XXII Sesja Rady Miejskiej w Mosinie - 25.03.2004

Uchwała nr XXII/194/04

 
 
 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717) Rada Miejska w Mosinie uchwala, co następuje:
 
 
§ 1.
 
W uchwale nr XXI/175/04 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 25 lutego 2004 r. o przystąpieniu  do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów usług turystycznych, rekreacyjnych i sportowych w Mosinie, § 4 otrzymuje brzmienie: "Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.".
 
 
§ 2.
 
                                Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.    
  
 
§ 3.
 
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.
 
 
Uzasadnienie
 
Zapis § 4 uchwały nr XXI/175/04 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 25 lutego 2004 r. o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów usług turystycznych, rekreacyjnych i sportowych w Mosinie, tj. "Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia o podjęciu uchwały o przystąpieniu do sporządzenia planu, zgodnie z wymogami art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717)", został zapisany na podstawie opracowania Wielkopolskiego Ośrodka Kształcenia Samorządu Terytorialnego w Poznaniu "Uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego podjęte na podstawie art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (interpretacja art. 85 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym)". Uchwała o przystąpieniu do sporządzenia planu została zakwestionowana przez Nadzór Prawny Wojewody, który wszczął postępowanie w sprawie stwierdzenia jej nieważności z powodu zapisu § 4.
 

Uchwała nr XXII/193/04

 
 
 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717) Rada Miejska w Mosinie uchwala, co następuje:
 
 
§ 1.
 
W uchwale nr XXI/174/04 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 25 lutego 2004 r. o przystąpieniu  do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego teren działki o nr ewid. 1829/3 w Mosinie, § 4 otrzymuje brzmienie: "Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.".
 
 
§ 2.
 
                                Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.    
  
 
§ 3.
 
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.
 
  
Uzasadnienie
 
Zapis § 4 uchwały nr XXI/174/04 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 25 lutego 2004 r. o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, obejmującego teren działki o nr ewid. 1829/3 w Mosinie,  tj. "Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia o podjęciu uchwały o przystąpieniu do sporządzenia planu, zgodnie z wymogami art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717)", został zapisany na podstawie opracowania Wielkopolskiego Ośrodka Kształcenia Samorządu Terytorialnego w Poznaniu "Uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego podjęte na podstawie art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (interpretacja art. 85 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym)". Uchwała o przystąpieniu do sporządzenia planu została zakwestionowana przez Nadzór Prawny Wojewody, który wszczął postępowanie w sprawie stwierdzenia jej nieważności z powodu zapisu § 4.
 

Uchwała nr XXII/192/04

 
 
 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717) Rada Miejska w Mosinie uchwala, co następuje:
 
 
§ 1.
 
W uchwale nr XXI/172/04 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 25 lutego 2004 r. o przystąpieniu  do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej  w rej. ulicy Wodnej w Mosinie, dz. nr geod. 514, § 4 otrzymuje brzmienie: "Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.".
 
 
§ 2.
 
                                Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.   
 
 
§ 3.
 
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.
 
  
Uzasadnienie
 
Zapis § 4 uchwały nr XXI/173/04 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 25 lutego 2004 r. o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej w rej. ulicy Wodnej w Mosinie, dz. nr geod. 514, tj. "Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia o podjęciu uchwały o przystąpieniu do sporządzenia planu, zgodnie z wymogami art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717)", został zapisany na podstawie opracowania Wielkopolskiego Ośrodka Kształcenia Samorządu Terytorialnego w Poznaniu "Uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego podjęte na podstawie art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (interpretacja art. 85 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym)". Uchwała o przystąpieniu do sporządzenia planu została zakwestionowana przez Nadzór Prawny Wojewody, który wszczął postępowanie w sprawie stwierdzenia jej nieważności z powodu zapisu § 4.
 

Uchwała nr XXII/191/04

 
 
 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717) Rada Miejska w Mosinie uchwala, co następuje:
 
 
§ 1.
 
W uchwale nr XXI/173/04 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 25 lutego 2004 r. o przystąpieniu  do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej w rejonie ulicy Wodnej w Mosinie, § 4 otrzymuje brzmienie: "Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.".
 
 
§ 2.
 
                                Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.    
  
 
§ 3.
 
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.
 
 
Uzasadnienie
 
Zapis § 4 uchwały nr XXI/173/04 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 25 lutego 2004 r. o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej w rejonie ulicy Wodnej w Mosinie, tj. "Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia o podjęciu uchwały o przystąpieniu do sporządzenia planu, zgodnie z wymogami art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717)", został zapisany na podstawie opracowania Wielkopolskiego Ośrodka Kształcenia Samorządu Terytorialnego w Poznaniu "Uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego podjęte na podstawie art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (interpretacja art. 85 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym)". Uchwała o przystąpieniu do sporządzenia planu została zakwestionowana przez Nadzór Prawny Wojewody, który wszczął postępowanie w sprawie stwierdzenia jej nieważności z powodu zapisu § 4.
 

Uchwała nr XXII/190/04

 
 
 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717) Rada Miejska w Mosinie uchwala, co następuje:
 
 
§ 1.
 
Przystępuje się do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, obejmującego działki o nr ewid.: 48/1 do 48/9, 32 i część działki o nr ewid. 31 we wsi Radzewice.
 
 
§ 2.
 
1.    Plan, o którym mowa w § 1, obejmuje obszar przedstawiony na rysunku w skali 1 : 10 000, stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.
2.    Przedmiotem opracowania jest teren, który ma zostać przeznaczony na cele zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.
3.    Zakres ustaleń planu obejmuje:
1)    przeznaczenie terenów oraz linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu  lub różnych zasadach zagospodarowania;
2)    zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego;
3)    zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego;
4)    zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej;
5)    wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych;
6)    parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, w tym  linie zabudowy, gabaryty obiektów i wskaźniki intensywności zabudowy;
7)    granice i sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, ustalonych na podstawie odrębnych przepisów, w tym terenów górniczych, a także narażonych na niebezpieczeństwo powodzi oraz zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych;
8)    szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości objętych miejscowym planem;
9)    szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakaz zabudowy;
10)  zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej;
11)  sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów;
12)   stawki procentowe, na podstawie których ustala się opłatę, o której mowa w art. 36 ust. 4.
§ 3.
 
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.
 
 
§ 4.
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
  
Uzasadnienie
 
Burmistrz Gminy, zgodnie z art. 14 ust. 5 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717), dokonał analizy przeznaczenia działek o nr ewid.: 48/1 do 48/9, 32 i część działki o nr ewid. 31 we wsi Radzewice  pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną  oraz  określił zakres opracowania planu.
Przeznaczenie przedmiotowych działek na cele zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej  zgodne jest z obowiązującym "Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Mosina", zatwierdzonym uchwałą Nr XLVIII/365/98 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 9 czerwca 1998 r.
  

Uchwała nr XXII/189/04

 
 
 
Na podstawie art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym     (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz § 14 ust. 1 Statutu Gminy Mosina Rada Miejska w Mosinie uchwala, co następuje:
  
§ 1.
 
Ze składu Komisji Promocji Gminy i Współpracy Samorządowej odwołuje się radną Magdalenę Wojciechowską.
  
§ 2.
 
1.    Załącznik do niniejszej uchwały przedstawia aktualny skład komisji stałych Rady Miejskiej w Mosinie.
2.    Traci moc obowiązującą załącznik do uchwały nr XXI/179/04 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 25 lutego 2004 r. w sprawie powołania komisji stałych Rady Miejskiej w Mosinie.
 
§ 3.
 
Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Miejskiej.
  
§ 4.
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 
 
                                                                                              Załącznik
                                                                                              do uchwały nr XXII/189/04
                                                                                              Rady Miejskiej w Mosinie
                                                                                              z dnia 25 marca 2004 r.
 
 
I.    Komisja Budżetu i Finansów
1.    Klemens Marek
2.    Barć Stanisław
3.    Krause Maria
4.    Rogalka Jacek
5.    Sakwa-Jakubowska Krystyna
6.    Twardowska Małgorzata
7.    Żak Tomasz
 
II.    Komisja Ochrony Środowiska i Rolnictwa
1.    Twardowska Małgorzata
2.    Dymalski Leszek
3.    Falbierski Jerzy
4.    Niemczewski Zygmunt
5.    Rembowski Krzysztof
6.    Rybicki Ryszard
7.    Pniewski Przemysław
 
III.   Komisja Edukacji, Kultury i Sportu
1.    Żak Tomasz
2.    Sobecki Marian
3.    Białas Danuta
4.    Czaińska Barbara
5.    Domagała Dorota
6.    Labrzycka-Jankiewicz Halina
7.    Wojciechowska Magdalena
 
IV.   Komisja Inwestycji, Mienia Komunalnego i Ładu Przestrzennego
1.    Krause Maria
2.    Karliński Antoni
3.    Klemens Marek
4.    Niemczewski Zygmunt
5.    Rembowski Krzysztof
6.    Rybicki Ryszard
7.    Sakwa-Jakubowska Krystyna
 
V.    Komisja Porządku Publicznego i Bezpieczeństwa
1.    Rybicki Ryszard
2.    Dymalski Leszek
3.    Bąkowski Jacek
4.    Karliński Antoni
5.    Niemczewski Zygmunt
6.    Pniewski Przemysław
7.    Sobecki Marian
 
VI.   Komisja Promocji Gminy i Współpracy Samorządowej
1.    Rogalka Jacek
2.    Białas Danuta
3.    Bąkowski Jacek
4.    Falbierski Jerzy
5.    Labrzycka-Jankiewicz Halina
 

Uchwała nr XXII/188/04

 
 
 
Na podstawie  art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717) Rada Miejska w Mosinie uchwala, co następuje:
 
 
§ 1.
 
Przystępuje się do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, obejmującego działki o nr ewid.: 223/1, 224, 227, 226/1, 228/1, 229/1, 235/41, 235/42, 235/43, 235/44, 235/45, 235/46, 235/47, 235/6, 236/7, 235/8, 235/9, 236, 237, 238, 239/3, 239/4, 239/5, 239/7, 239/8, 239/9, 239/10, 241/1 i 242/1 we wsi Czapury.
 
 
§ 2.
 
1.    Plan, o którym mowa w § 1, obejmuje obszar przedstawiony na rysunku w skali 1 : 10 000, stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.
2.    Przedmiotem opracowania jest teren, który ma zostać przeznaczony na cele zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.
3.    Zakres ustaleń planu obejmuje:
1)    przeznaczenie terenów oraz linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu  lub różnych zasadach zagospodarowania;
2)    zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego;
3)    zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego;
4)    zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej;
5)    wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych;
6)    parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, w tym  linie zabudowy, gabaryty obiektów i wskaźniki intensywności zabudowy;
7)    granice i sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, ustalonych na podstawie odrębnych przepisów, w tym terenów górniczych, a także narażonych na niebezpieczeństwo powodzi oraz zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych;
8)    szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości objętych miejscowym planem;
9)    szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakaz zabudowy;
10)  zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej;
11)  sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów;
12)  stawki procentowe, na podstawie których ustala się opłatę, o której mowa w art. 36 ust. 4.
 
 
§ 3.
 
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.
 
 
§ 4.
 
                                      Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
  
Uzasadnienie
 
Burmistrz Gminy, zgodnie z art. 14 ust. 5 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717) dokonał analizy przeznaczenia działek o nr ewid.: 223/1, 224, 227, 226/1, 228/1, 229/1, 235/41, 235/42, 235/43, 235/44, 235/45, 235/46, 235/47, 235/6, 236/7, 235/8, 235/9, 236, 237, 238, 239/3, 239/4, 239/5, 239/7, 239/8, 239/9, 239/10, 241/1 i 242/1 we wsi Czapury pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną oraz określił zakres opracowania planu.
Przeznaczenie przedmiotowego terenu na cele zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej,  zgodne jest z obowiązującym "Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Mosina", zatwierdzonym uchwałą Nr XLVIII/365/98 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 9 czerwca 1998 r.
 

Uchwała nr XXII/187/04

 
 
 
Na podstawie  art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717) Rada Miejska w Mosinie uchwala, co następuje:
 
 
§ 1.
 
Przystępuje się do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, obejmującego części działek o nr ewid.: 29 i 155 we wsi Baranówko.
 
 
§ 2.
 
1.    Plan, o którym mowa w § 1, obejmuje obszar przedstawiony na rysunku w skali 1 : 10 000, stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.
2.    Przedmiotem opracowania jest teren, który ma zostać przeznaczony na cele zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.
3.    Zakres ustaleń planu obejmuje:
1)    przeznaczenie terenów oraz linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu  lub różnych zasadach zagospodarowania;
2)    zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego;
3)    zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego;
4)    zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej;
5)    wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych;
6)    parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, w tym  linie zabudowy, gabaryty obiektów i wskaźniki intensywności zabudowy;
7)    granice i sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, ustalonych na podstawie odrębnych przepisów, w tym terenów górniczych, a także narażonych na niebezpieczeństwo powodzi oraz zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych;
8)    szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości objętych miejscowym planem;
9)    szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakaz zabudowy;
10)  zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej;
11)  sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów;
12)  stawki procentowe, na podstawie których ustala się opłatę, o której mowa w art. 36 ust. 4.
§ 3.
 
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.
 
 
§ 4.
 
                                      Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 
Uzasadnienie
 
Burmistrz Gminy, zgodnie z art. 14 ust. 5 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717) dokonał analizy przeznaczenia  części działek o nr ewid.: 29 i 155 we wsi Baranówko pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną  oraz  określił zakres opracowania planu.
Przeznaczenie przedmiotowego terenu na cele zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej  zgodne jest z obowiązującym "Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Mosina", zatwierdzonym uchwałą Nr XLVIII/365/98 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 9 czerwca 1998 r.
 

Uchwała nr XXII/186/04

 
 
 
Na podstawie  art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717) Rada Miejska w Mosinie uchwala, co następuje:
 
 
§ 1.
 
Przystępuje się do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej i usług oświaty, obejmującego działki o nr ewid.: 2713/1, 2719/34, 2719/23, 2724/1 i część działki o nr ewid. 2717 w Mosinie w rejonie ulic Strzeleckiej i Krasickiego.
 
 
§ 2.
 
1.    Plan, o którym  mowa w § 1, obejmuje obszar przedstawiony na rysunku w skali 1 : 10 000, stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.
2.    Przedmiotem opracowania jest teren, który ma zostać przeznaczony na cele zabudowy mieszkaniowej i usług oświaty.
3.    Zakres ustaleń planu obejmuje:
1)    przeznaczenie terenów oraz linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu  lub różnych zasadach zagospodarowania;
2)    zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego;
3)    zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego;
4)    zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej;
5)    wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych;
6)    parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, w tym  linie zabudowy, gabaryty obiektów i wskaźniki intensywności zabudowy;
7)    granice i sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, ustalonych na podstawie odrębnych przepisów, w tym terenów górniczych, a także narażonych na niebezpieczeństwo powodzi oraz zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych;
8)    szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości objętych miejscowym planem;
9)    szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakaz zabudowy;
10)  zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej;
11)  sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów;
12)  stawki procentowe, na podstawie których ustala się opłatę, o której mowa w art. 36 ust. 4.
 
 
§ 3.
 
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.
 
 
§ 4.
 
                                       Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 
Uzasadnienie
 
Burmistrz Gminy, zgodnie z art. 14 ust. 5 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717), dokonał analizy przeznaczenia działek o nr ewid.: 2713/1, 2719/34, 2719/23, 2724/1 i części działki o nr ewid. 2717 w Mosinie w rejonie ulic Strzeleckiej i Krasickiego pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną i usług oświaty oraz  określił zakres opracowania planu.
Przeznaczenie przedmiotowych działek na cele zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i usługi oświaty zgodne jest z obowiązującym "Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Mosina", zatwierdzonym uchwałą Nr XLVIII/365/98 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 9 czerwca 1998 r.
 

Uchwała nr XXII/185/04

 
 
 
Na podstawie  art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 14 ust. 1 i art. 27 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717) Rada Miejska w Mosinie uchwala, co następuje:
  
§ 1.
 
Przystępuje się do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów budownictwa mieszkaniowego w Mosinie w rejonie ulic Strzeleckiej i Łaziennej, zatwierdzonego uchwałą Nr XLI/266/98 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 23 stycznia 1998 r. (Dz. Urz. Woj. Pozn. Nr 6, poz. 63), obejmującej działki o nr ewid. 1811/1, 1811/3, 1811/5, 1811/6, 1810/1 do 1810/4, 1808/1, 1808/3 i część działek o nr ewid. 1808/2 i 1809.
  
§ 2.
 
1.    Plan, o którym mowa w § 1, obejmuje obszar przedstawiony na rysunku w skali 1 : 1 000, stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.
2.    Przedmiotem opracowania jest teren przeznaczony na cele zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, na którym mają być wyznaczone nowe zasady podziału działek i zabudowy.
3.    Zakres ustaleń zmiany  planu obejmuje:
1)    przeznaczenie terenów oraz linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu  lub różnych zasadach zagospodarowania;
2)    zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego;
3)    zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego;
4)    zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej;
5)    wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych;
6)    parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, w tym  linie zabudowy, gabaryty obiektów i wskaźniki intensywności zabudowy;
7)    granice i sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, ustalonych na podstawie odrębnych przepisów, w tym terenów górniczych, a także narażonych na niebezpieczeństwo powodzi oraz zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych;
8)    szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości objętych miejscowym planem;
9)    szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakaz zabudowy;
10)  zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej;
11)  sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów;
12)  stawki procentowe, na podstawie których ustala się opłatę, o której mowa w art. 36 ust. 4.
  
§ 3.
 
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.
  
§ 4.
 
                                         Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
  
Uzasadnienie
 
 Burmistrz Gminy, zgodnie z art. 14 ust. 5 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717) dokonał analizy, wyznaczonego obowiązującym "Miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego terenów budownictwa mieszkaniowego w Mosinie w rejonie ulic Strzeleckiej i Łaziennej", zatwierdzonego uchwałą Nr XLI/266/98 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 23 stycznia 1998 r. (Dz. Urz. Woj. Pozn. Nr 6, poz. 63), części terenu zabudowy mieszkaniowej, obejmującego  działki o nr ewid. 1811/1, 1811/3, 1811/5, 1811/6, 1810/1 do 1810/4, 1808/1, 1808/3 i część działek o nr ewid. 1808/2 oraz 1809 i stwierdził konieczność opracowania zmiany planu w celu racjonalnego wykorzystania terenu budowlanego, tj. zmiany zasad podziału i zabudowy oraz określił zakres opracowania  planu. 
Zmiana przedmiotowego planu zgodna jest z obowiązującym "Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Mosina", zatwierdzonym uchwałą Nr XLVIII/365/98 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 9 czerwca 1998 r.
 

Uchwała nr XXII/184/04

 
 
 
  Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt  5 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 10, ust. 3 i art. 26 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 1999 r. Nr 15, poz. 139 z późn. zm.), w związku z art. 85 ust. 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717), Rada Miejska w Mosinie uchwala, co następuje:
 
 
§ 1.
 
1.    Uchwala się "Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Mosina obejmujący część terenu pomiędzy ulicami: Krótką, Wiejską, Pożegowską, Skrzynecką a lasem Wielkopolskiego Parku Narodowego".
2.    Integralną częścią niniejszej uchwały jest rysunek planu zagospodarowania przestrzennego w skali 1:1000.
                                                 
 
ROZDZIAŁ I
 
   Przepisy ogólne
 
§ 2.
 
1.    Uchwala się przeznaczenie terenu w części miasta Mosina, pomiędzy ulicami: Krótką, Wiejską, Pożegowską, Skrzynecką a lasem Wielkopolskiego Parku Narodowego z przeznaczeniem pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną wraz z terenami komunikacji.
2.    Przedmiotowy teren o powierzchni ca 3,56 ha, wymieniony w ust. 1, stanowi grunty miasta Mosina objęte ustaleniami planu.
  
§ 3.
 
1.    Przedmiotem ustaleń planu jest wyznaczenie nowej funkcji zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z układem komunikacji obsługującej przedmiotowy teren.
2.    Przedmiotem ustaleń planu jest również określenie warunków zabudowy mieszkaniowej dla obiektów stanowiących realizację podstawowej funkcji terenu.
3.    Przedmiotem ustaleń określonych w pkt 1, jest również określenie zasad obsługi komunikacyjnej i uzbrojenie terenu dla zapewnienia odpowiednich warunków jego użytkowania, przy uwzględnieniu ochrony istniejącego stanu środowiska przyrodniczego.
 
§ 4.
 
Przedmiotem ustaleń planu są:
1)    tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, oznaczone na załączniku graficznym symbolem MN;
2)    tereny ulic lokalnych KL;
3)    tereny ulic dojazdowych KD;
4)    teren komunikacji pieszej KX;
5)    zasady ochrony środowiska przyrodniczego.
  
§ 5.
 
Następujące oznaczenia graficzne na rysunku planu stają się obowiązującymi ustaleniami uchwały:
1)    granica obszaru objętego planem;
2)    granica zatwierdzenia planu;
3)    linie rozgraniczające tereny o różnym sposobie zagospodarowania;
4)    nieprzekraczalna linia zabudowy;
5)    obowiązująca linia zabudowy;
6)    teren komunikacji publicznej;
7)    teren komunikacji pieszej obsługującej przyległe tereny.
  
§ 6.
 
Wszelkie podziały wtórne działek, dokonane po rozpoczęciu sporządzenia planu, jak i po jego uchwaleniu lub też zmiany ich numerów, pozostają bez wpływu na ustalenia zawarte w uchwale.
  
§ 7.
 
Ilekroć w dalszych przepisach niniejszej uchwały jest mowa o:
1)    uchwale - należy przez to rozumieć niniejszą uchwałę Rady Miejskiej w Mosinie, o ile z treści przepisu nie wynika inaczej;
2)    zabudowie mieszkaniowej jednorodzinnej - należy przez to rozumieć tereny zabudowy mieszkaniowej niskiej intensywności, na indywidualnych działkach;
3)    rysunku planu - należy przez to rozumieć rysunek planu w skali 1:1000, przedstawiający sposób podziału i zagospodarowania terenu, stanowiący załącznik graficzny do niniejszej uchwały;
4)    minimalnych odległościach zabudowy - należy przez to rozumieć nieprzekraczalną linię sytuowania budynku określoną na załączniku graficznym do niniejszej uchwały.
  
 
ROZDZIAŁ II
 
Przepisy szczegółowe
 
§ 8.
 
1.    Na terenach zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej MN ustala się następujące zasady zabudowy i zagospodarowania terenu:
1)    obowiązuje wyłącznie zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna;
2)    na obszarze działki jednorodzinnej wyznaczonej planem dopuszcza się realizację tylko jednego budynku mieszkalnego jednorodzinnego;
3)    obowiązuje wysokość budynków mieszkalnych do 2 kondygnacji (w tym poddasze użytkowe) z możliwością podpiwniczenia, uzależnioną od badań szczegółowych gruntu, lecz z piwnicami wyniesionymi nie więcej niż 1,5 m ponad istniejący poziom terenu;
4)    dopuszcza się, o ile zajdzie taka potrzeba, łączenie działek i realizację na nich jednego budynku mieszkalnego pod warunkiem, że będą zachowane warunki określone w przepisach szczególnych i odrębnych oraz ustaleniach planu;
5)    wysokość projektowanego budynku mieszkalnego w linii kalenicy nie powinna przekraczać wysokości 11,50 m, licząc od  projektowanego poziomu terenu;
6)    maksymalna powierzchnia zabudowy dla projektowanych działek wynosi 35% ich ogólnej powierzchni, uwzględniając wszystkie obiekty budowlane nie więcej jednak niż 350 m2;
7)    obowiązuje konieczność zabudowy z dachami dwu lub wielospadowymi, o kącie nachylenia 25 do 50;
8)    dopuszcza się realizację garaży wbudowanych lub przybudowanych do budynku mieszkalnego;
9)    dopuszcza się możliwość realizacji garaży wolnostojących w strefach zabudowy danego obszaru i w sposób nie kolidujący dla użytkowników terenów sąsiednich;
10)    powierzchnia zabudowy garaży wolnostojących lub przybudowanych wynosi maksymalnie 50 m2, o wysokości pomieszczenia 2,50 m;
11)    zakazuje się wykorzystywania garaży dla innych celów, kolidujących z podstawową funkcją terenu;
12)    wyklucza się możliwość realizacji budynków gospodarczych;
13)    ustala się nieprzekraczalną linię zabudowy 20,0 m od ściany lasu Wielkopolskiego Parku Narodowego;
14)    ustala się obowiązującą linię zabudowy od linii rozgraniczającej ul. Pożegowskiej - KL w istniejącej linii zabudowy;
15)    ustala się nieprzekraczalną linię zabudowy w odległości
-    5 m od linii rozgraniczających ulic dojazdowych - KD, KDX.
  
§ 9.
 
1.    Ustalenia w zakresie infrastruktury technicznej:
1)    sieć wodociągowa i kanalizacyjna:
a)    zaopatrzenie w wodę:
-    zaopatrzenie w wodę należy zapewnić poprzez rozbudowę istniejącej sieci wodociągowej położonej w części ul. Pożegowskiej w taki sposób, aby powstała sieć wodociągowa w układzie projektowanych ulic dojazdowych KD, KDX;
-    zaleca się wykonanie sieci z PCV;
-    rozprowadzenie sieci wodociągowej należy zaprojektować zgodnie z obowiązującymi przepisami;
b)    odprowadzenie ścieków:
-    tymczasowo do szczelnych zbiorników bezodpływowych zlokalizowanych na działce;
-    docelowo przewiduje się odprowadzenie ścieków do istniejącej oczyszczalni po wybudowaniu sieci kanalizacyjnej zgodnie z gminnym programem odprowadzenia ścieków;
2)    Zasilanie w energie elektryczną:
-    dla pokrycia zaopatrzenia w energię elektryczną terenu objętego planem należy:
a)    zbudować stację transformatorową 15/0,4 kV, oznaczoną symbolem EE, w miejscu wskazanym na rysunku planu oraz doprowadzić zasilanie linią kablową średniego napięcia 15 kV;
b)    realizować sieć kablową niskiego napięcia - 0,4 kV ułożoną w chodnikach ulic;
c)    zrealizować oświetlenie uliczne;
d)    złącza z pomiarem rozliczeniowym należy sytuować w granicach działek z dostępem od ulicy przyjmując zasadę dla działek jednorodzinnych, że jedno złącze może zasilać dwie działki;
e)    od złącza do obiektów na działce należy wykonać wewnętrzną linię zasilającą.
3)    Zasilanie w gaz:
a)    zasilanie w gaz z istniejącej sieci gazowej Ø 63 w ulicy Wiejskiej i Skrzyneckiej poprzez rozbudowę w pasach drogowych ulic na zasadach wynikających z:
-    programów gazyfikacji, obowiązujących dla terenu gminy;
-    warunków technicznych realizacji uzbrojenia i wykonania przyłączy uzyskanych od właściwego zakładu gazownictwa.
4)    Gospodarka cieplna:
a)    do celów grzewczych dopuszcza się stosowanie paliw wyłącznie ekologicznych;
b)    dla celów grzewczych dopuszcza się możliwość wykorzystania alternatywnych rozwiązań ekologicznych, także z wykorzystaniem akumulacji energii słonecznej lub wiatru.
2.    Ustalenia w zakresie podstawowych parametrów technicznych dla poszczególnych dróg i ciągu pieszego:
1)    dla drogi KL (ulicy Pożegowskiej) szerokość pasa drogowego wynosi 12,0 m w liniach rozgraniczających drogi;
2)    dla pozostałych dróg wewnętrznych KD osiedla szerokość pasa drogowego wynosi 10,0 m;
3)    dla ciągu pieszego - KX szerokość w liniach rozgraniczających 3 m;
4)    dla pozostałych istniejących dróg wewnętrznych - pieszojezdnych KDx szerokość w liniach rozgraniczających 6,0 m do 4,5 m.
  
§ 10.
 
Dla obiektów kubaturowych ustala się obowiązek uzyskania pozytywnej opinii Burmistrza Gminy Mosina w zakresie rozwiązań architektonicznych na etapie prac projektowych.
 
 
ROZDZIAŁ III
 
Przepisy końcowe
 
§ 11.
 
Zgodnie z art. 10 ust. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 1999 r. Nr 15, poz. 139 z późn. zm) ustala się stawkę procentową służącą naliczaniu opłaty, o której mowa w art. 36 ust. 3 tejże ustawy. Stawka wynosi 30%.
  
§ 12.
 
Z dniem wejścia w życie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Mosina obejmującego część terenu pomiędzy ulicami: Krótką, Wiejską, Pożegowską, Skrzynecką a lasem Wielkopolskiego Parku Narodowego ustalenia planu stają się obowiązujące wraz z załącznikiem graficznym do uchwały.
  
§ 13.
 
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Mosina.
  
§ 14.
 
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.
 
 
Uzasadnienie
 
"Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Miasta Mosina obejmujący część terenu pomiędzy ulicami: Krótką, Wiejską, Pożegowską, Skrzynecką a lasem Wielkopolskiego Parku Narodowego"  -  opracowany został zgodnie z przepisami:
-    ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 1996 r. Nr 13, poz. 74 z późn. zm.),
-    ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 1999 r. Nr 15, poz. 139 z późn. zm.),
-    ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717),
-    rozporządzenia Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 9 marca 1995 r. w sprawie określenia wymagań, jakim powinna odpowiadać prognoza skutków ustaleń planu na środowisko przyrodnicze (Dz. U. Nr 29, poz. 150),
-    zarządzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994 r. w sprawie rodzajów i wzorów dokumentów stosowanych w pracach planistycznych (M.P. Nr 3/95, poz. 40),
-    zarządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 13 grudnia 2001 r. w sprawie dokumentów stosowanych w pracach planistycznych oraz wymaganych przy ustaleniu warunków zabudowy i zagospodarowania terenu (Dz. U. z 2002 r. Nr 1, poz. 12).
Prace nad planem rozpoczęto po podjęciu przez Radę Miejską w Mosinie uchwały Nr XXV/220/2000 z dnia 12 kwietnia 2000 r. określającej przedmiot i zakres jego ustaleń.
Autorem  planu jest Pan Stefan Dutkowiak - upr. nr 1508/99.
W dniach od 5 lutego do 11 kwietnia 2001 r. projekt planu udostępniony został do opinii i uzgodnień przy uwzględnieniu ustaleń art. 18 ust. 2, pkt 3 i 4 oraz art. 22 pkt 1 i 2 powołanej wyżej ustawy, a w dniach od 16 lipca do 6 sierpnia 2001 r. wyłożony został w Urzędzie Miejskim w Mosinie do publicznego wglądu łącznie z prognozą skutków wpływu ustaleń planu na środowisko przyrodnicze.
W okresie wyłożenia nie zgłoszono do projektu żadnego protestu ani zarzutu.
W dniu 18 marca 2004 r. zamieszczono w "Gazecie Wyborczej" ogłoszenie, a w dniu 16 marca 2004 r. na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Mosinie wywieszono ogłoszenie o terminie sesji Rady Miejskiej w Mosinie, której przedmiotem miało być uchwalenie "Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Mosina obejmującego część terenu pomiędzy ulicami: Krótką, Wiejską, Pożegowską, Skrzynecką a lasem Wielkopolskiego Parku Narodowego".
Po uchwaleniu planu uchwała zostanie przekazana Wojewodzie Wielkopolskiemu wraz z dokumentacją planistyczną w celu oceny zgodności z prawem, a następnie przesłana do ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.
 

Uchwała nr XXII/183/04

 
 
 
             Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art.  41 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2002 r. Nr 147, poz. 1231 z późn. zm.) Rada Miejska w Mosinie uchwala, co następuje:
  
§ 1.
 
Przyjmuje się sprawozdanie z realizacji "Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2003", stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.
  
§ 2.
 
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy.
  
§ 3.
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 
U Z A S A D N I E N I E
 
Prowadzenie działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych należy do zadań własnych gminy. Realizacja tych zadań prowadzona jest w postaci gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, uchwalanego corocznie przez radę gminy.
Stąd też zasadne jest podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji "Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2003".
 
 
 
                                                                                                       Załącznik
                                                                                                       do uchwały nr XXII/183/04
                                                                                                       Rady Miejskiej w Mosinie
                                                                                                       z dnia 25 marca 2004 r.
 
 
  
Sprawozdanie z realizacji "Gminnego Programu
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych na rok 2003"
 
Cel I. Zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu.
 
Punkt Konsultacyjno-Terapeutyczny czynny był w Przychodni Zdrowia "VIS MEDICA" w każdy poniedziałek przez 3 godziny. W punkcie udzielano porad i konsultacji z zakresu problematyki alkoholowej , dostarczano wiedzy o chorobie alkoholowej i możliwościach jej leczenia, diagnozowano uzależnienia i współuzależnienia, prowadzono terapię indywidualną osób uzależnionych i współuzależnionych. Udzielano także konsultacji w ramach współpracy z lekarzami rodzinnymi. W zależności od potrzeb pacjenci kierowani byli do innych placówek i instytucji. Opieką objęto również ofiary przemocy. Z porad w punkcie korzystali mieszkańcy Mosiny, Pecnej, Czapur, Rogalinka, Sowińca, Sowinek, Krosna, Krosinka, Dymaczewa Starego i Nowego oraz Drużyny. Pacjenci zgłaszali się dobrowolnie, zobowiązani do leczenia przez Sąd Rejonowy w Śremie, bądź zobowiązani przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Mosinie. W ciągu całego roku odbyło się 48 dyżurów, podczas których udzielono łącznie 308 porad i konsultacji, w tym 81 dla członków rodzin. Średnio na jednym dyżurze przyjęto 7 osób. 
W roku 2003 odbyło się 17 posiedzeń Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Przeprowadzono 126 rozmów motywacyjno-interwencyjnych z osobami  uzależnionymi i świadkami. Wpłynęło 22 nowe sprawy, do każdej zebrano informacje z Komisariatu Policji w Mosinie, Izby Wytrzeźwień, a w szczególnych przypadkach z Ośrodka Pomocy Społecznej. Do biegłego skierowano 16 osób na badanie w przedmiocie uzależnienia od alkoholu, a po uzyskaniu opinii skierowano sprawy do Sądu Rejonowego. W ramach powyższych działań prowadzono też korespondencję z Sądem Rejonowym w Śremie, Komisariatem Policji w Mosinie, Prokuraturą Rejonową w Śremie, szkołami i Izbą Wytrzeźwień. Podczas spotkań omawiano również funkcjonowanie osób zgłaszanych i formy oddziaływania na nich, uwzględniając otrzymywane sygnały ze środowiska.
Na mocy porozumienia zawartego pomiędzy Gminą Mosina a Poradnią Terapii Uzależnień od Alkoholu "WILDA" s. c. w Poznaniu, prowadzona była współpraca w zakresie leczenia odwykowego mieszkańców miasta i gminy. Świadczenia dla mieszkańców Gminy Mosina udzielane były przez Poradnię nieodpłatnie, poza umową z Narodowym Funduszem Zdrowia. Obejmowały one porady indywidualne dla osób uzależnionych i współuzależnionych, terapię indywidualną i grupową w zakresie podstawowym i zaawansowanym, diagnozowanie uzależnień i współuzależnień oraz konsultacje psychiatryczne. Czas trwania jednej porady indywidualnej wynosił godzinę, a sesji grupowej od 1,5 do 2 godzin. Z leczenia w Poradni korzystali mieszkańcy Mosiny oraz z miejscowości: Krosinko, Pecna, Rogalinka, Dymaczewa Starego i Nowego, Czapur oraz Daszewic. Z wizyt indywidualnych i grupowych sesji terapeutycznych korzystało 40 osób, w tym 15 członków rodziny. W ciągu całego roku udzielono 104 indywidualne porady terapeutyczne, a łączna ilość uczestników w sesjach grupowych wynosiła 131. Opieką objęto pacjentów zgłaszających się dobrowolnie, zobowiązanych do leczenia przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Mosinie oraz na podstawie postanowienia sądu o przymusowym leczeniu odwykowym.    
 
 
Cel II.  Udzielanie pomocy psychospołecznej i prawnej rodzinom, w których występują problemy alkoholowe.
 
W ramach pomocy rodzinie w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Mosinie odbywały się spotkania grupy wsparcia dla rodzin z problemem alkoholowym. Spotkania grupy odbywały się raz w tygodniu we wtorki po 2 godziny. Odbyło się 47 sesji, w których uczestniczyło średnio 8 osób. W ciągu całego roku łącznie w spotkaniach grupowych wzięło udział 367 osób. Grupa wsparcia licząca  19 osób, miała charakter otwarty, co pozwoliło na korzystanie z pomocy i wejście do grupy w każdym momencie. Celem grupy była pomoc w rozwiązywaniu problemów wynikających z życia w bliskim kontakcie z alkoholikiem, likwidacja zaburzeń adaptacyjnych oraz uczenie obrony przed przemocą. W spotkaniach brały udział matki i żony z Mosiny, Krosna, Drużyny, Pecna i Czapur. W zależności od potrzeb, niektóre kobiety kierowano do odpowiednich instytucji współpracujących w rozwiązywaniu problemów alkoholowych, takich jak policja, służba zdrowia, sąd rejonowy, prokuratura, GKRPA w Mosinie oraz kuratorzy sądowi. Osoby współuzależnione, uczestniczące w grupie, uzyskują poprawę funkcjonowania w rodzinie i środowisku, lepsze radzenie sobie w rozwiązywaniu problemów osobistych oraz umiejętność przeciwdziałania przemocy.       
Maraton terapeutyczny dla rodzin z problemem alkoholowym przeprowadzono w terminie od 29 do 31 sierpnia 2003 r. w Ośrodku Szkoleniowo-Wypoczynkowym w Sierakowie. Szkoleniem objęto 10 kobiet współuzależnionych (9 żon + 1 matka) pochodzących z rodzin zaburzonych przez alkoholizm bliskiej osoby oraz, w których panowała przemoc psychiczna i fizyczna. Celem maratonu było udzielenie pomocy psychologicznej rodzinom oraz likwidowanie istniejących zaburzeń adaptacyjnych poza środowiskiem zagrożenia. Łączny czas pracy terapeutycznej wyniósł 20 godzin. Intensywna praca nad specyficznymi problemami dla członków rodzin z problemem  alkoholowym miała charakter warsztatowy, przeprowadzono zajęcia treningowe, psychodramę, treningi relaksacyjne oraz wizualizację. Forma przeprowadzonych zajęć nie ograniczała czasu, co pozwoliło na lepsze poznanie siebie, swoich możliwości i wzmocnienie poczucia własnej wartości. Uczestnicy mieli okazję do nabycia nowych umiejętności radzenia sobie w sytuacjach trudnych emocjonalnie, do podejmowania trudnych decyzji oraz nakreślenia dalszych planów życiowych. Taka forma pomocy dla rodzin jest potrzebnym elementem całej pracy terapeutycznej, uczy skutecznej obrony przed przemocą i dbałości o własną godność osobistą.
Wzorem lat ubiegłych w dniach od 4 do 17 sierpnia 2003 r. zorganizowano w Rogoźnie Wlkp. kolonię dla 65 dzieci z rodzin zagrożonych alkoholizmem. Kolonia letnia z programem terapeutyczno-profilaktycznym zorganizowana została przez Pana Przemysława Czarneckiego, prowadzącego Ośrodek Rekreacyjno-Sportowy w Rogoźnie Wlkp, wyłonionego w drodze przetargu nieograniczonego. Całkowity koszt zorganizowanej koloni wyniósł  40 300,00 zł, tj. 620 zł na osobę. Oferent wywiązał się ze wszystkich warunków umowy, a dzieci wróciły zadowolone i pełne wrażeń. Ponadto dofinansowano wyjazd trójki dzieci na kolonię do Darłówka, organizowaną przez Środowiskowy Dom Pomocy Maltańskiej w Puszczykowie. W ramach zabezpieczonych środków na letni wypoczynek, dofinansowano również kolonię, organizowaną w Łagowie przez Stowarzyszenie Pomocy Potrzebującym im. Św. Antoniego, w wysokości 5.000 zł. Dzieci korzystające z bezpłatnego wypoczynku letniego kwalifikowane były przez szkolnych pedagogów przy współpracy pielęgniarek szkolno-środowiskowych oraz dyrektorów szkół.
W roku 2003 na terenie Gminy Mosina funkcjonowało 5 świetlic socjoterapeutycznych - w Mosinie, Rogalinku, Pecnej, Daszewicach i Dymaczewie Starym.
Świetlica w Mosinie działa od 1 kwietnia 1998 r. w budynku katechetycznym Parafii p. w. Świętego Mikołaja. Czynna była 5 dni w tygodniu w godzinach od 14.00 do 18.00. Zajęcia prowadzone były przez dwie osoby przy udziale wolontariuszy. W ramach działalności świetlicy prowadzone były różnorodne zajęcia edukacyjne, kulturalne oraz wychowawcze. Do placówki uczęszczało średnio około 30 dzieci. W ramach działań kulturalno-rekreacyjnych zorganizowano wycieczkę do Pniew, Gostynia, Sierakowa i Lubinia a także wycieczkę po Wielkopolskim Parku Narodowym. Ponadto zorganizowano przedstawienia  pt. "Czerwony Kapturek", "Jasełka", a także spotkanie z okazji Dnia Babci, Dnia Matki, Dnia Nauczyciela i Dnia Dziecka. W ramach zajęć dzieci brały udział w akcji "Zima", zorganizowanej przez Mosiński Ośrodek Kultury w czasie ferii zimowych oraz w zajęciach plastycznych prowadzonych przez Panią Joannę Janecką. Dzieci uczęszczające do świetlicy miały możliwość odrabiania lekcji, rozwijania swoich zainteresowań, uczyły się współżycia w grupie oraz tolerancji.
Świetlica w Rogalinku działająca od 1 listopada 1998 r. prowadziła  zajęcia 5 razy w tygodniu, przez 3 godziny dziennie. Zajęcia prowadzone były w budynku po byłym SKR przez jedną osobę. Były to zajęcia opiekuńczo-wychowawcze, zabawowe i terapeutyczne. W ramach działań kulturalno-rekreacyjnych, dzieci uczestniczyły w Ogólnopolskim Rajdzie Królewskim do Gniezna oraz w 11 Rajdzie Przyjaciół Dębów Rogalińskich z plenerem malarskim. Ponadto zorganizowano wyjazd do Centrum Rekreacji "DYNAMIX" w Poznaniu oraz na basen do Leszna. W ramach zajęć świetlicowych dzieci odrabiały lekcje, malowały oraz rzeźbiły. Po wznowionej działalności z dniem 1 października średnio w zajęciach uczestniczyło około 20 - 25 dzieci. W związku ze zwiększoną ilością dzieci wyremontowano i oddano na potrzeby świetlicy dwie sale. Ponadto wymieniono piec do centralnego ogrzewania.
Świetlica w Pecnej rozpoczęła działalność 1 listopada 2000 r. Zajęcia odbywały się w sali lekcyjnej budynku szkolnego 5 razy w tygodniu po 3 godziny dziennie. Z różnorodnych zajęć
korzystało około 25 uczniów szkoły podstawowej i gimnazjum. Zajęcia prowadzone były przez jedną osobę. W ramach zaplanowanych działań kulturalnych, dzieci uczestniczyły w wycieczce Szlakiem Piastowskim - Biskupin, Uzarzewo, Pobiedziska, zwiedziły nowe ZOO na Malcie w Poznaniu. Ponadto zorganizowano wyjazd do kina na film "Gdzie jest Nemo". W ramach zajęć świetlicowych dzieci uzyskiwały pomoc w nauce, rozwijały własne zainteresowania, sprawdzały swoje możliwości w konkursach i zawodach, organizowały dyskoteki, przygotowywały imprezy okolicznościowe.
Świetlica w Daszewicach  rozpoczęła działalność od 1 czerwca 2002 r. Funkcjonuje na terenie Szkoły Podstawowej. Zajęcia prowadzone są  przez jedną osobę codziennie od poniedziałku do piątku 3 godziny dziennie. Z różnorodnych zajęć korzystało od 6 do 17 osób dziennie. W ramach działań kulturalno-rekreacyjnych dzieci pojechały do "DYNAMIXu", "Multikina" oraz na basen do Leszna. Ponadto zorganizowana została impreza z okazji Dnia Chłopaka, Andrzejki, a także spotkanie wigilijne. Stałym elementem spotkań było wspólne odrabianie lekcji, prowadzenie zajęć w sali komputerowej, pogadanki oraz wspólne przygotowywanie posiłków.
Świetlica w Dymaczewie Starym uruchomiona została od 1 września 2003 r. w budynku Szkoły Podstawowej. Czynna była codziennie od poniedziałku do piątku 3 godziny dziennie. Na zajęcia uczęszczało średnio od 13 do 17 dzieci. W ramach działań świetlicy zorganizowano 2 wyjazdy do kina do Poznania, wyjazd na basen do Leszna. Dzieci uczestniczyły w zajęciach plastycznych i ceramicznych, organizowanych przez Mosiński  Ośrodek Kultury. Ponadto zorganizowania została impreza z okazji Dnia Chłopca w stadninie koni w Bolesławcu, zabawa  "Andrzejkowa" oraz wigilia. W ramach zajęć świetlicowych dzieci odrabiały lekcje, organizowały sposoby spędzenia wolnego czasu oraz uczyły się współżycia w grupie.
Dzieci uczęszczające do wszystkich świetlic miały zagwarantowaną bezpłatną opiekę wychowawczą,  pomoc psychologa, posiłek, pomoce dydaktyczne oraz różnego rodzaju formy rekreacyjno-kulturalne.
W roku 2003 przeprowadzono 77 spotkań, podczas których prowadzone były zajęcia psychologiczne dla dzieci i młodzieży uczęszczającej do świetlic socjoterapeutycznych w Mosinie, Rogalinku, Pecnej, Daszewicach i Dymaczewie Starym (18 zajęć w świetlicy w Mosinie, 17 zajęć w świetlicy w Rogalinku, 18 zajęć w świetlicy w Pecnej, 18 zajęć w świetlicy w Daszewicach oraz 6 zajęć w świetlicy w Dymaczewie Starym) po 2 godziny każde, co daje 154 godziny. Prowadzone zajęcia z dziećmi obejmowały zajęcia polegające na budowaniu własnej wartości, swoich mocnych stron oraz umiejętności rozwiązywania problemów, a także pogłębianie wiedzy na temat różnych uzależnień. Zajęcia dostosowane były do możliwości poznawczych i potrzeb dzieci, wykorzystując technikę "collagu", psychodramę, scenki teatralne, zabawę w redagowanie gazetki czy haseł. W zależności od potrzeb zajęcia prowadzone były w grupach wiekowych. Poza zajęciami grupowymi przeprowadzane były rozmowy z osobami, które same zgłosiły chęć kontaktu indywidualnego. W świetlicy w Mosinie i Daszewicach udzielane były konsultacje indywidualne dla rodziców oraz trening umiejętności wychowawczych, polegający na udzielaniu wsparcia psychicznego i porad wychowawczych. 
 
 
Cel III. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej  i edukacyjnej, w szczególności dla dzieci i młodzieży.
 
Program profilaktyczny "Nasze spotkania" został zrealizowany w 6 drugich klasach gimnazjum: w  4 klasach w Gimnazjum w Mosinie oraz w 2 klasach w Gimnazjum w Pecnej. Łącznie objęto 158 uczniów. W każdej klasie przeprowadzono 3 zajęcia po 1,5 godziny. Zajęcia były prowadzone zgodnie z wymogami programu dotyczącymi liczebności grupy, przez 2 psychologów. Program został zmodyfikowany i dostosowany do poziomu młodzieży gimnazjalnej. Prowadzone zajęcia profilaktyczne uczą w dużej części asertywnej obrony swych poglądów, odmowy w sytuacji nacisku społecznego, tolerancji, akceptowania różnic między ludźmi oraz nieagresywnego rozwiązywania konfliktów. Ponadto budują preferowane umiejętności osobowościowe i interpersonalne, chroniące młodzież przed zachowaniami ryzykownymi w tym uzależnieniami.   
W czerwcu 2003 r. Wielkopolska Fundacja "ETOH" w Kaliszu przeprowadziła szkolenie dla przedsiębiorców prowadzących sprzedaż napojów alkoholowych oraz dla personelu pracującego w sklepie. Tematem szkolenia była realizacja ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, a zwłaszcza skutki sprzedaży osobom nieletnim, nietrzeźwym i pod zastaw. Wszystkie osoby uczestniczące w szkoleniu otrzymały pakiet materiałów informacyjnych, w tym wypis z ustawy dotyczącej handlu alkoholem. Zdobyta na szkoleniu wiedza potwierdzona została zaświadczeniem.
Na przełomie maja i czerwca Wielkopolska Fundacja "ETOH" w Kaliszu przeprowadziła szkolenie członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w zakresie możliwości pomocy psychospołecznej i prawnej rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, zwiększania dostępności pomocy terapeutycznej, prowadzenia profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej, a także współpracy z instytucjami i stowarzyszeniami.
W październiku przeprowadzone zostało w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Mosinie szkolenie dla kadry pedagogicznej na temat "Doskonalenie umiejętności wychowawczych i przeciwdziałanie agresji" przez Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli "Uni Tera". Szkoleniem objęto 30 osób.
W ramach przekazywanych środków na działania profilaktyczne, prowadzone przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Mosinie, w 2003 r. zrealizowano:
  1. W ramach profilaktyki zachowań ryzykownych i niedostosowania szkolenie dla kilku grup nauczycieli na temat zapobiegania niepowodzeniom szkolnym, w tym wynikającym z dyslekcji.
  2. Psycholodzy i pedagodzy byli konsultantami i cząstkowymi realizatorami Szkolnych Programów Profilaktyki, służąc swą wiedzą i doświadczeniem  w tej dziedzinie.
  3. W ramach grupy wsparcia dla pedagogów szkolnych wielokrotnie omawiano tematykę uzależnienia alkoholowego, w odniesieniu do konkretnych sytuacji problemowych, jak i ogólnych nowości w tym obszarze, z uwzględnieniem aspektu prawnego.
  4. W ramach Rady Pedagogicznej szkoleniowej, dyrektor poradni omówił aktualne przepisy prawne dotyczące przeciwdziałania demoralizacji nieletnich, w tym uzależnieniu alkoholowemu.
  5. W trakcie bieżącej działalności Poradni, wielokrotnie prowadzono porady i konsultacje dla nauczycieli i dyrektorów odnośnie rozwiązywania konkretnych problemów ich uczniów i rodzin,  związanych z nadużywaniem alkoholu i podjęciem leczenia.
  6. Prowadząc rozmowy psychologiczne z rodzicami dzieci badanych w Poradni, rozpoznawano nieraz problem alkoholowy, co powodowało podjęcie takich działań jak: informowanie, edukacja na temat choroby alkoholowej, udzielanie wsparcia, ukazywanie sensowności i skuteczności walki z tym problemem, kierowanie do odpowiednich, kompetentnych osób i miejsc, profesjonalnie zajmujących się tym problemem.   
Dnia 20 marca w sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Mosinie, dla uczniów gimnazjów i klas V i VI z całej Gminy Mosina odbyło się przedstawienie pt. "Życie nie tylko po to jest by brać". Tematem przedstawienia były różne uzależnienia od nałogu palenia tytoniu i  picia alkoholu  poprzez podejmowanie świadomych decyzji w sprawie używek oraz skutków brania narkotyków. W spektaklu wzięło udział około 600 uczniów.
W czerwcu Gmina Mosina przyłączyła się do akcji pt. "Żyć bez zagrożeń". W ramach akcji profilaktycznej zorganizowany został koncert w hali "ARENA" w Poznaniu, którego uczestnikami była również młodzież z mosińskiej gminy. Dochód z akcji przeznaczony został na zakup urządzeń umożliwiających wykrywanie narkotyków i alkoholu w ludzkiej ślinie.
W listopadzie w Mosińskim Ośrodku Kultury, dla młodzieży gimnazjalnej, wystąpił radosny i żywiołowy chór - "Gospel Joy" z Poznania. Główną atrakcją i najważniejszym punktem wieczoru był występ Pana Mateusza Ostrowskiego, który mówił o uzależnieniach. Nikt inny lepiej niż on, nie był w stanie przekazać młodzieży do czego uzależnienie od alkoholu, papierosów i narkotyków potrafi doprowadzić. W sposób profesjonalny przekazał młodzieży przebieg własnego życia, jego drogę uzależnienia oraz konsekwencje nałogu. Spotkanie zakończyło się wypełnieniem anonimowej ankiety. Materiały zawarte w ankiecie wykorzystane zostaną do opracowania raportu. 
Dyrekcja Gimnazjum w Mosinie, przy współudziale Gminy Mosina i SANEPID-u, zorganizowała konkurs międzyszkolny prozdrowotny o AIDS i uzależnieniach od alkoholu, narkotyków i nikotyny. W konkursie udział wzięli uczniowie z gimnazjum w Luboniu, Puszczykowa i Mosiny. Młodzież biorąca udział w konkursie otrzymała nagrody ufundowane przez Gminę Mosina.
Dnia 10 grudnia w Mosińskim Ośrodku Kultury dla uczniów szkoły podstawowej w Mosinie i Pecnej Zakopiański Teatr Promocji Zdrowia zorganizował spektakl profilaktyczny  pt. "W drodze na szczyt". Aktorzy w sposób profesjonalny przedstawili jak szybko człowiek może uzależnić się od używek, jego walkę z nałogiem oraz skutki. W spektaklu uczestniczyło około 200 dzieci.
 
 Cel IV. Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służącej rozwiązywaniu
              problemów alkoholowych.
 
Mosińskie Stowarzyszenie Klub Abstynentów "Mosiniak" otrzymało wsparcie finansowe, w kwocie 800 zł z przeznaczeniem na uroczysty mityng z okazji 4 rocznicy Klubu Abstynentów i 4 rocznicy Grupy "AA Odrodzenie".
W ramach współpracy z Komisariatem Policji w Mosinie, wspierającym zadania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, zorganizowano w IV kwartale ubiegłego roku płatne patrole, których zadaniem było przestrzeganie przepisów ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Realizacja tego zadania prowadzona była na podstawie zawartego porozumienia pomiędzy Gminą Mosina a Komendą Wojewódzką Policji w Poznaniu i Komendą Miejską Policji w Poznaniu. W ramach zadania, funkcjonariusze sprawdzali placówki sprzedające alkohol pod kontem posiadania zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych,  wyposażenia w wymagane tabliczki informacyjno-ostrzegawcze oraz sprzedaży alkoholu osobom nieletnim. Działania prowadzone przez funkcjonariuszy przeprowadzane były w dwuosobowych patrolach po 8 godzin zegarowych. "Patrolami płatnymi" objęto miasto Mosina oraz Babki, Borkowice, Czapury, Daszewice, Krosno, Krosinko, Nowinki, Pecną, Rogalin, Rogalinek, Światniki, Wiórek oraz Dymaczewo Nowe i Stare. W toku działań policjanci wylegitymowali 115 osób,  ujawnili 76 wykroczeń, z których w 69 przypadkach zastosowano pouczenie, a w 7 przypadkach nałożono mandaty karne, przeprowadzili 6 interwencji, z których w 2 przypadkach osoby w stanie nietrzeźwym przewieziono do Izby Wytrzeźwień. Ujawniono 27 przypadków naruszenia przepisów ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, z których w 4 przypadkach zastosowano postępowanie mandatowe, a w pozostałych stwierdzone wykroczenia zostały omówione z osobami popełniającymi to wykroczenie i poprzestano na pouczeniu. Przeprowadzono lustracje 32 placówek handlowych i gastronomicznych pod kątem sprzedaży napojów alkoholowych. W 4 placówkach stwierdzono nieprawidłowości, a właścicieli pouczono i zobowiązano do ich usunięcia.           
W 2003 roku Straż Miejska i członkowie Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, na podstawie upoważnienia Burmistrza Gminy, przeprowadzili kontrole placówek handlowych i gastronomicznych. Kontrolą objęto 26 punktów sprzedaży detalicznej napojów alkoholowych, w których sprawdzono ważność zezwoleń, opłat, umieszczenie w widocznym miejscu wywieszek o szkodliwości spożywania alkoholu oraz  zwracano uwagę na przestrzeganie zakazu sprzedaży nieletnim i nietrzeźwym. W 23 punktach sprzedaży napojów alkoholowych (3 punkty gastronomiczne, 20 sklepów) nie stwierdzono przypadków łamania prawa. Natomiast w 3 przypadkach o stwierdzonych uchybieniach poinformowano właścicieli placówek.
 
  
Rozliczenie finansowe
"Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
na rok 2003"
 
 
                                                                 Plan                                         Wykonanie
                                                      
1. Dochody                                              260.000,00                               278.650,00
 
2. Wydatki                                              260.000,00                               245.285,03
 
 
Rozliczenie wydatków
 
 
§ 4110                                                                                                             5.383,53                              
składki ZUS                                                                                                   5.383,53
 
§ 4120                                                                                                                934,29
 
składki na fundusz płacy                                                                                   934,29
                                                                                                                                 
§ 4260                                                                                                                653,59
 
zakup wody                                                                                                       653,59
 
§ 4410                                                                                                                  46,40
 
delegacje                                                                                                              46,40
 
§ 4430                                                                                                                662,00
 
opłaty i składki ubezpieczeniowe                                                                      662,00
 
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia                                                  40.765,58
 
zakup pieca do co w Rogalinku                                                                     6.628,58
zakup sprzętu dla świetlicy w Rogalinku (lodówka,
telewizor, czajnik, radiomagnetofon, tablica)                                                2.372,99
zakup sprzętu dla świetlicy w Pecnej (stół pingpongowy,
radiomagnetofon)                                                                                        1.227,55
zakup sprzętu dla świetlicy w Dymaczewie Starym
(szafka, lodówka, sprzęt gospodarstwa domowego)                                    1.504,03
zakup sprzętu dla świetlicy w Mosinie (stół pingpongowy, 
odkurzacz, rolety, artykuły gospodarstwa domowego)                                 1.421,76
zakup sprzętu dla świetlicy w Daszewicach (video, telewizor)                       1.350,00
zakup artykułów spożywczych                                                                     10.453,83
zakup materiałów biurowych                                                                         4.232,49
zakup opału                                                                                                  4.436,80
zakup biletów wstępu, organizacja konkursów,
ognisk                                                                                                           3.122,25
zakup artykułów dla Mosińskiego Stowarzyszenia
Klub Abstynentów "MOSINIAK"                                                                    797,23
zakup materiałów i artykułów gospodarczych                                                 3.218,07
 
§ 4300  Zakup usług pozostałych                                                               196.839,64
 
koszty utrzymania świetlic                                                                             21.000,00
kolonie letnie                                                                                                  46.440,00
dofinansowanie działań terapeutycznych dla mieszkańców Gminy Mosina korzystających z pomocy
w Poradni Terapii Uzależnień "WILDA"                                                        5.000,00
przeprowadzenie działań terapeutycznych dla rodzin osób
uzależnionych w formie dwudniowego maratonu                                             3.132,79
dofinansowanie działań profilaktycznych prowadzonych
przez psychologa zatrudnionego w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Mosinie                                                                                                         11.296,20
programy profilaktyczne                                                                                 11.790,32
szkolenia                                                                                                           3.138,00
opinie biegłego                                                                                                 1.680,00
zajęcia psychologiczne w świetlicach                                                                5.800,00
prowadzenie Punktu Konsultacyjnego i grupy wsparcia                                    9.680,00
współpraca z Komisariatem Policji w Mosinie
(patrole płatne)                                                                                                 3.990,00
remont pomieszczeń świetlicy w Rogalinku                                                       4.761,50
wynagrodzenia i pochodne                                                                              61.572,57
usługi transportowe                                                                                          3.417,62
usługi różne i drobne prace
(naprawy, prace gospodarskie)                                                                         3.346,44                  
wywóz nieczystości                                                                                             794,20  
 

Uchwała nr XXII/182/04

 
 
 
Na podstawie art. 40 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. Nr 132, poz. 622 z późn. zm.) po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego, Rada Miejska w Mosinie uchwala, co następuje:
 
 
§ 1.
 
Ustala się szczegółowe zasady utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Mosina w postaci "Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Mosina", stanowiącego załącznik do niniejszej uchwały.
 
 
§ 2.
 
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Mosina.
 
 
§ 3.
 
Z dniem wejścia w życie uchwały traci moc Uchwała Nr XXXIII/197/97 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 17 lipca 1997 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Mosina.
 
 
                                                                           § 4.
 
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego i podlega podaniu do wiadomości poprzez ogłoszenie na tablicach ogłoszeń Urzędu Miejskiego oraz opublikowaniu w "Merkuriuszu Mosińskim".
 
                                           
 
U Z A S A D N I E N I E
 
Nowelizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz innych ustaw wprowadziła konieczność uchwalenia nowego regulaminu. W regulaminie doprecyzowano wymagania w zakresie utrzymywania czystości i porządku na terenie nieruchomości oraz obowiązki osób utrzymujących psy i zwierzęta domowe.
 
 
                                                                                                          Załącznik
                                                                                                          do uchwały nr XXII/182/04
                                                                                                          Rady Miejskiej w Mosinie
                                                                                                          z dnia 25 marca 2004 r.
 
 
 
 
 
REGULAMIN
        UTRZYMANIA  PORZĄDKU  I  CZYSTOŚCI
     NA TERENIE GMINY MOSINA
 
 
§ 1.
 
Postanowienia ogólne
 
1.    Regulamin utrzymania porządku i czystości, zwany dalej REGULAMINEM, ustala szczegółowe zasady utrzymania porządku i czystości na terenie Gminy Mosina.
2.    Regulamin obowiązuje:
a)    właścicieli i użytkowników nieruchomości;
b)    użytkowników lokali użytkowych oraz obiektów przeznaczonych do celów handlowych, gastronomicznych, magazynowych i innych celów gospodarczych, jak również obiektów przeznaczonych na cele użyteczności publicznej;
c)    kierowników budów w stosunku do nieruchomości będących terenami budowy;
d)    podmioty gospodarcze wywożące odpady komunalne, zarządców wysypisk i zlewni nieczystości płynnych;
e)    kierowników jednostek organizacyjnych użytkujących teren i obiekty służące komunikacji  publicznej;
f)    kierowników remontów;
g)    użytkowników ogródków działkowych i rekreacyjnych, zwanych dalej UŻYTKOWNIKAMI  NIERUCHOMOŚCI.
3.    Zasady ponoszenia kosztów związanych z utrzymaniem porządku i czystości na terenie stanowiącym strefę pośrednią ujęcia wody Mosina-Krajkowo, zostaną ustalone w odrębnym porozumieniu zawartym pomiędzy Gminą Mosina a przedsiębiorstwem wodociągowo-kanalizacyjnym. Porozumienie zostanie zawarte z uwzględnieniem postanowień wynikających z przepisów prawa miejscowego.
 
 
§ 2.
 
Definicje
 
1.    Odpady komunalne - są to odpady powstające w gospodarstwach domowych, a także odpady nie zawierające odpadów niebezpiecznych, pochodzące od innych wytwórców odpadów, które ze względu na swój charakter lub skład są podobne do odpadów powstających w gospodarstwach domowych.
2.    Odpady komunalne bytowe drobne - są to odpady powstające w związku z bytowaniem człowieka, takie jak: resztki spożywcze, odpady z papieru, opakowania towarów codziennego użytku, resztki popiołowe, tekstylia, puszki konserwowe, zwiędłe kwiaty itp.
3.    Odpady komunalne duże - są to odpady, które po rozdrobnieniu nie mogą być swobodnie umieszczane w typowych pojemnikach ze względu na swoje rozmiary lub masę, np. stare meble, sprzęt gospodarstwa domowego, materace, gruz itp.
4.    Surowce wtórne - są to części wyselekcjonowane z odpadów komunalnych nadające się do zagospodarowania, gospodarczego wykorzystania materiałowego lub surowcowego, a w szczególności papier, szkło, metale, tworzywa sztuczne.
5.    Nieczystości ciekłe - rozumie się przez to ścieki gromadzone przejściowo w zbiornikach bezodpływowych.
6.    Wysypisko gminne - jest to wyznaczone przez gminę miejsce do gromadzenia odpadów komunalnych, których nie można wykorzystać gospodarczo, spełniające odpowiednie warunki i wymagania budowlane, technologiczne i organizacyjne dla zagwarantowania ochrony środowiska naturalnego i bezpieczeństwa ludzi.
7.    Stacje zlewcze - rozumie się przez to instalacje i urządzenia zlokalizowane przy kolektorach sieci kanalizacyjnej lub przy oczyszczalniach ścieków, służące do przyjmowania nieczystości ciekłych dowożonych pojazdami asenizacyjnymi z miejsc gromadzenia.
8.    Podmioty gospodarcze wywozowe - są to podmioty gospodarcze i osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą w zakresie wywozu odpadów komunalnych stałych i płynnych.
9.    Odpady przemysłowe - są to odpady powstające w zakładach produkcyjnych, w procesie technologicznym produkcji, odpady poużytkowe, tj. zużyte materiały i produkty, narzędzia, aparatura, zużyte oleje i emulsje, pozostałości procesów galwanicznych, ścinki i wióry metali oraz inne, których skład chemiczny i morfologiczny zagraża skażeniom lub zakażeniom środowiska i z tego powodu wymagają osobnego gromadzenia, usuwania i zagospodarowania.
10.    Odpady medyczne - są to odpady powstające w związku z udzielaniem świadczeń zdrowotnych oraz prowadzeniem badań i doświadczeń naukowych w zakresie medycyny.
11.    Zwierzęta gospodarskie - należy przez to rozumieć zwierzęta utrzymywane w celach hodowlanych i produkcyjnych.
12.    Zwierzęta domowe - rozumie się przez to zwierzęta tradycyjnie przebywające z człowiekiem w jego domu lub innym odpowiednim pomieszczeniu, utrzymywane przez człowieka w charakterze jego towarzysza.
13.    Zwierzęta bezdomne - rozumie się przez to zwierzęta domowe lub gospodarskie, które uciekły, zabłąkały się lub zostały porzucone przez człowieka i nie ma możliwości ustalenia ich właściciela lub innej osoby, pod której opieką trwale dotąd przebywały.
14.    Właściwych warunkach bytowania - rozumie się przez to zapewnienie zwierzęciu możliwości egzystencji, zgodnie z potrzebami danego gatunku, rasy, płci i wieku.
15.    Deratyzacja - ochrona przed gryzoniami.
 
 
 
 
 
§ 3.
 
Szczegółowe zasady utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Mosina.
 
1.    Na użytkownika nieruchomości nakłada się obowiązek oddzielnego gromadzenia odpadów komunalnych stałych, drobnych i dużych, odpadów komunalnych płynnych, odpadów  przemysłowych oraz odpadów medycznych i przekazywanie ich do wywozu podmiotowi gospodarczemu posiadającemu zezwolenie na wywóz odpadów.
2.    Gromadzenie odpadów komunalnych stałych na terenie nieruchomości winno być prowadzone w następujących urządzeniach, w zależności od ilości wytwarzanych odpadów, tj.:
a)    pojemniki indywidualne o pojemności nie mniejszej niż 110 litrów lub inne dostarczone przez podmiot uprawniony do świadczenia tego typu usług,
b)    pojemniki zbiorcze,
c)    worki na śmieci (ulegające biodegradacji).
3.    Obowiązujące normatywne pojemności pojemników na odpady komunalne drobne (na jeden tydzień).
a)    Na każdej nieruchomości zamieszkałej lub na której prowadzona jest działalność gospodarcza, powinien być co najmniej jeden pojemnik stały o objętości 110 litrów lub inny zgodnie z § 3 ust. 2 a). Dozwolone jest wspólne korzystanie kilku sąsiadów z pojemników ustawionych razem lub jednego większego. Objętość łączną pojemników oblicza się na podstawie liczby mieszkań lub gospodarstw domowych.
b)    Dla dużych budynków wielomieszkaniowych (bloków) należy ustawić co najmniej jeden pojemnik stały 1100 litrów na każde 10 mieszkań.
c)    Dla szpitali, internatów, sanatoriów, koszar, hoteli, pensjonatów itp. należy ustawić pojemniki o objętości wystarczającej do zgromadzenia w ciągu tygodnia 20 litrów odpadów komunalnych na jedno łóżko.
d)    Dla szkół wszelkiego typu należy ustawić pojemniki o objętości wystarczającej do zgromadzenia w ciągu tygodnia 5 litrów odpadów komunalnych na osobę, a dla przedszkoli i żłobków 2 litry odpadów na osobę.
e)    Dla restauracji, jadłodajni, barów i innych stałych obiektów gastronomicznych należy ustawić pojemniki o objętości pozwalającej na zgromadzenie w ciągu tygodnia 20 litrów odpadów komunalnych na jedno miejsce konsumpcyjne. Uliczne punkty małej gastronomii należy wyposażyć w co najmniej jeden pojemnik 110 litrów.
f)    Dla lokali handlowych należy ustawić pojemnik o objętości wystarczającej do zgromadzenia w ciągu tygodnia 50 litrów odpadów na każde 10 m2 powierzchni lokalu, lecz nie mniej niż jeden pojemnik 110  litrów na jeden lokal.
g)    W zakładach rzemieślniczych, usługowych i przemysłowych, dla pomieszczeń biurowych i socjalnych należy ustawić pojemniki o objętości wystarczającej do zgromadzenia w ciągu tygodnia 110 litrów odpadów komunalnych na każdych 10 zatrudnionych.
h)    Jeżeli przyjęta normatywna objętość pojemników nie wystarcza  na przyjęcie rosnących ilości odpadów komunalnych, należy ustawić dodatkowe pojemniki lub zwiększyć częstotliwość wywozu.
4.    Użytkownikom nieruchomości umożliwia się prowadzenie selektywnej zbiórki surowców wtórnych:
-    tworzyw sztucznych i puszek aluminiowych,
-    szkła białego i kolorowego,
-    papieru i makulatury.
Dla potrzeb selektywnej zbiórki surowców wtórnych na terenie gminy w wyznaczonych miejscach ustawione są pojemniki stacjonarne na poszczególne rodzaje surowców wtórnych.
5.    Użytkownicy nieruchomości wielomieszkaniowej (spółdzielnie mieszkaniowe i inne) ustalają wewnętrzne zasady porządku domowego i rozliczają się z kosztów odbioru i wywozu odpadów z lokatorami we własnym zakresie.
6.    Pojemniki lub worki, o których mowa w § 3 ust. 2 a), b), c), powinny być ustawione na utwardzonej powierzchni w obrębie nieruchomości w pobliżu bramy posesji w miejscu umożliwiającym łatwy dojazd i dostęp w celu bezpiecznego opróżnienia oraz pozwalający na utrzymanie otoczenia w porządku i należytym stanie sanitarnym.
7.    Dla nieruchomości położonych w oddaleniu od utwardzonych dróg lub do których dojazd jest niemożliwy, miejsce ustawienia pojemnika ustala się indywidualnie na zasadzie porozumienia pomiędzy użytkownikiem nieruchomości i podmiotem wykonującym usługi wywozu odpadów poprzez stosowny zapis w umowie.
8.    Na przystankach komunikacji publicznej, przy ulicach i drogach o nasilonym ruchu pieszych powinny być rozmieszczone kosze uliczne trwale związane z podłożem. Kosze umieszcza i opróżnia zarządca drogi lub właściciel  przystanku.
9.    Zabrania się wrzucania do pojemników na odpady komunalne drobne: płynów, śniegu, lodu, gruzu budowlanego, szlamów oraz substancji toksycznych, żrących i wybuchowych oraz odpadów przemysłowych i medycznych.
10.    Odbiór odpadów komunalnych drobnych i dużych odbywa się według częstotliwości ustalonej w umowie z podmiotem gospodarczym wykonującym usługi wywozowe lub według ustalonego harmonogramu wywozu. Jeżeli planowany dzień wywozu jest dniem świątecznym, podmiot gospodarczy wywozowy ma obowiązek przeprowadzić wywóz w dniu poprzedzającym lub następnym.
11.    Za utrzymanie pojemników w czystości odpowiada użytkownik nieruchomości.
12.    Za utrzymanie czystości miejsc wystawienia pojemników odpowiedzialny jest użytkownik nieruchomości.
13.    Nieruchomości, na których mieszkają lub przebywają ludzie albo prowadzona jest działalność i nie są przyłączone do sieci kanalizacyjnej lokalnej, winny być wyposażone w szczelne zbiorniki bezodpływowe (szamba), przeznaczone do gromadzenia nieczystości ciekłych lub przydomowe oczyszczalnie ścieków.
14.    Każda nieruchomość na terenie gminy, w obrębie której znajduje się kanalizacja sanitarna, winna zostać przyłączona do tej kanalizacji na warunkach podanych przez administratora sieci.
15.    Użytkownik nieruchomości, o której mowa w § 3 ust. 13, ma obowiązek systematycznego opróżniania zbiorników do gromadzenia nieczystości ciekłych (szamb) i nie dopuszczenia do przepełnienia ich i wylewania ścieków na powierzchnię terenu lub do gruntu.
16.    Użytkownikowi nieruchomości zabrania się odprowadzania nieczystości ciekłych ze zbiorników bezodpływowych (szamb) do kanalizacji burzowej, drenów, zbiorników wodnych, rowów oraz bezpośrednio do gruntu.
17.    Użytkownik nieruchomości zobowiązany jest do udokumentowania korzystania z usług wykonywanych przez zakład pracy, będący gminną jednostką organizacyjną lub przedsiębiorcę posiadającego zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych albo w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych, przez okazanie umowy i dowodów płacenia za takie usługi.
18.    Umowy oraz potwierdzenie opłat należy przechowywać przez okres co najmniej dwóch lat i okazywać je do kontroli upoważnionym pracownikom Urzędu Miejskiego w Mosinie.
19.    Miejscem składowania odpadów komunalnych stałych z terenu Gminy Mosina jest międzygminne wysypisko odpadów komunalnych, zlokalizowane w miejscowości Srocko Małe, Gmina Stęszew.
20.    Nieczystości ciekłe dowożone są do oczyszczalni ścieków zlokalizowanej na terenie Gminy Mosina lub do punktu zlewczego ścieków, z którym podmiot gospodarczy wywożący ma zawartą umowę na odbiór ścieków.
21.    Odpady przemysłowe i medyczne podlegają obowiązkowi oddzielnego gromadzenia, odbioru i unieszkodliwiania według zasad i wymogów określonych odrębnymi przepisami.
 
 
§ 4.
 
                          Zasady przeprowadzenia deratyzacji na terenie Gminy Mosina.
 
1.  Użytkownicy nieruchomości, na których zlokalizowane są budynki wielomieszkaniowe, budynki użyteczności publicznej i obsługi ludności, zobowiązani są do przeprowadzania deratyzacji co najmniej dwa razy w roku.
2.    Użytkownicy nieruchomości, na których zlokalizowane są budynki mieszkalne jednorodzinne wolnostojące lub w zabudowie szeregowej, zobowiązani są do przeprowadzania deratyzacji.
3.    Termin, sposób oraz obszar objęty deratyzacją zarządza Burmistrz Gminy w porozumieniu z Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym.
4.    Właściciele nieruchomości przeprowadzają deratyzację na swój koszt.
 
 
§ 5.
 
Zasady utrzymywania i hodowli gospodarskich zwierząt gospodarskich na terenach
w granicach administracyjnych Gminy Mosina.
 
1.    Zabrania się hodowli zwierząt gospodarskich (bydła, trzody, koni, drobiu, zwierząt futerkowych i innych) na nieruchomościach położonych w granicach administracyjnych miasta Mosina w promieniu 50 m od budynków wielorodzinnych, urzędów organów administracyjnych, szkół i placówek w rozumieniu przepisów ustawy o systemie oświaty, placówek kulturalno-oświatowych, zakładów opieki zdrowotnej itp. Zabrania się hodowli zwierząt futerkowych w zwartej zabudowie jednorodzinnej.
2.    Pszczoły winny być trzymane w ulach ustawionych w odległości co najmniej 5 m od granicy nieruchomości w taki sposób, aby wylatujące i przylatujące pszczoły nie zakłócały korzystania z nieruchomości sąsiednich ponad przeciętną miarę, wynikającą ze społeczno-gospodarczego przeznaczenia nieruchomości i stosunków miejscowych.
3.    Na terenach nie wymienionych w § 5 ust. 1, dopuszcza się hodowlę zwierząt    gospodarskich pod następującymi warunkami:
a)    przestrzegania przepisów sanitarno-epidemiologicznych, weterynaryjnych i ochrony środowiska;
b)    zwierzęta gospodarskie hodowane na nieruchomości, muszą zostać zabezpieczone przed opuszczeniem tej nieruchomości;
c)    gromadzenia odpadów i nieczystości w sposób nie powodujący zanieczyszczenia wód powierzchniowych i podziemnych.
 
 
§ 6.
 
                               Obowiązki osób utrzymujących psy i inne zwierzęta domowe.
 
1.    Osoby utrzymujące psy i inne zwierzęta domowe są zobowiązane do zachowania środków ostrożności zapewniających ochronę przed zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do wspólnego użytku.
2.    Osoby posiadające psy w na terenie gminy, są zobowiązane zgłosić je do rejestracji w Urzędzie Miejskim w Mosinie, bez względu na to, czy zwierzęta podlegają opodatkowaniu, czy też są z niego zwolnione. Obowiązkowi rejestracji podlega każdy pies powyżej trzeciego miesiąca życia. Zasady rejestracji określi Gmina Mosina odrębnymi przepisami.
3.    Osoby będące właścicielami lub opiekunami psów i innych zwierząt domowych zobowiązane są do sprawowania właściwej opieki, w tym w szczególności do przestrzegania następujących zasad:
a)    każdy pies musi być wyprowadzany poza teren nieruchomości na smyczy;
b)    psy agresywne i niebezpieczne dla otoczenia muszą mieć nałożony  kaganiec;
c)    stosowania tablic ostrzegawczych - informacyjnych przy wejściu na teren            nieruchomości o grożącym niebezpieczeństwie oraz zapewnienia szczelności ogrodzenia;
d)    natychmiastowego usuwania zanieczyszczeń pozostawionych przez psy i inne zwierzęta domowe na chodnikach, placach, terenach zieleni oraz innych obiektach i terenach publicznych;
e)    przestrzegania wymogów i nakazów służb weterynaryjnych (szczepienie psów przeciw wściekliźnie, tereny zapowietrzone itp.);
f)    stworzenia właściwych warunków bytowania dla psów,
g)    humanitarnego traktowania zwierząt domowych.
4.    Zwierzęta przebywające poza posesją bez nadzoru będą odławiane i umieszczane w schronisku na koszt właściciela.
5.    Zabrania się wprowadzania psów i innych zwierząt domowych na tereny wydzielone: place zabaw dla dzieci, piaskownice, boiska szkolne.
 
 
§ 7.
 
Wymagania w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości.
 
1.    Zabrania się wylewania nieczystości płynnych na terenie nieruchomości i poza nią.
2.    Zabrania się odprowadzania wód deszczowych z posesji na drogi oraz sąsiednie posesje.
3.    Zabrania się wysypywania śmieci (w tym pozostałości roślinnych) popiołu, żużla i gruzu na ulicę i inne miejsca do tego nie przeznaczone.
4.    Zabrania się zanieczyszczania miejsc służących ogólnemu użytkowi mieszkańców, tj. wód jezior, stawów, rzek, placów, ulic, parków, skwerów, zieleńców.
5.    Zabrania się mycia samochodów i innych pojazdów w miejscach zabronionych, a w szczególności na łąkach, w pobliżu jezior, rzek oraz zbiorników wody pitnej.
6.    Zabrania się wypalania łąk, pastwisk, rowów i ugorów.
7.    Nakazuje się utrzymywanie nieruchomości, w tym ogrodzenia i elewacji budynków w należytym stanie sanitarnym i technicznym oraz usuwanie i przycinanie chwastów, trawy, krzewów przy ogrodzeniu posesji od strony  chodnika lub ciągu pieszego.
8.    Nakazuje się oczyszczenie ze śniegu i lodu, zabezpieczenie ciągów pieszych przed gołoledzią oraz usuwanie błota i innych zanieczyszczeń z chodników położonych wzdłuż nieruchomości, przy czym za taki chodnik uznaje się wydzieloną część drogi publicznej służącą dla ruchu pieszego, położoną  przy granicy nieruchomości. Obowiązek oczyszczenia ze śniegu i lodu winien być realizowany przez odgarnięcie w miejsca nie powodujące zakłóceń ruchu pieszych lub pojazdów.
9.    Nakazuje się usuwanie sopli lodowych i nawisów śniegu z dachów na terenie nieruchomości niezwłocznie po ich pojawieniu się.
 
 
§ 8.
 
Przepisy końcowe.
 
1.    Burmistrzowi Gminy przysługuje prawo przeprowadzania kontroli szczelności zbiornika na nieczystości ciekłe w przypadku wystąpienia znaczących rozbieżności co do poboru wody pitnej i usuniętych nieczystości ciekłych na podstawie dowodów płacenia podmiotom gospodarczym wywozowym. W przypadku stwierdzenia nieszczelności zbiornika, koszty wynikłe z kontroli szczelności obciążają właściciela nieruchomości.
2.    Użytkownik nieruchomości ma obowiązek umożliwić wstęp na teren nieruchomości w celu skontrolowania przestrzegania postanowień niniejszego regulaminu.
3.    Do kontroli przestrzegania przez użytkowników nieruchomości przepisów niniejszego regulaminu upoważnieni są:
a)    funkcjonariusze Straży Miejskiej,
b)    osoby legitymujące się upoważnieniem Burmistrza Gminy do przeprowadzenia kontroli,
c)    jednostki działające na podstawie odrębnych przepisów.
 

Uchwała nr XXII/181/04

 
 
 
              Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  (Dz. U. z 2001r.  Nr 142,  poz. 1591 z późn.  zm.) oraz art. 109 i art. 124 ust. 1 - 3 ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003r.  Nr 15,  poz. 148 z późn. zm.)
 
 
Rada Miejska w Mosinie uchwala, co następuje:
 
§ 1.
 
W uchwale nr XX/162/04 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 29 stycznia 2004 r. i uchwale nr XXI/168/04 z dnia 25 lutego 2004r. w sprawie budżetu Gminy Mosina na rok 2004 wprowadza się następujące zmiany:
 
 
Uchwala się budżet Gminy Mosina w wysokości :
 
1.    Dochody budżetu Gminy na 2004 rok
Zwiększa się o 38.331,00 zł do kwoty
-  zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały
w tym zadania zlecone 1.058.894,00 zł
- zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały.
 
31.461.659,00 zł
 
2.    Wydatki budżetu Gminy na 2004 rok
Zwiększają się o 338.331,00 zł do kwoty
-  zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały,
a)    Zadania zlecone 1.058.894,00 
-    zgodnie z załącznikiem  nr 5 do uchwały,
b)    Udzielone dotacje 3.582.200,00 zł
-    zgodnie z załącznikami nr 5 i 6 do uchwały,
c)    wydatki bieżące i majątkowe
-    zgodnie z załącznikiem nr 9 do uchwały.
 
33.458.659,00 zł
3.    Deficyt budżetu Gminy zostanie pokryty pożyczkami z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie  -  zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.
4.    Zmienia się plan wydatków i dotacji inwestycyjnych z budżetu Gminy Mosina na rok 2004 - zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały.
 
§ 2.
 
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.
 
§ 3.
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i dotyczy roku budżetowego 2004r.
 
 
Uzasadnienie
do uchwały nr XXII/181/04
Rady Miejskiej w Mosinie
z dnia 25 marca 2004 r.
 
 
Dochody
 
Dz. 758  - Różne rozliczenia. Zmniejsza się o kwotę 22.069,00 zł z tytułu zmniejszenia subwencji oświatowej.
 
Dz. 900 - Zwiększa się o kwotę 60.400,00 zł -  dotacja przeznaczona na oświetlenie dróg publicznych.
 
Łączne zwiększenie   dochodów o kwotę 38.331,00 zł.
 
Przychody
Przychody i rozchody związane z finansowaniem niedoboru i rozdysponowaniem nadwyżki zmieniają się zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały z uwagi na umorzenie pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu w wysokości 300.000,00 zł na budowę kanalizacji sanitarnej wsi Pecna II etap I część.
 
 
Wydatki
 
Dz. 010  - Rolnictwo i Łowiectwo zwiększa się o 200.000,00 zł z przeznaczeniem  na kanalizację sanitarną dla wsi Krosno i Krosinko.
 
Dz. 801 -  Oświata i Wychowanie zmniejsza się o kwotę 15.044,00 zł, w tym:
ˇ   Zmniejszenie o 22.069,00 zł odpisu na fundusz świadczeń socjalnych,
ˇ   Zwiększa się o 7.025,00 dokształcanie i doskonalenie  nauczycieli przeniesione z działu 854.
 
Dz. 854  - Edukacyjna Opieka Wychowawcza - zmniejsza się o 7.025,00 zł  z tytułu przeniesienia do działu 801 oraz dokonuje przeniesień między paragrafami.
 
Dz. 900 - Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska zwiększa się o kwotę 160.400,00 zł, w tym :
ˇ Kanalizacja sanitarna Pożegowo II etap - 100.000,00 zł,
ˇ Oświetlenie ulic 60.400,00 zł.
 
Ponadto dokonuje się przeniesień celem prawidłowej realizacji budżetu.
 
Łączne zwiększenie   wydatków o kwotę 338.331,00 zł.