XXX Sesja Rady Miejskiej w Mosinie - 09.09.2004

Uchwała nr XXX/246/04

Uchwała nr XXX/246/04

Rady Miejskiej w Mosinie

z dnia 9 września 2004 r.

 

w sprawie powołania komisji opiniującej wnioski w sprawie przyznania stypendium Samorządu Gminy Mosina dla uczniów publicznych gimnazjów na terenie Gminy Mosina.

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 14 a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) Rada Miejska w Mosinie uchwala, co następuje:

 

§ 1.

Powołuje się komisję opiniującą wnioski w sprawie przyznania stypendium Samorządu Gminy Mosina dla uczniów publicznych gimnazjów na terenie Gminy Mosina w składzie:

 1. przedstawiciel Burmistrza: Kierownik Referatu Oświaty – Małgorzata Kasprzyk – przewodnicząca komisji,

 2. przedstawiciele Rady Miejskiej w Mosinie:

  - Danuta Białas,

  - Dorota Domagała,

  Marek Klemens,

  - Halina Labrzycka – Jankiewicz,

  Magdalena Wojciechowska.

 3. przedstawiciele szkół wnioskodawców:

  - Anna Chilczuk-Bech – Zespół Szkół w Mosinie,

  - Lidia Szyrej – Gimnazjum w Pecnej,

  - Brygida Wieczorek – Gimnazjum w Rogalinie,

  - Arleta Pawlak – Gimnazjum w Daszewicach,

 4. przewodniczący Komisji Edukacji, Kultury i Sportu Rady Miejskiej w Mosinie:

   

  - Tomasz Żak – sekretarz komisji.

 

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Mosina.

 

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Uchwała nr XXX/245/04

Uchwała nr XXX/245/04

Rady Miejskiej w Mosinie

z dnia 9 września 2004 r.

 

w sprawie pomocy dla Powiatu Poznańskiego.

 

Na podstawie art. 10 i art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), w związku z art. 111 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148 z późn. zm.) Rada Miejska w Mosinie uchwala, co następuje:

 

§ 1.

Udziela się Powiatowi Poznańskiemu pomocy:

 1. finansowej – do wysokości 30.000,00 złotych /słownie: trzydzieści tysięcy złotych/ zarezerwowanych w budżecie Gminy Mosina na rok 2004 r. z przeznaczeniem na budowę sygnalizacji świetlnej dla przejścia dla pieszych w drodze powiatowej we wsi Czapury i Krosno;

 2. rzeczowej – przekazanie kostki pozbrukowej, z przeznaczeniem na budowę chodnika w ciągu drogi powiatowej we wsi Drużyna-Nowinki w ilości 440 m2 grubości 6 cm i 280 m2 grubości 8 cm.

 

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy, upoważniając go do zawarcia porozumienia z Powiatem Poznańskim w sprawie przyjęcia przez ten Powiat pomocy, o której mowa w § 1 i określenia zasad jej udzielenia.

 

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

  

U z a s a d n i e n i e

Budowa sygnalizacji dla przejść dla pieszych przez drogę powiatową we wsi Czapury i Krosno w obrębie szkół ma na celu poprawę warunków bezpieczeństwa ruchu, szczególnie dzieci w drodze do szkoły. Koszt realizacji całego zadania został określony przez Starostę Poznańskiego na kwotę ok. 60.000,00 zł.

Materiał na budowę chodnika we wsi Drużyna-Nowinki został zakupiony i zmagazynowany z przeznaczeniem na realizację przedmiotowego zadania.


Uchwała nr XXX/244/04

Uchwała nr XXX/244/04

Rady Miejskiej w Mosinie

z dnia 9 września 2004 r.

 

w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny na rzecz Powiatu Poznańskiego.

 

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 5, art. 10, art. 18 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) Rada Miejska w Mosinie uchwala, co następuje:

 

§ 1.

Wyraża się zgodę na zakup lasera optycznego dla Powiatu Poznańskiego, z przeznaczeniem dla Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej „Szpital w Puszczykowie” Spółka z o.o. z siedzibą w Puszczykowie ul. Kraszewskiego 11, za cenę 100.000 PLN netto.

 

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Mosina.

 

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

U z a s a d n i e n i e

 

Starosta Poznański pismem z dnia 3 czerwca 2004 r. wystąpił do Burmistrza Gminy Mosina z prośbą o udzielenie pomocy w zakupie lasera optycznego Visulas YAG II plus wraz z wyposażeniem. Jest to jedyne wysoko specjalistyczne urządzenie na terenie działalności szpitala w Puszczykowie, a drugie na terenie Poznania i okolic.

Zakup urządzenie pozwoli na wykonywanie zabiegów, na które pacjenci oczekują w długoterminowych kolejkach.

Biorąc pod uwagę zapotrzebowanie na usługi medyczne wykonywane tym sprzętem, Burmistrz Gminy uznał za zasadne udzielenie pomocy w realizacji zakupu urządzenia.


Uchwała nr XXX/243/04

Uchwała nr XXX/243/04

Rady Miejskiej w Mosinie

z dnia 9 września 2004 r.

 

w sprawie zaopiniowania i uzgodnienia projektu planu ochrony Wielkopolskiego Parku Narodowego.

 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 19 ust. 2 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. Nr 92, poz. 880) Rada Miejska w Mosinie uchwala, co następuje:

 

§ 1.

Opiniuje się pozytywnie projekt planu ochrony Wielkopolskiego Parku Narodowego.

 

§ 2.

Uzgadnia się projekt planu ochrony Wielkopolskiego Parku Narodowego w zakresie ustaleń dotyczących infrastruktury technicznej, zagospodarowania turystycznego, sposobu użytkowania gruntów, eliminacji lub ograniczania zagrożeń zewnętrznych oraz ustaleń do studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, w odniesieniu do nieruchomości niebędących własnością Skarbu Państwa.

 

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Mosina.

 

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

§ 5.

Uchwała podlega podaniu do wiadomości poprzez ogłoszenie na tablicach ogłoszeń Urzędu Miejskiego oraz opublikowaniu w „Merkuriuszu Mosińskim”.

 

§ 6.

Traci moc uchwała nr XXVIII/230/04 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 30 czerwca 2004 r. w sprawie zaopiniowania projektu planu ochrony Wielkopolskiego Parku Narodowego.

 

U Z A S A D N I E N I E

Konieczność opiniowania i uzgadniania planu ochrony WPN wynika bezpośrednio z nowej ustawy o ochronie przyrody, która weszła w życie z dniem 1 maja br.

Proponowane zapisy w planie ochrony WPN umożliwiają Gminie Mosina planowanie i realizację zrównoważonego rozwoju części gruntów Gminy Mosina będących własnością gminy oraz osób prywatnych.