LI Sesja Rady Miejskiej w Mosinie - 12.11.2009

Uchwała nr LI/364/09 w sprawie Rocznego Programu Współpracy samorządu Gminy Mosina z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 201

UCHWAŁA NR LI/364/09

RADY MIEJSKIEJ W MOSINIE

z dnia 12 listopada 2009 r.

 

w sprawie Rocznego Programu Współpracy samorządu Gminy Mosina z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2010.

 

 

Na podstawie art. 5 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.) Rada Miejska w Mosinie uchwala, co następuje:

 

 

§ 1.

 

Przyjmuje się Roczny Program Współpracy samorządu Gminy Mosina z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2010.

 

 

§ 2.

 

1.      Ilekroć w Programie jest mowa o:

1)  „ustawie” – rozumie się przez to ustawę z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.);

2)   „Gminie” – rozumie się przez to Gminę Mosina;

3)  „podmiotach” – rozumie się przez to organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy;

4)   „dotacji” – rozumie się przez to dotację w rozumieniu art. 106 ust. 2 pkt 1 lit. d oraz art. 107 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.);

5)   „konkursie” – rozumie się przez to otwarty konkurs ofert, o którym mowa w art. 11 ust. 2 i w art. 13 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz otwarty konkurs ofert, o którym mowa w art. 25 ust. 4 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362).

2.     Terminy użyte w § 2 ust. 1 Programu, mają zastosowanie do zarządzeń Burmistrza Gminy Mosina wydanych na podstawie uchwał Rady Miejskiej w Mosinie w sprawie przyjęcia Wieloletniego i Rocznego Programu Współpracy.

 

 

§ 3.

 

Celem Rocznego Programu Współpracy samorządu Gminy Mosina z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego jest przede wszystkim efektywne wykorzystanie społecznej aktywności, która służy zaspokajaniu potrzeb społeczności lokalnej.

Jednocześnie planowane działania służą realizacji Wieloletniego Programu Współpracy samorządu Gminy Mosina z organizacjami pozarządowymi.

 

 

§ 4.

 

1.        Obszarem współpracy są zadania publiczne wykonywane przez Gminę Mosina na postawie odrębnych ustaw i dobrowolne działania podejmowane przez organizacje w ramach swojej działalności statutowej.

2.       W roku 2010 współpraca będzie dotyczyć w szczególności następujących obszarów:

a)    pomoc społeczna;

b)    kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i tradycji narodowej;

c)   upowszechnianie kultury fizycznej, sportu i turystyki z wyłączeniem sportu kwalifikowanego;

d)    wypoczynek dzieci i młodzieży;

e)    bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa;

f)      ekologia, ochrona środowiska, przyrody i zwierząt;

g)    edukacja publiczna i wychowanie.

3.       Zadania priorytetowe  w poszczególnych obszarach:

1)   pomoc społeczna:

a)    pomoc żywnościowa rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej;

b)   organizacja „Wieczerzy Wigilijnej” dla osób w trudnej sytuacji materialnej;

c)    wykonywanie innych zadań wynikających z bieżących potrzeb społeczności lokalnej  z zakresu pomocy społecznej;

2)   kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i tradycji narodowej:

a)    organizowanie imprez kulturalnych i okolicznościowych;

b)   przeglądy twórczości amatorskiej;

c)    kultywowanie i promocja muzyki, śpiewu i tańca;

d)   działalność kulturalna związana z aktywizacją osób starszych i samotnych;

e)   działania z zakresu edukacji kulturalnej ze szczególnym uwzględnieniem programów skierowanych do dzieci i młodzieży;

3)  upowszechnianie kultury fizycznej, sportu i turystyki z wyłączeniem sportu kwalifikowanego:

a)    szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży;

b)  upowszechnianie kultury fizycznej, sportu i turystyki realizowane poprzez organizowanie imprez rekreacyjnych i sportowych o zasięgu lokalnym;

c)    całoroczne zajęcia sportowe dla dzieci i młodzieży uzdolnionej sportowo;

4)   wypoczynek dzieci i młodzieży:

a)    organizowanie aktywnych form wypoczynku podczas ferii szkolnych i wakacji;

b)   organizowanie aktywnych form wypoczynku w czasie wolnym od zajęć szkolnych;

5)   bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa:

a)   organizacja, na terenie gminy, wspólnych działań, szkoleń, seminariów, zawodów sportowych;

6)   ekologia, ochrona środowiska,  przyrody i zwierząt:

a)    opieka nad bezdomnymi zwierzętami;

b)    propagowanie działań proekologicznych i zasad zrównoważonego rozwoju;

7)   edukacja publiczna i wychowanie:

a)   wspieranie procesów wychowawczych oraz zapewnienie zajęć psychoedukacyjnych wspomagających dzieci i młodzież;

b)   wspieranie procesów edukacyjnych.

4.      Wymieniony katalog zadań priorytetowych ma charakter otwarty i nie ogranicza możliwości organizacji pozarządowych i podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego, do składania ofert w podanych obszarach na realizację innych zadań publicznych.

 

 

§ 5.

 

1.     W 2010 roku samorząd Gminy Mosina będzie realizował finansowe, jak i pozafinansowe formy współpracy z organizacjami pozarządowymi.

2.     Współpraca finansowa polega na zlecaniu realizacji zadań publicznych organizacjom pozarządowym oraz podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego odpowiednio do  zakresu ich  działalności statutowej.

3.      Zlecanie realizacji zadania publicznego może mieć jedną z form:

1)      powierzenie wykonania wraz z udzieleniem dotacji na finansowanie jego realizacji,

2)      wsparcie takiego zadania wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie jego realizacji.

4.     Zakres współpracy pozafinansowej został określony w Wieloletnim Programie Współpracy samorządu Gminy Mosina z organizacjami pozarządowymi.

 

 

§ 6.

 

1.     Zlecanie zadań, o których mowa w § 5 ust. 3, następuje, z zastrzeżeniem § 7, w trybie otwartego konkursu ofert, chyba że przepisy odrębne przewidują inny tryb zlecania.

2.     Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w obszarach określonych w § 4 ust. 2, ogłasza Burmistrz Gminy Mosina.

3.     Otwarty konkurs ofert będzie przeprowadzany w dwóch etapach. Składane oferty przez organizacje pozarządowe i podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego, powinny dotyczyć w pierwszym etapie zadań całorocznych i krótkoterminowych, w drugim natomiast letniego wypoczynku dzieci i młodzieży.

4.     Organizacja pozarządowa lub podmiot prowadzący działalność pożytku publicznego składający ofertę na realizację zadania, jest zobowiązana wykazać się wkładem własnym w wysokości nie niższej niż 15 %.

 

 

§ 7.

 

Powierzenie realizacji zadania, o którym mowa w § 5 ust. 3 pkt 1, może, zgodnie z art. 11 ust. 4 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, nastąpić poprzez zakup usług.

 

 

§ 8.

 

1.     Wzory dokumentów związanych z realizacją Programu, określa rozporządzenie Ministra  Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 grudnia 2005 r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. Nr 264, poz. 2207).

2.     W przypadku stosowania innego trybu zlecania zadania publicznego lub prowadzenia otwartego konkursu ofert na podstawie przepisów szczegółowych, rodzaj wymaganych dokumentów oraz ich wzory zostaną określone w ogłoszeniu.

 

  

§ 9.

 

W przypadku niewykorzystania wszystkich środków zaplanowanych w budżecie Gminy Mosina na rok 2010, Burmistrz może ogłosić dodatkowe konkursy ofert.

 

 

§ 10.

 

1.     Każda organizacja pozarządowa biorąca udział w otwartym konkursie ofert, powinna w terminie 30 dni od złożenia oferty podać lub uaktualnić swoje dane zawarte w Mapie Aktywności Organizacji Pozarządowych.

2.     Aktualizacja lub zgłoszenie jest dokonywane za pomocą ankiety, którą można odebrać u koordynatora ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi lub pobrać ją ze  strony internetowej www.mosina.pl.

 

 

§ 11.

 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Mosina.

 

 

§ 12.

 

Uchwała  wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

  

UZASADNIENIE

 

Potrzeba podjęcia uchwały wynika z zapisów ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie. Organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego uchwala roczny program współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 powyższej ustawy.

Przygotowany Roczny Program Współpracy będzie podstawą do ogłoszenia otwartego konkursu ofert na rok 2010.

 


Uchwała nr LI/363/09 w sprawie ustalenia stawki dotacji przedmiotowej.

UCHWAŁA NR LI/363/09

RADY MIEJSKIEJ W MOSINIE

z dnia 12 listopada 2009 r.

 

  w sprawie ustalenia stawki dotacji przedmiotowej.  

 

 

              Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.) oraz art. 174 ust. 1 i ust. 4 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) Rada Miejska w Mosinie uchwala, co następuje:

 

 

§ 1.

 

Ustala się stawkę dotacji na rok 2010, dla Zakładu Usług Komunalnych w Mosinie, na utrzymanie gminnych zasobów mieszkaniowych w kwocie 1,33 zł, tj. według stawki jednostkowej skalkulowanej w przeliczeniu na utrzymanie 1 m² powierzchni użytkowej budynków komunalnych.

 

 

§ 2.

 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

 

 

§ 3.

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

  

 

 

UZASADNIENIE

 

              Do organu stanowiącego jednostki samorządu terytorialnego należy ustalenie dotacji przedmiotowych dla zakładów budżetowych i gospodarstw pomocniczych, kalkulowanych według stawek jednostkowych.

Po analizie kosztów utrzymania zasobów mieszkaniowych, zaproponowana została stawka
w kwocie 1,33 zł za 1 m² powierzchni.

Biorąc pod uwagę powyższe, podjęcie przedmiotowej uchwały jest uzasadnione.  


Uchwała nr LI/362/09 w sprawie ustalenia stawki dotacji przedmiotowej.

UCHWAŁA NR LI/362/09

RADY MIEJSKIEJ W MOSINIE

z dnia 12 listopada 2009 r. 

 

  w sprawie ustalenia stawki dotacji przedmiotowej.  

 

 

              Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 174 ust. 1 i ust. 4 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) Rada Miejska w Mosinie uchwala, co następuje:

 

 

§ 1.

 

Ustala się stawkę dotacji na rok 2010, dla Zakładu Usług Komunalnych w Mosinie, na prowadzenie transportu w zakresie dowozów szkolnych, w wysokości 4,20 zł za 1 km.               

 

 

§ 2.

 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

 

 

§ 3.

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

  

UZASADNIENIE

 

              Do organu stanowiącego jednostki samorządu terytorialnego należy ustalenie dotacji przedmiotowych dla zakładów budżetowych i gospodarstw pomocniczych, kalkulowanych według stawek jednostkowych.

Po analizie kosztów transportu w zakresie dowozów szkolnych, zaproponowana została stawka w kwocie 4,20 zł za 1 km.

Biorąc pod uwagę powyższe, podjęcie przedmiotowej uchwały jest uzasadnione. 

 

 


Uchwała nr LI/361/09 w sprawie ustalenia stawki dotacji przedmiotowej.

UCHWAŁA NR LI/361/09

RADY MIEJSKIEJ W MOSINIE

z dnia 12 listopada 2009 r.

 

  w sprawie ustalenia stawki dotacji przedmiotowej.

 

 

              Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm. oraz art. 174 ust. 1 i ust. 4 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) Rada Miejska w Mosinie uchwala, co następuje:

 

 

§ 1.

 

Ustala się stawkę dotacji na rok 2010, dla Zakładu Usług Komunalnych w Mosinie, na prowadzenie lokalnego transportu zbiorowego, w wysokości 3,39 zł za 1 km.               

 

 

§ 2.

 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

 

 

§ 3.

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

  

UZASADNIENIE

 

              Do organu stanowiącego jednostki samorządu terytorialnego należy ustalenie dotacji przedmiotowych dla zakładów budżetowych i gospodarstw pomocniczych, kalkulowanych według stawek jednostkowych.

Po analizie kosztów w zakresie lokalnego transportu zbiorowego, zaproponowana została stawka w kwocie 3,39 zł za 1 km.

Biorąc pod uwagę powyższe, podjęcie przedmiotowej uchwały jest uzasadnione. 

 


Uchwala nr LI/360/09 w sprawie aktualizacji Planu Rozwoju Lokalnego.

UCHWAŁA NR LI/360/09

RADY MIEJSKIEJ W MOSINIE

z dnia 12 listopada 2009 r.

 

w sprawie aktualizacji Planu Rozwoju Lokalnego.

 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) Rada Miejska w Mosinie uchwala, co następuje:

 

 

§ 1.

 

W uchwale nr XXXVII/315/05 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 24 lutego 2005 r. w sprawie uchwalenia Planu Rozwoju Lokalnego, zmienionej uchwałami Rady Miejskiej w Mosinie: nr LV/421/06 z dnia 9 marca 2006 r., nr LIX/445/06 z dnia 25 maja 2006 r., nr LX/451/06 z dnia 21 czerwca 2006 r., nr LXIII/464/06 z dnia 27 lipca 2006 r., nr LXV/478/06 z dnia 28 września 2006 r., nr LXVI/487/06 z dnia 19 października 2006 r., nr V/29/06 z dnia 28 grudnia 2006 r., nr XXI/102/07 z dnia 25 października 2007 r. i nr XXXVI/238/08 z dnia 27 listopada 2008 r., wprowadza się następujące zmiany:

-    aktualizuje się Wieloletni Plan Inwestycyjny na lata 2007 – 2013, stanowiący załącznik do „Planu Rozwoju Lokalnego Miasta i Gminy Mosina wraz z Wieloletnim Planem Inwestycyjnym na lata 2007 – 2013”, zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały.

 

 

§ 2.

 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Mosina.

 

 

§ 3.

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

  

 

UZASADNIENIE

 

            Wieloletni Plan Inwestycyjny, określony na lata 2007 – 2013, wymaga weryfikacji i aktualizacji w związku ze zmianami zadań wynikającymi z racjonalnej i wielokierunkowej płaszczyzny inwestowania i postrzegania Gminy Mosina jako nowoczesnej. Zmiana WPI umożliwia także pozyskanie dofinansowania z różnego rodzaju źródeł zewnętrznych, zarówno z funduszy pomocowych, jak i pożyczek, obligacji lub kredytów.

Załącznik do uchwały nr LI/360/09.pdf 


Uchwala nr LI/359/09 w sprawie określenia sumy, do której Burmistrz może samodzielnie zaciągać zobowiązania.

UCHWAŁA NR LI/359/09

RADY MIEJSKIEJ W MOSINIE

z dnia 12 listopada 2009 r.

 

w sprawie określenia sumy, do której Burmistrz może samodzielnie zaciągać zobowiązania.

 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 litera e i art. 58 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z  późn. zm.) Rada Miejska w Mosinie uchwala, co następuje:

 

 

§ 1.

 

Upoważnia się Burmistrza Gminy Mosina do zaciągnięcia zobowiązania na rok 2010, poprzez zawarcie umowy na realizację zadania: „Modernizacja i rozbudowa remizy w Mosinie” do kwoty 2.100.000,00 zł (słownie: dwa miliony sto tysięcy złotych, 00/100).

 

 

§ 2.

 

Źródłem spłaty zobowiązania będą dochody własne Gminy Mosina w roku 2010.

 

 

§ 3.

 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Mosina.

 

 

§ 4.

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 UZASADNIENIE

 

            Gmina Mosina podpisała porozumienie z Komendą Miejską Poznańskiej Straży Pożarnej w Poznaniu, określające zasady współpracy związanej ze stacjonowaniem w budynku przy ul. Śremskiej 87, w odrębnie wydzielonych pomieszczeniach, Jednostki Ratowniczo–Gaśniczej Komendy Miejskiej PSP i Jednostki OSP Mosina.

Porozumienie zakłada sfinansowanie przez Gminę Mosina rozbudowy i modernizacji budynku remizy przy ul. Śremskiej.

W porozumieniu i z akceptacją przyszłych użytkowników budynku, przygotowano koncepcję, a następnie kompletny, pełnobranżowy projekt wraz z pozwoleniem na budowę. Przewidywany koszt realizacji zadania wynosi 3.027.910,00 zł.

Zgodnie z porozumieniem modernizacja zakończyć się powinna pod koniec 2010 roku, czyli obejmuje dwuletni cykl projektowania i budowy.

Dla pełnej realizacji zadania konieczne jest zabezpieczenie na ten cel kwoty 2.100.000,00 zł w budżecie na 2010 rok.