XIV Sesja Rady Miejskiej w Mosinie - 25.09.2003 cz. I

Uchwała nr XIV/114/03

 
 
 
Na podstawie art. 18 ust. 1 w związku z art. 7 ust. 1 pkt 2 i 14 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.  o samorządzie gminnym (j. t. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) Rada Miejska w Mosinie uchwala, co następuje:
 
 
§ 1.
 
Uchwala się Gminny Program Poprawy Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.
 
 
§ 2.
 
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Mosina.
 
 
§ 3.
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 
§ 4.
 
Uchwała podlega ogłoszeniu na tablicach informacyjnych Urzędu Miejskiego oraz w czasopiśmie "Merkuriusz Mosiński".
 
 
UZASADNIENIE
 
Zaspakajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty samorządowej w zakresie zapewnienia porządku i bezpieczeństwa obywateli oraz ochrony przeciwpożarowej i przeciwpowodziowej jest zadaniem własnym gminy. Stanowi o tym art. 7 ust. 1 pkt 14 ustawy z dnia 8 marca     1990 r. o samorządzie gminnym (j. t. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.).
Na konieczność aktywizowania działań w zakresie tworzenia programów poprawy bezpieczeństwa w gminach na terenie Powiatu Poznańskiego zwraca uwagę Powiatowy Program Zapobiegania Przestępczości oraz Ochrony Bezpieczeństwa Obywateli i Porządku Publicznego przyjęty przez Radę Powiatu Poznańskiego na sesji w dniu 26 sierpnia 2003 r.
Wobec powyższego podjęcie przez Radę Miejską w Mosinie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Poprawy Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego jest uzasadnione.
 
 
 
Załącznik
do uchwały nr XIV/114/03
Rady Miejskiej w Mosinie
z dnia 25 września 2003 r.
 
 GMINNY
PROGRAM POPRAWY
BEZPIECZEŃSTWA I PORZĄDKU PUBLICZNEGO
 
I. Założenia Programu:
Na ograniczenie przestępczości, redukcję negatywnych zjawisk, poprawę bezpieczeństwa mieszkańców na terenie naszej gminy, mają wpływ nie tylko działania policji.
Potrzeby czasu są dziś takie, że wymagają uspołecznienia działań policji.
Można to osiągnąć tylko poprzez zorganizowanie i prowadzenie skoordynowanej, aktywnej współpracy z policją wszystkich jednostek organizacyjnych gminy, mających wpływ na kształtowanie poziomu bezpieczeństwa oraz samych mieszkańców.
Realizacja programu stanowi jednocześnie wsparcie i uspołecznienie działań policyjnych.
 
Poniższy program określa precyzyjnie zadania dla poszczególnych realizatorów oraz koordynuje współpracę wszystkich instytucji gminnych i pozagminnych, które w nim biorą udział.
 
1. Współrealizatorzy:
 
Do uspołecznienia działań policyjnych współrealizatorami programu są niżej wymienione instytucje:
Z terenu gminy:
a)   Rada Miejska w Mosinie;
b)  komisje stałe Rady Miejskiej w Mosinie:
-    Komisja Praworządności i Porządku Publicznego;
-    Komisja Ochrony Środowiska i Rolnictwa;
-    Komisja Inwestycji i Rozwoju Gospodarczego;
-    Komisja Oświaty i Spraw Socjalnych;
c)  Burmistrz Gminy Mosina i jego zastępcy;
d)  Urząd Miejski w Mosinie wraz z swoimi komórkami organizacyjnymi;
e)  Komisariat Policji w Mosinie;
f)   Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza Nr 9 Państwowej Straży Pożarnej w Mosinie;
g)  Gminny Ośrodek Opieki Społecznej;
h)  Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych;
i)    szkoły i przedszkola gminne;
j)    sołectwa (rady sołeckie);
k)  Poradnia Pedagogiczno-Psychologiczna;
l)    parafie rzymsko-katolickie;
m)   Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej;
n)  zarządy i rady osiedli mieszkaniowych;
o)  jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej;
p)  zakłady pracy;
q)  Wielkopolski Park Narodowy i Nadleśnictwo Konstantynowo oraz Nadleśnictwo Babki wraz z podległymi Strażami Leśnymi;
r)   koła łowieckie;
s)   Związek Harcerstwa Polskiego;
t)  inne organizacje pozarządowe;
Spoza terenu gminy:
a)   Komenda Wojewódzka Policji w Poznaniu;
b)  Komenda Miejska Policji w Poznaniu wraz z podległą jej Sekcją Ruchu Drogowego;
c)  Zarząd Dróg Powiatowych;
d)  Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich;
e)  Komenda Miejska PSP w Poznaniu;
f)   Izba Celna w Poznaniu;
g)  samorządy ościennych gmin.
 
2. Zasady aktywności współrealizatorów programu.
 
Aktywność jednostek organizacyjnych polega na:
a)   opracowaniu zasad współdziałania samorządu i jednostek gminnych z policją;
b)  wspieraniu finansowym i organizacyjnym działań policji i bezpośrednim angażowaniu się w prowadzonych działaniach prewencyjnych;
c)  organizowaniu działań inwestycyjnych i bezinwestycyjnych służących poprawie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie całej gminy w miarę posiadanych możliwości prawnych i środków finansowych;
d)  prowadzenia w ponadnormatywnym czasie pracy (służby) działań prewencyjnych na drogach gminy w zakresie przestrzegania "Prawa o ruchu drogowym";
e)  organizowaniu w ponadnormatywnym czasie pracy (służby) policyjnych kontroli stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie Gminy Mosina w miejscach ustalonych jako niebezpieczne, w których występuje największa ilość negatywnych zdarzeń lub istnieje duże prawdopodobieństwo ich wystąpienia;
f)   zwiększeniu ilości czasu przebywania dzielnicowych w swoich rejonach działania, (kontakt z mieszkańcami, poznawanie środowisk, prowadzenie pracy profilaktycznej z młodzieżą w rejonach miejsc zamieszkania);
g)  realizowaniu przedsięwzięć w zakresie poprawy bezpieczeństwa dzieci i młodzieży;
h)  podejmowaniu działań w kierunku poprawy fizycznego bezpieczeństwa szkół, przedszkoli i placówek wychowawczych;
i)    wprowadzeniu jednolitych standardów bezpieczeństwa dla wszystkich szkół gminnych poprzez wprowadzenie jednakowych i równo dostępnych form współdziałania ze szkołą policji, Zespołu Lekarza Rodzinnego oraz gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w celu realizowania przedsięwzięć edukacyjnych, eliminacji lub znacznego ograniczenia zagrożeń;
j)    podejmowaniu działań w kierunku tworzenia modelu nowej organizacji pracy wychowawczej szkół oraz modyfikacji systemu poradnictwa psychologiczno­pedagogicznego;
k)  prowadzeniu działań adresowanych do dzieci i młodzieży patologicznej lub ze strefy podwyższonego ryzyka w ramach programu przeciwdziałania przestępczości młodzieży;
l)    organizowaniu zabezpieczenia czasu wolnego jak najszerszej grupie dzieci i młodzieży;
m)   tworzeniu na terenie gminy miejsc rekreacyjnych umożliwiających indywidualny lub zorganizowany wypoczynek rodzin;
n)  eliminowaniu przemocy i innych negatywnych zjawisk ze szkół;
o)  podejmowaniu działań zapobiegających przemocy w rodzinie oraz zjawiskom patologii społecznej.
 
Aktywność mieszkańców rozumiana jest jako:
a)   zapewnienie społecznego poparcia i udział w programie oraz nietolerancja, piętnowanie i reagowanie w swoim środowisku na najmniejsze przejawy nagannego zachowania, drobnych występków, wykroczeń i przestępstw o tzw. najmniejszym ciężarze gatunkowym;
b)  organizowanie wzajemnej pomocy sąsiedzkiej (tzw. sąsiedzkiego czuwania);
c)  informowanie o zauważonych zagrożeniach zarządów osiedli, sołtysów i policji;
d)  nawiązywanie i zacieśnianie współpracy z dzielnicowym (obecność na zebraniach mieszkańców).
 
Uczestnictwo zakładów pracy w programie to:
wspieranie przedsięwzięć, służących poprawie bezpieczeństwa na terenie gminy (objęcie patronatem szkoły, dofinansowanie nowoczesnych systemów zabezpieczeń i monitoringu szkół oraz przeszkoli, partycypacja w kosztach organizacji w szkołach zajęć dodatkowych w ramach zabezpieczenia czasu wolnego dzieci i młodzieży, dofinansowanie potrzeb sprzętowych komisariatu policji i wspieranie gminnych działań OSP itd.)
 
 
 
II. Cele programu:
 
1.    POPRAWA STANU BEZPIECZEŃSTWA I PORZĄDKU PUBLICZNEGO NA TERENIE GMINY MOSINA;
2.    OSIĄGNIĘCIE WZROSTU ŚWIADOMOŚCI SPOŁECZNEJ MIESZKAŃCÓW W ZAKRESIE KONIECZNOŚCI WSPÓLNEGO DZIAŁANIA DLA POPRAWY BEZPIECZEŃSTWA I WYKRYWALNOŚCI PRZESTĘPSTW;
3.    WZROST POSZANOWANIA PRAWA NA TERENIE GMINY I KREOWANIE W TYM ZAKRESIE WŁASCIWYCH POSTAW OBYWATELSKICH;
4.    PODJĘCIE SKUTECZNYCH DZIAŁAŃ O CHARAKTERZE PREWENCYJNYM ZMIERZAJĄCYCH DO OGRANICZENIA, BĄDŹ ELIMINACJI NAJBARDZIEJ UCIĄŻLIWYCH ZDARZEŃ, NIEPRAWIDŁOWOŚCI I ZAGROŻEŃ WYSTĘPUJĄCYCH NA TERENIE GMINY MOSINA.
 
Dodatkowe cele programu to:
a)    zmniejszenie strachu przed staniem się ofiarą przestępstwa;
b)    zmniejszenie ilości przypadków agresywnych zachowań oraz poczucia bezkarności wśród wandali łamiących zasady współżycia społecznego;
c)    poprawa stanu bezpieczeństwa dzieci i młodzieży oraz bezpieczeństwa fizycznego szkół i przedszkoli;
d)    poprawa stanu czystości i porządku na terenie gminy;
e)    przeciwdziałanie zjawiskom patologii społecznej występującej na terenie gminy;
f)    ograniczenie ilości występowania miejsc niebezpiecznych na terenie gminy;
g)    podniesienie na wyższy poziom współpracy dzielnicowego z mieszkańcami i jednostkami organizacyjnymi gminy;
h)    poprawa efektywności działań policji.
 
 III. Planowane przedsięwzięcia (formy i metody działań):
 
1.    Przeprowadzanie systematycznych wspólnych policyjno-samorządowych kontroli stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie gminy w miejscach ustalonych jako niebezpieczne, w których występuje największa ilość negatywnych zdarzeń oraz prawdopodobieństwo wystąpienia poniższych zagrożeń:
a)    chuligaństwa (napadów, rozbojów i pobić);
b)    agresywnych zachowań ze strony młodzieży;
c)    kradzieży i włamań;
d)    dewastacji mienia społecznego (osiedlowych i przedszkolnych placów zabaw  dla dzieci), wyposażenia boisk przyszkolnych, przystanków autobusowych itd.;
e)    zakłócania porządku i spokoju mieszkańców w godzinach nocnych;
f)    naruszania zasad i warunków sprzedaży alkoholu, miejsc spożywania alkoholu;
g)    naruszania zasad przepisów przeciwpożarowych;
h)    naruszania zasad prawa o ruchu drogowym (złe parkowanie pojazdów, nie       stosowanie się do obowiązujących znaków drogowych oraz nieprzestrzeganie nakazanych prędkości jazdy);
i)    naruszania zasad utrzymania czystości i porządku określonych w "Regulaminie utrzymania porządku i czystości oraz ochrony środowiska przed odpadami komunalnymi na terenie Gminy Mosina";
j)    miejsc występowania patologii społecznej (melin pijackich, przemocy w rodzinie);
k)    miejsc związanych z dystrybucją narkotyków oraz nielega1nym handlem alkoholem;
l)    naruszania przepisów i zasad bezpieczeństwa w czasie korzystania z kąpieli w okresie letnim w miejscach niedozwolonych;
m)    kłusownictwa wodnego.
 
2.    Zacieśnianie współpracy (zwiększenie częstotliwości kontaktów) między dzielnicowymi a:
a)    zarządami osiedli mieszkaniowych (obowiązkowy udział dzielnicowych w zebraniach zarządów i mieszkańców osiedli mieszkaniowych);
b)    radami sołeckimi - (udział dzielnicowych w posiedzeniach rad sołeckich i zebraniach mieszkańców wsi);
c)    dyrektorami szkół i koordynatorami szkolnymi do spraw realizacji harmonogramu działań profilaktycznych w szkołach.
 
3.    Realizowanie przedsięwzięć w zakresie poprawy bezpieczeństwa dzieci i młodzieży:
a)    przeprowadzenie na szczeblu Gminy Mosina międzyszkolnej narady na temat opracowania optymalnych rozwiązań w zakresie zapewnienia opieki i zorganizowanego czasu wolnego jak najszerszej grupie dzieci i młodzieży szkolnej, codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach od 15.00 do 20.00  oraz w soboty (możliwości utworzenia w Gminie Mosina na bazie istniejących szkół ORE - Ośrodków Edukacyjno-Rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży organizujących zajęcia sportowe, edukacyjne, artystyczne z psychologiem itp.);
b)    przeprowadzenie w szkołach analizy możliwości zaangażowania harcerzy (samorządów szkolnych) do współdziałania w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa w rejonie danej szkoły przed rozpoczęciem zajęć, w przerwach  i po zajęciach;
c)    podejmowanie działań w celu eliminowania ze szkół przemocy oraz innych negatywnych zjawisk (palenia papierosów, spożywania alkoholu, dystrybucji narkotyków itp.);
d)    przyjęcie jednolitego sposobu postępowania rodziców i nauczycieli w przypadku ujawnienia ucznia - ofiary przestępstwa lub ucznia - sprawcy czynu zabronionego;
e)    prowadzenie działalności edukacyjnej w szkołach przez policję w ramach policyjnego programu edukacyjnego "Z bezpieczeństwem za pan-brat" i "Bezpieczna szkoła":
-    bezpieczeństwo w drodze do i ze szkoły (w tym zasady zachowania i obrona przed atakującym psem);
-    znajomość przepisów ruchu drogowego;
-    zasady udzielania pomocy przedmedycznej;
-    bezpieczeństwo w czasie weekendów, ferii i wakacji szkolnych;
-    sposoby unikania patologii i zagrożeń (spożywania narkotyków, sekty religijne);
-    zasady informowania lub zwracania się o pomoc w przypadku wystąpienia zagrożeń;
f)    poprawa bezpieczeństwa dzieci i młodzieży w drodze do i ze szkoły:
-    wykonanie przejść przez jezdnie w miejscach niebezpiecznych;
-    montaż sygnalizatorów świetlnych przed przejściami dla pieszych o szczególnym zagrożeniu;
-    budowa progów zwalniających;
-    poprawa stanu bezpieczeństwa na przystankach autobusowych nie posiadających zatok, poprzez montaż dodatkowych zabezpieczeń (barier, wykonanie zatok);
4.    Podejmowanie działań w celu poprawy bezpieczeństwa fizycznego szkół i przedszkoli:
-    przedstawienie "Gminnego Programu Poprawy Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego" zakładom pracy znajdującym się na terenie gminy i zainspirowanie ich do udziału w programie;
-    prowadzenie okresowych treningów ewakuacji szkół i przedszkoli na wypadek pożaru;
-    poprawa oświetlenia terenu przed szkołami i przedszkolami;
-    montaż nowoczesnych systemów zabezpieczających szkoły i przedszkola przed włamaniami, kradzieżą oraz dewastacją mienia, a także wstępem na teren szkoły osób niepowołanych.
5.    Poprawa oświetlenia ulic i miejsc niebezpiecznych na terenie gminy stwierdzanych w czasie działań prewencyjnych (kontroli policyjno-samorządowych).
6.    Uruchomienie międzygminnych patroli prewencyjnych policji.
7.    Przeprowadzenie działań w zakresie poprawy bezpieczeństwa lokali publicznych (wyegzekwowanie obowiązku uzyskania certyfikatów bezpieczeństwa lokali gastronomicznych, rozrywkowych i hoteli).
8.    Prowadzenie w okresie letnim kontroli bezpieczeństwa miejsc wypoczynku mieszkańców gminy.
9.    Uruchomienie w Komisariacie Policji w Mosinie całodobowego telefonu interwencyjnego służącego mieszkańcom gminy do przekazywania informacji dla Policji (również w formie anonimowej).
10.    Przeprowadzenie akcji informacyjnej na temat przestrzegania zasad utrzymania czystości i porządku na terenie gminy: wykonanie w formie broszury załącznika do uchwały Rady Miejskiej w Mosinie w powyższej sprawie i dostarczenie do każdego gospodarstwa domowego.
11.    Realizacja dodatkowych przedsięwzięć służących poprawie bezpieczeństwa w ramach działalności gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej:
a)    prewencja społeczna - mająca na celu edukację, poradnictwo oraz pomoc społeczną w zakresie:
-    przeciwdziałania demoralizacji i przestępczości nieletnich, przemocy w rodzinie;
-    rozwiązywania problemów rodzin dysfunkcyjnych - patologicznych;
-    udzielania pomocy socjoterapeutycznej dzieciom i młodzieży;
-    opieki nad osobami starszymi i niepełnosprawnymi;
-    udzielania pomocy prawnej i psychologicznej dla ofiar przemocy domowej.
 
IV. Zakładane rezultaty :
 
1.    Ogólne:
a)    wzrost poszanowania prawa przez mieszkańców;
b)    zmniejszenie ilości zagrożeń występujących na terenie gminy;
c)    poprawa stanu bezpieczeństwa na ulicach, drogach osiedlowych, przystankach autobusowych, dworcach PKP, zakładach gastronomicznych i rozrywkowych  oraz w rejonach sprzedaży alkoholu;
d)    redukcja negatywnych zjawisk i przestępczości;
e)    zmniejszenie ilości miejsc niebezpiecznych;
f)    poprawa bezpieczeństwa na osiedlach mieszkaniowych oraz na terenach wsi;
g)    ograniczenie przypadków zakłócania porządku i spokoju mieszkańców  w godzinach nocnych;
h)    ograniczenie dewastacji mienia społecznego;
i)    poprawa stanu czystości i przestrzegania obowiązujących w gminie przepisów porządkowych;
j)    poprawa bezpieczeństwa dzieci i młodzieży w szkołach, w drodze do i ze szkoły;
k)    podniesienie poziomu szkolenia w ramach zajęć z wychowania komunikacyjnego w szkołach ponadpodstawowych;
l)    poprawa stopnia zabezpieczenia czasu wolnego dzieci i młodzieży;
m)    stworzenie większych możliwości dzieciom i młodzieży spędzania czasu wolnego w warunkach zapewniających bezpieczeństwo i w sposób zorganizowany;
n)    poprawa współpracy policji z zarządami i radami osiedli mieszkaniowych, radami sołeckimi i mieszkańcami;
o)    poprawa wykrywalności przestępstw i skuteczności działań policji (odbudowa autorytetu i wzrost zaufania mieszkańców do policji);
p)    poprawa skuteczności działania w zakresie prewencji społecznej.
2.    W zakresie inwestycji służących poprawie bezpieczeństwa:
a)    zwiększenie na terenie gminy ilości oznakowanych przejść przez jezdnię oraz ilości przejść w miejscach szczególnie zagrożonych z zamontowanymi sygnalizatorami świetlnymi;
b)    wprowadzenie ograniczeń prędkości ruchu w miejscowościach lub na odcinkach dróg, na których istnieje zagrożenie bezpieczeństwa pieszych (dzieci w drodze do i ze szkoły);
c)    wykonanie dodatkowych barier ochronnych na przystankach autobusowych przy szkołach nie mających zatok;
d)    poprawa oświetlenia ulic i miejsc niebezpiecznych;
e)    poprawa oznakowań dróg i ulic osiedlowych w miejscach zagrożeń;
f)    poprawa fizycznego bezpieczeństwa szkół i przedszkoli (zastosowanie lepszego oświetlenia zewnętrznego, montaż systemów zabezpieczających);
g)    zwiększenie ilości progów zwalniających na drogach osiedlowych i gminnych (wewnętrznych).
 

Uchwała nr XIV/113/03

 
 
 
Na podstawie art. 30 ust. 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717), art. 18 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2002 r. Nr 9, poz. 84 z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j. t. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) Rada Miejska w Mosinie uchwala, co następuje:
 
 
§ 1.
 
Wprowadza się opłatę administracyjną za wydawanie wypisów i wyrysów ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz planów zagospodarowania przestrzennego Gminy Mosina w wysokości 30 zł za każdy wypis i wyrys.
 
 
§ 2.
 
1.    Opłatę administracyjną uiszcza się na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Mosinie przed wydaniem wypisu i wyrysu.
2.    Wypis i wyrys wydaje się po okazaniu dowodu zapłaty opłaty administracyjnej.
 
 
§ 3.
 
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Mosina.
 
 
§ 4.
 
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.
 
 
UZASADNIENIE
 
 
            W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, konieczne jest wprowadzenie dodatkowej opłaty administracyjnej, zasilającej konto Urzędu Miejskiego w Mosinie, za wydawanie wypisów i wyrysów ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz planów zagospodarowania przestrzennego Gminy Mosina.
Zapisy wyżej wymienionej ustawy umożliwiają uzyskanie pozwolenia na budowę tylko w oparciu o wyrys i wypis z planu z pominięciem decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu. W związku z tym obecnie już obserwuje się zwiększenie ilości wniosków o wydanie wypisu i wyrysu z miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, dlatego w celu pokrycia zwiększonych kosztów przygotowania odpowiednich odpowiedzi na te wnioski niezbędne jest wprowadzenie dodatkowej opłaty administracyjnej.

Uchwała nr XIV/112/03

 
 
 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j. t. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 98 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (j. t. Dz. U. z 2000 r. Nr 46, poz. 543 z późn. zm.) Rada Miejska w Mosinie uchwala, co następuje:
 
 
§ 1.
 
Ustala się stawkę procentową opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wyniku jej podziału w wysokości:
a)    50% różnicy wartości nieruchomości przed i po podziale, w przypadku wydzielenia z nieruchomości dzielonej działek gruntu przeznaczonych pod drogi publiczne, które z mocy prawa przechodzą na własność gminy, powiatu, województwa lub Skarbu Państwa z dniem, w którym decyzja zatwierdzająca projekt podziału stała się ostateczna, a orzeczenie o podziale prawomocne;
b)    0% różnicy wartości nieruchomości przed i po podziale w pozostałych przypadkach;
c)    0% różnicy wartości nieruchomości przed i po podziale w przypadku rezygnacji z odszkodowania za grunty przeznaczone pod drogi publiczne.
 
 
§ 2.
 
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Mosina.
 
 
§ 3.
 
 Uchwała wchodzi w życie w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.
 
 
 
U z a s a d n i e n i e
 
Art. 98 ust. 4 ustawy o gospodarce nieruchomościami upoważnia Burmistrza Gminy do ustalenia w drodze decyzji opłat adiacenckich z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wyniku podziału geodezyjnego.
Zgodnie z art. 145 ust. 2 cytowanej wyżej ustawy opłata adiacencka może być ustalona każdorazowo w terminie 3 lat od dnia, w którym decyzja zatwierdzająca projekt podziału stała się ostateczna, a orzeczenie o podziale prawomocne.
Stawkę procentową opłat adiacenckich ustala Rada Miejska w drodze uchwały w wysokości nie większej niż 50% różnicy wartości nieruchomości przed i po podziale. Przyjęta w uchwale stawka nie przekracza górnej granicy ustawowej. Intencją niniejszej uchwały jest obniżenie kosztów wypłaty odszkodowań za przejęte z mocy prawa, na podstawie decyzji zatwierdzającej projekt podziału, grunty stanowiące drogi poprzez kompensatę ustalonej wysokości opłaty adiacenckiej i odszkodowania za drogi.
 

Uchwała nr XIV/111/03

 
 
 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 14 a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie  gminnym (j. t. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) Rada Miejska w Mosinie uchwala, co następuje:
 
 
§ 1.
 
Powołuje się komisję opiniującą wnioski w sprawie przyznania stypendium Samorządu Gminy Mosina dla uczniów publicznych gimnazjów na terenie Gminy Mosina w składzie:
1)    przedstawiciel Burmistrza - Kierownik Referatu Oświaty: Maria Chodorowska - przewodniczący komisji,
2)    dwóch członków Komisji Oświaty i Spraw Socjalnych Rady Miejskiej w Mosinie:
Halina Labrzycka-Jankiewicz,
Danuta Białas,
3)    przedstawiciele szkół wnioskodawców:
Anna Chilczuk-Bech - Zespół Szkół w Mosinie,
Lidia Szyrej - Gimnazjum w Pecnej,
Anna Oziemkowska - Gimnazjum w Daszewicach,
4)    przewodniczący Komisji Oświaty i Spraw Socjalnych Rady Miejskiej w Mosinie:
Tomasz Żak - sekretarz komisji.
 
 
§ 2.
 
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Mosina.
 
 
§ 3.
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  
 

Uchwała nr XIV/110/03

 
 
 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit h ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j. t. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 18 ust.3 pkt 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148 z późn. zm.) Rada Miejska w Mosinie uchwala, co następuje:
 
 
§ 1.
 
1.    Z dniem 1 stycznia 2004 r. tworzy się gminną jednostkę budżetową pod nazwą Ośrodek Sportu i Rekreacji w Mosinie.
2.    Siedzibą utworzonej jednostki jest Mosina.
3.    Przedmiot i sposób działania jednostki określa jej statut.
 
 
§ 2.
 
Utworzonej na mocy paragrafu 1 jednostce nadaje się statut będący załącznikiem i integralną częścią niniejszej uchwały.
 
 
§ 3.
 
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Mosina.
 
 
§ 4.
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 
UZASADNIENIE
 
                   Jednym z nieodzownych warunków właściwego funkcjonowania i rozwoju społeczności lokalnych jest zaspokojenie potrzeb w dziedzinie sportu, rekreacji i turystyki.
Ustawy o samorządzie terytorialnym oraz o kulturze fizycznej nakładają na gminy zadania  w zakresie kultury fizycznej jako zadanie własne, Jednocześnie zobowiązując organy samorządu terytorialnego do tworzenia warunków prawno-organizacyjnych i ekonomicznych dla rozwoju, organizacji i propagowania kultury fizycznej.
Gmina Mosina posiada jednostki organizacyjne zajmujące się sportem i rekreacją. Jednak nieodzownym wydaje się powołanie instytucji, która z upoważnienia Burmistrza Gminy przejęłaby na siebie rolę  koordynacji całości działań z zakresu kultury fizycznej.
Dotychczasowa działalność w tym względzie, często na wysokim poziomie organizacyjnym, pozbawiona była ram formalnych nie przynosząc oczekiwanych efektów utylitarnych.
Powołanie Ośrodka Sportu i Rekreacji winno wpłynąć na ułatwienie organizacji pracy. Bardzo ważne jest opracowanie kalendarza imprez rekreacyjno-sportowych oraz rywalizacji międzyszkolnej zgodnie z okresowymi i rocznymi planami. Może to doprowadzić do cykliczności imprez, a przede wszystkim powstania tradycji, zwiększając przez to atrakcyjność dla uczestników i widzów. Realizując zadania sportu szkolnego należy ściśle współpracować z Referatem Oświaty Urzędu Miejskiego oraz szkolnymi stowarzyszeniami kultury fizycznej.
Gmina Mosina posiada kilka stowarzyszeń o charakterze sportowym. Utrzymując pełną autonomię merytoryczną należy dążyć do ścisłej koordynacji działań, szczególnie poprzez właściwą gospodarkę finansową zgodną z planem finansowym OSiR-u. Innym ważnym argumentem jest możliwość zarządzania oraz efektywnego gospodarowania powierzonymi obiektami we współpracy ze stowarzyszeniami sportowymi.
Ośrodek Sportu i Rekreacji jako instytucja posiada możliwości organizacyjne i prawne do ubiegania się o dofinansowanie swej działalności statutowej oraz prowadzonych inwestycji do jednostek samorządu terytorialnego szczebla wojewódzkiego, jak również innych organizacji i firm prywatnych. Planowanie i realizacja niezbędnych inwestycji jest bardziej efektywna i celowa kiedy odbywa się na zasadzie poszerzania i urozmaicania posiadanej oferty dla społeczeństwa. Po przekazaniu majątku pod zarządzanie przez OSiR można na bazie istniejących obiektów (sala sportowa, stadion, przystań żeglarska) tworzyć stopniowo kompleksy rekreacyjno-sportowe. Planując powstanie nowych, niezbędnych placówek (np. basenu) kierownictwo OSiR-u może wnioskować o ich lokalizację doprowadzając do współtworzenia planów zagospodarowania przestrzennego.
Sport na każdym poziomie, także jako rekreacja i zabawa, jest swoistego rodzaju "machiną" zdrowia.
Typowe dziecko jest tylko  przez jeden rok w jednej klasie. Jeżeli w tym roku do niego z czymś nie trafimy, zaległości pewnie nie odrobimy już  nigdy. Dlatego tak ważne jest wytworzenie właściwej i pełnej oferty rekreacyjno-sportowej, profesjonalnie realizowanej przez powołanych do tego celu pracowników.     
 
 
  
Załącznik
                                                                                              do uchwały nr XIV/110/03
                                                                                              Rady Miejskiej w Mosinie
                                                                                              z dnia 25 września 2003 r.
 
 
                                                                                                                                                            
STATUT
OŚRODKA SPORTU I REKREACJI W MOSINIE
 
Rozdział I
Postanowienia ogólne
 
§ 1.
 
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Mosinie, zwany dalej OSiR działa na podstawie:
1.    ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j. t. Dz. U. z 2001 r. Nr 142,   poz. 1591 z późn. zm.),
2.    ustawy z dnia 18 stycznia 1996 r. o kulturze fizycznej (Dz. U. z 2001 r. Nr 81,          poz. 889 z późn. zm.),
3.    ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148 z późn. zm.),
4.    niniejszego statutu.
 
 
§ 2.
 
OSiR jest jednostką organizacyjną Gminy Mosina nie posiadającą osobowości prawnej, prowadzoną w formie jednostki budżetowej.
 
 
§ 3.
 
Nadzór nad działalnością OSiR sprawuje Burmistrz Gminy Mosina.
 
 
§ 4.
 
Terenem działania OSiR jest obszar Gminy Mosina.
 
 
 Rozdział II
Cel i zakres działalności Ośrodka
 
§ 5.
 
Celem funkcjonowania OSiR jest realizacja zadań Gminy z zakresu kultury fizycznej, turystyki i rekreacji oraz prowadzenie wielokierunkowej działalności rozwijającej  i zaspokajającej w tym zakresie potrzeby mieszkańców Gminy Mosina.
 
 
§ 6.
 
Do zakresu działań OSiR należy w szczególności:
1.    inicjowanie, organizowanie i upowszechnianie kultury fizycznej;
2.    organizowanie zajęć, zawodów, imprez sportowo-rekreacyjnych i turystycznych;
3.    zadaniami priorytetowymi dla ośrodka są: upowszechnianie sportu szkolnego na poziomie szkół podstawowych i gimnazjów, współdziałanie ze stowarzyszeniami kultury fizycznej, klubami sportowymi, Referatem Oświaty Urzędu Miejskiego oraz innymi jednostkami działającymi na terenie Gminy Mosina;
4.    udzielanie pomocy podmiotom określonym w pkt 3 w realizacji ich zadań w zakresie sportu, rekreacji, rehabilitacji ruchowej i wychowania fizycznego;
5.    tworzenie warunków uczestnictwa w życiu sportowo-rekreacyjnym osobom niepełnosprawnym;
6.    zarządzanie oraz efektywne gospodarowanie powierzonymi obiektami, urządzeniami sportowymi i terenami rekreacyjno-sportowymi, określonymi przez Burmistrza Gminy Mosina.
7.    podejmowanie działań zmierzających do rozbudowy bazy sportowej Gminy Mosina.
8.    prowadzenie działalności w zakresie kultury fizycznej, a w szczególności:
a)    nieodpłatne udostępnianie obiektów OSiR na potrzeby placówek oświatowych, stowarzyszeń kultury fizycznej, klubów sportowych działających na terenie Gminy Mosina na zasadach szczegółowych, określonych w regulaminach organizacyjnych poszczególnych obiektów;
b)    odpłatne udostępnianie obiektów OSiR na potrzeby placówek oświatowych, stowarzyszeń kultury fizycznej, klubów sportowych i innych jednostek mających siedzibę poza terenem Gminy Mosina;
c)    odpłatne udostępnianie obiektów OSiR na potrzeby zakładów pracy, zorganizowanych grup rekreacyjnych i osób indywidualnych, przy czym pierwszeństwo mają grupy z terenu Gminy Mosina;
d)    odpłatne organizowanie zajęć sportowo-rekreacyjnych z zapewnieniem specjalistycznej opieki instruktorów i trenerów sportu, zgodnie z potrzebami zainteresowanych uczestników;
9.    wykonywanie innych zadań o charakterze sportowo-rekreacyjnym, zleconych przez Burmistrza Gminy Mosina.
 
 
Rozdział III
Organizacja i zarządzanie
 
§ 7.
 
1.    OSiR-em kieruje Kierownik na podstawie pełnomocnictw udzielonych przez Burmistrza Gminy Mosina.
2.    Kierownika powołuje i odwołuje Burmistrz Gminy Mosina.
3.    Zwierzchnikiem służbowym Kierownika OSiR-u jest Burmistrz Gminy Mosina.
4.    Kierownik OSiR-u jest odpowiedzialny za całokształt działalności placówki, jej właściwą organizację oraz efektywne gospodarowanie mieniem.
 
 
 
 
§ 8.
 
Kierownik OSiR-u wykonuje czynności pracodawcy w stosunku do pracowników OSiR-u na podstawie Kodeksu Pracy oraz wewnętrznego regulaminu organizacyjnego.
 
 
§ 9.
 
Szczegółową organizację OSiR-u określa Regulamin Organizacyjny, zatwierdzony przez Burmistrza Gminy Mosina na wniosek Kierownika OSiR-u.
 
 
§ 10.
 
Działalność OSiR-u prowadzona jest w oparciu o samodzielnie opracowany roczny program  i kwartalne plany pracy.
 
 
Rozdział IV
Majątek i gospodarka finansowa
 
§ 11.
 
1.    Majątek przydzielony OSiR do administrowania i korzystania stanowi:
a)    hala sportowa w Mosinie przy ul. Szkolnej 1,
b)    stadion sportowy w Mosinie przy ul. Konopnickiej 29,
c)    przystań żeglarska w Dymaczewie Nowym.
2.    Hala sportowa, o której mowa w ust. 1 lit. a), będzie udostępniana Szkole Podstawowej  nr 1 w Mosinie na realizację procesu dydaktyczno-wychowawczego.
 
 
§ 12.
 
OSiR prowadzi gospodarkę finansową i rozlicza się na zasadach przewidzianych dla jednostek budżetowych.
 
 
§ 13.
 
Podstawą gospodarki finansowej OSiR-u jest roczny plan finansowy, zatwierdzony przez Burmistrza Gminy Mosina.
 
 
§ 14.
 
Przychody OSiR-u mogą stanowić:
1.    przydzielona mu część budżetu Gminy Mosina,
2.    wpływy od osób fizycznych i prawnych w formie darowizn i zapisów,
3.    wpływy z opłat za korzystanie z usług OSiR-u, w tym sprzedaży biletów i kart wstępu.
 
Rozdział V
Postanowienia końcowe
 
§ 15.
 
OSiR prowadzi dokumentację finansową, organizacyjną i archiwalną zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 
 
§ 16.
 
Statut OSiR i jego zmiany uchwala Rada Miejska w Mosinie.
 
 
§ 17.
 
Likwidacja OSiR-u następuje na podstawie uchwały Rady Miejskiej w Mosinie.
 
 
§ 18.
 
OSiR używa pieczęci o treści:
 
Ośrodek Sportu i Rekreacji
             w Mosinie
ul. Szkolna 1, 62-050 Mosina
 
 

Uchwała nr XIV/109/03

 
 
 
 
              Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j. t. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 109 i art. 124 ust. 1 - 3 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (j. t.  Dz. U. z 2003 r.    Nr 15, poz. 148 z późn. zm.) Rada Miejska w Mosinie uchwala, co następuje:
 
 
§ 1.
 
W uchwale nr IV/34/02 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 30 grudnia 2002 r. w sprawie budżetu Gminy Mosina na rok 2003, zmienionej uchwałą Rady Miejskiej w Mosinie nr VII/59/03 z dnia 27 marca 2003 r., nr IX/75/03 z dnia 29 kwietnia 2003 r. i nr XII/89/03 z dnia 26 czerwca 2003 r. wprowadza się następujące zmiany:
 
 
1.    Dochody budżetu Gminy na 2003 rok zwiększa się o kwotę 2.369.124,00 zł, tj. do kwoty:
- zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały
w tym zadania zlecone 1.766.773,50 zł
- zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały.
 
33.033.032,50 zł
 
2.    Wydatki budżetu Gminy na 2003 rok zwiększa się o kwotę 2.369.124,00 zł, tj. do kwoty:
-    zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały,
a)    zadania zlecone 1.766.773,50 zł
-    zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały,
b)    udzielone dotacje 3.180.999,00 zł
-    zgodnie z załącznikami nr 5 i 6 do uchwały,
c)    wydatki bieżące i majątkowe
-    zgodnie z załącznikiem nr 9 do uchwały.
 
36.749.091,50 zł
3.    Deficyt budżetu Gminy zostanie pokryty pożyczkami z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie i przychodami z tytułu innych rozliczeń krajowych - zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.
4.    Zmienia się plan wydatków i dotacji inwestycyjnych z budżetu Gminy Mosina na rok 2003 - zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały.
 
 
§ 2.
 
Ustala się plan przychodów i rozchodów środków specjalnych - zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.
 
 
 
 
 
§ 3.
 
Zmienia się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska  i Gospodarki Wodnej - zgodnie z  załącznikiem nr 7 do uchwały.
 
 
§ 4.
 
Zmienia się plan przychodów i rozchodów zakładów budżetowych - zgodnie z załącznikiem nr 8 do uchwały.
 
 
§ 5.
           
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.
 
 
§ 6.
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i dotyczy roku budżetowego 2003.
 
  
U z a s a d n i e n i e
 
do uchwały nr XIV/109/03 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 25 września 2003r.
 
 
1.    Dochody :
 
-    dz. 700 zwiększa się o kwotę 378.100,00 zł - z tytułu ponadplanowych dochodów uzyskanych z tytułu sprzedaży, najmu i dzierżaw składników majątkowych.
 
-    dz. 750 zwiększa się o kwotę 28.900,00 zł. - z tytułu otrzymanych darowizn pieniężnych na obchody "Dni Rzeczypospolitej Mosiny".
 
-    dz. 801 zwiększa się o kwotę 21.647,00 zł, w tym dotacje otrzymane od Wojewody Wielkopolskiego :
ˇ    1.219,00 zł  - wyprawki szkolne,
ˇ    20.428,00 zł -  świadczenia socjalne dla nauczycieli emerytów i rencistów.
 
-    dz. 853 zwiększa się o kwotę 49.985,00 zł, w tym dotacja na :
ˇ    34.930,00 zł - dodatki mieszkaniowe,
ˇ    15.055,00 zł - dożywianie uczniów.
 
-    dz. 900 zwiększa się  kwotę 1.890.492,00 zł , w tym :
ˇ    23.162,00 zł  - dotacja na oświetlenie ulic,
ˇ    684.330,00 zł - środki z PWiK,
ˇ    1.100.000,00 zł - otrzymana kwota z Urzędu Miejskiego w Puszczykowie z tytułu rozliczenia finansowego budowy oczyszczalni ścieków,
ˇ    83.000,00 zł - wpłaty na kanalizację.
 
Łącznie zwiększenie dochodów wynosi 2.369.124,00 zł.
 
2.    Wydatki
 
-    dz. 600 - zwiększa się o kwotę 467.680,00 zł, w tym :
ˇ    196.846,00 zł - dotacja dla Zakładu Usług Komunalnych z przeznaczeniem  na dowożenie dzieci do szkół ,
ˇ    270.834,00 zł z przeznaczeniem na:
-  akcja zima 10.000,00 zł,
-  oznakowanie pionowe i poziome 70.000,00 zł,
-  przełomy po zimie 25.000,00 zł,
-  zadania wynikające z bieżących potrzeb 165.834,00 zł.
 
-     dz. 700 - zwiększa się o kwotę 450.000,00 zł, w tym :
ˇ    100.000,00 zł - inwestycje Ośrodek  Zdrowia w Mosinie,
ˇ    350.000,00 zł - wydatki związane z wykupami gruntów i utrzymaniem budynków.
 
-    dz. 750 - zwiększa się o kwotę 323.172,00 zł, w tym :     
ˇ    34.000,00 zł - diety radnych,
ˇ    200.000,00 zł - wynagrodzenia osobowe ( w tym 49.311,00 zł z ZEAS),
ˇ    14.365,00 zł - przeniesienie z ZEAS na wydatki rzeczowe,
ˇ    6.000,00 zł - ubezpieczenia,
ˇ    18.000,00 zł - pobór podatków ( inkaso i usługi),
ˇ    50.807,00 zł - przeznaczone na pozostałą działalność.                        
 
-   dz. 754 - zwiększa się o kwotę  5.000,00 zł  na wynagrodzenia osobowe pracowników Straży Miejskiej oraz dokonuje się przeniesienia kwoty 12.000,00 zł przeznaczonej na patrole policyjne zgodnie z zawartym porozumieniem.
 
-    dz. 801 - zmniejsza się o kwotę 77.713,00 zł.
 
Zmniejsza się o kwotę 303.360,00 zł, w tym  : 
ˇ    196.846,00 zł - przenosi się do działu 600 z przeznaczeniem na dowóz dzieci do szkół,
ˇ    49.311,00 zł -  przenosi się na wynagrodzenia osobowe do administracji,
ˇ    14.365,00 zł - wydatki rzeczowe do administracji,
ˇ    42.838,00 zł - przenosi się do działu 854 ( w tym 14.838,00 zł inwestycje).
Powyższych przeniesień dokonuje się w związku z likwidacją ZEAS.
 
Zwiększa się o kwotę 225.647,00 zł, w tym  :
ˇ    1.219,00 zł - dotacja na wydatki szkolne,
ˇ    20.428,00 zł - dotacja na świadczenia socjalne,
ˇ    204.000,00 zł - wydatki rzeczowe.
                       
-    dz. 853 - zwiększa się o kwotę 49.985,00 zł, w tym dotacja na :
ˇ    34.930,00 zł - dodatki mieszkaniowe,
ˇ    15.055,00 zł -  dożywanie uczniów.
 
-    dz.854 - zwiększa się o kwotę 70.838,00 zł wydatki na przedszkola, w tym :
ˇ    42.838,00 zł - przeniesione z dz. 801, w tym:
-  14.838,00 zł - przyłącze gazowe przedszkola nr 2,
-  24.000,00 zł - wynagrodzenia osobowe,
-  4.000,00 zł - wydatki rzeczowe,
ˇ    28.000,00 zł - wydatki rzeczowe.
 
-     dz. 900  zwiększa się o kwotę 1.055.162,00 zł, w tym:
ˇ    45.000,00 zł - oczyszczanie ulic,
ˇ    35.000,00 zł - utrzymanie zieleni,
ˇ    2.000,00 zł - schronisko dla zwierząt,
ˇ    103.162,00 zł - oświetlenie ulic, w tym  dotacja 23.162,00 zł,
ˇ    100.000,00 zł - dotacja dla ZUK na utrzymanie budynków,
ˇ    770.000,00 zł - kanalizacja   sanitarna   Pożegowo II etap.
 
- dz. 921 zwiększa się o kwotę 25.000,00 zł z przeznaczeniem na zwiększenie dotacji dla ośrodka kultury.
 
 
Łączne zwiększenie wydatków wynosi 2.369.124,00 zł.

Uchwała nr XIV/108/03

Uchwała nr XIV/108/03

Rady Miejskiej w Mosinie

z dnia 25 września 2003 r.

 

w sprawie stawki dotacji przedmiotowej na realizację zadań prowadzonych w formie

gospodarki pozabudżetowej w roku 2003.

 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j. t. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 117 ust. 3 ustawy
z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (j. t. Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148
z późn. zm.) Rada Miejska w Mosinie uchwala, co następuje :

 

 

§ 1.

 

Ustala się stawkę dotacji na 2003 r. dla Zakładu Usług Komunalnych w Mosinie
na prowadzenie transportu w zakresie dowozu dzieci do szkół w kwocie 1,78 zł, tj. według  stawki jednostkowej w przeliczeniu na 1 km.

 

 

§ 2.

 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

 

 

§ 3.

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

    

 

U z a s a d n i e n i e

 

Do organu stanowiącego jednostki samorządu terytorialnego należy ustalenie jednostkowych dotacji przedmiotowych dla zakładów budżetowych i jednostek pomocniczych. Przejęcie komunikacji w zakresie dowozu dzieci do szkół przez Zakład Usług Komunalnych w Mosinie, spowodowało konieczność podjęcia przedmiotowej uchwały.


Uchwała nr XIV/107/03

Uchwała nr XIV/107/03

Rady Miejskiej w Mosinie

 z dnia 25 września 2003 r.

 

zmieniająca uchwałę nr IV/32/02 z dnia 30 grudnia 2002 r. w sprawie zatwierdzenia planu przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na rok 2003.

 

 

Na podstawie art. 18  ust. 2 pkt 15 ustawy  z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym     (j. t. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 401 ust. 1, art. 402 ust. 5, art. 420 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627    z późn. zm.) Rada Miejska w Mosinie uchwala, co następuje:

 

 

§ 1.

 

Ustala się nową treść załącznika do uchwały nr IV/32/02 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia  30 grudnia 2002 r. w sprawie zatwierdzenia planu przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, wynikającą z wpływu środków finansowych z tytułu opłat za usunięcie drzew i krzewów.

Załącznik, o którym mowa w § 1, uchwały nr IV/32/02 z dnia 30 grudnia 2002 r. otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały.

 

 

§ 2.

 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy.

 

 

§ 3.

 

Uchwała podlega opublikowaniu w „Merkuriuszu Mosińskim” oraz ogłoszeniu na tablicach ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Mosinie.

 

 

§ 4.

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

U Z A S A D N I E N I E

 

Wprowadzenie niniejszej uchwały związane jest z wpływem środków finansowych      na konto GFOŚiGW z tytułu opłat za usuwanie drzew.

W związku z powyższym zachodzi konieczność dokonania zmian w przychodach i wydatkach tego funduszu.

 

                                                                                              Załącznik

                                                                                              do uchwały nr XIV/107/03

                                                                                              Rady Miejskiej w Mosinie

                                                                                              z dnia 25 września 2003 r.

 

 

Plan przychodów i wydatków

Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na rok 2003

 

Przychody

 

Dział

Rozdział

Paragraf

Plan

900

90011

057

                  20.000,00

900

90011

296

                450.000,00

900

90011

069

                676.642,00

Razem

             1.146.642,00

Stan środków obrotowych na początku roku

                350.000,00

Ogółem

             1.496.642,00

 

 

Rozchody

 

Dział

Rozdział

Paragraf

Plan

900

90011

4210

               462.000,00

900

90011

4300

            1.029.642,00

Razem

            1.491.642,00

Stan środków obrotowych na koniec roku

                   5.000,00

Ogółem

            1.496.642,00