VII Sesja Rady Miejskiej w Mosinie - 27.03.2003

Uchwała nr VII/72/03

Uchwała nr VII/72/03
Rady Miejskiej w Mosinie
z dnia 27 marca 2003 r.

w sprawie przyznania Medalu Rzeczypospolitej Mosińskiej.

Na podstawie art. 18 ust. 1 i ust. 2 pkt 14 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j. t. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) i § 2 ust. 1 uchwały Nr XLV/361/98 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 22 kwietnia 1998 r. w sprawie ustanowienia Medalu Rzeczypospolitej Mosińskiej, Rada Miejska w Mosinie uchwala, co następuje:

§ 1.

Na wniosek Kapituły Medalu Rzeczypospolitej Mosińskiej przyznaje się Medal Rzeczypospolitej Mosińskiej Dorocie Lisek, jako najwyższe wyróżnienie i uhonorowanie za utożsamianie, umiłowanie i rozsławianie Ziemi Mosińskiej.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Miejskiej.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Uchwała nr VII/71/03

Uchwała nr VII/71/03
Rady Miejskiej w Mosinie
z dnia 27 marca 2003 r.

w sprawie przyznania Medalu Rzeczypospolitej Mosińskiej.

Na podstawie art. 18 ust. 1 i ust. 2 pkt 14 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j. t. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) i § 2 ust. 1 uchwały Nr XLV/361/98 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 22 kwietnia 1998 r. w sprawie ustanowienia Medalu Rzeczypospolitej Mosińskiej, Rada Miejska w Mosinie uchwala, co następuje:

§ 1.

Na wniosek Kapituły Medalu Rzeczypospolitej Mosińskiej przyznaje się Medal Rzeczypospolitej Mosińskiej Rozstrzelanym na Rynku w Mosinie, jako najwyższe wyróżnienie i uhonorowanie za utożsamianie, umiłowanie i rozsławianie Ziemi Mosińskiej.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Miejskiej.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Uchwała nr VII/70/03

Uchwała nr VII/70/03
Rady Miejskiej w Mosinie
z dnia 27 marca 2003 r.

w sprawie przyznania Medalu Rzeczypospolitej Mosińskiej.

Na podstawie art. 18 ust. 1 i ust. 2 pkt 14 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j. t. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) i § 2 ust. 1 uchwały Nr XLV/361/98 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 22 kwietnia 1998 r. w sprawie ustanowienia Medalu Rzeczypospolitej Mosińskiej, Rada Miejska w Mosinie uchwala, co następuje:

§ 1.

Na wniosek Kapituły Medalu Rzeczypospolitej Mosińskiej przyznaje się Medal Rzeczypospolitej Mosińskiej Bożenie Jakś, jako najwyższe wyróżnienie i uhonorowanie za utożsamianie, umiłowanie i rozsławianie Ziemi Mosińskiej.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Miejskiej.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Uchwała nr VII/69/03

Uchwała nr VII/69/03
Rady Miejskiej w Mosinie
z dnia 27 marca 2003 r.

w sprawie wskazania przedstawiciela Gminy Mosina jako kandydata do Rady Parku Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego.

Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j. t. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.) oraz art. 24b ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 16 października 1991 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2001 r. Nr 99, poz. 1079 z późn. zm.) Rada Miejska w Mosinie uchwala, co następuje:

§ 1.

Kandydatem do Rady Parku Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego, reprezentującym Gminę Mosina, jest Bogdan Robakowski.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Mosina.

§ 3.

Traci moc uchwała nr XXXVII/319/01 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 22 lutego 2001 r. w sprawie wskazania przedstawiciela Gminy Mosina jako kandydata do Rady Parku Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE
W związku ze zmianami dokonanymi w wyniku wyborów samorządowych w 2002 r., zaszła potrzeba wyznaczenia nowego przedstawiciela Gminy Mosina do reprezentowania w Radzie Parku Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego.


Uchwała nr VII/68/03

Uchwała nr VII/68/03
Rady Miejskiej w Mosinie
z dnia 27 marca 2003 r.

w sprawie wyznaczenia przedstawiciela Gminy Mosina do "Stowarzyszenia Samorządów Polskich Współdziałających z Parkami Narodowymi".

Na podstawie art. 84 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j. t. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.) Rada Miejska w Mosinie uchwala, co następuje:

§ 1.

Przedstawicielem Gminy Mosina w "Stowarzyszeniu Samorządów Polskich Współdziałających z Parkami Narodowymi" jest Bogusław Baraniak.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Mosina.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE
W związku ze zmianami dokonanymi w wyniku wyborów samorządowych w 2002 r., zaszła potrzeba wyznaczenia nowego przedstawiciela Gminy Mosina do "Stowarzyszenia Samorządów Polskich Współdziałających z Parkami Narodowymi".


Uchwała nr VII/67/03

Uchwała nr VII/67/03
Rady Miejskiej w Mosinie
z dnia 27 marca 2003 r.

w sprawie wskazania przedstawiciela Gminy Mosina jako kandydata do Rady Wielkopolskiego Parku Narodowego.

Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j. t. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 16 ust. 4a pkt 3 ustawy z dnia 16 października 1991 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2001 r. Nr 99, poz. 1079 z póżn. zm.) Rada Miejska w Mosinie uchwala, co następuje:

§ 1.

Kandydatem do Rady Wielkopolskiego Parku Narodowego, reprezentującym Gminę Mosina, jest Zofia Springer.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Mosina.

§ 3.

Traci moc uchwała Nr XXXVII/318/01 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 22 lutego 2001r. w sprawie wskazania przedstawiciela Gminy Mosina jako kandydata do Rady Wielkopolskiego Parku Narodowego.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE
W związku ze zmianami dokonanymi w wyniku wyborów samorządowych w 2002 r., zaszła potrzeba wyznaczenia nowego przedstawiciela Gminy Mosina do reprezentowania w Radzie Wielkopolskiego Parku Narodowego.


Uchwała nr VII/66/03

Uchwała nr VII/66/03
Rady Miejskiej w Mosinie
z dnia 27 marca 2003 r.

w sprawie utworzenia Związku Międzygminnego
"Centrum Zagospodarowania Odpadów".

Na podstawie art. 64 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (j. t. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) Rada Miejska w Mosinie uchwala, co następuje:

§ 1.

Gmina Mosina tworzy wraz z gminami: Brodnica, Czempiń, Dolsk, Grodzisk Wielkopolski, Kościan, Krzywiń, Luboń, Puszczykowo, Stęszew i Śmigiel oraz miastem Kościan Związek Międzygminny pod nazwą "Centrum Zagospodarowania Odpadów" z siedzibą w Czempiniu, zwany dalej "Związkiem".

§ 2.

Celem działania Związku jest wspólne wykonywanie zadań publicznych w zakresie tworzenia warunków niezbędnych do utrzymania czystości i porządku na terenach gmin tworzących Związek w dziedzinie gospodarki odpadami.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE
Tworzony Związek Międzygminny obejmuje 13 ościennych gmin i zarazem około 190 tys. mieszkańców. Głównym celem tworzonego związku jest zapewnienie czystości i porządku na terenach gmin poprzez wprowadzenie kompleksowej segregacji odpadów oraz budowę zakładu segregacji odpadów - sortowni z kompostownią.
Uchwała Rady Miejskiej w Mosinie w sprawie utworzenia związku umożliwi jego rejestrację oraz wystąpienie z wnioskami o pozyskanie środków finansowych pozabudżetowych pochodzących z funduszy Unii Europejskiej i Narodowego, Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację inwestycji.


Uchwała nr VII/65/03

Uchwała nr VII/65/03
Rady Miejskiej w Mosinie
z dnia 27 marca 2003r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji 
"Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2002".

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j. t. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 41 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (j. t. Dz. U. z 2002 r. Nr 147, poz. 1231 z późn. zm.) Rada Miejska w Mosinie uchwala, co następuje:

§ 1.

Zatwierdza się sprawozdanie z realizacji "Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2002", stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE
Prowadzenie działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych należy do zadań własnych gminy. Realizacja tych zadań prowadzona jest w postaci gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, uchwalanego corocznie przez radę gminy.
Stąd też zasadne jest podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji "Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2002".

Załącznik:


Uchwała nr VII/64/03

Uchwała nr VII/64/03
Rady Miejskiej w Mosinie
z dnia 27 marca 2003 r.

o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego Gminy Mosina.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j. t. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 12 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (j. t. Dz. U. z 1999 r. Nr 15, poz. 139 z późn. zm.), zgodnie z § 3 uchwały nr IV/36/02 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 30 grudnia 2002 r., Rada Miejska w Mosinie uchwala, co następuje:

§ 1.

Przystępuje się do sporządzenia zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego Miasta Mosina, zatwierdzonego uchwałą Nr XXI/126/91 Rady Miasta i Gminy Mosina z dnia 30 grudnia 1991 r. (Dz. Urz. Woj. Pozn. z 1992 r. Nr 2, poz. 13) w części wsi Krosno, obejmującej obszar działek o nr ewid. 203/1 i 203/2.

§ 2.

 1. Zmiana planu, o którym mowa w § 1, obejmuje obszar przedstawiony na rysunku planu w skali 1 : 5 000, stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

 2. Przedmiotem opracowania jest teren dotychczas przeznaczony w części pod składy - zasięg łącznika ekologicznego i w części pod zieleń izolacyjną wzdłuż torów kolejowych Poznań - Leszno, obejmującą rezerwę pod rozbudowę terenu PKP, na którym to terenie lokalizacja obiektu kubaturowego winna uwzględniać uwarunkowania obowiązujących linii zabudowy od ulicy zbiorczej. Teren ten ma zostać przeznaczony pod działalność gospodarczą (również produkcyjną).

 3. Zakres ustaleń planu obejmuje:
  1) przeznaczenie terenów oraz linie rozgraniczające tereny o różnych funkcjach, tj. tereny do zainwestowania kubaturowego;
  2) linie rozgraniczające ulice, place oraz drogi publiczne wraz z urządzeniami pomocniczymi;
  3) zasady obsługi w zakresie infrastruktury technicznej oraz linie rozgraniczające tereny tej infrastruktury;
  4) lokalne warunki, zasady i standardy kształtowania zabudowy oraz urządzania terenu, w tym również linie zabudowy i gabaryty obiektów, a także maksymalne lub minimalne wskaźniki intensywności zabudowy,

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE
Właściciele położonej w Krośnie działki o nr ewid. 203/1, dotychczas przeznaczonej w obowiązującym miejscowym planie ogólnym zagospodarowania przestrzennego Miasta Mosina pod składy, stanowiące zasięg łącznika ekologicznego i w części pod zieleń izolacyjną wzdłuż torów kolejowych Poznań - Leszno, obejmującą rezerwę pod rozbudowę terenu PKP, na którym to terenie lokalizacja obiektu kubaturowego winna uwzględniać uwarunkowania obowiązujących linii zabudowy od ulicy zbiorczej, zwrócili się z wnioskiem o zmianę jej przeznaczenia.
Na podstawie posiadanych uprawnień, w oparciu o art. 31 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (j. t. Dz. U. z 1999 r. Nr 15, poz. 139 z późn. zm.), Burmistrz przeprowadził analizę przedmiotowego wniosku opiniując pozytywnie przeznaczenie przedmiotowej działki o nr ewid. 203/1 oraz działki o nr ewid. 203/2, stanowiącej własność Gminy Mosina, na cele działalności gospodarczej (również produkcyjnej).


Uchwała nr VII/63/03

Uchwała nr VII/63/03
Rady Miejskiej w Mosinie
z dnia 27 marca 2003 r.

o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Mosina, obejmującego obszar pomiędzy ulicą Gałczyńskiego, oznaczoną symbolem 22 K - Zo i torami kolejowymi Poznań - Wrocław.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j. t. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (j. t. Dz. U. z 1999 r. Nr 15, poz.139 z późn. zm.), zgodnie z § 3 uchwały nr IV/36/02 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 30 grudnia 2002 r., Rada Miejska w Mosinie uchwala, co następuje:

§ 1.

Przystępuje się do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Mosina, obejmującego obszar pomiędzy ulicą Gałczyńskiego, oznaczoną symbolem 22K - Z0 i torami kolejowymi Poznań - Wrocław, stanowiącego częściową zmianę miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego Miasta Mosina, zatwierdzonego uchwałą Nr XXI/126/91 Rady Miasta i Gminy Mosina z dnia 30 grudnia 1991 r. (Dz. Urz. Woj. Pozn. z 1992 r. Nr 2, poz. 13).

§ 2.

 1. Zmiana planu, o którym mowa w § 1, obejmuje obszar przedstawiony na rysunku planu w skali 1 : 10 000, stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

 2. Przedmiotem opracowania jest teren dotychczas przeznaczony w części pod przemysł i składy z parkingiem, aktywizację gospodarczą, zabudowę mieszkaniową z usługami rzemieślniczymi, stację redukcyjną gazu, stację paliw i obsługi samochodów z zapleczem motoryzacji i zieleń izolacyjną. Na tym terenie ma zostać między innymi wyznaczony nowy układ komunikacyjny.

 3. Zakres ustaleń planu obejmuje:
  1) przeznaczenie terenów oraz linie rozgraniczające tereny o różnych funkcjach, tj. tereny do zainwestowania kubaturowego oraz tereny ochrony użytków łąkowych;
  2) linie rozgraniczające ulice, place oraz drogi publiczne wraz z urządzeniami pomocniczymi;
  3) zasady obsługi w zakresie infrastruktury technicznej oraz linie rozgraniczające tereny tej infrastruktury;
  4) lokalne warunki, zasady i standardy kształtowania zabudowy oraz urządzania terenu, w tym również linie zabudowy i gabaryty obiektów, a także maksymalne lub minimalne wskaźniki intensywności zabudowy,

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE
Burmistrz działając na podstawie art. 31 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (j. t. Dz. U. z 1999 r. Nr 15, poz. 139 z późn. zm.) przeprowadził analizę sprawy dotyczącej miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Mosina, obejmującej obszar pomiędzy ulicą Gałczyńskiego, oznaczoną symbolem 22 K - Zo i torami kolejowymi Poznań - Wrocław. Zgodnie z miejscowym planem ogólnym zagospodarowania przestrzennego Miasta Mosina, zatwierdzonym uchwałą Nr XXI/127/91 Rady Miasta i Gminy Mosina z dnia 30 grudnia 1991 r. (Dz. Urz. Woj. Pozn. z 1992 r. Nr 2, poz. 13) przedmiotowy teren przeznaczony jest w części pod przemysł i składy z parkingiem, aktywizację gospodarczą, zabudowę mieszkaniową z usługami rzemieślniczymi, stację redukcyjną gazu, stację paliw i obsługi samochodów z zapleczem motoryzacji i zieleń izolacyjną.
Opracowanie przedmiotowego planu ma między innymi rozwiązać układ komunikacyjny dojazdu do działających na tym terenie firm.


Uchwała nr VII/62/03

Uchwała nr VII/62/03
Rady Miejskiej w Mosinie
z dnia 27 marca 2003 r.

w sprawie "Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej we wsi Rogalinek, obejmującego obszar działek o nr ewid. 61/2 i 61/3".

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j. t. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 26 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (j. t. Dz. U. z 1999 r. Nr 15, poz. 139 z późn. zm.) Rada Miejska w Mosinie uchwala, co następuje:

§ 1.

 1. Uchwala się "Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej we wsi Rogalinek, obejmujący obszar działek o nr ewid. 61/2, 61/3", stanowiący częściową zmianę miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego Gminy Mosina, zatwierdzonego uchwałą Nr XXI/127/91 Rady Miasta i Gminy Mosina z dnia 30 grudnia 1991 r. (Dz. Urz. Woj. Pozn. z 1992 r. Nr 2, poz. 14).

 2. Zakres obowiązywania miejscowego planu określają granice zatwierdzenia planu, zgodnie z rysunkiem planu w skali 1:1000, stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

ROZDZIAŁ I
Przepisy ogólne.

§ 2.

 1. Przedmiotem ustaleń planu, o którym mowa w § 1, są tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, oznaczone na rysunku planu symbolem M.

 2. Obszar planu obejmuje działki o nr ewid. 61/2, 61/3, o powierzchni 2200 m2, położone w miejscowości Rogalinek przy ul. Północnej.

§ 3.

 1. Integralną częścią planu jest rysunek planu w skali 1:1000, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

 2. Następujące oznaczenia graficzne są obowiązującymi ustaleniami planu:
  1) linie rozgraniczające tereny o różnym sposobie użytkowania,
  2) oznaczenie nieprzekraczalnej linii zabudowy.

§ 4.

Ilekroć w dalszych ustaleniach niniejszej uchwały jest mowa o:

 1. planie - należy przez to rozumieć ustalenia planu, o którym mowa w § 1 niniejszej uchwały;

 2. uchwale - należy przez to rozumieć niniejszą uchwałę Rady Miejskiej w Mosinie;

 3. rysunku planu - należy przez to rozumieć rysunek planu na mapie w skali 1:1000, stanowiący załącznik graficzny do niniejszej uchwały;

 4. przeznaczeniu podstawowym - należy przez to rozumieć takie przeznaczenie, które powinno przeważać na obszarze w obrębie linii rozgraniczających, określone symbolem.

ROZDZIAŁ II
Przepisy szczegółowe.

§ 5.

 1. Ustala się teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, oznaczony na rysunku planu symbolem M.

 2. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, przeznaczenie podstawowe stanowi zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna z budynkiem gospodarczym lub garażem. Przeznaczeniem dopuszczalnym mogą być urządzenia infrastruktury technicznej.

 3. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, ustala się następujące zasady zagospodarowania i warunki architektoniczne:
  1) odległość nieprzekraczalnej linii zabudowy od linii rozgraniczającej drogę lokalną KL nie może być mniejsza niż 6 m,
  2) ustala się nieprzekraczalną linię zabudowy dla tylnej granicy działki zgodnie z rysunkiem planu,
  3) gabaryt budynku mieszkalnego jedna kondygnacja plus poddasze użytkowe,
  4) dach dwu lub wielospadowy kryty dachówką lub materiałem imitującym dachówkę,
  5) dostosowanie bryły budynku do architektury regionalnej i lokalnych tradycji poprzez twórcze wykorzystanie tradycyjnych detali architektonicznych,
  6) budynek gospodarczy, garaż parterowy. Spadek dachu i pokrycie winny nawiązywać do budynku mieszkalnego. Budynek gospodarczy, garaż może być dobudowany do budynku mieszkalnego lub wolnostojący. Dopuszcza się usytuowanie obiektu na granicy działki,
  7) obowiązuje zakaz wtórnego podziału nieruchomości.
   

 4. Prace ziemne wymagają nadzoru archeologiczno-konserwatorskiego.

 5. Ustala się, że wszelkie straty spowodowane przepływem wody powodziowej oraz podmakania gruntu będą spoczywały na właścicielu działki.

§ 6.

 1. Ustala się obsługę komunikacyjną terenu z drogi, oznaczonej na rysunku planu symbolem KL, o szerokości w liniach rozgraniczających 10 m. Poszerzenie pasa drogowego o 1 m kosztem działek o numerach ewidencyjnych 61/2 i 61/3.

 2. Projektowaną zabudowę podłączyć do istniejącego wodociągu ułożonego w ul. Północnej.

 3. Ścieki sanitarne odprowadzać poprzez istniejący kanał sanitarny do przepompowni zbiorczej w Rogalinku, która tłoczy ścieki do istniejącej oczyszczalni w Mosinie.

 4. Ścieki opadowe odprowadzić do studni chłonnej lub powierzchniowo na tereny zielone wokół zabudowań.

 5. Odpady komunalne i komunalno-podobne gromadzić w granicach posesji w sposób umożliwiający zorganizowany wywóz na składowisko odpadów.

 6. W zakresie zaopatrzenia w ciepło preferuje się źródła opalane paliwami ekologicznymi.

 7. Zasilanie w energię elektryczną z istniejącej sieci.

ROZDZIAŁ III
Przepisy końcowe.

§ 7.

Zgodnie z art. 10 ust. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (j. t. Dz. U. z 1999 r. Nr 15, poz. 139 z późn. zm.) ustala się stawkę procentową służącą naliczaniu opłaty, o której mowa w art. 36 ust. 3 tejże ustawy. Stawka ta wynosi 30%.

§ 8.

Traci moc miejscowy plan ogólny zagospodarowania przestrzennego Gminy Mosina, wymieniony § 1 niniejszej uchwały, w części sprzecznej z ustaleniami uchwały.

§ 9.

Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 10.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

UZASADNIENIE
"Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej we wsi Rogalinek, obejmujący obszar działek o nr ewid. 61/2, 61/3" stanowiący zmianę miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego Gminy Mosina, opracowany został zgodnie z przepisami:

 • ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j. t. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.),

 • ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (j. t. Dz. U. z 1999 r. Nr 15, poz. 139 z późn. zm. ),

 • ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o dostępie do informacji o środowisku i jego ochronie oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 109, poz. 1157 oraz z 2001 r. Nr 73, poz. 761, Nr 76, poz. 811 i Nr 81, poz. 875),

 • rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 13 grudnia 2001 r. w sprawie dokumentów stosowanych w pracach planistycznych oraz wymaganych przy ustalaniu warunków zabudowy i zagospodarowania terenu (Dz. U. z 2002 r. Nr 1).

Prace nad tym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego rozpoczęto po podjęciu przez Radę Miejską w Mosinie uchwały Nr LII/435/02 z dnia 24 stycznia 2002 r. określającej przedmiot i zakres jego ustaleń.
Autorami planu są Pan Manfred Pietz - upr. Nr 770/88, nr członka Z.O.I.U. - Z 135 i Pani Maria Kaczmarek - upr. Nr 923/89, nr członka Z.O.I.U.-Z-131.
W dniach od 21 listopada 2002 r. do 5 lutego 2003 r. projekt niniejszego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego udostępniony został do opinii i uzgodnień przy uwzględnieniu ustaleń art. 18 ust. 2, pkt 3 i 4 oraz art. 22 pkt 1 i 2 powołanej wyżej ustawy, a w dniach od 18 lutego do 11 marca 2003 r. wyłożony został w Urzędzie Miejskim w Mosinie do publicznego wglądu łącznie z prognozą skutków wpływu ustaleń planu na środowisko przyrodnicze.
W okresie wyłożenia tego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego nie zgłoszono do projektu żadnego protestu ani zarzutu.
W dniu 19 marca 2003 r. zamieszczono w "Gazecie Wyborczej" komunikat, a w dniu 18 marca 2003 r. na tablicy ogłoszeń wywieszono obwieszczenie o terminie sesji Rady Miejskiej w Mosinie, której przedmiotem miało być uchwalenie tego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
Po uchwaleniu niniejszego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego uchwała ta zostanie przekazana Wojewodzie Wielkopolskiemu wraz z dokumentacją planistyczną w celu oceny zgodności z prawem, a następnie przesłana do ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.


Uchwała nr VII/61/03

Uchwała nr VII/61/03
Rady Miejskiej w Mosinie
z dnia 27 marca 2003 r.

w sprawie "Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy mieszkaniowej we wsi Pecna, na obszarze działki o nr ewid. 152".

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j. t. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591z późn. zm.) oraz art. 26 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (j. t. Dz. U. z 1999 r. Nr 15, poz. 139 z późn. zm.) Rada Miejska w Mosinie uchwala, co następuje:

§ 1.

 1. Uchwala się "Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy mieszkaniowej we wsi Pecna, na obszarze działki o nr ewid. 152".

 2. Zakres obowiązywania miejscowego planu określają granice zatwierdzenia planu, zgodnie z rysunkiem planu w skali 1:500, stanowiącym załącznik graficzny do niniejszej uchwały.

ROZDZIAŁ I
Przepisy ogólne.

§ 2.

 1. Uchwala się zmianę przeznaczenia działki o nr ewid. 152, położonej we wsi Pecna, o łącznej powierzchni około 0,22 ha z przeznaczeniem pod zabudowę mieszkaniową.

 2. Przedmiotowy teren, wymieniony w ust. 1, stanowi grunty wsi Pecna, objęty ustaleniami planu Gminy Mosina.

§ 3.

 1. Przedmiotem ustaleń zmiany planu jest wyznaczenie nowej funkcji zabudowy mieszkaniowej.

 2. Przedmiotem ustaleń planu jest również określenie warunków zabudowy dla obiektów stanowiących realizację funkcji terenu.

 3. Przedmiotem ustaleń, określonych w pkt 1, jest również określenie zasad obsługi komunikacyjnej i uzbrojenie terenu dla zapewnienia odpowiednich warunków jego użytkowania, przy uwzględnieniu ochrony istniejącego stanu środowiska przyrodniczego.

§ 4.

Przedmiotem ustaleń planu są:

 1. teren zabudowy mieszkaniowej, oznaczony na załączniku graficznym symbolem MN;

 2. teren drogi gminnej lokalnej KGL;

 3. zasady ochrony środowiska przyrodniczego.

§ 5.

Następujące oznaczenia graficzne na rysunku planu stają się obowiązującymi ustaleniami uchwały:

 1. granica zatwierdzenia planu,

 2. linie rozgraniczające tereny o różnym sposobie zagospodarowania,

 3. linie podziału wewnętrznego działek,

 4. nieprzekraczalna linia zabudowy,

 5. teren komunikacji publicznej.

§ 6.

Wszelkie podziały wtórne działek dokonane po rozpoczęciu sporządzenia planu, jak i po jego uchwaleniu lub też zmiany ich numerów, pozostają bez wpływu na ustalenia zawarte w uchwale.

§ 7.

Ilekroć w dalszych przepisach niniejszej uchwały jest mowa o:

 • planie gminy - należy przez to rozumieć miejscowy plan ogólny zagospodarowania przestrzennego Gminy Mosina, zatwierdzony uchwałą Nr XXI/127/91 Rady Miasta i Gminy Mosina z dnia 30 grudnia 1991 r. (Dz. Urz. Woj. Pozn. z 1992 r. Nr 2, poz. 14), o ile z treści przepisu nie wynika inaczej;

 • uchwale - należy przez to rozumieć niniejszą uchwałę Rady Miejskiej w Mosinie, o ile z treści przepisu nie wynika inaczej;

 • zabudowie mieszkaniowej - należy przez to rozumieć tereny zabudowy mieszkaniowej niskiej intensywności, na indywidualnych działkach;

 • rysunku planu - należy przez to rozumieć rysunek planu w skali 1:500, przedstawiający sposób podziału i zagospodarowania terenu, stanowiący załącznik graficzny do niniejszej uchwały;

 • minimalnych odległościach zabudowy - należy przez to rozumieć nieprzekraczalną linię sytuowania budynku, określoną na załączniku graficznym do niniejszej uchwały.

ROZDZIAŁ II
Przepisy szczegółowe.

§ 8.

Na terenach zabudowy mieszkaniowej MN ustala się następujące zasady zabudowy i zagospodarowania terenu:

 1. obowiązuje wyłącznie zabudowa mieszkaniowa;

 2. na obszarze działki wyznaczonej planem dopuszcza się realizację tylko jednego budynku mieszkalnego;

 3. obowiązuje wysokość budynku mieszkalnego do 2 kondygnacji (w tym poddasze użytkowe) z możliwością podpiwniczenia, uzależnioną od badań szczegółowych gruntu, lecz z piwnicami wyniesionymi nie więcej niż 1,5 m ponad istniejący poziom terenu;

 4. wysokość projektowanego budynku mieszkalnego w linii kalenicy nie powinna przekraczać wysokości 11,50 m, licząc od projektowanego poziomu terenu;

 5. maksymalna powierzchnia zabudowy dla projektowanej działki wynosi nie więcej niż 35% jej ogólnej powierzchni, uwzględniając wszystkie obiekty budowlane;

 6. obowiązuje konieczność zabudowy z dachami dwu lub wielospadowymi, o kącie nachylenia 250 do 450;

 7. dopuszcza się realizacje garaży wbudowanych lub przybudowanych do budynku mieszkalnego;

 8. dopuszcza się możliwość realizacji garaży wolnostojących w strefach zabudowy danego obszaru i w sposób nie kolidujący dla użytkowników terenów sąsiednich;

 9. powierzchnia zabudowy garaży wolnostojących lub przybudowanych wynosi maksymalnie 50 m2 dla obiektu jednostanowiskowego, o wysokości pomieszczenia 2,50 m;

 10. zakazuje się wykorzystywania garaży dla innych celów, kolidujących z podstawową funkcją terenu;

 11. wyklucza się możliwość realizacji budynków gospodarczych;

 12. ustala się nieprzekraczalną linię zabudowy w odległości 6,0 m od krawędzi drogi gminnej lokalnej KGL, jak określono na załączniku graficznym, stanowiącym integralną część niniejszej uchwały.

§ 9.

 1. Ustalenia w zakresie infrastruktury technicznej:
   
  1) sieć wodociągowa i kanalizacyjna:
  a) zaopatrzenie w wodę:
  - zaopatrzenie w wodę należy zapewnić poprzez rozbudowę istniejącej sieci wodociągowej O 100 (ul. Ogrodowa);
  b) odprowadzenie ścieków:
  - przewiduje się odprowadzenie ścieków do istniejącej sieci kanalizacyjnej O 200 (ul. Ogrodowa), zgodnie z gminnym programem odprowadzenia ścieków.
   
  2) Zasilanie w energię elektryczną:
  a) należy zapewnić z istniejącej sieci elektroenergetycznej niskiego napięcia na podstawie warunków uzyskanych z właściwego terytorialnie rejonu energetycznego;
  b) złącza z pomiarem rozliczeniowym należy sytuować w granicach działek z dostępem od drogi gminnej;
  - od złącza do obiektów na działce należy wykonać wewnętrzną linię zasilającą.
   
  3) Zasilanie w gaz - docelowo planuje się zasilanie w gaz poprzez rozbudowę sieci gminnej w pasach drogowych ulic na zasadach wynikających z programu gazyfikacji, obowiązującego dla rozpatrywanego terenu gminy.
   
  4) Gospodarka cieplna - do celów grzewczych dopuszcza się stosowanie paliw stałych przy wykorzystaniu kotłów niskoemisyjnych, preferuje się paliwa ekologiczne (gaz, olej opałowy) lub inne alternatywne źródła energii.
   

 2. Dla celów dojazdu do przedmiotowej działki ustala się organizowanie wjazdu i wyjazdu z terenu działki na istniejącą drogę gminną lokalną KGL z możliwością jej poszerzenia do 10,0 m, zgodnie z rysunkiem planu - załącznik graficzny.

ROZDZIAŁ III
Przepisy końcowe.

§ 10.

Zgodnie z art. 10 ust. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (j. t. Dz. U. z 1999 r. Nr 15, poz. 139 z późn. zm.) ustala się stawkę procentową służącą naliczaniu opłaty, o której mowa w art. 36 ust. 3 tejże ustawy. Stawka ta wynosi 30%.

§ 11.

Traci moc miejscowy plan ogólny zagospodarowania przestrzennego Gminy Mosina, wymieniony w § 7 niniejszej uchwały, w części sprzecznej z ustaleniami uchwały.

§ 12.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 13.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

UZASADNIENIE
"Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy mieszkaniowej we wsi Pecna, na obszarze działki o nr ewid. 152" stanowiący zmianę miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego Gminy mosina, opracowany został zgodnie z przepisami:

 • ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j. t. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.),

 • ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (j. t. Dz. U. z 1999 r. Nr 15, poz. 139 z późn. zm.),

 • ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o dostępie do informacji o środowisku i jego ochronie oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 109, poz. 1157 oraz z 2001 r. Nr 73, poz. 761, Nr 76, poz. 811 i Nr 81, poz. 875),

 • rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 13 grudnia 2001 r. w sprawie dokumentów stosowanych w pracach planistycznych oraz wymaganych przy ustalaniu warunków zabudowy i zagospodarowania terenu (Dz. U. Nr 1 z 2002 r.).

Prace nad tym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego rozpoczęto po podjęciu przez Radę Miejską w Mosinie uchwały Nr LIV/442/02 z dnia 21 lutego 2002 r. określającej przedmiot i zakres jego ustaleń.
Autorem planu jest Stefan Dutkowiak - upr. urb. nr 1508.
W dniach od 2 października do 31 grudnia 2002 r. projekt tego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego udostępniony został do opinii i uzgodnień przy uwzględnieniu ustaleń art. 18 ust. 2, pkt 3 i 4 oraz art. 22 pkt 1 i 2 powołanej wyżej ustawy, a w dniach od 14 lutego do 7 marca 2003 r. wyłożony został w Urzędzie Miejskim w Mosinie do publicznego wglądu łącznie z prognozą skutków wpływu ustaleń planu na środowisko przyrodnicze.
W okresie wyłożenia do publicznego wglądu nie zgłoszono do projektu tego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego żadnego protestu ani zarzutu.
W dniu 19 marca 2003 r. zamieszczono w "Gazecie Wyborczej" komunikat, a na tablicy ogłoszeń w dniu 18 marca 2003 r. wywieszono obwieszczenie o terminie sesji Rady Miejskiej w Mosinie, której przedmiotem miało być uchwalenie tego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
Po uchwaleniu niniejszego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego uchwała ta zostanie przekazana Wojewodzie Wielkopolskiemu wraz z dokumentacją planistyczną w celu oceny zgodności z prawem, a następnie przesłana do ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego


Uchwała nr VII/60/03

Uchwała nr VII/60/03
Rady Miejskiej w Mosinie
z dnia 27 marca 2003 r.

w sprawie "Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej w Dymaczewie Nowym, obejmującego obszar działek o nr ewid. 127/1 i 127/2".

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j. t. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 26 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (j. t. Dz. U. z 1999 r. Nr 15, poz. 139 z późn. zm.) Rada Miejska w Mosinie uchwala, co następuje:

§ 1.

 1. Uchwala się "Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej w Dymaczewie Nowym, obejmujący obszar działek o nr ewid. 127/1 i 127/2", stanowiący częściową zmianę miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego Gminy Mosina, zatwierdzonego uchwałą Nr XXI/127/91 Rady Miasta i Gminy Mosina z dnia 30 grudnia 1991 r. (Dz. Urz. Woj. Pozn. z 1992 r. Nr 2, poz. 14).

 2. Zakres obowiązywania miejscowego planu określają granice zatwierdzenia planu, zgodnie z rysunkiem planu w skali 1 : 1000, stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

ROZDZIAŁ I
Przepisy ogólne.

§ 2.

 1. Przedmiotem ustaleń planu są:
  1) tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, oznaczone na rysunku symbolem M;
  2) teren drogi dojazdowej wewnętrznej, oznaczony na rysunku symbolem KDw;
  3) urządzenia infrastruktury technicznej.

 2. Plan, o którym mowa w § 1, obejmuje obszar 0,6 ha oznaczony na mapach ewidencyjnych jako obręb Dymaczewo Nowe, działki o nr ewid. 127/1 i 127/2.

§ 3.

 1. Integralną częścią planu jest rysunek planu w skali 1:1000, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

 2. Obowiązującymi ustaleniami planu są linie rozgraniczające tereny o różnym sposobie użytkowania.

§ 4.

Ilekroć w dalszych ustaleniach niniejszej uchwały jest mowa o:

 1. planie - należy przez to rozumieć ustalenia planu, o którym mowa w § 1 niniejszej uchwały;

 2. uchwale - należy przez to rozumieć niniejszą uchwałę Rady Miejskiej w Mosinie;

 3. rysunku planu - należy przez to rozumieć rysunek planu na mapie w skali 1:1000, stanowiący załącznik graficzny do niniejszej uchwały;

 4. przeznaczeniu podstawowym - należy przez to rozumieć takie przeznaczenie, które powinno przeważać na obszarze w obrębie linii rozgraniczających, określone symbolem;

 5. drodze wewnętrznej - należy przez to rozumieć, że droga ta nie jest zaliczana do kategorii dróg publicznych, stanowi dostęp do dróg publicznych.

ROZDZIAŁ II
Przepisy szczegółowe.

§ 5.

 1. Ustala się teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, oznaczony na rysunku planu symbolem M.
 2. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, przeznaczenie podstawowe stanowi zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna z budynkiem gospodarczym lub garażem.
 3. Przeznaczenie podstawowe nie może przekraczać 35% powierzchni działki.

 4. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, ustala się następujące zasady zagospodarowania i warunki architektoniczne:
  1) dopuszcza się łączenie działek,
  2) projektowane budynki mieszkalne sytuować jako wolnostojące,
  3) gabaryty: jedna kondygnacja plus poddasze użytkowe,
  4) dachy dwu lub wielospadowe kryte dachówką lub materiałem imitującym dachówkę,
  5) bryły budynków mieszkalnych należy dostosować do architektury regionalnej i lokalnych tradycji poprzez twórcze wykorzystanie tradycyjnych detali architektonicznych,
  6) budynki gospodarczo lub garażowe o powierzchni nie przekraczającej 50 m2, parterowe. Spadki dachu i pokrycie winny nawiązywać do spadku i pokrycia dachu budynku mieszkalnego. Budynki gospodarcze lub garaże mogą być dobudowane do budynku mieszkalnego lub usytuowane jako wolnostojące. Dopuszcza się usytuowanie budynku gospodarczego na granicy działki pod warunkiem zastosowania analogicznego rozwiązania od strony sąsiada.
   

 5. Istniejącą zabudowę adaptuje się z możliwością przebudowy i modernizacji pod warunkiem zachowania przeznaczenia podstawowego, o którym mowa w ust. 1.

 6. Zakres prac ziemnych należy uzgodnić z Wielkopolskim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków w celu zapewnienia nadzoru archeologicznego.

§ 6.

 1. Obsługę komunikacyjną terenów mieszkaniowych ustala się z:
  1) projektowanej drogi dojazdowej wewnętrznej o szerokości 6 m, w liniach rozgraniczających, oznaczonej na rysunku symbolem KDw. Poszerzenia drogi KDw przy wjazdach na tereny działek oraz pole widoczności w rejonie skrzyżowania z drogą KD - zgodnie z rysunkiem planu;
  2) od północy z istniejącej drogi dojazdowej, oznaczonej symbolem KD;
  3) od południa adaptuje się istniejący wjazd z drogi wojewódzkiej, oznaczonej symbolem KDW 431(Z).
   

 2. Ustala się nieprzekraczalną linię zabudowy w odległości 6 m od drogi KDw i KD.

 3. Zaopatrzenie w wodę z istniejącego wodociągu podłączonego do układu sieciowego Gminy Mosina.

 4. Ścieki sanitarne odprowadzić poprzez projektowane kanały sanitarne do przepompowni, następnie przez sieci kanalizacji sanitarnej Dymaczewa Starego i Krosinka do istniejącej grupowej oczyszczalni ścieków Gminy Mosina. Do czasu realizacji wyżej wymienionej sieci dopuszcza się szczelne zbiorniki na działce.

 5. Dla odprowadzenia ścieków opadowych przewiduje się rozwiązania indywidualne w postaci studni chłonnych lub odprowadzenie powierzchniowe na tereny zielone wokół zabudowań.

 6. W zakresie zaopatrzenia w ciepło preferuje się źródła opalania paliwami ekologicznymi.

 7. Zasilanie w energię elektryczną z projektowanej stacji transformatorowej, zlokalizowanej po północnej stronie drogi dojazdowej KD, poza obrzeżem opracowania.

 8. W zakresie gospodarki odpadami ustala się, że odpady komunalne należy gromadzić w granicach posesji w sposób umożliwiający zorganizowany wywóz na składowisko odpadów.

ROZDZIAŁ III
Przepisy końcowe.

§ 7.

Zgodnie z art. 10 ust. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (j. t. Dz. U. z 1999 r. Nr 15, poz. 139 z późn. zm.) ustala się stawkę procentową służącą naliczaniu opłaty, o której mowa w art. 36 ust. 3 tejże ustawy. Stawka ta wynosi 30%.

§ 8.

Traci moc miejscowy plan ogólny zagospodarowania przestrzennego Gminy Mosina, wymieniony w § 1 niniejszej uchwały, w części sprzecznej z ustaleniami uchwały.

§ 9.

Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 10.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

UZASADNIENIE
"Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej w Dymaczewie Nowym, obejmujący obszar działek o nr ewid. 127/1 i 127/2", stanowiący zmianę miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego Gminy Mosina, opracowany został zgodnie z przepisami:

 • ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j. t. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.),

 • ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (j. t. Dz. U. z 1999 r. Nr 15, poz. 139 z późn. zm.),

 • ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2001 r. Nr 62, poz. 627),

 • ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o wprowadzeniu ustawy Prawo ochrony środowiska, ustawy o odpadach oraz zmianie niektórych ustaw (Dz. U. z 2001 r. Nr 100, poz. 1085 r.),

 • rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 13 grudnia 2001 r. w sprawie dokumentów stosowanych w pracach planistycznych oraz wymaganych przy ustalaniu warunków zabudowy i zagospodarowania terenu (Dz. U. z 2002 r. Nr 1).

Prace nad tym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego rozpoczęto po podjęciu przez Radę Miejską w Mosinie uchwały Nr XLVIII/396/01 z dnia 30 grudnia 2001 r. określającej przedmiot i zakres jej ustaleń.
Autorami planu są: Ewa Pietz upr. Nr 771/88, ZOIV Z - 133; Maria Kaczmarek upr. Nr 923/89 ZOIU Z - 131 z zespołem.
W dniach od 17 lipca 2002 r. do 14 stycznia 2003 r. projekt tego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego udostępniony został do opinii i uzgodnień przy uwzględnieniu ustaleń art. 18 ust. 2, pkt 3 i 4 oraz art. 22 pkt 1 i 2 powołanej wyżej ustawy, a w dniach od 14 lutego do 7 marca 2003 r. wyłożony został w Urzędzie Miejskim w Mosinie do publicznego wglądu łącznie z prognozą skutków wpływu ustaleń planu na środowisko przyrodnicze.
W okresie wyłożenia do publicznego wglądu nie zgłoszono do projektu tego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego żadnego protestu ani zarzutu.
W dniu 19 marca 2003 r. zamieszczono w "Gazecie Wyborczej" komunikat, a w dniu 18 marca 2003 r. na tablicy ogłoszeń wywieszono obwieszczenie o terminie sesji Rady Miejskiej w Mosinie, której przedmiotem miało być uchwalenie tego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
Po uchwaleniu niniejszego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego uchwała zostanie przekazana Wojewodzie Wielkopolskiemu wraz z dokumentacją planistyczną w celu oceny zgodności z prawem, a następnie przesłana do ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.


Uchwała nr VII/59/03

Uchwała nr VII/59/03
Rady Miejskiej w Mosinie
z dnia 27 marca 2003 r.

w sprawie zmiany budżetu Gminy Mosina na rok 2003.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j. t. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 109 i art. 124 ust. 1 - 3 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 155, poz. 1014 z późn. zm.) Rada Miejska w Mosinie uchwala, co następuje:

§ 1.

W uchwale nr IV/34/02 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 30 grudnia 2002 r. w sprawie budżetu Gminy Mosina na rok 2003, wprowadza się następujące zmiany:

 1. Dochody budżetu Gminy na 2003 rok zwiększa się o kwotę 826.525,00 zł, tj do kwoty:
  - zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały 
  w tym zadania zlecone 1.492.087,00 zł
  - zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały. 30.056.660,00 zł
   

 2. Wydatki budżetu Gminy na 2003 rok zwiększa się o kwotę 1.086.860,00 zł, tj. do kwoty:
  - zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały,
  a) zadania zlecone 1.492.087,00 zł
  - zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały,
  b) udzielone dotacje 2.827.153,00 zł
  - zgodnie z załącznikami nr 5 i 6 do uchwały,
  c) wydatki bieżące i majątkowe
  - zgodnie z załącznikiem nr 9 do uchwały. 33.613.895,00 zł
   

 3. Deficyt budżetu Gminy zostanie pokryty pożyczkami z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie i nadwyżką z lat ubiegłych- zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.4. Zmienia się plan wydatków i dotacji inwestycyjnych z budżetu Gminy Mosina na rok 2003 - zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i dotyczy roku budżetowego 2003.

Uzasadnienie
do uchwały Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 27 marca 2003 r.

1. Dochody:

Dział 600 - zwiększa się o kwotę 98.200,00 zł w związku z dotacją na utrzymanie dróg powiatowych.

Dział 750 - zmniejsza się o kwotę 249.600,00 zł , w tym:

 • zwiększenie dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej 600,00 zł,

 • zwiększenie z tytułu dotacji celowej w kwocie 11.000,00 zł, otrzymanej od Wojewody Wielkopolskiego, przeznaczonej na badania specjalistyczne dla potrzeb Państwowej Komisji Lekarskiej (Pobór)

 • kwotę 260.000,00 zł, przenosi się do działu 756 - są to opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych

Dział 756 - zwiększa się o kwotę 669.660,00 zł - w tym:

 • zmniejsza się udział w podatku dochodowym od osób fizycznych o kwotę 143.940,00 zł, zwiększa się podatek od nieruchomości:
  - osoby prawne 319.000,00 zł,
  - osoby fizyczne 240.000,00 zł,

 • zmniejsza się podatek:
  - rolny o kwotę 4.600,00 zł,
  - leśny o kwotę 800,00 zł.

 • zwiększa się o kwotę 260.000,00 zł, - środki przeniesione z działu 750

Dział 758 - zwiększa się o kwotę 3.253,00 zł, w tym:

 • subwencja oświatowa 1.209,00 zł,

 • subwencja ogólna 2.044,00 zł,

Dział 853 - zwiększa się o kwotę 54.541,00 zł, w związku z otrzymanymi dotacjami na:

 • składki na ubezpieczenia zdrowotne 3.800,00 zł,

 • dodatki mieszkaniowe 33.720,00 zł,

 • zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne 1.200,00 zł,

 • dożywianie uczniów 15.821,00 zł,

Dział 900 - zwiększa się o kwotę 250.471,00 zł, w tym:

 • dotacja na oświetlenie ulic 45.155,00 zł,

 • wpływy z PWiK 205.316,00 zł,

Łącznie zwiększa się dochody o kwotę 826.525,00 zł,

2. Przychody i rozchody związane z finansowaniem niedoboru i rozdysponowaniem nadwyżki zmieniają się zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

3. Wydatki

Dział 600 - zwiększa się o kwotę 100.500,00 zł, w tym:

 • dotacja na utrzymanie dróg powiatowych 98.200,00 zł,

 • odszkodowania na rzecz osób fizycznych za uszkodzone samochody 2.300,00 zł,

Dział 700 - dokonuje się przeniesienia wydatków bieżących na inwestycje w kwocie 157.066,00 zł, z przeznaczeniem na wykup gruntów pod cmentarz w Czapurach oraz wykup gruntów w Dymaczewie Nowym.

Dział 750 - zwiększa się o kwotę 335.400,00 zł, z przeznaczeniem na:

 • diety radnych 50.000,00 zł,

 • wynagrodzenia osobowe pracowników 100.000,00 zł,

 • zakup wyposażenia 50.000,00 zł,

 • zakup komputerowego 125.000,00 zł,

 • dotacja celowa (pobór) 11.000,00 zł,

 • oraz zmniejsza się o kwotę 600,00 zł, z tytułu zmiany dotacji na zadania zlecone

Dział 853 - zwiększa się o kwotę 54.541,00 zł, dotacje na:

 • składki na ubezpieczenia zdrowotne 3.800,00 zł,

 • dodatki mieszkaniowe 33.720,00 zł,

 • zasiłki rodzinne 1.200,00 zł,

 • dożywianie uczniów 15.821,00 zł,

Dział 900 - zwiększa się o kwotę 595.155,00 zł, w tym:

 • inwestycje 250.000,00 zł,

 • dotacja dla Zakładu Usług Komunalnych w Mosinie 300.000,00 zł,

 • dotacja na oświetlenie ulic 45.155,00 zł,

Dział 926 - zwiększa się o kwotę 1.264,00 zł, z przeznaczeniem na ubezpieczenie.

 • Łącznie wydatki zwiększa się o kwotę 1.086.860,00 zł,

Załącznik: