XXXVII Sesja Rady Miejskiej w Mosinie - 24.02.2005

Uchwała nr XXXVII/326/05

Uchwała nr XXXVII/326/05
Rady Miejskiej w Mosinie
z dnia 24 lutego 2005 r.

w sprawie zmian w składzie komisji stałych Rady Miejskiej w Mosinie.

 

Na podstawie art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz § 14 ust. 1 Statutu Gminy Mosina, stanowiącego załącznik do uchwały nr XV/131/03 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 23 października 2003 r. w sprawie Statutu Gminy Mosina (Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2003 r. Nr 189, poz. 3523), zmienionego uchwałą nr XX/166/04 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 29 stycznia 2004 r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Mosina (Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2004 r. Nr 21, poz. 617) Rada Miejska w Mosinie uchwala, co następuje:

 

§ 1.

Ustala się następujący skład Komisji Budżetu i Finansów Rady Miejskiej w Mosinie:

 1. Barć Stanisław
 2. Falbierski Jerzy
 3. Klemens Marek
 4. Krause Maria
 5. Pniewski Przemysław
 6. Rogalka Jacek
 7. Sakwa-Jakubowska Krystyna
 8. Twardowska Małgorzata
 9. Żak Tomasz

   

 

§ 2.

 1. Załącznik do niniejszej uchwały przedstawia aktualny skład komisji stałych Rady Miejskiej w Mosinie.
 2. Traci moc obowiązującą załącznik do uchwały nr XXII/189/04 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 25 marca 2004 r. w sprawie zmian w składzie komisji stałych Rady Miejskiej w Mosinie.

 

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Miejskiej.

 

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Załącznik do uchwały nr XXXVII/326/05 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 24 lutego 2005 r.

 

I. Komisja Budżetu i Finansów

 1. Klemens Marek
 2. Barć Stanisław
 3. Falbierski Jerzy
 4. Krause Maria
 5. Pniewski Przemysław
 6. Rogalka Jacek
 7. Sakwa-Jakubowska Krystyna
 8. Twardowska Małgorzata
 9. Żak Tomasz

II. Komisja Ochrony Środowiska i Rolnictwa

 1. Twardowska Małgorzata
 2. Niemczewski Zygmunt
 3. Dymalski Leszek
 4. Falbierski Jerzy
 5. Rembowski Krzysztof
 6. Rybicki Ryszard
 7. Pniewski Przemysław

III. Komisja Edukacji, Kultury i Sportu

 1. Żak Tomasz
 2. Sobecki Marian
 3. Białas Danuta
 4. Czaińska Barbara
 5. Domagała Dorota
 6. Labrzycka-Jankiewicz Halina
 7. Wojciechowska Magdalena

IV. Komisja Inwestycji, Mienia Komunalnego i Ładu Przestrzennego

 1. Krause Maria
 2. Rembowski Krzysztof
 3. Karliński Antoni
 4. Klemens Marek
 5. Niemczewski Zygmunt
 6. Rybicki Ryszard
 7. Sakwa-Jakubowska Krystyna

V. Komisja Porządku Publicznego i Bezpieczeństwa

 1. Rybicki Ryszard
 2. Dymalski Leszek
 3. Bąkowski Jacek
 4. Karliński Antoni
 5. Niemczewski Zygmunt
 6. Pniewski Przemysław
 7. Sobecki Marian

VI. Komisja Promocji Gminy i Współpracy Samorządowej

 1. Rogalka Jacek
 2. Białas Danuta
 3. Bąkowski Jacek
 4. Falbierski Jerzy
 5. Labrzycka-Jankiewicz Halina

Uchwała nr XXXVII/325/05

Uchwała nr XXXVII/325/05
Rady Miejskiej w Mosinie
z dnia 24 lutego 2005 r.

w sprawie uchylenia uchwały w sprawie określenia ilościowego składu komisji stałych Rady Miejskiej w Mosinie.

 

Na podstawie art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) Rada Miejska w Mosinie uchwala, co następuje:

 

§ 1.

Uchyla się uchwałę nr II/8/02 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 28 listopada 2002 r. w sprawie określenia ilościowego składu komisji stałych Rady Miejskiej w Mosinie.

 

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Miejskiej.

 

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Uchwała nr XXXVII/324/05

Uchwała nr XXXVII/324/05
Rady Miejskiej w Mosinie
z dnia 24 lutego 2005 r.

w sprawie skargi Jacka Kałka na nienależyte wykonywanie zadań przez Burmistrza Gminy Mosina, naruszenie praworządności oraz interesów skarżącego.

 

Na podstawie art. 229 pkt 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.), art. 18a ust. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz § 84 Statutu Gminy Mosina, stanowiącego załącznik do uchwały nr XV/131/03 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 23 października 2003 r. w sprawie Statutu Gminy Mosina (Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2003 r. Nr 189, poz. 3523), zmienionego uchwałą nr XX/166/04 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 29 stycznia 2004 r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Mosina (Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2004 r. Nr 21, poz. 617), Rada Miejska w Mosinie uchwala, co następuje:

 

§ 1.

Przyjmuje się wyniki kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Mosinie zasadności skargi Jacka Kałka na nienależyte wykonywanie zadań przez Burmistrza Gminy Mosina, naruszenie praworządności oraz interesów skarżącego, zleconej Komisji Rewizyjnej uchwałą nr XXXI/256/04 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 30 września 2004 r., zmienionej uchwałą nr XXXIII/286/04 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 25 listopada 2004 r. oraz uchwałą nr XXXV/307/04 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 29 grudnia 2004 r. (kserokopia protokołu pokontrolnego stanowi załącznik do niniejszej uchwały).

 

§ 2.

Rada Miejska w Mosinie uznaje za zasadną skargę Jacka Kałka z dnia 21 września 2004 r. na nienależyte wykonywanie zadań przez Burmistrza Gminy Mosina, naruszenie praworządności oraz interesów skarżącego.

 

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Miejskiej.

 

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

  

UZASADNIENIE

Rada Miejska w Mosinie uchwałą nr XXXI/256/04 z dnia 30 września 2004 r. zleciła Komisji Rewizyjnej zbadanie zasadności skargi Jacka Kałka z dnia 21 września 2004 r. na nienależyte wykonywanie zadań przez Burmistrza Gminy Mosina, naruszenie praworządności oraz interesów skarżącego. Komisja Rewizyjna szczegółowo zapoznała się ze sprawą i podjęła wnioski, które zostały zawarte w protokole pokontrolnym.
Wobec powyższego podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione. 


Uchwała nr XXXVII/323/05

Uchwała nr XXXVII/323/05
Rady Miejskiej w Mosinie
z dnia 24 lutego 2005 r.

w sprawie ponownej skargi Jacka Kałka, Stanisława Baranioka,
Michała Czerwińskiego, Jerzego Falbierskiego i Jacka Raczyńskiego na opieszałość Burmistrza Gminy Mosina.

 

Na podstawie art. 229 pkt 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.), art. 18a ust. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz § 84 Statutu Gminy Mosina, stanowiącego załącznik do uchwały nr XV/131/03 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 23 października 2003 r. w sprawie Statutu Gminy Mosina (Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2003 r. Nr 189, poz. 3523), zmienionego uchwałą nr XX/166/04 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 29 stycznia 2004 r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Mosina (Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2004 r. Nr 21, poz. 617), Rada Miejska w Mosinie uchwala, co następuje:

 

§ 1.

Przyjmuje się wyniki kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Mosinie zasadności ponownej skargi Jacka Kałka, Stanisława Baranioka, Michała Czerwińskiego, Jerzego Falbierskiego i Jacka Raczyńskiego na opieszałość Burmistrza Gminy Mosina, zleconej Komisji Rewizyjnej uchwałą nr XXXI/254/04 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 30 września 2004 r., zmienionej uchwałą nr XXXIII/284/04 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 25 listopada 2004 r. oraz uchwałą nr XXXV/305/04 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 29 grudnia 2004 r. (kserokopia protokołu pokontrolnego stanowi załącznik do niniejszej uchwały).

 

§ 2.

Rada Miejska w Mosinie uznaje za niezasadną ponowną skargę Jacka Kałka, Stanisława Baranioka, Michała Czerwińskiego, Jerzego Falbierskiego i Jacka Raczyńskiego z dnia 27 sierpnia 2004 r. na opieszałość Burmistrza Gminy Mosina.

 

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Miejskiej.

 

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

UZASADNIENIE

Rada Miejska w Mosinie uchwałą nr XXXI/254/04 z dnia 30 września 2004 r. zleciła Komisji Rewizyjnej zbadanie zasadności ponownej skargi Jacka Kałka, Stanisława Baranioka, Michała Czerwińskiego, Jerzego Falbierskiego i Jacka Raczyńskiego z dnia 27 sierpnia 2004 r. na opieszałość Burmistrza Gminy Mosina. Komisja Rewizyjna szczegółowo zapoznała się ze sprawą i podjęła wnioski, które zostały zawarte w protokole pokontrolnym.
Wobec powyższego podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione. 


Uchwała nr XXXVII/322/05

Uchwała nr XXXVII/322/05
Rady Miejskiej w Mosinie
z dnia 24 lutego 2005 r.

w sprawie skargi Jacka Kałka na nienależyte wykonywanie zadań przez Burmistrza Gminy Mosina, naruszenie praworządności oraz interesów skarżącego.

 

Na podstawie art. 229 pkt 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.), art. 18a ust. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz § 84 Statutu Gminy Mosina, stanowiącego załącznik do uchwały nr XV/131/03 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 23 października 2003 r. w sprawie Statutu Gminy Mosina (Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2003 r. Nr 189, poz. 3523), zmienionego uchwałą nr XX/166/04 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 29 stycznia 2004 r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Mosina (Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2004 r. Nr 21, poz. 617), Rada Miejska w Mosinie uchwala, co następuje:

 

§ 1.

Przyjmuje się wyniki kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Mosinie zasadności skargi Jacka Kałka na nienależyte wykonywanie zadań przez Burmistrza Gminy Mosina, naruszenie praworządności oraz interesów skarżącego, zleconej Komisji Rewizyjnej uchwałą nr XXXI/255/04 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 30 września 2004 r., zmienionej uchwałą nr XXXIII/285/04 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 25 listopada 2004 r. oraz uchwałą nr XXXV/306/04 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 29 grudnia 2004 r. (kserokopia protokołu pokontrolnego stanowi załącznik do niniejszej uchwały).

 

§ 2.

Rada Miejska w Mosinie uznaje za niezasadną skargę Jacka Kałka z dnia 23 sierpnia 2004 r. na nienależyte wykonywanie zadań przez Burmistrza Gminy Mosina, naruszenie praworządności oraz interesów skarżącego.

 

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Miejskiej.

 

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

UZASADNIENIE

Rada Miejska w Mosinie uchwałą nr XXXI/255/04 z dnia 30 września 2004 r. zleciła Komisji Rewizyjnej zbadanie zasadności skargi Jacka Kałka z dnia 23 sierpnia 2004 r. na nienależyte wykonywanie zadań przez Burmistrza Gminy Mosina, naruszenie praworządności oraz interesów skarżącego. Komisja Rewizyjna szczegółowo zapoznała się ze sprawą i podjęła wnioski, które zostały zawarte w protokole pokontrolnym.
Wobec powyższego podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione.


Uchwała nr XXXVII/321/05

Uchwała nr XXXVII/321/05
Rady Miejskiej w Mosinie
z dnia 24 lutego 2005 r.

w sprawie przeprowadzenia na wniosek Jacka Kałka, Stanisława Baranioka,
Michała Czerwińskiego, Jerzego Falbierskiego i Jacka Raczyńskiego
kontroli prawidłowości działań Burmistrza Gminy Mosina.

 

Na podstawie art. 229 pkt 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.), art. 18a ust. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz § 84 Statutu Gminy Mosina, stanowiącego załącznik do uchwały nr XV/131/03 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 23 października 2003 r. w sprawie Statutu Gminy Mosina (Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2003 r. Nr 189, poz. 3523), zmienionego uchwałą nr XX/166/04 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 29 stycznia 2004 r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Mosina (Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2004 r. Nr 21, poz. 617), Rada Miejska w Mosinie uchwala, co następuje:

 

§ 1.

Przyjmuje się wyniki, przeprowadzonej na wniosek Jacka Kałka, Stanisława Baranioka, Michała Czerwińskiego, Jerzego Falbierskiego i Jacka Raczyńskiego, kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Mosinie prawidłowości działań Burmistrza Gminy Mosina, zleconej Komisji Rewizyjnej uchwałą nr XXXI/253/04 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 30 września 2004 r., zmienionej uchwałą nr XXXIII/283/04 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 25 listopada 2004 r. oraz uchwałą nr XXXV/304/04 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 29 grudnia 2004 r. (kserokopia protokołu pokontrolnego stanowi załącznik do niniejszej uchwały).

 

§ 2.

Rada Miejska w Mosinie uznaje za prawidłowe działania Burmistrza Gminy Mosina skontrolowane przez Komisję Rewizyjną na wniosek Jacka Kałka, Stanisława Baranioka, Michała Czerwińskiego, Jerzego Falbierskiego i Jacka Raczyńskiego z dnia 16 sierpnia 2004 r.

 

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Miejskiej.

 

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

UZASADNIENIE

Rada Miejska w Mosinie uchwałą nr XXXI/253/04 z dnia 30 września 2004 r. zleciła Komisji Rewizyjnej przeprowadzenie, na wniosek Jacka Kałka, Stanisława Baranioka, Michała Czerwińskiego, Jerzego Falbierskiego i Jacka Raczyńskiego z dnia 16 sierpnia 2004 r., kontroli prawidłowości działań Burmistrza Gminy Mosina. Komisja Rewizyjna szczegółowo zapoznała się ze sprawą i podjęła wnioski, które zostały zawarte w protokole pokontrolnym.
Wobec powyższego podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione.


Uchwała nr XXXVII/320/05

Uchwała nr XXXVII/320/05
Rady Miejskiej w Mosinie
z dnia 24 lutego 2005 r.

w sprawie skargi Jacka Kałka na nienależyte wykonywanie zadań przez Burmistrza Gminy Mosina oraz naruszenie interesu skarżącego.

 

Na podstawie art. 229 pkt 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.), art. 18a ust. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz § 84 Statutu Gminy Mosina, stanowiącego załącznik do uchwały nr XV/131/03 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 23 października 2003 r. w sprawie Statutu Gminy Mosina (Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2003 r. Nr 189, poz. 3523), zmienionego uchwałą nr XX/166/04 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 29 stycznia 2004 r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Mosina (Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2004 r. Nr 21, poz. 617), Rada Miejska w Mosinie uchwala, co następuje:

 

§ 1.

Przyjmuje się wyniki kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Mosinie zasadności skargi Jacka Kałka na nienależyte wykonywanie zadań przez Burmistrza Gminy Mosina oraz naruszenie interesu skarżącego, zleconej Komisji Rewizyjnej uchwałą nr XXXI/257/04 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 30 września 2004 r., zmienionej uchwałą nr XXXIII/282/04 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 25 listopada 2004 r. oraz uchwałą nr XXXV/303/04 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 29 grudnia 2004 r. (kserokopia protokołu pokontrolnego stanowi załącznik do niniejszej uchwały).

 

§ 2.

Rada Miejska w Mosinie uznaje za niezasadną skargę Jacka Kałka z dnia 4 sierpnia 2004 r. na nienależyte wykonywanie zadań przez Burmistrza Gminy Mosina oraz naruszenie interesu skarżącego.

 

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Miejskiej.

 

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

UZASADNIENIE

Rada Miejska w Mosinie uchwałą nr XXXI/257/04 z dnia 30 września 2004 r. zleciła Komisji Rewizyjnej zbadanie zasadności skargi Jacka Kałka z dnia 4 sierpnia 2004 r. na nienależyte wykonywanie zadań przez Burmistrza Gminy Mosina oraz naruszenie interesu skarżącego. Komisja Rewizyjna szczegółowo zapoznała się ze sprawą i podjęła wnioski, które zostały zawarte w protokole pokontrolnym.
Wobec powyższego podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione.


Uchwała nr XXXVII/319/05

Uchwała nr XXXVII/319/05
Rady Miejskiej w Mosinie
z dnia 24 lutego 2005 r.

w sprawie zwolnienia z obowiązku zbycia w drodze przetargu.

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 13 ust. 1 i art. 37 ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 z późn. zm.) Rada Miejska w Mosinie uchwala, co następuje:

 

§ 1.

Zwalnia się z obowiązku zbycia w drodze przetargu działkę gruntu przeznaczoną pod realizację urządzeń infrastruktury technicznej, oznaczoną ewidencyjnie jako działka numer 1784/16 obr. Mosina, ark. mapy 28, o powierzchni 118 m², zapisaną w Księdze wieczystej Sądu Rejonowego w Śremie Kw nr 25.522 jako własność Gminy Mosina.

 

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Mosina.

 

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu
w “Merkuriuszu Mosińskim” oraz na tablicach ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Mosinie.

 

  

UZASADNIENIE

Grupa Energetyczna ENEA S. A., Zakład Główny w Poznaniu przy ul. Nowowiejskiego 11, zwróciła się z wnioskiem o sprzedaż działki oznaczonej ewidencyjnie jako nr 1784/6 obr. Mosina, ark. mapy 28, pod budowę stacji transformatorowej.
Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego terenów mieszkaniowych i usług sportu pomiędzy ul. Konopnickiej a Kanałem Mosińskim w Mosinie, zatwierdzonym uchwałą Nr LXII/503/02 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 26 września 2002 r., działka numer 1784/6 przeznaczona jest pod tereny stacji transformatorowych, oznaczonych na planie graficznym symbolem EE.
Na podstawie art. 37 ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, rada gminy w drodze uchwały może zwolnić z obowiązku zbycia w drodze przetargu nieruchomości przeznaczone pod realizację urządzeń infrastruktury technicznej.
Z uwagi na powyższe, podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione.


Uchwała nr XXXVII/318/05


Uchwała nr XXXVII/317/05


Uchwała nr XXXVII/316/05


Uchwała nr XXXVII/315/05