XXXVI Sesja Rady Miejskiej w Mosinie - 27.01.2005

Uchwała nr XXXVI/314/05

Uchwała nr XXXVI/314/05
Rady Miejskiej w Mosinie
z dnia 27 stycznia 2005 r. 

w sprawie planu pracy Komisji Rewizyjnej.

  

Na podstawie art. 18a ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz § 98 ust. 1 i 2 Statutu Gminy Mosina, stanowiącego załącznik do uchwały nr XV/131/03 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 23 października 2003 r. w sprawie Statutu Gminy Mosina (Dz. Urz. Woj. Wlkp. Nr 189, poz. 3523), zmienionego uchwałą nr XX/166/04 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 29 stycznia 2004 r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Mosina (Dz. Urz. Woj. Wlkp. Nr 21, poz. 617), Rada Miejska w Mosinie uchwala, co następuje:

 

§ 1.

Zatwierdza się “Plan pracy Komisji Rewizyjnej na rok 2005”, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

  

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady i Przewodniczącemu Komisji Rewizyjnej.

 

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

UZASADNIENIE

W związku z ustaleniem przez Komisję Rewizyjną swojego planu pracy na rok 2005, podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione.

 

Załącznik do uchwały nr XXXVI/314/05 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 27 stycznia 2005 r.

 

 

PLAN PRACY KOMISJI REWIZYJNEJ NA ROK 2005

 

STYCZEŃ

(5.01.2005 r. – godz. 17.30)

 1. Plan pracy Komisji na 2005 rok.

   

 2. Analiza pracy Komisji w 2004 roku.

   

 

LUTY

(9.02.2005 r. – godz. 17.30)

Rozpatrzenie skargi Beaty i Waldemara Wiązek z 19 lipca 2004 r., złożonej do ponownego rozpatrzenia w dniu 11 stycznia 2005 r.

 

MARZEC

(16.03.2005 r. – godz. 17.30)

 

Kontrola funkcjonowania i finansowania świetlic socjoterapeutycznych.

 

KWIECIEŃ

(13.04.2005 r. – godz. 17.30)

 

Analiza wykonania budżetu Gminy Mosina za 2004 rok. Absolutorium.

 

MAJ

(11.05.2005 r. – godz. 17.30)

 

Kontrola wykorzystania środków budżetowych przez Zakład Usług Komunalnych w Mosinie w 2004 roku.

 

CZERWIEC

(16.06.2005 r. – godz. 17.30)

 

Kontrola wykorzystania środków budżetowych przez Zakład Usług Komunalnych w Mosinie w 2004 roku.

 

WRZESIEŃ

(14.09.2005 r. – godz. 17.30)

 

Kontrola wykonania remontu budynku Urzędu Miejskiego w Mosinie.

 

PAŹDZIERNIK

(12.10.2005 r. – godz. 17.30)

 

Kontrola wykonania remontu budynku Urzędu Miejskiego w Mosinie.

 

LISTOPAD

(9.11.2005 r. – godz. 17.30)

 

Kontrola wykonania remontu budynku Urzędu Miejskiego w Mosinie.

 

GRUDZIEŃ

(7.12.2005 r. – godz. 17.30)

 1. Analiza projektu budżetu Gminy Mosina na rok 2006.

   

 2. Plan pracy Komisji na 2006 rok.

   


Uchwała nr XXXVI/313/05

Uchwała nr XXXVI/313/05
Rady Miejskiej w Mosinie
z dnia 27 stycznia 2005 r.

w sprawie zawarcia umowy z Wielkopolskim Ośrodkiem Kształcenia i Studiów Samorządowych na sporządzenie opinii prawnej dla potrzeb Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Mosinie.

 

Na podstawie art. 18a ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz § 103 ust. 1 i 2 Statutu Gminy Mosina, stanowiącego załącznik do uchwały nr XV/131/03 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 23 października 2003 r. w sprawie Statutu Gminy Mosina (Dz. Urz. Woj. Wlkp. Nr 189, poz. 3523), zmienionego uchwałą nr XX/166/04 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 29 stycznia 2004 r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Mosina (Dz. Urz. Woj. Wlkp. Nr 21, poz. 617), Rada Miejska w Mosinie uchwala, co następuje:

 

§ 1.

Wyraża się zgodę na zawarcie przez Gminę Mosina umowy z Wielkopolskim Ośrodkiem Kształcenia i Studiów Samorządowych na sporządzenie opinii prawnej dla potrzeb Komisji Rewizyjnej, związanych z koniecznością zbadania przez nią, na zlecenie Rady Miejskiej w Mosinie, zasadności skarg Jacka Kałka i innych osób na Burmistrza Gminy Mosina.

 

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Mosina.

 

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

UZASADNIENIE

Komisja Rewizyjna złożyła wniosek o udzielenie odpowiedzi prawnej w sprawach związanych z badanymi przez nią skargami Jacka Kałka i innych osób na Burmistrza Gminy Mosina. Pytania zostały skierowane do Wielkopolskiego Ośrodka Kształcenia i Studiów Samorządowych w Poznaniu. Zakres i szerokość poruszonej problematyki wymagają przygotowania ekspertyzy prawnej, którą WOKiSS sporządza odpłatnie. Zgodnie z zapisem § 103 ust. 1 i 2 Statutu Gminy Mosina, konieczna jest zgoda Rady Miejskiej w Mosinie na zawarcie umowy z Wielkopolskim Ośrodkiem Kształcenia i Studiów Samorządowych na sporządzenie opinii prawnej dla potrzeb Komisji Rewizyjnej, związanych z koniecznością zbadania przez nią, na zlecenie Rady Miejskiej w Mosinie, zasadności skarg Jacka Kałka i innych osób na Burmistrza Gminy Mosina.


Uchwała nr XXXVI/312/05

Uchwała nr XXXVI/312/05
Rady Miejskiej w Mosinie
z dnia 27 stycznia 2005 r.

w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i usług oświaty
w Mosinie w rejonie ulic: Strzeleckiej i Krasickiego.

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.) Rada Miejska w Mosinie uchwala, co następuje:

 

§ 1.

W uchwale nr XXII/186/04 z dnia 25 marca 2004 r. Rady Miejskiej w Mosinie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i usług oświaty w Mosinie w rejonie ulic: Strzeleckiej i Krasickiego, § 1 otrzymuje brzmienie:
“Przystępuje się do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej i usług oświaty, obejmującego działkę o nr ewid.: 2719/34 i część działek o nr ewid.: 2719/23 2713/1 i 2717 w Mosinie w rejonie ulic Strzeleckiej i Krasickiego oraz zmiany Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu pod usługi oświaty w Mosinie, obejmującego obszar działki o nr ewid. 2724/1, zatwierdzonego uchwałą nr LIX/470/02 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 27 czerwca 2002 r. (Dz. Urz. Woj. Wlkp. Nr 100, poz. 2505).”

 

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

 

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

UZASADNIENIE

Zgodnie z podjętą w dniu 25 marca 2004 r. uchwałą nr XXII/186/04 Rady Miejskiej w Mosinie, Burmistrz Gminy Mosina przystąpił do opracowania przedmiotowego planu. Jednocześnie został opracowany plan realizacyjny dla działki o nr ewid. 2713/1, obejmujący teren szkolny, z którego wynika, że teren przeznaczony w “Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Mosina” pod szkołę, jest zbyt duży i jego część może zostać wyznaczona decyzją o warunkach zabudowy pod inne cele, które byłyby, w opracowywanym miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, sprzeczne ze “Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Mosina”. Natomiast działka o nr ewid. 2724/1 objęta była obowiązującym Miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego terenu pod usługi oświaty w Mosinie, obejmującego obszar działki o nr ewid. 2724/1, zatwierdzonym uchwałą nr LIX/470/02 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 27 czerwca 2002 r. (Dz. Urz. Woj. Wlkp. Nr 100, poz. 2505) i uchwała o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu jest zmianą obowiązującego wyżej wymienionego planu zagospodarowania przestrzennego.


Uchwała nr XXXVI/311/05

Uchwała nr XXXVI/311/05
Rady Miejskiej w Mosinie
z dnia 27 stycznia 2005 r.

w sprawie nadania numeru porządkowego Gimnazjum wchodzącemu
w skład Zespołu Szkół w Mosinie ul. Sowiniecka 75.

 

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 8 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz § 1 ust. 1 pkt 3 załącznik nr 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz. U. z 2001 r. Nr 61, poz. 624 z późn. zm.) Rada Miejska w Mosinie uchwala, co następuje:

 

 

§ 1.

Gimnazjum, wchodzącemu w skład Zespołu Szkół w Mosinie ul. Sowiniecka 75, ustala się numer porządkowy 2.

 

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Mosina.

 

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

UZASADNIENIE

Przepisy regulujące numerację szkół tego samego typu w danej miejscowości obligują organy prowadzące szkoły do ustalenia numerów porządkowych szkół, znajdujących się w tej samej miejscowości. W Mosinie są trzy szkoły podstawowe: SP nr 1 (nie utworzono tu gimnazjum), SP nr 2 (utworzono tu zespół szkół – SP nr 2 i Gimnazjum, które będzie miało nr 2) i SP nr 3 przy Ośrodku Szkolno–Wychowawczym (utworzone tu gimnazjum będzie miało nr 3).


Uchwała nr XXXVI/310/05

Uchwała nr XXXVI/310/05
Rady Miejskiej w Mosinie
z dnia 27 stycznia 2005 r.

w sprawie zmiany Statutu Gminy Mosina.

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) Rada Miejska w Mosinie uchwala, co następuje:

 

§ 1.

W Statucie Gminy Mosina, przyjętym uchwałą nr XV/131/03 z dnia 23 października 2003 r. i zmienionym uchwałą nr XX/166/04 z 29 stycznia 2004 r., załącznik nr 2 “Wykaz jednostek pomocniczych Gminy Mosina” otrzymuje nowe brzmienie, jak w załączniku do niniejszej uchwały.

 

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Mosina.

 

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

 

 

UZASADNIENIE

W związku z tym, że Rada Miejska w Mosinie utworzyła Osiedle Nr 7 w Mosinie i nadała mu statut, a w dniu 20 stycznia br. zostały przeprowadzone wybory władz tego osiedla, istnieje konieczność dostosowania wykazu jednostek pomocniczych Gminy Mosina do aktualnej sytuacji.

 

 

Załącznik do uchwały nr XXXVI/310/05 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 27 stycznia 2005 r.

 

 

Załącznik nr 2 do Statutu Gminy Mosina

 

WYKAZ JEDNOSTEK POMOCNICZYCH GMINY MOSINA

 

 1. Sołectwo Babki, Kubalin, Głuszyna Leśna.
 2. Sołectwo Baranówko.
 3. Sołectwo Borkowice, Bolesławiec.
 4. Sołectwo Czapury.
 5. Sołectwo Daszewice.
 6. Sołectwo Drużyna, Nowinki.
 7. Sołectwo Dymaczewo Nowe.
 8. Sołectwo Dymaczewo Stare.
 9. Sołectwo Krajkowo, Baranowo.
 10. Sołectwo Krosno.
 11. Sołectwo Krosinko, Ludwikowo.
 12. Sołectwo Mieczewo.
 13. Sołectwo Pecna, Konstantynowo.
 14. Sołectwo Radzewice.
 15. Sołectwo Rogalin.
 16. Sołectwo Rogalinek.
 17. Sołectwo Sasinowo.
 18. Sołectwo Sowinki, Sowiniec.
 19. Sołectwo Świątniki.
 20. Sołectwo Wiórek.
 21. Sołectwo Żabinko.
 22. Osiedle Nr 1 w Mosinie.
 23. Osiedle Nr 2 w Mosinie.
 24. Osiedle Nr 3 w Mosinie.
 25. Osiedle Nr 4 w Mosinie.
 26. Osiedle Nr 5 w Mosinie.
 27. Osiedle Nr 6 w Mosinie.
 28. Osiedle Nr 7 w Mosinie.

 


Uchwała nr XXXVI/309/05

Uchwała nr XXXVI/309/05
Rady Miejskiej w Mosinie
z dnia 27 stycznia 2005 r.

 

w sprawie uczestnictwa w Spółce Akcyjnej AQUANET, powstałej w wyniku przekształcenia Aquanet Spółka z o.o. z siedzibą w Poznaniu.

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. f ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz biorąc pod uwagę przedłożony przez Aquanet Spółka z o.o. Plan przekształcenia w spółkę akcyjną, Rada Miejska w Mosinie uchwala, co następuje:

 

§ 1.

 1. Rada Miejska w Mosinie wyraża zgodę na złożenie oświadczenia o uczestnictwie przez Gminę Mosina w AQUANET Spółce Akcyjnej, powstałej w wyniku przekształcenia Aquanet Spółki z o.o. z siedzibą w Poznaniu.
 2. Rada Miejska w Mosinie upoważnia Burmistrza do podpisania Statutu Spółki Akcyjnej AQUANET z siedzibą w Poznaniu.

 

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Mosina.

 

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

UZASADNIENIE

Aquanet Spółka z o.o. z siedzibą w Poznaniu, stosownie do uchwały Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Aquanet Spółki z o.o. z dnia 25 czerwca 2004 r., zawiadomiła o przystąpieniu do przekształcenia w spółkę akcyjną.W tym celu przedłożyła:
1. istotne elementy Planu przekształcenia,
2. opinię biegłego rewidenta,
3. projekt statutu spółki przekształconej.
Podjęcie przez Zgromadzenie Wspólników Aquanet Spółki z o.o. uchwały o przekształceniu Aquanet Spółki z o.o. w spółkę akcyjną planowane jest w lutym br.
Gmina Mosina, stosownie do art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. f, wyraża zgodę na uczestnictwo w AQUANET Spółce Akcyjnej, powstałej w wyniku przekształcenia Aquanet Spółki z o.o. z siedzibą w Poznaniu.