LVII Sesja Rady Miejskiej w Mosinie - 27.04.2006

Uchwała nr LVII/440/06

UCHWAŁA NR LVII/440/06 

RADY MIEJSKIEJ W MOSINIE

z dnia 27 kwietnia 2006 r.

 

w sprawie sprostowania błędu rachunkowego.

 

 

Zgodnie z art. 113 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) Rada Miejska w Mosinie, uchwala co następuje:

 

 

§ 1.

 

Prostuje się błąd rachunkowy w załączniku nr 5 do uchwały nr LVI/426/06 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 30 marca 2006 r. w sprawie budżetu Gminy Mosina na rok 2006. W załączniku nr 5 do uchwały, dział 801, rozdział 80104, § 2540, wykazano kwotę 200.000,00 zł, natomiast winno być 150.000,00 zł, oraz w § 2710 zapisano 100.000,00 zł, a winno być 150.000,00 zł, co jest zgodne z zapisami w załączniku nr 2 o wydatkach budżetowych.

 

 

§ 2.

 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Mosina.

 

 

§ 3.

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i dotyczy roku budżetowego 2006.

 

 

 

 

 

 

 

UZASADNIENIE

 

               Regionalna Izba Obrachunkowa pismem z dnia 26 kwietnia 2006 r.  nr WA-0903/114/2/2006, wskazała na błąd rachunkowy w zestawieniu dotacji udzielonych z budżetu Gminy Mosina w załączniku nr 5 w stosunku do zapisów w załączniku nr 2 do uchwały nr LVI/426/06 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 30 marca 2006 r. w sprawie budżetu Gminy Mosina na rok 2006. Kwoty dotacji powinny być zgodne według poszczególnych paragrafów. Błąd wynika z faktu, że w załączniku nr 5 nie zmieniono kwot dotacji w poszczególnych paragrafach zgodnie z załącznikiem nr 2

W tej sytuacji podjęcie uchwały prostującej błąd jest uzasadnione.

Załącznik do uchwały nr LVII/440/06.pdf


Uchwała nr LVII/439/06

UCHWAŁA NR LVII/439/06

RADY MIEJSKIEJ W MOSINIE

z dnia 27 kwietnia 2006 r.

 

w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Gminy Mosina za 2005 rok.

 

 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) i art. 199 ust. 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104) Rada Miejska w Mosinie uchwala, co następuje:

 

 

§ 1.

 

Po rozpatrzeniu sprawozdania Burmistrza Gminy Mosina z wykonania budżetu Gminy Mosina za rok 2005 udziela się – na wniosek Komisji Rewizyjnej, zaopiniowany przez Regionalną Izbę Obrachunkową – absolutorium Burmistrzowi Gminy Mosina z tego tytułu.

 

 

§ 2.

 

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Mosina za rok 2005 stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

 

 

§ 3.

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

§ 4.

 

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Mosina za rok 2005 podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Załącznik do uchwały nr LVII/439/06 - Sprawozdanie z wykonania budżetu.pdf

Załącznik do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Mosina za rok 2005.pdf

Załącznik do sprawozdania - wykonanie rozdz. 80101, 80104, 80110.pdf

Załącznik do sprawozdania - tab. 85401.pdf

Załącznik do sprawozdania - tab. 85407, 85412, 85415.pdf

Załącznik do sprawozdania - tab. 80103, 80145, 80195.pdf

Załącznik do sprawozdania - tab. 80146.pdf

Załącznik do sprawozdania - tab. 80113.pdf

Załącznik do sprawozdania - dochody własne i wydatki jednostek budżetowych.pdf

Załącznik do sprawozdania - wykonanie inwestycji za 2005 rok.pdf

Załączniki do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Mosina za rok 2005.pdf