LXIV Sesja Rady Miejskiej w Mosinie - 29.08.2006

Uchwała nr LXIV/472/06

UCHWAŁA NR LXIV/472/06

RADY MIEJSKIEJ W MOSINIE

z dnia 29 sierpnia 2006 r.

 

w sprawie oddalenia skargi Zofii Furmanowicz na Burmistrza Gminy Mosina.

 

 

Na podstawie art. 229 pkt 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.), art. 18a ust. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz § 84 Statutu Gminy Mosina, stanowiącego załącznik do uchwały nr XV/131/03 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 23 października  2003 r. w sprawie Statutu Gminy Mosina (Dz. Urz. Woj. Wlkp. Nr 189, poz. 3523), zmienionego uchwałą nr XX/166/04 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 29 stycznia 2004 r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Mosina (Dz. Urz. Woj. Wlkp. Nr 21, poz. 617), zmienionego uchwałą nr XXXVI/310/05 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 27 stycznia 2005 r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Mosina (Dz. Urz. Woj. Wlkp. Nr 24, poz. 621), zmienionego uchwałą nr XLIX/379/05 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 30 listopada 2005 r. w sprawie Statutu Gminy Mosina (Dz. Urz. Woj. Wlkp. Nr 179, poz. 4895) Rada Miejska w Mosinie uchwala, co następuje:  

 

§ 1.

 

Oddala się skargę Zofii Furmanowicz z dnia 22 marca 2006 r. na Burmistrza Gminy Mosina.

 

 

§ 2.

 

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Miejskiej.

 

 

§ 3.

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

UZASADNIENIE

 

Wojewoda Wielkopolski przekazał Radzie Miejskiej w Mosinie skargę Zofii Furmanowicz z dnia 22 marca 2006 r. na Burmistrza Gminy Mosina. Rada Miejska po zapoznaniu się z przebiegiem sprawy, przyjęła wniosek o oddalenie przedmiotowej skargi.

 


Uchwała nr LXIV/471/06

UCHWAŁA NR LXIV/471/06

RADY MIEJSKIEJ W MOSINIE

z dnia 29 sierpnia 2006 r.

 

w sprawie nadania Statutu Ośrodkowi Sportu i Rekreacji w Mosinie.  

 

Na podstawie art. 238 ust. 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) Rada Miejska w Mosinie uchwala:  

 

 

STATUT OŚRODKA SPORTU I REKREACJI W MOSINIE

 

Rozdział I

 

Postanowienia ogólne

 

§ 1.

 

1.      Jednostka budżetowa nosi nazwę: Ośrodek Sportu i Rekreacji w Mosinie.

2.      Siedzibą Ośrodka Sportu i Rekreacji w Mosinie jest miejscowość Mosina.

3.      Ośrodek Sportu i Rekreacji w Mosinie, zwany dalej OSiR, działa  na podstawie:

1)     ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.),

2)     ustawy z dnia 18 stycznia 1996 r. o kulturze fizycznej (Dz. U. z 2001 r. Nr 81, poz. 889 z późn. zm.),

3)     ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.),

4)      niniejszego statutu.

 

 

§ 2.

 

OSiR jest jednostką organizacyjną Gminy Mosina nieposiadającą osobowości prawnej, prowadzoną w formie jednostki budżetowej.

 

 

§ 3.

 

Nadzór nad działalnością OSiR-u sprawuje Burmistrz Gminy Mosina.

 

 

§ 4.

 

Terenem działania OSiR-u jest Gmina Mosina.

 


 

Rozdział II

 

Cel i zakres działalności Ośrodka

 

§ 5.

 

Celem funkcjonowania OSiR-u jest realizacja zadań Gminy z zakresu kultury fizycznej, turystyki i rekreacji oraz prowadzenie wielokierunkowej działalności rozwijającej i zaspokajającej w tym zakresie potrzeby mieszkańców Gminy Mosina.

 

 

§ 6.

 

Przedmiotem działalności OSiR-u, w tym działalności podstawowej, jest:

1)      inicjowanie, organizowanie i upowszechnianie kultury fizycznej;

2)      organizowanie zajęć, zawodów, imprez sportowo-rekreacyjnych i turystycznych;

3)     zadaniami priorytetowymi dla ośrodka są: upowszechnianie sportu szkolnego na poziomie szkół podstawowych i gimnazjów, współdziałanie ze stowarzyszeniami kultury fizycznej, klubami sportowymi, Referatem Oświaty Urzędu Miejskiego w Mosinie oraz innymi jednostkami działającymi na terenie Gminy Mosina;

4)     udzielanie pomocy podmiotom określonym w pkt 3 w realizacji ich zadań w zakresie sportu, rekreacji, rehabilitacji ruchowej i wychowania fizycznego;

5)     tworzenie warunków uczestnictwa w życiu sportowo-rekreacyjnym osobom niepełnosprawnym;

6)     zarządzanie oraz efektywne gospodarowanie powierzonymi obiektami, urządzeniami sportowymi i terenami rekreacyjno-sportowymi określonymi przez Burmistrza Gminy Mosina;

7)     podejmowanie działań zmierzających do rozbudowy bazy sportowej Gminy Mosina;

8)      prowadzenie działalności w zakresie kultury fizycznej, a w szczególności:

a)     nieodpłatne udostępnianie obiektów OSiR na potrzeby placówek oświatowych, stowarzyszeń kultury fizycznej, klubów sportowych działających na terenie Gminy Mosina na zasadach szczegółowych określonych w regulaminach organizacyjnych poszczególnych obiektów;

b)     odpłatne udostępnianie obiektów OSiR na potrzeby placówek oświatowych, stowarzyszeń kultury fizycznej, klubów sportowych i innych jednostek mających siedzibę poza terenem Gminy Mosina;

c)     odpłatne udostępnianie obiektów OSiR na potrzeby zakładów pracy, zorganizowanych grup rekreacyjnych i osób indywidualnych, przy czym pierwszeństwo mają grupy  z terenu Gminy Mosina;

d)     odpłatne organizowanie zajęć sportowo-rekreacyjnych z zapewnieniem specjalistycznej opieki instruktorów i trenerów sportu, zgodnie z potrzebami zainteresowanych uczestników;

9) wykonywanie innych zadań o charakterze sportowo-rekreacyjnym zleconych przez Burmistrza Gminy Mosina.

 


 

Rozdział III

 

Organizacja i zarządzanie

 

§ 7.

 

1.     OSiR-em kieruje Kierownik na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez Burmistrza Gminy Mosina.

2.      Kierownika zatrudnia i zwalnia Burmistrz Gminy Mosina.

3.      Zwierzchnikiem służbowym Kierownika OSiR-u jest Burmistrz Gminy Mosina.

4.     Kierownik OSiR-u jest odpowiedzialny za całokształt działalności jednostki, jej właściwą organizację oraz efektywne gospodarowanie mieniem.

 

 

§ 8.

 

Kierownik OSiR-u dokonuje czynności w sprawach z zakresu prawa pracy w stosunku do pracowników OSiR-u na podstawie Kodeksu Pracy oraz wewnętrznego regulaminu organizacyjnego.

 

 

§ 9.

 

Szczegółową organizację OSiR-u określa Regulamin Organizacyjny, zatwierdzony przez Burmistrza Gminy Mosina na wniosek Kierownika OSiR-u.

 

 

§ 10.

 

Działalność OSiR-u prowadzona jest w oparciu o samodzielnie opracowany roczny program i kwartalne plany pracy.

 

 

Rozdział IV

 

Majątek i gospodarka finansowa

 

§ 11.

 

Majątek przydzielony OSiR-owi do administrowania i korzystania stanowi:

1.      Hala sportowa w Mosinie przy ul. Szkolnej 1,

2.      Stadion sportowy w Mosinie przy ul. Konopnickiej 29,

3.      Przystań żeglarska w Dymaczewie Nowym.

 

 

§ 12.

 

OSiR prowadzi gospodarkę finansową i rozlicza się na zasadach przewidzianych dla jednostek budżetowych.

 

 

§ 13.

 

Podstawą gospodarki finansowej OSiR-u jest roczny plan finansowy zatwierdzony przez Burmistrza Gminy Mosina.

 

 

§ 14.

 

Przychody OSiR-u mogą stanowić:

1)      przydzielona mu część budżetu Gminy;

2)      wpływy od osób fizycznych i prawnych w formie darowizn i zapisów;

3)     wpływy z opłat za korzystanie z usług OSiR-u, w tym sprzedaży biletów i kart wstępu.

 

 

Rozdział V

 

Postanowienia końcowe

 

§ 15.

 

OSiR prowadzi dokumentację finansową, organizacyjną i archiwalną zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 

 

§ 16.

 

Statut OSiR-u i jego zmiany uchwala Rada Miejska w Mosinie.

 

 

§ 17.

 

Likwidacja OSiR-u następuje na podstawie uchwały Rady Miejskiej w Mosinie.

 

 

§ 18.

 

OSiR używa pieczęci o treści:

        Ośrodek Sportu i Rekreacji

                    w Mosinie

      ul. Szkolna 1, 62-050 Mosina

           tel./fax (o61) 8132-903

NIP: 777-27-43-911 regon 634530431

 

 

§ 19.

 

Uchyla się uchwałę nr LXIII/465/06 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 27 lipca 2006 r. w sprawie nadania Statutu Ośrodkowi Sportu i Rekreacji w Mosinie.

 

 

§ 20.

 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni po ogłoszeniu.

 

 

 

 

 

UZASADNIENIE

 

Konieczność nadania Ośrodkowi Sportu i Rekreacji w Mosinie nowego statutu wynika z potrzeby dostosowania go do ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.)., a zmiana sposobu publikacji – z rozstrzygnięcia nadzorczego Wojewody Wielkopolskiego z dnia 17 sierpnia 2006 r.


Uchwała nr LXIV/470/06

UCHWAŁA NR LXIV/470/06

RADY MIEJSKIEJ W MOSINIE

z dnia 29 sierpnia 2006 r.

 

w sprawie podziału Gminy Mosina na obwody głosowania.

 

 

Na podstawie art. 30 oraz 31 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz. U. z 2003 r. Nr 159, poz. 1547 z późn. zm.) Rada Miejska w Mosinie dokonuje na wniosek Burmistrza Gminy Mosina zmian w podziale Gminy Mosina na stałe obwody głosowania i uchwala, co następuje:

 

 

§ 1.

 

W uchwale Nr LX/487/02 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie podziału Gminy Mosina na obwody głosowania, wprowadza się następujące zmiany:

 

1) w § 1:

W związku ze zmianą granic okręgów wyborczych na terenie miasta Mosina, likwiduje się jeden obwód głosowania oraz ustala się nowe granice obwodów.

1/ w Obwodzie 1 – głosują mieszkańcy Osiedla Nr 2,

2/ w Obwodach 2 i 3 – głosują mieszkańcy Osiedla Nr 3,

3/ w Obwodzie 4 – mieszkańcy Osiedli Nr 6 i 7,

4/ w Obwodzie 5 – mieszkańcy Osiedla Nr 1,

5/ w Obwodzie 6 i 7 – mieszkańcy Osiedla 4,

6/ w Obwodzie 8 – mieszkańcy Osiedla 5.

 

Na terenie wiejskim ilość i granice obwodów głosowania nie ulegają zmianie. Zmienia się tylko numeracja poszczególnych obwodów.

I tak:

1/ Obwód 10 zmienia numer na 9,

2/ Obwód 11 zmienia numer na 10,

3/ Obwód 12 zmienia numer na11,

4/ Obwód 13 zmienia numer na 12,

5/ Obwód 14 zmienia numer na13,

6/ Obwód 15 zmienia numer na 14,

7/ Obwód 16 zmienia numer na 15,

8/ Obwód 17 zmienia numer na 16,

9/ Obwód 18 zmienia numer na 17,

10/ Obwód 19 zmienia numer na 18,

11/ Obwód 20 zmienia numer na 19.

 

2) uchyla się § 2.

                                                                           

 

§ 2.

 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Mosina.

 

 

§ 3.

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego oraz podaniu do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie jej treści na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Mosinie.

  

                                                                       

           

             

 

 

                                          

UZASADNIENIE

 

Zgodnie z art. 30 Ordynacji wyborczej do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, głosowanie w wyborach do rad przeprowadza się w stałych i odrębnych obwodach głosowania utworzonych na obszarze gminy. Podziału gminy na stałe obwody głosowania dokonuje rada gminy na wniosek burmistrza. Burmistrz przekłada radzie gminy wnioski w sprawie zmian w podziale na stałe obwody głosowania, jeżeli konieczność taka wynika ze zmiany granic gminy, zmiany liczby mieszkańców w gminie lub w obwodzie głosowania, zmiany liczby radnych w radzie gminy lub zmian w podziale na okręgi wyborcze.

Wniosek uważa się za zasadny w związku ze zmianami na terenie Gminy Mosina granic okręgów wyborczych.

 

Numery i granice obwodowych komisji wyborczych po przyjęciu uchwały

 

Nr okręgu

wyborczego

Nr obwodu

głosowania

Granice obwodu głosowania

I

 

1

Mosina, ulice: Chodkiewicza, Chopina, Czajkowskiego, Czarnokurz, Kopernika, Leśna, Mariana Obsta, Mocka, Modrzewiowa, Mokra, Moniuszki, Nizinna, Nowowiejskiego, Paderewskiego, Platanowa, Poniatowskiego, Rzeczypospolitej Mosińskiej, Studzienna, Szosa Poznańska /od Poniatowskiego do granic miasta/, Szyszkowa, Świerkowa, Wieniawskiego, Wodna, Wysoka, Zieleniec oraz osada Jeziory.

2

Mosina, ulice: Akacjowa, Cisowa, Dębowa, Długa, Grabowa, Jaworowa, Jesionowa, Jodłowa, Kasprowicza, Kasztanowa, Kolejowa /od Śremskiej do Leszczyńskiej/, Leszczyńska, Ogrodowa, Torowa.

3

Mosina, ulice: Bolesława Chrobrego, Bolesława Krzywoustego, Bolesława Śmiałego, Bukowa, Jarzynowa, Juliana Ursyna Niemcewicza, Kalinowa, Kanałowa, Krasickiego, Łazienna, Mieszka I, Olchowa, Skryta, Strzałowa, Strzelecka, Wierzbowa.

4

Mosina, ulice: 25 Stycznia, Budzyńska, Fiedlera, Jeziorna, Kilińskiego /od Mickiewicza do Szosy Poznańskiej/, Kołłątaja, Konopnickiej, Krańcowa, Krotowskiego /od Mostowej do Budzyńskiej/, Krótka, Mickiewicza, Orzeszkowej, Powstańców Wielkopolskich, Pożegowska, Prusa, Reja, Reymonta, Sienkiewicza, Szosa Poznańska /od Poniatowskiego do Ronda Budzyń/,  Skrzynecka, Spacerowa, Wiejska.

 

II

5

Mosina, ulice: Dworcowa, Farbiarska, Garbarska, Kilińskiego /od Słowackiego do Szosy Poznańskiej/, Kolejowa /od Sowinieckiej do Śremskiej/, Kościelna, Kościuszki, Krotowskiego /od Mostowej do Placu 20 Października/, Mostowa, Niezłomnych, Nowa, Plac 20 Października, Poznańska, Rzeczna, Słowackiego, Sowiniecka /od Farbiarskiej do torów kolejowych/, Spokojna, Szkolna, Śremska /od Wawrzyniaka do torów kolejowych/, Tylna, Wawrzyniaka, Wąska.

6

Mosina, ulice: Agrestowa, Brzoskwiniowa, Brzozowa, Czarnieckiego, Czereśniowa, Gruszkowa, Jabłkowa, Jagodowa, Łąkowa, Morelowa, Obrzańska, Piaskowa,  Porzeczkowa, Poziomkowa, Skrajna, Sowińskiego, Śliwkowa, Targowa, Topolowa, Wiatrowa, Wiśniowa.

7

 

Mosina, ulice: Cypriana Kamila Norwida, Dembowskiego, Gałczyńskiego, Jana Brzechwy, Janiny Porazińskiej, Juliana Tuwima, Leopolda Staffa, Leśmiana, Marcinkowskiego, Marii Dąbrowskiej, Sowiniecka /od torów kolejowych do granic miasta/, Wiosny Ludów, Zofii Nałkowskiej, Żeromskiego.

8

Mosina, ulice: Czwartaków, Jasna, Klonowa, Krosińska, Kwiatowa, Podgórna, Ptasia, Słoneczna, Sosnowa, Szpakowa, Śremska /od torów kolejowych do granic miasta/, Wrzosowa, Wybickiego.

III

 

9

Daszewice

10

Babki, Czapury, Głuszyna Leśna, Kubalin, Wiórek

11

Rogalinek, Sasinowo

12

Rogalin

13

Świątniki, Mieczewo, Radzewice

IV

14

Krosinko, Ludwikowo

15

Baranowo, Baranówko, Bogulin, Krajkowo, Sowinki, Sowiniec, Żabinko

16

Bolesławiec, Borkowice, Drużyna, Nowinki

17

Dymaczewo Nowe, Dymaczewo Stare

18

Konstantynowo, Pecna

19

Krosno

  


Uchwała nr LXIV/469/06

Uchwała nr LXIV/469/06 w sprawie zmiany podziału gminy na okręgi wyborcze, ich granice i numery
oraz liczbę radnych wybieranych w okręgach wyborczych.