XLVIII Sesja Rady Miejskiej w Mosinie - 27.10.2005

Uchwała nr XLVIII/378/05

UCHWAŁA NR XLVIII/378/05
RADY MIEJSKIEJ W MOSINIE
z dnia 27 października 2005 r.

w sprawie przejęcia przez Gminę Mosina sieci wodociągowej w Rogalinie, Rogalinku Sasinowie i Świątnikach.

 

Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz w związku z art. 24 ust. 6 ustawy z dnia 19 października 1991 r. o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa (Dz. U. z 2004 r. Nr 208, poz. 2128 z późn. zm.) Rada Miejska w Mosinie uchwala, co następuje:

 

§ 1.

Wyraża się wolę przejęcia, w drodze umowy, na własność Gminy Mosina od Agencji Nieruchomości Rolnych Oddziału Terenowego w Poznaniu sieci wodociągowej w Rogalinie, Rogalinku, Sasinowie i Świątnikach.

 

§ 2.

Przejęcie może nastąpić pod warunkiem udzielenia przez Agencję Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Poznaniu pomocy finansowej na wykonanie jej przebudowy.

 

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Mosina

 

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

UZASADNIENIE

Dzierżawcą od Agencji Nieruchomości Rolnych Oddziału Terenowego w Poznaniu ujęcia wody w Rogalinie oraz sieci wodociągowej we wsiach Rogalin, Rogalinek, Sasinowo i Świątniki jest “Majątek Rogalin” Sp. z o. o. z siedzibą w Rogalinie.
Od 1994 r. Gmina Mosina była inwestorem w zakresie rozbudowy ujęcia wody w Rogalinie poprzez wykonanie, uzbrojenie, podłączenie do eksploatacji studni nr 4 wraz z montażem pompy głębinowej, budowy przepompowni wody w Świątnikach, budowy sieci wodociągowej wraz z przyłączami o długości 11.679 mb we wsi Mieczewo, budowy sieci wodociągowej wraz z przyłączami o długości 8250 mb we wsi Radzewice.
Biorąc pod uwagę rozwój budownictwa mieszkaniowego, poziom usługi w zakresie zaopatrzenia w wodę świadczonej przez “Majątek Rogalin” Sp. z o. o. z siedzibą w Rogalinie, interwencje mieszkańców wsi zaopatrywanych w wodę z ujęcia w Rogalinie, celowym jest przejęcie sieci wodociągowej wsi Rogalin, Rogalinek, Sasinowo i Świątniki przez Gminę Mosina i włączenie jej do Poznańskiego Systemu Wodociągowego.


Uchwała nr XLVIII/377/05

UCHWAŁA NR XLVIII/377/05
RADY MIEJSKIEJ W MOSINIE
z dnia 27 października 2005 r.

w sprawie przejęcia przez Gminę Mosina sieci wodociągowej w Głuszynie Leśnej.

 

Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz w związku z art. 24 ust. 6 ustawy z dnia 19 października 1991 r. o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa (Dz. U. z 2004 r. Nr 208, poz. 2128 z późn. zm.) Rada Miejska w Mosinie uchwala, co następuje:

 

§ 1.

Wyraża się wolę przejęcia, w drodze umowy, na własność Gminy Mosina od Agencji Nieruchomości Rolnych Oddziału Terenowego w Poznaniu sieci wodociągowej w Głuszynie Leśnej.

 

§ 2.

Przejęcie może nastąpić pod warunkiem udzielenia przez Agencję Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Poznaniu pomocy finansowej na wykonanie jej przebudowy.

 

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Mosina

 

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

  

UZASADNIENIE

Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Poznaniu pismem nr SGZ-4201-gm-65-113/05/DŚ z dnia 1 sierpnia 2005 r. zwróciła się do Burmistrza Gminy Mosina o przejęcie sieci wodociągowej obsługującej mieszkańców Głuszyny Leśnej.
Przejęcie sieci jest możliwe wyłącznie pod warunkiem udzielenia przez Agencję Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Poznaniu pomocy finansowej w wykonaniu przyłączenia Głuszyny Leśnej do gminnego systemu wodociągowego, co pozwoli na wyłączenie z eksploatacji zdekapitalizowanego ujęcia wody zlokalizowanego w piwnicach pałacu w Głuszynie Leśnej oraz wymagającej kapitalnego remontu sieci wodociągowej obsługującej osiedle mieszkaniowe.


Uchwała nr XLVIII/376/05

UCHWAŁA NR XLVIII/376/05
RADY MIEJSKIEJ W MOSINIE
z dnia 27 października 2005 r.

w sprawie nieodpłatnego przejęcia z Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa nieruchomości gruntowych.

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) Rada Miejska w Mosinie uchwala, co następuje:

 

§ 1.

Wyraża się zgodę na nieodpłatne przejęcie z Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa do gminnego zasobu nieruchomości następujących nieruchomości gruntowych obrębu geodezyjnego Babki, zapisanych w Księdze wieczystej Kw Głuszyna T.I k. 22:

 1. stanowiących drogę publiczną:
  1) działki nr 108/2 o powierzchni 8355 m²,
  2) działki nr 108/3 o powierzchni 790 m²,
 2. z przeznaczeniem pod budowę schroniska dla zwierząt – działki nr 108/5 o powierzchni 4635 m².

 

§ 2.

Przejęcie gruntu stanowiącego drogę publiczną, zapisaną w § 1 ust. 1, może nastąpić po udzieleniu przez Agencję Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Poznaniu pomocy finansowej na wykonanie jej remontu.

 

§ 3.

Zobowiązuje się Burmistrza Gminy Mosina do realizacji inwestycji budowy gminnego schroniska dla zwierząt, zgodnie z uchwałą nr XXXVII/315/05 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 24 lutego 2005 r. w sprawie uchwalenia Planu Rozwoju Lokalnego.

 

§ 4.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Mosina.

 

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

UZASADNIENIE

Tymczasowe schronisko dla zwierząt zlokalizowane jest w chwili obecnej w centrum Mosina, na terenie byłej siedziby Zakładu Usług Komunalnych przy ul. Krotowskiego 16. Siedziba Zakładu Usług Komunalnych została z dniem 1 grudnia 2004 r. przeniesiona na przejęty od firmy “Swarzędz Meble” S. A. teren przy ul. Sowinieckiej 6G. Tymczasowe pomieszczenia pełniące funkcję schroniska dla zwierząt nie odpowiadają jakimkolwiek przepisom weterynaryjnym. Mając do wyboru budowę własnego schroniska lub wynajmowanie miejsc w schroniskach tworzonych przez inne gminy, ze względu na wysokie koszty wynajmu miejsc zdecydowano o budowie własnego schroniska dla zwierząt. Budowa ta została ujęta w Planie Rozwoju Lokalnego przyjętym przez Radę Miejską w Mosinie uchwałą nr XXXVII/315/05 z dnia 24 lutego 2005 r. i rozłożona na lata 2005–2008. Uchwałą nr XXXIX/337/05 z dnia 15 kwietnia 2005 r. w sprawie budżetu Gminy Mosina na rok 2005, Rada Miejska w Mosinie przeznaczyła na budowę schroniska kwotę 30.000,00 zł. W terminie do dnia 30 listopada 2005 r. zostanie wykonany projekt budowy schroniska dla celów uzyskania pozwolenia na budowę.
Budowa schroniska dla zwierząt na wydzielonej w tym celu działce nr 108/5, spełniać będzie wymagania związane z rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowych wymogów weterynaryjnych dla prowadzenia schroniska dla zwierząt (Dz. U. Nr 158, poz. 1657).
Przejmowane działki nr 108/2 i 108/3 obr. Babki pełnią w chwili obecnej funkcję drogi publicznej. Umową z dnia 24 maja 2005 r. w sprawie nieodpłatnego przekazania środków trwałych, Gmina Mosina przejęła od Agencji Nieruchomości Rolnych Oddziału Terenowego w Poznaniu infrastrukturę techniczną znajdującą się na drodze przebiegającej przez wyżej wymienioną działkę.
W związku z powyższym nieodpłatne przejęcie przez Gminę Mosina, opisanych w § 1 niniejszej uchwały, nieruchomości gruntowych jest w pełni uzasadnione.


Uchwała nr XLVIII/375/05


Uchwała nr XLVIII/374/05


Uchwała nr XLVIII/373/05

UCHWAŁA NR XLVIII/373/05
RADY MIEJSKIEJ W MOSINIE
z dnia 27 października 2005 r.

w sprawie zwolnienia z obowiązku zbycia w drodze przetargu nieruchomości gruntowej i udzielenia bonifikaty od ceny przy sprzedaży nieruchomości.

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 37 ust. 3 i art. 68 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 z późn. zm.) Rada Miejska w Mosinie uchwala, co następuje:

 

§ 1.

 1. W celu zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych mieszkańców Gminy Mosina zwalnia się z obowiązku zbycia w drodze przetargu nieruchomość gruntową stanowiącą własność Gminy Mosina, położoną w Mosinie przy ul. Łaziennej, oznaczoną ewidencyjnie jako działka nr 1685/5 obr. Mosina o powierzchni 394 m² oraz działka nr 1686/7 obr. Mosina o powierzchni 3859 m², z przeznaczeniem wyłącznie pod budownictwo mieszkaniowe realizowane przez podmiot zajmujący się działalnością charytatywną, dla którego budownictwo mieszkaniowe stanowi cel statutowy, a jego dochody przeznaczone są w całości na działalność statutową.
 2. Zwolnienie, o którym mowa w ust. 1, udzielone jest pod warunkiem, że o nabycie przedmiotowej nieruchomości nie będzie ubiegać się więcej niż jeden podmiot spełniający określone wyżej warunki.

 

§ 2.

Udziela się zgody Burmistrzowi Gminy Mosina na udzielenie bonifikaty w wysokości 80% od ceny nieruchomości, opisanej w § 1, przy sprzedaży tej nieruchomości podmiotowi spełniającemu wymagania określone w § 1 ust. 1.

 

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Mosina

 

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt 7 i 19 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), do zadań własnych gminy należy zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty w zakresie budownictwa mieszkaniowego i współpracy z organizacjami pozarządowymi.
Na omówionej w § 1 niniejszej uchwały nieruchomości gruntowej realizowany będzie program budowy mieszkań przez Fundację Habitat for Humanity przeznaczony wyłącznie dla mieszkańców Gminy Mosina. Fundacja Habitat for Humanity oferuje program budowy prostych, tanich mieszkań dla rodzin żyjących w trudnych warunkach mieszkaniowych, ale nie kwalifikujących się do przyznania im mieszkań socjalnych.
Realizacja programu budowy mieszkań w ramach współpracy z Fundacją Habitat for Humanity pozwoli na zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych 9 rodzin z terenu Gminy Mosina.


Uchwała nr XLVIII/372/05

UCHWAŁA NR XLVIII/372/05
RADY MIEJSKIEJ W MOSINIE
z dnia 27 października 2005 r.

w sprawie powołania komisji opiniującej wnioski w sprawie przyznania stypendium Samorządu Gminy Mosina dla uczniów publicznych gimnazjów na terenie Gminy Mosina.

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 14a) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz pkt 6 postanowień ogólnych “Regulaminu przyznawania stypendiów Samorządu Gminy Mosina dla uczniów publicznych gimnazjów na terenie Gminy Mosina”, stanowiącego załącznik do uchwały nr XXVIII/229/04 Rady Miejskiej w Mosinie z 30 czerwca 2004 r., Rada Miejska w Mosinie uchwala, co następuje:

 

§ 1.

Powołuje się komisję opiniującą wnioski w sprawie przyznania stypendium Samorządu Gminy Mosina dla uczniów publicznych gimnazjów na terenie Gminy Mosina, w składzie:

 1. przedstawiciel Burmistrza: Kierownik Referatu Oświaty – Małgorzata Kasprzyk – przewodnicząca komisji,
 2. dwóch członków Komisji Edukacji, Kultury i Sportu Rady Miejskiej w Mosinie:
  - Dorota Domagała,
  - Barbara Czaińska,
 3. przedstawiciele szkół wnioskodawców:
  - Anna Chilczuk-Bech – Zespół Szkół w Mosinie,
  - Lidia Szyrej – Gimnazjum w Pecnej,
  - Emilia Stanny – Gimnazjum w Rogalinie,
  - Arleta Pawlak – Gimnazjum w Daszewicach,
 4. przewodniczący Komisji Edukacji, Kultury i Sportu Rady Miejskiej w Mosinie:
  - Tomasz Żak – sekretarz komisji.

 

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Mosina.

 

§ 3.

Traci moc uchwała nr XXXI/252/04 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 30 września 2004 r.

 

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 18 ust. 2 pkt 14a) ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, Rada Miejska w Mosinie ma prawo podejmowania uchwał w sprawie zasad udzielania stypendiów dla uczniów, zgodnie z uchwalonym regulaminem. Uchwała, której załącznikiem jest “Regulamin przyznawania stypendiów Samorządu Gminy Mosina dla uczniów publicznych gimnazjów na terenie Gminy Mosina”, weszła w życie 1 września 2004 r.