IX Sesja Rady Miejskiej w Mosinie - 23.03.2007

Uchwała nr IX/50/07 w sprawie uchylenia uchwały Rady Miejskiej VII/44/07 stwierdzającej wygaśnięcie mandatu Burmistrza Gminy Mosina (Wojewoda Wielkopolski rozstrzygnięciem nadzorczym nr NK.I-

UCHWAŁA NR IX/50/07

RADY MIEJSKIEJ W MOSINIE

z dnia 23 marca 2007 r.

 

w sprawie uchylenia uchwały Rady Miejskiej VII/44/07

stwierdzającej wygaśnięcie mandatu Burmistrza Gminy Mosina.

 

 

Na podstawie art. 18 ust. 1, art. 24 h ust. 4 oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami/, w związku z art. 26 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2002 roku o bezpośrednim wyborze wójta, burmistrza i prezydenta miasta /Dz. U. Nr 113, poz. 984 z późniejszymi zmianami/ oraz wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 13 marca 2007 roku w sprawie o sygnaturze K 8/07, Rada Miejska uchwala, co następuje:

 

 

§ 1.

 

Uchyla się uchwałę Rady Miejskiej VII/44/07 z dnia 15 lutego w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu Burmistrza Gminy Mosina. 

 

 

§ 2.

 

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Miejskiej.

 

 

§ 3.

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 

 

 

UZASADNIENIE

 

            Rada Miejska realizując wezwanie wojewody wielkopolskiego z dnia 2 lutego 2007 roku, uchwałą VII/44/07 na VII sesji dnia 15 lutego 2007 r. stwierdziła wygaśnięcie mandatu Burmistrza Gminy Mosina.

Trybunał Konstytucyjny rozpoznając wniosek Grupy posłów na Sejm RP dotyczący terminu składania oświadczeń majątkowych (sygnatura K 8/07) orzekł, że art. 26 ust. 1 pkt 1 a ustawy z dnia 20 czerwca 2002 r. o bezpośrednim wyborze wójta, burmistrza i prezydenta miasta, jest niezgodny z art. 31 ust. 3 Konstytucji i z art. 2 Konstytucji.

Wobec powyższego uchwała Rady Miejskiej, jako podjęta na podstawie niekonstytucyjnych przepisów prawa, winna zostać wycofana z obrotu prawnego poprzez jej uchylenie.