Klauzula informacyjna dot. procedury rekrutacji

KLAUZULA INFORMACYJNA

DOTYCZĄCA PROCEDURY REKRUTACJI

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych), informujemy, że:
 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Mosina z siedzibą: pl. 20 Października 1, 62-050 Mosina, reprezentowana przez Burmistrza. Może się Pan/Pani z nim skontaktować drogą elektroniczną, na adres e-mail: um@mosina.pl, telefonicznie pod numerem 61 810 95 00 lub tradycyjną pocztą, na adres wskazany powyżej.
 2. W sprawach związanych z Pana/Pani danymi, proszę kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych, pod adresem e-mail: iod@mosina.pl.
 3. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit b i c RODO (ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy), natomiast inne dane, w tym dane do kontaktu, na podstawie zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), która może zostać odwołana w dowolnym czasie. Dane zbierane będą w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji na wolne stanowisko urzędnicze w tym na kierownicze stanowisko urzędnicze, ogłoszonego na podstawie ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych.
 4. W niektórych sytuacjach, Pana/Pani dane osobowe mogą być udostępniane, jeśli będzie to konieczne do wykonywania ustawowych zadań urzędu. Będziemy przekazywać dane wyłącznie innym odbiorcom danych, tj. osobom wnioskującym o dostęp do informacji publicznej w trybie ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.
 5. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
 6. Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane do zakończenia procesu rekrutacji, chyba że wyrazi Pan/Pani zgodę na wykorzystywanie danych osobowych dla celów przyszłych rekrutacji.
 7. Mają Państwo prawo do:
  1. dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
  2. sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
  3. ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
  4. usunięcia danych osobowych;
  5. wniesienia skargi do Prezes UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa).
 8. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych, w zakresie wynikającym z art. 22¹ Kodeksu pracy, jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie przez Państwa innych danych jest dobrowolne.
 9. Pana/Pani dane nie będą podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym również w formie profilowania.