II Sesja Rady Miejskiej w Mosinie - 28.11.2002

Uchwała nr II/16/02

Uchwała nr II/16/02
Rady Miejskiej w Mosinie
z dnia 28 listopada 2002 r.

w sprawie ustalenia wysokości stawki za korzystanie przez radnego z samochodu prywatnego w podróży służbowej i zwrotu kosztów przejazdów.

Na podstawie art. 25 ust. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j. t. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz § 2 ust. 2 i § 5 ust. 3 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2000 r. w sprawie sposobu ustalania należności z tytułu zwrotu kosztów podróży służbowych radnych gminy (Dz. U. Nr 66, poz. 800, z 2002 r. Nr 14, poz. 138) Rada Miejska w Mosinie uchwala, co następuje:

§ 1.

 1. Zwrot kosztów przejazdu radnego w podróży służbowej pojazdem samochodowym, nie będącym własnością Gminy Mosina, następuje według stawki za jeden kilometr przebiegu:
  a) dla samochodu osobowego o pojemności skokowej silnika do 900 cm3 - 0,4690 zł,
   b) dla samochodu osobowego o pojemności skokowej silnika powyżej 900 cm3 - 0,7519 zł.
 2. Stawka za jeden kilometr przebiegu, określona w ust. 1, będzie ulegała zmianie zgodnie z § 2 ust. 2 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 25 marca 2002 r. w sprawie warunków ustalania oraz sposobu dokonywania zwrotu kosztów używania do celów służbowych samochodów osobowych, motocykli i motorowerów nie będących własnością pracodawcy (Dz. U. Nr 27, poz. 271).

§ 2.

Czynności w zakresie polecenia wyjazdu służbowego dla Przewodniczącego Rady Miejskiej wykonuje Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Jerzy Falbierski.

§ 3.

 1. Przewodniczącemu Rady Miejskiej przysługuje zwrot kosztów za jazdy lokalne (na terenie gminy i miasta Mosina) w formie miesięcznego ryczałtu, odpowiadającego miesięcznemu limitowi przebiegu kilometrów w wielkości 300 km.
 2. Wiceprzewodniczącym Rady Miejskiej przysługuje zwrot kosztów za jazdy lokalne (na terenie gminy i miasta Mosina) w formie miesięcznego ryczałtu, odpowiadającego miesięcznemu limitowi przebiegu kilometrów w wielkości 100 km.

§ 4.

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady i odpowiednio Wiceprzewodniczącemu Rady.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia 19 listopada 2002 r.


Uchwała nr II/15/02

 
 
 
 
Na podstawie art. 25 ust. 4 i ust. 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j. t. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz § 54 ust. 4 Statutu Gminy Mosina, Rada Miejska w Mosinie uchwala, co następuje:
 
 
§ 1.
 
Ustala się diety miesięczne w wysokościach:
            1) za sprawowanie mandatu radnego                                      -    600,00 zł
            2) za kierowanie pracami Rady Miejskiej:
                a) Przewodniczący Rady                                                     - 1.200,00 zł
                b) Wiceprzewodniczący Rady                                             -    500,00 zł
            3) za kierowanie pracami komisji stałych Rady Miejskiej:
                 a) przewodniczący komisji                                                  -    150,00 zł
                 b) zastępca przewodniczącego komisji                               -    100,00 zł
 
 
§ 2.
 
Dla członków komisji doraźnych powołanych przez Radę Miejską dieta wynosi 100,00 zł za obecność na posiedzeniu, a w przypadku prowadzącego posiedzenie - 150,00 zł.
 
 
§ 3.
 
Za każdą nieobecność na sesji Rady Miejskiej lub posiedzeniu komisji stałej, dieta miesięczna, wskazana w pkt 1 w § 1 niniejszej uchwały, ulega potrąceniu o 15%, z wyjątkiem oddelegowania przez Przewodniczącego Rady Miejskiej do innych czynności związanych z wykonywaniem mandatu radnego.
 
 
§ 4.
 
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.
 
 
§ 5.
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia,
z mocą obowiązującą od dnia 19 listopada 2002 r.

Uchwała nr II/14/02

Uchwała nr II/14/02
Rady Miejskiej w Mosinie
z dnia 28 listopada 2002 r.

w sprawie upoważnienia Przewodniczącego Rady Miejskiej w Mosinie do sprawowania funkcji wynikających z prawa pracy.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j. t. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) i art. 4 pkt 1 ustawy z dnia 22 marca 1990 r. o pracownikach samorządowych (j. t. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1593, z 2002 r. Nr 113, poz. 984) Rada Miejska w Mosinie uchwala, co następuje:

§ 1.

Upoważnia się Przewodniczącego Rady Miejskiej w Mosinie do dokonywania czynności w sprawach z zakresu prawa pracy wobec Burmistrza.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Uchwała nr II/13/02

Uchwała nr II/13/02
Rady Miejskiej w Mosinie
z dnia 28 listopada 2002 r.

w sprawie powołania Sekretarza Gminy.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j. t. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) Rada Miejska w Mosinie uchwala, co następuje:

§ 1.

Powołuje się Sekretarza Gminy w osobie Piotra Woźniaka.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Uchwała nr II/12/02

Uchwała nr II/12/02
Rady Miejskiej w Mosinie
z dnia 28 listopada 2002 r.

w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j. t. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 190 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. - Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz. U. Nr 95, poz. 602 z późn. zm.) Rada Miejska w Mosinie uchwala, co następuje:

§ 1.

Stwierdza się wygaśnięcie mandatu radnego Jana Marciniaka z dniem 27 listopada 2002 r. - wybranego do Rady Miejskiej w Mosinie z listy wyborczej nr 11, zarejestrowanej przez KWW "Koalicja Samorządowa Gminy Mosina" w okręgu wyborczym nr 2 - wskutek pisemnego zrzeczenia się mandatu przez tego radnego.

§ 2.

 1. Zobowiązuje się Burmistrza do przesłania niniejszej uchwały Wojewodzie Wielkopolskiemu oraz Komisarzowi Wyborczemu w Poznaniu.
 2. Zobowiązuje się Przewodniczącego Rady do doręczenia niniejszej uchwały Panu Janowi Marciniakowi.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Miejskiej i Burmistrzowi.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Uchwała nr II/11/02

Uchwała nr II/11/02
Rady Miejskiej w Mosinie
z dnia 28 listopada 2002 r.

w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j. t. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 190 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. - Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz. U. Nr 95, poz. 602 z późn. zm.) Rada Miejska w Mosinie uchwala, co następuje:

§ 1.

Stwierdza się wygaśnięcie mandatu radnego Stanisława Dębca z dniem 21 listopada 2002 r. - wybranego do Rady Miejskiej w Mosinie z listy wyborczej nr 14, zarejestrowanej przez KWW "Rzeczypospolita Mosińska Naszą Troską" w okręgu wyborczym nr 2 - wskutek pisemnego zrzeczenia się mandatu przez tego radnego.

§ 2.

 1. Zobowiązuje się Burmistrza do przesłania niniejszej uchwały Wojewodzie Wielkopolskiemu oraz Komisarzowi Wyborczemu w Poznaniu.
 2. Zobowiązuje się Przewodniczącego Rady do doręczenia niniejszej uchwały Panu Stanisławowi Dębcowi.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Miejskiej i Burmistrzowi.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Uchwała nr II/10/02

Uchwała nr II/10/02
Rady Miejskiej w Mosinie
z dnia 28 listopada 2002 r.

w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Mosinie.

Na podstawie art. 18a ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j. t. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz § 55 ust. 1 Regulaminu Rady Miejskiej w Mosinie i § 6 ust. 1 Regulaminu Komisji Rewizyjnej, Rada Miejska w Mosinie uchwala, co następuje:

§ 1.

Powołuje się Komisję Rewizyjną w następującym składzie:

 1. Barć Stanisław
 2. Białas Danuta
 3. Domagała Dorota
 4. Klemens Marek
 5. Krause Maria.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Miejskiej.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia


Uchwała nr II/9/02

Uchwała nr II/9/02
Rady Miejskiej w Mosinie
z dnia 28 listopada 2002 r.

w sprawie powołania komisji stałych Rady Miejskiej w Mosinie.

Na podstawie art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j. t. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz § 18 ust. 1 Statutu Gminy Mosina i § 55 ust. 1 Regulaminu Rady Miejskiej w Mosinie, Rada Miejska w Mosinie uchwala, co następuje:

§ 1.

Powołuje się komisje stałe Rady Miejskiej w Mosinie w składzie określonym w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Miejskiej.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik
do uchwały nr II/9/02
Rady Miejskiej w Mosinie
z dnia 28 listopada 2002 r.

I. Komisja Budżetu i Finansów

 1. Barć Stanisław
 2. Krause Maria
 3. Pniewski Przemysław
 4. Rogalka Jacek
 5. Sakwa-Jakubowska Krystyna
 6. Twardowska Małgorzata
 7. Żak Tomasz

II. Komisja Ochrony Środowiska i Rolnictwa

 1. Domagała Dorota
 2. Dymalski Leszek
 3. Falbierski Jerzy
 4. Rybicki Ryszard
 5. Twardowska Małgorzata

III. Komisja Oświaty i Spraw Socjalnych

 1. Bąkowski Jacek
 2. Białas Danuta
 3. Czaińska Barbara
 4. Dymalski Leszek
 5. Klemens Marek
 6. Labrzycka-Jankiewicz Halina
 7. Żak Tomasz

IV. Komisja Inwestycji i Rozwoju Gospodarczego

 1. Karliński Antoni
 2. Klemens Marek
 3. Krause Maria
 4. Niemczewski Zygmunt
 5. Rybicki Ryszard
 6. Sobecki Marian
 7. Żak Tomasz

V. Komisja Praworządności i Porządku Publicznego

 1. Dymalski Leszek
 2. Falbierski Jerzy
 3. Karliński Antoni
 4. Niemczewski Zygmunt
 5. Pniewski Przemysław
 6. Rybicki Ryszard
 7. Sobecki Marian

VI. Komisja Promocji Gminy

 1. Bąkowski Jacek
 2. Białas Danuta
 3. Czaińska Barbara
 4. Labrzycka-Jankiewicz Halina
 5. Niemczewski Zygmunt
 6. Rogalka Jacek
 7. Sakwa-Jakubowska Krystyna

Uchwała nr II/8/02

Uchwała nr II/8/02
Rady Miejskiej w Mosinie
z dnia 28 listopada 2002 r.

w sprawie określenia ilościowego składu komisji stałych Rady Miejskiej w Mosinie.

Na podstawie art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j. t. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz § 55 ust. 1 Regulaminu Rady Miejskiej w Mosinie, Rada Miejska w Mosinie uchwala, co następuje:

§ 1.

Komisje stałe Rady Miejskiej - poza Komisją Rewizyjną - składają się z radnych w ilości do siedmiu osób.

§ 2.

Radny może uczestniczyć w pracach najwyżej trzech komisji stałych.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Miejskiej.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia


Uchwała nr II/7/02

Uchwała nr II/7/02
Rady Miejskiej w Mosinie
z dnia 28 listopada 2002 r.

w sprawie udzielenia poręczenia kredytu zaciągniętego przez Mosińskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. na budowę trzech budynków mieszkalnych w Krośnie.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j. t. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) i art. 52 ust. 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 155, poz. 1014 z późn. zm.) Rada Miejska w Mosinie uchwala, co następuje:

§ 1.

Udziela się poręczenia Bankowi Gospodarstwa Krajowego Bank Państwowy w Warszawie z tytułu zaciągniętego kredytu przez Mosińskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o., na realizację trzech budynków mieszkalnych wielorodzinnych (48 mieszkań) we wsi Krosno, w wysokości 510.000,00 zł (pięćset dziesięć tysięcy złotych).

Wysokość spłaty zadłużenia określi harmonogram spłat zadłużenia w poszczególnych latach okresu kredytowania, będący integralną częścią umowy kredytowej.

§ 2.

Poręczenie obowiązuje w okresie kredytowania i spłaty całego zadłużenia.

§ 3.

Pokrycie ewentualnej spłaty zadłużenia nastąpi z dochodów własnych Gminy.

§ 4.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE
Mosińskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. buduje w Krośnie kolejne trzy budynki mieszkalne, w których znajdować się będzie 48 mieszkań.
W maju 2002 r. zadanie zostało wstępnie zakwalifikowane do kredytowania ze środków Krajowego Funduszu Mieszkaniowego przez Bank Gospodarstwa Krajowego w Warszawie. W związku z powyższym została uruchomiona procedura przetargowa na realizację zadania, w wyniku której w sierpniu 2002 r. przekazany został plac budowy wyłonionemu w drodze przetargu wykonawcy.
Zadanie jest w 64,98% finansowane ze środków KFM w formie kredytu preferencyjnego udzielanego przez Bank Gospodarstwa Krajowego w Warszawie.
Wniosek kredytowy na kwotę 2.848.000,00 zł został złożony w dniu 15.10.2002 r. i otrzymał pozytywną opinię Banku. Jednym z wymaganych przez BGK zabezpieczeń kredytu jest poręczenie Gminy Mosina, która jest postrzegana jako najbardziej wiarygodny kontrahent. Spłata kredytu jest zagwarantowana ustaloną przez Radę Miejską w Mosinie stawką czynszu w wysokości 7,55 zł/m2.
Udzielenie przedmiotowego poręczenia nie powoduje konieczności zabezpieczenia jakichkolwiek środków finansowych w tegorocznym budżecie Gminy Mosina.


Uchwała nr II/6/02

Uchwała nr II/6/02
Rady Miejskiej w Mosinie
z dnia 28 listopada 2002 r.

w sprawie licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j. t. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 6 ust. 6 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. Nr 125, poz. 1371 z późn. zm.) Rada Miejska w Mosinie uchwala, co następuje:

§ 1.

Ustala się pięć nowych licencji, na wykonywanie transportu drogowego taksówką, do wydania w 2003 roku.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie po upływie czternastu dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

UZASADNIENIE
Zgodnie z ustawą o transporcie drogowym do właściwości Rady Miejskiej należy ustalenie liczby przeznaczonych do wydania nowych licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką na dany rok kalendarzowy.
Do chwili obecnej wydano 12 zezwoleń na wykonywanie krajowego zarobkowego przewozu osób taksówką osobową oraz 1 licencję na wykonywanie transportu drogowego taksówką.
W Gminie Mosina liczącej 23 732 mieszkańców zwiększenie ilości licencji na 2003 r. spowoduje możliwość uruchomienia własnej działalności oraz zwiększenie ilości miejsc pracy.


Uchwała nr II/5/02

Uchwała nr II/5/02
Rady Miejskiej w Mosinie
z dnia 28 listopada 2002 r.

w sprawie zmiany budżetu Gminy Mosina na 2002 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j. t. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 118, art. 122 i art. 124 ust. 1 - 3 ustawy z dnia 19 grudnia 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 155, poz. 1014 z późn. zm.) Rada Miejska w Mosinie uchwala, co następuje:

§ 1.

W uchwale Nr LI/425/01 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 28 grudnia 2001 r. w sprawie budżetu Gminy Mosina na rok 2002, zmienionej uchwałami Rady Miejskiej w Mosinie Nr LII/428/02 z dnia 24 stycznia 2002 r., Nr LV/450/02 z dnia 28 marca 2002 r., Nr LIX/465/02 z dnia 27 czerwca 2002 r., Nr LXI/488/02 z dnia 5 września 2002 r., Nr LXII/494/02 z dnia 26 września 2002 r. oraz uchwałą Zarządu Miejskiego w Mosinie Nr 223/228//02 z dnia 7 listopada 2002 r., wprowadza się następujące zmiany:

Dochody budżetu Gminy Mosina na 2002 rok zwiększa się o kwotę 827.640,00 zł, tj. 
 • do kwoty zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały, 
  - w tym zadania zlecone wynoszą 1.819.094,16 zł
 • zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały

33.496.535,16 zł

Wydatki budżetu Gminy Mosina na 2002 rok wynoszą 
 • zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały, 
  - w tym: zadania zlecone 1.819.094,16 zł
 • zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały,
  - udzielone dotacje 1.947.000,00 zł
 • zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały,
  - wydatki bieżące i majątkowe 
 • zgodnie z załącznikiem nr 9 do uchwały.

37.435.735,16 zł

Deficyt budżetu Gminy Mosina zostanie pokryty pożyczkami z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.

§ 2.

Zmienia się plan wydatków i dotacji inwestycyjnych z budżetu Gminy Mosina na rok 2002, zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i dotyczy roku budżetowego 2002.

Uzasadnienie
do uchwały Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 28 listopada 2002 r.

1.  Dochody:

 • dz. 700 zwiększa się o kwotę 319.000,00 zł, z tytułu uzyskania ponadplanowych dochodów,
 • dz. 750 zwiększa się o kwotę 14.000,00 zł, z tytułu wpływów za reklamy w "Biuletynie Mosińskim",
 • dz. 758 zwiększa się o kwotę 67.323,00 zł, - jest to rekompensata ustawowych ulg i zwolnień w podatku rolnym. leśnym i od nieruchomości,
 • dz. 801 zwieksza się o kwotę 10.541,00 zł, 
  w tym:
  - 10.391,00 zł, dotacja na świadczenia socjalne dla emerytowanych nauczycieli
  - 150,00 zł, dotacja Wojewody Wielkopolskiego przeznaczona na sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnej w ramach reformy oświaty,
 • dz. 853 w wyniku otrzymanych dotacji zmniejsza się o kwotę 4.300,00 zł,
  w tym:
  - zmniejsza się o 8.800,00 zł, składki na ubezpieczenia zdrowotne
  - zwiększa się o 500,00 zł, dotację na dodatki mieszkaniowe,
  - zwiększa się o 4.000,00 zł, kwotę na zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne,
 • dz. 900 zwiększa się o kwotę 421.076,00 zł,
  w tym:
  - dotacja na oświetlenie ulic 45.076,00 zł,
  - środki z PWiK 376.000,00 zł,

Łącznie zwiększenie dochodów wynosi 827.640,00 zł.

2. Wydatki:

 • dz. 750 zwiększa się o kwotę 182.823,00 zł, z przeznaczeniem na:
  - 20.000,00 zł, diety radnych,
  - 40.000,00 zł, wynagrodzenia osobowe (wypłata ekwiwalentu za urlopy)
  - 122.823,00 zł, z przeznaczeniem na bieżące wydatki
 • dz. 754 zwiększa się o kwotę 6.000,00 zł, z przeznaczeniem na bieżące wydatki związane z funkcjonowanie Straży Miejskiej.
 • dz. 801 zwiększa się o kwotę 8.541,00 zł,
  w tym:
  - zwiększenie 10.541,00 zł, w związku z otrzymaną dotacją na fundusz socjalny,
  - zmniejsza się wydatki o kwotę 2.000,00 zł, i przenosi się środki do dz. 854
 • dz. 853 zmniejsza się o kwotę 4.300,00 zł,
  w tym:
  - zmniejszenie wydatków o kwotę 8.800,00 zł, przeznaczonych na ubezpieczenia zdrowotne,
  - zwiększenie o kwotę 500,00 zł, z tytułu dotacji na dodatki mieszkaniowe,
  - zwiększenie o kwotę 4.000,00 zł, - środki na zasiłki rodzinne
 • dz. 854 zwiększa się o kwotę 2.000,00 zł, - środki przeniesione z dz. 801
 • dz. 900 zwiększa się o kwotę 432.576,00 zł,
  w tym:
  - zadania inwestycyjne o kwotę 376.000,00 zł,
  - oczyszczanie miasta 10.000,00 zł,
  - schronisko dla zwierząt 1.500,00 zł,
  - oświetlenie ulic - dotacja w wysokości 45.076,00 zł,
 • dz. 921 zwiększa się o kwotę 200.000,00 zł, z przeznaczeniem na wydatki inwestycyjne Ośrodka Kultury.
  Ponadto dokonuje się przeniesień wydatków między działami, rozdziałami i paragrafami w celu prawidłowej realizacji budżetu.

Łączne zwiększenie wydatków wynosi 827.640,00 zł