III Sesja Rady Miejskiej w Mosinie - 14.12.2006

Uchwała nr III/23/06 w sprawie upoważnienia Przewodniczącego Rady Miejskiej w Mosinie do dokonywania czynności w sprawach z zakresu prawa pracy wobec Burmistrza Gminy Mosina.

UCHWAŁA NR III/23/06     

RADY MIEJSKIEJ W MOSINIE

z dnia 14 grudnia 2006 r.

 

w sprawie upoważnienia Przewodniczącego Rady Miejskiej w Mosinie do dokonywania czynności w sprawach z zakresu prawa pracy wobec Burmistrza Gminy Mosina.

 

 

            Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) i art. 4 pkt 1 ustawy z dnia 22 marca 1990 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1593 z późn. zm.) Rada Miejska w Mosinie uchwala, co następuje:

 

 

§ 1.

 

1.   Upoważnia się Przewodniczącego Rady Miejskiej w Mosinie do dokonywania wobec Burmistrza Gminy Mosina czynności w sprawach z zakresu prawa pracy, z zastrzeżeniem ust. 2.

2.   Upoważnienie, o którym mowa w ust. 1, nie obejmuje prawa do ustalania lub zmiany wynagrodzenia Burmistrza Gminy Mosina, jak również jego składników, ani przyznawania innych świadczeń pieniężnych ze stosunku pracy, w tym zwrotu kosztów za korzystanie z samochodu niebędącego własnością pracodawcy dla celów służbowych.

 

 

§ 2.

 

Czynności określone w niniejszej uchwale Przewodniczący Rady Miejskiej wykonuje także po upływie kadencji Rady Miejskiej w Mosinie – do czasu wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej następnej kadencji.

 

 

§ 3.

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Uchwała nr III/22/06 w sprawie określenia stawki zwrotu kosztów przejazdu radnego w podróży służbowej pojazdem samochodowym niebędącym własnością Gminy Mosina.

UCHWAŁA NR III/22/06

RADY MIEJSKIEJ W MOSINIE

z dnia 14 grudnia 2006 r.

 

w sprawie określenia stawki zwrotu kosztów przejazdu radnego w podróży służbowej pojazdem samochodowym niebędącym własnością Gminy Mosina.

 

 

Na podstawie art. 25 ust. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz § 2 ust. 2 i § 5 ust. 3 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2000 r. w sprawie sposobu ustalania należności z tytułu zwrotu kosztów podróży służbowych radnych gminy (Dz. U. Nr 66, poz. 800 z późn. zm.) Rada Miejska w Mosinie uchwala, co następuje:

 

 

§ 1.

 

1.     Zwrot kosztów przejazdu radnego w podróży służbowej pojazdem samochodowym, nie będącym własnością Gminy Mosina, następuje według stawki za jeden kilometr przebiegu:

a)      dla samochodu osobowego o pojemności skokowej silnika do 900 cm³ - 0,4894 zł,

b)     dla samochodu osobowego o pojemności skokowej silnika powyżej 900 cm³ - 0,7846 zł.

2.     Stawka za jeden kilometr przebiegu, określona w ust. 1, będzie ulegała zmianie zgodnie z § 2 pkt 1 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 25 marca 2002 r. w sprawie warunków ustalania oraz sposobu dokonywania zwrotu kosztów używania do celów służbowych samochodów osobowych, motocykli i motorowerów niebędących własnością pracodawcy (Dz. U. Nr 27, poz. 271, z 2004 r. Nr 237, poz. 2376).

 

 

§ 2.

 

Czynności w zakresie polecenia wyjazdu służbowego dla Przewodniczącego Rady Miejskiej wykonuje Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej Barbara Czaińska.

 

 

§ 3.

 

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady i odpowiednio Wiceprzewodniczącej Rady.

 

 

§ 4.

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Uchwała nr III/21/06 w sprawie diet przysługujących radnym Rady Miejskiej w Mosinie.

 

UCHWAŁA NR III/21/06

RADY MIEJSKIEJ W MOSINIE

z dnia 14 grudnia 2006 r.

 

w sprawie diet przysługujących radnym Rady Miejskiej w Mosinie.

 

 

Na podstawie art. 25 ust. 4 i ust. 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) Rada Miejska w Mosinie uchwala, co następuje:

 

 

§ 1.

 

Ustala się diety miesięczne w oparciu o kwotę bazową określoną w ustawie budżetowej dla osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe:

           1) za sprawowanie mandatu radnego                                                 -   61%

           2) za kierowanie pracami Rady Miejskiej:

               a) Przewodniczący Rady                                                              -   50%

               b) Wiceprzewodniczący Rady                                                       -   25%

           3) za kierowanie pracami komisji stałych Rady Miejskiej:

               a) przewodniczący komisji                                                            -     9%

               b) zastępca przewodniczącego komisji                                            -     6%

 

 

§ 2.

 

Dla członków komisji doraźnych powołanych przez Radę Miejską dieta wynosi 6% za obecność na posiedzeniu, a w przypadku prowadzącego posiedzenie – 9%.

 

 

§ 3.

 

Za każdą nieobecność na sesji Rady Miejskiej lub posiedzeniu komisji stałej, dieta miesięczna, wskazana w pkt 1 w § 1 niniejszej uchwały, ulega potrąceniu o 10%, z wyjątkiem oddelegowania przez Przewodniczącego Rady Miejskiej do innych czynności związanych z wykonywaniem mandatu radnego lub pisemnego wniosku radnego w przypadkach losowych związanych z chorobą lub nieplanowanym wyjazdem służbowym. Przedmiotowy wniosek radny kieruje do Przewodniczącego Rady Miejskiej, a Przewodniczący Rady – swój wniosek – do Wiceprzewodniczącej Rady Barbary Czaińskiej.

 

 

§ 4.

 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

 

 

§ 5.

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia 27 listopada 2006 r.


Uchwała nr III/20/06 w sprawie powołania komisji stałyvh Rady Miejskiej w Mosinie.

UCHWAŁA NR III/20/06

RADY MIEJSKIEJ W MOSINIE

z dnia 14 grudnia 2006 r.

 

w sprawie powołania komisji stałych Rady Miejskiej w Mosinie.

 

 

Na podstawie art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym      (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz § 14 ust. 1 Statutu Gminy Mosina, stanowiącego załącznik do uchwały nr XV/131/03 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 23 października  2003 r. w sprawie Statutu Gminy Mosina (Dz. Urz. Woj. Wlkp. Nr 189, poz. 3523), zmienionego uchwałą nr XX/166/04 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 29 stycznia 2004 r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Mosina (Dz. Urz. Woj. Wlkp. Nr 21, poz. 617), zmienionego uchwałą nr XXXVI/310/05 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 27 stycznia 2005 r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Mosina (Dz. Urz. Woj. Wlkp. Nr 24, poz. 621), zmienionego uchwałą nr XLIX/379/05 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 30 listopada 2005 r. w sprawie Statutu Gminy Mosina (Dz. Urz. Woj. Wlkp. Nr 179, poz. 4895) Rada Miejska w Mosinie uchwala, co następuje:

 

 

§ 1.

 

Powołuje się komisje stałe Rady Miejskiej w Mosinie w składzie określonym w załączniku  do niniejszej uchwały.

 

 

§ 2.

 

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Miejskiej.

 

 

§ 3.

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 

 Załącznik do uchwały nr III/20/06 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 14 grudnia 2006 r.

 

 

I.         Komisja Budżetu i Finansów

1.         Dymalski Leszek

2.         Falbierski Jerzy

3.         Klemens Marek

4.         Krause Maria

5.         Mania Wiesława

6.         Marciniak Jan

7.         Przybył Paweł

8.         Szczygieł-Nowak Krystyna

9.         Twardowska Małgorzata

10.     Wiązek Waldemar

11.     Żak Tomasz

 

II.      Komisja Ochrony Środowiska i Rolnictwa 

1.         Falbierski Jerzy

2.         Kleiber Kordian

3.         Kunaj Marian

4.         Mikołajczak Stanisław

5.         Rybicki Ryszard

6.         Twardowska Małgorzata

7.         Waligórski Waldemar

8.         Wiązek Waldemar

 

III.   Komisja Edukacji, Kultury i Sportu

1.         Białas Danuta

2.         Czaińska Barbara

3.         Mania Wiesława

4.         Marciniak Jan

5.         Przybył Paweł

6.         Szeszuła Jacek

7.         Żak Tomasz

 

IV.    Komisja Ochrony Zdrowia i Pomocy Społecznej

1.         Czaińska Barbara

2.         Jabłoński Marian

3.         Karliński Antoni

4.         Mikołajczak Stanisław

5.         Szczygieł-Nowak Krystyna

 

V.       Komisja Inwestycji, Mienia Komunalnego i Ładu Przestrzennego

1.         Dymalski Leszek

2.         Karliński Antoni

3.         Kleiber Kordian

4.         Klemens Marek

5.         Krause Maria

6.         Kunaj Marian

7.         Marciniak Jan

8.         Mikołajczak Stanisław

9.         Rybicki Ryszard

10.     Waligórski Waldemar

11.     Wiązek Waldemar

12.     Żak Tomasz

 

VI.    Komisja Porządku Publicznego i Bezpieczeństwa

1.         Dymalski Leszek

2.         Falbierski Jerzy

3.         Jabłoński Marian

4.         Karliński Antoni

5.         Kleiber Kordian

6.         Kunaj Marian

7.         Rybicki Ryszard

 

VII. Komisja Promocji Gminy i Współpracy Samorządowej

1.         Białas Danuta

2.         Czaińska Barbara

3.         Mania Wiesława

4.         Przybył Paweł

5.         Szeszuła Jacek

6.         Twardowska Małgorzata

7.         Waligórski Waldemar

 


Uchwała nr III/19/06 w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Mosinie.

UCHWAŁA NR III/19/06

RADY MIEJSKIEJ W MOSINIE

z dnia 14 grudnia 2006 r.

 

w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Mosinie.

 

 

Na podstawie art. 18a ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz § 80 ust. 3 Statutu Gminy Mosina stanowiącego załącznik do uchwały nr XV/131/03 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 23 października  2003 r. w sprawie Statutu Gminy Mosina (Dz. Urz. Woj. Wlkp. Nr 189, poz. 3523), zmienionego uchwałą nr XX/166/04 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 29 stycznia 2004 r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Mosina (Dz. Urz. Woj. Wlkp. Nr 21, poz. 617), zmienionego uchwałą nr XXXVI/310/05 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 27 stycznia 2005 r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Mosina (Dz. Urz. Woj. Wlkp. Nr 24, poz. 621), zmienionego uchwałą nr XLIX/379/05 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 30 listopada 2005 r. w sprawie Statutu Gminy Mosina (Dz. Urz. Woj. Wlkp. Nr 179, poz. 4895) Rada Miejska w Mosinie uchwala, co następuje:

 

 

§ 1.

 

1.   Dokonuje się wyboru Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej w osobie Mariana Jabłońskiego.

2.   Protokół z przeprowadzonego głosowania tajnego w powyższej sprawie wraz z kartami do głosowania stanowi załącznik niniejszej uchwały.

             

 

§ 2.

 

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Miejskiej.

 

 

§ 3.

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Załącznik do uchwały nr III/19/06.pdf


Uchwała nr III/18/06 w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Mosinie.

UCHWAŁA NR III/18/06

RADY MIEJSKIEJ W MOSINIE

z dnia 14 grudnia 2006 r.

 

w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Mosinie.

 

 

Na podstawie art. 18a ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym      (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz § 14 ust. 1 oraz § 80 ust. 1 i ust. 2 Statutu Gminy Mosina stanowiącego załącznik do uchwały nr XV/131/03 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 23 października  2003 r. w sprawie Statutu Gminy Mosina (Dz. Urz. Woj. Wlkp. Nr 189, poz. 3523), zmienionego uchwałą nr XX/166/04 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 29 stycznia 2004 r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Mosina (Dz. Urz. Woj. Wlkp. Nr 21, poz. 617), zmienionego uchwałą nr XXXVI/310/05 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 27 stycznia 2005 r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Mosina (Dz. Urz. Woj. Wlkp. Nr 24, poz. 621), zmienionego uchwałą nr XLIX/379/05 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 30 listopada 2005 r. w sprawie Statutu Gminy Mosina (Dz. Urz. Woj. Wlkp. Nr 179, poz. 4895) Rada Miejska w Mosinie uchwala, co następuje:

 

 

§ 1.

 

Powołuje się Komisję Rewizyjną w następującym składzie:

1)      Białas Danuta,

2)      Jabłoński Marian,

3)      Klemens Marek,

4)      Krause Maria,

5)      Szczygieł-Nowak Krystyna.

 

 

§ 2.

 

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Miejskiej.

 

 

§ 3.

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Uchwała nr III/17/06 dotycząca wniesienia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Wielkopolskiego orzekające nieważność uchwały nr LXVI

UCHWAŁA NR III/17/06

RADY MIEJSKIEJ W MOSINIE

z dnia 14 grudnia 2006 r.

 

w sprawie wniesienia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Wielkopolskiego z dnia 14 listopada 2006 r. nr NK.I-10.0911-495/06 orzekające nieważność uchwały nr LXVI/493/06 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 19 października 2006 r. w sprawie Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu zlokalizowanego pomiędzy ulicami Stęszewską, Zamoyskiego, Piaskową, Wiejską oraz granicą Wielkopolskiego Parku Narodowego w miejscowości Krosinko.

 

 

            Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 98 ust. 1, ust. 3 i 3a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) Rada Miejska w Mosinie uchwala, co następuje:

 

 

§ 1.

 

Wnosi się skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Wielkopolskiego z dnia 14 listopada 2006 r. nr NK.I-10.0911-495/06 orzekające nieważność uchwały nr LXVI/493/06 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 19 października 2006 r. w sprawie Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu zlokalizowanego pomiędzy ulicami Stęszewską, Zamoyskiego, Piaskową, Wiejską oraz granicą Wielkopolskiego Parku Narodowego w miejscowości Krosinko z powodu niezgodności z prawem.

 

 

§ 2.

 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Mosina.

 

 

§ 3.

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


 

 

UZASADNIENIE

 

                Dnia 19 października 2006 r. Rada Miejska w Mosinie podjęła uchwałę nr LXVI/493/06 w sprawie Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu zlokalizowanego pomiędzy ulicami Stęszewską, Zamoyskiego, Piaskową, Wiejską oraz granicą Wielkopolskiego Parku Narodowego w miejscowości Krosinko. Zgodnie z art. 20 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.) oraz art. 90 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) wyżej wymieniona uchwała przekazana została Wojewodzie Wielkopolskiemu wraz z dokumentacją prac planistycznych celem oceny jej zgodności z przepisami prawnymi. Wojewoda Wielkopolski rozstrzygnięciem nadzorczym nr NK.I-10.0911-495/06 z dnia 14 listopada 2006 r., które wpłynęło do Urzędu Miejskiego w Mosinie w dniu 17 listopada 2006 r., orzekł o nieważności uchwały nr LXVI/493/06 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 19 października 2006 r. w sprawie Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu zlokalizowanego pomiędzy ulicami Stęszewską, Zamoyskiego, Piaskową, Wiejską oraz granicą Wielkopolskiego Parku Narodowego w miejscowości Krosinko – ze względu na istotne naruszenie prawa. Rada Miejska w Mosinie nie podziela stanowiska Wojewody Wielkopolskiego, które legło u podstaw jego rozstrzygnięcia nadzorczego. Stąd też konieczne jest wniesienie, na podstawie art. 98 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn.zm.) oraz art. 52 § 1 i art. 54 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.), skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu. W myśl art. 98 ust. 3 wyżej wymienionej ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym: podstawą do wniesienia skargi jest uchwała lub zarządzenie organu, który podjął uchwałę lub zarządzenie albo którego dotyczy rozstrzygnięcie nadzorcze. Jak zostało to wskazane powyżej, Wojewoda Wielkopolski zarządzeniem nadzorczym orzekł nieważność uchwały Rady Miejskiej w Mosinie.
W związku z powyższym podstawą do wniesienia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Wielkopolskiego z dnia 14 listopada 2006 r. nr NK.I-10.0911-495/06, jest niniejsza uchwała Rady Miejskiej w Mosinie.


Uchwała nr III/16/06 w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli i niepublicznych szkół o uprawnieniach szkół publicznych prowadzonych na terenie

UCHWAŁA NR III/16/06

RADY MIEJSKIEJ W MOSINIE

z dnia 14 grudnia 2006 r.

                                                                                                                     

w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych  przedszkoli i niepublicznych szkół o uprawnieniach szkół publicznych prowadzonych na terenie Gminy Mosina.

 

 

Na podstawie art. 90 ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) oraz art. 7 ust. 1 pkt 8, art. 18 ust. 2 pkt 15     i art.40 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) Rada Miejska w Mosinie uchwala, co następuje:

 

 

§ 1.

 

Ustala się tryb udzielania i rozliczania dotacji przekazywanych z budżetu Gminy Mosina dla:

  1. niepublicznych przedszkoli,
  2. niepublicznych szkół podstawowych o uprawnieniach szkół publicznych oraz niepublicznych gimnazjów o uprawnieniach szkół publicznych.

 

 

§ 2.

 

Niepubliczne przedszkole, o którym mowa w § 1 pkt 1, otrzymuje z budżetu Gminy Mosina dotację ustalaną według następujących zasad:

1.     kwota dotacji na każdego ucznia przysługiwać będzie w wysokości 75%ustalonych w budżecie Gminy Mosina wydatków bieżących ponoszonych w przedszkolach publicznych w przeliczeniu na jednego ucznia.

2.     na ucznia niepełnosprawnego kwota dotacji odpowiadać będzie 100% kwoty przewidzianej na niepełnosprawnego ucznia przedszkola w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez Gminę Mosina.

 

 

§ 3.

 

Niepubliczne szkoły, o których mowa w § 1 pkt 2, otrzymują dotację z budżetu Gminy Mosina na każdego ucznia w wysokości przewidzianej na jednego ucznia danego typu i rodzaju szkoły w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez Gminę Mosina.

 

 

§ 4.

 

Przyjmuje się następujące ustalenia ramowe wiążące w zakresie trybu udzielania i rozliczania dotacji z § 1:

1.     Dotacji udziela się pod warunkiem, że w terminie nie później niż do 30 września roku poprzedzającego rok otrzymywania dotacji, podmiot prowadzący przedszkole lub szkołę przedłoży do Urzędu Miejskiego w Mosinie wniosek zawierający informację o planowanej liczbie uczniów.

2.      Wniosek, o którym mowa w pkt 1, powinien zawierać:

a)      datę i numer  zaświadczenia o wpisie do ewidencji;

b)      datę i numer decyzji nadającej uprawnienia szkoły publicznej;

c)      określenie planowanej liczby uczniów uczęszczających do placówki;

d)     wskazanie nazwy banku i numeru rachunku bankowego, na który ma być przekazywana dotacja;

e)     podstawą do naliczenia dotacji jest liczba uczniów wykazana przez organy prowadzące przedszkola i szkoły w sprawozdaniach przesyłanych do GUS. Kopia sprawozdania winna być dołączona do wniosku.

3.     Dotacja wypłacana będzie w dwunastu miesięcznych ratach, przekazywanych do ostatniego dnia każdego miesiąca.

4.     Dotację przekazuje się zaliczkowo na wniosek organu prowadzącego przedszkole, szkołę. Wniosek winien być złożony co miesiąc do dnia 15 każdego miesiąca. Podmiot dotowany będzie przedkładał Urzędowi Miejskiemu w Mosinie informację miesięczną o liczbie uczniów w danym miesiącu, wraz z oświadczeniem o aktualności uprawnienia do otrzymywania dotacji – na druku stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

5.     Brak informacji z pkt 4, bądź informacja o ustaniu prawa do dotacji, stanowi podstawę do wstrzymania wypłaty kolejnych rat dotacji. Złożenie zaległej informacji sprawozdawczej jest podstawą do przekazania zaległych rat dotacji na rzecz uprawnionej szkoły lub przedszkola.

6.     Dotacja za miesiące wakacyjne – lipiec i sierpień – liczona będzie w oparciu o średnią ilość uczniów z całego roku szkolnego.

7.     Łączna kwota dotacji nie może być większa od kwoty wynikającej z liczby uczniów wykazanej w danym roku w sprawozdaniach GUS.

8.     Ostatecznego rozliczenia udzielanych dotacji za okres roczny Urząd Miejski w Mosinie dokonuje w oparciu o dane z informacji z pkt 4 w terminie do 31 stycznia roku następnego.

9.     W ramach rozliczenia z pkt 7, w terminie do 31 marca, podmiotowi uprawnionemu przekazuje się wyrównanie kwoty należnej za rok poprzedni.

10. W przypadku likwidacji szkoły lub przedszkola z § 1 i występującej nadpłaty dotacji, podmiot prowadzący szkołę lub przedszkole zobowiązany jest w terminie do 31 marca do zwrotu kwoty dotacji nadpłaconej za rok poprzedni.

11.  Dotacja będzie udzielana od dnia podjęcia działalności przedszkola, szkoły.

 

 

§ 5.

 

Traci moc uchwała nr LII/429/02 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 24 stycznia 2002 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół o uprawnieniach szkół publicznych.

 

 

§ 6.

 

Wykonanie uchwały powierza się  Burmistrzowi Gminy Mosina.

 

 

§ 7.

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 

UZASADNIENIE

 

            Ustawa o systemie oświaty nakłada na gminę obowiązek udzielania dotacji dla niepublicznych przedszkoli i szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych. Jednocześnie organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego ustala tryb udzielania i rozliczania dotacji, uwzględniając w szczególności podstawę obliczania dotacji i zakres danych, które powinny być zawarte we wniosku o udzielenie dotacji.

Wobec powyższego podjęcie niniejszej uchwały jest w pełni uzasadnione.

 

 

 

 

Załącznik do uchwały nr III/16/06 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 14 grudnia 2006 r.

 

 

 

Wniosek o udzielenie dotacji dla niepublicznego przedszkola, szkoły niepublicznej.

 

 

Nazwa i adres przedszkola, szkoły

 

 

Typ i rodzaj przedszkola, szkoły

 

1.      Informacja o liczbie dzieci (uczniów).

 

 

 

Lp.

 

 

ROK

 

 

MIESIĄC 

Liczba dzieci         (uczniów)
na ostatni dzień miesiąca poprzedzającego składanie wniosku

Liczba dzieci  (uczniów)      w miesiącu,    w którym składany jest formularz

Liczba dzieci           (uczniów)

w miesiącu następnym

Liczba dzieci (uczniów) wykazana    w sprawozdaniu GUS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Świadom odpowiedzialności za podawanie nieprawdy z Kodeksu Karnego, poświadczam aktualność prawa przedszkola, szkoły do otrzymywania dotacji i aktualność związanych z tym danych z przedłożonego w dniu ......................... wniosku o udzielenie dotacji.

 

 

 

 

Nazwisko i imię                                                    Nazwisko i imię

     sporządzającego zestawienie                                  kierownika przedszkola, szkoły

 

 

 

Pieczątka i podpis – data                                        Pieczątka i podpis – data


Uchwała nr III/15/06 w sprawie wydatków budżetowych, których niezrealizowane planowane kwoty nie wygasają z upływem roku budżetowego 2006 (Kolegium RIO w Poznaniu uchwałą Nr 1/19/2007 z dnia

UCHWAŁA NR III/15/06

RADY MIEJSKIEJ W MOSINIE

z dnia 14 grudnia 2006 r.

 

w sprawie wydatków budżetowych, których niezrealizowane planowane kwoty nie wygasają z upływem roku budżetowego 2006.

 

 

               Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 191 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) Rada Miejska w Mosinie uchwala, co następuje:

 

 

§ 1.

 

Ustala się wykaz wydatków zamieszczonych w budżecie Gminy na rok 2006, których niezrealizowane planowane kwoty nie wygasają z upływem roku budżetowego 2006:

1)      Wydatki przeznaczone na wykonanie instalacji wentylacji i klimatyzacji oraz wody lodowej w sali widowiskowo-konferencyjnej w budynku Mosińskiego Ośrodka Kultury:

-      Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdział 92109 Domy i Ośrodki Kultury, świetlice i kluby, § 6220 dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 132.430,62 zł.

 

 

§ 2.

 

Ustala się nieprzekraczalny termin wydatkowania kwoty wymienionej w § 1 na dzień 31 grudnia 2007 roku.

 

 

§ 3.

 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Mosina.

 

 

§ 4.

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 


UZASADNIENIE

 

               Zgodnie z przepisem art. 191 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) podjęcie uchwały o wydatkach, których planowane niezrealizowane kwoty nie wygasają z upływem roku budżetowego, należy do wyłącznej właściwości rady gminy.

Na realizację zadania wymienionego w § 1, wydatkowano środki finansowe związane z przygotowaniem drugiego przetargu, którego termin został wyznaczony na dzień 15 grudnia 2006 r. Pierwszy przetarg nie został rozstrzygnięty z uwagi na  brak wykonawców. Inwestycja nie zostanie w całości wykonana w bieżącym roku budżetowym i tym samym podjęcie przedmiotowej uchwały jest w pełni uzasadnione.


Uchwała nr III/14/06 w sprawie stawki dotacji przedmiotowej na realizację zadań prowadzonych w formie gospodarki pozabudżetowej w roku 2007.

UCHWAŁA NR III/14/06

RADY MIEJSKIEJ W MOSINIE

z dnia 14 grudnia 2006 r.

 

  w sprawie stawki dotacji przedmiotowej na realizację zadań prowadzonych w formie gospodarki pozabudżetowej w roku 2007.

 

 

              Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 174 ust. 1 i ust. 4 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) Rada Miejska w Mosinie uchwala, co następuje:

 

 

§ 1.

 

Ustala się stawkę dotacji na rok 2007 dla Zakładu Usług Komunalnych w Mosinie na utrzymanie gminnych zasobów mieszkaniowych w kwocie 3,18 zł, tj. według stawki jednostkowej skalkulowanej w przeliczeniu na utrzymanie 1 m² powierzchni użytkowej budynków komunalnych.

 

 

§ 2.

 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

 

 

§ 3.

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 

UZASADNIENIE

 

               Do organu stanowiącego jednostki samorządu terytorialnego należy ustalenie jednostkowych dotacji przedmiotowych dla zakładów budżetowych i gospodarstw pomocniczych.

Analiza kosztów utrzymania zasobów mieszkaniowych  i przeprowadzona kalkulacja stanowi podstawę do określenia stawki dotacji w wysokości 3,18 zł za 1m2 powierzchni użytkowej budynków komunalnych.


Uchwała nr III/13/06 w sprawie stawki dotacji przedmiotowej na realizację zadań prowadzonych w formie gospodarki pozabudżetowej w roku 2007.

UCHWAŁA NR III/13/06

RADY MIEJSKIEJ W MOSINIE

z dnia 14 grudnia 2006 r.

 

  w sprawie stawki dotacji przedmiotowej na realizację zadań prowadzonych w formie gospodarki pozabudżetowej w roku 2007.

 

 

              Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 174 ust. 1 i ust. 4 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) Rada Miejska w Mosinie uchwala, co następuje:

 

 

§ 1.

 

Ustala się stawkę dotacji na rok 2007 dla Zakładu Usług Komunalnych w Mosinie na prowadzenie lokalnego transportu zbiorowego w wysokości 2,52 zł za 1 km.               

 

 

§ 2.

 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

 

 

§ 3.

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 

  

UZASADNIENIE

 

              Do organu stanowiącego jednostki samorządu terytorialnego należy ustalenie jednostkowych dotacji przedmiotowych dla zakładów budżetowych i gospodarstw pomocniczych.

Analiza kosztów za 1 km skalkulowana została na kwotę 2,52 zł, co stanowi podstawę podjęcia przedmiotowej uchwały.


Uchwała nr III/12/06 w sprawie stawki dotacji przedmiotowej na realizację zadań prowadzonych w formie gospodarki pozabudżetowej w roku 2007.

UCHWAŁA NR III/12/06

RADY MIEJSKIEJ W MOSINIE

z dnia 14 grudnia 2006 r.

 

  w sprawie stawki dotacji przedmiotowej na realizację zadań prowadzonych w formie gospodarki pozabudżetowej w roku 2007.

 

 

              Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 174 ust. 1 i ust. 4 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) Rada Miejska w Mosinie uchwala, co następuje:

 

 

§ 1.

 

Ustala się stawkę dotacji na rok 2007 dla Zakładu Usług Komunalnych w Mosinie na prowadzenie transportu w zakresie dowozów szkolnych w wysokości 3,83 zł za 1 km.               

 

 

§ 2.

 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

 

 

§ 3.

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

  

UZASADNIENIE

 

        Do organu stanowiącego jednostki samorządu terytorialnego należy ustalenie jednostkowych dotacji przedmiotowych dla zakładów budżetowych i gospodarstw pomocniczych.  

Analiza kosztów za 1 km skalkulowana została na kwotę 3,83 zł, co stanowi podstawę podjęcia przedmiotowej uchwały.

 


Uchwała nr III/11/06 w sprawie obniżenia ceny skupu 1q żyta dla celów podatku rolnego na rok 2007.

UCHWAŁA NR III/11/06

RADY MIEJSKIEJ W MOSINIE

z dnia 14 grudnia 2006 r.

 

w sprawie obniżenia ceny skupu 1q żyta dla celów podatku rolnego na rok 2007.

 

 

               Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2006 r. Nr 136, poz. 969 z późn. zm.) Rada Miejska w Mosinie uchwala, co następuje:

 

 

§ 1.

 

Obniża się cenę skupu 1q żyta, ogłoszoną w Komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 17 października 2006 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2006 r. (M.P. Nr 74, poz. 745) z kwoty 35,52 zł do kwoty 31,97 zł, tj. o kwotę 3,55 zł.

 

 

§ 2.

 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi .

 

 

§ 3.

 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego i ma zastosowanie do poboru podatku w roku 2007.

 

 

 

 

UZASADNIENIE

 

               Uwzględniając lokalne warunki w rolnictwie uznano, że zasadne będzie zaproponowanie obniżenia ceny skupu 1q żyta, która stanowi podstawę liczenia podatku rolnego na rok 2007, w stosunku do ceny skupu 1q żyta za okres trzech pierwszych kwartałów 2006 roku, ogłoszonej w komunikacie Prezesa GUS z dnia 17 października 2006 r.

Projekt powyższej uchwały uzyskał pozytywną opinię Wielkopolskiej Izby Rolniczej w Poznaniu.


Uchwała nr III/10/06 w sprawie ustalenia stawek opłaty targowej na rok 2007.

UCHWAŁA NR III/10/06 

RADY MIEJSKIEJ W MOSINIE

 z dnia 14 grudnia 2006 r.

 

w sprawie ustalenia stawek opłaty targowej na rok 2007.

 

           

              Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art.19 pkt 1 lit. a,  w zw. z art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 121, poz. 844 z późn. zm.) Rada Miejska w Mosinie uchwala, co następuje:

 

 

§ 1.

 

Opłatę targową pobiera się dziennie od osób fizycznych i prawnych oraz jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej, dokonujących sprzedaży na targowiskach. 

 

 

§ 2.

 

Wysokość dziennej stawki opłaty targowej ustala się:

1)      od sprzedaży ze stanowiska na straganie krytym

15,00 zł

2)      od sprzedaży z własnego straganu przewoźnego

12,00 zł

3)      od sprzedaży z ręki i wózka ręcznego, pojemnika lub koszyka

2,00 zł

4)      od sprzedaży z samochodu osobowego lub wozu konnego

15,00 zł

5)      od sprzedaży z samochodu dostawczego lub ciągnika 

         rolniczego z przyczepą

 

21,00 zł

6)      od sprzedaży z samochodu ciężarowego

45,00 zł

 

 

§ 3.

 

1.      Poboru opłaty targowej  dokonuje się codziennie w drodze inkasa. Obowiązki inkasenta pełni Zakład Usług Komunalnych w Mosinie.

2.      Pokwitowanie opłaconej należności winno być na drukach z podaniem daty oraz kwoty opłaty.

 

 

§ 4.

 

Pobraną opłatę targową Zakład Usług Komunalnych w Mosinie wpłaca w terminie 4 dni w całości na konto Urzędu Miejskiego w Mosinie.

 

 

§ 5.

 

Wynagrodzenie za inkaso dla Zakładu Usług Komunalnych w Mosinie wynosi 5% pobranych kwot opłaty targowej.

 

 

§ 6.

 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

 

 

§ 7.

 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego i ma zastosowanie do poboru opłaty w roku 2007.

 

 

 

 

 

 UZASADNIENIE

 

              Ustawa o podatkach i opłatach lokalnych nakłada na rady gmin obowiązek określenia wysokości opłaty targowej z tytułu prowadzonego handlu na targowisku. Górna granica opłaty targowej określona została w obwieszczeniu Ministra Finansów z dnia 25 października 2006 r. i wynosi 618,33 zł dziennie.

Analizując temat stawek opłaty targowej oraz uwzględniając warunki lokalne, proponuje się zachować dotychczasowy podział, a wysokość opłat za poszczególne czynności podwyższyć o 10% w stosunku do stawek obowiązujących na terenie Gminy Mosina w roku 2006, z zaokrągleniem kwot do 1 zł.

 


Uchwała nr III/9/06 w sprawie ustalenia stawki podatku od posiadania psów na rok 2007.

UCHWAŁA NR III/9/06

RADY MIEJSKIEJ W MOSINIE

z dnia 14 grudnia 2006 r.

 

w sprawie ustalenia stawki podatku od posiadania psów na rok 2007.

 

 

                 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 14 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 121, poz. 844 z późn. zm.) Rada Miejska w Mosinie uchwala, co następuje:

 

 

§ 1.

 

Ustala się na rok 2007 stawkę podatku od posiadania psów w wysokości 7,00 zł rocznie od jednego psa.

 

 

§ 2.

 

Podatek jest płatny bez wezwania w drodze inkasa, w terminie do dnia 15 marca 2007 r.

 

 

§ 3.

 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

 

 

§ 4.

 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego i ma zastosowanie do poboru podatku w roku 2007.

 

 

 

 

 UZASADNIENIE

 

            Górne granice stawek kwotowych w podatkach i opłatach lokalnych ogłoszone zostały w obwieszczeniu Ministra Finansów z dnia 26 października 2006 r.  

Podatek od jednego psa w wysokości 7,00 zł, to konsekwencja polityki podatkowej, która zakłada wzrost podatków i opłat lokalnych na rok 2007 w stosunku do stawek obowiązujących w roku 2006.


Uchwała nr III/8/06 dotycząca wniesienia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Wielkopolskiego orzekające nieważność uchwały nr LXVI/492/06 Rady

UCHWAŁA NR III/8/06

RADY MIEJSKIEJ W MOSINIE

z dnia 14 grudnia 2006 r.

 

w sprawie wniesienia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Wielkopolskiego z dnia 24 listopada 2006 r. nr NK.I-10.0911-516/06 orzekające nieważność uchwały nr LXVI/492/06 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 19 października 2006 r. w sprawie Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i usług oświaty w Mosinie w rejonie ulic: Strzeleckiej i Krasickiego.

 

 

            Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 98 ust. 1, ust. 3 i 3a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) Rada Miejska w Mosinie uchwala, co następuje:

 

 

§ 1.

 

Wnosi się skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Wielkopolskiego z dnia 24 listopada 2006 r. nr NK.I-10.0911-516/06 orzekające nieważność uchwały nr LXVI/492/06 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 19 października 2006r. w sprawie Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i usług oświaty w Mosinie w rejonie ulic: Strzeleckiej i Krasickiego z powodu niezgodności z prawem.

 

 

§ 2.

 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Mosina.

 

 

§ 3.

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 


UZASADNIENIE

 

            Dnia 19 października 2006 r. Rada Miejska w Mosinie podjęła uchwałę nr LXVI/492/06 w sprawie Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i usług oświaty w Mosinie w rejonie ulic: Strzeleckiej i Krasickiego. Zgodnie z art. 20 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.) oraz art. 90 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) wyżej wymieniona uchwała przekazana została Wojewodzie Wielkopolskiemu wraz z dokumentacją prac planistycznych celem oceny jej zgodności z przepisami prawnymi. Wojewoda Wielkopolski rozstrzygnięciem nadzorczym nr NK.I-10.0911-516/06 z dnia 24 listopada 2006 r., które wpłynęło do Urzędu Miejskiego w Mosinie w dniu 29 listopada 2006 r., orzekł o nieważności uchwały nr LXVI/492/06 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 19 października 2006 r. w sprawie Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i usług oświaty w rejonie ulic: Strzeleckiej i Krasickiego – ze względu na istotne naruszenie prawa. Rada Miejska w Mosinie nie podziela stanowiska Wojewody Wielkopolskiego, które legło u podstaw jego rozstrzygnięcia nadzorczego. Stąd też konieczne jest wniesienie, na podstawie art. 98 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 52 § 1 i art. 54 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.), skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu. W myśl art. 98 ust. 3 wyżej wymienionej ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym: podstawą do wniesienia skargi jest uchwała lub zarządzenie organu, który podjął uchwałę lub zarządzenie albo którego dotyczy rozstrzygnięcie nadzorcze. Jak zostało to wskazane powyżej, Wojewoda Wielkopolski zarządzeniem nadzorczym orzekł nieważność uchwały Rady Miejskiej w Mosinie. W związku z powyższym podstawą do wniesienia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Wielkopolskiego z dnia 24 listopada 2006 r. nr NK.I-10.0911-516/06, jest niniejsza uchwała Rady Miejskiej w Mosinie.

 

 


Uchwała nr III/7/06 w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień na rok 2007 (Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu uchwałą Nr 26/1158/2006 z dnia 20.12.2006

UCHWAŁA NR III/7/06

RADY MIEJSKIEJ W MOSINIE

z dnia 14 grudnia 2006 r.

 

w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości oraz  zwolnień na rok 2007.

 

 

                 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 5 ust. 1 i art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 121, poz. 844  z późn. zm.) Rada Miejska w Mosinie uchwala, co następuje:

 

 

§ 1.

 

Określa się roczne stawki podatku od nieruchomości w następujących wysokościach:

1)          

od powierzchni użytkowej budynków lub ich części:

 

 

a)   mieszkalnych

   0,51 zł za 1 m²

 

b)   związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej
oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych
na prowadzenie działalności gospodarczej

 

 

16,01 zł za 1 m²

 

c)   zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym

 

 8,66 zł za 1 m²

 

d)   zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych

 

 3,75 zł za 1 m²

 

e)   pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego

 

 

5,64 zł za 1 m²

2)          

od powierzchni gruntów:

 

 

a)   związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej,
bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów

i budynków

 

 

 0,61 zł za 1 m²

 

b)   pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne
lub elektrowni wodnych

 

3,65  zł za 1 ha

 

c)   pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego

 

 

 0,14 zł za 1 m²

3)          

od budowli

2% ich wartości

 

 

§ 2.

 

Zwalnia się z podatku od nieruchomości:

1)   nieruchomości lub ich części zajęte przez jednostki  organizacyjne powołane do ochrony przeciwpożarowej, z wyjątkiem wykorzystywanych na prowadzenie działalności gospodarczej;

2)   nieruchomości lub ich części zajęte przez jednostki organizacyjne powołane do przestrzegania prawa i porządku publicznego, z wyjątkiem wykorzystywanych na prowadzenie działalności gospodarczej;

3)   nieruchomości lub ich części zajęte na potrzeby świetlic wiejskich na cele kulturalno-oświatowe, z wyjątkiem wykorzystywanych na prowadzenie działalności gospodarczej;

4)   nieruchomości lub ich części zajęte przez jednostki organizacyjne Gminy Mosina, z wyjątkiem wykorzystywanych na prowadzenie działalności gospodarczej.

 

 

§ 3.

 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

 

 

§ 4.

 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego i ma zastosowanie do poboru podatku w roku 2007.

 

 

 

 

 

 

UZASADNIENIE

 

                 Górne granice stawek kwotowych w podatkach i opłatach lokalnych ogłoszone zostały w obwieszczeniu Ministra Finansów z dnia 25 października 2006 r.  

Przyjęte założenia polityki budżetowej na rok 2007, zakładają wzrost podatków i opłat lokalnych o 10%. Założenie to uwzględnia lokalne warunki i zakłada obniżenie górnych granic stawek kwotowych. Zgodnie z treścią przepisu art. 5 ust. 1 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, rada gminy jest zobowiązana do określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości, z tym, że stawki nie mogą przekroczyć rocznie górnych granic stawek kwotowych, wskazanych w wymienionym wyżej obwieszczeniu.

Korzystając z uprawnień przepisu art. 7 ust. 3 cytowanej ustawy, wprowadza się zwolnienia przedmiotowe z podatku dla nieruchomości wymienione w § 2 uchwały.


Uchwała nr III/6/06 w sprawie obsadzenia mandatu radnego.

UCHWAŁA NR III/6/06

RADY MIEJSKIEJ W MOSINIE

z dnia 14 grudnia 2006 r.

 

w sprawie obsadzenia mandatu radnego.

 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 194 ust. 1 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. – Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz. U. z 2003 r. Nr 159, poz. 1547 z późn. zm.) Rada Miejska w Mosinie uchwala, co następuje:

 

 

§ 1.

 

W związku z § 1 uchwały nr II/5/06 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 4 grudnia 2006 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnej Zofii Springer, stwierdza się, iż Wiesława Mania wstępuje na miejsce radnej Rady Miejskiej w Mosinie z listy wyborczej nr 21, zarejestrowanej przez KW „Nowoczesna Rzeczpospolita Mosińska” w okręgu wyborczym nr I.

 

 

§ 2.

 

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.