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji 

               rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości  

               5.622.766,00 zł – zgodnie z załącznikiem nr 5”

 

 

 

2) W § 2 ust. 1, 2, 3, 4 i 5 pkt 1 otrzymują brzmienie:

 

 

„1. Ustala się wydatki budżetu na rok 2010 w wysokości

83.346.258,12 zł

2.      Wydatki budżetu określa załącznik nr 2 

 

3.      Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują:

 

1)      Wydatki bieżące w wysokości 54.113.814,81 zł, 

 

 a)      wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

23.087.377,20 zł

 b)      dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów

      publicznych i spoza sektora finansów publicznych

      – zgodnie z załącznikiem nr 5a

 

6.791.574,00 zł

 c)      wydatki na obsługę długu

970.000,00 zł

 d)      wydatki z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

418.355,00 zł

2)   Wydatki majątkowe – zgodnie z załącznikiem nr 6 

29.232.443,31 zł

4.      Wydatki związane z wieloletnimi programami inwestycyjnymi z wyodrębnieniem wydatków na finansowanie poszczególnych programów w latach 2010 – 1012 – zgodnie z załącznikiem nr 7

5.      Kwota wydatków określona w ust. 1 obejmuje:

 

1)      Wydatki związane z realizacja zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 5.622.766,00 zł – zgodnie z załącznikiem nr 5”
 

3)     §  3 otrzymuje brzmienie:

 

„Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 330.000,00 zł i wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 389.732,08 zł.”

 

4)     § 7 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

 

„Określa się plan przychodów i wydatków rachunku dochodów własnych – zgodnie z załącznikiem nr 11.”

 

5) W § 12 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

 

„2) dokonywania przeniesień wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu, w zakresie wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy.”

 

 

§ 2.

 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Mosina.

 

§ 3.

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i dotyczy roku budżetowego 2010.

 

 

 


U z a s a d n i e n i e

do uchwały z dnia 25 marca 2010 r.

 

  1. Dochody:

-       dział 758 Różne rozliczenia zmniejsza się o kwotę 121.114,00 zł – w związku z pismem Ministra Finansów z dnia 9 lutego 2010 r. Nr ST3/4820/2/10 określającym wysokość części oświatowej subwencji ogólnej na kwotę 14.040.364,00 zł.

 

-       dział 801 Oświata i wychowanie zwiększa się o kwotę 126.000,00 zł – są to dochody z tytułu opłat za wyżywienie dzieci w związku z uruchomieniem z dniem 1 kwietnia nowego przedszkola w Krośnie.

 

-       dział 852 Pomoc społeczna zwiększa się o kwotę 1.357,00 zł, w tym: 357,00 zł dotacja celowa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne – pismo Wojewody Wielkopolskiego z dnia 23 lutego 2010 r. Nr FB.I-3.3010-3/10 oraz 1.000,00 zł z tytułu dotacji na wynagrodzenia za sprawowanie opieki  na podstawie przepisów o pomocy społecznej – pismo Wojewody Wielkopolskiego z dnia 2 marca 2010 r. Nr FB.I-2.3011-42/10.

 

Łączne zwiększenie dochodów wynosi 6.243,00 zł.

 

  1. Wydatki:

 

-       dział 700 gospodarka mieszkaniowa zmniejsza się o kwotę 60.000,00 zł, którą przenosi się do działu 921 z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie świetlic wiejskich. Ponadto dokonuje się przeniesienia wydatków na § 4170 i 4110 z przeznaczeniem na realizację umowy zlecenie w sprawie dozoru nad nieruchomością w Nowinkach.

 

-       dział 750 administracja publiczna zmniejsza się o kwotę 59.732,08 zł, która zostaje przeniesiona do działu 851, z przeznaczeniem na wydatki związane z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. W roku 2009 wydatki zrealizowano w kwocie 316.318,29 zł, natomiast dochody z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 376.050,37 zł. Ponieważ dochody z powyższego tytułu mogą być wydatkowane tylko na zadania związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi niezbędne jest zapisanie środków w dziale 851. Ponadto dokonuje się przeniesienia planu wydatków między paragrafami 4300 i 4430 z uwagi na wzrost w 2010 r. składek członkowskich w Poznańskiej Lokalnej Organizacji Turystycznej z kwoty 3.000,00 zł na 6.000,00 zł.

 

-       dział 801 oświata i wychowanie zwiększa się o kwotę 9.000,00 zł – jest to różnica wynikająca ze zmniejszenia subwencji oświatowej, zwiększenia wydatków o 126.000,00 zł w związku z dochodami z tytułu odpłatności za wyżywienie (Przedszkole w Krośnie) i przeniesień wydatków z działu 854. Ponadto dokonuje się przeniesień wydatków między rozdziałami i paragrafami ze szczególnym uwzględnieniem środków dla powstającego od 1 kwietnia Przedszkola w Krośnie.

 

-       dział 851 ochrona zdrowia zwiększa się o kwotę 59.732,08 zł z tytułu niewykorzystanych środków z roku 2009, które przeznacza się na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

 

-       dział 852 pomoc społeczna zwiększa się o kwotę 1.357,00 zł w związku z otrzymanymi dotacjami na składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne i na wynagrodzenia za sprawowanie opieki  na podstawie przepisów o pomocy społecznej.

 

-       dział 854 edukacyjna opieka wychowawcza zmniejsza się o kwotę 4.114,00 zł, którą przenosi się do działu 801 oraz dokonuje się przeniesienia między paragrafami 4010 i 4170.

 

-       Dział 921 kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zwiększa się o kwotę 60.000,00 zł – środki przeniesione z działu 700 z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie świetlic wiejskich.

 

-       Dział 926 kultura fizyczna i sport na wniosek Ośrodka Sportu i Rekreacji dokonuje się przeniesienia wydatków między paragrafami.

 

Łączne zwiększenie wydatków wynosi 6.243,00 zł.

 

Dokonuje się zmiany brzmienia paragrafu 12 pkt 2, dotyczącego upoważnienia dla Burmistrza Gminy oraz zmiany załącznika nr 11 – rachunek dochodów własnych z uwzględnieniem stanu środków na dzień 1 stycznia 2010 r.

 

Załączniki do uchwały nr LVII/396/10.pdf 


Uchwała nr LVII/395/10 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków ochotniczej straży pożarnej.

UCHWAŁA NR LVII/395/10

RADY MIEJSKIEJ W MOSINIE

z dnia 25 marca 2010 r.

 

zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków ochotniczej straży pożarnej.

 

 

Na podstawie art. 28 ust. 1 i 2 ustawy z dnia  24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2009 r. Nr 178, poz. 1380 z późn. zm.) Rada Miejska w Mosinie uchwala, co następuje:

 

 

§ 1.

 

W uchwale nr XXXVI/233/08 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 27 listopada 2008 r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków ochotniczej straży pożarnej, § 1 ust. 2. otrzymuje brzmienie:

„2. Członek ochotniczej straży pożarnej, który uczestniczył w szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub gminę, otrzymuje ekwiwalent pieniężny w wysokości:

- 1,00 zł za godzinę udziału w szkoleniu pożarniczym podstawowym,

- 6,50 zł za godzinę udziału w szkoleniu pożarniczym specjalistycznym”.

 

 

§ 2.

 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Mosina.

 

 

§ 3.

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 

 

UZASADNIENIE

 

            W związku z wnioskiem Zarządu Oddziału Miejsko-Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Mosinie z dnia 15 marca 2010 roku, powstała propozycja zmiany ekwiwalentu za podstawowe szkolenie pożarnicze dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Mosina na kwotę 1,00 zł za godzinę. Szkolenie podstawowe podejmują nowi członkowie przygotowujący się do podjęcia działań ratowniczych. Zakres i znaczna ilość planowanych na rok 2010 szkoleń, wskazuje potrzebę obniżenia stawki godzinowej, zgodnie z powyższym wnioskiem, który zyskał poparcie naczelników Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Mosina oraz Komisji Porządku Publicznego i Bezpieczeństwa. 


Uchwała nr LVII/394/10 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Poznańskiemu.

UCHWAŁA NR LVII/394/10

RADY MIEJSKIEJ W MOSINIE

z dnia 25 marca 2010 r.

 

w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Poznańskiemu.

 

 

               Na podstawie art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 216 ust. 2 pkt 5 i art. 220 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240) Rada Miejska w Mosinie uchwala, co następuje:

 

 

§ 1.

 

Udziela się z budżetu Gminy Mosina pomocy finansowej Powiatowi Poznańskiemu z przeznaczeniem na utrzymanie Filii Wydziału Komunikacji Starostwa Powiatowego w Poznaniu na terenie Gminy Mosina.

 

 

§ 2.

 

Pomoc finansowa, o której mowa w § 1, zostanie udzielona ze środków budżetu roku 2010 w wysokości 15.778,00 zł.

 

 

§ 3.

 

Szczegółowe warunki udzielenia pomocy finansowej określone zostaną w umowie pomiędzy Powiatem Poznańskim a Gminą Mosina. Do zawarcia umowy upoważnia się Burmistrza Gminy Mosina.

 

 

§ 4.

 

Wykonanie uchwały powierza się  Burmistrzowi Gminy Mosina.

 

 

§ 5.

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 

UZASADNIENIE

 

               Z uwagi na potrzebę funkcjonowania w Mosinie Filii Wydziału Komunikacji Starostwa Powiatowego w Poznaniu, Gmina Mosina zabezpieczyła w budżecie roku 2010 środki na udzielenie pomocy finansowej dla Starostwa.

Uwzględniając powyższe, podjęcie przedmiotowej uchwały jest w pełni uzasadnione.


Uchwała nr LVII/393/10 w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie Gminy Mosina na rok 2011 środków stanowiących fundusz sołecki.

UCHWAŁA NR LVII/393/10

RADY MIEJSKIEJ W MOSINIE

z dnia 25 marca 2010 r.

 

w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie Gminy Mosina na rok 2011 środków stanowiących fundusz sołecki.

 

 

            Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 20 lutego 2009 r. o funduszu sołeckim (Dz. U. Nr 52, poz. 420 z późn. zm.), Rada Miejska w Mosinie uchwala, co następuje:

 

 

§ 1.

 

Rada Miejska w Mosinie wyraża zgodę na wyodrębnienie w budżecie Gminy dotyczącym roku budżetowego 2011 środków stanowiących fundusz sołecki.

 

 

§ 2.

 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Mosina.

 

 

§ 3.

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 

 

 

UZASADNIENIE

 

            Ustawa z dnia 20 lutego 2009 r. o funduszu sołeckim, daje organowi stanowiącemu uprawnienie do wyodrębnienia w budżecie środków stanowiących fundusz sołecki.

Rada gminy w oparciu o przepisy powyższej ustawy, w terminie do dnia 31 marca roku poprzedzającego rok budżetowy, zobowiązana jest do podjęcia uchwały, w której wyraża zgodę albo nie wyraża zgody na wyodrębnienie funduszu w roku budżetowym.

Analizując zapotrzebowanie sołectw oraz pełną akceptację przewodniczących jednostek pomocniczych dotyczącą wyodrębnienia w budżecie środków funduszu oraz zasad wydatkowania środków funduszu w roku 2010, uzasadnione jest podjęcie uchwały o wyodrębnieniu w budżecie roku 2011 środków funduszu sołeckiego.


Uchwała nr LVII/392/10 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2010”.

UCHWAŁA NR LVII/392/10

RADY MIEJSKIEJ W MOSINIE

z dnia 25 marca 2010 r.

                                                                                 

zmieniająca uchwałę  w sprawie uchwalenia „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

na rok 2010”.

 

 

            Na podstawie art. 41 ust. 2, ust. 5 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2007 r. Nr 70, poz. 473 z późn. zm.) Rada Miejska w Mosinie uchwala, co następuje:

 

 

§ 1.

 

W uchwale nr LIV/371/09 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 29 grudnia 2009 r. w sprawie uchwalenia „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2010”, w § 1, wprowadza się następujące zmiany:

w rozdziale II:

1) W celu II: Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe,

     pomocy  psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą

     w rodzinie.

     pkt 2 tabeli otrzymuje brzmienie:

     „2) Finansowanie wypoczynku letniego dla dzieci z rodzin z problemami       

          społecznymi                                                                                   85 614,00”

2) Tytuł celu III otrzymuje brzmienie:

     a) „CEL III: Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej,  

           w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania   

           narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie  

           pozalekcyjnych zajęć sportowych, a także działań na rzecz dożywiania dzieci 

           uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo-wychowawczych
  i socjoterapeutycznych”.

     b) w celu III pkt 1 otrzymuje brzmienie:

        „1) Finansowanie programów profilaktycznych dla dzieci i młodzieży       7 718,08”

3) W celu VI: Inne wydatki

     a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

        „1. Wynagrodzenie członków Komisji                                                     50 000,00”

     b) ust. 8 otrzymuje brzmienie:

       „8. Rezerwa (przeznaczona na realizację Gminnego Programu                       6 000,00

              Przeciwdziałania narkomanii na rok 2010)”

     c) dodaje się ust. 9 w brzmieniu:

        „9. Usługi transportowe                                                                       2 000,00”

4) Na końcu rozdziału II, po celu VI wyrazy „W sumie 330.000” zastępuje się wyrazami:

    „W sumie                                                                                                              389 732,08”

 

 

§ 2.

 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Mosina.

 


§ 3.

 

Uchwała podlega ogłoszeniu na tablicach informacyjnych Urzędu Miejskiego w Mosinie.

 

 

§ 4.

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 

 

UZASADNIENIE

 

            Ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi nakłada na gminę obowiązek realizacji zadań związanych z profilaktyką alkoholową oraz zapewnienie bezpłatnej pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej osobom uzależnionym, w szczególności dzieciom.

Uchwalony w grudniu ubiegłego roku „Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2010”, zakłada kontynuację działań z roku 2009.
Po dokonaniu rozliczenia za rok 2009, uzyskano nadwyżkę w wysokości 59 732,08 zł, która daje podstawę do wprowadzenia zmian w „Gminnym Programie Profilaktyki i Przeciwdziałania Alkoholizmowi na rok 2010”. Z uwagi na likwidację, w „Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2010”, zadania dotyczącego zakupu testów narkotykowych, kwotę 5 000,00 zł przesuwa się na zadanie „Finansowanie wypoczynku letniego dla dzieci z rodzin z problemami społecznymi”. Z nadwyżki z roku 2009, na zadanie „Finansowanie wypoczynku letniego dla dzieci z rodzin z problemami społecznymi”, dokłada się dodatkowo kwotę 40 014,00 zł, w celu uzyskania pełnego zabezpieczenia kosztów kolonii. Nowa ustawa – Prawo zamówień publicznych, zobowiązuje organ do przeprowadzenia przetargu na wypoczynek letni, jeśli kwota zadania przekracza 53 700,00 zł. Orientacyjny koszt pobytu 1 dziecka na kolonii z programem profilaktycznym, wynosi około 900,00 zł. Zabezpieczenie środków w łącznej wysokości 85 614,00 zł, będzie podstawą do wszczęcia procedury przetargowej. Kwotę 15 000,00 zł przeznacza się na zwiększenie zabezpieczenia środków na wynagrodzenie członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, z uwagi na podwyższenie najniższego wynagrodzenia zasadniczego dla pracowników samorządowych, zatrudnionych w urzędach gmin, starostwach powiatowych i urzędach marszałkowskich, ogłaszanego w rozporządzeniu Rady Ministrów. Ponadto o kwotę 2 718,08 zł zwiększa się finansowanie programów profilaktycznych. Pozostałą kwotę w wysokości 2 000,00 zł przeznacza się na usługi transportowe dla członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w celu kontroli punktów sprzedaży. Zamienia się również w „Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2010” w tytule celu III wyraz „uczęszczających” na wyraz  „uczestniczących”.


Uchwała nr LVII/391/10 zmieniająca uchwałę w sprawie „Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2010”.

UCHWAŁA NR LVII/391/10

RADY MIEJSKIEJ W MOSINIE

z dnia 25 marca 2010 r.

 

zmieniająca uchwałę w sprawie „Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2010”.

 

 

            Na podstawie art. 10 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. Nr 179, poz. 1485 z późn. zm.) Rada Miejska w Mosinie uchwala, co następuje:

 

 

§ 1.

 

 W uchwale nr LIV/372/09 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 29 grudnia 2009 r. w sprawie „Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2010”, w § 1, wprowadza się  następujące zmiany:

1)    w rozdziale VI w zadaniu II Podniesienie świadomości społeczeństwa o skutkach uzależnienia uchyla się pkt 6 tabeli,

2)    Rozdział VII Zasady finansowania zadań programowych otrzymuje brzmienie:

Zgodnie z art. 182 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2007 r. Nr 70, poz. 473 z późn. zm.) środki na realizację „Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2010” pochodzą z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

 

Ogólna kwota zarezerwowana do realizacji                                     6.000,00 zł

w tym:

realizacja zadań                                                                       -               4 000,00 zł

diagnoza i przygotowanie programu                                    -               2 000,00 zł”

 

 

§ 2.

 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Mosina.

 

 

§ 3.

 

Uchwała podlega ogłoszeniu na tablicach informacyjnych Urzędu Miejskiego w Mosinie.

 

 

§ 4.

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 


UZASADNIENIE

 

            Jednym z zadań zawartych w „Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2010” był zakup testów narkotykowych oraz przekazanie ich na potrzeby Komisariatu Policji w Mosinie.

            Zgodnie z art. 13 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U z 2007 r. Nr 43, poz. 277 z późn. zm.), uczestnictwo w pokrywaniu wydatków przez jednostki samorządu terytorialnego może nastąpić w formie przekazania środków finansowych na Fundusz Wsparcia Policji, a nie poprzez zakup towarów. Środki zgromadzone na Funduszu przeznaczane są między innymi na: pokrywanie wydatków inwestycyjnych, modernizacyjnych, a także na zakup niezbędnych na ich potrzeby towarów i usług. Dysponentem środków, zgodnie z ustawą, jest Komendant Wojewódzki Policji.

Kwota 5 000,00 zł zostaje przesunięta na „Finansowanie wypoczynku letniego dla dzieci z rodzin z problemami społecznymi”.

 

 


Uchwała nr LVII/390/10 w sprawie przyznania Medalu Rzeczypospolitej Mosińskiej.

UCHWAŁA NR LVII/390/10

RADY MIEJSKIEJ W MOSINIE

z dnia 25 marca 2010 r.

 

w sprawie przyznania Medalu Rzeczypospolitej Mosińskiej.

 

 

            Na podstawie art. 18 ust. 1 i ust. 2 pkt 14 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) i § 2 ust. 1 uchwały Nr XLV/361/98 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 22 kwietnia 1998 r. w sprawie ustanowienia Medalu Rzeczypospolitej Mosińskiej, zmienionej uchwałą Nr XXXIII/284/2000 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 26 października 2000 r., Rada Miejska w Mosinie uchwala, co następuje:

 

 

§ 1.

 

Na wniosek Kapituły Medalu Rzeczypospolitej Mosińskiej przyznaje się Medal Rzeczypospolitej Mosińskiej Lucynie Smok, jako najwyższe wyróżnienie i uhonorowanie za utożsamianie, umiłowanie i rozsławianie Ziemi Mosińskiej.

 

 

§ 2.

 

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Miejskiej.

 

 

§ 3.

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Uchwała nr LVII/389/10 w sprawie przyznania Medalu Rzeczypospolitej Mosińskiej.

UCHWAŁA NR LVII/389/10

RADY MIEJSKIEJ W MOSINIE

z dnia 25 marca 2010 r.

 

w sprawie przyznania Medalu Rzeczypospolitej Mosińskiej.

 

 

            Na podstawie art. 18 ust. 1 i ust. 2 pkt 14 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) i § 2 ust. 1 uchwały Nr XLV/361/98 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 22 kwietnia 1998 r. w sprawie ustanowienia Medalu Rzeczypospolitej Mosińskiej, zmienionej uchwałą Nr XXXIII/284/2000 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 26 października 2000 r., Rada Miejska w Mosinie uchwala, co następuje:

 

 

§ 1.

 

Na wniosek Kapituły Medalu Rzeczypospolitej Mosińskiej przyznaje się Medal Rzeczypospolitej Mosińskiej Wincentemu Różańskiemu, jako najwyższe wyróżnienie i uhonorowanie za utożsamianie, umiłowanie i rozsławianie Ziemi Mosińskiej.

 

 

§ 2.

 

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Miejskiej.

 

 

§ 3.

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.