LII Sesja Rady Miejskiej w Mosinie - 26.11.2009

Uchwała nr LII/369/09 w sprawie planu pracy Komisji Rewizyjnej na rok 2010.

UCHWAŁA NR LII/369/09

RADY MIEJSKIEJ W MOSINIE

z dnia 26 listopada 2009 r.

 

w sprawie planu pracy Komisji Rewizyjnej na rok 2010.

 

 

Na podstawie art. 18a ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz § 98 ust. 1 i 2 Statutu Gminy Mosina, stanowiącego załącznik do uchwały nr XV/131/03 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 23 października  2003 r. w sprawie Statutu Gminy Mosina (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego Nr 189, poz. 3523), zmienionego uchwałą nr XX/166/04 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 29 stycznia 2004 r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Mosina (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego Nr 21, poz. 617), uchwałą nr XXXVI/310/05 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 27 stycznia 2005 r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Mosina (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego Nr 24, poz. 621), uchwałą nr XLIX/379/05 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 30 listopada 2005 r. w sprawie Statutu Gminy Mosina (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego Nr 179, poz. 4895) oraz uchwałą nr XXI/107/07 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 25 października 2007 r. w sprawie Statutu Gminy Mosina (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego Nr 179, poz. 3943) Rada Miejska w Mosinie uchwala, co następuje:

 

 

§ 1.

 

Zatwierdza się „Plan pracy Komisji Rewizyjnej na 2010 rok”, stanowiący załącznik do uchwały.

 

 

§ 2.

 

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Miejskiej oraz Przewodniczącemu Komisji Rewizyjnej.

 

 

§ 3.

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

UZASADNIENIE

 

W związku z ustaleniem przez Komisję Rewizyjną swojego planu pracy na rok 2010, podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione.

 

 

 

Załącznik do uchwały nr LII/369/09 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 26 listopada 2009 r.

 

 

 

PLAN PRACY KOMISJI REWIZYJNEJ NA 2010 ROK

 

 

 

STYCZEŃ

(13.01.2010 r. – godz. 17.30)

 

Rozliczenia  z wykonawcami zamówień publicznych w 2009 roku.

 

 

LUTY

(10.02.2010 r. – godz. 17.30)

 

Rozliczenia  z wykonawcami zamówień publicznych w 2009 roku.

 

 

MARZEC

(10.03.2010 r. – godz. 17.30)

 

Rozliczenia  z wykonawcami zamówień publicznych w 2009 roku.

 

 (31.03.2010 r. – godz. 17.30)

 

Analiza wykonania budżetu Gminy Mosina za rok 2009.

 

KWIECIEŃ

(14.04.2010 r. – godz. 17.30)

 

Analiza wykonania budżetu Gminy Mosina za rok 2009 oraz podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla Burmistrza Gminy Mosina.

 

 

MAJ

(12.05.2010 r. – godz. 17.30)

 

Koszty działalności Mosińskiego Ośrodka Kultury w 2009 roku i I kwartale 2010 roku.

 


CZERWIEC

 (16.06.2010 r. – godz. 17.30)

 

Koszty działalności Mosińskiego Ośrodka Kultury w 2009 roku i I kwartale 2010 roku.

 

 

WRZESIEŃ

 (15.09.2010 r. – godz. 17.30)

 

Koszty działalności Ośrodka Sportu i Rekreacji w Mosinie w I półroczu 2010 roku.

 

 

PAŹDZIERNIK

(13.10.2010 r. – godz. 17.30)

 

Koszty działalności Ośrodka Sportu i Rekreacji w Mosinie w I półroczu 2010 roku.
Podsumowanie pracy Komisji Rewizyjnej w kadencji 2006 – 2010.

 

 


Uchwała nr LII/368/09 o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodrowania przestrzennego dla terenów części wsi Rogalinek.

UCHWAŁA NR LII/368/09

RADY MIEJSKIEJ W MOSINIE

z dnia 26 listopada 2009 r.

 

o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów części wsi Rogalinek.

 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.) Rada Miejska w Mosinie uchwala, co następuje:

 

 

§ 1.

 

Przystępuje się do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów części wsi Rogalinek, obejmujących obszar usytuowany pomiędzy rzeką Wartą, ulicą Północną, ulicą Podgórną oraz ulicą Poznańską (drogą powiatową nr 2460P Poznań – Rogalinek) wraz z tymi ulicami.

 

 

§ 2.

 

1.    Granice obszaru, objętego projektem planu, przedstawione zostały na mapie ewidencyjnej w skali 1:10000, stanowiącej załącznik do niniejszej uchwały.

2.    Przedmiotem opracowania planu, o którym mowa w § 1, jest ustalenie przeznaczenia terenów, w tym dla inwestycji celu publicznego oraz określenia sposobów ich zagospodarowania i zabudowy.

3.    Zakres ustaleń planu obejmuje problematykę wskazaną w art. 15 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

 

 

§ 3.

 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Mosina.

 

 

§ 4.

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 

UZASADNIENIE

 

            Celem podjęcia niniejszej uchwały jest opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów części wsi Rogalinek, obejmujących obszar usytuowany pomiędzy rzeką Wartą, ulicą Północną, ulicą Podgórną oraz ulicą Poznańską (drogą powiatową nr 2460P Poznań – Rogalinek) wraz z tymi ulicami.

Obszar objęty niniejszą uchwały usytuowany jest w centralnej części wsi Rogalinek. Jest to obszar częściowo zabudowany budynkami mieszkalnymi i gospodarczymi związanymi z funkcjonującymi gospodarstwami rolnymi, budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi wraz z towarzyszącymi im budynkami gospodarczymi i garażowymi, budynkami usługowymi oraz budynkami związanymi z działalnością gospodarczą. Jednocześnie przedmiotowy obszar położony jest w sąsiedztwie rzeki Warty, dużego kompleksu leśnego, na obszarze Rogalińskiego Parku Krajobrazowego oraz obszaru Natura 2000.

Opracowanie planu miejscowego dla obszaru objętego niniejszą uchwałą ma, między innymi, na celu:

-  uporządkowanie istniejącej zabudowy;

-  uporządkowanie istniejącego układu komunikacyjnego;

-  wytyczenie, powiązanego z istniejącymi, układu komunikacyjnego na terenach przewidzianych do urbanizacji;

-  wyznaczenie terenów przewidzianych do urbanizacji;

-  zapewnienie ochrony terenów cennych z punktu widzenia przyrodniczego.

Załącznik do uchwały nr LII/368/09.pdf


Uchwała nr LII/367/09 w sprawie budżetu Gminy Mosina na rok 2009.

UCHWAŁA NR LII/367/09

RADY MIEJSKIEJ W MOSINIE

z dnia 26 listopada 2009 r.

 

w sprawie budżetu Gminy Mosina na rok 2009

 

               Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 165, art. 166,  art. 173 i art. 184 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach  publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104  z późn. zm.), Rada Miejska w Mosinie uchwala, co następuje:

 

 

§ 1.

 

W uchwale nr XXXVIII/250/08 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie budżetu Gminy Mosina na rok 2009,  zmienionej uchwałami Rady Miejskiej w Mosinie nr XLI/276/09 z dnia 26 lutego 2009 r., nr XLII/280/09 z dnia 26 marca 2009 r., nr XLIV/288/09 z dnia 30 kwietnia 2009 r., nr XLVI/306/09 z dnia 28 maja 2009 r., nr XLVII/319/09 z dnia 30 czerwca 2009 r., nr XLVIII/326/09 z dnia 27 lipca 2009 r., nr XLIX/329/09 z dnia 24 września 2009 r. i nr L/341/09 z dnia 29 października 2009 r. oraz zarządzeniami Burmistrza Gminy Mosina nr 400/09 z dnia 5 czerwca 2009 r., nr 453/09 z dnia 25 sierpnia 2009 r. i nr 486/09 z dnia 30 września 2009 r. wprowadza się następujące zmiany:

 

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

 

„§1. Ustala się dochody budżetu na rok 2009 w wysokości

68.395.497,95 zł

-       dochody bieżące w kwocie 56.749.859,95 zł

 

-       dochody majątkowe w kwocie 11.645.638,00 zł

 

1.  Dochody budżetu określa załącznik nr 1 do uchwały

 

2.      Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:

 

1)      dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 5.286.751,00 zł – zgodnie z załącznikiem nr 5

 

2)      dotacje celowe na realizacje zadań wspólnych realizowanych na podstawie umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 489.908,95,00 zł – zgodnie z załącznikiem nr 4”

 

 

2) § 2 pkt 1, 2 i 4 otrzymują brzmienie:

 

„§2. Ustala się wydatki budżetu na rok 2009 w wysokości

77.125.379,65 zł

1.      Wydatki budżetu określa załącznik nr 2 do uchwały

 

2.      Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują:

 

1)     Wydatki bieżące w wysokości  52.366.644,65 zł

 

a)  wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

23.250.868,81 zł

b)      dotacje udzielone z budżetu Gminy na zadania bieżące

6.222.724,00 zł

c)      wydatki na obsługę długu

710.100,00 zł

d)      wydatki z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

408.657,00 zł

       2)  Wydatki na zadania inwestycyjne – zgodnie z załącznikiem 

            nr 6 do uchwały

24.380.735,00 zł

 3)   Dotacje celowe z budżetu na sfinansowanie zakupów 

       inwestycyjnych zakładów budżetowych

 

120.000,00 zł

       3)  Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jst

            na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych

 

258.000,00 zł

 

4.      Kwota wydatków określona w ust. 1 obejmuje:

 

1)      Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 5.286.751,00 zł – zgodnie z załącznikiem nr 5

2)     Wydatki związane z realizacją zadań wspólnych zrealizowanych na podstawie umów lub porozumień zawartych z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 759.908,95 zł – zgodnie z załącznikiem nr 4”
 

3)       § 4 otrzymuje brzmienie:

 

„§4. Deficyt budżetu oraz planowane rozchody budżetu sfinansowane zostaną przychodami ze sprzedaży papierów wartościowych oraz przychodami z tytułu innych rozliczeń krajowych – zgodnie z załącznikiem nr 3.”

 

4)       § 6 otrzymuje brzmienie:

 

„§6. Ustala się zakres i kwoty dotacji przedmiotowych dla zakładu budżetowego – zgodnie z załącznikiem nr 9.”

 

5)       § 7 punkt 1 otrzymuje brzmienie:

 

„§ 7 Określa się plan przychodów i wydatków:

1)      zakładów budżetowych – zgodnie z załącznikiem nr 10.”

 

 

§ 2.

 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Mosina.

 

§ 3.

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i dotyczy roku budżetowego 2009.

 

 

 

 

 

 

 


U z a s a d n i e n i e

do uchwały rady Miejskiej w Mosinie z dnia 26 listopada 2009 r.

 

  1. Dochody

 

-       Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo – zwiększa się o kwotę 49.981,00 zł z tytułu dotacji Wojewody Wielkopolskiego przeznaczonej na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych – pismo z dnia 27 października 2009 r. Nr FB.I-8.3011-320/09.

 

-       Dział 600 Transport i łączność – zwiększa się o kwotę 76.208,95 zł na realizację   transportu lokalnego na trasie Poznań Starołęka – Borowiec w roku 2009. Jest to dotacja celowa na realizację zadania wspólnie z Gminą Kórnik. Weryfikacja kosztów transportu lokalnego i podpisane porozumienie określiły ich wysokość w kwocie 119.408,95 zł (dotychczasowa dotacja 43.200,00 zł).

 

-       Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – zmniejsza się o kwotę 90,00 zł na podstawie pisma Krajowego Biura Wyborczego z dnia 28 października 2009 r. Nr DPZ-980-6/09 informującego o zmianie planu dotacji przeznaczonej na wybory do Parlamentu Europejskiego.

 

-       Dział 758 Różne rozliczenia – zwiększa się o kwotę 137.138,00 zł, w tym: 50.000,00 zł zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej, przeznaczonej na sprzęt i pomoce dydaktyczne nowowybudowanych obiektów szkół i placówek oświatowych oraz nowych pomieszczeń do nauki, pozyskanych w wyniku modernizacji lub adaptacji pomieszczeń nie wykorzystywanych na cele dydaktyczne – pismo Ministra Finansów z dnia 27 października 2009 r. Nr ST5/4822/30g/BKU/09, zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej na podstawie pisma Ministra Finansów z dnia 12 listopada 2009 r. Nr ST5/4822/34g/BKU/09 o kwotę 9.138,00 zł przeznaczonej na wypłatę odpraw dla nauczycieli zwalnianych w trybie art. 20 Karty Nauczyciela, a także nauczycieli przechodzących na emeryturę na podstawie art. 88 Karty Nauczyciela oraz 78.000,00 zł odsetki od lokat bankowych.

 

Łączne zwiększenie dochodów wynosi 263.237,95 zł.

 

  1. Wydatki

 

-       Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo – zwiększa się o kwotę 101.894,33 zł, w tym: 49.981,00 zł dotacja Wojewody Wielkopolskiego przeznaczona na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych – pismo z dnia 27 października 2009 r. Nr FB.I-8.3011-320/09 oraz 51.913,33 zł pozostałe środki z dochodów własnych gminy na realizację wypłat i kosztów obsługi zadania zleconego – do wysokości złożonego zapotrzebowania, wynikającego ze złożonych wniosków.

 

-       Dział 600 Transport i łączność – zmniejsza się o kwotę 73.791,05 zł, w tym:

 

§         zwiększenie wydatków o kwotę 76.208,95 zł przeznaczonej na realizację wspólnie z Gminą Kórnik zadania w zakresie transportu zbiorowego. Kwota wprowadzona na podstawie porozumienia z dnia 16 listopada 2009 r. podpisanego na podstawie uchwały nr XLVI/444/2009 Rady Miejskiej w Kórniku z dnia 16 września 2009 r.

§        zmniejszenie wydatków bieżących dotyczących dróg gminnych o 150.000,00 zł i przeniesienie tej kwoty do działu 900 z przeznaczeniem na utrzymanie czystości, porządku i zieleni i wywóz nieczystości stałych.

 

-       Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa – dokonuje się przeniesienia wydatków między paragrafami – zmniejsza się wydatki bieżące o 600.000,00 zł a zwiększa wydatki majątkowe w związku z wykupami gruntów.

 

-        Dział 750 Administracja publiczna – dokonuje się przeniesienia w rozdziale rady gmin kwoty 3.000,00 zł między paragrafem 4210 i 4300 w związku z zapotrzebowaniem środków przeznaczonych na zakup usług – wynajem sali na sesje, oraz  w rozdziale promocja jednostek samorządu terytorialnego między paragrafami 4300 i 4170, celem zapewnienia prawidłowej realizacji wydatków.

 

-        Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – zmniejsza się o kwotę 90,00 zł na podstawie pisma Krajowego Biura Wyborczego z dnia 28 października 2009 r. Nr DPZ-980-6/09 informującego o zmianie planu dotacji przeznaczonej na wybory do Parlamentu Europejskiego.

 

-        Dział 801 Oświata i wychowanie – zwiększa się o kwotę 280.305,00 zł, w tym: 50.000,00 zł zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej, przeznaczonej na sprzęt i pomoce dydaktyczne nowowybudowanych obiektów szkół i placówek oświatowych oraz nowych pomieszczeń do nauki, pozyskanych w wyniku modernizacji lub adaptacji pomieszczeń nie wykorzystywanych na cele dydaktyczne – pismo Ministra Finansów z dnia 27 października 2009 r. Nr ST5/4822/30g/BKU/09, zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej na podstawie pisma Ministra Finansów z dnia 12 listopada 2009 r. Nr ST5/4822/34g/BKU/09 o kwotę 9.138,00 zł przeznaczonej na wypłatę odpraw dla nauczycieli zwalnianych w trybie art. 20 Karty Nauczyciela, a także nauczycieli przechodzących na emeryturę na podstawie art. 88 Karty Nauczyciela 78.000,00 zł zwiększenie dotacji na dowozy szkolne w związku ze wzrostem liczby kilometrów, zwiększenie o 135.000,00 zł środków na wynagrodzenia na wypłatę jednorazowych dodatków uzupełniających oraz 8.167,00 zł środki przeniesione z działu 854 – na wniosek placówek oświatowych. Ponadto na wniosek jednostek oświatowych dokonuje się przeniesień wydatków między rozdziałami, zapewniając prawidłowość realizacji budżetu.

 

-        Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza – zmniejsza się o kwotę 8.167,00 zł,  którą przenosi się do działu 801. 

 

-        Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrony środowiska – zwiększa się o kwotę 150.000,00 zł – środki przeniesione z działu 600 przeznaczone na wydatki związane z utrzymaniem czystości i utrzymaniem zieleni.

 

-        Dział 926 Kultura fizyczna i sport – dokonuje się przeniesień wydatków między paragrafami na wniosek Ośrodka Sportu i Rekreacji.

 

Łączne zwiększenie wydatków wynosi 450.151,28 zł.


 

  1. Deficyt budżetu  oraz planowane rozchody budżetu sfinansowane zostaną przychodami ze sprzedaży papierów wartościowych oraz przychodami z tytułu innych rozliczeń krajowych – zgodnie z zapisami w załączniku nr 3 do uchwały.

 

Ponadto zgodnie ze wskazaniem zawartym w uchwale Nr 17/1035/2009 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 18 listopada 2009 r. eliminuje się w uchwale Nr L/341/09 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 29 października 2009 r. nieprawidłowości dotyczące zapisów związanych z zaplanowanym wydatkiem w formie dotacji celowej dla zakładu budżetowego.

 

Załączniki do uchwały nr LII/367/09.pdf 

 


Uchwała nr LII/366/09 w sprawie stawki dotacji przedmiotowej na realizację zadań prowadzonych w formie gospodarki pozabudżetowej w roku 2009.


Uchwała nr LII/365/09 w sprawie "Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Mosina".

UCHWAŁA NR LII/365/09

RADY MIEJSKIEJ W MOSINIE

z dnia 26 listopada 2009 r.

 

w sprawie „Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Mosina”.

 

 

Na podstawie art. 19 ust. 8 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (Dz. U. z 2006 r. Nr 89, poz. 625 z  późn. zm.) Rada Miejska w Mosinie uchwala, co następuje:

 

 

§ 1.

 

Uchwala się „Założenia do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Mosina”.

 

 

§ 2.

 

Integralnymi częściami uchwały są:

1)    „Założenia do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Mosina”, stanowiące załącznik nr 1 do uchwały;

2)    Wykaz wniosków, zastrzeżeń i uwag zgłoszonych w czasie wyłożenia projektu założeń do publicznego wglądu, stanowiący załącznik nr 2 do uchwały;

3)    Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia wniosków, zastrzeżeń i uwag do projektu założeń, stanowiące załącznik nr 3 do uchwały.

 

 

§ 3.

 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Mosina.

 

 

§ 4.

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 

                                                                         


UZASADNIENIE

 

Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne, w art. 18 ust. 1 stwierdza, że do zadań własnych gminy, w zakresie zaopatrzenia w energię elektryczną, ciepło i paliwa gazowe na obszarze gminy, należy planowanie i organizacja zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe. W związku z powyższym w maju 2009 r. przystąpiono do wykonania projektu „Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Mosina”. Projekt założeń, zgodnie z wymogami ustawy, został przedłożony samorządowi Województwa Wielkopolskiego do zaopiniowania. Zarząd Województwa Wielkopolskiego w piśmie Nr DI.VI.-7336 - 8/09 z dnia 22 października 2009 r. wydał pozytywną opinię do „Projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Mosina”. W okresie od 29 września 2009 r. do 23 października 2009 r. odbyło się wyłożenie projektu założeń do publicznego wglądu. Powiadomienie o wyłożeniu projektu założeń do publicznego wglądu zamieszczono w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Mosinie. Dodatkowo w prasie ogólnodostępnej zamieszczono obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu „Projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Mosina”. Założenia nie są prawem miejscowym, ale wymagają przyjęcia przez radę gminy w drodze uchwały, zatem podjęcie przedmiotowej uchwały jest uzasadnione.

Załącznik nr 1 do uchwały nr LII/365/09.pdf

Załącznik nr 1 do załącznika nr 1 do uchwały nr LII/365/09 (Odp Puszczykowo).pdf

Załącznik nr 1 do załącznika nr 1 do uchwały nr LII/365/09 (Odp Czempiń).pdf

Załącznik nr 1 do załącznika nr 1 do uchwały nr LII/365/09( Odp Komorniki).pdf

Załącznik nr 1 do załącznika nr 1 do uchwały nr LII/365/09 (Odp Brodnica).pdf

Załącznik nr 1 do załącznika nr 1 do uchwały nr LII/365/09 (Odp Kórnik).pdf

Załącznik nr 1 do załącznika nr 1 do uchwały nr LII/365/09 (Odp Poznań).pdf

Załącznik nr 1 do załącznika nr 1 do uchwały nr LII/365/09 (Odp Luboń).pdf

Załącznik nr 1 do załącznika nr 1 do uchwały nr LII/365/09 (Odp Stęszew).pdf

Załącznik nr 2 do załącznika nr 1 do uchwały nr LII/365/09.pdf

Załącznik nr 3 do załącznika nr 1 do uchwały nr LII/365/09.pdf

Załącznik nr 2 do uchwały nr LII/365/09.pdf

Załącznik nr 3 do uchwały nr LII/365/09.pdf