LIV Sesja Rady Miejskiej w Mosinie - 29.12.2009

Uchwała nr LIV/376/09 w sprawie budżetu Gminy Mosina na rok 2010.

UCHWAŁA NR LIV/376/09

RADY MIEJSKIEJ W MOSINIE

z dnia 29 grudnia 2009 r.

 

w sprawie budżetu Gminy Mosina na rok 2010

 

               Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8. marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z póżn. zm.) oraz art. 165, art. 166,  art. 173, art. 182, art. 184, art. 188 ust. 2 oraz art. 195 ust. 2  ustawy z dnia 30. czerwca 2005 r. o finansach  publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.), Rada Miejska w Mosinie uchwala, co następuje:

 

 

§ 1.

 

1.      Ustala się dochody budżetu na rok 2010 w wysokości

69.279.159,00 zł

1)      dochody bieżące w kwocie 55.621.513,00 zł,

 

2)      dochody majątkowe w kwocie 13.657.646,00 zł.

 

2.      Dochody budżetu określa załącznik nr 1  

 

3.      Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:

 

1)      dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji  

               rządowej i innych zadań zleconych ustawami
               w wysokości 
5.622.409,00 zł – zgodnie z załącznikiem nr 5  

 

2)      dotacje celowe na realizację zadań wspólnych 
         realizowanych
na podstawie umów lub porozumień z innymi
         jednostkami 
samorządu terytorialnego w wysokości
         60.000,00 zł – zgodnie 
z załącznikiem nr 4

 

 

 

§ 2.

 

1.      Ustala się wydatki budżetu na rok 2010 w wysokości

82.679.159,00 zł

2.      Wydatki budżetu określa załącznik nr 2  

 

3.      Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują:

 

1)      Wydatki bieżące w wysokości 53.446.715,69 zł,

 

a)        wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

23.085.273,00 zł

b)      dotacje udzielone

6.820.444,00 zł

c)      wydatki na obsługę długu

970.000,00 zł

d)      wydatki z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

408.355,00 zł

2)   Wydatki inwestycyjne – zgodnie z załącznikiem nr 6  

29.232.443,31 zł

4.      Wydatki związane z wieloletnimi programami inwestycyjnymi z wyodrębnieniem wydatków na finansowanie poszczególnych programów w latach 2010 – 2012 – zgodnie z załącznikiem nr 7

5.      Kwota wydatków określona w ust. 1 obejmuje:

 

1)      Wydatki związane z realizacja zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 5.622.409,00 zł – zgodnie z załącznikiem nr 5

2)     Wydatki związane z realizacją zadań wspólnych zrealizowanych na podstawie umów lub porozumień zawartych z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 240.000,00 zł – zgodnie z załącznikiem nr 4
  

§ 3.

 

Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 330.000,00 zł i wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 330.000,00 zł.

 

 

§ 4.

 

Deficyt budżetu w wysokości 13.400.000,00 zł oraz planowane rozchody budżetu w kwocie 2.600.000,00 zł  sfinansowane zostaną przychodami ze sprzedaży obligacji na rynku krajowym w wysokości 16.000.000,00 zł - zgodnie z załącznikiem nr 3.

 

 

§ 5.

 

Tworzy się rezerwy:

1)       ogólną w wysokości 10.000,00 zł,

2)       celowe w wysokości 568.355,00 zł, w tym:

a)      150.000,00 zł  przeznaczone na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego,

b)      418.355,00 zł z tytułu udzielonego poręczenia dla MTBS Spółka z o.o. w Mosinie.

 

 

§ 6.

 

Ustala się zakres i kwoty dotacji przedmiotowych dla zakładu budżetowego  – zgodnie z załącznikiem nr 9.

 

 

§ 7.

 

Określa się plan przychodów i wydatków:

1)       zakładu budżetowego – zgodnie z załącznikiem nr 10

2)       rachunku dochodów własnych – zgodnie z załącznikiem nr 11

 

 

§ 8.

 

Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości:

1)       przychody 385.000,00 zł,

2)       wydatki 415.000,00 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 8.

 

 

§ 9.

 

Ustala się wydatki Funduszu Sołeckiego – zgodnie z załącznikiem nr 12.

 

 

§ 10.

 

Ustala się  limit zobowiązań do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych do wysokości 16.100.000,00 zł, z tego na:

1)      pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 100.000,00 zł,

2)      finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 13.400.000,00 zł,

3)      spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych w kwocie 2.600.000,00 zł.

 

 

§ 11.

 

Upoważnia się Burmistrza Gminy Mosina do zaciągania zobowiązań:

1)      na finansowanie wydatków związanych z wieloletnimi programami inwestycyjnymi, określonych w załączniku nr 7,

2)      z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym.

 

 

§ 12.

 

Upoważnia się Burmistrza Gminy Mosina do:

1)      zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 100.000,00 zł,

2)      dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków miedzy paragrafami i rozdziałami w ramach  działu za wyjątkiem zmian kwot wydatków majątkowych i dotacji,

3)      lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu.

 

 

§ 13.

 

Upoważnia się Burmistrza Gminy Mosina do przekazania jednostkom organizacyjnym gminy upoważnienia do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym.

 

 

§ 14.

 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Mosina.

 

 

§ 15.

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od 1. stycznia 2010 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

 

 Załączniki do uchwały nr LIV/376/09.pdf

 

 


Uchwała nr LIV/375/09 w sprawie ustalenia wykazu i planu finansowego wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego oraz ustalenia ostatecznego terminu ich dokonania.

UCHWAŁA NR LIV/375/09

RADY MIEJSKIEJ w MOSINIE

z dnia 29 grudnia 2009 r.

 

w sprawie ustalenia wykazu i planu finansowego wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego oraz ustalenia ostatecznego terminu ich dokonania.

 

 

            Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r.  Nr 142, poz. 1591  z późn.  zm. ) oraz  art. 191  ust. 2 i 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) Rada Miejska w Mosinie uchwala, co następuje:

 

 

§ 1.

 

Ustala się wykaz oraz plan finansowy wydatków, które nie wygasają z upływem roku 2009:

1. Dział 010 rozdział 01010 § 6050

    1.1 Projekt kanalizacji  sanitarnej w Krosinku II etap – 119.737,85 zł

2. Dział 600 rozdział 60016 § 6050

    2.1 Współpraca z Powiatem Poznańskim w zakresie realizacji inwestycji drogowych – 207.379,72 zł

    2.2 Budowa i modernizacja dróg gminnych - wieś Daszewice ul. Poznańska i Piotrowska – 796.049,57 zł

    2.3 Modernizacja Placu 20 Października – 197.921,78 zł

    2.4 Czarnokurz – aktualizacja koncepcji odwodnienia, projekt techniczny budowy  odbiornika, projekt techniczny i budowa ul. Wodnej,
         Kopernika, Wysokiej, Czarnokurz, Leśnej, Świerkowej, Chopina – 656.438,00 zł

    2.5 Uzbrojenie terenu inwestycyjnego przy ul. Śremskiej w Mosinie (teren aktywizacji   gospodarczej) – 50.071,30 zł

    2.6 Budowa parkingu miedzy ul. Mostową i Garbarską w Mosinie – 12.864,09 zł

3. Dział 700 rozdział 70005 § 6050

    3.1 Budowa budynku z mieszkaniami socjalnymi w Krośnie – 349.824,32 zł

    3.2 Modernizacja budynku wielofunkcyjnego w Pecnej – 277.995,19 zł

    3.3 Świetlica Baranówko – Sowinki – 7.048,00 zł

    3.4 Budowa świetlicy wielofunkcyjnej w Czapurach – 656.853,22 zł

    3.5 Świetlica Radzewice – 4.082,42 zł

    3.6 Modernizacja budynku świetlicy w Nowinkach – 41.154,42 zł

    3.7 Modernizacja budynku Ośrodka Zdrowia –  9.760,00 zł

4. Dział 750 rozdział 700232 § 6060

     4.1  e-gmina Mosina w społeczeństwie informacyjnym – 20.979,20 zł

    4.2  Monitoring w Mosinie – 50.752,00 zł

5. Dział 754 rozdział 75412 § 6050

     5.1 Modernizacja i rozbudowa remizy w Mosinie    w kwocie 244.620,50 zł

6. Dział 801 rozdział 80101 § 6050

    6.1 Sala gimnastyczna w Daszewicach, termoizolacja szkoły – 715.694,14 zł

    6.2 Zagospodarowanie terenu boiska szkolnego SP nr 1 w Mosinie – 8.540,00 zł

7. Dział 801 rozdział 80104 § 6050

    7.1 Adaptacja pomieszczeń na potrzeby Przedszkola nr 3 oraz koncepcja rozwoju tej placówki – 51.429,89 zł

    7.2 Budowa przedszkola we Wiórku – 760.207,06  

    7.3 Adaptacja budynku poszkolnego w Krośnie na Przedszkole – 254.000,54 zł

8. Dział 900 rozdział 90015 § 6050

     8.1 Budowa i rozbudowa oświetlenia drogowego – 36.513,89 zł

9. Dział 926 rozdział 92605 § 6050

     9.1 Budowa boiska - Dymaczewo Nowe – 125.000,00 zł

    9.2 Budowa hangaru dla MKŻ – 276.734,00 zł

    9.3 Skatepark w Mosinie – 22.804,00 zł  

    9.4 Stadion w Mosinie – infrastruktura budynek – 250.000,00 zł.

 

 

§ 2.

 

Określa się nieprzekraczalny termin dokonania wydatków kwot wymienionych w § 1, na dzień 31 grudnia 2010 roku.

 

 

§ 3.

 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Mosina.

 

 

§ 4.

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 

UZASADNIENIE

 

               Zgodnie z przepisami art. 191 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.), podjęcie uchwały o wydatkach, których planowane niezrealizowane kwoty nie wygasają z upływem roku budżetowego oraz ustalenie terminu dokonania każdego wydatku w tym wykazie należy do wyłącznej właściwości rady gminy.

1. Dział 010 rozdział 01010 § 6050

   1.1  Projekt kanalizacji  sanitarnej w Krosinku II etap.

         Zakupiono mapy. W trakcie przygotowanie ogłoszenia przetargu na wykonanie projektu kanalizacji sanitarnej. Będzie to uzupełnienie

         wykonanego w uprzednich latach i przyjętego, przez AQUANET, do realizacji projektu kanalizacji sanitarnej dla Krosinka

2. Dział 600 rozdział 60016 § 6050

   2.1  Współpraca z Powiatem Poznańskim w zakresie realizacji inwestycji drogowych.

  Wykonano budowę chodnika w ciągu ul. Gromadzkiej w miejscowości Czapury – etap II. W październiku br. roku wprowadzono nowe

  zadanie do budżetu: remont nawierzchni jezdni drogi powiatowej Czapury – Babki wraz z poprawą odwodnienia. Na powyższej

  podstawie Gmina zawarła umowy na projekt remontu przedmiotowej drogi z terminem wykonania 9.03.2010 r. oraz na wykonanie

  melioracji z terminem wykonania 30.07.2010 r. Ponadto Gmina Mosina przejęła od Powiatu Poznańskiego finansowanie projektu

  przebudowy drogi powiatowej – ul. Sowinieckiej w Mosinie. Termin wykonania zadania: 30.06.2010 r. Powiat Poznański uregulował

  pierwszą płatność częściową za powyższą dokumentację projektową.

   2.2  Budowa i modernizacja dróg gminnych - wieś Daszewice ul. Poznańska i Piotrowska.

  Pozwolenie na budowę zostało uzyskane 14.10.2009 r. Ogłoszony został przetarg  nieograniczony i wybrany wykonawca. W dniu 12

  listopada podpisana została umowa na realizację zadania. Dotychczas wykonana została kanalizacja deszczowa oraz wykonano część

  podbudowy. Warunki pogodowe uniemożliwiły kontynuację  prac. Kontraktem na roboty budowlane ustalona została płatność

  jednorazowa, płatna po wykonaniu zadania

   2.3  Modernizacja Placu 20 Października.

         Konkurs na opracowanie koncepcji architektonicznej modernizacji i rewitalizacji Placu 20 Października ogłoszony został 12.10.2009 r.

         28.10.2009 r. ogłoszono wyniki kwalifikacji i wysłano zaproszenia do konkursu. Do dnia 15.12.2009 r. wpłynęło 6 prac konkursowych.

         22.12.2009 r. zebrał się na pierwszym posiedzeniu sąd Konkursowy powołany przez Burmistrza Gminy Mosina, jako ciało pomocnicze

         do oceny złożonych prac. Niezwłocznie po ustaleniu wyników zostaną one opublikowane, a twórcy trzech najlepszych koncepcji

         zostaną nagrodzeni finansowo. Dwóch z nich zostanie zaproszonych do negocjacji projektu architektoniczno–budowlanego,

         przy czym przedmiotem negocjacji będzie zwycięska koncepcja. Po przeprowadzeniu negocjacji,  zgodnie z prawem zamówień

         publicznych – styczeń 2010 wykonawca będzie mieć 150 dni od dnia podpisania umowy na wykonanie projektu budowlanego,

         a na pozostałą dokumentację projektowo–kosztorysową – 250 dni od dnia podpisania umowy.

   2.4  Czarnokurz – aktualizacja koncepcji odwodnienia, projekt techniczny budowy odbiornika, projekt techniczny i budowa ul. Wodnej,

         Kopernika, Wysokiej, Czarnokurz, Leśnej, Świerkowej, Chopina.

         Projekt budowy ul. Chopina – Szyszkowa w Mosinie wraz z odwodnieniem oczekuje na wydanie pozwolenia na budowę. Z uwagi 

         na warunki atmosferyczne nie zakończono budowy (w fazie końcowej) zbiornika retencyjno-chłonno-odparowującego przy ul. Wodnej.

         Kontraktem na roboty budowlane ustalona została płatność jednorazowa, płatna po wykonaniu zadania.

   2.5  Uzbrojenie terenu inwestycyjnego przy ul. Śremskiej w Mosinie (teren aktywizacji  gospodarczej).

  W ramach zadania wykonano opracowanie koncepcji programowo-przestrzennej budowy odwodnienia dla dzielnicy Nowe Krosno.

  Opracowanie projektowe obejmuje również tereny aktywizacji gospodarczej. Na podstawie wniosków z niniejszego projektu zlecono

  w dniu 17.08.2009 r. opracowanie koncepcji programowo-przestrzennej odtworzenia rowu, na odcinku od ul. Leśmiana do Sowińca,

  wraz z uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Termin wykonania zadania: 30.03.2010 r.

   2.6  Budowa parkingu między ul. Mostową i Garbarską w Mosinie.

         W ramach zadania wykonano budowę parkingu. W dniu 30.10.2009 r. zlecono wykonanie opracowania projektu rozbudowy parkingu

         wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę. Termin wykonania zadania: 30.06.2010 r.

3. Dział 700 rozdział 70005 § 6050

    3.1  Budowa budynku z mieszkaniami socjalnymi w Krośnie.

          Pozwolenie na budowę otrzymaliśmy 4.08.2009 r. Przygotowany został przetarg, a otwarcie ofert nastąpiło w dniu 9.10.2009 r.

          Umowa zawarta została w dniu 24.11.2009 r., z terminem realizacji do 24.05.2010 r. Budynek ma być wybudowany w całości,

          to znaczy „pod klucz”.

    3.2  Modernizacja budynku wielofunkcyjnego w Pecnej.

          Na początku kwietnia przygotowany został przetarg. Otwarcie ofert nastąpiło w dniu 7.05.2009 r. Po rozstrzygnięciu przetargu

          została – w dniu 29.06.2009 r. – zawarta umowa. Termin realizacji do 15.01.2010 r. W ramach robót modernizowane i remontowane są

          pomieszczenie przeznaczone pod ośrodek zdrowia i bibliotekę.

    3.3  Świetlica Baranówko – Sowinki.

          Dla prawidłowego działania obiektu niezbędne było wykonanie nowego przyłącza  energetycznego. Oczekujemy na wykonanie przez

          ENEA przyłącza do budynku. W dniu 18.12.2009 r. podpisana została również umowa na wykonanie instalacji elektrycznej

          wewnętrznej, z terminem do 15.01.2010 r. Część prac, możliwa do wykonania przed zakończeniem prac ENEA, zostało wykonane

          w tym roku, pozostałe – przyłączenie do nowego przyłącza, po zakończeniu prac przez ENEA.

    3.4  Budowa świetlicy wielofunkcyjnej w Czapurach.

          W bieżącym roku zakończony został I etap budowy budynku – stan surowy zamknięty. W celu realizacji II etapu przygotowany został

          przetarg, w którym otwarcie ofert odbyło się w dniu 2.11.2009 r. Umowa podpisana została z terminem realizacji do 20.04.2010 r.

          Aktualnie wykonywany jest II etap – prace wykończeniowe.

    3.5  Świetlica Radzewice.

          Wykonany został  projekt instalacji wewnętrznej gazu i kotłowni wraz  z uzyskaniem pozwolenia na budowę. Podpisana została również

          umowa z ,,gazownią” na wykonanie przyłącza gazu. Aktualnie oczekujemy na jego wykonanie.

    3.6  Modernizacja budynku świetlicy w Nowinkach.

          Wykonano remont i modernizację sali głównej w świetlicy wiejskiej i remont z modernizacją garażu OSP w Nowinkach. Na etapie

          projektu, a następnie wykonawstwa pozostaje sprawa ogrzewania obiektu.

    3.7  Modernizacja budynku Ośrodka Zdrowia.

          W dniu 21.12.2009 r. podpisana została umowa na wykonanie inwentaryzacji oraz projektów instalacji wodno-kanalizacyjnej i c.o.

          Projektem objęta również będzie instalacja gazowa.

 4. Dział 750 rozdział 700232 § 6060

     4.1  e-gmina Mosina w społeczeństwie informacyjnym.

           W roku bieżącym, ze środków budżetowych przygotowano koncepcję i projekt  systemu zasilania awaryjnego oraz modernizacji sieci

           elektrycznej i logicznej dla Urzędu Miejskiego oraz dla budynku wykorzystywanego przez Straż Miejską.  Dopiero po wykonaniu tych

           prac można było ocenić zakres koniecznych inwestycji oraz oszacować ich koszt. Na podstawie tych materiałów, w roku 2010,

           zostanie przeprowadzony przetarg na dostawę systemu zasilania awaryjnego i odpowiednie prace modernizacyjno–adaptacyjne.

           Aby zagwarantować wsparcie ze strony firmy projektowej na etapie przygotowywania i przeprowadzania przetargu, kwotę

           umowy rozbito na dwie części. Pierwsza, płatna w tym roku, obejmowała wykonanie inwentaryzacji, koncepcji i projektu, natomiast

           druga zostanie uregulowana po wykonaniu prac związanych z przygotowaniem opisu przedmiotu zamówienia i wsparciem tutejszego

           urzędu na etapie realizacji przetargu w roku 2010, stąd konieczność zarezerwowania środków na całość umowy w tym roku

           i przeniesienia drugiej raty na rok przyszły.

     4.2  Monitoring w Mosinie.

           W roku bieżącym, ze środków budżetowych przygotowano koncepcję systemu monitoringu miejskiego na terenie miasta Mosina. Prace

           związane z tak poważną inwestycją, jaką jest system monitoringu, wymagają jednak uzyskania wielu pozwoleń na budowę

           i uzgodnień z różnymi instytucjami. Spowodowało to niemożność wykonania całości zadania, którego zakres obejmował

           przygotowanie koncepcji, projektu budowlanego z wszystkimi pozwoleniami i wsparcie tutejszego urzędu na etapie przeprowadzania

           przetargu, w ciągu jednego roku budżetowego. Jednakże dotychczasowy fizycznie zrealizowany zakres prac opiewa jedynie

           na część zadania, dlatego pojawiła się konieczność przeniesienia środków na kolejny rok budżetowy.

5. Dział 754 rozdział 75412 § 6050

     5.1  Modernizacja i rozbudowa remizy w Mosinie.

           Pozwolenie na budowę otrzymaliśmy 11.08.2009 r. W celu wykonania obiektu w całości niezbędne było podjęcie przez Radę Miejską

           w Mosinie uchwały upoważniającej Burmistrza Gminy do zaciągnięcia zobowiązania finansowego na rok 2010. Uchwała podjęta została

          12.11.2009 r. Ogłoszony został  przetarg. Otwarcie ofert nastąpiło w dniu 25.11.2009 r. Ze względu na pracochłonność sprawdzania 

           i rozstrzygania, dopiero w dniu 21.12.2009 r. został ogłoszony wybór.

6. Dział 801 rozdział 80101 § 6050

    6.1  Sala gimnastyczna w Daszewicach, termoizolacja szkoły.

          Pozwolenie na budowę otrzymaliśmy w dniu 22.05.2009 r. Przygotowano przetarg z podziałem kosztorysów na dwa etapy. Otwarcie

          ofert przetargowych na I etap,  obejmujący realizację budowy w stanie surowym zamkniętym, odbyło się w dniu  11.9.2009 r. Umowa

          została zawarta w dniu 22.10.2009 r. z terminem realizacji do 20.04.2010 r.

    6.2  Zagospodarowanie terenu boiska szkolnego SP nr 1 w Mosinie.

           Przejęto wykonywanie dokumentacji od Komitetu Rodzicielskiego przy Szkole Podstawowej nr 1 w Mosinie. Uzyskano pozwolenie

           na budowę części drogowej. Wykonano prace projektowe kanalizacji deszczowej. W trakcie realizacji prace  projektowe

           wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę instalacji elektrycznych – oświetleniowych.

7. Dział 801 rozdział 80104 § 6050

    7.1  Adaptacja pomieszczeń na potrzeby Przedszkola nr 3 oraz koncepcja rozwoju tej placówki.

          Wykonano termomodernizację dachu przedszkola oraz opracowano kosztorysy inwestorskie na prace w budynku. Aktualnie w trakcie

          prowadzone są prace związane z opracowaniem koncepcji rozbudowy obiektu.

    7.2  Budowa przedszkola we Wiórku.

          Pozwolenie na budowę otrzymaliśmy w dniu 28.05.2009 r. Przygotowany został przetarg z podziałem kosztorysów na dwa etapy.

          Otwarcie ofert na etap I, obejmujący stan surowy zamknięty wraz z elewacją, odbyło się w dniu 20.08.2009 r. Umowa została

          zawarta w dniu 30.09.2009 r. z terminem do 30.03.2010 r.

    7.3  Adaptacja budynku poszkolnego w Krośnie na przedszkole.

          Pozwolenie na budowę otrzymaliśmy w dniu 5.02.2009 r. Przygotowany został przetarg. Otwarcie ofert nastąpiło w dniu 4.06.2009 r.

          Umowa została zawarta w dniu 18.06.2009 r. z terminem realizacji do 20.12.2009 r. (całość prac – przedszkole trzyoddziałowe).

          Zapłata wykonawcy do 80%, pozostałe 20% zapłacone będzie po otrzymaniu od Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego

          pozwolenia na użytkowanie. Pozostała do wykonania również elewacja budynku, zagospodarowanie placu zabaw oraz ogrodzenie

          terenu od strony ogrodu.

8. Dział 900 rozdział 90015 § 6050

    8.1  Budowa i rozbudowa oświetlenia drogowego.

          Budowa i rozbudowa oświetlenia drogowego obejmowała wykonanie 15 projektów technicznych oraz umowy na wykonanie 15 budów.

          W dniu 20.05.2009 r.  podpisano również umowy na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę oświetlenia

          Rogalinek – Sasinowo i Mosina, ul. Rzeczpospolitej Mosińskiej. Ze względu na przedłużające się procedury dotyczące wydania decyzji

          i uzgodnień, tj. Polskie Koleje Państwowe, właściciele prywatni powodują przesunięcie terminu otrzymania pozwoleń na budowę.

          Przewidywany termin otrzymania pozwoleń: luty 2010 r. Również w dniu 17.12.2009 r. podpisano umowę na budowę

          oświetlenia drogowego w miejscowości Krosno rejon ul. Słonecznej – Sosnowej oraz umowy związane z: przyłączeniem do sieci ENEA

          Operator. Termin zakończenia tej ostatniej budowy – 17 .03.2010 r. 

9. Dział 926 rozdział 92605 § 6050

     9.1  Budowa boiska – Dymaczewo Nowe.

      Ogłoszony przetarg wyłonił wykonawcę robót, z którym 13 listopada podpisana została umowa na wykonanie robót w zakresie

      wytyczenia, zamontowania ogrodzenia, bramek, piłkochwytów i chodnika z ławeczkami. Z uwagi na pogodę wykonawca nie zdołał

      wykonać całości prac, które będą kontynuowane po poprawieniu się warunków pogodowych.

    9.2  Budowa hangaru dla MKŻ.

    Ogłoszony pierwszy przetarg nie wyłonił wykonawcy. Po ponownych konsultacjach z przedstawicielami Mosińskiego Klubu Żeglarskiego

    i opracowaniu nowego programu funkcjonalno–użytkowego, ogłoszony został  II  przetarg.

    9.3  Skatepark w Mosinie.

          Po konsultacjach odbytych we wrześniu, ogłoszono przetarg na projekt wykonawczy z uzyskaniem pozwolenia na budowę,

          poprzedzony koncepcją. W dniu 23.11.2009 r. otrzymaliśmy projekt koncepcji architektonicznej

          dla tematu ,,Opracowanie dokumentacji projektowej budowlano-wykonawczej budowy skateparku zlokalizowanego w Mosinie

          przy ul. Łaziennej wraz z jego odwodnieniem, oświetleniem i ogrodzeniem”. Obecnie w trakcie realizacji jest projekt 

          budowlano-wykonawczy. 

    9.4  Stadion w Mosinie – infrastruktura, budynek.

          Pozwolenie na budowę otrzymaliśmy w dniu 19.05.2009 r. Przygotowano przetarg z podziałem kosztorysów na etapy. Otwarcie ofert

          na I etap, obejmujący nadbudowę  kondygnacji z wywiązaniem i pokryciem dachu, odbyło się w dniu 29.10.2009 r. Umowa podpisana

          została w dniu 22.11.2009 r. z terminem realizacji do 22.04.2010 r.

 

W związku z powyższym podjęcie niniejszej uchwały jest w pełni uzasadnione.


Uchwała nr LIV/374/09 w sprawie budżetu Gminy Mosina na rok 2009.

UCHWAŁA NR LIV/374/09

RADY MIEJSKIEJ W MOSINIE

z dnia 29 grudnia 2009 r.

 

w sprawie budżetu Gminy Mosina na rok 2009.

 

               Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 165, art. 166, art. 173 i art. 184 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach  publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104  z późn. zm.) Rada Miejska w Mosinie uchwala, co następuje:

 

 

§ 1.

 

W uchwale nr XXXVIII/250/08 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie budżetu Gminy Mosina na rok 2009, zmienionej uchwałami Rady Miejskiej w Mosinie: nr XLI/276/09 z dnia 26 lutego 2009 r., nr XLII/280/09 z dnia 26 marca 2009 r., nr XLIV/288/09 z dnia 30 kwietnia 2009 r., nr XLVI/306/09 z dnia 28 maja 2009 r., nr XLVII/319/09 z dnia 30 czerwca 2009 r., nr XLVIII/326/09 z dnia 27 lipca 2009 r., nr XLIX/329/09 z dnia 24 września 2009 r., nr L/341/09 z dnia 29 października 2009 r., nr LII/367/09 z dnia 26 listopada 2009 r. i nr LIII/370/09 z dnia 21 grudnia 2009 r. oraz zarządzeniami Burmistrza Gminy Mosina: nr 400/09 z dnia 5 czerwca 2009 r., nr 453/09 z dnia 25 sierpnia 2009 r., nr 486/09 z dnia 30 września 2009 r. i nr 510/09 z dnia 30 listopada 2009 r., wprowadza się następujące zmiany:

1) § 8 otrzymuje brzmienie:

 

„§ 8. Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości:

  1. przychody 398.024,26 zł,
  2. wydatki 736.485,41 zł.”

 

 

§ 2.

 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Mosina.

 

 

§ 3.

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i dotyczy roku budżetowego 2009.

 

 

 


UZASADNIENIE

 

                  Analiza przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej za rok 2009 wymaga aktualizacji planowanych kwot w poszczególnych paragrafach zarówno po stronie przychodów jak i wydatków. W związku z powyższym przedłożony projekt uchwały zawiera zmianę brzmienia § 8 uchwały w sprawie budżetu Gminy Mosina na rok 2009. Zmianie ulega także uchwała Rady Miejskiej w Mosinie dotycząca zatwierdzenia przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na rok 2009.

 

 

Załącznik nr 8 do uchwały nr LIV/374/09.pdf 


Uchwała nr LIV/373/09 w sprawie zmiany uchwały nr XXXIX/257/09 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 29 stycznia 2009 r. w sprawie zatwierdzenia projektu zestawienia przychodów i wydatków Gminnego

UCHWAŁA NR LIV/373/09

RADY MIEJSKIEJ W MOSINIE

z dnia 29 grudnia 2009 r.

 

w sprawie zmiany uchwały nr XXXIX/257/09 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 29 stycznia 2009 r. w sprawie zatwierdzenia projektu zestawienia przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2009 rok.

 

 

Na podstawie art. 420 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr  25, poz. 150 z późn. zm.) Rada Miejska w Mosinie uchwala, co następuje:

 

 

§ 1.

 

W uchwale nr XXXIX/257/09 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 29 stycznia 2009 r. w sprawie zatwierdzenia projektu zestawienia przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2009 rok, zmienionej uchwałą nr XLVII/321/09 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 30 czerwca 2009 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXIX/257/09 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 29 stycznia 2009 r. w sprawie zatwierdzenia projektu zestawienia przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2009 rok oraz zmienionej uchwałą nr XLIX/332/09 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 24 września 2009 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXIX/257/09 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 29 stycznia 2009 r. w sprawie zatwierdzenia projektu zestawienia przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2009 rok, wprowadza się następujące zmiany:

- załącznik do uchwały otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały.

                                                                     

 

§ 2.

 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Mosina.

 

 

§ 3.

 

Burmistrz Gminy Mosina podaje do publicznej wiadomości zestawienie stanowiące załącznik do uchwały, poprzez ogłoszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Mosinie.

                            

 

§ 4.

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 
UZASADNIENIE

 

Zgodnie z ustawą – Prawo ochrony środowiska, Burmistrz Gminy Mosina przedstawia  Radzie Miejskiej w Mosinie do zatwierdzenia projekt zestawienia przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Po analizie wydatków funduszu dokonanej na koniec grudnia br., zachodzi konieczność zmiany załącznika do uchwały, tj. przeniesienia środków pomiędzy poszczególnymi paragrafami.

 

 

 

Załącznik do uchwały nr LIV/373/09 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 29 grudnia 2009 r.

                                                                                                

                                                                      

 

Projekt zestawienia przychodów i wydatków

Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2009 rok

 

 

Przychody

 

Dział

Rozdział

Paragraf

Plan

900

90011

0690

                 2.076,37

900

90011

2960

              395.947,89

Razem

              398.024,26

Stan środków obrotowych na początku 2009 roku

              339.359,20

Ogółem

              737.383,46

 

 

 

Wydatki

 

Dział

Rozdział

Paragraf

Plan

900

90011

2440

              29.999,76

900

90011

4210

                 34.083,61

900

90011

4300

               672.402,04  

Razem

               736.485,41

Stan środków obrotowych na koniec 2009 roku

                     898,05

Ogółem

               737.383,46

 

 

 

 

 

 


Uchwała nr LIV/372/09 w sprawie „Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii Profilaktyki na rok 2010”.


Uchwała nr LIV/371/09 w sprawie uchwalenia „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2010”.