XVIII Sesja Rady Miejskiej w Mosinie - 18.12.2003

Uchwała nr XVIII/149/03

 
 
 
                    Na podstawie art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j. t. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz § 18 ust. 2 Statutu Gminy Mosina, Rada Miejska w Mosinie uchwala, co następuje:
 
 
§ 1.
 
Powołuje się Komisję Inwentaryzacyjną do dokonania inwentaryzacji mienia komunalnego, jako komisję doraźną Rady Miejskiej w Mosinie, w następującym składzie:
1.    przewodniczący Komisji: Stanisław Barć
2.    członek Komisji: Dorota Domagała
3.    członek Komisji: Maria Krause
 
 
§ 2.
 
Zadaniem Komisji jest:
-    zawiadamianie zainteresowanych jednostek organizacyjnych o konieczności przygotowania dokumentów:
a)    określających prawo do nieruchomości zarówno nie zabudowanych, jak i zabudowanych, a w szczególności: wypisów z ksiąg wieczystych, aktów notarialnych, decyzji administracyjnych, umowy dzierżawy, najmu lub użyczenia, postanowień sądowych itp.;
b)    ustalających wartość środków trwałych i przedmiotów nietrwałych (formularze sprawozdawczości GUS, księgi inwentarzowe, arkusze spisu z natury);
c)    dotyczących wartości niematerialnych i prawnych;
-    sporządzanie spisów inwentaryzacyjnych oraz kart inwentaryzacyjnych, kompletowanie dokumentów stwierdzających prawo do nieruchomości;
-    przedstawianie Radzie Miejskiej w Mosinie do wiadomości projektów sporządzonych spisów i kart inwentaryzacyjnych przed ich wyłożeniem do publicznego wglądu.
  
 
§ 3.
 
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Mosina.
 
 
§ 4.
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 
 
U z a s a d n i e n i e
 
Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j. t. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) powołała samorząd terytorialny, w konsekwencji czego część mienia ogólnonarodowego (państwowego) stała się własnością  gmin. Organy administracji rządowej zarządzające w imieniu Skarbu Państwa tym majątkiem zostały zobowiązane do przekazania jego części gminom.
Przekazaniu podlega mienie państwowe, do którego Skarb Państwa posiada udokumentowane prawo własności. Dotyczy to zarówno nieruchomości, jak i mienia ruchomego, określonych w przepisach ustawy z dnia 10 maja 1990 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 32, poz. 191 z późn. zm).
Z uwagi na to, że proces inwentaryzacji mienia w Gminie Mosina nie został zakończony konieczne jest powołanie Komisji Inwentaryzacyjnej.

Uchwała nr XVIII/148/03

 
 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j. t. Dz. U. z  2001  r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.) oraz art. 24 ust. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (j. t. Dz. U. z 1999 r. Nr 15, poz. 139 z późn. zm.), w związku z art. 85 ust. 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717), Rada Miejska w Mosinie  uchwala, co następuje:
 
 
§ 1.
 
Odrzuca się zarzut wniesiony przez Romana Wośkowiaka zam.                                   , do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej w Mosinie w rejonie ulicy Konopnickiej i Szosy Poznańskiej.
 
 
§ 2.
 
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.
 
 
§ 3.
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 
 
 
 
 
UZASADNIENIE
 
Zgodnie z uchwałą Nr XXII/194/2000 z dnia 26 stycznia 2000 r. o przystąpieniu do sporządzenia zmiany  miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego Miasta Mosina, został opracowany projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej w Mosinie w rejonie ulic Konopnickiej i Szosy Poznańskiej. Celem przystąpienia do opracowania wyżej wymienionego planu była zmiana przeznaczenia gruntów pod zabudowę mieszkaniową oraz wyznaczenie nowego układu komunikacyjnego mającego odciążyć ruch kołowy z Poznania w kierunku Stęszewa.
Zgodnie z art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (j. t. Dz. U. z 1999 r. Nr 15, poz. 139 z późn. zm.) projekt przedmiotowego planu wyłożony został do publicznego wglądu w dniach od 10 czerwca do 1 lipca  2003 r. W dniu 14 lipca br. Roman Wośkowiak, właściciel działki o nr ewid. 1795/1, wniósł zarzut do projektu niniejszego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego kwestionując przebieg projektowanej drogi, oznaczonej symbolem K-D3 i K-D6. Zgodnie z obecnie obowiązującym miejscowym planem ogólnym zagospodarowania przestrzennego Gminy Mosina, zatwierdzonym uchwałą Nr XXI/127/91 Rady Miasta i Gminy w Mosinie z dnia 30 grudnia 1991 r. (Dz. Urz. Woj. Pozn. z 1992 r. Nr 2, poz. 14), przedmiotowa działka przeznaczona jest pod uprawy polowe.
Natomiast w zatwierdzonym w dniu 9 czerwca 1998 r., uchwałą Nr XLVII/365/98 Rady Miejskiej w Mosinie, "Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Mosina", przedmiotowa działka położona jest na terenie przeznaczonym pod zabudowę mieszkaniową i letniskową oraz na obszarze postulowanej strefy priorytetu komunikacji kołowej ponadlokalnej nad innymi formami zainwestowania. 
Burmistrz Gminy Mosina rozpatrując zarzut Romana Wośkowiaka, wziął pod uwagę przeznaczenie działki w "Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Mosina" i postanowił odrzucić go uznając, że trasa projektowanych dróg jest jedyną możliwą dla prawidłowego funkcjonowania całego terenu objętego opracowaniem niniejszego planu, a przesunięcie połowy pasa drogi na działkę o nr ewid. 1794/1 uniemożliwiłoby prawidłowe jej zagospodarowanie, tj. podział i zabudowę budynkami mieszkalnymi, zgodnie z warunkami technicznymi i na zasadach jednolitych dla całego osiedla.
Ponadto zgodnie z art. 36 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (j. t. Dz. U. z 1999 r. Nr 15, poz. 139 z późn. zm.), właścicielowi działki, której obniży się wartość w związku z uchwaleniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, przysługuje prawo żądania odszkodowania za poniesioną rzeczywistą szkodę, wykupienia nieruchomości lub jej części, zamiany nieruchomości na inną, a w razie jej zbywania może żądać od gminy odszkodowania równego obniżeniu wartości nieruchomości.
Zgodnie z art. 24 ust. 4 powołanej wyżej ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym, wnoszący zarzut może zaskarżyć niniejszą uchwałę do Naczelnego Sądu Administracyjnego, Ośrodek Zamiejscowy w Poznaniu w terminie 30 dni od dnia jej doręczenia.
 
 

Uchwała nr XVIII/147/03

 
Na podstawie  art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j. t. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.) oraz art. 24 ust. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (j. t. Dz. U. z 1999 r. Nr 15, poz. 139 z późn. zm.), w związku z art. 85 ust. 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717), Rada Miejska w Mosinie  uchwala, co następuje:
 
 
§ 1.
 
Odrzuca się zarzut wniesiony przez Bogdana Pawlaka zam.                                 do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej w Mosinie w rejonie ulicy Konopnickiej i Szosy Poznańskiej.
 
 
§ 2.
 
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.
 
 
§ 3.
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 
 
 
 
UZASADNIENIE
 
Zgodnie z uchwałą Nr XXII/194/2000 z dnia 26 stycznia 2000 r. o przystąpieniu do sporządzenia zmiany  miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego Miasta Mosina, został opracowany projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy  mieszkaniowej w Mosinie w rejonie ulic Konopnickiej i Szosy Poznańskiej. Celem przystąpienia do opracowania wyżej wymienionego planu była zmiana przeznaczenia gruntów pod zabudowę mieszkaniową oraz wyznaczenie nowego układu komunikacyjnego mającego odciążyć ruch kołowy z Poznania w kierunku Stęszewa.
Zgodnie z art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (j. t. Dz. U. z 1999 r. Nr 15, poz. 139 z późn. zm.) projekt przedmiotowego planu wyłożony został do publicznego wglądu w dniach od 10 czerwca do 1 lipca 2003 r. W dniu 10 lipca br. Bogdan Pawlak, właściciel zabudowań na terenie Ogrodów Działkowych "Pod Lasem", wniósł zarzut do projektu niniejszego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego kwestionując przebieg drogi K-G. Zgodnie z obecnie obowiązującym miejscowym planem ogólnym zagospodarowania przestrzennego Gminy Mosina, zatwierdzonym uchwałą nr XXI/127/91 Rady Miasta i Gminy w Mosinie z dnia 30 grudnia 1991 r. (Dz. Urz. Woj. Pozn. z 1992 r. Nr 2, poz. 14), teren, który użytkuje Bogdan Pawlak przeznaczony jest pod ogrody działkowe.
Natomiast w zatwierdzonym w dniu 9 czerwca 1998 r., uchwałą Nr XLVII/365/98 Rady Miejskiej w Mosinie, "Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Mosina", przedmiotowy teren położony jest na obszarze postulowanej strefy priorytetu komunikacji kołowej ponadlokalnej nad innymi formami zainwestowania.
Burmistrz Gminy Mosina rozpatrując zarzut Bogdana Pawlaka, wziął pod uwagę  przeznaczenie tego terenu w "Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Mosina" i postanowił odrzucić go uznając, że trasa projektowanej drogi jest jedyną możliwą do przeprowadzenia na obszarze objętym opracowaniem przedmiotowego planu.
Ponadto zgodnie z art. 36 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (j. t. Dz. U. z 1999 r. Nr 15, poz. 139 z późn. zm.), właścicielowi działki, której obniży się wartość w związku z uchwaleniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, przysługuje prawo żądania odszkodowania za poniesioną rzeczywistą szkodę, wykupienia nieruchomości lub jej części, zamiany nieruchomości na inną, a w razie jej zbywania może żądać od gminy odszkodowania równego obniżeniu wartości nieruchomości.
Zgodnie z art. 24 ust. 4 powołanej wyżej ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym, wnoszący zarzut może zaskarżyć niniejszą uchwałę do Naczelnego Sądu Administracyjnego, Ośrodek Zamiejscowy w Poznaniu w terminie 30 dni od dnia jej doręczenia.
 
 

Uchwała nr XVIII/146/03

 
 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j. t. Dz. U. z  2001  r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.) oraz art. 24 ust. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (j. t. Dz. U. z 1999 r. Nr 15, poz. 139 z późn. zm.), w związku z art. 85 ust. 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717), Rada Miejska w Mosinie  uchwala, co następuje:
 
 
§ 1.
 
Odrzuca się zarzut wniesiony przez Dyrektora Biura Okręgowego Zarządu Polskiego Związku Działkowców w Poznaniu, ul. Umultowska 1 do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej w Mosinie w rejonie ulicy Konopnickiej i Szosy Poznańskiej.
 
 
§ 2.
 
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.
 
 
§ 3.
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 
 
 
 
UZASADNIENIE
 
Zgodnie z uchwałą Nr XXII/194/2000 z dnia 26 stycznia 2000 r. o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego Miasta Mosina, został opracowany projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy  mieszkaniowej w Mosinie w rejonie ulic Konopnickiej i Szosy Poznańskiej. Celem przystąpienia do opracowania wyżej wymienionego planu była zmiana przeznaczenia gruntów pod zabudowę mieszkaniową oraz wyznaczenie nowego układu komunikacyjnego mającego odciążyć ruch kołowy z Poznania w kierunku Stęszewa.
Zgodnie z art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (j. t. Dz. U. z 1999 r. Nr 15, poz. 139 z późn. zm.), projekt niniejszego planu wyłożony został do publicznego wglądu w dniach od 10 czerwca do 1 lipca  2003 r. W dniu 16 lipca br. Dyrektor Biura Okręgowego Zarządu Polskiego Związku Działkowców w Poznaniu wniósł zarzut do projektu przedmiotowego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego kwestionując przebieg drogi K-G. Zgodnie z obecnie obowiązującym miejscowym planem ogólnym zagospodarowania przestrzennego Gminy Mosina, zatwierdzonym uchwałą Nr XXI/127/91 Rady Miasta i Gminy w Mosinie z dnia 30 grudnia 1991 r. (Dz. Urz. Woj. Pozn. z 1992 r. Nr 2, poz. 14), teren, przez który ma przebiegać droga, oznaczona symbolem K-G, przeznaczony jest pod ogrody działkowe.
Natomiast w zatwierdzonym w dniu 9 czerwca 1998 r., uchwałą Nr XLVII/365/98 Rady Miejskiej w Mosinie, "Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Mosina", przedmiotowy teren położony jest na obszarze postulowanej strefy priorytetu komunikacji kołowej ponadlokalnej nad innymi formami zainwestowania.
Burmistrz Gminy Mosina rozpatrując zarzut, wziął pod uwagę przeznaczenie tego terenu w "Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Mosina" i postanowił odrzucić go uznając, że trasa projektowanej drogi jest jedyną możliwą do przeprowadzenia na obszarze objętym opracowaniem niniejszego planu.
Ponadto zgodnie z art. 36 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (j. t. Dz. U. z 1999 r. Nr 15, poz. 139 z późn. zm.), właścicielowi działki, której obniży się wartość w związku z uchwaleniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, przysługuje prawo żądania odszkodowania za poniesioną rzeczywistą szkodę, wykupienia nieruchomości lub jej części, zamiany nieruchomości na inną, a w razie jej zbywania może żądać od gminy odszkodowania równego obniżeniu wartości nieruchomości.
Zgodnie z art. 24 ust. 4 powołanej wyżej ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym, wnoszący zarzut może zaskarżyć niniejszą uchwałę do Naczelnego Sądu Administracyjnego, Ośrodek Zamiejscowy w Poznaniu w terminie 30 dni od dnia jej doręczenia.
 
 

Uchwała nr XVIII/145/03

 
 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j. t. Dz. U. z  2001  r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.) oraz art. 24 ust. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (j. t. Dz. U. z 1999 r. Nr 15, poz. 139 z późn. zm.), w związku z art. 85 ust. 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717), Rada Miejska w Mosinie  uchwala, co następuje:
 
 
§ 1.
 
Odrzuca się zarzut wniesiony przez Renatę i Witolda małżonków Jankowiak zam.                         , do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej w Mosinie w rejonie ulicy Konopnickiej i Szosy Poznańskiej, w części dotyczącej projektowanej drogi oznaczonej symbolem K - G.
 
 
§ 2.
 
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.
 
 
§ 3.
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 
 
 
 
 
UZASADNIENIE
 
Zgodnie z uchwałą Nr XXII/194/2000 z dnia 26 stycznia 2000 r. o przystąpieniu do sporządzenia zmiany  miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego Miasta Mosina, został opracowany projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej w Mosinie w rejonie ulic Konopnickiej i Szosy Poznańskiej. Celem przystąpienia do opracowania wyżej wymienionego planu była zmiana przeznaczenia gruntów pod zabudowę mieszkaniową oraz wyznaczenie nowego układu komunikacyjnego mającego odciążyć ruch kołowy z Poznania w kierunku Stęszewa.
Zgodnie z art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (j. t. Dz. U. z 1999 r. Nr 15, poz. 139 z późn. zm.), projekt przedmiotowego planu wyłożony został do publicznego wglądu w dniach od 10 czerwca do 1 lipca  2003 r. W dniu 14 lipca br. Renata i Witold małżonkowie Jankowiak, właściciele działki o nr ewid. 264/1, wnieśli zarzut do projektu niniejszego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego kwestionując przebieg projektowanej drogi K-G oraz przeznaczenie przedmiotowej działki pod zabudowę mieszkaniową. Zgodnie z obecnie obowiązującym miejscowym planem ogólnym zagospodarowania przestrzennego Gminy Mosina, zatwierdzonym uchwałą Nr XXI/127/91 Rady Miasta i Gminy w Mosinie z dnia 30 grudnia 1991 r. (Dz. Urz. Woj. Pozn. z 1992 r. Nr 2, poz. 14), działka o nr ewid. 264/1 przeznaczona jest w części pod parking, oznaczony symbolem KP i w części pod drogę o szerokości 12 m, oznaczoną symbolem 51 K-Dw.
Burmistrz Gminy Mosina rozpatrując zarzut Renaty i Witolda małżonków Jankowiak, wziął pod uwagę dotychczasowe przeznaczenie działki i postanowił uznać w części ich zarzut i w związku z tym wyłączyć z opracowania niniejszego planu część przedmiotowej działki, a w pozostałym zakresie odrzucić zarzut uznając, że trasa projektowanej drogi jest jedyną możliwą do przeprowadzenia na obszarze objętym opracowaniem niniejszego planu.
W zatwierdzonym w dniu 9 czerwca 1998 r., uchwałą Nr XLVII/365/98 Rady Miejskiej w Mosinie, "Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Mosina", przedmiotowa działka położona jest na terenie postulowanej strefy priorytetu komunikacji kołowej ponadlokalnej nad innymi formami zainwestowania.
Ponadto zgodnie z art. 36 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (j. t. Dz. U. z 1999 r. Nr 15, poz. 139 z późn. zm.), właścicielowi działki, której obniży się wartość w związku z uchwaleniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, przysługuje prawo żądania odszkodowania za poniesioną rzeczywistą szkodę, wykupienia nieruchomości lub jej części, zamiany nieruchomości na inną, a w razie jej zbywania może żądać od gminy odszkodowania równego obniżeniu wartości nieruchomości.
Zgodnie z art. 24 ust. 4 powołanej wyżej ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym, wnoszący zarzut może zaskarżyć niniejszą uchwałę do Naczelnego Sądu Administracyjnego, Ośrodek Zamiejscowy w Poznaniu w terminie 30 dni od dnia jej doręczenia.
 
 

Uchwała nr XVIII/144/03

 
 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j. t. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.) oraz art. 24 ust. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (j. t. Dz. U. z 1999 r. Nr 15, poz. 139 z późn. zm.), w związku z art. 85 ust. 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717), Rada Miejska w Mosinie  uchwala, co następuje:
 
 
§ 1.
 
Odrzuca się zarzut wniesiony przez Lidię i Tomasza małżonków Jankowiak zam.                         do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej w Mosinie w rejonie ulicy Konopnickiej i Szosy Poznańskiej, w części dotyczącej projektowanej drogi, oznaczonej symbolem K - G.
 
 
§ 2.
 
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.
 
 
§ 3.
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 
 
 
 
UZASADNIENIE
 
Zgodnie z uchwałą Nr XXII/194/2000 z dnia 26 stycznia 2000 r. o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego Miasta Mosina, został opracowany projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy  mieszkaniowej w Mosinie w rejonie ulic Konopnickiej i Szosy Poznańskiej. Celem przystąpienia do opracowania wyżej wymienionego planu była zmiana przeznaczenia gruntów pod zabudowę mieszkaniową oraz wyznaczenie nowego układu komunikacyjnego mającego odciążyć ruch kołowy z Poznania w kierunku Stęszewa.
Zgodnie z art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (j. t. Dz. U. z 1999 r. Nr 15, poz. 139 z późn. zm.) projekt przedmiotowego planu wyłożony został do publicznego wglądu w dniach od 10 czerwca do 1 lipca 2003 r. W dniu 14 lipca br. Lidia i Tomasz małżonkowie Jankowiak, właściciele działki o nr ewid. 264/1, wnieśli zarzut do projektu niniejszego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego kwestionując przebieg projektowanej drogi K - G oraz przeznaczenie przedmiotowej działki pod zabudowę mieszkaniową. Zgodnie z obecnie obowiązującym miejscowym planem ogólnym zagospodarowania przestrzennego Gminy Mosina, zatwierdzonym uchwałą Nr XXI/127/91 Rady Miasta i Gminy w Mosinie z dnia 30 grudnia 1991 r. (Dz. Urz. Woj. Pozn. z 1992 r. Nr 2, poz. 14), działka o nr ewid. 264/1 przeznaczona jest w części pod parking, oznaczony symbolem KP i w części pod drogę o szerokości 12 m, oznaczoną symbolem 51 K-Dw.
Burmistrz Gminy Mosina rozpatrując zarzut Lidii i Tomasza małżonków Jankowiak, wziął pod uwagę dotychczasowe przeznaczenie działki i postanowił uznać w części przedmiotowy zarzut i w związku z tym wyłączyć z opracowania niniejszego planu część działki o nr ewid. 264/1, a w pozostałym zakresie odrzucić zarzut uznając, że trasa projektowanej drogi jest jedyną możliwą do przeprowadzenia na obszarze objętym opracowaniem przedmiotowego planu.
W zatwierdzonym w dniu 9 czerwca 1998 r., uchwałą nr XLVII/365/98 Rady Miejskiej w Mosinie, "Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Mosina", przedmiotowa działka położona jest na terenie postulowanej strefy priorytetu komunikacji kołowej ponadlokalnej nad innymi formami zainwestowania.
Ponadto zgodnie z art. 36 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (j. t. Dz. U. z 1999 r. Nr 15, poz. 139 z późn. zm.), właścicielowi działki, której obniży się wartość w związku z uchwaleniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, przysługuje prawo żądania odszkodowania za poniesioną rzeczywistą szkodę, wykupienia nieruchomości lub jej części, zamiany nieruchomości na inną, a w razie jej zbywania może żądać od gminy odszkodowania równego obniżeniu wartości nieruchomości.
Zgodnie z art. 24 ust. 4 powołanej wyżej ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym, wnoszący zarzut może zaskarżyć niniejszą uchwałę do Naczelnego Sądu Administracyjnego, Ośrodek Zamiejscowy w Poznaniu w terminie 30 dni od dnia jej doręczenia.
 
 

Uchwała nr XVIII/143/03

 
 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j. t. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.) oraz art. 24 ust. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (j. t. Dz. U. z 1999 r. Nr 15, poz. 139 z późn. zm.), w związku z art. 85 ust. 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717), Rada Miejska w Mosinie  uchwala, co następuje:
 
 
§ 1.
 
Odrzuca się zarzut wniesiony przez Danutę i Konrada małżonków Drozdowskich zam.                                         do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej w Mosinie w rejonie ulicy Konopnickiej i Szosy Poznańskiej.
 
 
§ 2.
 
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.
 
 
§ 3.
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 
 
 
 
UZASADNIENIE
 
Zgodnie z uchwałą Nr XXII/194/2000 z dnia 26 stycznia 2000 r. o przystąpieniu do  sporządzenia zmiany  miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego Miasta Mosina, został opracowany projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy  mieszkaniowej w Mosinie w rejonie ulic Konopnickiej i Szosy Poznańskiej. Celem przystąpienia do opracowania wyżej wymienionego planu była zmiana przeznaczenia gruntów pod zabudowę mieszkaniową oraz wyznaczenie nowego układu komunikacyjnego mającego odciążyć ruch kołowy z Poznania w kierunku Stęszewa.
Zgodnie z art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (j. t. Dz. U. z 1999 r. Nr 15, poz. 139 z późn. zm.) projekt przedmiotowego planu wyłożony został do publicznego wglądu w dniach od 10 czerwca do 1 lipca 2003 r. W dniu 14 lipca br. Danuta i Konrad małżonkowie Drozdowscy, właściciele działek o nr ewid. 269/1, 269/3, 274 i 275, wnieśli zarzut do projektu niniejszego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego kwestionując przebieg projektowanej drogi K - G. Zgodnie z obecnie obowiązującym miejscowym planem ogólnym zagospodarowania przestrzennego Gminy Mosina, zatwierdzonym uchwałą Nr XXI/127/91 Rady Miasta i Gminy w Mosinie z dnia 30 grudnia 1991 r. (Dz. Urz. Woj. Pozn. z 1992 r. Nr 2, poz. 14), przedmiotowe działki  położone są na terenie przemysłu budowlanego; modernizacja względnie zmiana funkcji wymagają uzgodnienia z Dyrekcją WPN i Wydziałem Ochrony Środowiska Urzędu Wielkopolskiego w Poznaniu.
Burmistrz Gminy Mosina rozpatrując zarzut Danuty i Konrada małżonków Drozdowskich,   postanowił odrzucić go uznając, że trasa projektowanej drogi jest jedyną możliwą do przeprowadzenia na obszarze objętym opracowaniem niniejszego planu.
Ponadto w zatwierdzonym w dniu 9 czerwca 1998 r., uchwałą Nr XLVII/365/98 Rady Miejskiej w Mosinie, "Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Mosina", przedmiotowe działki położone są na terenie postulowanej strefy priorytetu komunikacji kołowej ponadlokalnej nad innymi formami zainwestowania oraz na terenie usług turystyki.
Poza tym, zgodnie z art. 36 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (j. t. Dz. U. z 1999 r. Nr 15, poz. 139 z późn. zm.), właścicielowi działki, której obniży się wartość w związku z uchwaleniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, przysługuje prawo żądania odszkodowania za poniesioną rzeczywistą szkodę, wykupienia nieruchomości lub jej części, zamiany nieruchomości na inną, a w razie jej zbywania może żądać od gminy odszkodowania równego obniżeniu wartości nieruchomości.
Zgodnie z art. 24 ust. 4 powołanej wyżej ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym, wnoszący zarzut może zaskarżyć niniejszą uchwałę do Naczelnego Sądu Administracyjnego, Ośrodek Zamiejscowy w Poznaniu w terminie 30 dni od dnia jej doręczenia.

Uchwała nr XVIII/142/03

 
 
 
Na podstawie  art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j. t. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 14 i art. 27 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717) Rada Miejska w Mosinie uchwala, co następuje:
 
 
§ 1.
 
Przystępuje się do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  miasta Mosina, obejmującego teren działki o nr ewid. 1829/3, zatwierdzonego uchwałą Nr XXI/185/99 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 30 grudnia 1999 r. (Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 1 lutego 2000 r. Nr 7, poz. 83).
 
 
§ 2.
 
1.    Zmiana planu, o którym mowa w § 1, obejmuje obszar przedstawiony na rysunku planu w skali 1 : 5 000, stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.
2.    Przedmiotem opracowania jest teren dotychczas przeznaczony na cele mieszkalnictwa zbiorowego - usług hotelarskich, który ma zostać przeznaczony na cele administracji i usług z dopuszczeniem funkcji mieszkalno-biurowej.
3.    Zakres ustaleń planu obejmuje:
1)    przeznaczenie terenów oraz linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania;
2)    zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego;
3)    zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego;
4)    zasady ochrony dziedzictwa  kulturowego i zabytków oraz dóbr  kultury współczesnej;
5)    wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych;
6)    parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, w tym  linie zabudowy, gabaryty obiektów i wskaźniki intensywności zabudowy;
7)    granice i sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, ustalonych na podstawie odrębnych przepisów, w tym terenów górniczych, a także narażonych na niebezpieczeństwo powodzi oraz zagrożonych osuwaniem mas ziemnych;
8)    szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości objętych miejscowym planem;
9)    szczególne warunki zagospodarowania terenów  oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakaz zabudowy;
10)  zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej;
11)  sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów;
12)  stawki procentowe, na podstawie, których ustala się opłatę, o której mowa w art. 36 ust. 4;
13)   granice obszarów wymagających przeprowadzenia scaleń i podziałów.
 
 
§ 3.
 
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.
 
 
§ 4.
 
                                   Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.          
 
  
 
Uzasadnienie
 
 
Burmistrz Gminy Mosina zgodnie z art. 14 ust. 5 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717) dokonał analizy dotyczącej zasadności przystąpienia do zmiany przeznaczenia działki o nr ewid. 1829/3 na cele administracji i mieszkaniowe. Przedmiotowa działka zgodnie ze "Zmianą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Mosina, obejmującą działkę o nr ewid. 1829/3" przeznaczona jest  pod mieszkalnictwo zbiorowe - usługi hotelarskie.
Przeznaczenie działki o nr ewid. 1829/3 na cele administracji zgodne jest z obowiązującym "Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Mosina", zatwierdzonym uchwałą Nr XLVIII/365/98 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 9 czerwca 1998 r.

Uchwała nr XVIII/141/03

 
 
 
              Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j. t. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 109 i art. 124  ust. 1 - 3 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (j. t.  Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148 z późn. zm.) Rada Miejska w Mosinie uchwala, co następuje:
 
§ 1.
 
W uchwale nr IV/34/02 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 30 grudnia 2002 r. w sprawie budżetu Gminy Mosina na rok 2003, zmienionej uchwałą Rady Miejskiej w Mosinie nr VII/59/03 z dnia 27 marca 2003 r., nr IX/75/03 z dnia 29 kwietnia 2003 r., nr XII/89/03 z dnia 26 czerwca 2003r. i nr XIV/109/03 z dnia 25 września 2003r. wprowadza się następujące zmiany:
 
 
1.    Dochody budżetu Gminy na 2003 rok zwiększa się o kwotę 758.732,77 , tj. do kwoty:
     -    zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały
    w tym zadania zlecone 1.545.759,50
     -    zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały.
 
33.791.765,27
 
2.    Wydatki budżetu Gminy na 2003 rok zwiększa się o kwotę 945.177,10 , tj. do kwoty:
-    zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały,
      a)  zadania zlecone 1.545.759,50
          -  zgodnie z załącznikiem  nr 5 do uchwały,
          b) udzielone dotacje 3.595.247,00
          -  zgodnie z załącznikami nr 5 i 6 do uchwały,
      c)  wydatki bieżące i majątkowe
              -  zgodnie z załącznikiem nr 9 do uchwały.
 
37.694.268,60
3.    Deficyt budżetu Gminy zostanie pokryty pożyczkami z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie i przychodami z tytułu innych rozliczeń krajowych   -  zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.
4.    Zmienia się plan wydatków i dotacji inwestycyjnych z budżetu Gminy Mosina na rok 2003 - zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały.
 
 
§ 2.
           
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.
 
§ 3.
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i dotyczy roku budżetowego 2003.
 
 
U z a s a d n i e n i e
 
do uchwały nr XVIII/141/03  Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 18 grudnia 2003r.
 
 
1.    Dochody
 
-    dz. 700 zwiększa się o kwotę 200.000,00 - z tytułu ponadplanowych dochodów uzyskanych z tytułu sprzedaży, najmu i dzierżaw składników majątkowych.
 
-    dz. 756 zwiększa się o kwotę 48.554,00 - z tytułu rekompensaty za utracone dochody z tytułu zwolnień określonych w ustawie o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudniania osób niepełnosprawnych.
 
-    dz. 758 zwiększa się o kwotę 166.230,00 , w tym:
ˇ    138.600,00 - subwencja oświatowa,
ˇ    27.630,00 - zwiększenie z tytułu utraconych ulg i zwolnień ustawowych.
 
-    dz. 801 zwiększa się o kwotę 624,00 zł z tytułu  dotacji przeznaczonej na sfinansowanie w ramach wdrażania reformy oświaty  - prac komisji kwalifikacyjnej.
 
-    dz. 853 zmniejsza  się o kwotę 190.784,00 , z tytułu zmniejszenia dotacji na :
ˇ    30.500,00 - składki na ubezpieczenia zdrowotne,
ˇ    153.070,00 - zasiłki i pomoc w naturze,
ˇ    47.709,00 - zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne,
zwiększenia dotacji na :
ˇ    30.230,00 - dodatki mieszkaniowe,
ˇ    10.265,00 - kredyt na usuwanie skutków klęsk żywiołowych - pomoc dla rolników.
 
-    dz. 900 zwiększa się  kwotę 534.108,77 zł - kwota otrzymana z Urzędu Miejskiego w  Puszczykowie z tytułu rozliczenia finansowego budowy oczyszczalni ścieków.
 
Łączne zwiększenie dochodów o kwotę 758.732,77 .
 
2. Przychody i rozchody związane z finansowaniem niedoboru i rozdysponowaniem nadwyżki zmieniają się zgodnie z załącznikiem nr 3 do Uchwały.
 
 
3.    Wydatki
 
-    dz. 600 - zwiększa się o kwotę 48.154,00 zł dotacja dla  Zakładu Usług Komunalnych z przeznaczeniem na dowożenie dzieci do szkół, zmniejsza się wydatki inwestycyjne o kwotę 219.500,00 .
 
-     dz. 700 - zwiększa się o kwotę 100.000,00 - wydatki związane z podziałami gruntów, wykupem oraz utrzymaniem budynków.
 
-    dz. 750 - zwiększa się o kwotę 277.489,10 , w tym :     
ˇ    10.000,00 - delegacje służbowe,
ˇ    9.603,00 - odpis na fundusz socjalny,
ˇ    521,00 zł - ubezpieczenie urzędu,
ˇ    220.000,00 - zakup materiałów i usług,
ˇ    37.365,10 - referendum gminne.                
 
-   dz. 757 - zwiększa się o kwotę  61.000,00   z przeznaczeniem na obsługę długu publicznego.
 
-    dz. 801 - zwiększa się o kwotę 127.652,00 zł,  w tym :
ˇ    624,00 zł - dotacja  - praca komisji klasyfikacyjnych w dziedzinie reformy oświaty,
ˇ    121.699,00 - wydatki bieżące,
ˇ    5.329,00 - wydatki inwestycyjne.
 
-    dz. 853 - zmniejsza się o kwotę 169.784,00 , w tym zmniejszają się dotacje na :
ˇ    30.500,00 - składki na ubezpieczenia zdrowotne,
ˇ    129.070,00 - zasiłki i pomoc w naturze,
ˇ    10.000,00 - zasiłki opiekuńcze,
ˇ    47.709,00 - zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne,
ˇ    34.000,00 - dożywianie dzieci.
Zwiększają na :
ˇ    10.265,00 - usuwanie skutków klęsk żywiołowych,
ˇ    51.230,00 - dodatki mieszkaniowe,
ˇ    20.000,00 - utrzymanie ośrodka pomocy społecznej.
 
-    dz.854 - zwiększa się o kwotę 11.572,00   na bieżące wydatki.
 
-     dz. 900  zwiększa się o kwotę 646.750,00 , w tym:
ˇ    20.000,00 - oczyszczanie miast,
ˇ    3.000,00 - schronisko dla zwierząt,
ˇ    100.000,00 - oświetlenie i modernizacja,
ˇ    304.250,00 zł - dotacja dla zakładu Usług Komunalnych  na utrzymanie i remonty budynków,
ˇ    219.500,00 - wydatki inwestycyjne.
 
-    dz. 921 zwiększa się o kwotę 61.844,00 , w tym dotacja:
ˇ    41.844,00 - ośrodek kultury,
ˇ    20.000,00 - biblioteka.
 
Łączne zwiększenie wydatków wynosi 945.117,10 .
 
Ponadto dokonuje się przeniesień między rozdziałami i paragrafami w celu prawidłowej realizacji budżetu.
 

Uchwała nr XVIII/140/03

 
 
 
              Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.) oraz art. 117 ust. 3 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148, z późn. zm.), Rada Miejska w Mosinie uchwala, co następuje:
 
 
§ 1.
 
W § 1 uchwały Rady Miejskiej w Mosinie nr XIV/108/03 z dnia 25 września 2003 r. w sprawie stawki dotacji przedmiotowej na realizację zadań prowadzonych w formie gospodarki pozabudżetowej w roku 2003 wyrazy:  "w kwocie 1,78 zł" zastępuje się wyrazami: "w kwocie 2,02 zł."
 
§ 2.
 
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.
 
§ 3.
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
  
U z a s a d n i e n i e
 
 
              Do organu stanowiącego jednostki samorządu terytorialnego należy ustalenie jednostkowych dotacji przedmiotowych dla zakładów budżetowych i jednostek pomocniczych.
 
Szczegółowe skalkulowanie kosztów dowozów dzieci do szkół, spowodowało konieczność zmiany wysokości dotacji przedmiotowej.

Uchwała nr XVIII/139/03

 
 
 
              Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.) oraz art. 117 ust. 3 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148, z późn. zm.), Rada Miejska w Mosinie uchwala, co następuje:
 
 
§ 1.
 
W § 1 uchwały Rady Miejskiej w Mosinie nr IV/33/02 z dnia 30 grudnia 2002 r. w sprawie stawki dotacji przedmiotowej na realizację zadań prowadzonych w formie gospodarki pozabudżetowej w roku 2003 wyrazy:  "w kwocie 6,66 zł" zastępuje się wyrazami: "w kwocie 10,60 zł."
 
§ 2.
 
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.
 
§ 3.
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
  
U z a s a d n i e n i e
 
 
              Do organu stanowiącego jednostki samorządu terytorialnego należy ustalenie jednostkowych dotacji przedmiotowych dla zakładów budżetowych i jednostek pomocniczych.
 
              Przekazanie zasobów mieszkaniowych oraz konieczność dokonywania bieżących remontów spowodowało wzrost kosztu jednostkowego, co uzasadnia podjęcia powyższej uchwały.