LI Sesja Rady Miejskiej w Mosinie - 15.12.2005

Uchwała nr LI/404/05

UCHWAŁA NR LI/404/05
RADY MIEJSKIEJ W MOSINIE
z dnia 15 grudnia 2005 r.

w sprawie nadania nazwy ulicy we wsi Czapury.

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) Rada Miejska w Mosinie uchwala, co następuje:

 

§ 1.

Nadaje się istniejącej ulicy w Czapurach, obejmującej działki o numerach ewidencyjnych: 80/1, 81 oraz 83/3, stanowiące własność Gminy Mosina, nazwę “Spokojna”.

 

§ 2.

Integralną część uchwały stanowi mapa wsi Czapury.

 

§ 3.

Ustalona uchwałą nazwa ulicy podlega przeniesieniu na mapę zasadniczą i ewidencyjną Gminy Mosina.

 

§ 4.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

 

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

 

 

UZASADNIENIE

Dnia 20 maja 2002 r. Burmistrz Gminy Mosina wydał decyzję zatwierdzającą projekt podziału działek położonych na terenie wsi Czapury, w wyniku którego powstało poszerzenie drogi prowadzącej do cmentarza. Rada Sołecka Sołectwa Czapury zwróciła się z wnioskiem o nadanie nazwy “Spokojna” ulicy obejmującej działki o numerach ewidencyjnych: 80/1, 81 oraz 83/3. W związku z powyższym podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione.


Uchwała nr LI/403/05

 

Uchwała nr LI/402/05


Uchwała nr LI/401/05


Uchwała nr LI/400/05

UCHWAŁA NR LI/400/05
RADY MIEJSKIEJ W MOSINIE
z dnia 15 grudnia 2005 r.

w sprawie nadania nazw drogom wewnętrznym w Ludwikowie.

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) Rada Miejska w Mosinie uchwala, co następuje:

 

§ 1.

Nadaje się, po uzyskaniu pisemnej zgody właścicieli, drogom wewnętrznym w osadzie Ludwikowo, na terenie Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala Gruźlicy i Chorób Płuc, obręb geodezyjny Krosinko, stanowiącym część działek o numerach ewidencyjnych 30/1 i 30/2, zapisanym w Księdze Wieczystej Sądu Rejonowego w Śremie KW nr 36677 jako własność Województwa Wielkopolskiego, oznaczonym na planie sytuacyjnym Ludwikowa symbolem:
I – nazwę “Lipowa”,
II – nazwę “Jeziorna”,
III – nazwę “Parkowa”,
IV – nazwę “Spacerowa”,
V – nazwę “Jordanowska”,
VI – nazwę “Piaskowa”,
VII – nazwę “Polna”,
VIII – nazwę “Ogrodowa”,
IX – nazwę “Leśna”.

 

§ 2.

Integralną część uchwały stanowi załączony plan sytuacyjny osady Ludwikowo.

 

§ 3.

Ustalone nazwy dróg wewnętrznych podlegają przeniesieniu na mapę zasadniczą i ewidencyjną Gminy Mosina.

 

§ 4.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

 

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

 

  

UZASADNIENIE

Dyrekcja Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala Gruźlicy i Chorób Płuc im. Stanisława Staszica w Ludwikowie zwróciła się z wnioskiem o nadanie nazw utwardzonym drogom wewnętrznym na terenie szpitala. Do wniosku załączono uchwałę Nr 10/2005 Rady Społecznej Szpitala z dnia 11 lipca 2005 r. W związku z powyższym podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione.


Uchwała nr LI/399/05

UCHWAŁA NR LI/399/05
RADY MIEJSKIEJ W MOSINIE
z dnia 15 grudnia 2005 r.

w sprawie ustalenia stawek podatku od środków transportowych na rok 2006.

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) i art. 10 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2002 r. Nr 9, poz. 84 z późn. zm.) Rada Miejska w Mosinie uchwala, co następuje:

 

§ 1.

W uchwale nr XLIX/381/05 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 30 listopada 2005 r. w sprawie ustalenia stawek podatku od środków transportowych na rok 2006, wprowadza się następujące zmiany:
§ 1 pkt 6 lit. b tiret pierwsze otrzymuje brzmienie:
“6) od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą, z innym systemem zawieszenia osi jezdnych, o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów i liczbie osi:
           b) trzy osie:
                - masa całkowita równa lub wyższa niż 12 ton a mniejsza 
                   niż 40 ton                                                                                                   1.900,00 zł”

 

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

 

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego i ma zastosowanie do poboru podatku w roku 2006.

 

 

UZASADNIENIE

W związku z koniecznością dostosowania uchwały w sprawie ustalenia stawek podatku od środków transportowych na rok 2006 do uwagi Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu, w zakresie górnej stawki kwotowej, ogłoszonej w punkcie 3 litera d) obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 27 października 2005 r. od ciągników siodłowych i balastowych, przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą, z innym systemem zawieszenia osi jezdnych, o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów do 36 ton, podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione.


Uchwała nr LI/398/05

UCHWAŁA NR LI/398/05
RADY MIEJSKIEJ W MOSINIE
z dnia 15 grudnia 2005 r.

w sprawie uchwalenia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych
w Gminie Mosina.

 

Na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 64, poz. 593 z późn. zm.) Rada Miejska w Mosinie uchwala, co następuje:

 

§ 1.

Uchwala się Strategię Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Mosina, która stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

 

§ 2.

W kolejnych latach realizacji Strategii będzie ona weryfikowana uwzględniając nowe potrzeby rzeczowe i środki finansowe.

 

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Mosina.

 

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

UZASADNIENIE

W związku z wejściem w życie od dnia 1 maja 2004 r. nowej ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 64, poz. 593), która nałożyła na gminy nowe zadania z zakresu pomocy społecznej, zaistniała konieczność dostosowania dotychczas obowiązujących przepisów do obecnych.
Strategia jest planem zamierzeń pokazującym kierunki rozwoju pomocy społecznej na terenie Gminy Mosina. Jego wykonanie zależy od wielu instytucji i zewnętrznych czynników.
W związku z tym, że opracowanie Strategii jest zadaniem o charakterze obowiązkowym, podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione.

Załącznik do uchwały nr LI/398/05.pdf


Uchwała nr LI/397/05

UCHWAŁA NR LI/397/05
RADY MIEJSKIEJ W MOSINIE
z dnia 15 grudnia 2005 r.

w sprawie emisji obligacji komunalnych.

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. b ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 48 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz.148 z późn. zm.) oraz art. 2 pkt 2, art. 5a i art. 9 pkt 3 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o obligacjach (Dz. U. z 2001 r. Nr 120, poz.1300 z późn. zm.) Rada Miejska w Mosinie postanawia:

 

§ l.

Wyemitować obligacje komunalne na okaziciela w łącznej liczbie 10.000 sztuk (dziesięć tysięcy sztuk) o wartości nominalnej 1.000,00 PLN (jeden tysiąc złotych) każda, na łączną kwotę 10.000.000,00 PLN (dziesięć milionów złotych).
Obligacje wyemitowane zostaną w 2006 r. w 4 (czterech) seriach:
          a) obligacje 3-letnie na kwotę 2.500.000,00 PLN,
          b) obligacje 4-letnie na kwotę 2.600.000,00 PLN,
          c) obligacje 5-letnie na kwotę 2.700.000,00 PLN,
          d) obligacje 6-letnie na kwotę 2.200.000,00 PLN.
Cena emisyjna jednej obligacji będzie równa 1.000,00 PLN (jeden tysiąc złotych). Obligacje mogą nie mieć formy dokumentu.

 

§ 2.

Emisja obligacji ma na celu sfinansowanie wydatków związanych z:
           a) infrastrukturą drogową i okołodrogową,
           b) inwestycjami oświatowymi,
           c) inwestycjami sportowymi.

 

§ 3.

 1. Emisja zostanie dokonana w trybie oferty niepublicznej i zostanie skierowana do inwestorów w liczbie mniejszej niż 100 (sto) osób.
 2. Obligacje zostaną wykupione z dochodów budżetu Gminy Mosina pochodzących z podatków i opłat lokalnych oraz udziałów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa.
 3. Wierzytelności wynikające z obligacji nie są zabezpieczone.

 

§ 4.

 1. Oprocentowanie obligacji będzie zmienne, każdorazowo ustalane przed rozpoczęciem rocznego okresu odsetkowego, przy czym nie może ono przekroczyć rentowności 52-tygodniowych bonów skarbowych, powiększonej o marżę dla inwestorów w wysokości nie większej niż:
  a) 0,5 p.p. dla obligacji 3-letnich,
  b) 0,6 p.p. dla obligacji 4-letnich,
  c) 0,7 p.p. dla obligacji 5-letnich,
  d) 0,8 p.p. dla obligacji 6-letnich.
 2. Oprocentowanie ustala się i wypłaca w okresach rocznych liczonych od daty emisji, co określone zostanie w propozycji nabycia obligacji.

 

§ 5.

 1. Emisja ostatniej serii obligacji nastąpi nie później niż 31 grudnia 2006 r.
 2. Sprzedaż obligacji nastąpi do 31 grudnia 2006 r.

 

§ 6.

 1. Wykup obligacji następować będzie po cenie nominalnej po upływie terminów wskazanych w obligacjach jako daty wykupu.
 2. Ostateczny termin wykupu obligacji ustala się na dzień 31 grudnia 2012 r. Wcześniejsze wykupienie obligacji jest możliwe na zasadach określonych w ust. 3.
 3. Dopuszcza się możliwość nabycia przez Emitenta obligacji dowolnej serii przed terminem wykupu w celu ich umorzenia.
 4. Terminy i tryb umorzenia określi Burmistrz Gminy Mosina.

 

§ 7.

 1. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Mosina, który jest upoważniony do dokonywania wszelkich czynności związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem emisji obligacji oraz do wypełnienia świadczeń wynikających z obligacji.
 2. Czynności związane ze zbywaniem i wykupem obligacji oraz wypłatą oprocentowania zostaną powierzone podmiotowi wybranemu w drodze przetargu.

 

§ 8.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

UZASADNIENIE

Niniejsza uchwała Rady Miejskiej w Mosinie stanowi formalny początek i podstawę prawną procedury uruchamiania emisji obligacji komunalnych w trybie emisji niepublicznej.
Obligacje komunalne to papiery wartościowe emitowane przez jednostkę samorządu terytorialnego. Jednostka samorządowa otrzymuje od nabywców obligacji środki pieniężne, natomiast sama jest zobowiązana do zapłaty obligatariuszom odsetek i wykupu obligacji po określonym czasie.
Celem emisji obligacji jest pozyskanie środków na sfinansowanie wydatków nie mających pokrycia w dochodach Gminy Mosina. Wydatki te związane są z finansowaniem inwestycji w zakresie infrastruktury drogowej i okołodrogowej, infrastruktury oświatowej oraz sportowej.
Aktualna sytuacja ekonomiczna sprawia, że zachodzi konieczność poszukiwania zewnętrznych źródeł finansowania inwestycji. Rynek kapitałowy daje Gminie Mosina do dyspozycji dwa podstawowe instrumenty: kredyt komercyjny oraz obligacje komunalne.
Obligacje komunalne w swej istocie spełniają funkcję kredytu, jednak są dla Gminy Mosina bardziej korzystne niż tradycyjny komercyjny kredyt bankowy przede wszystkim z uwagi na swoją elastyczność w zakresie ustalenia terminów spłaty odsetek i wykupu obligacji, jak i określenia celów emisji.
Instrument ten daje możliwość określenia takich terminów wykupu (spłaty kapitału), które zapewniają bezpieczeństwo w zakresie płynności finansowej budżetu. Zgodnie z przedmiotową uchwałą, wykup obligacji będzie rozłożony na 4 lata, począwszy od roku 2009.
Przeprowadzone analizy finansowe wykazały, iż emisja na kwotę 10.000.000 PLN w określonej uchwałą strukturyzacji, pozwala zachować płynność finansów Gminy Mosina we wszystkich latach trwania emisji i gwarantuje bezpieczną spłatę całego zobowiązania.
Niniejsza uchwały Rady Miejskiej w sprawie emisji obligacji komunalnych określa ogólne warunki emisji. Określa ona między innymi wielkość emisji, podział na transze i serie, długość życia poszczególnych obligacji, sposób emisji, maksymalne warunki oprocentowania.
Ogólne określenie warunków emisji obligacji jest niezbędne w celu przeprowadzenia przetargu na wybór agenta emisji obligacji, czyli banku, który będzie organizatorem i gwarantem emisji. Uchwała ta określa zasadnicze warunki emisji, w granicach których banki będą mogły przygotowywać swoje oferty. W celu wyboru najkorzystniejszej oferty, niezbędne jest wybieranie banku-agenta emisji w procedurze gwarantującej równą konkurencję. W związku z tym, agent emisji będzie wybrany w trybie przetargu pisemnego, prowadzonego na podstawie przepisów Kodeksu cywilnego.
Emisja obligacji komunalnych zapewnia środki niezbędne dla dalszego rozwoju Gminy Mosina, stanowiąc zarazem jej promocję na rynku kapitałowym.