XI Sesja Rady Miejskiej w Mosinie - 29.05.2003

Uchwała nr XI/88/03 (Wojewoda Wielkopolski rozstrzygnięciem nadzorczym nr PN - II - 0911/207/2003 z dnia 1 lipca 2003 r. orzekł nieważność niniejszej uchwały)

Uchwała nr XI/88/03
Rady Miejskiej w Mosinie
z dnia 29 maja 2003 r.

w sprawie przeprowadzenia referendum lokalnego.

Na podstawie art. 11 ust. 1 i art. 12 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j. t. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 2, 3, 4, 7, 9 i 10 ustawy z dnia 15 września 2000 r. o referendum lokalnym (Dz. U. Nr 88, poz. 985 z późn. zm.) Rada Miejska w Mosinie uchwala, co następuje:

§ 1.

 1. Rada Miejska w Mosinie postanawia przeprowadzić referendum lokalne w sprawie samoopodatkowania się mieszkańców na cele publiczne.
 2. Samoopodatkowanie, o którym mowa w ust. 1, dotyczy kosztów finansowania wywozu i unieszkodliwiania odpadów stałych.
 3. Termin przeprowadzenia referendum ustala się na dzień wolny od pracy, w okresie między 30 a 40 dniem od dnia opublikowania uchwały w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.
 4. Zasady samoopodatkowania określa załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.

W referendum przy odpowiedzi twierdzącej o brzmieniu "tak" lub przeczącej o brzmieniu "nie" udziela się odpowiedzi na pytanie o treści:
"Czy Pan/i jest za samoopodatkowaniem na finansowanie kosztów wywozu i unieszkodliwiania odpadów stałych z posesji położonych na terenie Gminy Mosina?".

§ 3.

Wzór karty do głosowania stanowi załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 4.

Ustala się kalendarz czynności związanych z przeprowadzeniem referendum według załącznika nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 5.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy.

§ 6.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego i "Merkuriuszu Mosińskim" oraz rozplakatowaniu na terenie gminy.

UZASADNIENIE

Gmina Mosina ze względu na swoje położenie może poszczycić się pięknymi walorami przyrodniczymi i krajobrazowymi. Tereny mosińskiej gminy są miejscem wypoczynku dla rzeszy turystów pragnących odpocząć na "łonie natury".
Turystyka staje się "gałęzią gospodarki", która może przynosić lokalnym społecznościom określone korzyści finansowe.
Niestety, z roku na rok pogarsza się stan naszych lasów, łąk, jezior i rzek. Związane to jest z masowym pozostawianiem odpadów komunalnych w miejscach do tego nie przewidzianych.
Ponadto wielu mieszkańców w swoich piecach spala wszystko, zatruwając tym samym świadomie powietrze, którym oddychamy.
Poszukując optymalnego rozwiązania tych problemów zwracamy się do mieszkańców z propozycją związaną z wprowadzeniem w drodze referendum tzw. "Podatku śmieciowego". Jest to skuteczne rozwiązanie, aby pozbyć się "dzikich" wysypisk śmieci.

Załącznik:


Uchwała nr XI/84/03

Uchwała nr XI/84/03
Rady Miejskiej w Mosinie
z dnia 29 maja 2003 r.

w sprawie "Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej we wsi Mieczewo, obejmującego obszar działek o nr ewid. 206 i 207".

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 5 i art. 40 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j. t. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 26 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (j. t. Dz. U. z 1999 r. Nr 15, poz. 139 z późn. zm.) Rada Miejska w Mosinie uchwala, co następuje:

§ 1.

 1. Uchwala się "Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej we wsi Mieczewo, obejmujący obszar działek o nr ewid. 206 i 207".
 2. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, o którym mowa w ust. 1, stanowi zmianę miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego Gminy Mosina, zatwierdzonego uchwałą Nr XXI/127/91 Rady Miasta i Gminy w Mosinie z dnia 30 grudnia 1991 r.(Dz. Urz. Wojew. Pozn. z 1992 r. Nr 2, poz. 14), w zakresie ustaleń dotyczących przedmiotowego terenu.
 3. Integralną częścią uchwały jest rysunek planu w skali 1 : 1000, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2.

 1. Zmienia się przeznaczenie części działek o nr ewid. 206 i 207, wyznaczonych miejscowym planem ogólnym zagospodarowania przestrzennego Gminy Mosina i wyznacza się nowe przeznaczenie - zabudowę mieszkaniową niskiej intensywności z dopuszczeniem usług agroturystycznych oraz produkcji szkółkarskiej drzew, oznaczone symbolem MN na załączniku do niniejszej uchwały.
 2. Zmienia się przeznaczenie części działek o nr ewid. 206 i 207, wyznaczone miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, o którym mowa w ust. 1 i wyznacza się nowe przeznaczenie - zieleń ochronną, oznaczone symbolem Zo na załączniku do niniejszej uchwały.

I. PRZEPISY OGÓLNE

§ 3.

Celem regulacji zawartych w ustaleniach planu jest:

 1. zmiana przeznaczenia działek, o których mowa w § 1;
 2. określenie zasad zagospodarowania terenu i zabudowy dla obiektów i urządzeń stanowiących realizację nowej funkcji;
 3. określenie zasad urządzenia zieleni ochronnej;
 4. określenie zasad ochrony środowiska przyrodniczego.

§ 4.

Przedmiotem ustaleń planu są tereny dotychczas przeznaczone pod tereny rolne, które zgodnie z przepisami niniejszej uchwały uzyskują prawo do realizacji zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej niskiej intensywności z dopuszczeniem realizacji funkcji usług agroturystycznych oraz produkcji szkółkarskiej drzew.

§ 5.

Wszelkie podziały geodezyjne działek dokonane po rozpoczęciu trybu sporządzenia planu, jak i po jego uchwaleniu, lub też zmiany ich numerów ewidencyjnych, pozostają bez wpływu na ustalenia zawarte w niniejszej uchwale.

§ 6.

Ilekroć w dalszych przepisach niniejszej uchwały jest mowa o:

 1. planie gminy - należy przez to rozumieć plan, o którym mowa w § 2 uchwały, o ile z treści przepisu nie wynika inaczej;
 2. uchwale - należy przez to rozumieć niniejszą uchwałę Rady Miejskiej w Mosinie, o ile z treści przepisu nie wynika inaczej;
 3. zabudowie mieszkaniowej - należy przez to rozumieć tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej niskiej intensywności wraz z obiektami towarzyszącymi, dla których zasady zabudowy i użytkowania określa niniejsza uchwała;
 4. usługach agroturystycznych - należy przez to rozumieć usługi noclegowe, rekreacyjne oraz inne towarzyszące i uzupełniające, oparte o zasoby siedliska wiejskiego;
 5. rysunku planu - należy przez to rozumieć rysunek wykonany na aktualnej mapie zasadniczej w skali 1 : 1000, przedstawiający w sposób graficzny zasady podziału terenu i zagospodarowania działek;
 6. powierzchni zabudowy - należy przez to rozumieć powierzchnię pod wszystkimi obiektami budowlanym działki;
 7. strefie ograniczonego użytkowania - należy przez to rozumieć obszar, dla którego wprowadza się zakaz realizacji pomieszczeń dla trwałego pobytu ludzi.

§ 7.

Następujące ustalenia planu są obowiązującymi ustaleniami uchwały:

 1. granica zatwierdzenia planu,
 2. obowiązujące linie rozgraniczające tereny o różnym sposobie użytkowania,
 3. frontowa nieprzekraczalna linia zabudowy,
 4. strefa ograniczonego użytkowania od linii 15 kV,
 5. oznaczenia funkcji terenu.

II. PRZEPISY SZCZEGÓŁOWE

§ 8.

 1. Dla terenu MN ustala się następujące zasady zabudowy i zagospodarowania:
  1) obowiązuje zabudowa mieszkaniowa niskiej intensywności w obiekcie jednorodzinnym;
  2) dopuszcza się realizację jednego obiektu mieszkalnego oraz budynków związanych
  z charakterem gospodarstwa rolniczego;
  3) nieprzekraczalna linia zabudowy dla wszelkich obiektów wynosi 6,0 m od frontowej granicy działki;
  4) powierzchnia zabudowana wszystkimi obiektami budowlanymi oraz powierzchnia utwardzona wynosi nie więcej niż 800 m2;
  5) maksymalną wysokość budynków ustala się na 11,5 m w linii kalenicy dachu od projektowanego poziomu terenu;
  6) maksymalną powierzchnię budynku mieszkalnego ustala się na 300 m2;
  7) budynki należy projektować jako maksymalnie 2 kondygnacyjne, w tym z poddaszem użytkowym, dachem dwu- lub wielospadowym o kącie nachylenia od 35o do 50°;
  8) kąt nachylenia dachu dla budynków parterowych ustala się od 20o do 45°;
  9) dopuszcza się realizację podpiwniczenia do wysokości pomieszczenia 2,7 m;
  10) dopuszcza się wyniesienie podpiwniczenia do wysokości 1,0 m ponad istniejący poziom terenu;
  11) dopuszcza się realizację garaży wbudowanych do budynku mieszkalnego;
  12) dopuszcza się możliwość realizacji garaży wolnostojących w strefach zabudowy wyznaczonych nieprzekraczalnymi liniami zabudowy dla danego obszaru i w sposób nie kolidujący dla użytkowników terenów sąsiednich;
  13) powierzchnia zabudowy garaży wolnostojących lub przybudowanych powinna wynosić maksymalnie 50 m2 dla obiektu jednostanowiskowego o wysokości pomieszczenia nie większej niż 2,50 m;
  14) dopuszcza się prowadzenie działalności usług agroturystycznych o charakterze nieuciążliwym w obiektach wolnostojących, przybudowanych lub pomieszczeniach wbudowanych;
  15) na pozostałej części działki dopuszcza się możliwość prowadzenia szkółki drzew;
  16) powierzchnia pomieszczeń przeznaczona na działalność usługową nie może przekroczyć 500 m2;
  17) zakres prac ziemnych należy uzgodnić z Wielkopolskim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków w celu zapewnienia nadzoru archeologicznego.
   
 2. Dla terenu zieleni ochronnej Zo ustala się następujące zasady zagospodarowania:
  1) na terenie zieleni ochronnej ustala się zakaz lokalizowania budynków i obiektów budowlanych, z wyjątkiem realizacji ogrodzenia działki;
  2) dla zieleni ochronnej ustala się obowiązek wykonania nasadzeń zielenią średnią i niską;
  3) dla realizacji pasa zieleni zaleca się wykorzystanie gatunków rodzimych o walorach krajobrazowych;
  4) ustala się obowiązek zachowania stałego dostępu do rowu melioracyjnego.

§ 9.

 1. Ustalenia w zakresie infrastruktury technicznej.
 2. Zaopatrzenie w wodę należy zapewnić z istniejącego wodociągu w ul. Szerokiej.
 3. Odprowadzenie ścieków sanitarnych:
  1) docelowo ustala się obowiązek rozwiązania gospodarki ściekami poprzez wykonanie kanalizacji sanitarnej, zgodnie z obowiązującymi programami uzbrojenia;
  2) do czasu realizacji kanalizacji sanitarnej dopuszcza się stosowanie bezodpływowych zbiorników na gromadzenie ścieków gospodarczo - bytowych;
  3) odprowadzenie wód opadowych zapewnić poprzez indywidualne rozwiązania dla działki, a docelowo z uwzględnieniem przyszłych systemów obowiązujących dla wsi;
  4) w przypadku konieczności odprowadzenia wód opadowych z utwardzonych placów
  i parkingów należy zagwarantować jej oczyszczenie przed zrzutem do odbiornika - rowu melioracyjnego.
 4. Zasilanie w energię elektryczną:
  1) dla zasilenia terenu w sieć elektroenergetyczną na przedmiotowym terenie należy wykonać zasilanie z istniejących stacji transformatorowych;
  2) dopuszcza się możliwość zrealizowania stacji transformatorowej zgodnie z warunkami uzyskanymi z właściwego Zakładu Dystrybucji Energii;
  3) w strefie ograniczonego użytkowania od linii elektroenergetycznej 15 kV zakazuje się realizacji obiektów z pomieszczeniami przeznaczonymi na stały pobyt ludzi.
 5. Do celów grzewczych ustala się obowiązek stosowania paliw ekologicznych.
 6. W przypadku zapewnienia konieczności dojazdu do zaplecza działki należy wykonać drogę wewnętrzną o szerokości min. 4,50 m.
 7. Należy zagwarantować, aby podziemne elementy uzbrojenia znalazły się w pasie drogowym ul. Szerokiej.
 8. Ustala się obowiązek wykonania jednego wjazdu na przedmiotowy teren z ul. Szerokiej.

III. PRZEPISY KOŃCOWE

§ 10.

Zgodnie z art. 10 ust. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (j. t. Dz. U. z 1999 r. Nr 15, poz. 139 z późn. zm.) ustala się stawkę procentową służącą naliczaniu opłaty, o której mowa w art. 36 ust. 3 tejże ustawy. Stawka ta wynosi 20%.

§ 11.

Traci moc miejscowy plan ogólny zagospodarowania przestrzennego Gminy Mosina, wymieniony w § 2 niniejszej uchwały, w części sprzecznej z ustaleniami niniejszej uchwały.

§ 12.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 13.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

UZASADNIENIE
Projekt "Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej we wsi Mieczewo, obejmującego obszar działek o nr ewid. 206 i 207", opracowany został zgodnie z przepisami:

 • ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, (j. t. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.),
 • ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (j. t. Dz. U. z 1999 r. Nr 15 poz. 139 z póź. zm.),
 • ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o dostępie do informacji i jego ochronie oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 109, poz. 1157 oraz z 2001 r. Nr 73, poz. 761, Nr 76, poz. 811 i Nr 81, poz. 875),
 • zarządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 13 grudnia 2001 r. w sprawie rodzajów i wzorów dokumentów stosowanych w pracach planistycznych oraz wymaganych przy ustalaniu warunków zabudowy i zagospodarowania terenu (Dz. U. Nr 1 z 2002 r.).

Prace nad tym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego rozpoczęto po podjęciu przez Radę Miejską w Mosinie uchwały Nr XLIII/357/01 z dnia 31 maja 2001 r. dotyczącej zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego Gminy Mosina we wsi Mieczewo, obejmującej działki o nr ewid. 206 i 207.
Autorem planu jest ARCHiPLAN Pracowania Projektowa s. c. Mgr inż. Arch. Jerzy Zalewski - upr. urb. Nr 925/89.

W dniu 17 lipca 2002 r. wyżej wymieniony projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego został przedstawiony do zaopiniowania zgodnie z art. 18 ust. 2 pkt 3 ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym.
W dniach od 23 stycznia do 14 lutego 2003 r. powyższy projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego został przedstawiony do uzgadniania zgodnie z art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym.
W dniach od 4 kwietnia do 25 kwietnia 2003 r. wyżej wymieniony projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego został wyłożony do publicznego wglądu wraz z prognozą skutków wpływu ustaleń zmiany planu na środowisko przyrodnicze. W okresie zbierania protestów i zarzutów, powyższe nie wpłynęły.
W dniu 22 maja 2003 r. zamieszczono w "Gazecie Wyborczej", a na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Mosinie wywieszono ogłoszenie o terminie sesji Rady Miejskiej w Mosinie, której przedmiotem miało być uchwalenie wyżej wymienionego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
W dniu 29 maja 2003 r. na sesji Rady Miejskiej w Mosinie przedstawiono wyżej wymieniony projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego celem uchwalenia.
Po uchwaleniu tegoż miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, uchwała wraz z dokumentacją planistyczną zostanie przekazana Wojewodzie Wielkopolskiemu w celu oceny zgodności z prawem, a następnie przesłana do ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.


Uchwała nr XI/85/03

Uchwała nr XI/85/03
Rady Miejskiej w Mosinie
z dnia 29 maja 2003 r.

w sprawie zawarcia przez Gminę Mosina umowy darowizny działki gruntu, oznaczonej jako numer 632/11, położonej w Rogalinku, stanowiącej własność małżonków Iwony i Mieczysława Bartkowiak.

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j. t. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) Rada Miejska w Mosinie uchwala, co następuje:

§ 1.

Wyraża się zgodę na zawarcie przez Gminę Mosina umowy darowizny działki gruntu oznaczonej jako numer 632/11, ark. mapy 2, o powierzchni 2.400 m2, położonej w Rogalinku, stanowiącej drogę, będącej własnością małżonków Iwony i Mieczysława Bartkowiak zamieszkałych w                                   , zapisanej w księdze wieczystej Sądu Rejonowego w Śremie Kw numer 22.782.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Mosina.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE
Działka o numerze ewidencyjnym 632/11 i powierzchni 2.400 m2 powstała wskutek dokonanego przez właścicieli małżonków Iwonę i Mieczysława Bartkowiak, zamieszkałych w                                     , w roku 2000 podziału gruntu rolnego.
Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej we wsi Rogalinek, zatwierdzonym uchwałą Nr XLVIII/393/01 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 30 października 2001 r. (Dz. Urz. Woj. Pozn. Nr 148, poz. 3057), działka o numerze ewidencyjnym 632/11 przeznaczona jest pod teren ulicy dojazdowej.
Ponadto pismem z dnia 18 października 2000 r. małż. Bartkowiak złożyli oświadczenie, że teren pod nowo powstałe drogi oddają bezpłatnie na rzecz Gminy Mosina, co uzasadnia podjęcie niniejszej uchwały.


Uchwała nr XI/86/03

Uchwała nr XI/86/03
Rady Miejskiej w Mosinie
z dnia 29 maja 2003 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie wynagrodzenia Burmistrza.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j. t. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) i art. 4 pkt 1 ustawy z dnia 22 marca 1990 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1593 z późn. zm.) oraz w oparciu o § 7 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11 lutego 2003 r. w sprawie zasad wynagradzania i wymagań kwalifikacyjnych pracowników samorządowych zatrudnionych w urzędach gmin, starostwach powiatowych i urzędach marszałkowskich (Dz. U. Nr 33, poz. 264) Rada Miejska w Mosinie uchwala, co następuje:

§ 1.

W uchwale nr III/27/02 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 12 grudnia 2002 r. w sprawie wynagrodzenia Burmistrza § 1 lit. d) otrzymuje brzmienie:
"d) dodatek specjalny w wysokości 20% wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego."

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Miejskiej.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia 1 maja 2003 r.


Uchwała nr XI/87/03

Uchwała nr XI/87/03
Rady Miejskiej w Mosinie
z dnia 29 maja 2003 r.

w sprawie odwołania i powołania Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego Urzędu Miejskiego w Mosinie.

Na podstawie art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 29 września 1986 r. - Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz. U. Nr 36, poz.180 z późn. zm.) Rada Miejska w Mosinie uchwala, co następuje:

§ 1.

Odwołuje się z dniem 31 maja 2003 r. Panią Janinę Kujawę ze stanowiska Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego Urzędu Miejskiego w Mosinie.

§ 2.

Powołuje się z dniem 1 czerwca 2003 r. Panią Marzenę Obst na stanowisko Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego Urzędu Miejskiego w Mosinie.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 4.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Mosina.

Uzasadnienie
Zgodnie z art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 29 września 1986 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz. U. Nr 36, poz.180 z późn. zm.) Kierownikiem urzędu stanu cywilnego jest Burmistrz. Rada gminy zgodnie z ust. 3 powołanego wyżej art. 6 Prawa o aktach stanu cywilnego może powołać innego Kierownika urzędu stanu cywilnego. W związku z dużym zakresem spraw załatwianych przez Kierownika USC proponuje się powołać innego kierownika niż Burmistrz Gminy Mosina. Kierownik USC musi posiadać wyższe wykształcenie. Biorąc pod uwagę ten wymóg proponuję powołać na stanowisko Kierownika USC Panią mgr Marzenę Obst, zatrudnioną dotychczas w Referacie Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Mosinie.