XLIV Sesja Rady Miejskiej w Mosinie - 30.06.2005

Uchwała nr XLIV/356/05

UCHWAŁA NR XLIV/356/05
RADY MIEJSKIEJ W MOSINIE
z dnia 30 czerwca 2005 r.

w sprawie regulaminu określającego wysokości stawek i szczegółowe warunki przyznawania i wypłacania dodatków za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, mieszkaniowego oraz za warunki pracy i niektórych innych składników wynagrodzenia, jak również szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokości i warunki wypłacania nagród dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Mosina.

 

Na podstawie art. 30 ust. 6 w związku z art. 91 d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2003 r. Nr 118, poz. 1112 z późn. zm.), zgodnie z art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 79, poz. 854 z późn. zm.) oraz rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 stycznia 2005 r. w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy (Dz. U. Nr 22, poz. 181), po uzyskaniu opinii związków zawodowych: Związku Nauczycielstwa Polskiego, Międzyzakładowej Komisji NSZZ “Solidarność” Pracowników Oświaty i Wychowania Region Wielkopolska Koło przy Zespole Szkół w Mosinie, Rada Miejska w Mosinie uchwala, co następuje:

 

§ 1.

Do Regulaminu wynagradzania i przyznawania dodatków nauczycielom zatrudnionym w szkołach, przedszkolach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Mosina, który stanowi załącznik nr 1 do uchwały nr XXXVII/317/05 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 24 lutego 2005 r. wprowadza się w Rozdziale II § 5 dodatkowe punkty, oznaczone w kolejności jako 11, 12 i 13 w brzmieniu:
“11. W Przedszkolu nr 3 Integracyjnym w Mosinie wprowadza się specjalny dodatek motywacyjny, w wysokości 16-20% średniego wynagrodzenia nauczyciela stażysty.
12. Specjalny dodatek motywacyjny przysługuje nauczycielowi, który pracuje w oddziale integracyjnym oraz specjalistom wspomagającym nauczyciela.
13. Wysokość dodatku uzależniona jest od liczby dzieci specjalnej troski w grupie
i odpowiednio wynosi:
1 dziecko        16%,
2 dzieci           17%,
3 dzieci           18%,
4 dzieci           19%,
5 dzieci           20%.”

 

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Mosina.

 

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego, z mocą od dnia 1 kwietnia 2005 r.

 

 

UZASADNIENIE

W myśl art. 30 ust. 6 pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela, organ prowadzący określa wysokość stawek dodatków, w tym motywacyjnego.


Uchwała nr XLIV/355/05

UCHWAŁA NR XLIV/355/05
RADY MIEJSKIEJ W MOSINIE
z dnia 30 czerwca 2005 r.

 w sprawie budżetu Gminy Mosina na rok 2005.

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 109 i art. 124 ust. 1 – 3 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15 poz. 148 z późn. zm.)

Rada Miejska w Mosinie uchwala, co następuje:

§ 1.

W uchwale nr XXXV/302/04 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 29 grudnia 2004 r. w sprawie budżetu Gminy Mosina na rok 2005, zmienionej uchwałami Rady Miejskiej w Mosinie nr XXXVII/316/05 z dnia 24 lutego 2005 r., nr XXXVIII/327/05 z dnia 31 marca 2005 r. i nr XXXIX/337/05 z dnia 15 kwietnia 2005 r. wprowadza się następujące zmiany:

 1.

Dochody budżetu Gminy na 2005 rok


 

zwiększa się o 14 357,00 zł do kwoty

39 069 370,00 zł

 

- zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały
w tym zadania zlecone 4 276 492,00 zł
- zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały

 
 2.

Wydatki budżetu Gminy na rok 2005

 
 

zwiększają się o 14 357,00 zł do kwoty

37 610 021,00 zł

 

w tym:
a) zadania zlecone 4 276 492,00 zł
- zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały

 
 

b) udzielone dotacje 4 443 379,00
- zgodnie z załącznikiem nr 5 i 6 do uchwały

 
 

c) wydatki bieżące i majątkowe

 
 

- zgodnie z załącznikiem nr 9 do uchwały

 
 3.

Nadwyżka budżetu Gminy zostanie przeznaczona na spłatę pożyczek – zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały

 

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

 

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i dotyczy roku budżetowego 2005.

 

 

U z a s a d n i e n i e

1. Dochody

- dział 756 zmniejsza się o kwotę 16.234,00 zł,
w tym: 16.227,00 zł, zgodnie z pismem Ministra Finansów Nr ST3-4820/2005/380 dotyczącym zmiany podziału subwencji ogólnej i udziału w podatku dochodowym na rok 2005, wynikającym ze zmiany granic Gminy, oraz 7,00 z tytułu rekompensaty dochodów w podatku zakładów pracy chronionej
- dział 801 zwiększa się o kwotę 6.032,00z zł z tytułu otrzymanej dotacji celowej przeznaczonej na wyprawki szkolne,
- dział 852 zwiększa się o 25.000,00 zł, z tytułu dotacji celowej na zasiłki okresowe

Łączne zwiększenie dochodów wynosi 14.357,00 zł.

2. Wydatki

- dział 700 – zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 16.675,00 zł
- dział 750 – zwiększa się o kwotę 19.068,00 zł z tytułu dotacja dla Starostwa Powiatowego na utrzymanie Filii Wydziału Komunikacji w Mosinie
- dział 758 – zmniejsza się o kwotę 130.679,00 zł i przenosi się jako dotacje celowe dla stowarzyszeń na zadania pożytku publicznego oraz Starostwa Powiatowego w Poznaniu
- dział 801 – zmniejsza się o kwotę 14.119,00 zł,
w tym:
zwiększenie wydatków o kwotę 6.032,00 zł – dotacja celowa przeznaczona na wyprawki szkolenie oraz zmniejsza się wydatki o kwotę 20.151,00 zł, i przenosi do działu 854
- dział 852 – zwiększa się o kwotę 25.000,00 zł, są to środki na zasiłki celowe
- dział 854 – zwiększa się o kwotę 96.897,00 zł
w tym:
dotacje celowe na realizacje zadań pożytku publicznego 76.746,00 zł oraz 20.151,00 zł – są to środki przeniesione z działu 801
- dział 921 – zwiększa się o kwotę 18.985,00 zł, z przeznaczeniem na realizacje zadań pożytku publicznego
- dział 926 - zwiększa się o kwotę 15.880,00 zł, z przeznaczeniem na realizację zadań pożytku publicznego

Ponadto dokonuje się przeniesień między rozdziałami i paragrafami w celu prawidłowej realizacji budżetu.

Łączne zwiększenie wydatków wynosi 14.357,00 zł.

Załączniki do uchwały nr XLIV/355/05.pdf


Uchwała nr XLIV/354/05

UCHWAŁA NR XLIV/354/05
RADY MIEJSKIEJ W MOSINIE
z dnia 30 czerwca 2005 r.

w sprawie pomocy dla Województwa Wielkopolskiego.

 

Na podstawie art. 10 i art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), w związku z art. 111 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148 z późn. zm.) Rada Miejska w Mosinie uchwala, co następuje:

 

§ 1.

Udziela się Województwu Wielkopolskiemu pomocy finansowej do wysokości 60.000,00 zł (słownie: sześćdziesiąt tysięcy złotych) zarezerwowanych w budżecie Gminy Mosina na rok 2005 z przeznaczeniem na budowę sygnalizacji świetlnej drogowej:
- dla przejścia dla pieszych w m. Krosinko w ciągu drogi wojewódzkiej nr 431, jako sygnalizacji wzbudzanej;
- dla skrzyżowania dróg wojewódzkich nr 431 i nr 430 w m. Mosina, jako pełnej sygnalizacji.

 

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Mosina, upoważniając go do zawarcia porozumienia z Marszałkiem Województwa Wielkopolskiego w sprawie przyjęcia przez Województwo Wielkopolskie pomocy, o której mowa w § 1 i określenia zasad jej udzielenia.

 

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

UZASADNIENIE

Budowa sygnalizacji świetlnej w miejscowości Krosinko i Mosina w ciągu dróg wojewódzkich nr 430 i nr 431 ma na celu poprawę warunków bezpieczeństwa ruchu drogowego. Koszt realizacji całego zadania został określony przez Marszałka Województwa Wielkopolskiego na kwotę ok. 274.500,00 zł.


Uchwała nr XLIV/353/05

UCHWAŁA NR XLIV/353/05
RADY MIEJSKIEJ W MOSINIE
z dnia 30 czerwca 2005 r.

w sprawie miesięcznych diet dla przewodniczących jednostek pomocniczych
Gminy Mosina.

 

Na podstawie art. 37 b ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) Rada Miejska w Mosinie uchwala, co następuje:

 

§ 1.

Miesięczna dieta dla przewodniczących jednostek pomocniczych Gminy Mosina wynosi dla:

 1. Przewodniczącego Zarządu Osiedla Nr 1 w Mosinie - 180 zł
 2. Przewodniczącego Zarządu Osiedla Nr 2 w Mosinie - 180 zł
 3. Przewodniczącego Zarządu Osiedla Nr 3 w Mosinie - 180 zł
 4. Przewodniczącego Zarządu Osiedla Nr 4 w Mosinie - 180 zł
 5. Przewodniczącego Zarządu Osiedla Nr 5 w Mosinie - 180 zł
 6. Przewodniczącego Zarządu Osiedla Nr 6 w Mosinie - 180 zł
 7. Przewodniczącego Zarządu Osiedla Nr 7 w Mosinie - 180 zł
 8. Sołtysa Sołectwa Krosno - 200 zł
 9. Sołtysa Sołectwa Krosinko, Ludwikowo - 200 zł
 10. Sołtysa Sołectwa Rogalinek - 210 zł
 11. Sołtysa Sołectwa Sasinowo - 210 zł
 12. Sołtysa Sołectwa Drużyna, Nowinki - 210 zł
 13. Sołtysa Sołectwa Dymaczewo Stare - 220 zł
 14. Sołtysa Sołectwa Baranówko - 220 zł
 15. Sołtysa Sołectwa Sowinki, Sowiniec - 220 zł
 16. Sołtysa Sołectwa Rogalin - 220 zł
 17. Sołtysa Sołectwa Świątniki - 230 zł
 18. Sołtysa Sołectwa Żabinko - 230 zł
 19. Sołtysa Sołectwa Dymaczewo Nowe - 230 zł
 20. Sołtysa Sołectwa Borkowice, Bolesławiec - 230 zł
 21. Sołtysa Sołectwa Krajkowo, Baranowo - 240 zł
 22. Sołtysa Sołectwa Radzewice - 240 zł
 23. Sołtysa Sołectwa Pecna, Konstantynowo - 240 zł
 24. Sołtysa Sołectwa Mieczewo - 250 zł
 25. Sołtysa Sołectwa Wiórek - 250 zł
 26. Sołtysa Sołectwa Czapury - 250 zł
 27. Sołtysa Sołectwa Babki, Kubalin, Głuszyna Leśna - 260 zł
 28. Sołtysa Sołectwa Daszewice - 270 zł

   

 

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Mosina.

 

§ 3.

Traci moc uchwała nr II/12/98 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 6 listopada 1998 r. w sprawie miesięcznych diet dla przewodniczących jednostek pomocniczych.

 

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

UZASADNIENIE

W związku z tym, że miesięczne diety dla przewodniczących jednostek pomocniczych Gminy Mosina zostały ustalone 6 listopada 1998 r., ich podwyżka o 50 zł po przeszło 6 latach, wydaje się być uzasadniona.