XV Sesja Rady Miejskiej w Mosinie - 23.10.2003

Uchwała nr XV/131/03 (Wojewoda Wielkopolski rozstrzygnięciem nadzorczym nr PN.II-8.0911/ /2003 z dnia 27 listopada 2003 r. orzekł nieważność niniejszej uchwały w części obejmującej treść pr

Uchwała nr XV/131/03
Rady Miejskiej w Mosinie
z dnia 23 października 2003 r.
 
w sprawie Statutu Gminy Mosina.
 
 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j. t. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) Rada Miejska w Mosinie uchwala, co następuje:
 
 
§ 1.
 
Uchwala się Statut Gminy Mosina, który stanowi załącznik do niniejszej uchwały.
 
 
§ 2.
 
Traci moc Statut Gminy Mosina, przyjęty uchwałą Nr XVI/111/96 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 16 lutego 1996 r.
 
 
§ 3.
 
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Mosina.
 
 
§ 4.
 
Uchwała wchodzi w życie w ciągu 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.
 
    
Załącznik
 
 
 
 Uchwała nr XV/130/03

 
 
            Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 i art. 40. ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j. t. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 10 ust. 3 i art. 26 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (j. t. Dz. U.   z 1999 r. Nr 15, poz. 139 z późn. zm.), w związku z art. 85 ust. 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717) oraz uchwały Nr XXX/265/2000 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 27 lipca 2000 r. o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Mosina, Rada Miejska w Mosinie uchwala, co następuje:
 
 
§ 1.
 
1.    Uchwala się "Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej we wsi Radzewice,  na obszarze działki o nr ewid.190/12 i części działki o nr ewid. 189". Plan jest zmianą  miejscowego planu ogólnego zagospodarowania Gminy Mosina, zatwierdzonego uchwałą Nr XXI/127/91 Rady Miasta i Gminy w Mosinie z dnia 30 grudnia 1991 r. (Dz. Urz. Woj. Pozn. z 1992 r. Nr 2, poz. 14).
2.    Integralną częścią niniejszej uchwały jest rysunek w skali 1: 1000 uszczegóławiający ustalenia planu zagospodarowania przestrzennego, stanowiący załącznik graficzny do niniejszej uchwały.
 
 
ROZDZIAŁ I
 
Przepisy ogólne
 
§ 2.
 
Uchwala się zmianę przeznaczenia działki o nr ewid. 190/12 i części działki o nr ewid. 189 o łącznej powierzchni 0,95 ha, położonej w Radzewicach, na przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną, oznaczoną symbolem MN na załączniku graficznym niniejszej uchwały.
 
 
§ 3.
 
1.    Celem regulacji zawartych w ustaleniach zmiany planu jest wyznaczenie nowej funkcji zabudowy mieszkaniowej MN na terenach dotychczas przeznaczonych na cele upraw polowych.
2.    Celem regulacji, określonych w ust. 1, jest również określenie zasad obsługi komunikacyjnej i uzbrojenia terenu dla zagwarantowania odpowiednich warunków jego użytkowania, przy uwzględnieniu ochrony istniejącego stanu środowiska przyrodniczego.
§ 4.
 
Przedmiotem ustaleń planu są:
1)    teren zabudowy mieszkaniowej, oznaczony na załączniku graficznym symbolem MN;
2)    obszar świadczeń na rzecz terenów urządzeń publicznych i infrastruktury technicznej oraz zasady uzbrojenia terenu;
3)    ustalenia dotyczące funkcji terenu;
4)    zasady ochrony środowiska przyrodniczego.
 
 
§ 5.
 
Następujące ustalenia zmiany planu są obowiązującymi ustaleniami uchwały:
1)    granica zatwierdzenia planu,
2)    minimalne odległości zabudowy mieszkaniowej,
3)    teren komunikacji - ulic dojazdowych - KD,
4)    teren drogi gminnej lokalnej - KGL.
 
 
§ 6.
 
Wszelkie podziały wtórne działek dokonane po rozpoczęciu sporządzenia zmiany planu, jak i po jego uchwaleniu, lub też zmiany ich numerów, pozostają bez wpływu na ustalenia zawarte w uchwale.
 
 
§ 7.
 
Ilekroć w dalszych przepisach niniejszej uchwały jest mowa o:
1)    planie gminy - należy przez to rozumieć plan, o którym mowa w § 1 uchwały, o ile z treści przepisu nie wynika inaczej;
2)    uchwale - należy przez to rozumieć niniejszą uchwałę Rady Miejskiej w Mosinie, o ile z treści przepisu nie wynika inaczej;
3)    zabudowie mieszkaniowej - należy przez to rozumieć tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, dla których zasady zabudowy i użytkowania określi niniejsza uchwała;
4)    rysunek planu zagospodarowania przestrzennego - należy przez to rozumieć rysunek w skali 1:1000, stanowiący załącznik graficzny niniejszej uchwały;
5)    minimalnych odległościach zabudowy - należy przez to rozumieć nieprzekraczalną linię sytuowania obiektu, określoną ustaleniami planu gminy i uściśloną rysunkiem uszczegóławiającym planu.
 
 
§ 8.
 
Ustala się konieczność doprowadzenia wszelkich niezbędnych i dostępnych mediów oraz odprowadzenia i utylizacji ścieków na warunkach gwarantujących wysoki standard życia mieszkańców oraz ochronę środowiska przyrodniczego.
 
ROZDZIAŁ II
 
Przepisy szczegółowe
 
§ 9.
 
Na terenie objętym planem - działka o nr ewid. 190/12 i część działki o nr ewid. 189, ustala się następujące zasady zabudowy i zagospodarowania terenu:
1)    ustala się obowiązującą linię zabudowy zgodnie z rysunkiem planu na wysokości rzędnej terenu 62,7 m.n.p.m.;
2)    obowiązująca linia zabudowy od dróg dojazdowych KD dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wynosi 5,0 m i 20,0 m - od granicy działki, zgodnie z rysunkiem planu;
3)    obowiązywać będzie wyłącznie funkcja mieszkaniowa jednorodzinna;
4)    ustala się minimalną powierzchnię działki o wielkości 1500 m2;
5)    powierzchnia zabudowy nie może przekraczać 25 % powierzchni ogólnej działki;
6)    maksymalną wysokość budynków ustala się na 11,5 m w linii kalenicy dachu od istniejącego poziomu terenu;
7)    budynki należy projektować do dwóch kondygnacji, w tym poddasze użytkowe z dachem dwu- lub wielo-spadowym o kącie nachylenia od 25o do 45o;
8)    kąt nachylenia dachu dla budynków parterowych ustala się od 18o do 45o;
9)    budynki należy sytuować powyżej rzędnej terenu 62,7 m n.p.m.;
10)  posadowienie i konstrukcja budynku winna odpowiadać wymogom zabudowy na terenach zalewowych oraz przepisom odrębnym i szczególnym;
11)  dopuszcza się realizację podpiwniczenia budynku i wyniesienia ponad projektowany poziom terenu, nie więcej niż 1,5 m;
12)  zrealizowanie podpiwniczenia uzależnione jest od badań gruntowo-wodnych wykonanych w trybie przygotowania projektu w celu uzyskania pozwolenia na budowę;
13)  zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna winna harmonizować z otoczeniem krajobrazu i nawiązywać do zabudowy kulturowej regionu;
14)  na całym obszarze planu ustala się wyposażenie nieruchomości w urządzenia służące do gromadzenia odpadów komunalnych, unieszkodliwianie lub usuwanie wszelkiego rodzaju odpadów z terenu nieruchomości winno odbywać się na zasadach określonych w przepisach odrębnych i szczególnych;
15)  dopuszcza się realizację garaży jako budynków wolnostojących w strefach zabudowy danego obszaru lub wbudowanych i przybudowanych do budynku mieszkalnego o maksymalnej powierzchni 50 m2, o wysokości do 2,5 m;
16)  zakazuje się lokalizacji inwestycji i obiektów szkodliwych dla środowiska oraz inwestycji zaliczanych do mogących pogorszyć stan środowiska, określonych w przepisach szczególnych i odrębnych;
17)  zakazuje się prowadzenia prac trwale naruszających panujące na obszarze objętym planem i w jego sąsiedztwie stosunki gruntowo-wodne;
18)  ogrodzenie  parcel ażurowe, nie dopuszcza się ogrodzeń z prefabrykatów betonowych;
19)  obiekty kubaturowe i ich lokalizacja wymagają uzyskania pozytywnej opinii Burmistrza Gminy Mosina na etapie prac projektowych.
 
 
 
 
§ 10.
 
Dla celów dojazdu do działki:
-    dopuszcza się organizowanie wjazdów i wyjazdów z działki w linii granicy istniejącego wjazdu drogi dojazdowej KD wraz z placem nawrotu, z uwzględnieniem dyspozycji na załączniku graficznym stanowiącym integralną część niniejszej uchwały.
 
 
§ 11.
 
Zaopatrzenie w wodę należy zapewnić poprzez przyłącze z istniejącej sieci wodociągowej w ulicy dojazdowej KD.
 
 
§ 12.
 
Odprowadzenie ścieków tymczasowo do szczelnych zbiorników bezodpływowych zlokalizowanych na działce i ich wywóz do miejsc wskazanych przez Urząd Miejski w Mosinie. Docelowo odprowadzenie ścieków poprzez system kanalizacji sanitarnej zrealizowanej zgodnie z obowiązującym programem kanalizacji sanitarnej dla terenu Gminy Mosina.
 
 
§ 13.
 
1.    Zasilanie w energię elektryczną należy zapewnić z istniejącej sieci elektroenergetycznej na podstawie warunków uzyskanych z właściwego terytorialnie zakładu energetycznego.
2.    Zasilanie w gaz docelowo poprzez rozbudowę sieci gminnej w pasach drogowych ulic na zasadach wynikających z:
a)    programów gazyfikacji, obowiązujących dla danego terenu;
b)    warunków technicznych realizacji uzbrojenia i wykonania przyłączy uzyskanych od właściwego zakładu gazownictwa.
 
 
§ 14.
 
Do celów grzewczych dopuszcza się stosowanie paliw stałych przy wykorzystaniu kotłów niskoemisyjnych, dopuszcza się możliwość wykorzystania paliw ekologicznych - gaz, olej opałowy i inne.
 
 
  
ROZDZIAŁ III
 
Przepisy końcowe
 
§ 15.
 
Zgodnie z art. 10 ust. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (j. t. Dz. U. z 1999 r. Nr 15, poz. 139 z późn. zm.) ustala się stawkę procentową służącą naliczaniu opłaty, o której mowa w art. 36 ust. 3  tejże ustawy. Stawka ta wynosi 20%.
 
 
§ 16.
 
 Traci moc miejscowy plan ogólny zagospodarowania przestrzennego Gminy Mosina wymieniony w § 1, w części objętej miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, zatwierdzonym niniejszą uchwałą.
 
 
§ 17.
 
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Mosina.
 
 
§ 18.
 
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.
 
  
UZASADNIENIE
 
Projekt "Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej we wsi Radzewice, na obszarze działki o nr ewid. 190/12 i części działki o nr ewid. 189" opracowany został zgodnie z przepisami:
-    ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j. t. z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.),
-    ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (j. t. Dz. U. z 1999 r. Nr 15, poz. 139 z późn. zm.),
-    ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o wprowadzeniu ustawy - Prawo ochrony środowiska, ustawy o odpadach oraz o zmianie niektórych ustaw. (Dz. U. z 2001 r. Nr 100, poz. 1085),
-    ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o dostępie informacji o środowisku i jego ochronie oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 109, poz. 1157 oraz z 2001 r. Nr 73, poz. 761 i Nr 81, poz. 875),
-    zarządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 13 grudnia 2001 r. w sprawie dokumentów stosowanych w pracach planistycznych oraz wymaganych przy ustaleniu warunków zabudowy i zagospodarowania terenu (Dz. U. z 2002 r. Nr 1,  poz. 12).
 
Prace nad częściową zmianą planu rozpoczęto po podjęciu przez Radę Miejską w Mosinie uchwały Nr XXX/256/2000 z dnia 27 lipca 2000 r., dotyczącej zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Mosina, obejmującego działkę o nr ewid. 190/12 i część działki o nr ewid. 189 w Radzewicach.
Autorem planu jest Pan Stefan Dutkowiak - upr. nr 1508.
            W dniu 2 października 2002 r. projekt niniejszego miejscowego planu zagospodarowania  przestrzennego został przedstawiony do zaopiniowania zgodnie z art. 18 ust. 2 pkt 3 ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym.
            W dniach od 10 do 31 grudnia 2002 r. projekt przedmiotowego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego został przedstawiony do uzgadniania zgodnie z art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym.
            W dniach od 11 lipca 2003 r. do 1 sierpnia 2003 r. projekt niniejszego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego został wyłożony do publicznego wglądu wraz z prognozą skutków wpływu ustaleń zmiany planu na środowisko przyrodnicze. W okresie zbierania protestów i zarzutów, powyższe nie wpłynęły.
            W dniu 15 października 2003 r. zamieszczono ogłoszenie w "Gazecie Wyborczej", a w dniu 14 października 2003 r. na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim wywieszono ogłoszenie o terminie sesji Rady Miejskiej w Mosinie, której przedmiotem miało być uchwalenie przedmiotowej zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Mosina.
            W dniu 23 października 2003 r. na sesji Rady Miejskiej w Mosinie przedstawiono projekt niniejszego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego celem uchwalenia.
 

Uchwała nr XV/129/03

 
 
            Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 i art. 40. ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j. t. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 10 ust. 3 i art. 26 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (j. t. Dz. U. z 1999 r. Nr 15, poz. 139 z późn. zm.) oraz art. 85 ust. 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717) Rada Miejska w Mosinie uchwala, co następuje:
 
 
§ 1.
 
1.    Uchwala się "Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej we  wsi Mieczewo przy ul. Szerokiej". Plan obejmuje teren działek o nr ewid.: 34, 35/3 do 35/8, 36 i jest zmianą miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego Gminy Mosina, zatwierdzonego uchwałą Nr XXI/127/91 Rady Miasta i Gminy w Mosinie z dnia 30 grudnia 1991 r. (Dz. Urz. Woj. Pozn. z 1992 r. Nr 2, poz. 14).
2.    Miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, o którym mowa w ust. 1, są ustalenia będące treścią niniejszej uchwały.
3.    Integralną częścią planu jest rysunek planu, stanowiący załącznik graficzny do niniejszej uchwały.
 
 
ROZDZIAŁ I
 
Ustalenia ogólne
 
§ 2.
 
Ilekroć w dalszych przepisach niniejszej uchwały jest mowa o:
1)   planie - należy przez to rozumieć ustalenia planu, o których mowa w § 1 ust. 2 uchwały, o ile z treści przepisu nie wynika inaczej;
2)   uchwale - należy przez to rozumieć niniejszą uchwałę Rady Miejskiej w Mosinie, o ile z treści przepisu nie wynika inaczej;
3)   przepisach szczególnych i odrębnych - należy przez to rozumieć przepisy ustaw wraz z aktami wykonawczymi;
4)   rysunku planu - należy przez to rozumieć rysunek planu na mapie w skali 1:1000, stanowiący załącznik graficzny do niniejszej uchwały;
5)   przeznaczeniu podstawowym - należy przez to rozumieć takie przeznaczenie, które powinno przeważać na danym obszarze, wyznaczonym liniami rozgraniczającymi;
6)   funkcji terenu - synonim przeznaczenia podstawowego;
7)   przeznaczeniu dopuszczalnym - należy przez to rozumieć rodzaje przeznaczenia inne niż podstawowe, które uzupełniają lub wzbogacają przeznaczenie podstawowe;
8)   funkcji dopuszczalnej - synonim przeznaczenia dopuszczalnego;
9)   terenie - należy przez to rozumieć obszar o określonym rodzaju przeznaczenia podstawowego, wyznaczony na rysunku planu liniami rozgraniczającymi;
10)    linii zabudowy - należy przez to rozumieć linię jaką tworzą lica ścian budynków;
11)    wskaźniku intensywności zabudowy - należy przez to rozumieć stosunek powierzchni zainwestowanej do powierzchni terenu, wyrażony w procentach;
12)    działalności gospodarczej - należy przez to rozumieć działalność produkcyjną, usługową i handlową, określoną w przepisach odrębnych i szczególnych;
13)    uciążliwości dla środowiska - należy przez to rozumieć zjawiska fizyczne lub stany utrudniające życie albo dokuczliwe dla otaczającego środowiska, a zwłaszcza hałas, wibracje, zanieczyszczenie powietrza, gleby, wody i zanieczyszczenie odpadami.
 
 
§ 3.
 
Użyte w planie określenia i nazewnictwo zostało zdefiniowane między innymi w następujących przepisach szczególnych i odrębnych:
1)    ustawie z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z  2000 r. Nr 71, poz. 838 z późn. zm.),
2)    ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2000 r. Nr 106, poz. 1126 z późn. zm.),
3)   ustawie z dnia 27 kwietnia  2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U.  Nr 62, poz. 627 z późn. zm.),
4)   ustawie z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz. U. z 1995 r. Nr 16, poz. 78 z późn. zm.),
5)    ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.),
6)    ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. Nr 62, poz. 628 z późn. zm.),
7)    rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690 z późn. zm.),
8)   rozporządzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43, poz. 430),
9)    rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 24 września 2002 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących  znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych kryteriów związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięć do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. Nr 179, poz. 1490),
10)    rozporządzeniu  Ministra  Środowiska z dnia 9 września 2002 r. w sprawie opracowań ekofizjograficznych (Dz. U. Nr 155, poz. 1298),
11)    ustawie z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. Nr 132, poz. 622 z późn. zm).
 
 
§ 4.
 
Przedmiot i zakres planu.
1.    Przedmiotem planu jest ustalenie przeznaczenia i zasad zagospodarowania terenu na obszarze objętym planem.
2.    Zakres planu wynika z uchwały Nr XXIX/244/2000 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 29 czerwca 2000 r. o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu części działek o nr ewid.: 34, 35/3 do 35/8, 36 w części wsi Mieczewo. Zgodnie z wyżej wymienioną uchwałą, planem ustala się:
1)   przeznaczenie terenów oraz linie rozgraniczające tereny o różnych funkcjach lub różnych zasadach zagospodarowania;
2)   linie rozgraniczające ulice, place oraz drogi publiczne wraz z urządzeniami pomocniczymi;
3)   tereny przeznaczone dla realizacji celów publicznych oraz linie rozgraniczające te tereny;
4)   zasady obsługi w zakresie infrastruktury technicznej oraz linie rozgraniczające tereny tej infrastruktury;
5)   lokalne warunki, zasady i standardy kształtowania zabudowy oraz urządzania terenu, w tym linie zabudowy i gabaryty obiektów, a także maksymalne lub minimalne wskaźniki intensywności zabudowy;
6)   zasady i warunki podziału terenów na działki budowlane;
7)   szczególne warunki zagospodarowania terenów, w tym zakaz zabudowy, wynikające z potrzeb ochrony środowiska przyrodniczego i kulturowego, prawidłowego gospodarowania zasobami przyrody oraz ochrony gruntów rolnych.
 
 
ROZDZIAŁ II
 
Ustalenia szczegółowe planu
 
§ 5.
 
1.    Obszar objęty planem.
1)   Planem objęto obszar o całkowitej powierzchni około 3,50 ha.
2)   Obszar, o którym mowa w pkt 1, położony jest w części wsi Mieczewo i obejmuje teren  działek o nr ewid.: 34, 35/3 do 35/8, 36.
2.    Granice obszaru objętego planem.
Granice obszaru objętego planem przedstawiono na rysunku planu w skali 1:1000.
 
 
§ 6.
 
1.    Ustalenie przeznaczenia terenów oraz linii rozgraniczających tereny o różnych funkcjach lub różnych zasadach zagospodarowania.
1)   Na obszarze objętym planem ustala się przeznaczenie podstawowe:
a)   teren zabudowy mieszkaniowej z usługami, oznaczony na rysunku planu symbolem MN;
b)   teren upraw rolno-ogrodniczych, bez prawa zabudowy, oznaczony na rysunku planu symbolem RO;
c)   drogę dojazdową wewnętrzną, oznaczoną na rysunku planu symbolem KDw;
d)   drogę lokalną, oznaczoną na rysunku planu symbolem KL.
2)   Linię rozgraniczającą tereny o różnych funkcjach lub różnych zasadach zagospodarowania stanowi linia ciągła na rysunku planu.
 
2.    Linie rozgraniczające ulice wewnętrzne oraz drogi publiczne wraz z urządzeniami pomocniczymi.
1)   Linie rozgraniczające dróg publicznych przedstawiono na rysunku planu.
2)   Na obszarze objętym planem wyznacza się:
a)   drogę dojazdową wewnętrzną, oznaczoną na rysunku planu symbolem KDw, dla której ustala się:
-    szerokość w liniach rozgraniczających: 10 m, zgodnie z rysunkiem planu;
-    minimalna szerokość jezdni - 6 m;
-    przy projektowaniu oraz realizacji nawierzchni zachować spadki podłużne i poprzeczne w oparciu o przepisy odrębne i szczególne, a także Polskie Normy;
-    zapewnienie ciągłości odwodnienia zjazdu wzdłuż drogi;
-    dopuszcza się realizację, w liniach rozgraniczających drogi, chodnika o szerokości min. 2,0 m;
b)   drogę lokalną, oznaczoną na rysunku planu symbolem KL, z której ustala się obsługę komunikacyjną dla nieruchomości leżących wzdłuż jej przebiegu, dla której ustala się:
-    szerokość w liniach rozgraniczających: 12 m, zgodnie z rysunkiem planu;
-    minimalna  szerokość jezdni - 6 m;
-    przy projektowaniu oraz realizacji nawierzchni zachować spadki podłużne i poprzeczne w oparciu o przepisy odrębne i szczególne, a także Polskie Normy;
-    zapewnienie ciągłości odwodnienia zjazdu wzdłuż drogi;
-    ustala się włączenie wjazdów z posesji pod kątem prostym lub zbliżonym do prostego przy zachowaniu widoczności.
 
3.    Tereny przeznaczone dla realizacji celów publicznych oraz linie rozgraniczające te tereny.
Na terenie objętym planem wydziela się drogę dojazdową oraz drogę lokalną, będące terenami publicznymi, oznaczone na rysunku planu symbolem: KDw, KL. Linie rozgraniczające ulic stanowią linie rozgraniczające terenów przeznaczonych dla realizacji celów publicznych.
 
4.    Zasady obsługi w zakresie infrastruktury technicznej oraz linie rozgraniczające tereny tej infrastruktury.
Ustala się realizację infrastruktury technicznej w liniach rozgraniczających ulic, przy zachowaniu przepisów odrębnych i szczególnych, Polskich Norm oraz następujących warunków:
a)    kanalizacja sanitarna: z odpowiednim włączeniem do istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej, dopuszcza się do czasu realizacji sieci korzystanie ze szczelnych zbiorników bezodpływowych;
b)   kanalizacja deszczowa: ustala się powierzchniowe odprowadzenie wód deszczowych docelowo do sieci kanalizacji gminnej; zakazuje się powierzchniowego odprowadzania wód deszczowych poza granice nieruchomości;
c)    zaopatrzenie w wodę, w tym do celów przeciwpożarowych: z istniejącej sieci wodociągowej;
d)   urządzenia elektroenergetyczne: z projektowanej stacji transformatorowej EE na warunkach określonych przez właściwego dysponenta sieci elektroenergetycznej;
e)    zasilanie w gaz - planuje się zasilanie w gaz poprzez rozbudowę istniejącej sieci gminnej;
f)    gospodarka cieplna - do celów grzewczych dopuszcza się stosowanie paliw stałych przy wykorzystaniu kotłów niskoemisyjnych oraz alternatywnych rozwiązań ekologicznych,
g)    inne elementy uzbrojenia: na warunkach określonych w przepisach odrębnych i szczególnych.
 
5.    Lokalne warunki, zasady i standardy kształtowania zabudowy oraz urządzania terenu, w tym linie zabudowy i gabaryty obiektów, a także maksymalne i minimalne wskaźniki intensywności zabudowy.
1)    Na terenie oznaczonym symbolem MN, zabudowę należy kształtować w sposób zapewniający zachowanie przepisów odrębnych i szczególnych, Polskich Norm oraz następujących warunków:
a)    budynki mieszkalne jednorodzinne, wolno stojące do wysokości dwóch kondygnacji w tym poddasze użytkowe;
b)   dach spadzisty dwu lub wielospadowy o kącie nachylenia od 200 - 45o, pokrycie z dachówki lub materiałów dachówko-podobnych;
c)    ustala się nieprzekraczalną linię zabudowy od linii rozgraniczających drogi dojazdowej wewnętrznej KDw - 5 m oraz od linii rozgraniczających drogi lokalnej KL -  8 m;
d)   wskaźnik intensywności zabudowy: do 35% powierzchni działki przy minimum zabudowy 100 m2, pod warunkiem nie przekroczenia wskaźnika;
e)    dopuszcza się realizację garaży wbudowanych lub przybudowanych do budynku mieszkalnego;
f)    dopuszcza się realizację garaży i zabudowy usługowej jako budynków wolnostojących w strefach zabudowy danego obszaru, w sposób nie kolidujący dla użytkowników terenów sąsiednich;
g)    powierzchnia zabudowy garaży wolnostojących może wynosić maksymalnie 60 m2 o wysokości pomieszczenia nie większej niż 3,5 m;
h)    ogrodzenia ażurowe, nawiązujące do tradycyjnych płotów. Obowiązuje zakaz budowy ogrodzeń w formie litego muru;
i)    obiekty kubaturowe i ich lokalizacja wymagają uzyskania pozytywnej opinii Burmistrza Gminy Mosina na etapie prac projektowych;
j)    lokalizacja projektowanej zabudowy mieszkaniowej nie może ograniczać funkcjonowania terenów rolniczych przylegających bezpośrednio do terenów zabudowy mieszkaniowej oraz nie może wpływać na stosowanie odpowiednich środków i metod uprawy ziemi.
 
6.    Zasady i warunki podziału terenu na działki budowlane.
1)   Na obszarze objętym planem ustala się podziały zgodnie z rysunkiem planu w skali 1:1000.
2)   Dopuszcza się, o ile zajdzie taka potrzeba, łączenie działek i realizację na nich jednego budynku mieszkalnego jednorodzinnego, pod warunkiem, że będą zachowane warunki określone w przepisach szczególnych i odrębnych oraz ustaleniach planu.
 
7.    Szczególne warunki zagospodarowania terenu, w tym zakaz zabudowy, wynikający z potrzeb ochrony środowiska przyrodniczego i kulturowego, prawidłowego gospodarowania zasobami przyrody oraz ochrony gruntów rolnych.
1)   Obsługę komunikacyjną ustala się z istniejącej i nowoprojektowanych dróg dojazdowych wewnętrznych KDwKL; przy czym dla zjazdów ustala się:
a)    włączenie z drogi pod kątem prostym lub zbliżonym do prostego;
b)   zachowanie minimalnych, przewidzianych w przepisach szerokości utwardzonych zjazdów;
c)    zapewnienie ciągłości odwodnienia zjazdów wzdłuż dróg.
2)   Na całym obszarze planu ustala się wyposażanie nieruchomości w urządzenia służące do gromadzenia odpadów komunalnych; unieszkodliwianie lub usuwanie wszelkiego rodzaju odpadów z terenu nieruchomości winno odbywać się na zasadach określonych w przepisach odrębnych i szczególnych.
3)   Należy zapobiegać i przeciwdziałać zmianom powierzchni ziemi. W tym celu należy nie dopuszczać do niszczenia lub uszkadzania powierzchni ziemi, gleby i rzeźby terenu, przez niekorzystne przekształcanie ich budowy oraz niewłaściwe składowanie odpadów i odprowadzanie ścieków.
4)   Zakazuje się:
a)    na terenach objętych planem budowy budynków inwentarskich,
b)   prowadzenia prac trwale naruszających panujące na obszarze objętym planem i w jego sąsiedztwie stosunki gruntowo-wodne,
c)    lokalizacji inwestycji i obiektów szkodliwych dla środowiska oraz inwestycji zaliczanych do mogących pogorszyć stan środowiska, wymienianych w przepisach szczególnych i odrębnych.
 
 
ROZDZIAŁ III
 
Przepisy końcowe
 
§ 7.
 
Plan zachowuje ważność, jeśli:
1.    Nastąpi zmiana lub nowelizacja któregokolwiek z wymienionych w § 3 przepisów odrębnych lub szczególnych, chyba że z ich treści będzie wynikał obowiązek dokonania zmiany planu.
2.    Nastąpi zmiana wymienionych w planie numerów ewidencyjnych działek.
 
 
§ 8.
 
Traci moc miejscowy plan ogólny zagospodarowania przestrzennego Gminy Mosina wymieniony w § 1, w części objętej miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, zatwierdzonej niniejszą uchwałą.
 
 
§ 9.
 
Zgodnie z art. 10 ust. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (j. t. Dz. U. z 1999 r. Nr 15, poz. 139 z późn. zm.) ustala się stawkę procentową służącą naliczaniu opłaty, o której mowa w art. 36 ust. 3 tejże ustawy. Stawka ta wynosi 20%.
 
 
§ 10.
 
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Mosina.
 
 
§ 11.
 
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.
 
  
UZASADNIENIE
 
"Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej we wsi Mieczewo przy ul. Szerokiej", stanowiący zmianę miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego Gminy Mosina, opracowany został zgodnie z przepisami:
-    ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j. t. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.),
-    ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (j. t. Dz. U. z 1999 r. Nr 15, poz. 139 z późn. zm.),
-    ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o dostępie informacji o środowisku i jego ochronie oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 109, poz. 1157 oraz z 2001 r. Nr 73, poz. 761 i Nr 81, poz. 875),
-    rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 13 grudnia 2001 r. w sprawie dokumentów stosowanych w pracach planistycznych oraz wymaganych przy ustaleniu warunków zabudowy i zagospodarowania terenu (Dz. U. z 2002 Nr 1, poz. 12).
 
Prace nad niniejszym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego rozpoczęto po podjęciu przez Radę Miejską w Mosinie uchwały Nr XXIX/244/2000 z dnia 29 czerwca 2000 r. określającej przedmiot i zakres jego ustaleń.
Autorem planu jest Pan Stefan Dutkowiak - upr. nr  1508.
            W dniu 24 października 2000 r. projekt niniejszego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego został przedstawiony do zaopiniowania, a w dniach od 5 do 26 czerwca 2003 r. został  udostępniony do uzgodnień, przy uwzględnieniu ustaleń art. 18 ust. 2 pkt 3 i 4 oraz art. 22 pkt 1 i 2 ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym.
            W dniach od 11 lipca do 1 sierpnia 2003 r. projekt przedmiotowego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego został wyłożony w Urzędzie Miejskim w Mosinie do publicznego wglądu łącznie z prognozą skutków wpływu ustaleń zmiany planu na środowisko przyrodnicze.
W okresie wyłożenia nie zgłoszono żadnego protestu ani zarzutu.
            W dniu 15 października 2003 r. zamieszczono ogłoszenie w "Gazecie Wyborczej", a w dniu 14 października 2003 r. na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim wywieszono ogłoszenie o terminie sesji Rady Miejskiej w Mosinie, której przedmiotem miało być uchwalenie przedmiotowej zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Mosina.
            Po uchwaleniu niniejszego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego uchwała zostanie przekazana Wojewodzie Wielkopolskiemu wraz z dokumentacją planistyczną w celu oceny zgodności z prawem, a następnie przesłana do ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.
 

Uchwała nr XV/128/03

 
 
 
            Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 i art. 40. ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j. t. Dz. U. z   2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 10 ust. 3 i art. 26 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (j. t. Dz. U. z 1999 r. Nr 15, poz. 139 z późn. zm.) oraz art. 85 ust. 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U Nr 80, poz. 717) i uchwały nr XLVIII/397/01 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 30 października 2001 r. o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Mosina, Rada Miejska w Mosinie uchwala, co następuje:
 
 
§ 1.
 
1.    Uchwala się "Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy mieszkaniowej i usługowej we wsi Sowiniec na obszarze działek o nr ewid.: 27/7, 27/8, 27/9 i części działki o nr ewid. 27/6". Plan jest zmianą miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego Gminy Mosina, zatwierdzonego uchwałą Nr XXI/127/91 Rady Miasta i Gminy w Mosinie z dnia 30 grudnia 1991 r. (Dz. Urz. Woj. Pozn. z 1992 r. Nr 2, poz. 14).
2.    Integralną częścią niniejszej uchwały jest rysunek w skali 1:500, uszczegóławiający ustalenia planu zagospodarowania przestrzennego, stanowiący załącznik graficzny do niniejszej uchwały.
 
 
ROZDZIAŁ I
 
Przepisy ogólne
 
§ 2.
 
1.    Uchwala się zmianę przeznaczenia działek o nr ewid.: 27/7, 27/8, 27/9 i części działki o nr ewid. 27/6 o łącznej powierzchni około 0,9 ha, położonych w Sowińcu z przeznaczeniem pod zabudowę mieszkaniową i usługową, oznaczone symbolem MN/U na załączniku graficznym do niniejszej uchwały.
2.    Teren  działki o nr ewid. 27/6, wymieniony w ust. 1, stanowi grunty Gminy Mosina.
 
 
§ 3.
 
1.    Celem regulacji zawartych w ustaleniach zmiany planu jest wyznaczenie nowej funkcji zabudowy mieszkaniowej i usługowej MN/U na terenach dotychczas przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową i uprawy polowe.
2.    Celem regulacji zawartych w ustaleniach planu jest również określenie warunków zabudowy istniejącej zabudowy mieszkaniowej stanowiącej realizację podstawowej funkcji terenu.
3.    Celem regulacji, określonych w ust. 1, jest również określenie zasad obsługi komunikacyjnej i uzbrojenia terenu dla zagwarantowania odpowiednich warunków jego użytkowania, przy uwzględnieniu ochrony istniejącego stanu środowiska przyrodniczego.
 
 
§ 4.
 
Przedmiotem ustaleń planu są:
1)    tereny zabudowy mieszkaniowej i usługowej, oznaczone na załączniku graficznym symbolem MN/U;
2)    obszar świadczeń na rzecz terenów urządzeń publicznych i infrastruktury technicznej oraz zasady uzbrojenia terenu;
3)    ustalenia dotyczące funkcji terenu;
4)    zasady ochrony środowiska przyrodniczego.
 
 
§ 5.
 
Następujące ustalenia zmiany planu są obowiązującymi ustaleniami uchwały:
1)    granica zatwierdzenia planu,
2)    minimalne odległości zabudowy mieszkaniowej,
3)    teren drogi powiatowej - KDP.
 
 
§ 6.
 
Wszelkie podziały wtórne działek dokonane po rozpoczęciu sporządzenia zmiany planu, jak i po jego uchwaleniu, lub też zmiany ich numerów, pozostają bez wpływu na ustalenia zawarte w uchwale.
 
 
§ 7.
 
Ilekroć w dalszych przepisach niniejszej uchwały jest mowa o:
1)    planie gminy - należy przez to rozumieć plan, o którym mowa w § 1 uchwały, o ile z treści przepisu nie wynika inaczej;
2)    uchwale - należy przez to rozumieć niniejszą uchwałę Rady Miejskiej w Mosinie, o ile z treści przepisu nie wynika inaczej;
3)    zabudowie mieszkaniowej i usługowej - należy przez to rozumieć tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i usługowej, dla których zasady zabudowy i użytkowania określa niniejsza uchwała;
4)    rysunek planu zagospodarowania przestrzennego - należy przez to rozumieć rysunek w skali 1:500, stanowiący załącznik graficzny niniejszej uchwały;
5)    minimalnych odległościach zabudowy - należy przez to rozumieć nieprzekraczalną linię sytuowania obiektu, określoną ustaleniami planu gminy i uściśloną rysunkiem uszczegóławiającym planu.
 
§ 8.
 
Ustala się konieczność doprowadzenia wszelkich niezbędnych i dostępnych mediów oraz odprowadzenia i utylizacji ścieków na warunkach gwarantujących wysoki standard życia mieszkańców oraz ochronę środowiska przyrodniczego.
 
 
ROZDZIAŁ II
 
Przepisy szczegółowe
 
§ 9.
 
Na terenie objętym planem, tj. na działkach o nr ewid.: 27/7, 27/8, 27/9 i części działki o nr ewid. 27/6 ustala się następujące zasady zabudowy i zagospodarowania terenu:
-    zachowuje się dotychczasową linię zabudowy dla istniejących budynków;
-    odległość zabudowy do drogi KDP dla nowych obiektów powinna wynosić 10,0 m;
-    obowiązywać będzie wyłącznie funkcja mieszkaniowa i usługowa;
-    dopuszcza się wtórny podział terenu służący podstawowej funkcji terenu;
-    dopuszcza się, o ile zajdzie taka potrzeba, łączenie działek i realizację na nich jednego budynku mieszkalno-usługowego, pod warunkiem, że będą zachowane warunki określone w przepisach szczególnych i odrębnych oraz ustaleniach planu;
-    dopuszcza się adaptację oraz rozbudowę istniejących budynków do funkcji mieszkaniowo-usługowej;
-    powierzchnia istniejąca i rozbudowy zabudowy nie może przekraczać 50% powierzchni ogólnej działki;
-    maksymalną wysokość budynków ustala się na 11,5 m w linii kalenicy dachu od istniejącego poziomu terenu;
-    budynki należy projektować jako maksymalnie 2 kondygnacyjne, w tym z poddaszem użytkowym, dachem dwu- lub wielospadowym o kącie nachylenia od 35o do 45o;
-    kąt nachylenia dachu dla budynków parterowych ustala się od 25o do 45o;
-    przed rozpoczęciem projektowania budynku należy wykonać badania gruntowo-wodne z uwagi na położenie działek w obszarze zalewowym rzeki Warty;
-    posadowienie i konstrukcja budynku winna odpowiadać wymogom zabudowy na terenach zalewowych oraz przepisom odrębnym i szczególnym;
-    z obszaru części działki o nr ewid. 27/6 wydziela się teren pod istniejącą stację elektroenergetyczną i przepompownię ścieków - teren Gminy Mosina;
-    ogrodzenie parcel ażurowe, nie dopuszcza się ogrodzeń z prefabrykatów betonowych;
-    obiekty kubaturowe i ich lokalizacja wymagają uzyskania pozytywnej opinii Burmistrza Gminy Mosina na etapie prac projektowych.
 
 
§ 10.
 
Dla celów dojazdu do działki:
-    dopuszcza się organizowanie wjazdów i wyjazdów z działki w linii granicy istniejącego wjazdu drogi dojazdowej KDP z uwzględnieniem wytycznych na załączniku graficznym, stanowiącym integralną część niniejszej uchwały.
 
§ 11.
 
Zaopatrzenie w wodę należy zapewnić poprzez przyłącze z istniejącej sieci wodociągowej.
 
 
§ 12.
 
Odprowadzenie ścieków poprzez system istniejącej kanalizacji sanitarnej.
 
 
§ 13.
 
1.    Zasilanie w energię elektryczną należy zapewnić z istniejącej sieci elektroenergetycznej na podstawie warunków uzyskanych z właściwego terytorialnie zakładu energetycznego.
2.    Zasilanie w gaz poprzez podłączenie się do sieci gminnej na zasadach wynikających z warunków technicznych realizacji uzbrojenia i wykonania przyłączy uzyskanych od właściwego zakładu gazownictwa.
 
 
§ 14.
 
Do celów grzewczych dopuszcza się stosowanie paliw stałych przy wykorzystaniu kotłów niskoemisyjnych, dopuszcza się możliwość wykorzystania alternatywnych rozwiązań ekologicznych - gaz, olej opałowy i inne.
 
 
ROZDZIAŁ III
 
Przepisy końcowe
 
§ 15.
 
Zgodnie z art. 10 ust. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (j. t. Dz. U. z 1999 r. Nr 15, poz. 139 z późn. zm.) ustala się stawkę procentową służącą naliczaniu opłaty, o której mowa w art. 36 ust. 3 tejże ustawy. Stawka  ta wynosi 30%.
 
 
§ 16.
 
 Traci moc miejscowy plan ogólny zagospodarowania przestrzennego Gminy Mosina, wymieniony w § 1 , w części objętej miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, zatwierdzonym niniejszą uchwałą.
 
 
§ 17.
 
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Mosina.
 
 
 
§ 18.
 
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.
 
 
UZASADNIENIE
 
Projekt "Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy mieszkaniowej i usługowej we wsi Sowiniec na obszarze  działek o nr ewid.: 27/7, 27/8, 27/9 i części działki o nr ewid. 27/6" opracowany został zgodnie z przepisami:
-    ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j. t. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.),
-    ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (j. t. Dz. U. z 1999 r. Nr 15, poz. 139 z późn. zm.),
-    ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o wprowadzeniu ustawy - Prawo ochrony środowiska, ustawy o odpadach oraz o zmianie niektórych ustaw. (Dz. U. z 2001 r. Nr 100, poz. 1085),
-    ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o dostępie informacji o środowisku i jego ochronie oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 109, poz. 1157 oraz z 2001 r. Nr 73, poz. 761 i Nr 81, poz. 875),
-    zarządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 13 grudnia 2001 r. w sprawie dokumentów stosowanych w pracach planistycznych oraz wymaganych przy ustaleniu warunków zabudowy i zagospodarowania terenu (Dz. U. z 2002 Nr 1, poz. 12).
 
Prace nad częściową zmianą planu rozpoczęto po podjęciu przez Radę Miejską w Mosinie uchwały Nr XLVIII/397/01 z dnia 30 października 2001 r., dotyczącej zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Mosina, obejmującego działki o nr ewid.: 27/7, 27/8, 27/9 i część działki o nr ewid. 27/6 w Sowińcu.
Autorem planu jest Pan Stefan Dutkowiak - upr. nr  1508.
            W dniu 2 października 2002 r. projekt niniejszego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego został przedstawiony do zaopiniowania zgodnie z art. 18 ust. 2 pkt 3 ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym.
            W dniach od  10 grudnia do 31 grudnia 2002 r. projekt "Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy mieszkaniowej i usługowej we wsi Sowiniec, na obszarze działek o nr ewid. 27/7, 27/8, 27/9 i części działki o nr ewid. 27/6", będący zmianą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Mosina został przedstawiony do uzgadniania zgodnie z art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym.
            W dniach od 11 lipca do 1 sierpnia 2003 r. projekt przedmiotowego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego został wyłożony do publicznego wglądu wraz z prognozą skutków wpływu ustaleń zmiany planu na środowisko przyrodnicze. W okresie zbierania protestów i zarzutów, powyższe nie wpłynęły.
            W dniu 15 października 2003 r. zamieszczono ogłoszenie w "Gazecie Wyborczej", a w dniu 14 października 2003 r. na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim wywieszono ogłoszenie o terminie sesji Rady Miejskiej w Mosinie, której przedmiotem miało być uchwalenie przedmiotowej zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Mosina.
            W dniu 23 października 2003 r. na sesji Rady Miejskiej w Mosinie przedstawiono niniejszy projekt zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Mosina celem uchwalenia.
 

Uchwała nr XV/127/03

 
 
 
            Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j. t. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 10 ust. 3 i art. 26 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (j. t. Dz. U. z 1999 r. Nr 15, poz. 139 z późn. zm.), w związku z art. 85 ust. 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717) Rada Miejska w Mosinie uchwala, co następuje:
 
 
§ 1.
 
Uchwala się "Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej we wsi Baranowo, obejmujący obszar działki o nr ewid. 71/1", stanowiący częściową zmianę miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego Gminy Mosina.
 
 
ROZDZIAŁ I
 
Przepisy ogólne
 
§ 2.
 
1.    Przedmiotem ustaleń planu są:
1)    teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, oznaczony na rysunku symbolem M;
2)    zasady obsługi w zakresie urządzeń infrastruktury technicznej.
2.    Plan, o którym mowa w § 1, obejmuje obszar 0,4 ha. Działka o nr ewid. 71/1 według aktualnej dokumentacji geodezyjnej jest oznaczona numerami: 71/3, 71/4, 71/5, 71/6 o łącznej powierzchni 0,40 ha.
 
 
§ 3.
 
1.    Integralną częścią planu jest rysunek planu w skali 1:1000, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.
2.    Obowiązującymi ustaleniami planu są linie rozgraniczające tereny o różnym sposobie użytkowania.
 
 
§ 4.
 
Ilekroć w dalszych ustaleniach niniejszej uchwały jest mowa o:
1)    planie - należy przez to rozumieć ustalenia planu, o którym mowa w § 1 niniejszej uchwały;
2)    uchwale - należy przez to rozumieć niniejszą uchwałę Rady Miejskiej w Mosinie;
3)    rysunku planu - należy przez to rozumieć rysunek planu na mapie w skali 1:1000, stanowiący załącznik graficzny do niniejszej uchwały;
4)    przeznaczeniu podstawowym - należy przez to rozumieć takie przeznaczenie, które powinno przeważać na obszarze w obrębie linii rozgraniczających, określone symbolem;
5)    przeznaczeniu dopuszczalnym - należy przez to rozumieć rodzaje przeznaczenia inne niż podstawowe, które uzupełniają lub wzbogacają przeznaczenie podstawowe;
6)    przedsięwzięciach mogących znacząco oddziaływać na środowisko - należy przez to rozumieć przedsięwzięcie wymienione w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 24 września 2002 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych kryteriów związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięć do sporządzania raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. Nr 179, poz. 1490).
 
 
ROZDZIAŁ  II
 
Przepisy szczegółowe
 
§ 5.
 
1.    Ustala się teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, oznaczony na rysunku planu symbolem M.
2.    Na terenie, o którym mowa w ust. 1, przeznaczenie podstawowe stanowi zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna z budynkiem gospodarczym lub garażem. Przeznaczenie dopuszczalne mogą stanowić usługi bytowe, handel, mała gastronomia, urządzenia infrastruktury technicznej. Usługi te nie mogą należeć do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko.
3.    Przeznaczenie podstawowe i dopuszczalne nie może przekraczać 35% powierzchni działki.
4.    Na terenie, o którym mowa w ust. 1, ustala się następujące zasady zagospodarowania i warunki architektoniczne:
1)    dopuszcza się łączenie działek;
2)    projektowane budynki mieszkalne sytuować jako wolnostojące;
3)    gabaryty: jedna kondygnacja plus poddasze, z dopuszczeniem realizacji poddasza użytkowego;
4)    dachy dwu lub wielospadowe kryte dachówką lub materiałem imitującym dachówkę;
5)    bryły budynków mieszkalnych należy dostosować do architektury regionalnej i lokalnych tradycji poprzez twórcze wykorzystanie tradycyjnych detali architektonicznych;
6)    budynki gospodarczo-garażowe o powierzchni nie przekraczającej 50 m2, parterowe. Spadki dachu i pokrycie winny nawiązywać do spadku i pokrycia dachu budynku mieszkalnego. Budynki gospodarcze lub garaże mogą być dobudowane do budynku mieszkalnego lub usytuowane jako wolnostojące. Dopuszcza się usytuowanie budynku gospodarczego na granicy działki pod warunkiem zastosowania analogicznego rozwiązania od strony sąsiada;
7)    pomieszczenia usługowe, dopuszczone zgodnie z ust. 2, należy wydzielić w obrębie kubatury budynku mieszkalnego lub wolnostojące. Obowiązuje nawiązanie do architektury budynku mieszkalnego;
8)    ogrodzenia ażurowe, nawiązujące do tradycyjnych płotów. Obowiązuje zakaz budowy ogrodzeń w formie litego muru;
9)    obiekty kubaturowe i ich lokalizacja wymagają uzyskania pozytywnej opinii Burmistrza Gminy Mosina na etapie prac projektowych.
 
 
§ 6.
 
1.    Obsługę komunikacyjną terenu mieszkalnego ustala się z:
-    drogi dojazdowej KD o szerokości 10 m w liniach rozgraniczających,
-    drogi powiatowej KDP.
2.    Ustala się nieprzekraczalne linie zabudowy w odległościach:
-    10 m od linii rozgraniczającej drogi KD,
-    8 m od skrajnego przewodu magistrali wodociągowej Ø 1000 - wzdłuż drogi KDFP-636.
3.    Wzdłuż drogi powiatowej KDP ustala się pas terenu o szerokości 5 m, oznaczony na rysunku planu symbolem IT, kosztem działek o nr ewid. 71/5 i 71/6, pod infrastrukturę techniczną.
4.    Dopuszcza się by tereny, o których mowa w ust. 3, stanowiły własnościowo części terenów przyległych działek pod warunkiem, że ogrodzenia zostaną zrealizowane na krawędzi terenu oznaczonego symbolem M.
5.    Zachować strefy wolne od zabudowy kubaturowej i nasadzeń zielenią wysoką w odległościach:
-    po 8 m od skrajnego przewodu magistrali wodociągowej Ø 1000,
-    po 3,0 m od przewodu sieci wodociągowej WB 150,
-    po 3,5 m wzdłuż linii energetycznej średniego napięcia,
-    po 1,5 m od przewodów telefonicznych.
 
 
§ 7.
 
1.    Zaopatrzenie w wodę z istniejącego wodociągu. Z uwagi na położenie terenu w strefie ochrony pośredniej zewnętrznej ujęcia Mosina-Krajkowo na terenie tym obowiązują zakazy i ograniczenia wynikające z przepisów szczególnych.
2.    Ścieki sanitarne odprowadzić poprzez projektowane kanały sanitarne i przepompownie do istniejącej grupowej oczyszczalni ścieków miasta Mosina. Do czasu realizacji wyżej wymienionej sieci dopuszcza się szczelne zbiorniki na działce.
3.    Odprowadzenie ścieków opadowych do projektowanej kanalizacji deszczowej ułożonej w drodze oznaczonej symbolem KD lub w inny sposób zgodny z przepisami szczegółowymi.
4.    W zakresie zaopatrzenia w ciepło preferuje się źródła opalania paliwami ekologicznymi.
5.    W zakresie gospodarki odpadami ustala się, że odpady komunalne należy gromadzić w granicach posesji w sposób umożliwiający zorganizowany wywóz na składowisko odpadów.
6.    Zaopatrzenie w energię elektryczną z istniejącej sieci. W przypadku wzrostu zapotrzebowania na moc jest możliwość zlokalizowania trafostacji na terenie oznaczonym symbolem IT.
ROZDZIAŁ III
 
Przepisy końcowe
 
§  8.
 
Zgodnie z art. 10 ust. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (j. t. Dz. U. z 1999 r. Nr 15, poz. 139 z późn. zm.) ustala się stawkę procentową służącą naliczaniu opłaty, o której mowa w art. 36 ust. 3 tejże ustawy. Stawka ta wynosi 20%.
 
 
§ 9.
 
Traci moc miejscowy plan ogólny zagospodarowania przestrzennego Gminy Mosina zatwierdzony uchwałą Nr XXI/127/91 Rady Miasta i Gminy w Mosinie z dnia 30 grudnia 1991 r. (Dz. Urz. Woj. Pozn.z 1992 r.  Nr 2, poz. 14 ), w części objętej miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, zatwierdzonym niniejszą uchwałą.
 
 
§ 10.
 
               Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Mosina.
 
 
§ 11.
 
Uchwała  wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.
 
  
 
UZASADNIENIE
 
"Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej we wsi Baranowo, obejmujący obszar działki o nr ewid. 71/1", stanowiący zmianę miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego Gminy Mosina, opracowany został zgodnie z przepisami:
-    ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j. t. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.),
-    ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (j. t.  Dz. U. z 1999 r. Nr 15, poz. 139 z późn. zm.),
-    ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o dostępie do informacji o środowisku i jego ochronie oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 109, poz. 1157 oraz z 2001 r. Nr 73, poz. 761, Nr 81, poz. 875),
-    rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 13 grudnia 2001 r. w sprawie dokumentów stosowanych w pracach planistycznych oraz wymaganych przy ustalaniu warunków zabudowy i zagospodarowania terenu (Dz. U. z 2002 r. Nr 1, poz. 12 ).
Prace nad niniejszym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego rozpoczęto po podjęciu przez Radę Miejską w Mosinie uchwały Nr XXVIII/239/2000 z dnia 25 maja 2000 r. określającej przedmiot i zakres jego ustaleń.
Autorami planu są Pan Manfred Pietz - upr. Nr 770/88, nr członka Z.O.I.U. - Z 135 - Pani Maria Kaczmarek - upr. Nr 923/89 nr członka Z.O.I.U. - Z 131.
W dniach od 12 maja do 27 czerwca 2003 r. projekt niniejszego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego udostępniony był do opinii i uzgodnień przy uwzględnieniu ustaleń art. 18 ust. 2, pkt 3 i 4 oraz art. 22 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym, a w dniach od 11 lipca do 1 sierpnia 2003 r. wyłożony został w Urzędzie Miejskim w Mosinie do publicznego wglądu łącznie z prognozą skutków wpływu ustaleń planu na środowisko przyrodnicze.
W okresie wyłożenia nie zgłoszono do projektu żadnego protestu ani zarzutu.
W dniu 15 października 2003 r. zamieszczono w "Gazecie Wyborczej" ogłoszenie, a w dniu   14 października 2003 r. na tablicy ogłoszeń wywieszono ogłoszenie o terminie sesji Rady Miejskiej w Mosinie, której przedmiotem miało być uchwalenie niniejszego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
Po jego uchwaleniu uchwała zostanie przekazana Wojewodzie Wielkopolskiemu wraz z dokumentacją planistyczną w celu oceny zgodności z prawem, a następnie przesłana do ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.
 

Uchwała nr XV/126/03

 
 
 
               Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j. t. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 10 ust. 3 i art. 26 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (j. t. Dz. U. z 1999 r. Nr 15, poz. 139 z późn. zm.), w związku z art. 85 ust. 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717) Rada Miejska w Mosinie uchwala, co następuje:
 
 
§ 1.
 
Uchwala się "Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy mieszkaniowej we wsi Babki, obejmujący część działki nr 4/4".
 
 
§ 2.
 
Miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, o którym mowa w § 1, są ustalenia będące treścią niniejszej uchwały.
 
 
§ 3.
 
Integralną częścią planu jest rysunek, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.
 
 
Rozdział I
 
Postanowienia ogólne.
 
§ 4.
 
Ilekroć w dalszych przepisach niniejszej uchwały jest mowa o:
1)   planie - należy przez to rozumieć ustalenia planu, o których mowa w § 2 uchwały, o ile z treści przepisu nie wynika inaczej;
2)   uchwale - należy przez to rozumieć niniejszą uchwałę Rady Miejskiej w Mosinie, o ile z treści przepisu nie wynika inaczej;
3)   rysunku - należy przez to rozumieć rysunek planu na mapie w skali 1:1000 stanowiący załącznik do niniejszej uchwały;
4)   przeznaczeniu podstawowym - należy przez to rozumieć takie przeznaczenie, które powinno przeważać na danym obszarze, wyznaczonym liniami rozgraniczającymi;
5)   funkcji terenu - synonim przeznaczenia podstawowego;
6)   przeznaczeniu dopuszczalnym - należy przez to rozumieć rodzaje przeznaczenia inne niż podstawowe, które uzupełniają lub wzbogacają przeznaczenie podstawowe;
7)   terenie - należy przez to rozumieć obszar o określonym rodzaju przeznaczenia, wyznaczonym na rysunku planu liniami rozgraniczającymi;
8)   linii zabudowy - należy przez to rozumieć linię, jaką tworzą lica frontowych ścian budynków;
9)   wskaźniku intensywności zabudowy - należy przez to rozumieć stosunek powierzchni zainwestowanej pod obiektami kubaturowymi do powierzchni terenu, wyrażony w procentach;
10)    działalności gospodarczej - należy przez to rozumieć działalność usługową i handlową, określoną w przepisach;
11)    uciążliwości dla środowiska - należy przez to rozumieć zjawiska fizyczne lub stany utrudniające życie albo dokuczliwe dla otaczającego środowiska, a zwłaszcza hałas, wibracje, zanieczyszczenie powietrza, gleby, wody i zanieczyszczenie odpadami.
 
 
§ 5.
 
Użyte w planie określenia i nazewnictwo zostało zdefiniowane między innymi w następujących przepisach:
1)   ustawie z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (j. t. Dz. U. z 2000 r. Nr 71, poz. 838 z późn. zm.);
2)   ustawie z dnia  7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2000 r. Nr 106, poz. 1126 z późn. zm.);
3)   rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690 z późn. zm.);
4)   ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.);
5)   ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z późn. zm.);
6)   ustawie z dnia 18 lipca 2001 r. - Prawo wodne (Dz. U. Nr 115, poz. 1229 z późn. zm.);
7)   ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. Nr 62, poz. 628 z późn. zm.);
8)   ustawie z dnia 27 lipca 2001 r. o wprowadzeniu ustawy - Prawo ochrony środowiska, ustawy o odpadach oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. Nr 100, poz. 1085 z późn. zm.);
9)   ustawie z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz. U. Nr 16, poz. 78 z późn. zm.);
10)    ustawie z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. Nr 132, poz. 622 z późn. zm.);
11)    ustawie z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (j. t. Dz. U. z 2002 r. Nr 147, poz. 1229 z późn. zm.);
12)    rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 24 września 2002 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych kryteriów związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięć do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. Nr 179, poz. 1490).
 
 
 
§ 6.
 
Przedmiot planu.
1.    Przedmiotem planu jest ustalenie przeznaczenia i zasad zagospodarowania terenu na obszarze objętym planem.
2.    Zakres ustaleń niniejszego planu został wyznaczony Uchwałą Nr XLIII/373/98 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 9 czerwca 1998r. o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Mosina.
 
 
§ 7.
 
Obszar objęty planem.
1.    Planem objęto obszar o powierzchni około 0,1000 ha.
2.    Obszar, o którym mowa w pkt 1, położony jest we wsi Babki, przy ul. Gromadzkiej i obejmuje część działki oznaczonej numerem ewid. 4/4.
 
 
§ 8.
 
Granice obszaru objętego planem, będące granicami zatwierdzenia planu, przedstawiono na rysunku planu, o którym mowa w § 3.
 
 
Rozdział II
 
Przeznaczenie terenu oraz linie rozgraniczające tereny o różnych funkcjach
 
§ 9.
 
Na obszarze objętym planem ustala się podstawowe przeznaczenie: zabudowa mieszkaniowa, teren oznaczony na rysunku planu symbolem MN.
 
 
§ 10.
 
Na obszarze planu ustala się przeznaczenie dopuszczalne, działalność gospodarczą, przy zachowaniu uregulowań wynikających z przepisów, Polskich Norm, a także postanowień planu.
 
 
§ 11.
 
Dopuszcza się zmianę sposobu użytkowania obiektów lub ich części z funkcji podstawowej na dopuszczalną, przy zachowaniu warunków określonych w uchwale oraz przepisów.
 
 
 § 12.
 
Linia ciągła przedstawiona na rysunku planu, stanowi linię rozgraniczającą tereny o różnych funkcjach lub różnych zasadach zagospodarowania określonych w niniejszej uchwale.
 
 
                                                                    Rozdział III
 
Zasady zagospodarowania terenu
 
§ 13.
 
Obsługę komunikacyjną terenu objętego planem ustala się z istniejącej ulicy Gromadzkiej, zgodnie z rysunkiem planu, przy zachowaniu przepisów oraz następujących warunków:
a)    włączenia zjazdu z ulicy musi być prowadzone pod kątem prostym lub zbliżonym do prostego;
b)   należy zachować minimalne, przewidziane w przepisach, szerokości utwardzonych zjazdu;
c)   należy zapewnić ciągłość odwodnienia zjazdu wzdłuż ulicy;
d)   przy zjeździe z ulicy zachować odpowiednie, przewidziane w przepisach, pola widoczności;
e)   pozostałe, nie wymienione wyżej, parametry realizować zgodnie z przepisami oraz Polskimi Normami.
 
 
§ 14.
 
Ustala się wyposażanie nieruchomości w urządzenia służące do gromadzenia odpadów komunalnych. Unieszkodliwianie lub usuwanie wszelkiego rodzaju odpadów z terenu nieruchomości winno odbywać się na zasadach określonych w przepisach.
 
 
§ 15.
 
Należy zapobiegać i przeciwdziałać niekorzystnym zmianom powierzchni ziemi. W tym celu należy nie dopuszczać do niszczenia lub uszkadzania powierzchni ziemi, gleby i rzeźby terenu, przez niekorzystne przekształcanie ich budowy oraz niewłaściwe zbieranie odpadów i odprowadzanie ścieków.
 
 
§ 16.
 
Zakazuje się:
1)   prowadzenia prac trwale naruszających panujące na obszarze objętym planem i w jego sąsiedztwie stosunki gruntowo-wodne;
2)   lokalizacji inwestycji i obiektów zaklasyfikowanych jako szczególnie szkodliwych dla środowiska albo mogących pogorszyć stan środowiska, a także przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, wymienianych w przepisach.
§ 17.
 
Uciążliwości dla środowiska, związane z prowadzoną na terenie objętym planem, działalnością gospodarczą, a powodowane np. przez hałas, wibracje, zakłócenia elektroenergetyczne, promieniowanie i inne, nie mogą wykraczać poza granice nieruchomości zajmowanej przez inwestycje je wywołujące.
 
 
§ 18.
 
Właściciele gruntów akceptują parametry akustyczne oraz inne uciążliwości wynikające z sąsiedztwa terenów wojskowych i zobowiązani są do informowania o tym fakcie przyszłych nabywców.
 
 
Rozdział IV
 
Zasady obsługi w zakresie infrastruktury technicznej
oraz linie rozgraniczające tereny tej infrastruktury
 
§ 19.
 
Ustala się korzystanie z istniejącej, w liniach rozgraniczających ulicy Gromadzkiej, infrastruktury technicznej, przy zachowaniu przepisów, Polskich Norm oraz następujących warunków:
1)   kanalizacja sanitarna: za pomocą sieci kanalizacyjnej do lokalnej oczyszczalni ścieków; dopuszcza się, do czasu realizacji sieci, korzystanie ze szczelnych zbiorników bezodpływowych;
2)   kanalizacja deszczowa:
a)    ustala się odprowadzenie wód deszczowych z powierzchni utwardzonych, po wcześniejszym podczyszczeniu w odpowiednich urządzeniach, do parametrów określonych w przepisach, do kanalizacji deszczowej; do czasu realizacji sieci, dopuszcza się odprowadzenie deszczówki do pobliskiego rowu, leżącego poza granicami opracowania;
b)   zakazuje się powierzchniowego odprowadzania wód deszczowych poza granice nieruchomości;
3)   zaopatrzenie w wodę, w tym do celów przeciwpożarowych: z sieci wodociągowej z wykorzystaniem istniejących komunalnych urządzeń zaopatrzenia w wodę;
4)   urządzenia elektroenergetyczne: z istniejących urządzeń energetycznych;
5)   urządzenia telefoniczne: z istniejącej sieci telekomunikacyjnej;
6)   inne elementy uzbrojenia: na warunkach określonych w przepisach.
 
 
Rozdział V
 
Lokalne warunki, zasady i standardy kształtowania zabudowy oraz urządzania terenu
 
§ 20.
 
Na terenie zabudowy mieszkaniowej, MN, zabudowę należy kształtować w sposób zapewniający zachowanie przepisów oraz następujących warunków:
1)   budynek mieszkalny jednorodzinny, wolno stojący, do II kondygnacji, realizowany jako budynek parterowy z poddaszem użytkowym;
2)   dachy w układzie kopertowym, przy czym dopuszcza się inne formy dachów; nachylenie do 45, pokrycie z dachówki lub materiałów dachówko-podobnych;
3)   ustala się nieprzekraczalne linie zabudowy: zgodnie z rysunkiem planu, przy czym:
a)    dla zabudowy mieszkaniowej - od 5 m od granic działki,
b)   dla zabudowy garażowej oraz związanej z prowadzoną działalnością gospodarczą - od 7 m od granic działki;
4)   przy posadowieniu budynków na terenie pastwiska zastosować odpowiedni sposób fundamentowania, zgodny z przepisami oraz Polskimi Normami;
5)   wskaźnik intensywności zabudowy - do 30% powierzchni działki;
6)   wskaźnik zagospodarowania zielenią - od 25% powierzchni działki;
7)   realizację funkcji dopuszczalnej, działalności gospodarczej, ustala się w części frontowej budynku;
8)   budynki garażowe dobudowane do budynku mieszkalnego, wbudowane lub wolno stojące, pod warunkiem zachowania jednolitego stylu architektonicznego z budynkiem mieszkalnym.
 
 
Rozdział VI
 
Przepisy końcowe
 
§ 21.
 
Plan zachowuje ważność również wtedy, jeśli nastąpi:
1)   zmiana lub nowelizacja któregokolwiek z wymienionych w § 5 przepisów chyba, że z ich treści będzie wynikał obowiązek dokonania zmiany planu;
2)   zmiana wymienionych w planie numerów ewidencyjnych działek.
 
 
§ 22.
 
Z dniem wejścia w życie "Miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy mieszkaniowej we wsi Babki, obejmującego obszar części działki nr ewid. 4/4", traci moc miejscowy plan ogólny zagospodarowania przestrzennego Gminy Mosina, zatwierdzony uchwałą Nr XXI/127/91 Rady Miasta i Gminy Mosina z dnia 30 grudnia 1991 r. (Dz. Urz. Woj. Pozn. z 1992 r. Nr 2, poz. 14), w granicach obszaru objętego planem, o którym mowa w § 7 i § 8.
 
 
§ 23.
 
Zgodnie z art. 10 ust. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - o zagospodarowaniu przestrzennym (j. t. Dz. U. z 1999 r. Nr 15, poz. 139 z późn. zm.) ustala się stawkę procentową, służącą naliczeniu opłaty, o której mowa w art. 36 ust. 3 tejże ustawy. Stawka ta wynosi 20%.
 
 
§ 24.
 
Zgodnie z art. 7 ustawy, o której mowa w § 5 pkt 9, niniejszym planem zmienia się przeznaczenie gruntów:
‑ rola klasa VI                                             o pow. 0,0248 ha,
‑ pastwisko klasa VI                                    o pow. 0,0675 ha,
   na cele określone w uchwale.
 
 
§ 25.
 
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Mosina.
 
 
§ 26.
 
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.
 
 
  
Uzasadnienie
 
Podjęcie uchwały w sprawie "Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy mieszkaniowej we wsi Babki, obejmującego część działki nr 4/4" jest konsekwencją wcześniejszej uchwały Nr XLVIII/373/98 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 9 czerwca 1998 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Mosina. Zgodnie z art. 18 ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (j. t. Dz. U. z 1999 r. Nr 15, poz. 139 z późn. zm.) oraz w związku z art. 85 ust. 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717), została przeprowadzona procedura sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
1)    W "Gazecie Poznańskiej" w dniu 24 lipca 2001 r. ukazał się komunikat o przystąpieniu do sporządzenia wyżej wymienionego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Obwieszczenie informujące o powyższym fakcie zostało wywieszone na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Mosinie oraz na tablicy ogłoszeń wsi Babki, w dniach od 20 lipca do 24 sierpnia 2001 r.
2)    Stosownie do art. 18 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym, pismem z dnia 19 lipca 2001 r. zawiadomiono o przystąpieniu do sporządzenia przedmiotowego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego organy właściwe do uzgadniania oraz zarząd województwa i powiatu. Wnioski do wyżej wymienionego planu można było składać od 1 sierpnia do 23 sierpnia 2003 r.
3)    W oparciu o art. 18 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym, pismem z dnia 24 września 2001 r. wystąpiono o opinie właściwych organów administracji rządowej.
4)    Projekt przedmiotowego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego został udostępniony organom do uzgodnień, zgodnie z art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym, w dniach od 19 grudnia 2001 r. do 10 stycznia 2002 r.
5)    Przedmiotowy miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego wraz z prognozą został wyłożony do publicznego wglądu w dniach od 11 lipca do 1 sierpnia 2003 r. Pismem z dnia 2 lipca 2003 r. powiadomiono o tym fakcie właścicieli odpowiednich nieruchomości. W dniu 3 lipca 2003 r. w "Gazecie Wyborczej" ukazało się Zawiadomienie, które na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Mosinie zostało wywieszone w dniach od 2 lipca do 18 sierpnia 2003 r. W okresie zbierania wniosków i zarzutów, powyższe nie wpłynęły.
6)    W dniu 15 października w "Gazecie Wyborczej" ukazało się Ogłoszenie Burmistrza informujące o terminie sesji, na której ma być rozpatrywany niniejszy projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
Po opracowaniu ostatecznej wersji projektu niniejszego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Burmistrz Gminy Mosina, jako organ sporządzający plan, zbadał spójność przedmiotowego projektu planu z polityką przestrzenną gminy, określoną w "Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Mosina".
Zakres ustaleń niniejszego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wynika z uchwały Rady Miejskiej w Mosinie o przystąpieniu do sporządzenia przedmiotowego planu. W przedmiotowym miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego nie wystąpiła potrzeba wydzielenia linii rozgraniczających ulic, placów oraz dróg publicznych wraz z urządzeniami pomocniczymi, oraz zasad i warunków podziału terenu na działki budowlane, stąd § 2 ust. 3 pkt 2 i 5 uchwały o przystąpieniu, nie zostały w nim zawarte.
Wobec wyczerpania, przewidzianej ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym(j. t. Dz. U. z 1999 r. Nr 15, poz. 139 z późn. zm.), procedury, przedłożono Radzie Miejskiej w Mosinie "Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy mieszkaniowej we wsi Babki, obejmujący część działki nr 4/4" w celu uchwalenia.
 

Uchwała nr XV/125/03

 
 
 
Na podstawie art. 5 ust. 2 pkt 1 i art. 58 ust. 6, art. 62 ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (j. t. Dz. U. z 1996 r. Nr 67, poz. 329 z  późn. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o  samorządzie gminnym (j. t. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) Rada Miejska w Mosinie uchwala, co następuje:
 
 
§ 1.
 
Zespołowi Szkół w Mosinie nadaje się pierwszy Statut, który stanowi załącznik do niniejszej uchwały.
 
 
§ 2.
 
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Mosina.
 
 
§ 3.
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  
 
 
 
UZASADNIENIE
 
            Rada Miejska w Mosinie w dniu 29 kwietnia 2003 r. podjęła uchwałę o utworzeniu Zespołu Szkół w Mosinie.
Zgodnie z art. 58 ust. 6 ustawy o systemie oświaty, pierwszy statut nowo tworzonej placówce nadaje organ założycielski, w tym przypadku Rada Miejska w Mosinie.
 
                                                                                                         
                                                                                              Załącznik
                                                                                              do uchwały nr XV/125/03
                                                                                              Rady Miejskiej w Mosinie
                                                                                              z dnia 23 października 2003 r.
 
 
 
STATUT
ZESPOŁU SZKÓŁ
w Mosinie
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2
GIMNAZJUM
IM. JAKUBA KRAUTHOFERA-KROTOWSKIEGO
W MOSINIE
 
 
Spis treści
 
                          Spis treści .................................................................................................  3
Rozdział I           Postanowienia ogólne ..............................................................................  4
Rozdział II          Organy Zespołu Szkół .............................................................................  7
Rozdział III         Organizacja Zespołu Szkół ......................................................................  10
Rozdział IV        Kryteria oceny osiągnięć ucznia .............................................................  14
Rozdział V          Prawa i obowiązki ucznia .........................................................................  15
Rozdział VI        Pracownicy pedagogiczni, administracja i obsługa .................................  17
Rozdział VII     Współdziałanie organów Zespołu Szkół i zasady rozwiązywania                           sporów................................................................................................................................... 20
Rozdział VIII      Postanowienia końcowe ...........................................................................  21
 
Podstawami prawnymi niniejszego statutu są:
-    ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 1996 r. Nr 67, poz. 329 z późn. zm.),
-    rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz. U. z 2001 r. Nr 61, poz. 624 z późn. zm.),
-    uchwała nr IX/83/03 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 29 kwietnia 2003 r. w sprawie założenia Zespołu Szkół w Mosinie.
 
 
ROZDZIAŁ I
 
Postanowienia ogólne
 
§ 1.
 
Zespół Szkół w Mosinie tworzą szkoły publiczne w rozumieniu ustawy - szkoła podstawowa i gimnazjum.
 
 
§ 2.
 
Nazwa Zespołu Szkół brzmi:
Zespół Szkół w Mosinie
                                        Szkoła Podstawowa Nr 2 w Mosinie
                               Gimnazjum im. Jakuba Krauthofera-Krotowskiego
                                                           w Mosinie
 
 
§ 3.
 
Siedzibą Zespołu Szkół w Mosinie jest miasto Mosina, ul. Sowiniecka 75, 62-050 Mosina, powiat poznański, woj. wielkopolskie.
 
 
§ 4.
 
1.    Organem prowadzącym Zespół Szkół w Mosinie jest Gmina Mosina.
2.    Nadzór pedagogiczny sprawuje Wielkopolski Kurator Oświaty.
 
 
§ 5.
 
Na pieczęciach używana jest nazwa:
1)    Zespół Szkół w Mosinie
      ul. Sowiniecka 75
      62-050 Mosina, tel./fax 8-136-717
      NIP 777-27-16-305 REGON 634492908
 
2)   Zespół Szkół w Mosinie
      Szkoła Podstawowa Nr 2
       ul. Sowiniecka 75
       62-050 Mosina, tel./fax 8-136-717
       NIP 777-27-16-305
 
3)     Zespół Szkół w Mosinie
       Gimnazjum im. Jakuba Krauthofera-Krotowskiego
       ul. Sowiniecka 75
       62-050 Mosina, tel./fax 8-136-717
         NIP 777-27-16-303
 
 
§ 6.
 
Dokumentację prowadzi się według obowiązujących przepisów.
 
 
§ 7.
 
Cykl kształcenia w Zespole Szkół w Mosinie trwa:
1)    w szkole podstawowej - 6 lat,
2)    w gimnazjum - 3 lata.
 
 
Przepisy definiujące
 
§ 8.
 
Ilekroć w dalszych przepisach jest mowa bez bliższego określenia o:
1)    Zespole Szkół - należy przez to rozumieć Zespół Szkół w Mosinie;
2)    Szkole Podstawowej - należy przez to rozumieć Zespół Szkół w Mosinie - Szkoła Podstawowa Nr 2;
3)    Gimnazjum - należy przez to rozumieć Zespół Szkół w Mosinie - Gimnazjum im. Jakuba Krauthofera-Krotowskiego;
4)    Statucie - należy przez to rozumieć Statut Zespołu Szkół w Mosinie;
5)    Dyrektorze, Radzie Pedagogicznej Zespołu Szkół, Radzie Pedagogicznej Szkoły Podstawowej Nr 2, Radzie Pedagogicznej Gimnazjum, Radzie Rodziców Szkoły Podstawowej Nr 2, Radzie Rodziców Gimnazjum, Samorządzie Uczniowskim Szkoły Podstawowej Nr 2, Samorządzie Uczniowskim Gimnazjum - należy przez to rozumieć organa działające w Zespole Szkół w Mosinie;
6)    uczniach i rodzicach - należy przez to rozumieć uczniów Zespołu Szkół w Mosinie oraz ich rodziców lub prawnych opiekunów;
7)    wychowawcy - należy przez to rozumieć nauczyciela, którego szczególnej opiece wychowawczej powierzono jeden z oddziałów w Zespole Szkół w Mosinie;
8)    organie prowadzącym Zespół Szkół w Mosinie - należy przez to rozumieć Gminę Mosina;
9)    organie sprawującym nadzór pedagogiczny nad Zespołem Szkół w Mosinie - należy przez to rozumieć Wielkopolskiego Kuratora Oświaty.
 
 
 
Cele i zadania szkół wchodzących w skład Zespołu Szkół
 
§ 9.
 
1.    Zespół Szkół realizuje zadania i cele określone w ustawie o systemie oświaty oraz w przepisach wykonawczych wydanych na jej podstawie, a w szczególności:
1)    umożliwia uczniom poszczególnych szkół zdobycie wiedzy i umiejętności określonych w podstawach programowych, niezbędnych do uzyskania świadectwa ukończenia szkoły;
2)    rozwija wśród uczniów poczucie odpowiedzialności i poszanowania dla polskiego dziedzictwa kulturowego przy jednoczesnym otwarciu się na wartości kultury Europy i świata;
3)    zapewnia uczniom warunki do ich rozwoju;
4)    sprawuje opiekę nad uczniami odpowiednio do ich potrzeb poprzez:
a)    organizację dodatkowych zajęć dydaktyczno-wychowawczych;
b)   organizację różnych form opieki i pomocy uczniom dotkniętym losowo;
c)    organizowanie zajęć świetlicowych;
d)   organizowanie dożywiania dzieci;
e)    przyznawanie zapomóg pieniężnych i rzeczowych;
f)    prowadzenie zajęć logopedycznych, korekcyjnych, wyrównawczych na podstawie diagnozy właściwego lekarza bądź Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej,
5)    kształtuje środowisko wychowawcze, sprzyjające realizowaniu celów i zasad określonych w ustawie o systemie oświaty, stosownie do warunków Zespołu Szkół i wieku uczniów poprzez:
a)    zapewnienie odpowiedniej bazy dla uczniów Zespołu Szkół;
b)   systematyczne monitorowanie i diagnozowanie zachowań uczniów;
c)    realizację programu wychowawczego i profilaktycznego Zespołu Szkół;
6)    stwarza warunki przygotowujące uczniów do wypełniania obowiązków rodzinnych i obywatelskich w oparciu o zasady tolerancji i sprawiedliwości;
7)    odpowiada za zdrowie uczniów;
8)    umożliwia uczniom gimnazjum dokonanie świadomego wyboru dalszego kierunku kształcenia.
2.    Wynikające z wyżej wymienionych celów zadania realizuje się w następujący sposób:
1)    zdobywanie wiedzy i umiejętności umożliwia się poprzez zajęcia dydaktyczno-wychowawcze w formie lekcji, zajęć pozalekcyjnych, wycieczek dydaktycznych i krajoznawczo-turystycznych;
2)    dostosowanie treści, metod i organizacji nauczania do możliwości psychofizycznych uczniów poprzez:
a)    korelację wiedzy międzyprzedmiotowej;
b)   pracę z uczniem zdolnym (olimpiady, zawody, koła zainteresowań);
c)    pracę z uczniem mającym trudności w nauce;
3)    upowszechnianie wiedzy ekologicznej oraz kształtowanie właściwych postaw wobec problemów ochrony środowiska.
3.    Zespół Szkół wykonuje zadania opiekuńcze w stosunku do powierzonych mu uczniów, odpowiednio do ich wieku, z uwzględnieniem przepisów BHP w następujący sposób:
1)    opiekę nad uczniami przebywającymi w szkole oraz podczas zajęć nadobowiązkowych i pozalekcyjnych sprawuje prowadzący je nauczyciel;
2)    podczas zajęć poza terenem szkoły, w trakcie wycieczek organizowanych przez szkołę, opiekę nad uczniami sprawują wyznaczeni nauczyciele;
3)    w czasie przerw międzylekcyjnych nad bezpieczeństwem uczniów czuwają nauczyciele dyżurni, zgodnie z tygodniowym planem dyżurów;
4)    uczniom rozpoczynającym później i kończącym wcześniej naukę, Zespół Szkół stwarza warunki i opiekę pozwalające na odpoczynek i przygotowanie się do lekcji;
5)    Dyrektor Zespołu Szkół powierza każdy oddział szkolny opiece wychowawczej jednemu z nauczycieli - wychowawcy klasy;
6)    opiekę nad uczniami w trakcie dowozu z miejsca zamieszkania do szkoły i odwozu ze szkoły sprawują osoby wyznaczone przez organ prowadzący.
 
 
ROZDZIAŁ II
 
Organy Zespołu Szkół
 
§ 10.
 
Organami Zespołu Szkół są:
1)    Dyrektor Zespołu Szkół,
2)    Rada Pedagogiczna Zespołu Szkół,
3)    Samorząd Uczniowski Zespołu Szkół,
4)    Rada Rodziców Zespołu Szkół.
 
 
Dyrektor Zespołu Szkół
 
§ 11.
 
1.    Dyrektor kieruje działalnością Zespołu Szkół oraz reprezentuje go na zewnątrz, jest przełożonym służbowym wszystkich pracowników Zespołu Szkół.
2.    Dyrektor Zespołu Szkół jest organizatorem życia szkoły, a w szczególności:
1)    sprawuje nadzór pedagogiczny nad działaniem nauczycieli i wychowawców;
2)    sprawuje opiekę nad uczniami oraz stwarza warunki harmonijnego rozwoju psycho-fizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne;
3)    odpowiada za właściwą organizację i przebieg sprawdzianu w szkole podstawowej i egzaminów gimnazjalnych;
4)    dokonuje oceny pracy nauczycieli;
5)    zatwierdza plan rozwoju zawodowego nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy;
6)    wyznacza opiekunów stażu dla nauczycieli stażystów i kontraktowych;
7)    ustala ocenę dorobku zawodowego za okres stażu;
8)    powołuje komisję kwalifikacyjną oceniającą przebieg stażu nauczyciela ubiegającego się o stopień zawodowy nauczyciela kontraktowego;
9)    nadaje stopień nauczyciela kontraktowego;
10)  przewodniczy Radom Pedagogicznym, realizuje ich uchwały zgodnie z zapisami prawa oświatowego, podjęte w ramach ich kompetencji stanowiących;
11)  wstrzymuje uchwały Rad Pedagogicznych niezgodne z prawem, przekazuje do organu nadzorującego celem rozstrzygnięcia;
12)  opracowuje arkusz organizacji Zespołu Szkół;
13)  zatwierdza szkolny zestaw programów nauczania;
14)  zgodnie z przepisami zatrudnia i zwalnia nauczycieli oraz pracowników nie będących nauczycielami;
15)  powierza stanowisko wicedyrektora, po zasięgnięciu opinii organu prowadzącego i Rady Pedagogicznej Zespołu Szkół oraz odwołuje z niego;
16)  przyznaje nagrody i wymierza kary porządkowe nauczycielom i innym pracownikom Zespołu Szkół; 
17)  występuje z wnioskami, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej Zespołu Szkół, w sprawach odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla nauczycieli oraz pozostałych pracowników Zespołu Szkół;
18)  dysponuje środkami określonymi w planie finansowym Zespołu Szkół;
19)  może organizować administracyjną, finansową, gospodarczą obsługę Zespołu Szkół;
20)  kontroluje i wydaje decyzje administracyjne w związku z realizacją obowiązku szkolnego zgodnie z obowiązującymi przepisami;
21)  współpracuje z organami Zespołu Szkół;
22)  współdziała ze szkołami wyższymi oraz zakładami kształcenia nauczycieli w organizacji praktyk pedagogicznych;
23)  zgodnie z obowiązującym prawem podejmuje decyzje o zawieszeniu zajęć;
24)  jest odpowiedzialny za:
a)    właściwe prowadzenie dokumentacji;
b)   przestrzeganie Statutu Zespołu Szkół;
c)    realizację ustaleń dotyczących problematyki oświaty w gminie;
d)   współpracę z organem prowadzącym i sprawującym nadzór pedagogiczny;
25)  realizuje pozostałe zadania wynikające z obowiązujących przepisów prawnych.
 
 
Rada Pedagogiczna Zespołu Szkół
 
§ 12.
 
1.    W Zespole Szkół działają następujące Rady Pedagogiczne:
1)    Rada Pedagogiczna Szkoły Podstawowej Nr 2,
2)    Rada Pedagogiczna Gimnazjum,
3)    Rada Pedagogiczna Zespołu Szkół.
2.    W skład Rady Pedagogicznej Zespołu Szkół wchodzą wszyscy nauczyciele zatrudnieni w Zespole Szkół.
3.    Rady Pedagogiczne Szkoły Podstawowej Nr 2 i Gimnazjum zachowują swoją odrębność.
4.    W zebraniach Rady Pedagogicznej Zespołu Szkół mogą brać udział z głosem doradczym osoby zaproszone przez jej przewodniczącego za zgodą lub na wniosek Rady Pedagogicznej Zespołu Szkół.
5.    Rada Pedagogiczna Zespołu Szkół ustala regulamin swojej działalności.
6.    Do kompetencji stanowiących Rady Pedagogicznej Zespołu Szkół należy:
1)    zatwierdzenie planu pracy,
2)    podejmowanie uchwały w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych,
3)    ustalenie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli,
4)    uchwalenie i nowelizowanie Statutu Zespołu Szkół,
5)    uchwalenie programu wychowawczego i profilaktycznego.
7.    Do kompetencji stanowiących Rad Pedagogicznych Szkoły Podstawowej i Gimnazjum należy:
1)    zatwierdzenie wyników klasyfikacji i promocji uczniów,
2)    ustalenie i nowelizowanie Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania.
8.    Rada Pedagogiczna Zespołu Szkół opiniuje:
1)    organizację pracy Zespołu Szkół, w tym tygodniowy rozkład zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych;
2)    projekt planu finansowego Zespołu Szkół;
3)    wnioski Dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych wyróżnień;
4)    propozycje Dyrektora w sprawach przydziału stałych prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego i dodatkowych płatnych zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych;
5)    powierzenie stanowiska wicedyrektora;
6)    przedłużenie powierzenia stanowiska dotychczasowemu Dyrektorowi.
9.    Każda z Rad Pedagogicznych prowadzi własny protokolarz.
10.    Rady Pedagogiczne Szkoły Podstawowej Nr 2 i Gimnazjum delegują swoich przedstawicieli do prac w innych organach.
 
 
Samorząd Uczniowski Zespołu Szkół
 
§ 13.
 
1.    Samorząd Uczniowski Zespołu Szkół stanowią:
1)    Samorząd Uczniowski Szkoły Podstawowej Nr 2,
2)    Samorząd Uczniowski Gimnazjum.
2.    Każdy z samorządów jest organem kolegialnym reprezentującym wszystkich uczniów danej szkoły i działa w oparciu o regulamin zgodny z ustawą o systemie oświaty i Statutem Zespołu Szkół.
3.    Samorząd reprezentuje interesy uczniów w zakresie:
1)    oceniania, klasyfikowania, promowania;
2)    form i metod sprawdzania wiadomości i umiejętności.
4.    Samorząd przedstawia Radzie Pedagogicznej i Dyrektorowi Zespołu Szkół wnioski i opinie w zakresie takich praw uczniów, jak:
1)    prawo do zapoznania się uczniów z programem nauczania, z jego treścią, celami i stawianymi wymaganiami;
2)    prawo do organizacji życia szkolnego;
3)    prawo do organizowania działalności kulturalnej, sportowej oraz rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi;
4)    prawo do wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna Samorządu.
5.    Dyrektor zapewnia organom Samorządów Uczniowskich organizacyjne, w tym lokalowe, warunki działania oraz współpracuje z tymi organami poprzez ich opiekunów.
6.    Organizacja pracy Samorządów Uczniowskich Zespołu Szkół może ulec nowelizacji.
1)    W roku szkolnym 2003/2004 każda ze szkół wybiera swojego przewodniczącego Samorządu Uczniowskiego.
2)    W latach szkolnych 2004/2005 i 2005/2006 przewodniczący Samorządu Uczniowskiego Gimnazjum reprezentuje wszystkich uczniów Zespołu Szkół.
3)    Od roku 2006/2007 każda ze szkół wybiera ponownie swego przewodniczącego.
 
  
Rada Rodziców Zespołu Szkół
 
§ 14.
 
1.    Radę Rodziców Zespołu Szkół stanowią:
1)    Rada Rodziców Szkoły Podstawowej Nr 2,
2)    Rada Rodziców Gimnazjum.
2.    Rady Rodziców wnioskują i przekazują opinie Radom Pedagogicznym, dyrekcji  i Samorządowi Uczniowskiemu w sprawach:
1)    realizacji problematyki kształcenia, wychowania i opieki w Zespole Szkół;
2)    pozyskiwania środków oraz poprawy bazy dydaktycznej;
3)    stosowania rożnych form pomocy uczniom będącym w trudnej sytuacji materialnej;
4)    współuczestniczą i opiniują programy wychowawcze i profilaktyczne Zespołu Szkół;
5)    delegują po jednym przedstawicielu do Komisji Konkursowej na Dyrektora Zespołu Szkół;
6)    opiniują ocenę dorobku zawodowego za okres stażu nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy.
3.    Rady Rodziców uchwalają regulamin swojej działalności, który nie może być sprzeczny ze Statutem Zespołu Szkół.
 
 
Rada Zespołu Szkół
 
§ 15.
 
1.    W Zespole Szkół może działać Rada Zespołu Szkół, którą do życia powołuje Dyrektor Zespołu Szkół na łączny wniosek Rad Pedagogicznych, Rad Rodziców i Samorządów Uczniowskich.
 
 
ROZDZIAŁ III
 
Organizacja Zespołu Szkół
 
§ 16.
 
1.    Do szkół wchodzących w skład Zespołu Szkół przyjmowani są:
1)    wszyscy uczniowie zamieszkali w obwodzie Szkoły Podstawowej Nr 2,
2)    wszyscy absolwenci 6-letniej szkoły podstawowej, którzy zamieszkują w obwodzie               gimnazjum i podlegają obowiązkowi szkolnemu (do 18 roku życia).
2.    Do klasy pierwszej szkoły podstawowej przyjmowane są dzieci, które w danym roku kalendarzowym kończą 7 lat i nie odroczono im obowiązku szkolnego, a także dzieci, w stosunku do których wyrażono zgodę na wcześniejsze przyjęcie do szkoły.
3.    Na wniosek rodziców ucznia oraz po zasięgnięciu opinii Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej Dyrektor może zezwolić na pozaszkolną formę realizacji obowiązku szkolnego.
 
 
 
 
§ 17.
 
Na uzasadnioną prośbę rodziców ucznia z innego obwodu, Dyrektor może go przyjąć do Zespołu Szkół, o ile dysponuje wolnymi miejscami. Jest to połączone z zawiadomieniem organu prowadzącego szkołę w celu uzyskania środków finansowych na przechodzącego ucznia.
 
§ 18.
 
Przechodzącego ucznia lub grupę uczniów obowiązują następujące kryteria:
1)    ocena z zachowania - powyżej oceny nieodpowiedniej;
2)    opinia wychowawcy z poprzedniej szkoły;
3)    wykaz bieżących ocen cząstkowych, kserokopia ostatniego świadectwa szkolnego;
4)    zgodność nauczanych języków obcych z nauczanymi w Zespole Szkół w Mosinie;
5)    pisemne zobowiązanie rodziców dotyczące zapewnienia swojemu dziecku bezpiecznego przyjazdu i odjazdu ze szkoły.
 
 
§ 19.
 
W przypadku ilości zgłoszeń zwiększających wybrany oddział Gimnazjum do ponad 29 uczniów, Dyrektor może przeprowadzić test sprawdzający z: języka polskiego, matematyki, obowiązującego języka. Uzyskanie 75% ogólnej ilości punktów, stanowi podstawę przyjęcia - łącznie z kryteriami § 18.
 
 
§ 20.
 
W zależności od zainteresowań uczniów, możliwości kadrowych Gimnazjum i potrzeb rynku pracy, można tworzyć w Gimnazjum oddziały o zwiększonej liczbie godzin z wybranych przedmiotów.
 
 
§ 21.
 
Nabór do wyżej wymienionego oddziału odbywa się na podstawie regulaminu rekrutacji podanego do publicznej wiadomości.
 
 
§ 22.
 
Kryteria będące podstawą naboru w zakresie wybranych przedmiotów, muszą być podane do publicznej wiadomości przynajmniej na 6 miesięcy przed zakończeniem roku szkolnego.
 
 
§ 23.
 
Dla uczniów, którzy po co najmniej rocznym uczęszczaniu do Gimnazjum i ukończeniu 15 roku życia, nie rokują ukończenia nauki w Gimnazjum w normalnym terminie, można organizować oddziały przysposabiające do pracy zawodowej.
§ 24.
 
Podstawową jednostką organizacyjną w Zespole Szkół jest oddział. Jego liczebność nie może być mniejsza niż 20 uczniów.
 
§ 25.
 
Oddział ma przydzieloną stałą izbę lekcyjną.
 
 
§ 26.
 
Oddziały liczące ponad 24 uczniów obowiązuje podział na grupy z przedmiotów: języki obce, informatyka; w oddziałach powyżej 30 uczniów również na zajęciach laboratoryjnych.
Na zajęciach z wychowania fizycznego grupy powinny liczyć 12-26 uczniów.
 
 
§ 27.
 
1.    Podstawową jednostką pracy ucznia i nauczyciela jest godzina lekcyjna, która trwa  45 minut.
2.    W wyjątkowych wypadkach czas prowadzenia zajęć dydaktycznych można przedłużyć, np. sprawdzian testowy, umiejętności - do 90 minut.
3.    W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się prowadzenie zajęć edukacyjnych w czasie od 30 do 60 minut, zachowując ogólny tygodniowy czas zajęć ustalony w tygodniowym rozkładzie zajęć.
 
 
§ 28.
 
Plan zajęć opracowany jest oddzielnie na każdy semestr i przedstawiony Radzie Pedagogicznej do zatwierdzenia. Może ulec zmianie w cyklu semestralnym.
 
 
§ 29.
 
Organizację stałych, obowiązkowych i nadobowiązkowych zajęć dydaktycznych i wychowawczych określa tygodniowy rozkład zajęć, ustalony przez Dyrektora Zespołu Szkół na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacji, z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia   i higieny pracy.
 
 
§ 30.
 
Rok szkolny podzielony jest na dwa semestry. Oba kończą się klasyfikacją uczniów (styczeń i czerwiec).
 
  
§ 31.
 
W Zespole Szkół obowiązują przerwy krótkie oraz dwie przerwy dłuższe 20‑to minutowe, tj. po 3 i 6 godzinie lekcyjnej.
 
 
§ 32.
 
Przerwami w zajęciach lekcyjnych są przerwy świąteczne (między Świętami Bożego Narodzenia a Nowym Rokiem i przed Wielkanocą) oraz ferie zimowe i letnie. Powyższe regulują odrębne przepisy.
 
 
§ 33.
 
Dopuszcza się odpracowanie zajęć lekcyjnych za dni wyznaczone przez Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu:
1)    odpracowywane zajęcia powinny odbyć się w wybraną sobotę, przed poprzedzającym terminem;
2)    o terminie odpracowania Dyrektor powiadamia organ prowadzący z 1 tygodniowym wyprzedzeniem.
 
 
§ 34.
 
Za zgodą organu prowadzącego Dyrektor Zespołu Szkół tworzy dodatkowe stanowiska wicedyrektorów i inne stanowiska kierownicze.
 
 
§ 35.
 
Przed i po zajęciach oraz w przypadku nieobecności nauczyciela opiekę nad uczniami sprawują wychowawcy zatrudnieni w świetlicach.
1)    Świetlice czynne są w godz. 700 - l600.
2)    Zajęcia odbywają się w grupach nie większych niż 25 osób.
3)    Godziny pracy świetlicy, dowozy i odwozy z poszczególnych kierunków muszą być podane na tablicy ogłoszeń.
4)    Przy świetlicy działa stołówka wraz z kuchnią.
5)    Organizację pracy, zasady funkcjonowania świetlicy określa Regulamin Świetlicy.             
 
 
§ 36.
 
1.    W Zespole Szkół funkcjonuje biblioteka wraz z czytelnią. Służy potrzebom uczniów i nauczycieli. Za właściwe funkcjonowanie biblioteki odpowiadają nauczyciele-bibliotekarze.
2.    Biblioteka szkolna i czytelnia funkcjonują zgodnie z właściwym im regulaminem. Do nich należy w szczególności:
1)    udostępnianie zbiorów bibliotecznych uczniom, nauczycielom i innym pracownikom Zespołu Szkół;
2)    prowadzenie specjalistycznych zajęć edukacyjnych (bibliotecznych, czytelniczych);
3)    gromadzenie i ewidencjonowanie zbiorów bibliotecznych.
3.    Biblioteka stosując właściwe sobie metody i środki pełni funkcję:
1)    kształcąco-wychowawczą poprzez:
a)    rozbudzanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych,
b)    przygotowanie do korzystania z różnych źródeł informacji,
c)    kształcenie kultury czytelniczej,
d)    wdrażanie do poszanowania książki,
e)    udzielanie pomocy nauczycielom w ich pracy i doskonaleniu zawodowym,
f)    wspieranie prac mających na celu wyrównanie różnic intelektualnych,
2)    opiekuńczo-wychowawczą poprzez:
a)    współdziałanie z nauczycielami,
b)    otoczenie opieką uczniów szczególnie uzdolnionych,
c)    pomoc uczniom mającym trudności w nauce,
3)    kulturalno-rekreacyjną poprzez uczestniczenie w rozwijaniu życia kulturalnego.
 
 
§ 37.
 
W Zespole Szkół mogą być prowadzone zajęcia pozalekcyjne, np. sportowe, koła zainteresowań, muzyczne. O ich ilości i różnorodności decyduje Dyrektor Zespołu Szkół w porozumieniu z organem prowadzącym.
 
 
§ 38.
 
Dyrektor Zespołu Szkół w porozumieniu z Radą Pedagogiczną Zespołu Szkół i uzgodnieniu   z organem prowadzącym ustala zasady prowadzenia niektórych zajęć, np.: zajęcia wyrównawcze, specjalistyczne, koła zainteresowań, które mogą być prowadzone poza systemem klasowo-lekcyjnym, w grupach oddziałowych lub międzyoddziałowych.
 
 
§ 39.
 
Formami kontaktu dyrekcji i nauczycieli z rodzicami są: spotkania indywidualne, zebrania klasowe, "drzwi otwarte", wywiadówki odbywane według określonego planu.
 
 
ROZDZIAŁ IV
 
Kryteria oceny osiągnięć ucznia
 
§ 40.
 
Podstawowym aktem prawnym regulującym powyższe jest rozporządzenie MEN z dnia 21 marca 2001 r. w sprawie oceniania, klasyfikacji i promowania (Dz. U. Nr 29 z 2001 r., poz. 323).
Szczegółowe kryteria oceny osiągnięć ucznia zawierają Statuty szkół wchodzących w skład Zespołu Szkół.
 
ROZDZIAŁ V
 
Prawa i obowiązki ucznia
 
§ 41.
 
Postanowienia ogólne:
1)    Prawa i obowiązki ucznia są niezależne od siebie.
2)    Niedopełnienie obowiązków wywołuje konsekwencje (określone odrębnymi przepisami), nie mogą one jednak naruszać praw ucznia.
3)    Podstawowymi wyznacznikami postępowania ucznia są: uczciwość, lojalność oraz koleżeństwo.
 
 
§ 42.
 
Uczeń ma prawo:
1)    przejawiania własnej aktywności w zdobywaniu wiedzy i umiejętności przy wykorzystaniu wszystkich możliwości szkoły;
2)    wyrażania własnej opinii i wątpliwości dotyczących treści nauczania oraz uzyskania na nie odpowiedzi i wyjaśnień;
3)    przedstawienia wychowawcy klasy, Dyrektorowi Zespołu Szkół i innym nauczycielom swoich problemów, uzyskiwania od nich pomocy;
4)    do swobody myśli, przekonań światopoglądowych i religijnych;
5)    wyrażania opinii dotyczącej życia szkoły, nie może to jednak uwłaczać niczyjej godności osobistej;
6)    do życzliwego i podmiotowego traktowania w procesie dydaktyczno-wychowawczym;
7)    poszanowania godności własnej w sprawach osobistych, rodzinnych i koleżeńskich;
8)    wpływania na życie Zespołu Szkół poprzez działalność samorządową;
9)    do inicjatywy społecznej, może należeć do wybranej przez siebie organizacji;
10)    uczestnictwa w zajęciach pozalekcyjnych i pozaszkolnych;
11)    reprezentowania Zespołu Szkół w konkursach, przeglądach, zawodach i imprezach  w miarę swoich możliwości i umiejętności;
12)    do odpoczynku w przerwach międzylekcyjnych;
13)    do opieki socjalnej na zasadach określonych odrębnymi przepisami;
14)    do uzyskania pełnej wiedzy na temat kryteriów ocen z przedmiotów i zachowania;
15)    do jawnej, sprawiedliwej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu; stan wiedzy i zachowanie oceniane są odrębnie;
16)    do powiadomienia, z wyprzedzeniem jednego tygodnia, o terminie i zakresie prac klasowych (w ciągu jednego dnia może odbyć się tylko 1 praca klasowa, a w ciągu tygodnia - cztery);
17)    do zwrotu ocenionej pracy pisemnej w terminie 2-3 tygodni;
18)    do dodatkowej pomocy nauczyciela, gdy nie radzi sobie z opanowaniem materiału i powtórnego, w uzgodnionym terminie, sprawdzenia i oceny wiedzy oraz umiejętności; do pomocy ze strony kolegów;
19)    do zdawania egzaminu sprawdzającego i poprawkowego, na zasadach określonych odrębnymi przepisami.
 
 

Uchwała nr XV/124/03

 
 
 
            Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j. t. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 160 § 1 ustawy z dnia   27 lipca 2001 r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych (j. t. Dz. U. z 2001 r. Nr 98, poz. 1070 z późn. zm.) Rada Miejska w Mosinie uchwala, co następuje:
 
 
§ 1.
 
1.    Dokonuje się wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Śremie w osobach:
1.    Bangier Jerzy,
2.    Błoszyk Irena,
3.    Dziura Alicja,
4.    Faleński Jerzy,
5.    Kociemba Henryk,
6.    Kosowicz Stanisław,
7.    Leśniewicz Stanisław,
8.    Malkowski Kazimierz,
9.    Marcinkowska Danuta,
10.  Rydian Irena,
11.  Szulc Cecylia,
12.  Zajączek Regina.
2.    Dokonuje się wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Śremie do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych w osobach:
1.    Hipś Grażyna,
2.    Kopeć Joanna,
3.    Pozorska Bernadeta,
4.    Sianos Marzena,
5.    Słomińska Janina,
6.    Wieczorek Adam,
7.    Zielińska Joanna,
8.    Żabińska Marianna.
 
 
§ 2.
 
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Mosina.
 
 
§ 3.
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 

Uchwała nr XV/123/03

 
 
 
 
 
            Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j. t. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 160 § 1 ustawy z dnia   27 lipca 2001 r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych (j. t. Dz. U. z 2001 r. Nr 98, poz. 1070 z późn. zm.) Rada Miejska w Mosinie uchwala, co następuje:
 
 
§ 1.
 
1.    Dokonuje się wyboru ławników do Sądu Okręgowego w Poznaniu w osobach:
1.    Kurowska Klara,
2.    Mankiewicz Eugeniusz,
3.    Orchowska Alina.
2.    Dokonuje się wyboru ławników do Sądu Okręgowego w Poznaniu do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych w osobach:
1.    Beba Adam.
 
 
§ 2.
 
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Mosina.
 
 
§ 3.
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.