Nieobowiązujące plany ogólne

Plan ogólny z 1991 r.

Plany ogólne zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Mosina przyjęto uchwałami:

  • nr XXI/126/91 Rady Miasta i Gminy w Mosinie z dnia 30 grudnia 1991 r. w sprawie: uchwalenia miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Mosina (Dz. Urz. Woj. Poznańskiego z 7 lutego 1992 r., nr 2, poz. 13)
  • nr XXI/127/91 Rady Miasta i Gminy w Mosinie z dnia 30 grudnia 1991 r. w sprawie: uchwalenia miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Mosina (Dz. Urz. Woj. Poznańskiego z 7 lutego 1992 r., nr 2, poz. 14).

Uchwały opublikowano w Dzienniku Urzędowym Województwa Poznańskiego z 7 lutego 1992 r. (pdf, 1MB), weszły w życie po 14 dniach od opublikowania i obowiązywały - zgodnie z art. 87 ust. 3 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym - do 31 grudnia 2003 r.

Treść planu - wspólna dla planów zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy (pdf, 3,5MB)

Ustalenia ogólne i szczegółowe dla poszczególnych jednostek strukturalnych miasta (schemat układu jednostek na str. 67 treści planu - link powyżej):

Rysunki (dostępne również na stronie geoportal.mosina.pl w profilu Planowanie przestrzenne):

Legenda - wspólna dla obu planów (pdf, 1MB). Opis oznaczeń terenów wyszczególnionych na rysunku planu miasta zawarto w Ustaleniach ogólnych i szczegółowych dla poszczególnych jednostek strukturalnych miasta.


Lista wiadomości