VI Sesja Rady Miejskiej w Mosinie - 27.02.2003

Uchwała nr VI/58/03

Uchwała nr VI/58/03
Rady Miejskiej w Mosinie
z dnia 27 lutego 2003 r.

w sprawie "Zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Mosina we wsi Wiórek".

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j. t. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm..) oraz art. 26 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (j. t. Dz. U. z 1999 r. Nr 15, poz. 139 z późn. zm.) Rada Miejska w Mosinie uchwala, co następuje:

§ 1.

Uchwala się zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Mosina, zatwierdzonego uchwałą Nr XXI/127/91 Rady Miasta i Gminy Mosina z dnia 30 grudnia 1991 r. (Dz. Urz. Wojew. Pozn. z 1992 r. Nr 2, poz. 14) na obszarach wsi Babki, dla działek o nr ewid. 80/1, 82/1, 73/6, 126, 94, 157AL/1, 158L/2, 161L/2, 159L, oraz wsi Wiórek, dla działek o nr ewid. 159AL/2, 159AL/6, 159AL/4, 159AL/7, 182, 205/1, 218, 207/5, 247, 217, 249 251, 252, 253, 254, 260, 159BL, 234, 233, 235/1, 231.

I. PRZEPISY OGÓLNE

§ 2.

 1. Przedmiotem zmiany ustaleń planu, o którym mowa w § 1, jest projekt przebudowy istniejącej linii wysokiego napięcia 220 kV na dwunapięciową czterotorową linię wysokiego napięcia 2 x 220 +2 x 400 kV.
 2. Celem regulacji zawartej w ustaleniach niniejszej uchwały jest stworzenie podstaw formalnych i prawnych dla ustalenia parametrów obszaru ograniczonego użytkowania projektowanej linii z uwzględnieniem:
  1) minimalizacji wzajemnych konfliktów pomiędzy zamierzeniami inwestora a interesem społecznym mieszkańców wsi Babki i Wiórek,
  2) oceny wpływu projektowanej inwestycji na środowisko przyrodnicze,
  3) zasad udzielania dostępu do urządzeń energetycznych.

§ 3.

 1. Integralną częścią zmiany planu, o której mowa w § 1, jest rysunek zmiany planu w skali
  1 : 1000, stanowiący załączniki nr 1 i nr 2 do niniejszej uchwały.
 2. Ustala się, że wszelkie wtórne podziały działek, o których mowa w § 1 niniejszej uchwały, które nastąpią w trakcie opracowania zmiany planu lub w trakcie realizacji ustaleń niniejszej uchwały (w tym także zmiana ich nr ewidencyjnych), podlegają ustaleniom niniejszej zmiany planu w zakresie określonym granicami zmiany planu.

§ 4.

Oznaczenia graficzne na rysunku zmiany planu są obowiązującymi ustaleniami zmiany planu:

 1. granica zatwierdzenia zmiany planu, stanowiąca granicę projektowanego obszaru ograniczonego użytkowania terenu od słupa nr 225 do zachodniej granicy gminy, zgodnie z rysunkiem planu;
 2. projektowany obszar ograniczonego użytkowania terenu;
 3. lokalizacja słupów;
 4. numeracja słupów linii;
 5. minimalna wysokość zawieszenia dolnego skrajnego przewodu nad ciągami komunikacyjnymi - skrajnia drogi.

§ 5.

 1. Ilekroć w niniejszej uchwale mowa jest o:planie gminy - należy przez to rozumieć ustalenia planu, o którym mowa w § 1 ust. 1 niniejszej uchwały, o ile z treści przepisu nie wynika inaczej;
 2. uchwale - należy przez to rozumieć niniejszą uchwałę Rady Miejskiej w Mosinie, o ile z treści przepisu nie wynika inaczej;
 3. przepisach szczególnych i odrębnych - należy przez to rozumieć przepisy ustaw wraz z aktami wykonawczymi oraz ograniczenia w dysponowaniu terenem, wynikające z prawomocnych decyzji administracyjnych;
 4. rysunku zmiany planów - należy przez to rozumieć rysunek zmiany planu wymieniony w § 3 ust.1 uchwały;
 5. linii - należy przez to rozumieć projektowaną czterotorową linię elektroenergetyczną wysokiego napięcia 2 x 220 kV + 2 x 400 kV zlokalizowaną zgodnie z rysunkiem zmiany planu;
 6. strefie uciążliwości elektromagnetycznej od linii elektroenergetycznej - należy przez to rozumieć przestrzeń w otoczeniu linii, w której występuje niejonizujące promieniowanie elektromagnetyczne o częstotliwości 50 Hz, którego składowa elektryczna przekracza wartość 1 kV/m,
 7. strefie uciążliwości akustycznej od linii elektroenergetycznej - należy przez to rozumieć przestrzeń w otoczeniu projektowanej linii, w której występuje przekroczenie dopuszczalnego natężenia dźwięku (45 dB w nocy i 50 dB w dzień),
 8. skrajni drogi - należy przez to rozumieć odległość od jezdni drogi publicznej do najniższego punktu przeszkody zawieszonej nad tą drogą,
 9. osi podłużnej przebiegu linii - należy przez to rozumieć główną oś przebiegającą przez środek zespołu przewodów linii,
 10. pasie zajętości - należy przez to rozumieć pas terenu leśnego, którego użytkowanie zostanie ograniczone przez budowę przedmiotowej linii elektroenergetycznej,
 11. obszarze ograniczonego użytkowania - należy przez to rozumieć pas terenu wzdłuż linii po obu jej stronach, w którym oddziaływanie elektromagnetyczne i akustyczne związane z tą linią przekracza wartości dopuszczalne, określone w odpowiednich normach i przepisach.

§ 6.

 1. Zmienia się przeznaczenie:
  1) części działki o nr ewid. 73/6 położonej w Babkach, z przeznaczenia rolnego, wyznaczonego miejscowym planem gminy, na cele urządzeń technicznych, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;
  2) części działek o nr ewid. 157AL/1 i 159L położonych w Babkach, z przeznaczenia leśnego, wyznaczonego miejscowym planem gminy, na cele urządzeń technicznych, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;
  3) części działek o nr ewid. 182 i 252 położonych we Wiórku, z przeznaczenia rolnego, wyznaczonego miejscowym planem gminy, na cele urządzeń technicznych, zgodnie
  z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały;
  4) części działek o nr ewid. 159AL/7 i 159 BL położonych we Wiórku, z przeznaczenia leśnego, wyznaczonego miejscowym planem gminy, na cele urządzeń technicznych, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
 2. Pozostawia się bez zmian przeznaczenie terenów objętych przepisami niniejszej uchwały, za wyjątkiem działek wymienionych w ust. 1.

II. PRZEPISY SZCZEGÓŁOWE

§ 7.

Na terenie objętym planem wprowadza się następujące przepisy:

 1. ustala się wielkość obszaru ograniczonego użytkowania wzdłuż linii wynoszącą:
  a) 30 m, licząc w każdą stronę od osi podłużnej przebiegu linii, od słupa nr 225 do słupa nr 233;
  b) 22,00 m, licząc w każdą stronę od osi podłużnej przebiegu linii, od słupa nr 233 do granicy z gminą Komorniki;
 2. ustala się obowiązek zachowania skrajni drogi dla drogi powiatowej nr 32602 Poznań-Czapury-Rogalinek - 4,6 m;
 3. ustala się nieprzekraczalną granicę wartości hałasu wytwarzanego przez linię poza strefą ograniczonego użytkowania na 45 dB w nocy i 50 dB w dzień;
 4. szczegółową lokalizację słupów, ich wysokość, projekt techniczny oraz sposób oznakowania przeszkodowego należy uzgodnić z Szefostwem Infrastruktury Dowództwa Wojsk Lotniczych i Obrony Powietrznej na etapie opracowania projektu technicznego przebudowy linii.

§ 8.

W obszarze ograniczonego użytkowania ustala się zakaz lokalizowania obiektów z pomieszczeniami przeznaczonymi na stały pobyt ludzi.

§ 9.

 1. Ustala się obowiązek świadczenia dostępu na warunkach określonych przepisami szczególnymi, do słupów linii zlokalizowanych zgodnie z rysunkiem planu:
  1) we wsi Babki - działki o nr ewid. 73/6, 157AL/1, 159L;
  2) we wsi Wiórek - działki o nr ewid. 159AL/7, 182, 252, 159BL.
 2. W przypadku konieczności geodezyjnego wyznaczenia działki, na której zlokalizowano słup, powierzchnia działki może wynieść maksymalnie 1000 m2.

III. PRZEPISY KOŃCOWE

§ 10.

Stwierdza się, że nie zachodzi okoliczność, o której mowa w art. 36. ust. 3 ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym i odstępuje się od ustalenia stawki procentowej służącej naliczaniu opłaty od wzrostu wartości nieruchomości.

§ 11.

Traci moc miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, wymieniony w § 1, w części sprzecznej z ustaleniami uchwały.

§ 12.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 13.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

UZASADNIENIE
"Zmiana planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego Gminy Mosina we wsi Wiórek" dla trasy przebiegu dwunapięciowej czterotorowej linii elektroenergetycznej wysokiego napięcia 2 x 220 kV + 2 x 400 kV we wsiach Wiórek i Babki, sporządzona została zgodnie z przepisami:

 • ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2001 r Nr 142. poz. 1591 z późn. zm),

 • ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (j. t. Dz. U. z 1999 r. Nr 15, poz. 139 z póź. zm.),

 • rozporządzenia Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia
  9 marca 1995 r. w sprawie określenia wymagań jakimi powinna odpowiadać prognoza skutków wpływu ustaleń planu zagospodarowania przestrzennego na środowisko przyrodnicze (Dz. U. Nr 29 poz. 150),

 • zarządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 13 grudnia 2001 r. w sprawie rodzajów i wzorów dokumentów stosowanych w pracach planistycznych oraz wymaganych przy ustalaniu warunków zabudowy i zagospodarowania terenu.

Prace nad zmianą planu rozpoczęto po podjęciu przez Radę Miejską w Mosinie uchwał:
Nr XXXVI/312/2001 z dnia 25 stycznia 2001 r. oraz Nr XLVIII/394/01 z 30 października 2001 r. o przystąpieniu do sporządzenia zmiany planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Mosina, określającej granice obszaru objętego zmianą planu oraz przedmiot i zakres ustaleń planu.
Projekt zmiany planu został zaopiniowany i uzgodniony stosownie do ustaleń art. 18 ust. 3, ust. 4 ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym, a w dniach od 29 lipca 2002 r. do 20 sierpnia 2002 r. wyłożony był w do publicznego wglądu.
W dniu 21 lutego 2003 r. zamieszczono ogłoszenie w "Głosie Wielkopolskim",
a w dniu 21 lutego 2003 r. na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Mosinie wywieszono ogłoszenie o terminie sesji Rady Miejskiej w Mosinie, której przedmiotem miało być uchwalenie przedmiotowej zmiany.
Po uchwaleniu zmiany planu, uchwała wraz z dokumentacją planistyczną zostanie przekazana Wojewodzie Wielkopolskiemu w celu oceny zgodności z prawem, a następnie przesłana do ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.


Uchwała nr VI/57/03

Uchwała nr VI/57/03
Rady Miejskiej w Mosinie
z dnia 27 lutego 2003 r.

w sprawie przyjęcia "Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2003".

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j. t. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 41 ust. 2 i ust. 5 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (j. t. Dz. U. z 2002 r. Nr 147, poz. 1231 i Nr 167, poz. 1372) Rada Miejska w Mosinie uchwala, co następuje:

§ 1.

 1. Ustala się "Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2003", stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
 2. Ustala się zasady wynagradzania członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, stanowiące załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi i Przewodniczącemu Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

§ 3.

Uchwała podlega ogłoszeniu na tablicach informacyjnych Urzędu Miejskiego w Mosinie.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE
Nowelizacja ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi zobowiązała gminy do realizacji gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. Rozwiązywanie tych problemów jest w świetle wyżej wymienionej ustawy zadaniem własnym gminy.
Ustawa nakłada na gminę konkretne zadania związane z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych oraz zapewnia bezpłatne formy pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej osobom uzależnionym. Wskazuje ona również gminie źródła pozyskiwania środków finansowych na realizację zadań wynikających z gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. Środki finansowe wnoszone co roku do kasy gminy przez wszystkie handlujące napojami alkoholowymi podmioty gospodarcze, mogą być wykorzystane wyłącznie na realizację wspomnianego programu.
Przyjęcie gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych dla gminy powinno w istotny sposób przyczynić się do kontynuowania działań profilaktycznych i leczniczych, a co za tym idzie do złagodzenia problemów spowodowanych nadużywaniem alkoholu.

Załącznik:


Uchwała nr VI/56/03

Uchwała nr VI/56/03
Rady Miejskiej w Mosinie
z dnia 27 lutego 2003 r.

w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Podstawowej w Rogalinie.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j. t. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 59 ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 1996 r. Nr 67, poz. 329 z późn. zm.) Rada Miejska w Mosinie uchwala, co następuje:

§ 1.

 1. Informuje się o zamiarze zlikwidowania Szkoły Podstawowej w Rogalinie.
 2. Przewiduje się, że obwód likwidowanej szkoły przejmie Szkoła Podstawowa w Rogalinku.

§ 2.

Wykonanie uchwały, poprzez zawiadomienie o zamiarze likwidacji Szkoły Podstawowej w Rogalinie:

 1. rodziców uczniów Szkoły Podstawowej w Rogalinie,
 2. Wielkopolskiego Kuratora Oświaty,
 3. dyrektorów szkół,

powierza się Burmistrzowi.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 4.

Uchwała podlega ogłoszeniu na tablicach informacyjnych Urzędu Miejskiego w Mosinie.

UZASADNIENIE
Proponowana uchwała pozostaje w związku z wnioskami rodziców uczniów Szkoły Podstawowej w Rogalinku i Rogalinie o utworzeniu od nowego roku szkolnego 2003/2004 gimnazjum na tzw. "Zawarciu" dla uczniów obwodu obydwu szkół, tj. Rogalinka, Sasinowa, Rogalina, Radzewic, Świątnik i Mieczewa. Obecnie gimnazjaliści z tego obszaru mosińskiej gminy uczęszczają do Gimnazjum w Mosinie. Przewiduje się, że do utworzonego od 1 września 2003 r. Gimnazjum w Rogalinie uczęszczać będą uczniowie obecnych klas VI z SP Rogalin i SP Rogalinek - łącznie 64 uczniów. Docelowo w roku szkolnym 2005/2006 w utworzonym Gimnazjum w Rogalinie uczyć się będzie łącznie 153 uczniów (pełne trzy roczniki).
Od 1 września 2003 r. Szkoła Podstawowa w Rogalinku będzie szkołą podstawową dla całego obwodu na tzw. "Zawarciu" tj. dotychczasowych obwodów SP Rogalin i SP Rogalinek. Taki sam obwód szkolny będzie miało tworzone Gimnazjum w Rogalinie. Dyrektorzy obydwu szkół uzgodnili wzajemne zatrudnienie kadry pedagogicznej w celu zapewnienia prawidłowej realizacji procesu dydaktycznego.
Powyższe rozwiązanie popierają oprócz rodziców uczniów, dyrektorzy obydwu szkół, przy pełnej akceptacji st. wizytatora Kuratorium Oświaty w Poznaniu.


Uchwała nr VI/55/03

Uchwała nr VI/55/03
Rady Miejskiej w Mosinie
z dnia 27 lutego 2003 r.

w sprawie zwolnienia z obowiązku zbycia w drodze przetargu.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j. t. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 13 ust. 1 i art. 37 ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (j. t. Dz. U. z 2000 r. Nr 46, poz. 543 z późn. zm.) Rada Miejska w Mosinie uchwala, co następuje:

§ 1.

Zwalnia się z obowiązku zbycia w drodze przetargu na rzecz Wiesławy Adamczak nieruchomości położonej w Mosinie, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działki nr 1322/4 i 1984/8, o powierzchni łącznej 73 m2, zapisanej w księdze wieczystej Sądu Rejonowego w Śremie KW nr 23.932 jako własność Gminy Mosina.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 3.

Uchwała podlega ogłoszeniu na tablicach informacyjnych Urzędu Miejskiego w Mosinie.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Uzasadnienie
Pani Wiesława Adamczak zwróciła się z prośbą o bezprzetargową sprzedaż gruntu położonego w Mosinie, o powierzchni 73 m2, zabudowanego przez w/w pawilonem handlowym na podstawie pozwolenia na budowę nr BUA 8381/97/1985, wydanego przez Naczelnika Miasta i Gminy Mosina.
Pani Wiesława Adamczak jest dzierżawcą przedmiotowego gruntu na podstawie umowy dzierżawy z dnia 1 października 1985 r. zawartej na okres 25 lat.
Zgodnie z ustawą z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, rada gminy może zwolnić z obowiązku przeprowadzenia przetargu na sprzedaż nieruchomości na rzecz osoby, która dzierżawi nieruchomość na podstawie umowy zawartej co najmniej na okres 10 lat, jeżeli nieruchomość ta została zabudowana na podstawie zezwolenia na budowę.


Uchwała nr VI/54/03

Uchwała nr VI/54/03
Rady Miejskiej w Mosinie
z dnia 27 lutego 2003 r.

w sprawie nadania nazwy ulicy w Mosinie.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j. t. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) Rada Miejska w Mosinie uchwala, co następuje:

§ 1.

Nadaje się istniejącej ulicy w mieście Mosina, obejmującej działkę o numerze ewidencyjnym 837/3, stanowiącej własność Gminy Mosina, nazwę "Platanowa".

§ 2.

Integralną część uchwały stanowi mapa miasta Mosiny.

§ 3.

Ustalona uchwałą nazwa ulicy podlega przeniesieniu na mapę zasadniczą i ewidencyjną miasta Mosiny.

§ 4.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

UZASADNIENIE
W dniu 8 maja 2002 r. decyzją Burmistrza Gminy Mosina PN 7414- 25/2002 r. został zatwierdzony projekt podziału działki o nr ewidencyjnym 837 i powierzchni 2.5560 ha. W wyniku podziału powstała droga o numerze geodezyjnym 837/3, o której nadanie nazwy wystąpili mieszkańcy przedmiotowych działek wnioskiem z dnia 10 lutego 2003 r.


Uchwała nr VI/53/03

Uchwała nr VI/53/03
Rady Miejskiej w Mosinie
z dnia 27 lutego 2003 r.

w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w przypadku nieruchomości wykorzystywanych lub przeznaczonych na cele mieszkaniowe.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j. t. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 4a ust. 1 i 4a ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 4 września 1997 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności (j. t. Dz. U. z 2001 r. Nr 120, poz. 1299, z 2002 r. Nr 113, poz. 984) oraz art. 70 ust. 2 i 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (j. t. Dz. U. z 2000 r. Nr 46, poz. 543 z późn. zm.) Rada Miejska w Mosinie uchwala, co następuje:

§ 1.

Wyraża się zgodę na udzielenie bonifikaty w wysokości 65% opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności osób fizycznych, w decyzjach o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości wykorzystywanych lub przeznaczonych na cele mieszkaniowe.

§ 2.

Opłata za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności jest rozkładana - zgodnie z wnioskiem użytkownika wieczystego - na raty roczne przez okres do 10 lat.

§ 3.

 1. Opłata za przekształcenie rozłożona na raty jest oprocentowana, w zależności od okresu spłaty, odpowiednio od 2 do 10% w stosunku do całego okresu spłaty.
 2. Oprocentowanie jest stałe, wyliczone z góry od całej ustalonej opłaty i za cały okres spłaty.
 3. Raty oraz oprocentowanie są płatne z góry do dnia 31 marca każdego roku.

§ 4.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 5.

Traci moc uchwała Nr LXII/499/02 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 26 września 2002 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w przypadku nieruchomości wykorzystywanych lub przeznaczonych na cele mieszkaniowe.

§ 6.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Uzasadnienie
Uchwałą Nr LXII/499/02 Rada Miejska w Mosinie w dniu 26 września 2002 r. wyraziła zgodę na udzielenie bonifikaty w wysokości 80% opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości wykorzystywanych lub przeznaczonych na cele mieszkaniowe.
W związku z wejściem w życie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 listopada 2002 r. w sprawie szczegółowych zasad wyceny nieruchomości oraz zasad i trybu sporządzania operatu szacunkowego (Dz. U. z 2002 r. Nr 230, poz. 1924) wartość przedmiotowego przekształcenia ulegnie znacznemu pomniejszeniu. Z uwagi na uwzględnienie w decyzjach powyższego rozporządzenia, podjęcie przedmiotowej uchwały jest uzasadnione.


Uchwała nr VI/52/03

Uchwała nr VI/52/03
Rady Miejskiej w Mosinie
z dnia 27 lutego 2003 r.

w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami.

Na podstawie art. 5a ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j. t. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) Rada Miejska w Mosinie uchwala, co następuje:

Rozdział 1.
Postanowienia ogólne.

§ 1.

Uchwała niniejsza określa zasady i tryb przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Mosina.

§ 2.

Ilekroć w niniejszej uchwale mowa o:

 1. Gminie albo mieszkańcach Gminy - należy przez to rozumieć odpowiednio: Gminę Mosina albo jej mieszkańców;
 2. Radzie albo Burmistrzu - należy przez to rozumieć odpowiednio: Radę Miejską w Mosinie albo Burmistrza Mosiny;
 3. konsultacjach - rozumie się przez to konsultacje, o jakich mowa w niniejszej uchwale;
 4. podaniu do publicznej wiadomości - rozumie się przez to ogłoszenie w sposób zwyczajowo przyjęty, rozplakatowanie obwieszczeń oraz ogłoszenie w lokalnej prasie;
 5. karcie konsultacyjnej - rozumie się przez to blankiet o treści i z elementami określonymi w przepisach niniejszej uchwały, na którym mieszkańcy wyrażają swe opinie;
 6. rozstrzygnięciach - rozumie się przez to warianty rozstrzygnięć poddawanych konsultacjom.

Rozdział 2.
Zasady przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami.

§ 3.

W konsultacjach społecznych mieszkańcy Gminy wypowiadają swoje opinie w sprawach, w których przeprowadzenia konsultacji społecznych:

 1. wymagają przepisy powszechnie obowiązującego prawa,
 2. gdy organy Gminy zwrócą się do mieszkańców o wyrażenie opinii w sprawach mających być przedmiotem ich rozstrzygnięć.

§ 4.

W przypadkach, o których mowa w § 3 pkt 2, podstawą przeprowadzenia konsultacji jest uchwała Rady w sprawie przeprowadzenia konsultacji.

§ 5.

W uchwale, o której mowa w § 4, określa się:

 1. pytanie lub pytania albo warianty rozstrzygnięć poddawane ocenie mieszkańców;
 2. termin przeprowadzenia konsultacji;
 3. wzór karty, jaka zostanie użyta w trakcie konsultacji;
 4. kalendarz czynności związanych z przeprowadzeniem konsultacji.

§ 6.

Karta konsultacyjna może być zadrukowana tylko na jednej stronie.

§ 7.

 1. Uchwałą, o której mowa w § 4, powołuje się gminną i obwodowe komisje konsultacyjne oraz ustala ich skład osobowy.
 2. Burmistrz może wyznaczyć do każdej z komisji, o których mowa w ust. 1, swego przedstawiciela.

§ 8.

Uchwała, o której mowa w § 4, podlega podaniu do publicznej wiadomości.

§ 9.

 1. W konsultacjach mogą brać udział osoby będące mieszkańcami Gminy, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3.
 2. W przypadkach przeprowadzania konsultacji w sprawach wymaganych przepisami powszechnie obowiązującego prawa, udział w konsultacjach mogą wziąć mieszkańcy Gminy, posiadający czynne prawo wyborcze do Rady.
 3. W przypadku przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami w sprawach, w których mowa w § 3 pkt 2, udział w konsultacjach mogą wziąć mieszkańcy Gminy określeni w uchwale w sprawie przeprowadzenia konsultacji .

§ 10.

Konsultacje przeprowadza się w dzień wolny od pracy.

§ 11.

 1. Po podaniu do publicznej wiadomości uchwały w sprawie przeprowadzenia konsultacji, organy Gminy, mieszkańcy, a także ich organizacje mogą podejmować - w granicach obowiązującego prawa - działania mające na celu wyjaśnienie istoty pytania, pytań albo poddawanych ocenie wariantów rozstrzygnięć (kampania konsultacyjna).
 2. Do kampanii konsultacyjnej stosuje się odpowiednio przepisy art. 29 ust. 2 oraz art. 30 i 37 ustawy z dnia 15 września 2000 r. o referendum lokalnym (Dz. U. Nr 88, poz. 985, z 2000 r. Nr 23, poz. 220 i Nr 113, poz. 984), dotyczące kampanii wyborczej.

§ 12.

Warunkiem prowadzenia konsultacji oraz kampanii konsultacyjnej przez organy Gminy jest przeznaczenie środków na ten cel w budżecie Gminy .

§ 13.

Sprawozdanie finansowe z wydatków budżetowych poniesionych na pokrycie kosztów działań, o jakich mowa w § 12, podawane jest do publicznej wiadomości.

Rozdział 3.
Tryb przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami.

§ 14.

Konsultacje przeprowadza się na podstawie uchwały Rady, o której mowa w § 4 i 5.

§ 15.

Uchwała, o której mowa w § 4, podlega podaniu do publicznej wiadomości.

§ 16.

Konsultacje przeprowadzają i ustalają jego wynik powołane w tym celu obwodowe i gminna komisje konsultacyjne.

§ 17.

Konsultacje należy przeprowadzić nie wcześniej, niż po upływie 14 dni i nie później niż po upływie 40 dni od dnia podania do publicznej wiadomości uchwały, o której mowa w § 4.

§ 18.

Mieszkańcy mogą wyrażać swe opinie w lokalach obwodowych komisji konsultacyjnych, przez wrzucenie kart konsultacyjnych do urn, w dniu konsultacji, określonym w uchwale, o której mowa w § 4, w czasie od godz. 8.00 do godz. 20.00.

§ 19.

 1. Do działań komisji, o których mowa w § 16, znajdują odpowiednie zastosowanie przepisy ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. - Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów oraz sejmików województw (Dz. U. Nr 95, poz.602 z późn. zm.), dotyczące terytorialnych i obwodowych komisji wyborczych.
 2. Osobom wchodzącym w skład komisji, za czas związany z przeprowadzeniem konsultacji oraz ustaleniem jego wyniku, przysługuje zryczałtowana dieta na zasadach i w wysokości, jak dla osób wchodzących w skład terytorialnych i obwodowych komisji wyborczych.

§ 20.

Mieszkańcy wyrażają swa opinię co do poddanych konsultacji pytań lub wariantów rozstrzygnięć poprzez wypełnienie karty konsultacyjnej.

§ 21.

Nie później niż na 7 dni przed terminem konsultacji gminna komisja konsultacyjna:

 1. zarządza wydrukowanie kart konsultacyjnych,
 2. zapewnia dostarczenie kart konsultacyjnych obwodowym komisjom konsultacyjnym.

§ 22.

W przypadku poddania konsultacji więcej, niż jednej sprawy, na karcie konsultacyjnej zamieszcza się kolejno pytania albo warianty rozstrzygnięć poddane konsultacji.

§ 23.

Każda karta konsultacyjna winna zostać opieczętowana pieczęcią urzędową Gminy.

§ 24.

Przy ustalaniu wyników konsultacji bierze się pod uwagę karty konsultacyjne, które:

 1. zawierają odpowiedzi na podstawowe pytania,
 2. nie zostały przedarte całkowicie na dwie lub więcej części.

§ 25.

 1. Po upływie czasu wyrażania opinii przez mieszkańców, komisje obwodowe sporządzają protokół wyników konsultacji.
 2. Protokół, o którym mowa w ust. 1, powinien zawierać liczbę:
  1) osób uprawnionych do udziału w konsultacji;
  2) osób, którym wydano karty konsultacyjne;
  3) kart wyjętych z urn;
  4) kart nieważnych;
  5) kart ważnych;
  6) głosów wyrażających pozytywne opinie na postawione pytania lub wariantu rozstrzygnięcia;
  7) głosów wyrażających negatywne opinie na postawione pytania lub wariantu rozstrzygnięcia;
  8) głosów nie wyrażających żadnych opinii na postawione pytania lub wariantu rozstrzygnięcia.
 3. W przypadku poddania konsultacji więcej niż jednego pytania, komisje obwodowe podają liczby określone w ust. 2 pkt 6-8 oddzielnie dla każdego pytania lub wariantu rozstrzygnięcia.

§ 26.

Członkom obwodowych komisji konsultacyjnych przysługuje prawo zgłaszania uwag do protokołu.

§ 27.

Bezpośrednio po dokonaniu czynności, o których mowa w § 24 i § 25, przewodniczący obwodowych komisji konsultacyjnych:

 1. przekazują protokoły wyników konsultacji gminnej komisji konsultacyjnej,
 2. wywieszają protokoły wyników konsultacji w miejscu umożliwiającym zapoznanie się z jego treścią, w siedzibie obwodowej komisji konsultacyjnej.

§ 28.

 1. Niezwłocznie po otrzymaniu protokołów z obwodowych komisji konsultacyjnych gminna komisja konsultacyjna sporządza protokół wyników konsultacji.
 2. W protokole, o którym mowa w ust.1, określa się zbiorcze dane wymienione w § 25 ust. 2 i 3.

§ 29.

Zbiorcze dane, o jakich mowa w § 28 ust. 2, gminna komisja konsultacyjna podaje niezwłocznie do publicznej wiadomości.

§ 30.

Po dokonaniu czynności określonych w § 28 ust. 1, gminna komisja konsultacyjna przekazuje Burmistrzowi swe dokumenty wraz z pieczęcią urzędową.

§ 31.

Burmistrz przechowuje dokumenty wymienione w §§ 28 - 30.

§ 32.

Burmistrz jest odpowiedzialny za udostępnianie do publicznej wiadomości dokumentów wymienionych w § 28 w rozumieniu i na zasadach określonych w przepisach ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz.1198) .

Rozdział 4.
Przepis końcowy.

§ 33.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

UZASADNIENIE
Przepisy art. 4a ust. 1, art. 5 ust. 1 i art. 5a ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym, nakładają na samorząd terytorialny obowiązek określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami.
Konsultacje z mieszkańcami stanowią kolejną - obok referendum i wyborów powszechnych do organów jednostek samorządu terytorialnego - formę demokracji bezpośredniej. W odróżnieniu jednak od wyborów i referendum, konsultacje społeczne nie stanowią formy podejmowania przez wspólnoty lokalne rozstrzygnięć merytorycznych, czy personalnych, a jedynie formę sondowania opinii społeczności lokalnej.
W powołanych wyżej przepisach określone są sytuacje, w których organy jednostek samorządu terytorialnego obowiązkowo muszą przeprowadzić konsultacje społeczne z mieszkańcami, jak również sytuacje, w których konsultacje takie mogą zostać przeprowadzone. Oznacza to, że konsultacje takie mogą mieć charakter obligatoryjny lub fakultatywny. Z tego względu wszystkie rady gmin mają bezwzględny obowiązek podjęcia uchwał w tej sprawie. Podjęcie wspomnianej wyżej uchwały nie jest w szczególności uzależnione od tego, czy w danej gminie zaistniała sytuacja wymagająca - według powołanych wyżej przepisów ustaw samorządowych - przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami. Ma to bowiem zagwarantować, iż w przypadku zaistnienia sytuacji wymagającej przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami, będą one mogły się odbyć w każdym dającym się racjonalnie określić terminie, który nie będzie uwarunkowany wcześniejszymi: ani określeniem zasad i trybu przeprowadzania tych konsultacji przez radę gminy, ani opublikowaniem uchwały rady gminy w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami przez właściwego wojewodę, we właściwym wojewódzkim dzienniku urzędowym.
Uchwała w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami jest aktem prawa miejscowego. Określone w niej zasady i tryb prowadzenia konsultacji z mieszkańcami wyznaczają bowiem reguły zachowań nie tylko dla organów gmin (dotyczących tego, jak zorganizować i przeprowadzić konsultacje z mieszkańcami), ale także dla mieszkańców. Uchwała taka wskazuje mieszkańcom zachowania dotyczące tego, na jakich zasadach mogą oni uczestniczyć w konsultacjach gminnych i w jaki sposób w nich wyrazić swoją opinię. W związku z tym stosowanie postanowień tej uchwały, polegające na prowadzeniu konsultacji z mieszkańcami zgodnie z zasadami i trybem w niej określonym, uwarunkowane jest - ze względu na normę z art. 88 ust. 1 Konstytucji RP - od wprowadzenia ich w życie. Warunkiem zaś wprowadzenia w życie omawianych uchwał jest ich ogłoszenie w sposób określony ustawowo oraz upływ ustawowo wymaganego "vacatio legis".
Ustawowym sposobem ogłaszania aktów prawa miejscowego jest ich ogłaszanie w wojewódzkich dziennikach urzędowych. Co do zasady wejście w życie aktu prawa miejscowego może nastąpić po upływie 14-dniowego "vacatio legis". W związku z tym, aby umożliwić przeprowadzanie konsultacji społecznych z mieszkańcami, Rada Miejska w Mosinie powinna podjąć i doprowadzić do opublikowania uchwały w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami.


Uchwała nr VI/51/03 (Naczelny Sąd Administracyjny Ośrodek Zamiejscowy w Poznaniu wyrokiem z dnia 5 listopada 2003 r. stwierdził nieważność niniejszej uchwały)

Uchwała nr VI/51/03
Rady Miejskiej w Mosinie
z dnia 27 lutego 2003 r.

w sprawie odrzucenia protestu wniesionego przez Urszulę i Zygmunta małżonków Ryczek oraz Marka Foltyna do projektu zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego Gminy Mosina we wsiach Daszewice, Babki i Wiórek.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j. t. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591z późn. zm.) oraz art. 23 ust. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (j. t. Dz. U. z 1999 r. Nr 15, poz. 139 z późn. zm.) Rada Miejska w Mosinie uchwala, co następuje:

§ 1.

Odrzuca się protest wniesiony przez Urszulę i Zygmunta małżonków Ryczek, zam.                                 , Marka Foltyna, zam.                                    , do projektu zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego Gminy Mosina we wsiach Daszewice, Babki i Wiórek.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie


Projekt "Zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego Gminy Mosina we wsiach Daszewice, Babki i Wiórek" był wyłożony do publicznego wglądu w dniach od 29 lipca 2002 r. do 20 sierpnia 2002 r. Wraz z projektem planu udostępniona została prognoza skutków wpływu ustaleń planu na środowisko przyrodnicze.
Państwo Urszula i Zygmunt Ryczek zamieszkali w                                            i Pan Marek Foltyn zamieszkały w                                      , właściciele działek o nr ewid. 73/106, 75/26, 76/1, 70/1, 59, 64/1 złożyli w dniu 30 sierpnia 2002 r. protest do niniejszego planu zarzucając m. in., że projektowana linia energetyczna uniemożliwi dalszą zmianę przeznaczenia gruntów rolnych na budowlane i zmniejszy się wartość działek.
Zarząd Miejski w Mosinie na posiedzeniu w dniu 13 września 2002 r. rozpatrzył przedmiotowy protest i postanowił go odrzucić z uwagi na:

 1. nie zostaje zwiększona strefa ochrony sanitarnej od projektowanej linii energetycznej, która to obecne wynosi 35 m po obu stronach;

 2. z opracowanej prognozy skutków wpływu ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Mosina na środowisko przyrodnicze w zakresie odnoszącym się do dwunapięciowej linii 220 + 400 kV wynika:
  a) oddziaływania dwunapięciowej linii 220 + 400 KV nie będą większe od wartości granicznych określonych w przepisach;
  b) projektowana linia nie wpływa również na powietrze, glebę i wody powierzchniowe i podziemne oraz nie ma żadnego wpływu na środowisko pod względem emisji zanieczyszczeń oraz wytwarzania odpadów i ścieków;
  c) istniejąca linia elektroenergetyczna 220 KV stanowi trwały element krajobrazu. Zastąpienie istniejących słupów wyższymi o około 15 metrów nowymi słupami przedmiotowej linii nie powinno powodować istotnej zmiany krajobrazu.

Ponadto zgodnie z art. 36 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (j. t. Dz. U. z 1999 r. Nr 15, poz.139 z późn. zm.) właścicielowi działki, której obniży się wartość w związku z uchwaleniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego przysługuje prawo żądania odszkodowania za poniesioną rzeczywistą szkodę, wykupienia nieruchomości lub jej części, zamiany nieruchomości na inną, a w razie jej zbywania może żądać od gminy odszkodowania równego obniżeniu wartości nieruchomości.
Zarząd opiniując wniosek o zmianę przeznaczenia terenów rolnych na tereny budowlane kieruje się przede wszystkim ich przeznaczeniem w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Mosina.
Burmistrz podtrzymał poprzednie stanowisko Zarządu Miejskiego w Mosinie.


Uchwała nr VI/50/03

Uchwała nr VI/50/03
Rady Miejskiej w Mosinie
z dnia 27 lutego 2003 r.

w sprawie odrzucenia protestu wniesionego przez Małgorzatę Gawron do projektu zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego Gminy Mosina we wsiach Daszewice, Babki i Wiórek.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j. t. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.) oraz art. 23 ust. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (j. t. Dz. U. z 1999 r. Nr 15, poz. 139 z późn. zm.) Rada Miejska w Mosinie uchwala, co następuje:

§ 1.

Odrzuca się protest wniesiony przez Małgorzatę Gawron, zam.                                           do projektu zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego Gminy Mosina we wsiach Daszewice, Babki i Wiórek.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie
Projekt "Zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego Gminy Mosina we wsiach Daszewice, Babki i Wiórek" był wyłożony do publicznego wglądu w dniach od 29 lipca 2002 r. do 20 sierpnia 2002 r. Wraz z projektem planu udostępniona została prognoza skutków wpływu ustaleń planu na środowisko przyrodnicze.
Pani Małgorzata Gawron zamieszkała w                                            , właścicielka działki o nr ewid. 73/87, złożyła w dniu 28 sierpnia 2002 r. protest do niniejszego planu zarzucając, że projektowana linia energetyczna spowoduje negatywne oddziaływanie pola elektromagnetycznego na osoby przebywające w strefie oddziaływania linii energetycznej i zmniejszy się wartość działki.
Zarząd Miejski w Mosinie na posiedzeniu w dniu 13 września 2002 r. rozpatrzył przedmiotowy protest i postanowił go odrzucić z uwagi na:

 1. działka o nr ewid. 73/87 położona jest w odległości ca 270 m od istniejącej strefy ochrony sanitarnej linii energetycznej;

 2. nie zostaje zwiększona strefa ochrony sanitarnej od projektowanej linii energetycznej, która to obecne wynosi 35 m po obu stronach;

 3. z opracowanej prognozy skutków wpływu ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Mosina na środowisko przyrodnicze w zakresie odnoszącym się do dwunapięciowej linii 220 + 400 kV wynika:
  a) oddziaływania dwunapięciowej linii 220 + 400 KV nie będą większe od wartości granicznych określonych w przepisach;
  b) projektowana linia nie wpływa również na powietrze, glebę i wody powierzchniowe i podziemne oraz nie ma żadnego wpływu na środowisko pod względem emisji zanieczyszczeń oraz wytwarzania odpadów i ścieków;
  c) istniejąca linia elektroenergetyczna 220 KV stanowi trwały element krajobrazu. Zastąpienie istniejących słupów wyższymi o około 15 metrów nowymi słupami przedmiotowej linii nie powinno powodować istotnej zmiany krajobrazu.

Ponadto zgodnie z art. 36 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (j. t. Dz. U. z 1999 r. Nr 15, poz.139 z późn. zm.) właścicielowi działki, której obniży się wartość w związku z uchwaleniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego przysługuje prawo żądania odszkodowania za poniesioną rzeczywistą szkodę, wykupienia nieruchomości lub jej części, zamiany nieruchomości na inną a w razie jej zbywania może żądać od gminy odszkodowania równego obniżeniu wartości nieruchomości.
Burmistrz podtrzymał poprzednie stanowisko Zarządu Miejskiego w Mosinie.


Uchwała nr VI/49/03

Uchwała nr VI/49/03
Rady Miejskiej w Mosinie
z dnia 27 lutego 2003 r.

w sprawie odrzucenia protestu wniesionego przez Aleksandra Foltyna do projektu zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego Gminy Mosina we wsiach Daszewice, Babki i Wiórek.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j. t. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.) oraz art. 23 ust. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (j. t. Dz. U. z 1999 r. Nr 15, poz. 139 z późn. zm.) Rada Miejska w Mosinie uchwala, co następuje:

§ 1.

Odrzuca się protest wniesiony przez Aleksandra Foltyna, zam.                                         do projektu zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego Gminy Mosina we wsiach Daszewice, Babki i Wiórek.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie
Projekt "Zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego Gminy Mosina we wsiach Daszewice, Babki i Wiórek" był wyłożony do publicznego wglądu w dniach od 29 lipca 2002 r. do 20 sierpnia 2002 r. Wraz z projektem planu udostępniona została prognoza skutków wpływu ustaleń planu na środowisko przyrodnicze.
Pan Aleksander Foltyn zamieszkały w                                                 , złożył w dniu 21 sierpnia 2002 r., protest do niniejszego planu zarzucając, że projektowana linia energetyczna spowoduje zmianę krajobrazu i zmniejszy się wartość działki.
Zarząd Miejski w Mosinie na posiedzeniu w dniu 13 września 2002 r. rozpatrzył przedmiotowy protest i postanowił go odrzucić z uwagi na:

 1. nie zostaje zwiększona strefa ochrony sanitarnej od projektowanej linii energetycznej, która to obecne wynosi 35 m po obu stronach;

 2. z opracowanej prognozy skutków wpływu ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Mosina na środowisko przyrodnicze w zakresie odnoszącym się do dwunapięciowej linii 220 + 400 kV wynika:
  a) oddziaływania dwunapięciowej linii 220 + 400 KV nie będą większe od wartości granicznych określonych w przepisach;
  b) projektowana linia nie wpływa również na powietrze, glebę i wody powierzchniowe i podziemne oraz nie ma żadnego wpływu na środowisko pod względem emisji zanieczyszczeń oraz wytwarzania odpadów i ścieków;
  c) istniejąca linia elektroenergetyczna 220 KV stanowi trwały element krajobrazu. Zastąpienie istniejących słupów wyższymi o około 15 metrów nowymi słupami przedmiotowej linii nie powinno powodować istotnej zmiany krajobrazu.

Ponadto zgodnie z art. 36 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (j. t. Dz. U. z 1999 r. Nr 15, poz.139 z późn. zm.) właścicielowi działki, której obniży się wartość w związku z uchwaleniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego przysługuje prawo żądania odszkodowania za poniesioną rzeczywistą szkodę, wykupienia nieruchomości lub jej części, zamiany nieruchomości na inną, a w razie jej zbywania może żądać od gminy odszkodowania równego obniżeniu wartości nieruchomości.

Burmistrz podtrzymał poprzednie stanowisko Zarządu Miejskiego w Mosinie.


Uchwała nr VI/48/03

Uchwała nr VI/48/03
Rady Miejskiej w Mosinie
z dnia 27 lutego 2003 r.

w sprawie odrzucenia protestu wniesionego przez Waldemara Drozdowskiego do projektu zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego Gminy Mosina we wsiach Daszewice, Babki i Wiórek.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j. t. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.) oraz art. 23 ust. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (j. t. Dz. U. z 1999 r. Nr 15, poz. 139 z późn. zm.) Rada Miejska w Mosinie uchwala, co następuje:

§ 1.

Odrzuca się protest wniesiony przez Waldemara Drozdowskiego, zam.                                            do projektu zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego Gminy Mosina we wsiach Daszewice, Babki i Wiórek.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie
Projekt "Zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego Gminy Mosina we wsiach Daszewice, Babki i Wiórek" był wyłożony do publicznego wglądu w dniach od 29 lipca 2002 r. do 20 sierpnia 2002 r. Wraz z projektem planu udostępniona została prognoza skutków wpływu ustaleń planu na środowisko przyrodnicze.
Pan Waldemar Drozdowski zamieszkały w                                              , właściciel działki o nr ewid. 73/91 w Daszewicach, złożył w dniu 20 sierpnia 2002 r. protest do niniejszego planu zarzucając, że projektowana linia energetyczna spowoduje zwiększenie uciążliwości elektromagnetycznej oraz akustycznej w przestrzeni i na obszarze, który będzie zamieszkiwał.
Zarząd Miejski w Mosinie na posiedzeniu w dniu 13 września 2002 r. rozpatrzył przedmiotowy protest i postanowił go odrzucić z uwagi na:

 1. działka o nr ewid. 73/91 położona jest w odległości ca 190 m od istniejącej strefy ochrony sanitarnej linii energetycznej;

 2. nie zostaje zwiększona strefa ochrony sanitarnej od projektowanej linii energetycznej, która to obecnie wynosi 35 m po obu stronach;

 3. z opracowanej prognozy skutków wpływu ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Mosina na środowisko przyrodnicze w zakresie odnoszącym się do dwunapięciowej linii 220 + 400 kV wynika:
  a) oddziaływania dwunapięciowej linii 220 + 400 KV nie będą większe od wartości granicznych określonych w przepisach;
  b) projektowana linia nie wpływa również na powietrze, glebę i wody powierzchniowe i podziemne oraz nie ma żadnego wpływu na środowisko pod względem emisji zanieczyszczeń oraz wytwarzania odpadów i ścieków;
  c) istniejąca linia elektroenergetyczna 220 KV stanowi trwały element krajobrazu. Zastąpienie istniejących słupów wyższymi o około 15 metrów nowymi słupami przedmiotowej linii nie powinno powodować istotnej zmiany krajobrazu.

Burmistrz podtrzymał poprzednie stanowisko Zarządu Miejskiego w Mosinie.


Uchwała nr VI/47/03

Uchwała nr VI/47/03
Rady Miejskiej w Mosinie
z dnia 27 lutego 2003 r.

w sprawie "Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu górniczego: złoża kruszywa naturalnego Daszewice Babki".

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j. t. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm) oraz art. 26 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (j. t. Dz. U. z 1999 r. Nr 15, poz. 139 z późn. zm.) Rada Miejska w Mosinie uchwala, co następuje:

§ 1.

Uchwala się "Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu górniczego: złoża kruszywa naturalnego Daszewice Babki".

§ 2.

Miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, o którym mowa w § 1, są ustalenia będące treścią niniejszej uchwały.

§ 3.

Integralną częścią planu jest rysunek w skali 1:1000, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

Rozdział I
Ustalenia ogólne.

§ 4.

Ilekroć w dalszych przepisach niniejszej uchwały jest mowa o:

 1. planie - należy przez to rozumieć ustalenia planu, o których mowa w § 2 uchwały, o ile z treści przepisu nie wynika inaczej;
 2. uchwale - należy przez to rozumieć niniejszą uchwałę Rady Miejskiej w Mosinie, o ile z treści przepisu nie wynika inaczej;
 3. przeznaczeniu podstawowym - należy przez to rozumieć takie przeznaczenie, które powinno przeważać na danym terenie, wyznaczonym liniami rozgraniczającymi;
 4. funkcji terenu - jest synonimem przeznaczenia podstawowego;
 5. przeznaczeniu dopuszczalnym - należy przez to rozumieć rodzaje przeznaczenia inne niż podstawowe, które uzupełniają lub wzbogacają przeznaczenie podstawowe;
 6. terenie - należy przez to rozumieć obszar o określonym rodzaju przeznaczenia podstawowego, wyznaczony na rysunku planu liniami rozgraniczającymi;
 7. obszarze górniczym - należy przez to rozumieć przestrzeń, w granicach której przedsiębiorca jest uprawniony do wydobywania kopaliny objętej koncesją;
 8. terenie górniczym - należy przez to rozumieć przestrzeń objętą przewidywanymi wpływami robót górniczych zakładu górniczego;
 9. filarze ochronnym - należy przez to rozumieć pas terenu, w granicach którego ze względu na ochronę oznaczonych dóbr, wydobywanie kopalin nie może być prowadzone albo może być dozwolone tylko w sposób zapewniających ochronę tych dóbr;
 10. uciążliwości dla środowiska - należy przez to rozumieć zjawiska fizyczne lub stany utrudniające życie albo dokuczliwe dla otaczającego środowiska, a zwłaszcza hałas, wibracje, zanieczyszczenie powietrza, gleby, wody i zanieczyszczenie odpadami.

§ 5.

Użyte w planie określenia i nazewnictwo zostało zdefiniowane między innymi w następujących przepisach:

 1. ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 1994 r. Nr 27, poz. 96 z późn. zm.),
 2. ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (j. t. Dz. U. z 2000 r. Nr 106, poz. 1126 z późn. zm.),
 3. rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 14 grudnia 1994 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 1999 r. Nr 15, poz. 140 z późn. zm.),
 4. ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627),
 5. ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. Nr 62, poz. 628),
 6. ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o wprowadzeniu ustawy - Prawo ochrony środowiska, ustawy o odpadach oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. Nr 100, poz. 1085),
 7. ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.),
 8. ustawa z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz. U. z 1995 r. Nr 16, poz. 78 z późn. zm.).

§ 6.

Przedmiot planu.

 1. Przedmiotem planu jest ustalenie przeznaczenia i zasad zagospodarowania terenu objętego planem.
 2. Zakres planu wynika z uchwały Nr XXXVI/313/01 Rady Miejskiej w Mosinie

z dnia 25 stycznia 2001 r. o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego Gminy Mosina.

§ 7.

Obszar objęty planem.

 1. Planem objęto obszar o powierzchni około 19,41 ha.
 2. Obszar, o którym mowa w pkt 1, położony jest w Gminie Mosina, na południowy zachód od drogi powiatowej nr 32548, na odcinku Babki Borówiec. Od północnego zachodu graniczy z drogą gruntową, biegnącą z Babek i dochodzącą do drogi powiatowej nr 32637, na odcinku Daszewice Rogalinek. Część terenu objętego planem leży w miejscowości Daszewice, a część w miejscowości Babki.

§ 8.

Granice obszaru objętego planem, będące granicami zatwierdzenia, przedstawiono na rysunku planu, o którym mowa w § 3. Granice te odpowiadają granicom nieruchomości, oznaczonych ewidencyjnymi numerami: 415/1, 415/2 i części działki o nr ewidencyjnym 414, położonej w Daszewicach oraz działek o numerach ewidencyjnych: 86/2 i 131/3 w Babkach.

Rozdział II
Przeznaczenia terenów oraz linie rozgraniczające tereny o różnych funkcjach.

§ 9.

Na obszarze objętym planem ustala się podstawowe przeznaczenie:

 1. obszar górniczy: złoża kruszywa naturalnego, oznaczony na rysunku planu symbolem PE;
 2. teren rolny z dopuszczeniem poszerzenia obszaru górniczego, oznaczony na rysunku planu symbolem RP/PE;
 3. filar ochronny, oznaczony na rysunku planu symbolem FO;
 4. tereny rolne, oznaczone na rysunku planu symbolem RP;
 5. teren rolny z dopuszczeniem poszerzenia obszaru górniczego, oznaczony na rysunku planu symbolem RP/PE.

§ 10.

Teren górniczy złoża kruszywa naturalnego "Daszewice Babki" tworzą: obszar górniczy, PE wraz z filarami ochronnymi, FO oraz tereny rolne RP i RP/PE.

§ 11.

Zgodnie z art. 7 ustawy, o której mowa w § 5 pkt 8, niniejszym planem zmienia się przeznaczenie gruntów:

 1. rola kl. IV a - o powierzchni 0,9475ha,
 2. rola kl. IV b - o powierzchni 1,2393ha,
 3. rola kl. V - o powierzchni 7,5803ha, na cele określone w uchwale.

§ 12.

Linia ciągła, oznaczona na rysunku planu, stanowi linię rozgraniczającą tereny o różnych funkcjach i różnych zasadach zagospodarowania, określonych w uchwale.

Rozdział III
Lokalne warunki, zasady i standardy kształtowania zabudowy oraz urządzania terenu.

§ 13.

 1. Ustala się eksploatację złoża kruszywa naturalnego z obszaru górniczego PE przy zachowaniu przepisów, Polskich Norm i ustaleń uchwały.
 2. Eksploatację należy prowadzić przy zachowaniu warunków bezpieczeństwa, szczególnie odnosi się to do zboczy wyrobiska, które należy formować przy uwzględnieniu kąta stoku naturalnego.
 3. Ze względu na niszczący charakter prac ziemnych inwestor zobowiązany jest zlecić nadzór archeologiczno-konserwatorski nad całością prac ziemnych wraz z ratowniczymi badaniami wykopaliskowymi w miejscu odkrycia reliktów archeologicznych, dotyczy to całego obszaru opracowania.

§ 14.

Plan dopuszcza wykonanie projektu zagospodarowania złoża dla części obszaru PE oraz wystąpienie o koncesję na eksploatację na tę część.

§ 15.

Ustala się, że zdejmowany sukcesywnie nadkład należy magazynować na tymczasowych zwałowiskach, zlokalizowanych na obszarze górniczym PE. Plan dopuszcza magazynowanie nad-kładu na terenach rolnych RP.

§ 16.

 1. Podczas eksploatacji i rekultywacji, o której mowa w § 22, w odniesieniu do przemieszczanych mas ziemnych będzie prowadzona gospodarka bezodpadowa.
 2. Nadkład będzie podlegał odzyskowi, w całości zostanie zagospodarowany do rekultywacji terenu poeksploatacyjnego.

§ 17.

 1. W ramach obszaru górniczego ustala się zorganizowanie terenu obsługi technicznej, na którym należy zlokalizować pomieszczenia socjalne i sanitarne, to ostatnie zaopatrzone w zbiornik bezodpływowy, o którym mowa w § 25 pkt 1, utwardzony punkt naprawy sprzętu, utwardzony i zadaszony punkt składowania olejów oraz miejsce zbierania odpadów komunalnych.
 2. Obiekty, o których mowa wyżej, mają mieć charakter obiektów tymczasowych.

§ 18.

 1. Teren obsługi technicznej, o którym mowa w § 17, może być przemieszczany w ramach obszaru górniczego PE wraz z postępem prac eksploatacyjnych, zgodnie z projektem zagospodarowania złoża. Plan dopuszcza zlokalizowanie punktu obsługi technicznej na terenach rolnych RP.
 2. Plan dopuszcza korzystanie z innych, należących do tego samego przedsiębiorcy, terenów obsługi technicznej, znajdujących się poza obszarem objętym opracowaniem.

§ 19.

 1. Wokół obszaru górniczego wyznaczono filary ochronne FO, z których wydobycie kruszywa nie może być prowadzone.
 2. Obiektami chronionymi, od których wyznaczono filary są:
  a) las, dla którego jest to pas terenu o szerokości nie mniejszej niż 10m liczony od ściany lasu;
  b) granice działek sąsiadów, dla których jest to pas terenu o szerokości 10m;
  c) drogi gruntowe, dla których jest to pas terenu o szerokości 10m.
 3. Z filara ochronnego, wyznaczonego wzdłuż napowietrznej linii energetycznej (jest to pas terenu o szerokości odpowiadającej wysokości słupów, jednak nie mniej niż 10m):
  a) wydobycie kopaliny może być prowadzone, jeżeli linia zostanie przeniesiona poza teren górniczy;
  b) wydobycie kopaliny jest dozwolone, jednak musi być zapewnione bezpieczeństwo słupów.

§ 20.

 1. Ustala się utrzymanie istniejącego poza obszarem opracowania lasu.
 2. Na terenach sąsiadujących z lasem, wszelkie zagospodarowanie oraz prowadzona eksploatacja musi spełniać wymogi przepisów przeciwpożarowych.

§ 21.

Należy nie dopuszczać do niszczenia lub uszkadzania powierzchni ziemi przez zbieranie odpadów i odprowadzanie ścieków, a wręcz należy zabezpieczyć powstałe wyrobisko przed niekontrolowanym użytkowaniem, w tym zaśmiecaniem i wylewaniem nieczystości.

§ 22.

 1. Po zakończeniu eksploatacji złoża, ustala się rolny kierunek rekultywacji.
 2. Ustala się prowadzenie sukcesywnej rekultywacji, zgodnie z zakresem ustalonym w dokumentacji rekultywacji, przy zachowaniu następujących warunków:
  a) ustala się wykorzystanie do celów rekultywacji, w pierwszej kolejności, nadkładu magazynowanego na obszarze górniczym, o którym mowa w § 15; przy czym należy zachować bezpieczeństwo zboczy oraz uwzględnić kąt stoku naturalnego;
  b) dopuszcza się wykorzystanie do celów rekultywacji gruntów przywożonych spoza obszaru eksploatacji, pod warunkiem zachowania ich naturalnego układu litologicznego oraz spełnienia wymogów obowiązujących w tym zakresie przepisów; RP lub wykorzystywać do złagodzenia kątów nachylenia zboczy wyrobiska;
  c) ustala się sukcesywne przywracanie do właściwego stanu inne elementy środowiska przyrodniczego, nie wymienione wyżej.

§ 23.

Zakazuje się lokalizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, wymienianych w przepisach innych niż określone w planie.

Rozdział IV
Zasady obsługi w zakresie infrastruktury technicznej oraz linie rozgraniczające tereny tej infrastruktury.

§ 24.

 1. Obsługę komunikacyjną terenu górniczego ustala się z dróg gruntowych, oznaczonych numerami ewidencyjnymi 83, 84 i 177, leżących poza granicami opracowania, a także poprzez wewnętrzne drogi gruntowe, przy zachowaniu obowiązujących przepisów.
 2. Ustala się zakaz bezpośredniego zjazdu z drogi powiatowej na teren górniczy poprzez działkę o nr ewidencyjnym 415/1.

§ 25.

 1. Ustala się, że realizacja infrastruktury technicznej nastąpi w ramach terenu obsługi technicznej, przy zachowaniu obowiązujących przepisów, Polskich Norm oraz następujących warunków:
  1) kanalizacja sanitarna: gromadzenie ścieków bytowych w szczelnym zbiorniku bezodpływowym;
  2) kanalizacja deszczowa: z punktu składowania oleju i punktu napraw sprzętu, zastosować lokalną sieć z odstojnikami szlamowymi i separatorami oraz z odpowied-nim zabezpieczeniem technicznym chroniącym glebę i wody podziemne przed zanieczyszczeniem związkami ropopochodnymi;
  3) zaopatrzenie w wodę: z sieci wodociągowej z wykorzystaniem istniejących komunalnych urządzeń zaopatrzenia w wodę, dopuszcza się korzystanie z innych urządzeń wodnych;
  4) urządzenia elektroenergetyczne: z istniejących urządzeń elektroenergetycznych znajdujących się poza terenem opracowania; plan dopuszcza usytuowanie nasłupowej trafostacji na terenie objętym planem, po uzgodnieniu z energetyką i uzyskaniu warunków technicznych;
  5) inne elementy uzbrojenia: na warunkach określonych w obowiązujących przepisach.
 2. W przypadku konieczności realizacji infrastruktury technicznej wzdłuż drogi powiatowej, może to nastąpić jedynie poza pasem drogowym, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Rozdział V
Ustalenia końcowe.

§ 26.

Plan zachowuje ważność również wtedy, jeśli nastąpi:

 1. zmiana lub nowelizacja któregokolwiek z wymienionych w § 5 przepisów, chyba że z ich treści będzie wynikał obowiązek dokonania zmiany planu;
 2. zmiana wymienionych w planie numerów ewidencyjnych działek.

§ 27.

Z dniem wejścia w życie "Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu górniczego: złoża kruszywa naturalnego Daszewice Babki", traci moc miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Gminy Mosina, uchwalony przez Radę Miasta i Gminy Mosina uchwałą Nr XXI/127/91 z dnia 30 grudnia 1991 r. (Dz. Urz. Woj. Pozn. Nr 2, poz. 14), w granicach obszaru objętego planem, o którym mowa w § 7 i § 8.

§ 28.

Zgodnie z art. 10 ust. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (j. t. Dz. U. z 1999 r. Nr 15, poz. 139 z późn. zm.) ustala się stawkę procentową służącą naliczeniu opłaty, o której mowa w art. 36 ust. 3 tejże ustawy. Stawka ta wynosi 30%.

§ 29.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 30.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

UZASADNIENIE
"Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu górniczego: złoża kruszywa naturalnego Daszewice - Babki", stanowiący zmianę planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego Gminy Mosina, opracowany został zgodnie z przepisami: ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j. t. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220 i Nr 62, poz. 558), ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (j. t. Dz. U. z 1999 r. Nr 15, poz. 139 z późn. zm.), ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o dostępie do informacji o środowisku i jego ochronie oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 109, poz. 1157 oraz z 2001 r. Nr 73 poz. 761, Nr 76 poz. 811 i Nr 81 poz. 875), rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 13 grudnia 2001 r. w sprawie dokumentów stosowanych w pracach planistycznych oraz wymaganych przy ustalaniu warunków zabudowy i zagospodarowania terenu (Dz. U. z 2002 r. Nr 1). Prace nad miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego rozpoczęto po podjęciu przez Radę Miejską w Mosinie Uchwały Nr XXXVI/313/01 z dnia 25 stycznia 2001 r. określającej przedmiot i zakres jego ustaleń.
Autorem planu jest Pani Iwona Monkiewicz - upr. Nr 1550.
W dniach od 13 marca 2002 r. do 5 czerwca 2002 r. projekt planu udostępniony był do opinii i uzgodnień przy uwzględnieniu ustaleń art. 18 ust. 2, pkt 3 i 4 oraz art. 22 pkt 1 i 2 powołanej wyżej ustawy, a w dniach od 30 lipca 2002 r. do 20 sierpnia 2002 r. wyłożony był w Urzędzie Miejskim w Mosinie do publicznego wglądu łącznie z prognozą skutków wpływu ustaleń planu na środowisko przyrodnicze.
W okresie wyłożenia zgłoszono do projektu jeden zarzut, który został uwzględniony. W dniu 20 lutego 2003 r. zamieszczono w Gazecie Wyborczej ogłoszenie, a na tablicy ogłoszeń w dniu 18 lutego 2003 r. wywieszono ogłoszenie o terminie sesji Rady Miejskiej w Mosinie, której przedmiotem miało być uchwalenie tego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
Po uchwaleniu planu uchwała zostanie przekazana Wojewodzie Wielkopolskiemu wraz z dokumentacją planistyczną w celu oceny zgodności z prawem, a następnie przesłana do ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.